Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Direktion, Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Holger Spangsberg Karen Heebøll Tim Jeppesen Vibeke Kinch Vibeke Kinch Side 1

2 Direktion, Indholdsfortegnelse 8 Opgaver til det samordnet beredskab De kommunikerende direktører Oversigt over advokatudgifter Budgetprocedure Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Årsplanlægning for direktionen Emner til behandling på kommende direktionsmøder Eventuelt...19 Side 2

3 Direktion, Opgaver til det samordnet beredskab Sagsnr.:12/13335 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en eventuel oprettelse af et samordnet beredskab med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle Kommuner skal der tages stilling til, om de opgaver Brand & Redning varetager for andre afdelinger i dag, skal opføres til den nye samordning. Den nye samordning vil ske i form af et 60 selskab, som får sin egen bestyrelsen med repræsentation fra de deltagende kommuner. Projektgruppen har udarbejdet en liste over de opgaver, som det enkelte beredskab i dag udfører i kommunerne. Listen er bilagt sagen. I den hensigtserklæring, kommunerne har indgået i forbindelse med at undersøge mulighederne for en samordning, fremgår det blandt andet: At der sikres indtægter til samarbejdet, idet vagtcentralydelser, særlige kørselsordninger, vedligeholdelsesopgaver og lign. skal leveres af samarbejdet til kommunerne som det sker nu og at samarbejdet i øvrigt bør tilgodeses, såfremt det er muligt, i.f.m. fremtidige opgaver. Det er ud fra hensigtserklæringen en forudsætning, at opgaver føres med over i samordningen. Brand & Redning ønsker inden opgaverne føres med ind i et eventuelt 60 selskab, at gennemgå opgaverne med den enkelte afdeling og få lavet en skriftlig aftale kontrakt. De fleste opgaver, der her er tale om, har Brand & Redning udført i flere år og priserne er blevet reguleret hen ad vejen. Der er ingen kontrakt mellem Brand & Redning og de enkelte afdelinger på flere områder. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Hele projektet omkring samordningen bygger på, at de opgaver og den økonomi, som de enkelte beredskaber havde i 2013, bliver overført til det samordnet beredskab. De enkelte afdelinger vil i fremtiden ikke mærke, at det nuværende Brand & Redning bliver en del af et større fælles skab. Der vil i forbindelse med en eventuel etablering blive aftalt en reference aftale mellem den enkelte afdeling og det samordnede beredskab. Side 3

4 Direktion, Indstillinger: Beredskabschefen indstiller, at Brand & Rednings nuværende opgaver føres med over i en eventuelt ny samordning på beredskabsområdet med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner. Bilag: Åben - Bilag om beredskabets opgaver Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 4

5 Direktion, De kommunikerende direktører Sagsnr.:14/1071 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Som opfølgning på Jesper Klits seminar om kommunikation blev I enige om at arbejde videre med hans budskabstrekant. De tre fælles budskaber, I udvalgte, var: 1. Tværgående samarbejde/dashboardet 2. Budgettet 3. Visionen Da visionen er udskudt, er det oplagt at starte med 1 og 2, og arbejde videre med dem ud fra budskabstrekanten. Henriette Viese deltager under dagsordenspunktet. Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller, at direktionen drøfter sine fælles budskaber ved hjælp af Jesper Klits model. Side 5

6 Direktion, Bilag: Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 6

7 Direktion, Oversigt over advokatudgifter Sagsnr.:14/1112 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen behandlede på sit møde den 18. december 2013 en sag om regulering af forskellige budgetposter, som følge af nedlæggelse af forskellige puljer under HR. Advokatkontoen blev ved denne lejlighed opreguleret med kr. til kr. Ved en nærmere gennemgang af udgifterne de sidste 5 år til advokat ses imidlertid, at beløbet ikke kan dække de gennemsnitlige udgifter i denne periode. Det gennemsnitlige udgiftsniveau på kommunens aftale om advokatbistand med Bech-Bruun for årene 2009 til og med 2013 har været på ca. 1 mio. kr. Udgifterne til Bech-Bruun har over årene fordelt sig på følgende måde: Ud over forbruget på advokataftalen med Bech-Bruun har der været afhold omkostninger til andre advokater i.f.m sager, hvor borgerne har ret til advokatbistand betalt af kommunen, eksempelvis tvangsfjernelsessagerne. Tvangsfjernelsessagerne har tidligere kostet ca kr. pr. sag, men Fredericia Kommune er nu begyndt at anfægte honorarkravene fra advokaterne og det betyder formentlig et fald i denne omkostning til ca kr. pr. sag, lidt afhængig af om sagerne og sagernes videre forløb efter behandling i det særlige tvangsfjernelsesudvalg. For 2009 har forbruget primært været påvirket af udskillelsen af Fredericia Spildevand til et aktieselskab, Davidsen Partners A/S gik konkurs, 20 boligretssager samt FredericiaC. Herudover ligger der i 2009 en restbetaling på kr. til advokatfirmaet Viltoft, der førte kommunens sag mod Arla om betaling af tilslutningsbidrag. I 2010 ligger de sidste omkostninger på udskillelsen af Fredericia Spildevand. Herudover ligger der store omkostninger på en voldgiftssag, flere forskellige sager på det miljøretlige område samt en retssag mod TRE FOR. I 2011 kører der en del retssager, hvor Fredericia Kommune er blevet stævnet, voldgiftssager og en enkelt klagenævnssag. Herudover var der akut behov for advokatbistand i.f.m en række ekspropritationssager i.f.m Ydre Ringvej I 2012 ligger der de sidste udgifter på ekspropriationssagerne i.f.m Ydre Ringvej. Det bemærkes i den forbindelse, at de sparede omkostninger for kommunen i.f.t erstatning til grundejerne langt overstiger udgifterne til Side 7

8 Direktion, advokatbistand. I 2012 er der tillige udgifter til indhentelse af bistand i.f.m borgmesterens embedsførelse samt et par tunge sager om mellemkommunal refusion. I 2012 starter retssagen anlagt af Nanna Riis op. I 2013 udgør sager om mellemkommunal refusion ca kr. ud af det samlede forbrug på ca kr. Af øvrige større retssager er sagen mod Nanna Riis, der nu er afsluttet. For 2009, 2010 og 2011 har der været udgifter i.f.m sager om mellemkommunal refusion på henholdsvis kr , og ,50. Disse udgifter er stigende i henholdsvis 2011 og Årsagen til stigningen i udgifterne er, bl.a begrundet i et par retssager, der inden hovedforhandlingen bliver forligt. Problemet i nogle af sagerne er, at modparten ikke har haft tilstrækkelig juridisk bistand, hvilket påfører sagerne forholdsvis høje omkostninger da Fredericia Kommune skal forklare modparten, hvordan reglerne på området hænger sammen. For 2014 bør udgifterne til mellemkommunal refusion falde, med mindre der skal føres retssager om kravene. Retssagerne og de mange tvister med andre kommuner om mellemkommunal refusion har således betydet, at Fredericia Kommune har opsamlet betydelige kompetencer på området for mellemkommunal refusion. Der er således nu alene behov for advokatbistand i.f.m egentlige retssager og til kvalitetssikring i enkelte sager, hvor de økonomiske konsekvenser er betydelige. Tilsvarende gør sig gældende på i.f.t andre sagsområder, hvor der ikke p.t er større retssager i gang eller under opsejling! Det bemærkes for god ordens skyld, at langt hovedparten af de retssager som Fredericia Kommune har været involveret i, ender ud med, at Fredericia Kommune vinder disse sager helt eller delvist. De omkostninger, der har været på de enkelte retssager, voldgiftssager eller klagenævnssager har altid kunne dækkes ind under det som Fredericia Kommune har fået ud af at kører retssagerne. Hvis/når der skulle opstå en sag, hvor Fredericia Kommune vurderes at have en betydelig procesrisiko vil der altid blive søgt opnået et forlig for at spare omkostninger til selve retssagen og for Fredericia Kommune. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at Fredericia Kommune i aftalen med Bech-Bruun, udover en honorarpris på niveau med klienter, der omsætter for gange mere end Fredericia Kommune hos Bech- Bruun, og tillige får gratis efteruddannelse i form af fri adgang til Bech- Bruun s interne efteruddannelse af advokater og 2 4 gratis seminar efter eget valg i.f.t fagområde. Overholdelse af et budget på kr. til advokatudgifter vurderes ikke at være realistisk, idet udgiftsniveauet gennem de sidste år har ligget på gennemsnitlig 1 mio. kr. til Bech-Bruun plus de udgifter der er afholdt til øvrige advokater fx i forbindelse med tvangsfjernelser. Kontoen anbefales forhøjet til 1,2 mio. kr. med mulighed for spare-lån. Side 8

9 Direktion, Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at advokatkontoen forhøjes til 1,2 mio. kr. og at finansieringen sker via HRpuljerne som nedlægges (jf. sag fra 18. december 2013) Bilag: Oversigt over advokatomkostninger. Åben - Oversigt over advokatudgifter Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 9

10 Direktion, Budgetprocedure Sagsnr.:14/1058 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen har tidligere drøftet årets budgetlægning på direktionsmødet den 28. november. Det er planen, at der over for Økonomiudvalget indstilles en budgetprocedure indeholdende følgende elementer: Budgetstrategiens mål styrende for processen Rammebudgettering hvor den samlede ramme besluttes af Økonomiudvalget og fordeles til udvalgene Arbejde med budgetforbedringer under følgende 4 overskrifter o o o o Serviceniveau og kerneopgaven Besparelser på administration og ledelse Effektiviseringsstrategi Konkurrenceudsættelse Til brug for budgetlægningen udarbejdes der følgende materialer: Analyse af serviceniveauer Overblik over kan-opgaver Serviceeftersyn af mængdereguleringsordningen Det forventes, at Økonomiudvalget behandler budgetproceduren den 18. februar. Forinden denne behandling forberedes sagen i Direktionen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Den samlede ramme Den samlede ramme opgøres på baggrund af sidste års budget tilrettet for nye skøn for skatter og overførselsesudgifter samt tidligere byrådsbeslutninger, mængderegulering m.m. Den samlede ramme fastsættes herefter således, at målet om et økonomisk råderum på 30 mio. kr. kan opnås. Den økonomiske ramme fastsættes på et meget tidligt tidspunkt i processen, og det kan derfor ikke undgås, at der vil være behov for reguleringer undervejs, eksempelvis som følge af kommuneaftalen. Økonomi vurderer derfor, at der er behov for et sæt spilleregler, som regulerer adgangen til tekniske tilretninger i budgetperioden. Hovedreglen vil være, at mindre ændringer blot justeres til i næste års budgetlægning, mens forbedringer kan anvendes til at købe besparelser tilbage, og at det ved større forringelser kan være nødvendigt at udarbejde yderligere besparelsesforslag. Side 10

11 Direktion, Forslag til spilleregler for tekniske tilretninger i budgetprocessen er vedlagt på sagen. Hensyn at tage i fordelingen af rammen til udvalg Økonomiudvalget får til opgave at fordele den samlede ramme til udvalgene. Det kan gøres på forskellig vis, eksempelvis med udgangspunkt i hvordan midlerne tidligere har været fordelt, eller ud fra en mere politisk prioritering. For at understøtte den politiske prioriteringsdebat har Økonomi udarbejdet et kort notat, som beskriver, hvilke hensyn der bl.a. kan tages i fordelingen af rammen. Notatet hænger sammen med de analyser, der vil blive anvendt i budgetlægningen, dvs. serviceniveauer og kan-opgaver. Notat er vedlagt på sagen, og analyser vil blive gennemgået på mødet. Mængderegulering Fredericia har gennem mange år haft en såkaldt mængdereguleringsmodel, som i korthed går ud på, at budgettet på dagtilbud, skoler og pleje tilrettes i opad- eller nedadgående retning, når antallet af personer i målgruppen ændrer sig. Mængderegulering er at betragte som en ufinansieret tillægsbevilling. Kommunerne har de sidste mange år ikke fået flere penge i kommuneaftalerne til eksempelvis ældrepleje, også selv om det er et velkendt fænomen, at antallet af ældre er stigende. Regeringen og KL har altså en forventning om, at kommunerne selv må løse opgaven via omprioritering. Direktionen har tidligere anmodet om en vurdering af den nuværende mængdereguleringsmodel. Notat herom udsendes forinden mødet. Indstillinger: Økonomi indstiller 1. at spilleregler for tekniske tilretninger fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i forbindelse med behandling af budgetprocedure 2. at notatet Fordeling af kommunens samlede ramme drøftes og anvendes som et diskussionsoplæg til den politiske behandling 3. at analyse af serviceniveau og oversigt over kan-opgaver anvendes i den videre budgetlægning 4. at notat om mængderegulering drøftes, og at der peges på en indstilling til de politiske forhandlinger Side 11

12 Direktion, Bilag: Åben - Spilleregler for teknisk tilretning af budget.docx Åben - Fordeling af kommunens samlede ramme.docx Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet, med følgende bemærkninger: - fordeling af den samlede ramme sker som udgangpkt. efter en matematisk fordeling, hvorefter der skal ske en beskrivelse af konsekvenserne. Herefter foretages den politiske drøftelse. - Mængderegulering, der foretages en beskrivelse af den demografiske udvikling og mulige håndteringer af denne udvikling. Dernæst politisk drøftelse af mængderegulering herunder om de nuværende beslutninger om mængderegulering (skoler og dagtilbud) skal fastholdes eller ændres? Fraværende: Vibeke Kinch Side 12

13 Direktion, Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Sagsnr.:14/1072 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I årets budgetlægning indstilles det over for Økonomiudvalget, at det enkelte udvalg skal arbejde med udvalgets kerneopgaver og serviceniveauerne herpå. I udpegningen af kerneopgaverne kan der med fordel tages udgangspunkt i de obligatoriske opgaver, udvalget skal løse. Opgaver, som ikke er obligatoriske, kan i første omgang betragtes som kan-opgaver. Kerneopgaven kan defineres som den service eller oplevelse, der produceres, og som skaber værdi for borgeren/brugeren. Obligatoriske opgaver vil altid være en del af kerneopgaven. Kan-opgaver kan også være en del af kerneopgaven, hvis udvalget vurderer, at de løser kerneopgaven mere effektivt og med bedre kvalitet. Kerneopgaver kan ikke bortfalde, men der er mulighed for at drøfte det serviceniveau, som opgaven løses med. Kan-opgaver, som ligger uden for kerneopgaven, kan herefter indgå i de politiske prioriteringer af, om de fortsat skal udføres, eller om aktiviteten skal stoppe og dermed spare de forbundne udgifter. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Arbejdet med kerneopgaven kan være en vej til i højere at fokusere på, hvilke resultater der kan skabes for den afsatte ramme frem for at fokusere på de besparelser, der er nødvendige for at skabe balance i økonomien. Med henblik på at skabe en ensartet praksis på tværs af udvalgene bør der udarbejdes en fælles skabelon for arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Skabelonen kan indeholde elementer som: Hvordan arbejdes der med at skabe fælles billeder af kerneopgaverne under det enkelte udvalg, og hvordan kan der arbejdes med serviceniveauet? Identifikation af opgaver, som ligger uden for kerneopgaven og som derfor kan betragtes som kan-opgaver, og hvordan der skabes debat om, om disse opgaver fortsat skal løses Drøftelse af værktøjer som kan anvendes til optimering af driften, herunder egentlige servicereduktioner, effektiviseringer, konkurrenceudsættelse m.m. På Direktionens møde vil der være mulighed for at drøfte arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Side 13

14 Direktion, Indstillinger: Økonomi indstiller, at Direktionen drøfter det videre arbejde med kerneopgaver og serviceniveauer. Bilag: Beslutning i Direktion den : Den viste illustration om kerneopgave anvendes i det videre arbejde. Gennemgangen af nøgletallene skal ledsages af en sammenfatning af de væsentligste konklusioner. Der er yderligere kan -opgaver som skal synliggøres, fx branding Fraværende: Vibeke Kinch Side 14

15 Direktion, Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Sagsnr.:14/1097 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Årets budgetlægning bygger på rammebudgettering, hvor det enkelte udvalg får en ramme, som de får til opgave at udmønte. Det er målet med processen, at der i øget omfang fokuseres på det, der kan leveres inden for rammen, i stedet for at fokusere på det, der skæres væk i form af besparelser. Det enkelte udvalgs bidrag til budgetprocessen skal fremsendes i en form, som gør det anvendeligt i den videre budgetproces, herunder budgetforslag, høring, budgetforhandlinger m.m. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Hidtil har udvalgene afleveret deres bidrag dels i form af en aktivitetsbeskrivelse, dels i form af et sparekatalog. Aktivitetsbeskrivelsen er som bekendt en del af kommunens målstyringskoncept, og der er bred enighed om, at konceptet trænger til fornyelse. Det vurderes, at fornyelsen ikke kan være på plads til den kommende budgetlægning. Sparekataloget fokuserer udelukkende på det, der skæres væk og lever derfor dårligt op til budgetmetodens mål om at ændre fokus til det, der kan leveres inden for rammen. På den anden side kan sparekataloget ikke helt undværes, idet det er en væsentlig del af de politiske forhandlinger og høringen. Direktionen har på mødet mulighed for at drøfte udvalgenes budgetbidrag, herunder hvordan følgende opgaver løses: Overblik over den service som kan leveres med den afsatte ramme Særlige indsatsområder i det kommende år Udvalgets omprioriteringer, effektiviseringer, besparelser m.m. Indstillinger: Økonomi indstiller, at udvalgenes budgetbidrag drøftes. Bilag: Beslutning i Direktion den : Der skal tages afsæt i tidligere anvendt materiale, herunder aktivitetsbeskrivelser og sparekatalog. Side 15

16 Direktion, Lederforum inddrages i forarbejdet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 16

17 Direktion, Årsplanlægning for direktionen Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Med afsæt i drøftelserne med borgmesteren den 17. januar 2014 skal der udarbejdes et årshjul for 2014/2015, hvor de væsentligste udfordringer på de forskellige fagområder indføres. Udgangspunktet er de kendte udfordringer, som ses af bilag (slids fra november 2013). Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at årshjulet udarebejdes med afsæt i de kendte udfordringer og prioriteringen af disse (hovedopgaverne placeres og ansvarlige udpeges). Bilag: Åben - Udfordringer i udvalgene - Udfordringer i udvalgene 2014.pptx Åben - Årsplan Årsplan 2014.docx Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 17

18 Direktion, Emner til behandling på kommende direktionsmøder Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Der står følgende emner på kø til næste direktionsmøde: - møde med borgmesteren Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller, at punkter til næste møde/møder udvælges. Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 18

19 Direktion, Eventuelt Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Direktion den : Drøftelse af emner til kommunikation. Fraværende: Vibeke Kinch Side 19

20 Direktion, Underskriftsside Tim Jeppesen Vibeke Kinch Karen Heebøll Holger Spangsberg

21 Bilag: 8.1. Bilag om beredskabets opgaver Udvalg: Direktion Mødedato: 31. januar Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4230/14

22 Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Brand- og sikkerhedsvagter x x x x x TR Bådberedskab x x x x CL Dykkerberedskab x OB Højdeberedskab x x KP Nødbehandlerberedskab x x x SI Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Autoværksted x x (x) KP Vagtcentral for brandvæsen x x x x 1 x 1 KP Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, KP x x x videoovervågning, adgangskontrol mv.) Kørselskontor for borgerrettet befordring x x SI Fleet Management af kommunal vognpark x x (x) SI Risikostyring, herunder sikring og adm. vægterordning x SI Beredskabssamvirke Gudsø x x x SI Brandslukning i Hedensted Kommune x OB Vand til videresalg x x OB Nødbehandlerordning x 2 SI Hjælpemiddeldepot x CL Buskørsel x KP Ekstern uddannelse (fx elementær brand og førstehjælp) x x x CL Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel x x x x SI Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr x x x CL Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service og reparation) x x KP Video (opsætning og nedtagning) x x 3 SI Adm. skorstensfejervæsen x x x x OB Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 1

23 Adm. fælleskommunal miljøvagtordning x OB Patientløft x x x 2 KP Samarittervagt x x x x KP Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. forurening x x X x SI Nøglesystem x x KP Intern post x x KP Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure x OB Adm. Koldingegnens Lufthavn X SI Olieberedskab efter særlig aftale x KP Note 1: Via entreprenør Note 2: Kun i Vamdrup Note 3: Hører under risikostyring Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 2

24 Beskrivelse af kan-opgaver Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Brand- og sikkerhedsvagter X x X X x TR Beskrivelse Fredericia, Vejle, Billund og Middelfart: Brand- og sikkerhedsvagter i.f.m. arrangementer m.v. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter på og indtægter på Kolding: Udgifter kr. Indtægter kr. Billund: 0 kr. Middelfart: 0 kr. Aftaler Fredericia: Ud over traditionelle brandvagter, er der aftaler om brandvagt ved skibsanløb, sikkerhedsvagter ved Shell og Reszueteam ved Yara Praxair. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Bådberedskab X x X x CL Beskrivelse Der er uddannet medarbejdere til at deltage i dette beredskab. Opgaven er ikke lovkrævet ved kyster (SOK og Politi), men lovkrævet i søer, moser, åer og lignende. Nogle kommuner har som en del af deres risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet vedtaget, at bådberedskab er en del af den samlede opgaveløsning, afdækket ud fra risikovurdering, scenarieanalyser, og risikoprofil. Uddannelsen er beskrevet i branchevejledning, og kræver flere særlige elementer, såsom VHF-certifikat. Økonomi Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Middelfart: Bådberedskabet drives af Fredericia Brandvæsen. Middelfarts andel andrager ,84 inklusiv moms pr år. Kolding: Udgifter ,- kr. om året Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 3

25 Vejle: Bådberedskabet er ikke konteret særskilt Aftaler Kolding: Indgår i kontrakt med Falck om drift af st. Kolding. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Dykkerberedskab x OL Beskrivelse Redningsdykkerberedskab baseret på fuldtidsansatte brandfolk på døgnvagt. Beredskabet består af: 1 redningsdykker, 1 redningsdykkerassistent, 1 hjælper/chauffør og 1 redningsdykkerkøretøj (specielt opbygget Mercedes Sprinter). Personalet gennemfører de relevante uddannelser, herunder dykkeruddannelse og assistentuddannelse. Beredskabet afgår indenfor 1 minut fra stationen i Vejle. Økonomi Aftale med Vejle Havn: Årlig indtægt på kr. Betaling fra politiet for løsning af div. opgaver efter takstblad. Årligt bidrag til økonomi på kr. Aftaler Aftale med Vejle Havn: Opsamling, eftersyn m.v. af havnens faciliteter, herunder kajanlæg, opsamling af køretøjer m.v. Aftale med Hedensted Kommune: Indgår i entreprisekontrakt med Hedensted Kommune ( ). Aftale med Middelfart Kommune: Aftale om gensidig bistand, Middelfart leverer højderedning og Vejle leverer redningsdykning, afregnes efter takstblad. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Højdeberedskab X x KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Middelfart og Fredericia er der etableret højderednings-beredskaber. Beredskabet indsættes ved eks. højderedning ved broer og vindmøller, men også ved redning fra siloer og øvrige dybder. Middelfart Brandvæsen er entreprenør for Vejle Brandvæsen på dette område Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 4

26 Økonomi Fredericia: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse samt øvelse, andrager kr. om året. Er en del af det faste beredskab. Middelfart: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse andrager cirka kroner inklusiv moms Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Nødbehandlerberedskab x x X SI Beskrivelse Brandmænd uddannes som nødbehandlere efter retningslinjer udformet af Region Syddanmark. Med uddannelsen får brandmændene flere kompetencer til at samarbejde med personale fra det præhospitale beredskab (ambulance, lægeambulance, akutbil m.fl.). Disse kompetencer er også nyttige i tilfælde af, at brandvæsnet møder frem på et skadested før det præhospitale beredskab. Uddannelsen er ikke lovkrævet. Uddannelsen gennemføres på to dage, hvorefter kompetencerne skal vedligeholdes hvert andet år ved at gennemføre et kursus af en dags varighed. Økonomi Fredericia: Samme udgifter til uddannelse som Kolding og Vejle. Lønudgifter og kursusafgift hvert 2. År til fast+deltids mandskab, i alt kr. Dertil kommer forbrugsmaterialer. Vejle: Opstart kr. pr.mand + løn (faste og deltids), vedligeholdelse, hvert andet år kr. Kolding: Uddannelse: 3.800,- kr. pr. brandmand. Vedligeholdelse: 1.900,- kr. pr. brandmand hvert andet år. Hertil kommer udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. Aftaler Kolding: mundtlig aftale med Region Syddanmark Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Beskrivelse Projekt Gennem ild & vand (GIV) er en forebyggende indsats overfor unge ved hjælp af træningssessioner af en uges varighed på den lokale brandstation. Gennem intensiv træning af to uddannede brandmænd lærer de unge blandt andet om førstehjælp, brandslukning, teamwork, og får samtidig to voksne rollemodeller at spejle sig i. Et andet formål er at lære at begå sig i en gruppe og tage del i ansvar for Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 5

27 en gruppes opgaver. Sidst skal projektet medvirke til at eleverne får blik for egne ressourcer og talenter og dermed større selvværd. Deltagerne i projektet er mellem 13 og 16 år. Målgruppen kan overordnet beskrives som følgende: Unge med begyndende skoletræthed. Unge med lavt selvværd og/ eller ringe selvtillid. Ensomme og/eller isolerede unge. Unge der har oplevet skilsmisse, dødsfald eller lignende i privatlivet. Unge som har brug for og fortjent et skulderklap. Unge med dårlig opførsel i skolen og fritiden. Unge i risikogruppen for kriminalitet. Som medlemmer i Ungdomsbrandkorpset kan optages skoleelever, der har gennemført et elevforløb på Gennem ild og vand og som af såvel visitationsholdet som brandvæsenet skønnes at kunne have udbytte af at blive medlem og dermed fortsat bevare tilknytningen til brandvæsnet. De pågældende skal have givet skriftligt tilsagn med forældres accept af optagelse. Deltagerne kan forblive medlemmer af VBU indtil max. afslutning af 16 år. Ungdomsbrandkorpset ledes af en fuldtidsansat brandmand. Økonomi Aftaler Der er fra 2012 tilført brandvæsnets budget kr. årligt til gennemførelse af 3 elevforløb for GIV og drift af Ungdomsbrandkorps. Der er aftaler med Børn & unge (SSP) og skolerne om GIV. Efterfølgende kan elever optages i ungdomsbrandkorpset. Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Autoværksted x x (x) KP Beskrivelse Brandvæsnerne i Vejle og Fredericia vedligeholder deres eget beredskabs bilpark, på eget autoværksted. Arbejdet udføres af mekanikere på de enkelte døgnvagtshold sammen med dagvagtspersonale. Fredericia Brandvæsen vedligeholder og sørger desuden for klargøring af alle kommunens biler samt Entreprenør gårdens materiel på 2 forskellige autoværksteder. I Fredericia er der et værksted på brandstationen, samt på Industrivej hos Entreprenørgården. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 6

28 Vejle: 3 ISL-køretøjer, 5 personvogne, 9 ASP, 2 Lifte, 7 TKV, 2 Specialkøretøjer, 13 transportkøretøjer + trailere m.v. Kolding Brandvæsen (seniorjobber) vedligeholder kommunens puljebiler. Økonomi Fredericia: Udgifter: Indtægter: kr. Vejle: Lønudgifter , Driftsudgifter , indtægter kr. Kolding: Særskilt økonomi Aftaler Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Vagtcentral for brandvæsen x x X x 1 x 1 KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Vejle, Kolding og Fredericia er der vagtcentraler. Disse laver udkald til brand, redning og forureningsopgaver efter anmodning fra 112. Ligeledes overvågning af automatiske brandalarmer (ABA anlæg) og udkald til disse, samt kommunikation med personel. Vagtcentralen har personale og materieloverblikket ved alarmer i eget slukningsområde. Vagtcentralerne i Kolding og Fredericia er begge døgnbemandet. Vagtcentralen i Vejle er dagbemandet Vejle: VC løser ikke deciderede øvrige opgaver. Økonomi Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter 1,218 mio.kr., indtægter 1,628 mio.kr., provenue ca. 0,410 mio.kr. Middelfart: Vagtcentral drives af entreprenør. Pris kroner årligt. Indtægt på ABA årligt Kolding: Udgifter: 1 mio. kr. (skønnet andel). Indtægter fra overvågning af ABA: 1,35 mio. kr. om året. Jf. i øvrigt det netop udarbejdede notat til projektgruppen. Aftaler Kolding: Samarbejdsaftale mellem Odense Brandvæsen, Sønderborg Brand & Redning og Kolding Brandvæsen om fælles drift af ICCS. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 7

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere