Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016."

Transkript

1 N O T A T 08. februar 2016 Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene indgår aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med et års anciennitet på offentlig forsørgelse eller personer i ressourceforløb? Som det er beskrevet i puljeudmeldingen på star.dk, lægges der i vurderingen af ansøgninger vægt på, at projekterne har en god volumen i deltagerantal i forhold til kommunens samlede andel af målgrupperne. Såfremt kommunen har et tilstrækkeligt antal personer i ressourceforløb til at visitere hhv. 100 borgere til deltagergruppen og til kontrolgruppen inden udgangen af 2016, er det muligt alene at få udtrukket personer i ressourceforløb til at deltage i JobFirst via STAR s udvælgelsesværktøj. Dette gælder dog kun fsva. personer i ressourceforløb. Kommunerne kan ikke alene få udtrukket aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til at deltage i JobFirst. 1.2 Spørgsmål: Er det muligt løbende at optage flere borgere til JobFirst, såfremt der sker et stort frafald blandt de borgere, der gennem udvælgelsesværktøjet på forhånd er udvalgt til JobFirst? Det er intentionen, at et JobFirst-forløb understøtter, at borgere, der under kommunens normale indsats normalt ville blive vurderet at være langt fra at kunne deltage i en virksomhedsrettet indsats, gennem et JobFirst-forløb sikres de rigtige rammer til at kunne gennemføre en sådan indsats. Et centralt element i JobFirst-forløbet er derfor, at borgeren får en intensiv opfølgningsstøtte gennem hele forløbet, så der er målrettet fokus på, at borgeren fastholdes i forløbet. Det betyder, at borgere, der er udtrukket til at deltage i JobFirstforløb gennem STAR s udvælgelsesværktøj, indgår i forsøgets deltagergruppe, og at der ikke optages flere borgere efterfølgende. Der gælder de almindelige regler om rimelige grunde til ikke at deltage i tilbud m.v, (jf. 13, stk. 7 og 8, i lov om aktiv socialpolitik) og tillige de almindelige fri-

2 tagelsesregler fra kontaktforløbet i 31 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden gælder der de almindelige regler om, at der kan klages over jobcenterets afgørelser til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 1.3 Spørgsmål: Kan borgere, der falder ud af JobFirst-forløbet udgå i forhold til forudsætningen om, at borgeren skal gennemføre 13 ugers sammenhængende forløb, der består af enten virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ordinær ansættelse førend aktivitetstilskuddet kan udbetales? Borgere, der er udtrukket til et JobFirst-forløb og falder ud af forløbet, kan ikke udgå i forhold til forudsætningen om, at borgeren skal gennemføre 13 ugers sammenhængende forløb, der består af enten virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ordinær ansættelse, førend aktivitetstilskuddet kan udbetales. Der henvises her desuden til spørgsmål/svar nr Spørgsmål: Får kommunerne udtrukket nye borgere i udvælgelsesværktøjet til JobFirst, såfremt samtlige 100 borgere i deltagergruppen har gennemført 13 ugers virksomhedspraktik? Såfremt kommunen overholder den udmeldte økonomiske ramme ved supplerende optag af borgere i målgruppen til JobFirst inden udgangen af 2016, vil det være muligt for kommunen at tage kontakt til STAR mhp. gennem udvælgelsesværktøjet at udvælge yderligere borgere til optag i forsøget, hvorefter der vil blive foretaget en konkret vurdering derom. 1.5 Spørgsmål: Hvornår udtrækkes borgere til JobFirst og tages der udgangspunkt i nye/gamle ressourceforløbssager? Borgere kan med fordel orienteres om, at de er udtrukket til et JobFirst-forløb som led i de lovpligtige samtaler i jobcenteret, men det er ikke et krav. Der skelnes ved udtrækning af borgere ikke ved nye/gamle ressourceforløbssager alle borgere i ressourceforløb, jf. målgruppebeskrivelsen, kan udtrækkes til deltagergruppe eller kontrolgruppe ifm. JobFirst. Fredag d. 23. oktober Spørgsmål: Hvordan håndteres udvælgelsen af borgere til projektet rent praktisk (STAR s ITværktøj)? Udtrækker STAR en række borgere til deltager- og kontrolgruppen eller skal kommunen selv implementere IT-værktøjet? 2

3 STAR stiller et lodtrækningsværktøj til rådighed for projekterne, der på baggrund af en persongruppemarkering af målgruppen til JobFirst, automatisk udtrækker borgere til henholdsvis deltagegruppe og kontrolgruppe. STAR sørger for, at lodtrækningsværktøjet bliver implementeret i alle de deltagende kommuner og virker efter hensigten. Mandag d. 8. februar Spørgsmål Tages personmarkering med, når der sker ydelsesskift (fx fra kontanthjælp til ressourceforløb eller kontanthjælp til ledighedsydelse) i det ene tilfælde indenfor målgruppen og i det andet tilfælde uden for målgruppen, inden udvælgelsen? Persongruppemarkeringen, der viser, hvorvidt borgeren er i målgruppe for JobFirst JobFirst målgruppe, opdateres dagligt, så sagsbehandleren forud for lodtrækning af borgeren kan sikre sig, at borgeren er i målgruppen for forsøget. Når borgeren allerede er udtrukket til enten deltagergruppe eller kontrolgruppe, og har fået persongruppemarkeringen JobFirst deltagergruppe eller JobFirst kontrolgruppe bibeholdes denne persongruppemarkering uanset hvad Spørgsmål Er det muligt at udvide visitationsperioden, således at den løber over 1 år (fra marts 2016-marts 2107), og samtidig forlænge det samlede JobFirst forløb til marts 2017? Dette er ikke muligt, da det vil forskyde hele projektperioden. Visiteringen til Job- First skal være afsluttet d Spørgsmål Hvis fordelingsnøglen blandt 200 deltagere fx er estimeret til 20 % ressourceforløb og 80 % kontanthjælpsmodtagere kan fordelingen så ændres undervejs, så der fx bliver visiteret flere ressourceforløb men færre kontanthjælpsmodtagere? Fordelingen af borgere kan ikke ændres. Da tildelingen af midler fra de respektive puljer beror på den indmeldte fordeling af borgere mellem målgrupperne er det nødvendigt at bibeholde denne fordeling af måltallene mellem grupperne Spørgsmål Er det muligt at udtrække alle til deltagergruppen på én gang og efterfølgende selv tilrettelægge, hvornår indsatsen sker? Teknisk er det muligt at udtrække alle JobFirst-borgerne på en gang inden for en kort tidsperiode, da projekterne selv kan justere optag pr. uge af borgere. Projekterne er dog forpligtiget til at igangsætte JobFirst-forløbet senest 4 uger efter visitationsdato. Kommunen kan således ikke trække alle borgere ud på en gang for efterfølgende at igangsætte indsatsen for en del af borgerne, når perioden på de fire uger er overskredet. 3

4 2.2. Spørgsmål Er det muligt først at udtrække ressourceforløbsborgere fra juni 2016? Eller omvendt at begynde med alene at udtrække borgere i ressourceforløb? Dette er ikke muligt. Der skal løbende være inflow til JobFirst af borgere i begge målgrupper. 2. Indsats 2.1 Spørgsmål: Skal borgere have mulighed for at deltage i flere projekter under STAR (fx Integrationspålæg, Empowerment og Dag-til-dag) samt i øvrige tilbud under JobFirstforløbet? Der er ikke noget til hinder for, at borgeren deltager i et andet projekt eller tilbud (fx tilbud under vejledning og opkvalificering) samtidig med deltagelse i et Job- First-forløb, så længe indsatserne koordineres. 2.2 Spørgsmål: Hvordan skal kommunen forholde sig, såfremt borgeren allerede deltager i en ordinær virksomhedspraktik, når borgeren visiteres til JobFirst? Hvis borgeren allerede er i en ordinær virksomhedspraktik, når borgeren visiteres til JobFirst, betragtes den ordinære virksomhedspraktik som en del af borgerens indledende Snuseperiode i JobFirst, hvortil samtlige øvrige aktiviteter i JobFirst også igangsættes. Kommunen skal dermed ikke vente på, at den ordinære virksomhedspraktik færdiggøres, men indarbejde den ordinære virksomhedspraktik som en del af Snuseperioden i JobFirst-forløbet. 2.3 Spørgsmål: Kan nyttejob gives som en del af Snuseperioden? Som udgangspunkt er nytteindsats et redskab, der er tiltænkt de stærke målgrupper i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder eksempelvis jobparate kontanthjælpsmodtagere. Nytteindsats er således ikke tiltænkt målgruppen i JobFirst, og bør som hovedregel ikke anvendes til målgruppen. Fredag d. 23. oktober 2.4. Spørgsmål Overgår borgeren til almindelig indsats, når borgeren har været i Snuseperiode og et sammenhængende forløb på 13 uger i enten ordinær virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ordinære timer? 4

5 Efter borgerens første13 ugers sammenhængende forløb med fastholdelsesstøtte, overgår borgeren til ordinær opfølgning i forbindelse med ordinært kontaktforløb men med et krav om en fortsat kontinuerlig virksomhedsrettet indsats uden huller. I forbindelse med udarbejdelsen af Min plan mod job tages deres stilling til videreførsel af mentorstøtte. Mandag d. 8. februar Spørgsmål Kan snuseaktiviteter registreres som et samlet vejledningsforløb, kap. 10 tilbud, når den obligatoriske aktivitetsplan redegør for de specifikke aktiviteter? Hver snuseaktivitet skal registreres særskilt. Vejledning til registreringen vil fremgå af IT-vejledningen under JobFirst. Årsagen er, at til brug for den løbende monitorering af indsatsen i JobFirst skal det være muligt at indhente oplysninger kvantitativt på de enkelte snuseaktiviteter via registreringerne i MinPlan Spørgsmål Er der et max for, hvor lang tid én snuspraktik kan vare (kan snusepraktikken vare over 4 uger, 13 uger )? Nej, det er der ikke. Snuseaktiviteterne tilrettelægges individuelt ud fra borgerens forløb. Det vil sige, at nogle borgere deltager i flere snuseaktiviteter end andre med henblik på at finde det rette match på en virksomhed. Der er således ikke krav om, at borgeren skal deltage i et vist antal timer eller uger, men at snuseaktiviteterne tilrettelægges individuelt samt at der bør være en kontinuerlig Snuseperiode med ugentlige aktiviteter Spørgsmål Hvis en borger er i en snusepraktik (fx 3 uger) på en virksomhed, hvor borgeren gerne vil fortsætte i den samlede 13 ugers praktik - kan den tid (de 3 uger), som snusepraktikken har varet medregnes de 13 ugers samlede praktik? Ja. Alle virksomhedsforløb, der sammenhængende varer 13 uger og registreres på samme virksomhed, udløser den sidste del på kr. af det aktivitetsafhængige tilskud. Se definitionen af et sammenhængende virksomhedsforløb under svar på spørgsmål Spørgsmål Hvis en borger efter 13 ugers snusepraktik påbegynder 13 ugers praktik, men afbryder forløbet - kan man så påbegynde en ny 13 ugers praktik? Og hvilken betydning får det for den samlede periode borgeren er i JobFirst, hvis den første del af projektet strækker sig over mere end 6 mdr.? Såfremt det 13-ugers virksomhedsforløb afbrydes fortsætter JobFirst-indsatsen i den forstand, at der skal arbejdes på at finde et nyt match mellem borger og virk- 5

6 somhed - fx gennem supplerende snuseaktiviteter. Formålet er, at alle borgere gennemfører et 13-ugers virksomhedspraktik med henblik på at opnå ordinære timer. Alle JobFirst-forløbet skal blot være afsluttet ved udgangen af Spørgsmål Kan borgeren fortsætte i JobFirst hvis vedkommende bliver jobparate undervejs (fx ifm. snusepraktikken)? Ja. Når en borger først er i deltagergruppen for JobFirst, kan borgeren udløse aktivitetsafhængigt tilskud i hele projektperioden også såfremt borgeren opvisiteres til at være jobparat og dermed overgår til at deltage i en indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 3. Mentor Mandag d. 8. februar Spørgsmål Kan mentorfunktionen forlægges til virksomheden under praktikken i form af en tilknyttet virksomhedsmentor? Intentionen i JobFirst er, at borgeren har en gennemgående mentor under forløbet. Der er således lagt op til, at mentorfunktion varetages af en mentor, der har fulgt borgeren fra en start og kan følge borgeren til slut. Inden for disse vejledende rammer kan mentorstøtten tilrettelægges, som kommunen ønsker det Spørgsmål Kan den ugentlige mentoropfølgning ske via telefon eller sms? Mentoropfølgningen kan tilrettelægges som det passer ind i borgerens forløb. Der er ikke noget til hinder for, at den ugentlige opfølgning foregår pr. telefon eller sms. Mentorstøtten indebærer fortsat følgende rolle, jf. projektbeskrivelsen: hjælpe borgeren med at udfylde jobmål, CV og progressionsværktøj forud for første møde i projektet og løbende opdateringer forud for de månedlige møder. Støtte borgeren i gennemførelsen af de planlagte aktiviteter herunder virksomhedsbesøg og snusepraktikker og sørge for løbende opfølgning med kontaktpersonen på virksomheden, når borgeren er i praktik. Støtte borgeren i at håndtere andre udfordringer i hverdagen, i det omfang det er relevant Spørgsmål Skal den ugentlige mentoropfølgning hvis det fx er jobkonsulenten - registreres? 6

7 Mentor registreres efter vanlig praksis (Længde/antal timer pr. uge samt start- og slutdato) Det vil fremgå af IT-vejledningen under JobFirst, hvordan mentorstøtte registreres. 4. Virksomhedssamarbejde Mandag d. 8. februar Spørgsmål Vedr. dispensation fra rimelighedskravet gælder dispensationen kun for JobFirst deltagere, eller er det for alle de borgere, som er i praktik på samme virksomhed? Forsøgsbekendtgørelsen giver alene giver mulighed for, at deltagende borgere i JobFirst, deles om en fuldtids praktikplads på 37 timer pr. uge på en virksomhed Spørgsmål Hvis der i et 13 ugers praktikforløb/løntilskudsjob/fleksjob e.l. på samme arbejdsplads er mere end 4 ugers samlet fravær, skal forløbet så forlænges med yderligere 4 uger? Ved over 4 ugers sammenhængende fravær under borgerens virksomhedsforløb, afbrydes STAR s optælling af uger i det sammenhængende virksomhedsforløb. Borgeren skal således påbegynde et nyt sammenhængende 13-ugers virksomhedsforløb og gennemføre det for, at STAR kan udbetale sidste del på kr. af det aktivitetsafhængige tilskud. Såfremt borgeren har fraværsperioder på under 4 sammenhængende uger, afbrydes optællingen ikke, men det aktivitetsafhængige tilskud betinges fortsat af, at det samlede virksomhedsforløb varer 13 uger i alt. I praksis betyder det, at de uger, hvor borgeren har haft fravær skal lægges til, så den samlede periode summerer op til 13 uger i registreringen af virksomhedsforløbet og borgeren får det fulde udbytte af sit virksomhedsforløb Spørgsmål Kan jobplan/min plan bruges i stedet for Arbejdsaftalen, såfremt elementerne fra Arbejdsaftalen indgår i jobplan/min plan? Nej. Arbejdsaftalen skal anvendes i samarbejdet med virksomheden og der skal tages stilling til de forskellige elementer, der fremgår af Arbejdsaftalen, jf. det 5. grundelement i JobFirst: Match og Arbejdsaftale Spørgsmål Hvad er kravet til udfyldelse af blanketter ifm. snusepraktikkerne? Kan der gives dispensation mht. diverse blanketter, når der er tale om praktikker under 4 uger? STAR kan ikke dispensere fra de generelle regler om dokumentation mv. ifm. borgerens deltagelse i de forskellige aktiviteter under JobFirst. 7

8 4. Progressionsmålinger 4.1 Spørgsmål: Er progressionsmålingerne forbeholdt deltagergruppen og ikke kontrolgruppen? Ja, progressionsværktøjet er en del af indsatsen i JobFirst og skal derfor alene bruges til deltagergruppen. 4.2 Spørgsmål: Ophører progressionsmålingerne efter de første 13 ugers ordinær virksomhedspraktik? Der foretages progressionsmålinger under hele borgerens JobFirst-forløb, som forventes at vare et år. Når borgeren begynder på en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats efter 13 ugers ordinær virksomhedspraktik, følges der fortsat op borgerens progression via progressionsværktøjet som led i de lovpligtige samtaler. 5. Registrering af aktiviteter/min Plan på Jobnet 5.1 Spørgsmål: Hvordan skal kommunen forholde sig den tilbudsmæssige registrering af aktiviteter under Snuseperioden i JobFirst i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)? Med udgangspunkt i reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan det vejledende udtales, at det, at man alene tager på besøg i en virksomhed og bliver vist rundt, kan enten betragtes som et led i kontaktforløbet eller som led i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Hvis man er i virksomheden nogle få dage (fx 2-4 dage), hvor man alene benytter tiden til at få et nærmere indtryk af virksomheden, og af hvordan man evt. vil kunne passe ind, vil kunne betragtes som et tilbud om vejledning og opkvalificering. Et forløb af mere end sådanne få dages varighed må betragtes som virksomhedspraktik, idet det må antages, at personen har fået en arbejdsfunktion på stedet og begynder at bidrage til produktionen. 5.2 Spørgsmål: Hvordan skal kommunerne forholde sig til, at Min Plan på Jobnet i forvejen bruges til selve indsatsplanen i ressourceforløb i nogle kommuner? STAR uddyber i en vejledning om udvælgelsesværktøj samt registreringer i de forskellige IT-værktøjer, hvad der skal udfyldes, hvor det skal udfyldes og hvordan der skal udfyldes. 8

9 Fredag d. 23. oktober 5.3. Spørgsmål Hvor meget IT-registrering er der tale om i projektet og skal der påregnes samme registreringsomfang både for deltagergruppe og kontrolgruppe? IT-registreringen i projekterne vil overvejende bero på, at borgerens aktiviteter registreres i kommunens nuværende systemer (CV og MinPlan), så det bliver let og enkelt at registrere borgerens indsats i JobFirst. Projekterne vil heraf blive undervist i, hvordan de eksisterende IT-systemer skal anvendes i tilknytning til JobFirst. Det er således alene progressionsværktøjet, der i projekterne vil indebære yderligere registrering uden for de eksisterende IT-systemer. Projekterne vil også blive undervist i brugen af progressionsværktøjet. 6. Fravær 6.1 Spørgsmål: Hvor meget fravær må borgeren have i sit JobFirst-forløb i forhold til, at kommunen kan få udbetalt aktivitetstilskud? Borgeren skal som minimum være i et sammenhængende 13 ugers forløb, der består af enten ordinær virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ansættelse på ordinære vilkår for at få udbetalt resultattilskuddet. For at sikre kontinuitet i forløbet må der må maksimalt være fravær på 4 sammenhængende uger i løbet af de 13 uger. Hvis forløbet afbrydes i løbet af de første 13 uger, udløses der kun resultattilskud såfremt forløbet genoptages inden for 4 uger på samme arbejdsplads. Den samlede deltagelse i forløbet skal fortsat være minimum 13 uger. 6.2 Spørgsmål: Hvor meget fravær må borgeren have i løbet af Snuseperioden og er der herunder krav om timetal? Under Snuseperioden skal der løbende igangsættes snuseaktiviteter, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke bør være uger uden planlagte aktiviteter for borgeren. Samtidig skal snuseaktiviteterne tilrettelægges individuelt ud fra borgeren, hvilket vil sige, at nogle borgere deltager i flere snuseaktiviteter end andre. Der er således ikke krav om, at borgeren skal deltage i et vist antal timer, men at snuseaktiviteterne tilrettelægges individuelt samt at der som hovedregel bør være en kontinuerlig Snuseperiode med ugentlige aktiviteter. Se i øvrigt spørgsmål/svar Kontrolleret forsøg 7.1 Spørgsmål: Kan kommunerne selv bestemme, hvilke sagsbehandlere, der skal udpeges til projektet? 9

10 Kommunerne tilrettelægger selv hvilke medarbejdere, der tilknyttes JobFirst ud fra en vurdering af, hvilke kvalifikationer, der skal være til stede for at sikre, at projektet gennemføres bedst muligt, jf. projektbeskrivelsen. Samtidig er det ikke intentionen, at projektet skal medføre en ændring af den aktive indsats for kontrolgruppen 7.2 Spørgsmål: Hvilke former for ordinær beskæftigelse indgår som en succes i forhold til, at det primære formål med JobFirst er, at borgeren opnår timer i ordinær beskæftigelse? Alle ordinære timer tæller som ordinær beskæftigelse i JobFirst. Timetallet vil variere på tværs af de deltagende borgere, da nogle vil kunne varetage flere ordinære timer end andre. Der skal dog altid være fokus på progression i ordinære timer som led i JobFirst-forløbet. 8. Økonomi 8.1 Spørgsmål: Må kommunen også budgettere med udgifter til JobFirst-forløbet efter, at borgeren er gået videre i kontinuerlig virksomhedsrettet indsats på baggrund af Min Plan mod job? Ja, kommunen må budgettere udgifter under hele borgerens JobFirst-forløb, som forventes at vare 1 år. Under den kontinuerlige virksomhedsrettede indsats kan der med fordel eksempelvis budgetteres udgifter til mentor i mindre omfang, hvor det er relevant (fx ifm. opfølgning på borgerens progression) samt til virksomhedskonsulent i mindre omfang, hvor det er relevant. Udgifterne til støtte må dog som udgangspunkt forventes at være mindre efter den første virksomhedspraktik. Fredag d. 23. oktober Spørgsmål Hvor højt et aktivitetstilskud pr. borger kan kommunen maksimalt hjemtage? Aktivitetstilskuddet udgør i alt maksimalt kr. pr. borger. Den ene del af aktivitetstilskuddet, som udgør 6000 kr., udløses, når borgeren har påbegyndt et sammenhængende forløb på 13 uger, der består af enten ordinær virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ordinær ansættelse. Den sidste del af aktivitetstilskuddet, som udgør kr., udløses når borgeren har gennemført et sammenhængende forløb i 13 uger på samme virksomhed, der består af enten ordinær virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud eller ordinær ansættelse. Som det fremgår af puljeudmeldingen gives der en maksimal ramme for det aktivitetsafhængige tilskud til hver kommune, som opgøres via kommunens indmeldte 10

11 måltal for deltagere i JobFirst. Kommunen kan i den forbindelse maksimalt få udbetalt 90 pct. af summen for det aktivitetsafhængige tilskud Spørgsmål Hvordan udbetales det faste tilskud på op til kr. pr. projekt? Det faste tilskud udbetales som udgangspunkt på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter, der fremgår af et regnskab. I særlige tilfælde kan kommunen få forudbetalt dele af det faste tilskud, hvilket konkret vil fremgå af tilsagnsskrivelsen til de udvalgte projekter Spørgsmål Hvis en borger i JobFirst-forløbet undervejs bliver visiteret som jobparat, udgår borgeren dermed af forsøget og kan ikke udløse aktivitetstilskud? Når en borger først er i deltagergruppen for JobFirst, kan borgeren udløse aktivitetstilskud i hele projektperioden også såfremt borgeren opvisiteres til at være jobparat og dermed overgår til at deltage i en indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mandag d. 8. februar Spørgsmål Hvis borgerne, som allerede er i et virksomhedsforløb visiteres til JobFirst hvordan kan man så registrere, at der i JobFirst regi påbegyndes et 13 ugers forløb, som kan udløse starthonoraret på kr.? Såfremt borgeren allerede deltager i et virksomhedsforløb, når borgeren visiteres til JobFirst, udløses første del af det aktivitetsafhængige tilskud på 6000 kr. Anden del af det aktivitetsafhængige tilskud på kr. udløses, når borgeren fra tidspunktet for visitationen til JobFirst, har gennemført et sammenhængende 13-ugers virksomhedsforløb Spørgsmål Hvornår kan der anmodes om det aktivitetsafhængige tilskud, og hvornår og hvordan udbetales tilskuddet? Udbetalingen af det aktivitetsafhængige tilskud til projektet sker årligt på baggrund af projektets dokumenterede udgifter, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut- 11

12 tering foretager opgørelse over, hvor mange borgere i hvert projekt, der har henholdsvis påbegyndt et virksomhedsforløb og gennemført et sammenhængende 13- ugers virksomhedsforløb på samme arbejdsplads Spørgsmål Udbetales sidste del af det aktivitetsafhængige tilskud, hvis borgeren bliver selvforsørgende undervejs, fx ifm. de 13 ugers praktik? Ja. Virksomhedsforløbene kan bestå af både ordinær virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud samt ordinær ansættelse. Kommunerne får udbetalt sidste del af det aktivitetsafhængige tilskud på op til kr. pr. borger på baggrund af afholdte udgifter under forudsætning af, at borgeren har gennemført et 13 ugers sammenhængende virksomhedsforløb på en virksomhed. 9. I øvrigt 9.1 Spørgsmål: Skal der laves særskilte pjecer til borgerne om JobFirst til de deltagende borgere? STAR vil overveje, hvorvidt det kan give mening at udarbejde pjecer målrettet de deltagende borgere i JobFirst og på sigt melde en beslutning ud til de deltagende kommuner. 9.2 Spørgsmål: Hvordan modregnes ordinær timer i borgerens kontanthjælpsydelse (særligt i forhold til regler om ægtefælleforsørgelse)? Modregningen følger de almindelige regler for fradrag af arbejdsindtægter i kontanthjælpen, som følger af 31 i lov om aktiv socialpolitik. 12

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST

VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST Lodtrækning 1. Samtale Snuseperioden Virksomhedsforløb Videre vej mod job Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad er baggrunden for registreringen?... 2 Hvorfor er registreringen

Læs mere

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016 JOBFIRST Netværksmøde for ledere 8. september 2016 Program - formiddag Velkomst, program og kort status 10.00 10.10 Velkomst v. Helle Rasmussen STAR 10.10 10.15 Kort om formål med seminaret og dagens program

Læs mere

Projektplan for JobFirst

Projektplan for JobFirst Projektplan for JobFirst Kommune Syddjurs Kommune Kontaktoplysninger på projektleder og medlemmer i indsatsgruppen Navn Stilling Forvaltning Tlf. E-mail Claus Daugaard Projektleder JobFirst Beskæftigelse,

Læs mere

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb 06-09-2016 J. Nr. Click here to enter text. PID Ansøgerkreds Spørgsmål: Kan man søge puljen, hvis man også deltager i JobFirst? Svar: Man

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Projektplan for JobFirst

Projektplan for JobFirst Projektplan for JobFirst Kommune Viborg Kontaktoplysninger på projektleder og medlemmer i indsatsgruppen Navn Stilling Forvaltning Tlf. E-mail Karin Nørgaarkonsulent Projektleder og job- 87874745 K4n@jobcenterviborg.dk

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Dokumenttype Rapport Maj 2017 JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING Ref. Chefkonsulent Jais Poulsen, jaip@ramboll.com, tlf.: 51 61 78 36

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer 1 INDSATSMODEL 2 Indsatsmodel 3 Kort om Flere skal med Formål og mål Formål Hjælpe flest mulige i målgruppen med at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære

Læs mere

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med F A Q 27. april 2017 Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse I det følgende oplistes de centrale spørgsmål til Flere skal med som STAR har modtaget. Listen opdateres

Læs mere

Sagsflow Kontanthjælp

Sagsflow Kontanthjælp Dag 1; Udbetaling - Udlevering af ansøgningsskema samt råd og vejledning herom - Samtykkeerklæring underskrives - Sagsakter indhentes - Sagen oprettes i FASIT. - Dato for ansøgning retur seneste 1 uge

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

December Statusrapport Styregruppemøde december JobFirst

December Statusrapport Styregruppemøde december JobFirst December 206 Statusrapport Styregruppemøde december 206 JobFirst INDHOLD. Samlet status på JobFirst... 3 Vurdering af fidelitet... 4.2. Status på implementering af JobFirst, medio december 206... 4 Udtrækning

Læs mere

Projektbeskrivelse: På rette vej i job

Projektbeskrivelse: På rette vej i job Projektbeskrivelse: På rette vej i job Juli 2010 J.nr.2010-0000991 Indledning Der iværksættes et kontrolleret forsøg for kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (ny match). Personer i målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den xx.xx.2014 Indhold Indledning...2 Visitation af ledige over 30 år...2 Sagsbehandlingen

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse FAQ Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse 20-09-2017 I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Job-bro til Uddannelse som Deloitte og STAR har modtaget. Listen opdateres løbende.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse FAQ Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse 28-09-2017 I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Job-bro til Uddannelse som Deloitte og STAR har modtaget. Listen opdateres løbende.

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 11. maj 2017)

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 11. maj 2017) F A Q 27. april 2017 Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 11. maj 2017) J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse I det følgende oplistes de centrale spørgsmål til Flere skal med som STAR

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 473 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07874

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte Gentofte Maltegårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tel +45 39 98 68 00 Fax +45 39 98 05 12 www.jobnet.dk Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job Enhed Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed Sagsnr. 2017-6405 Dato 30-06-2017 Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job Spørgsmål og svar 1. Kan der bevilliges to 85 indsatser? Såfremt borger

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse

Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse FAQ Spørgsmål og svar vedrørende Job-bro til Uddannelse 06-09-2017 I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Job-bro til Uddannelse som Deloitte og STAR har modtaget. Listen opdateres løbende.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING - BILAGSRAPPORT

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING - BILAGSRAPPORT Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering okumenttype Bilagsrapport ato Maj 2017 JOBFIRST MITVEJSEVALUERING - BILAGSRAPPORT Ref. Chefkonsulent Jais Poulsen, jaip@ramboll.com, tlf.: 51 61 78 36, Midtvejsevaluering

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 5. maj 2017)

F A Q. Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 5. maj 2017) F A Q 27. april 2017 Spørgsmål og svar til puljen Flere skal med (opdateret den 5. maj 2017) J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse I det følgende oplistes de centrale spørgsmål til Flere skal med som STAR har

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00. Sidetal:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job 08.8.2012 Hvor registreres tid, som mentor har haft sammen med flere unge på én gang? Svar. Denne tid registreres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Rammerne for projektet

Rammerne for projektet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscenter Generation 2 Informationsmøde d. 28. august 2013 Rammerne for projektet Målgruppe: Personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der

Læs mere