Implementeringsplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan 2017"

Transkript

1 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Implementeringsplan 2017 Implementeringsplan for praksisplan for speciallæger 2017 Februar 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND INDSATSOMRÅDER I KAPACITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS Service og Tilgængelighed Praksisfællesskaber Ventetider UDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS Samarbejde og samordning med det øvrige sundhedsvæsen Kvalitetsudvikling Den danske Kvalitetsmodel Ny praksisplan for speciallægepraksis BILAG TIDS- OG PROCESPLAN FOR PLANPERIODEN

3 1. Baggrund Praksisplanen for speciallægepraksis blev godkendt i samarbejdsudvalget og efterfølgende i regionsrådet i slutningen af Planperioden er fra Denne implementeringsplan er således den fjerde og sidste i rækken af implementeringsplaner i planperioden. Samarbejdsudvalget har nedsat en implementeringsgruppe, som skal varetage fremdriften i forhold til implementering af praksisplanens anbefalinger. Det indebærer, at implementeringsgruppen igangsætter aktiviteter i henhold til indeværende implementeringsplan og orienterer samarbejdsudvalget herom. Principielle beslutninger i forbindelse med implementeringsaktiviteter forelægges samarbejdsudvalget før aktiviteten igangsættes. Som afsæt for arbejdet er der lavet en overordnet tids- og procesplan for implementeringen af praksisplanens anbefalinger. I den overordnede tids- og procesplan er indsatsområderne tidsmæssigt prioriteret og fordelt på årene , 2015, 2016 og Indeværende implementeringsplan for 2017 er udarbejdet på baggrund af den overordnede tids- og procesplan og udfolder arbejdet med indsatser for perioden. Det skal bemærkes, at flere af indsatserne ikke forventes afsluttet i det pågældende implementeringsår. Derfor er der indsatser, der er påbegyndt i perioden , som er videreført og derfor beskrives her. Samarbejdsudvalget orienteres årligt om implementeringsgruppens arbejde, ligesom regionsrådet årligt modtager en afrapportering om implementering af praksisplanen. 3

4 2. Indsatsområder i 2017 Prioriteringen af indsatsområderne for 2017 er fastlagt i den overordnede tids- og procesplan for hele planperioden og omfatter aktiviteter for hele Indsatserne falder inden for de samme overordnede temaer, som anvendes i praksisplanen: Kapacitet, samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt kvalitetsudvikling. 3. Kapacitet i speciallægepraksis Dette afsnit beskriver de indsatser, der knytter sig til praksisplanens afsnit om kapacitet, herunder tilgængelighed og ventetider. 3.1 Service og Tilgængelighed Regionen og speciallægepraksis lægger fortsat vægt på, at den fysiske tilgængelighed i speciallægepraksis forbedres i planperioden. Som det fremgår af udviklingsdelen i overenskomsten, skal speciallægepraksis have fokus på patientrettet service i form af ventetider samt tilgængelighed for regionens borgere, såvel fysisk som telefonisk og elektronisk. Herunder også indberetning af træffetider til sundhed.dk. Derfor er ovennævnte indsatser indskrevet i tids- og procesplan for 2016 og følges videre i 2017 (jf. afsnit 5). Af overenskomsten fremgår det også, at speciallægerne er forpligtet til at opdatere praksisdeklarationen om adgangs- og toiletforhold for handicappede. For at forbedre den fysiske tilgængelighed skal handicapvenlighed indgå som et væsentligt kriterium for kommende afgørelser i samarbejdsudvalget. Tilsvarende vil handicapvenlige forhold i fremtidige afgørelser være en betingelse for nynedsættelse (nye kapaciteter) af speciallægepraksis. Mangel på egnede praksislokaler med handicapegnede forhold udgør et problem for muligheden for at opfylde krav om fysisk tilgængelighed. Derfor skal der også i implementeringsperioden gøres en indsats for at etablere samarbejde mellem relevante aktører i forhold til at kortlægge og fjerne praktiske barrierer for flytning til velegnede lokaler. Fra udgangen af 2014 har det været muligt for alle speciallægepraksis at vælge at få foretaget en gennemgang af de fysiske adgangs- og toiletforhold med efterfølgende certificering. Tilbuddet udbydes af God Adgang og er frivilligt. Det kommer til at gælde for hele praksisområdet i perioden Pr. 1. september 2016 har i alt 5 speciallægepraksis benyttet sig af tilbuddet. I 2017 arbejdes der videre med at forbedre tilgængeligheden. 4

5 3.2 Praksisfællesskaber Etablering af praksisfællesskaber søges tilgodeset ved fremtidige afgørelser i samarbejdsudvalget. Samtidig vil der for at understøtte en udvikling af praksisstrukturen henimod større enheder og netværksdannelse, samt for at skabe sammenhæng til andre tilbud i det borgernære sundhedsvæsen, ved kommende samarbejdsudvalgsafgørelser om kapacitet tages hensyn til muligheder for integreret samarbejde med kommunale sundhedstilbud, andre ydergrupper i praksissektoren eller udgående hospitalsfunktioner. 3.3 Ventetider Ventetid er et væsentligt kriterium for at patienterne føler sig informeret og er trygge. Derfor er det vigtigt, at ventetiden til speciallægepraksis fremgår tydeligt og med opdateret indhold på sundhed.dk. Siden 2014 er der som del af implementeringen af praksisplanen, arbejdet med at sikre, at ventetiderne er opdaterede og retvisende. Arbejdet fortsætter i Monitorering af ventetiderne skal fremover foretages henholdsvis kvartalsvist og årligt. Det blev besluttet af samarbejdsudvalget i juni Implementeringsgruppen er siden blevet præsenteret for de kvartalsvise opgørelser, og på et implementeringsgruppemøde i april 2015 blev det besluttet fremover også at vise antal af indberetninger af ventetider. Resultater af monitorering af ventetider og indberetninger af ventetider fremlægges for samarbejdsudvalget årligt. 4. Udvikling i speciallægepraksis I det følgende beskrives de indsatser, der knytter sig til praksisplanens afsnit om udviklingsaktiviteter i speciallægepraksis. 4.1 Samarbejde og samordning med det øvrige sundhedsvæsen Dette afsnit beskriver indsatser knyttet til samarbejde mellem speciallægepraksis og andre behandlere Opgavefordeling mellem sektorerne I overenskomst om speciallægehjælp, der trådte i kraft 1. april 2015, er der sat fokus på faglig modernisering. Formålet med en modernisering er at: fremme en faglig udvikling og kvalitetsarbejde i speciallægepraksis sikre et opdateret ydelsessortiment i overenskomsten vedrørende speciallægehjælp sikre et opdateret ydelsessortiment i forhold til andre aftaler mellem RLTN og FAS Der blev i 2015 nedsat et Moderniseringsudvalget, som i 2015 varetog modernisering af specialerne psykiatri, øjenlægehjælp samt gynækologi og obstetrik. 5

6 Der er tre specialer, der har gennemgået en modernisering i Det drejer sig om: Intern medicin Pædiatri Dermatologi I 2017 vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere de generelle laboratorieundersøgelser i overenskomstens specielle del., kap. 1. Moderniseringsarbejdet vil blive fulgt nøje med henblik på at sikre, at moderniseringerne implementeres efter hensigten i regionen. Fokus er bl.a. at understøtte samarbejdsrelationer mellem almen praksis, speciallægepraksis og hospitalerne i forhold til nye tiltag i moderniseringerne Tværsektorielt samarbejde udvikling af de formaliserede, specialevise samarbejdsfora I 2014 blev der foretaget en revision af samarbejdsforaene. I det omfang det bliver relevant, vil disse specialevise samarbejdsfora blive inddraget i det fremtidige arbejde. Ifølge det nye kommissorium er det primært de Sundhedsfaglige Råd (SFR) og samarbejdsudvalget, som kan pålægge disse fora opgaver. Administrationen vil løbende være opmærksom på, at disse tværsektorielle samarbejdsfora er en mulighed i forbindelse med fremtidige opgaveløsninger, fx i forbindelse med opfølgning på moderniseringsarbejdet. 4.2 Kvalitetsudvikling Dette afsnit beskriver indsatser, der har til formål at sikre og forbedre kvaliteten af arbejdet i speciallægepraksis Epikriser Som led i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel skal der i den enkelte klinik foretages en audit (jf. afsnit 4.2.5). I forbindelse med survey-besøget undersøges det om diagnostik og behandling følger de retningslinjer, som klinikken angiver at følge, ligesom det undersøges om der er afsendt epikrise/lægebrev til henvisende læge Udvikling af patientforløbsbeskrivelser Der skal i forbindelse med planens implementering være fokus på patientforløb, særligt indsatser vedrørende psykiatrien og samarbejdet med praktiserende psykologer. Denne indsats skal ses i sammenhæng med det centrale moderniseringsarbejde, herunder moderniseringen af de psykiatriske specialer Praksissektorens forskningsråd I 2015 blev Praksissektorens Forskningsråd udvidet til også at omfatte alle praksissektorens ydergrupper, og der blev opslået stillinger indenfor de forskellige praksisområder, herunder speciallægepraksis. Opgaverne indeholder: Kortlægning af forskningsaktivitet indenfor fagområderne 6

7 Identificere ressourcepersoner Identificere relevante forskningsmiljøer Identificere finansieringsmuligheder Lægge en plan for udvikling af forskningsområdet, herunder etablering af forskningsmiljøer, finansiering og stillingsplan Der er i efteråret 2016 blevet tilknyttet forskningskonsulenter indenfor de forskellige praksisområder, således også en for speciallægeområdet. Forskningskonsulenten for speciallægeområdet er tilknyttet 108 timer fordelt på 1 år. Forskningsrådet er fra 2017 og frem ikke længere på regionens budget. Rådet har således de midler, der er opsparet til rådighed Øvrige kvalitetsinitiativer Som del af praksisplanens implementering skal der ske indsatser inden for en række områder, som spiller sammen med flere nationale indsatser. En række opgaver vil derfor blive igangsat løbende, efterhånden som vilkårene for det er til stede. Indsatserne vil så vidt muligt blive igangsat i 2017 og ellers vil de indgå i udarbejdelsen af den nye implementeringsperiode. Det drejer sig konkret om: Udarbejdelse og implementering af kommende regionale og nationale forløbsprogrammer/pakkeforløb. Opgaver i relation til kvalitetsudvikling, som følger af centrale/nationale initiativer/lov/overenskomst med mere: o Arbejdet med akkreditering i speciallægepraksis (jf. afsnit 4.2.5) o Anvendelse af diagnosekodning og anvendelse af kvalitetsdatabaser o Vurdering af evt. behov for udvikling af kurser målrettet speciallægepraksis angående it til kvalitetsudvikling o Gennemførelse af undersøgelse af den patientoplevede kvalitet planlægges på nationalt plan o Fortsat arbejde med patientsikkerhed 4.3 Den danske Kvalitetsmodel I 2017 fortsættes arbejdet med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i Speciallægepraksis. Speciallægepraksis skal i løbet af 3 år akkrediteres efter denne model. Den primære understøttelse vil ske i regi af ekvis, men i det omfang, der er behov for det, kan der ske en lokal understøttelse. Den Danske Kvalitetsmodel for speciallæger består af 18 standarder for god kvalitet. Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Standarderne fortæller således ikke, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer, men peger på de områder, hvor der skal arbejdes med kvaliteten. 7

8 Standarderne består af en overordnet beskrivelse og et formål med at arbejde med standarden. Herefter kommer en beskrivelse af indholdet og hvilke krav, der stilles til kvaliteten og patientsikkerheden i den enkelte klinik. Endelig indeholder den enkelte standard indikatorer, der beskriver det, de eksterne surveyors vil vurdere klinikken på i forbindelse med et survey. Akkrediteringsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelser, overenskomst mv. Standarderne omfatter: Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Utilsigtede hændelser Ledelse, kvalitet og drift Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Patientjournalen Patientidentifikation Parakliniske undersøgelser Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken Operative indgreb med anæstesiologisk medvirken Basal hjerte-lungeredning Visitation og henvisning Hygiejne Apparatur til diagnostik og behandling Personoplysninger og diskretion Håndtering af utensilier og lægemidler Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Risikostyring Patienters oplevelse af kvalitet 4.4 Ny praksisplan for speciallægepraksis I 2017 er der fokus på at udarbejde en ny praksisplan for speciallægepraksis, som skal være gældende fra Projektbeskrivelsen blev godkendt i juni 2016 og der arbejdes i foråret 2017 på at konkretisere praksisplanen. Planen udarbejdes som en visionsplan med få og klare mål og indeholder beskrivelser og målsætninger for de tre temaer; kapacitet, samarbejde og kvalitetsudvikling. Ifølge tidsplanen forventes praksisplanen endelig godkendt foråret

9 5. Bilag tids- og procesplan for planperioden Samarbejdsudvalget har nedsat en styregruppe for implementeringen af Plan for Speciallægehjælp Som afsæt for styregruppens arbejde er der udarbejdet et forslag til en implementeringsplan. Implementering af planens anbefalinger blev foreslået gennemført i henhold til nedenstående tids- og procesplan. Det bemærkes, at flere af indsatserne ikke afsluttes i det pågældende implementeringsår, men forudsættes opstartet og løbende fulgt i de efterfølgende år. Områder der allerede er under implementering: Kapacitet, service og tilgængelighed: Tilgængelighed: o Handicapvenlighed indgår som et væsentligt kriterium, når samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om flytning eller kapacitetsudvidelser o Handicapvenlige forhold gøres til en betingelse ved ansøgninger om nynedsættelser (nye kapaciteter) Praksisfællesskaber: o Ved samarbejdsudvalgsafgørelser om kapacitet tage hensyn til muligheder for samarbejde med kommunale sundhedstilbud, andre ydergrupper i praksissektoren eller udgående hospitalsfunktioner ved kapacitetsplanlægning. o Etablering af praksisfællesskaber tilgodeses i samarbejdsudvalget Kvalitet: Rationel medicinanvendelse: o Fortsat indsats i speciallægepraksis i 2014, som har til formål at fremme rationel medicinanvendelse i speciallægepraksis o Etablering af udviklingsaktiviteter i forhold til rationel medicinanvendelse og implementering af kliniske vejledninger i speciallægepraksis Prioritering af opgaver der påbegyndes i 2014 Kapacitet, service og tilgængelighed: Kapacitet: o Udarbejde beskrivelse af diagnostisk radiologi i praksissektoren. Ventetider: o Følge op på indberetning af ventetider 9

10 o Følge ventetider årligt, herunder mulige årsager til lange ventetider Tilgængelighed: o Der planlægges en indsats vedr. tilgængelighed, der omfatter: o Understregning af forpligtelsen til at opdatere praksisdeklarationen om adgangs- og toiletforhold for handicappede o Påbegyndelse af arbejdet med undersøgelse af muligheden for forbedring af tilgængeligheden for handicappede o Etablering af samarbejde mellem relevante aktører ift. at kortlægge og fjerne praktiske barrierer for flytning til velegnede lokaler Samarbejde og samordning: o Opgavefordeling mellem sektorerne o Fokus på vurdering af opgaveplacering m.m., herunder blandt andet anvendelse af Deloitte rapporten. o Særligt kan der i 2014 fokuseres på mulige indsatser vedr. psykiatrien og snitflader til det øvrige sundhedsvæsen. o Opfølgning på aftalen om høreapparater samt aftale om PDTbehandling i speciallægepraksis. Tværsektorielt samarbejde - Kommunikation o Speciallægepraksis skal anvende FMK (er i gang) o Vurdering af behov for en indsats, der fokuserer på kommunikationen mellem speciallægepraksis og de øvrige praksisydere og kommuner, herunder særligt almen praksis - og evt. iværksættelse af aktiviteter o Fokus på samarbejde med øvrige ydere i praksissektoren, herunder blandt andet psykologer, kiropraktorer og fysioterapeuter. Tværsektorielt samarbejde Sammenhængende patientforløb og udvikling af de formaliserede samarbejdsfora inden for hvert speciale: o At samarbejdsudvalget udvikler samarbejdsforaene vedr. speciallægepraksis (trepartsgrupperne) til at arbejde mere målrettet, så den specialiserede viden inddrages i højere grad ved samarbejdsudvalgets behov for at få løst konkrete opgaver. o Herunder skal der arbejdes med Udvikling af patientforløbsbeskrivelser. Udbredelse af gode erfaringer på tværs af specialerne med at skabe fælles mødestruktur mellem repræsentanter fra de forskellige sektorer Kvalitetsudvikling o Pilotaudit vedr. epikriser og henvisninger o Opfølgning på relevant aktivitet i regi af Praksissektorens forskningsråd, hvilket også kan bruges til at understøtte samarbejde på tværs af praksissektorens faggrupper o Se i øvrigt ovenfor vedr. udvikling af patientforløbsbeskrivelser i forbindelse med udvikling af de formaliserede samarbejdsfora inden for hvert speciale Særligt fokus på indsatser vedr. psykiatrien, herunder samarbejdet med praktiserende psykologer 10

11 Evt. indsatser som følge af nationale/centrale indsatser, der skal implementeres, når vilkårene herfor er til stede, se nedenstående boks 1. Boks 1: Løbende opgaver som sættes i gang når vilkårene er til stede Speciallægepraksis inddrages i udarbejdelse og implementering af kommende regionale og nationale forløbsprogrammer/pakkeforløb Opgaver i relation til kvalitetsudvikling, som følge af centrale/nationale initiativer/lov/overenskomst m.m.: o Arbejdet med akkreditering i speciallægepraksis o Anvendelse af diagnosekodning o Vurdering af evt. behov for udvikling af kurser målrettet speciallægepraksis ang. it til kvalitetsudvikling o Opfølgning på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet o Opfølgning på Sundhedsstyrelsens tilsyn i speciallægepraksis, såfremt der skønnes behov på baggrund heraf. Prioritering af opgaver der påbegyndes i 2015 # Opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter Kapacitet, service og tilgængelighed: Fysisk tilgængelighed o Årlig opfølgning på handicaptilgængeligheden med udgangspunkt i oplysninger på sundhed.dk Ventetider o Følges årligt, herunder spørgsmålet om årsager til lange ventetider Samarbejde og samordning: Opgavefordeling mellem sektorerne o Opnå erfaringer med friholdelse af kapacitet (80/20) som model Tværsektorielt samarbejde - Kommunikation o Speciallægepraksis skal indtænkes og involveres ved evt. kommende indsatser for at forbedre brugen af CVI. Tværsektorielt samarbejde Sammenhængende patientforløb og udvikling af de formaliserede samarbejdsfora inden for hvert speciale: o Afklaring af organisatoriske rammer for det specialeorienterede samarbejde, herunder afklaring af snitfladen til SFR (særligt ang. arbejdet med patientforløbsbeskrivelser) samt speciallægernes repræsentation i udvalgte SFR. Kvalitetsudvikling Patientsikkerhed o Udbrede kendskabet til lovkravet om rapportering såvel som behov for at øge kendskabet til indholdet og metoderne i patientsikkerhedsarbejdet. 11

12 o o Udvikle patientsikkerhedskulturen i de enkelte speciallægepraksis ved fortsat at tilskynde til rapportering fra speciallægepraksis om utilsigtede hændelser netop med henblik på læring og kvalitetsforbedring. Evt. indsatser som følge af nationale/centrale indsatser, der skal implementeres (jf. boks 1). Prioritering af opgaver der påbegyndes i 2016 # Opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter Kapacitet, service og tilgængelighed: Fysisk tilgængelighed Årlig opfølgning på handicaptilgængeligheden med udgangspunkt i oplysninger på sundhed.dk Ventetider Følges årligt, herunder spørgsmålet om årsager til lange ventetide Telefonisk tilgængelighed Indberetning af træffetider til sundhed.dk Indsats for at udbrede tilbuddet om elektronisk kommunikation Samarbejde og samordning: Fortsat fokus på sammenhængende patientforløb Kvalitetsudvikling Evt. indsatser som følge af nationale/centrale indsatser, der skal implementeres, når vilkårene herfor er til stede (jf. boks 1). Prioritering af opgaver der påbegyndes i 2017: # Opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter # Udarbejdelse af ny praksisplan 12

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Kirurgisk Klinik Syddanmark

Kirurgisk Klinik Syddanmark Kirurgisk Klinik Syddanmark Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-11-2019 Opfyldelse af de

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Amagerbro Øjenklinik Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 27-03-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-05-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR SPECIALLÆGEPRAKSIS 2013-2017

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR SPECIALLÆGEPRAKSIS 2013-2017 Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR SPECIALLÆGEPRAKSIS 2013-2017 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål med praksisplanen 5 2. Baggrund

Læs mere

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Punkt nr. 14 - Høringsudkast til Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Bilag 1 - Side 1 af 69 Udkast Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisplan for

Læs mere

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Udkast Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 HØRINGSUDKAST August 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Praksisplan

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør?

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør? Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 Web www.regionh.dk Dato: 4.. juli 2012 Spørgsmål nr.: 098 Dato: 18. juni 2012 Stillet

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Høringsudkast Juni 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Indhold Resume...3 Baggrund...7 1. Formål med praksisudviklingsplanen...7

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere