ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER."

Transkript

1 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007

2 Indledning 1. INDLEDNING OVERORDNEDE KARAKTERISTIKA FOR HHX OG HTX ÅRSELEVER, FRAFALD MV. PÅ HHX OG HTX SKOLEKARAKTERISTIKA FOR UDBYDERE AF HHX OG HTX OPBYGNING, CENTRALT FASTSATTE KRAV, HOLDSTØRRELSER OG ARBEJDSTIDSREGLER ARBEJDSTIDSAFTALER FOR UNDERVISERE PÅ HHX OG HTX SAMMENLIGNING MELLEM HHX, HTX OG STX SAMMENLIGNING MELLEM HHX, HTX OG STX SAMMENFATTENDE ANALYSE AF UDVIKLING I TAXAMETERTILSKUD PÅ HHX OG HTX UNDERVISNINGSTILSKUD PÅ HHX OG HTX TAXAMETERTILSKUD OG UDGIFTER TIL ADMINISTRATION OG BYGNINGSDRIFT MV ANALYSE AF UDVIKLINGEN I BYGNINGSTAXAMETERET TIL HHX- OG HTX-UDD INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED, PÅ INSTITUTIONER FOR ERHVERVSRETTET UDDANNELSE SAMMENFATNING KAPITEL SAMMENFATNING OG KONKLUSION KRAV OG BINDINGER FOR UDDANNELSERNE TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSERNE FINANSIERINGSGRUNDLAG OG UDGIFTER KONKLUSION BILAG BILAG

3 Indledning 1. Indledning Regeringens Ø-udvalg besluttede i januar 2007 at igangsætte en analyse af økonomien på de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. Baggrunden var, at de almengymnasiale uddannelser (stx og 2-årigt hf) med kommunalreformen overgår til taxameterstyring d. 1. januar 2008, således at alle fire gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) fremover finansieres med statslige taxametertilskud. Analysearbejdet skulle afdække de økonomiske vilkår for hhx og htx og muliggøre en sammenligning med stx, herunder analysere om der var begrundede og ubegrundede forskelle i de økonomiske vilkår på tværs af alle de gymnasiale uddannelser. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på 20 institutioner, der udbyder hhx, htx eller begge. Ti institutioner har besvaret et spørgeskema vedr. hhx, og ti institutioner har besvaret et spørgeskema vedr. htx. Spørgeskemaundersøgelsen har belyst en række forhold vedr. institutionernes organisering af undervisningen mht. bl.a. antal studieretninger, valgfag, samlet uddannelsestid og holdstørrelser. Endvidere har spørgeskemaundersøgelsen belyst en række forhold vedr. de lokale arbejdstidsaftaler mellem den enkelte institution og underviserne. Analysens kommissorium dateret 18. januar 2007 er vedlagt i bilag 1. 1

4 Overordnede karakteristika for hhx og htx 2. Overordnede karakteristika for hhx og htx Hhx og htx er begge erhvervsgymnasiale uddannelser af 3 års varighed. Uddannelserne udbydes og gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, dvs. handelsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler. En skole, CPH West, udbyder både hhx, htx og stx Årselever, frafald mv. på hhx og htx I 2007 forventes der at være ca årselever på hhx og ca årselever på htx 1. Antallet af årselever på den almengymnasiale uddannelse stx forventes at udgøre ca i Det betyder, at ca. 25 procent af det samlede antal årselever på de tre uddannelser går på hhx, htx tegner sig for 9 procent, mens de resterende 66 procent går på stx. Den årlige tilgang til de to uddannelser er i perioden steget fra ca til elever pr. år på hhx og fra ca til elever pr. år på htx. For begge uddannelser gælder, at der var et mindre fald eller stagnation i tilgangen til uddannelsen i 2002, , hvorefter tilgangen gradvist stiger igen. Den procentvise vækst målt i årselever på hhx var på 8,5 procent i perioden 2001 til 2007, mens den tilsvarende vækst i perioden 2001 til 2007 var 20 procent på htx. Frafaldet var i ,7 procent på hhx mod 28,9 procent på htx. Til sammenligning var frafaldet i 2005 på stx på 16,2 procent. Frafaldet har ligget på nogenlunde samme niveau de senere år, dog har htx oplevet et lille fald i frafaldet. Tosprogede elever, defineret som indvandrere og efterkommere af indvandrere, er med en samlet andel på ca. 7,8 pct. ligeligt fordelt på de tre uddannelser 2. Der er dog for alle tre uddannelser en ret skæv fordeling, idet de tosprogede elever er koncentreret på relativt få skoler Skolekarakteristika for udbydere af hhx og htx Hhx og htx udbydes på i alt 68 skoler, hvoraf 33 udelukkende udbyder hhx, og 20 udelukkende udbyder htx, mens 15 udbyder både hhx og htx. Antallet af årselever på hhx er gennemsnitlig på 473, mens der gennemsnitlig er 224 årselever på htx. Det mindste antal årselever på hhx er 85 og 47 på htx, mens skolen med den største aktivitet har årselever på hhx henholdsvis 661 årselever på htx. Ingen skole har udelukkende erhvervsgymnasiale uddannelser. Skolerne har således også et udbud, der omfatter de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (eud) og hermed beslægtede aktiviteter så som brobygning, skolepraktik mv. samt i varierende omfang korte videregående uddannelser og erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse). De 68 skoler, der udbyder hhx og- eller htx, er geografisk spredt over hele Danmark. 1 Kilde: Finansloven Kilde: UNI*C 2

5 Overordnede karakteristika for hhx og htx I nedenstående tabeller er de væsentligste karakteristika, i form af årselevtal og omsætning på de skoler, som udbyder hhx og- eller htx, opsummeret. Tabel 2.1 Årselevtal 2005 niveau Hhx skoler Htx skoler Alle skoler Årselever, hhx og htx i alt gennemsnit pr. skole mindste skole største skole Skolernes årselevtal i alt gennemsnit pr, skole mindste skole største skole Kilde: Undervisningsministeriets tilskudssystemer. Tabel 2.2 Omsætning 2005 niveau (mio. kr.) Hhx skoler Htx skoler Alle skoler Omsætning, hhx og htx i alt gennemsnit pr. skole mindste omsætning største omsætning Omsætning, i alt på skolerne gennemsnit pr. skole Omsætning på den mindste skole Omsætning på den største skole Hhx/htx andel af omsætning, gennemsnit % 7 % 16 % Hhx/htx andel af omsætning mindste Hhx/htx andel af omsætning største 4 % 3 % 48 % 15 % 3 % 48 % Kilde: Skolernes regnskaber for 2005 og Undervisningsministeriets regnskabsportal. 3

6 Overordnede karakteristika for hhx og htx Der er stor variation i, hvor stor en andel hhx og htx udgør af skolernes samlede aktivitet og omsætning. Den største skole havde i alt årselever og en samlet omsætning på ca. 591 mio. kr., hvoraf hhx/htx omsætningen udgjorde 3 procent. Den mindste skole havde i alt 225 årselever og en samlet omsætning på ca. 17 mio. kr., hvoraf hhx/htx omsætningen udgjorde 33,6 procent. Gennemsnitlig er den samlede omsætning for skolerne på 134 mio. kr., hvoraf hhx/htx tegner sig for 16 procent. Til sammenligning udbydes stx på i alt 120 gymnasier og én institution for erhvervsrettet uddannelse. Hertil kommer 18 institutioner, som udbyder den 2- og 3-årige hf-uddannelse. Det største gymnasium forventes at have ca årselever på stx og hf i 2007 og en bevilling på ca. 70 mio. kr., mens det mindste forventes at have 150 årselever på stx og hf og en bevilling på ca. 16 mio. kr. Det gennemsnitlige gymnasium har ca. 550 årselever på stx og hf og en bevilling på omkring 40 mio. kr. Gymnasierne udbyder ikke andre uddannelser end stx og hf. 4

7 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler 3. Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler De erhvervsgymnasiale uddannelsernes varighed, omfang, struktur og sammensætning er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21/12/2006, Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen samt nr af 21/12/2006, Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen. Hhx og htx er 3-årige gymnasiale uddannelser, som i lighed med stx har en ensartet overordnet struktur bestående af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år 3. Den samlede uddannelsestid på hhx skal minimum udgøre 2470 timer (à 60 min.), mens den samlede uddannelsestid på htx mindst skal udgøre 2630 timer. Den højere uddannelsestid på htx end hhx (og stx), skyldes, at mange fag har højere timetal, og at især teknikfagene, der er en del af htx s profil, har mange timer. En oversigt over uddannelseselementer og omfang fremgår af figuren nedenfor. Figur 3.1 Krav: 2470 timer hhx/stx Studieretningsforløb Studieretningsprojekt Studieretningsfag Valgfag Obligatoriske fag htx Studieretningsforløb Studieretningsprojekt Studieretningsfag Valgfag Obligatoriske fag Krav: 2630 timer Typiske niveau: Typiske niveau: 2505 el timer 2630 el timer timer Grundforløb Grundforløb timer For at sikre et ensartet niveau i de forskellige studieretningsforløb, som skolerne udbyder, stilles der en række krav til obligatoriske fag, til antallet af fag på forskellige niveauer og til fagsammensætning samt til udbudet af fag. Opfyldelsen af disse krav er i de fleste tilfælde forbundet med udgifter på lignende niveauer på henholdsvis hhx og htx. For htx gælder særligt, at den store vægt af tekniske og naturvidenskabelige fag stiller krav om bl.a. et væsentligt materialeforbrug, tid til opstilling, samt at der af sikkerhedsmæssige årsager er reducerede holdstørrelser og behov for supplerende værkstedspersonale. Endvidere er disse fag særligt ressourcekrævende pga. de særlige krav til lokaler, udstyr, renholdelse o.l. Herudover stilles der krav om udbud af matematik på A-niveau. For hhx er der krav om udbud af mindst ét begyndersprog og mindst ét fortsættersprog. 3 Denne opbygning blev indført med gymnasiereformen i Med studieretning refereres til en given sammensætninger af studieretningsfag. 5

8 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler For både hhx og htx gælder, at der under visse betingelser er mulighed for, at skoler efter lokal beslutning kan tillade, at den enkelte elev ekstraordinært kan få ekstra fag, og at elevens samlede uddannelsestid derfor bliver på helt op til 2700 eller 2750 uddannelsestimer. Omfanget heraf vurderes at være begrænset, og såfremt elever, der gives mulighed for ekstra fag, følger hold, som alligevel ville være blevet oprettet, vil det kun medføre merudgifter til rettearbejde samt evt. eksamen. Udbud af studieretninger samt valgfag Både på hhx og htx er det skolens ledelse, der under hensyntagen til elevernes ønsker, træffer beslutning om oprettelse af konkrete studieretninger 4, herunder også oprettelse af blandede studieretningsklasser 5. Skolens ledelses beslutning kan indebære, at ikke alle elevers ønsker om studieretning tilgodeses. Både på hhx og htx skal der udbydes minimum to forskellige studieretninger 6, idet skoleledelsen kan vælge at øge antallet af studieretninger og elevernes valgmuligheder ved at oprette blandede studieretningsforløb. Her har elever på to studieretninger typisk fællesundervisning i to af tre studieretningsfag, mens eleverne deles på hvert deres tredje studieretningsfag, der adskiller de to studieretninger fra hinanden. Der kan også være tale om blandede studieretninger, hvor elever kun har fællesundervisning i det ene af deres studieretningsfag og opdelt undervisning i de øvrige 1 eller 2 studieretningsfag. Det er tilsvarende skolens ledelse, der træffer beslutning om konkret oprettelse af valgfagshold. Skolen skal i den forbindelse sikre, at eleverne kan opfylde uddannelsens omfangskrav og kravene til sammensætning af fag og niveauer i uddannelsen. Der er således både på hhx og htx betydelig lokal disponeringsmulighed i forhold til kriterierne for oprettelse af studieretningsklasser og valgfag, herunder spørgsmålet om, hvor mange elever der mindst skal være i studieretningsklasser og på valgfagshold. Skriftligt arbejde Der er forskel på krav til omfanget af skriftligt arbejde. Kravet er på hhx 585 til 610 elevtimer, mens det på htx er 735 til 785 elevtimer. Både på hhx og htx er der mulighed for at afsætte mere elevtid til skriftligt arbejde til elever med mere end 4 A-niveau-fag samt til elever, der skifter uddannelse eller studieretning. De højere krav til skriftligt arbejde på htx betyder, at underviserne må anvende en tilsvarende større del af deres arbejdstid på rettearbejde. Både hhx- og htx-skolerne har dog en vis lokal disponeringsmulighed, idet skoleledelsen inden for rammerne af de gældende arbejdstidsaftaler kan beslutte, hvordan ressourcerne skal anvendes til, at lærere evaluerer elevers skriftlige arbejde. Spørgsmålet om rettetid pr. elev aftales lokalt på den enkelte skole. 4 Med studieretningsklasse refereres der til en gruppe af elever - en klasse, der følger de givne fag i studieretningen. En skole kan godt have flere studieretningsklasser, der følger den sammen studieretning. En blandet studieretningsklasse kan oprettes for elever fra 2 studieretninger, der på grund af antallet af tilmeldte ikke har kunnet oprettes enkeltvist. Eleverne fra de 2 studieretninger samlæses i de obligatoriske fag i studieretningsforløbet og i enten mindst 1 studieretningsfag på A-niveau eller i 2 studieretningsfag på samme niveau. 5 En blandet studieretningsklasse kan oprettes for elever fra 2 studieretninger, der på grund af antallet af tilmeldte ikke har kunnet oprettes enkeltvist. Eleverne fra de 2 studieretninger samlæses i de obligatoriske fag i studieretningsforløbet og i enten mindst 1 studieretningsfag på A-niveau eller i 2 studieretningsfag på samme niveau. 6 Institutionerne skal udbyde minimum to forskellige studieretninger pr. udbudssted. En institution som f.eks. udbyder hhx i to forskellige byer, skal som minimum udbyde to studieretninger på begge udbudssteder. 6

9 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler Særlige lokale- og udstyrsbehov Både på hhx og htx stilles der krav om afholdelse af it-baserede prøver og eksamen. På hhx er der elektroniske eksamensopgaver i fagene dansk, engelsk, virksomhedsøkonomi og inden for studieområdet i erhvervscases. På htx er det i fagene dansk, fysik og matematik. Samlet uddannelsestid I undersøgelsen har de deltagende institutioner oplyst den gennemsnitlige samlede uddannelsestid opgjort i timer à 60 min. for henholdsvis grundforløb og studieretningsforløb inklusiv valgfagstimer. Ifølge besvarelserne opfylder alle skoler bekendtgørelsens krav til, at uddannelsestiden minimum skal være på 2470 timer på hhx og 2630 timer på htx. Parallelt med spørgeskemaundersøgelsen har Undervisningsministeriet, som led i ministeriets almindelige tilsyn i skoleåret 2006/2007, gennemført tilsyn hos 12 udbydere af hhx og 12 udbydere af htx i løbet af foråret De opfyldte alle bekendtgørelseskravene til minimumet for elevernes uddannelsestid. Den gennemsnitlige uddannelsestid på de hhx-skoler, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er 2530 timer, hvilket er 60 timer højere end bekendtgørelsens minimumskrav til elevernes samlede uddannelsestid. Tilsvarende er gennemsnittet for den gennemsnitlige uddannelsestid på de htx-skoler, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, 2655 timer, hvilket er 25 timer højere end bekendtgørelsens minimumskrav til elevernes samlede uddannelsestid. Holdstørrelse på grundforløb Den vægtede 7 gennemsnitlige holdstørrelse på grundforløb på de deltagende hhx-skoler var på henholdsvis 31,1 elever i 2005/2006 og 30,2 elever i 2006/2007. Det vægtede gennemsnit dækker over 92 grundforløbshold på de udvalgte skoler med holdstørrelse i grundforløbet på mellem 11 elever og 36 elever. Der er væsentlig variation i grundforløbsholdstørrelsen på de enkelte skoler. Særligt institutioner, der kun har et, to eller tre grundforløbshold, har relativt små eller store grundforløbshold i forhold til det vægtede gennemsnit på ca. 31 elever. Dette skyldes formentlig, at skoler med mange elever har bedre mulighed for at oprette det antal grundforløb, der resulterer i det for skolen ønskede elevtal i grundforløbene. De deltagende hhx-institutioners vægtede gennemsnitlige holdstørrelse for 2005/2006 og 2006/2007 fremgår af diagrammet nedenfor. Holdstørrelserne varierer generelt ikke meget på den enkelte skole mellem de to år. En enkelt skole er dog gået fra i 2005/2006 at have ét grundforløb med 35 elever til i 2006/2007 at have to grundforløbshold med 24 elever på hvert hold. 7 Ved et simpelt gennemsnit for holdstørrelsen på grundforløb vil gennemsnitstallet på en lille skole med kun et par grundforløb påvirke gennemsnittet lige så meget som en stor skole med mange grundforløb. Når gennemsnittet vægtes vil den gennemsnitlige holdstørrelse på grundforløb på den store skole vægte mere i forhold til det fælles gennemsnitstal for holdstørrelser på grundforløb. 7

10 Skolens antal grundforløb Skolens antal grundforløb Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler Figur 3.2 Holdstørrelse på grundforløb - hhx / / Gnms antal elever pr. grundforløb På de deltagende htx-skoler var den vægtede gennemsnitlige holdstørrelse på grundforløbene på henholdsvis 24,8 elever i 2005/2006 og 24,5 elever i 2006/2007. Figur 3.3 Holdstørrelse på grundforløb på htx / / Gnms antal elever pr. grundforløb Det fremgår af de to figurer ovenfor, at der generelt er færre grundforløbshold på htx (2-4) end på hhx (5 eller derover), hvilket hænger naturligt sammen med, at der gennemsnitlig er ca. dobbelt så mange årselever på hhx end på htx pr. skole. Ligeledes fremgår det af figurerne, at mens 2/3 af htx grundforløbene har elever, har 2/3 af hhx grundforløbene elever. Mindste holdstørrelse på grundforløb på hhx er 24 og 21 på htx, mens det største hold er på 35 på hhx og 33 på htx. 8

11 Skolens antal studieretningsklasser Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler Klassestørrelsen på studieretninger Ifølge besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen er den vægtede gennemsnitlige klassestørrelse på hhx på de ikke-blandede studieretninger på 28,7 elever. Tilsvarende er den vægtede gennemsnitlige klassestørrelse på ikke-blandede studieretninger på htx på 22,7 elever. De tilsvarende ikke-vægtede gennemsnit er henholdsvis 27,8 for hhx og 22,9 for htx. Den vægtede gennemsnitlige klassestørrelse på hhx på de ikke-blandede studieretninger er 0,9 elever lavere end i 2005/2006, mens den for htx er faldet med 0,2 elever. Af figuren nedenfor fremgår de enkelte skolers gennemsnitlige klassestørrelse og antallet af studieretningsklasser. Figur 3.4 Holdstørrelse på studieretningsforløb - hhx og htx (2006/2007) 25 htx hhx Gnms antal elever pr. studieretningsklasse Blandede studieretninger og holdstørrelse UNI-C har i februar 2007 indsamlet data for oprettede studieretninger på institutioner, der udbyder hhx, htx samt stx. Der er indsamlet oplysninger fra 250 institutioner. Ifølge UNI-C s data er den vægtede gennemsnitlige holdstørrelse på de blandede studieretningsforløb 26 elever pr. blandet studieretningshold på hhx. På htx er den vægtede gennemsnitlige holdstørrelse for blandede studieretningshold på 24 elever. Dette svarer til, at den vægtede gennemsnitlige holdstørrelse på de studieretningsfag, hvor eleverne er delt, er 13 elever på hhx og 12 elever på htx. 9

12 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler Ifølge UNI-C s data går 16 % af eleverne på hhx og 19 % af eleverne på htx på en blandet studieretning, hvor de har fællesundervisning i et eller flere af studieretningsfagene med elever på et andet studieretningsforløb. Holdstørrelse på valgfag Den enkelte elevs antal af valgfag og valgfagstimetal kan variere. Det varierer dels af, hvor meget skolen giver eleverne mulighed for at gå over bekendtgørelsens minimumskrav til uddannelsestid. Dels kan det variere med niveauer og timetal i elevens studieretningsfag. Hvis det forudsættes, at to elever har samme samlede uddannelsestid, vil en elev, der følger en studieretning med to A- niveauer og et B-niveau, have plads til færre valgfagstimer end en elev, der følger en studieretning med et A-niveau, et B-niveau og et C-niveau. Som beskrevet ovenfor er det skolernes ledelse, der beslutter, hvor mange valgfag der skal udbydes og oprettes, og hvor mange valgfag og valgfagstimer elever kan tage. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har de deltagende hhx-skoler en vægtet gennemsnitlig valgfagsholdstørrelse på 23,4 elever pr. valgfagshold. På htx er den vægtede gennemsnitlige valgfagsholdstørrelse på 18,2 elever. Lærer/elev ratio Det vægtede gennemsnit for lærer/elev-ratio blandt de deltagende hhx-institutioner er 12,8 elever pr. lærer, mens den vægtede gennemsnitlige lærer/elev-ratio for de deltagende htx-institutioner er 9,1 elever pr lærer. 10

13 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler 3.1. Arbejdstidsaftaler for undervisere på hhx og htx Lærere ved hhx og htx er omfattet af Finansministeriets overenskomst af 20. oktober 2006 og Personalestyrelsens cirkulære af 3. november 2006 om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Aftalen omfatter både lærere ved hhx og htx og lærere ved erhvervsuddannelserne og KVU. Desuden gælder aftalens bestemmelser med enkelte undtagelser også for lærere ved AMUundervisning. Aftalen gælder således stort set for alle lærere på erhvervsskoleområdet. Det kendetegnende for arbejdstidsaftalen er, at den indeholder meget få faste normer og satser for, hvilken tid lærerne skal have tildelt til de forskellige arbejdsopgaver. Den adskiller sig således fundamentalt fra arbejdstidsaftalen for lærere på det almengymnasiale område, stx. Ved stx er der for eksempel en faktor for lærernes forberedelsestid, hvor forberedelsestiden til 70 pct. af undervisningstimerne er fastlagt, og hvor der kun lokalt kan forhandles om forberedelsestiden til de sidste 30 pct. af undervisningstimerne. Pauser indgår ikke i forberedelsestiden, men det er fastsat, at der udover forberedelsestiden skal gives 10 minutters pause pr. lektion. Selv om der lokalt skal aftales forberedelsestid til 30 pct. af undervisningstimerne, er der i praksis meget lidt variation i forberedelsestiden fra skole til skole, idet Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), der ønsker ensartethed i aftalerne, har forlangt, at tillidsrepræsentanterne skal forelægge udkast til de lokale aftaler for GL til godkendelse, inden aftaler må underskrives. Ligeledes er der i den centrale arbejdstidsaftale for stx faste faktorer for tid til rettearbejde, vejledning og eksamen. Det er således muligt på stx-området i et rimelig stort omfang at beregne tiden og dermed udgifterne til læreraktiviteterne på grundlag af den gældende centralt aftalte arbejdstidsaftale. Dette lader sig imidlertid ikke gøre på det hhx og htx - og heller ikke på erhvervsuddannelserne, KVU og AMU De meget få centralt fastsatte normer for lærernes tidsforbrug i aftalen funger således som en form for rammeaftale, der er beregnet til udfyldelse lokalt på skolerne. Følgelig er der i de fleste bestemmelser angivet, at tiden til opgaver enten fastsættes af skolens ledelse eller aftales med tillidsrepræsentanterne. Herudover er der endvidere en bestemmelse i aftalen ( 12), der giver mulighed for at indgå lokale aftaler, der fraviger de få bestemmelser om faste normer for tidsforbrug, der findes i aftalen. Denne mulighed kan dog kun bringes i anvendelse, hvis såvel ledelsen som tillidsrepræsentanterne ønsker at indgå en sådan aftale. Der er med andre ord vide rammer på institutioner for erhvervsrettet uddannelse for at indgå lokalt tilpassede aftaler om tildeling af tid til lærerne til de forskellige aktiviteter. Den samlede arbejdstid udgør for fuldtidsbeskæftigede 1924 timer årligt inkl. ferie og fridage. Fratrækkes ferie og fridage udgør den samlede faktiske arbejdstid pr. år 1680 timer. De enkelte bestemmelser i arbejdstidsaftalen på erhvervsskolerne De mest centrale bestemmelser i aftalen med hensyn til tildeling af tid er følgende: - 4 om tid til forberedelse af undervisning, - 5 om maksimalt undervisningstimetal, - 7 om tid til rettearbejde, - 8 om tid til eksamensarbejde, - 9 om tid til pædagogisk, praktisk og teoretisk udvikling, 11

14 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler - 10 om tid til visse funktioner, - 11 om tid til øvrige opgaver og - 23 om særlige regler for lærere, der er fyldt 60 år. 4 tid til forberedelse af undervisning Skolernes ledelse og tillidsrepræsentanter skal indgå aftale om principperne for, hvordan der tildeles tid til forberedelse af undervisningen, hvorefter ledelsen fastsætter den faktiske forberedelsestid inden for et spænd på fra 13 til 126 minutter pr. 60 minutters undervisning. Denne forberedelsestid er eksklusive pauser. Den faktiske forberedelsestid kan også aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne, men ledelsen er ikke forpligtet til at indgå aftale. Der er store variationsmuligheder i spændet fra 13 til 126 minutter. 5 i aftalen indeholder dog en begrænsning for det maksimale undervisningstimetal, der gør, at der er grænser for, hvor mange undervisningstimer man kan pålægge en lærer, selv om ledelsen fastsætter en lav forberedelsestid (se herom nedenfor). En indsamling i slutningen af 2001 af arbejdstidsaftaler fra skolerne viste, at der var spredning på forberedelsestiderne. Indsamlingen viste også, at mange skoler ikke angav forberedelsestid som et antal minutter pr. 60 minutters undervisning. Der anvendtes i stedet ofte en forberedelsesfaktor pr. lektion af 45 minutter. Årsagen hertil var, at dette var metoden i tidligere arbejdstidsaftaler, og at det derfor var mest velkendt for skolerne at fortsætte denne beregningsmetode. Af samme årsag var pauser ofte indregnet i skolernes forberedelsestider, selv om arbejdstidsaftalen angiver, at pausetid ikke indgår i forberedelsestiden. Den faste forberedelsesfaktor for hhx/htx i de tidligere centrale arbejdstidsaftaler var 109 minutter pr. lektion af 45 minutter inklusive pauser. De 109 minutter bestod således af 45 minutters under visning + 10 minutters pause + 54 minutters forberedelsestid ( =109). De 109 minutter var en såkaldt tilbagefaldsnorm, der gjaldt, hvis skolernes ledelse og tillidsrepræsentanter ikke lokalt kunne blive enige om at aftale forberedelsestiden. Der var således i den tidligere centrale arbejdstidsaftale mulighed for at aftale en anden forberedelsestid end de 109 minutter. Indsamlingen af arbejdstidsaftaler i 2001 skete kort tid efter, at den nye centrale arbejdstidsaftale var trådt i kraft. Aftalens ikrafttrædelsestidspunkt var juli/august 2000, men skolerne kunne lokalt aftale en senere ikrafttræden - dog senest 1. august Indsamlingen viste, at forberedelsestiderne hyppigst lå omkring de 109 minutter. Ifølge besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen nævnt ovenfor ligger forberedelsestiden gennemsnitligt nu på 107 minutter ved 45 minutters undervisning. Det svarer til, at underviserens arbejdstid ved 60 minutters undervisning vil være 142 minutter eller 2 timer og 22 minutter. 5 maksimalt undervisningstimetal Det væsentligste i 5 er, at en lærer ved hhx og htx ikke mod sin vilje kan pålægges at undervise mere end 23,5 timer pr. uge svarende til 31 lektioner à 45 minutter pr uge, uanset hvad skolen fastsætter forberedelsestiden til, men en lavere forberedelsestid kan naturligvis give plads til, at læreren i større omfang kan varetage andre opgaver end undervisning. 12

15 Opbygning, centralt fastsatte krav, holdstørrelser og arbejdstidsregler 7 tid til rettearbejde Der har tidligere eksisteret faste tidsnormer for rettearbejde ved hhx og htx. Sådanne normer skal aftales mellem Undervisningsministeriet og organisationerne, hvis Undervisningsministeriet har bestemt, at der skal stilles eleverne skriftlige opgaver og har fastlagt omfanget af disse". Hvis Undervisningsministeriet ikke har fastlagt omfanget af, hvor lang tid lærerne skal have til at rette elevernes skriftlige opgaver, skal rettetiden aftales lokalt på skolen. Dette er tilfældet efter gymnasiereformen. Med gymnasiereformen er det kun fastlagt, hvor meget tid en elev samlet skal have til skriftligt arbejde. Bestemmelserne i 7 indebærer således efter gymnasiereformen i praksis, at rettetid skal aftales lokalt. Ifølge besvarelserne givet på spørgeskemaundersøgelsen, er der typisk aftalt en rettenorm på 0,09, således at underviserne for hver elevtime til skriftligt arbejde får 0,09 time til rettearbejde. 8 tid til eksamensarbejde Reglerne om eksamensarbejde omfatter såvel mundtlig som skriftlig eksamen. Mundtlig eksamen Et af de få steder i den centrale arbejdstidsaftale, hvor der er fastsat en tidstildeling, er i forbindelse med mundtlig eksamen. Ved mundtlig eksamen på handelsskoler og tekniske skoler godskrives eksaminator og censor med en grundtakst på 8,5 timer samt 2 gange eksaminationstiden. Består klassen/holdet kun af én elev er grundtaksten på 2 timer. Der kan maksimalt ydes to gange grundtakst á 8,5 timer pr. dag. Som nævnt ovenfor er det også her muligt for skolerne at indgå lokale aftaler om en anden tildeling, men det sker ikke i særligt stort omfang, da organisationerne lægger meget vægt på, at den centralt aftalte norm skal anvendes. Skriftlig eksamen Bestemmelserne i den centrale aftale er som følger: Ved handelsskoler og tekniske skoler får lærere tildelt tid til udarbejdelse af opgaver og bedømmelse af egne elevers besvarelser. Tiden bygger på centrale censurnormer, jf. Undervisningsministeriets skrivelse nr af 23. april 1992 om censurnormer ved erhvervsskolerne. Censor ydes betaling (dvs. ikke tid, men penge) efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Ved handelsskoler og tekniske skoler godskrives læreren for udarbejdelse af opgaver til skriftlig prøve med den tid, der aftales mellem skolens ledelse, læreren og tillidsrepræsentanten. 13

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Fremmedsprog på hhx og stx. Evaluering af fagområder 2008

Fremmedsprog på hhx og stx. Evaluering af fagområder 2008 Fremmedsprog på hhx og stx Evaluering af fagområder 2008 Fremmedsprog på hhx og stx Evaluering af fagområder 2008 2009 Fremmedsprog på hhx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere