åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld Dkr Budget Reguleret budgetramme Budget Anlægsramme, prioriteringer og udfordringer Budget Låneansøgninger og særtilskudsansøgninger Sammenlægning af børnehaver i Løgstør Yderligere byfornyelsesmidler til brug for nedslidte ejendomme m.v Kommunegaranti - Farsø Varmeværk - 17 mio. kr Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme - 3,056 mio. kr Kommunegaranti - Skivum Vandværk - 1,5 mio. kr Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme - tillæg til 2,962 mio. kr Kommunegaranti - Lanterneprojektet Løgstør Bevilling til energitiltag Forslag til ejerstrategi til Vesthimmerlands Vand A/S Forslag til udviklingsplan for Farsø Forslag til udviklingsplan for Aalestrup Frigivelse af anlægsmidler (LAG) til byfornyelse i Aalestrup Godkendelse af retningslinjer og delegation for Bygningsfornyelse i Aalestrup Godkendelse af forslag til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Frigivelse af midler til byggemodning på Rapsmarken i Løgstør Endelig vedtagelse af planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø 2

3 Frigivelse af anlægsbevilling til gadelysrenoveringer og kabellægning Fravalg af frokostordninger i dagtilbud 2013 og Aktiv og selvhjulpen - ansøgning om tillægsbevilling Forslag til ny opkrævningspolitik Overdragelse af jord ved Løgstør Skole til Lanternen Meddelelser Lukket - Tildeling af revisionsopgaven for Lukket - Tildeling af kommunens pengeforretninger Lukket - Evt. salg af ejendommene Vestre Skovvej 6, 8 og 12, 9600 Aars Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Vestre Skovvej 6, 8 og Lukket - Kondemneringssag. Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. Ninni Lodahl Gjessing og Per Bach Laursen deltog ikke i behandlngen af punktet Lukket - Anmodning om tilladelse til videreoverdragelse af ubebygget grund. Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. august 2012: Administrationens indstilling godkendt. Ninni Lodahl Gjessing og Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet

4 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 171. Omlægning af CHF-lån restgæld Dkr Sagsnr.: 11/28231 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Eventuel konvertering af CHF-lån, lån nr /12Åben KommuneKredit anbefaler omlægning af lån og swaps med sluteksponering i Schweizerfranc (CHF) til lån i DKK Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Økonomiudvalget drøftede i mødet den 31. august 2011 en evt. exit-strategi for kommunens lån optaget i CHF. Økonomiudvalget besluttede at forvaltningen skulle følge kursen på CHF og at sagen skulle genoptages på et senere tidspunkt. KommuneKredit har 6. august 2012 fremsendt mail til Vesthimmerlands Kommune med anbefaling om omlægning af tidligere optaget CHF-lån til DDK. Lånet er p.t. på 137,5 mio. kr. med variabel rente. Lånet er oprindeligt optaget til en gennemsnitlig kurs på 4,85 og vil med indfrielse til kurs 6,20 (kursen pr ) blive realiseret med et samlet kurstab på 29,9 mio. kr. Kurstabet er delvist bogført i tidligere år, idet restgælden på lånet ultimo 2011 er opført til kurs 6,12. Forskellen til forventet indfrielseskurs på 6,20 vil blive bogført i 2012, svarende til 1,8 mio. kr. Kommunekredit anbefaler at omlægge lånet til et variabelt forrentet model A-lån i Dkr. Lånet kan derefter senere omlægges til en fast rente via en DDK. Renteswap. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Økonomudvalget. Økonomi En omlægning af lånet vil p.t. medføre et kurstab på estimeret kr. Kurstabet kan indregnes i det nye lån. Administrationen indstiller - at CHF-lånet konverteres til et variabelt forrentet model A-lån i Dkr., 5

6 idet KommuneKredits anbefaling følges, da det tidligere er besluttet, at KommuneKredit er vores rådgivere ifm. gældsplejen. - at Kurstabet i 2012 gives som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 172. Budget Reguleret budgetramme Sagsnr.: 12/20769 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12 Åben Opgørelse over effektiviseringer /12 Åben Økonomiudvalget - reguleret budgetramme /12 Åben Socialudvalget /12 Åben Sundhedsudvalget - tilrettet /12 Åben Beskæftigelsesudvalget - rettet /12 Åben Børn- og Skole - tilrettet /12 Åben Kultur- og fritidsudv - tilrettet /12 Åben Teknik- og Miljø - tilrettet /12 Åben Kommentarer fra forvaltningerne.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I henhold til drejebog for budgetlægning samt tidsplanen skal Økonomiudvalget den 15. august 2012 behandle et administrativt udarbejdet budgetoplæg og godkende ændringer til den foreløbige budgetramme, som Økonomiudvalget udmeldte den 19. april Økonomiudvalget skal tage konkret stilling til de indlagte ændringer til budgetrammen som følge af Ny lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger 7 Tekniske korrektioner (Flytning af budget mellem udvalg) Økonomiudvalget skal med henblik på at opnå budgetbalance udmelde justerede rammer til de enkelte udvalg. De enkelte udvalg skal i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere inden for egen ramme. I disse møder kan indgå drøftelse af ønsker til nye driftsaktiviteter og muligheder for at reducere budgetoplægget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets udmelding den 15. august Økonomiudvalget skal i sit møde den 12. september 2011 udarbejde forslag til et samlet budget i balance for Byrådet skal behandle dette forslag på møde den 20. september 2012 (1. behandling). Budgettet skal vedtages af Byrådet ved 2. behandling den 11. oktober De enkelte fagforvaltninger har op til sommerferien udarbejdet et administrativ budgetforslag

8 for 2013 og overslagsårene Der henvises til vedlagte budgetoplæg fra de enkelte fagforvaltninger. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 19. april 2012 at følge KL s udmeldinger om pris- og lønfremskrivninger. Der er foretaget fuld pris- og lønfremskrivning på alle konti. Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medfører følgende driftsbudget (alle beløb i kr.): 8 Udvalg Foreløbig budgetramm e Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninge r Tekniske korrektioner Ny budgetramm e Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Under Økonomiudvalget er medtaget følgende puljer - effektiviseringer katalog med forslag til 17,5 mio. kr. - pulje til ny løn og omstilling 11,5 mio. kr. - økonomisk konsekvens af Udbetaling Danmark 5,7 mio. kr. De overførte anlæg til drift er de ordinære midler der er afsat til asfaltvedligeholdelse og indog udvendig vedligeholdelse. Alle disse midler er reelt driftsudgifter. Der kan herefter opstilles følgende balance: BUDGETBALANCE 2013 Kommunale indtægter

9 (finansiering) Forslag til at sænke kommuneskatten med 0,1 % Tilskud til nedsættelse af kommuneskatten (75 %) Nedsættelse af særligt tilskud til vanskeligt stillede kommuner fra 18 mio. kr. til 8 mio. kr. Foreløbigt skøn over indtægter Driftsudgifter Anlægsudgifter Oprindeligt afsat 75 mio. kr. reduceret med 18,5 mio. kr. overført til drift Renter og afdrag Konsolidering 0 Optagelse af lån Balanceforskydning Netto udgifter Budgetubalance I henhold til drejebogen for budgetlægningen skal der skabes et råderum til politisk prioritering på 16,5 mio. kr. Budgetubalance incl råderumspulje Chefgruppen har drøftet budgetubalancen, og der indstilles følgende forslag til finansiering: Reduktion af den afsatte lønpulje på 11,5 mio. kr. Reduktion af pris- og lønfremskrivning (tilbageførsel) Råderummet til politisk prioritering indstilles nedsat fra oprindeligt 16,5 mio. kr. til 10 mio. kr. Ramme til udvalgsbesparelser (Der skal præsenteres besparelser for 37,5 mio. kr. jfr. nedenfor) Finansiering i alt Udvalgenes ramme til besparelser skal netto udgøre 25 mio. kr. Udvalgene forpligtes til at præsentere besparelser for 150 % af sparerammen, således at der gives mulighed for en samlet politisk prioritering af besparelsesforslagene. 9

10 Rammerne foreslås fastsat til: Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETOPLÆG Ovennævnte budgetforslag for 2013 bygger på følgende forudsætninger: Uændret grundskyldspromille, men indregnet en skattenedsættelse på 0,1 %. KL s seneste pris- og lønskøn jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 19. april Der er som led i at skabe budgetbalance tilbageført 8,0 mio. kr. af pris- og lønfremskrivningen. Der er oprindeligt afsat 11,5 mio. kr. til ny løn og omstilling. Som led i at skabe budgetbalance er tilbageført 5,7 mio. kr. Det er op til kommunerne selv at afsætte fornødne midler hertil (kommunen bestemmer således selv størrelsen heraf). Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgarantien, nedsat skatteprocent med 0,1 samt uændret grundskyldspromille Der er indregnet et forventet tilskud efter 16 (tilskud til vanskeligt stillede kommuner) på kr. Der er indregnet en forventet dispensation til låneoptagelse på 8,8 mio. kr. Der er indregnet kvalitetsfondsmidler med i alt kr. Der er foreløbigt budgetteret med en samlet anlægsudgift på 56,5 mio. kr. (efter at der er overført 18,5 mio. kr. til drift) For de forsikrede ledige er udgiftsbudgettet for 2013 fastlagt ud fra det udmeldte beskæftigelselsestilskud som kommunen modtager i 2013 korrigeret for efterregulering vedr. tidligere år. Der er valgt laveste takst for genforsikring af tjenestemandsforpligtigelser Der er indregnet merudgifter som følge af lov og cirkulæreprogrammet på ca. 14 mio. kr. Disse udgifter er helt eller delvist kompenseret via større tilskud Kirkeskatten er uændret 1,18 % (Provstiet fastsætter procenten i møde den 9. august

11 2012). Administrationen vil fortsat arbejde med at kvalitetssikre budgetforslaget, herunder løbende validere de angivne budgetforudsætninger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller At Økonomiudvalget godkender administrationens oplæg, herunder At administrationens forslag til effektiviseringer for 17,5 mio. kr. iværksættes At der udarbejdes en rådighedsramme på 10 mio. kr. til politisk prioritering At der foretages budgettilpasning med 13,7 mio. kr. ved nedsættelse af lønpuljen med 5,7 mio. kr. og ved tilbageskrivning af 8,0 mio. kr. af pris- og lønfremskrivningen At der foretages en tilpasning af driftsrammen på 25 mio. kr. som anført af administrationen og at udvalgenes forslag til udmøntning af besparelseskravene (150 %) skal foreligge til Økonomiudvalgets møde den 12. september Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 11

12 173. Budget Anlægsramme, prioriteringer og udfordringer Sagsnr.: 12/24564 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Ole Helk I forbindelse med den politiske vedtagelse af den politiske drejebog for budget blev der indarbejdet 75 mio. kr. som anlægsramme for Anlægsrammen med tilhørende lånoptagelse er indarbejdet i det foreliggende budgetoplæg således: Budget 2013 Anlægsudgifter Lånebeløb Anlægsbudget 75,0 mio. kr. 21,8 mio. kr. Drift vej, vedligeholdelse bygninger -18,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. Nyt brutto anlægsbudget 56,5 mio. kr. 21,8 mio. kr. Specificeret således: Kvalitetsfond brutto 26,5 mio. kr. 13,2 mio. kr. Rest til ørige formål 30,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. Der er trukket 18,5 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til indvendig vedligeholdelse på børne- og kulturudvalgets område med 2,5 mio. kr., vejvedligeholdelse på 13,5 mio. kr. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område og udvendig vedligeholdelse på 2,5 mio. kr. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område. Beløbene er overført til udvalgenes driftsrammer. Beløbet for kvalitetsfonden er det af staten udmeldte beløb som Vesthimmerlands Kommune skal bruge på kvalitetsfondsområdet for at opnå det fulde tilskud, der er indarbejdet i kommunernes bloktilskud. Låneansøgninger m.v. Vesthimmerlands Kommune har indsendt ansøgninger for dispensation til lånoptagelse kvalitetsfondsområderne for anlægsudgifter på 79,0 mio. kr. med lånoptagelse på 65,8 mio. kr., lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 40 mio. kr. og lånedispensation til kommuner med lav likviditet med 50 mio. kr. 12

13 I budgettet for 2013 er der indarbejdet lån på 8,8 mio. kr., idet der skal modregnes 13,0 mio. kr. vedrørende garantier for Lanterneprojektet med 8,0 mio. kr., Projekt i Blære med 2,5 mio. kr. og projekt i Vestrup med 2,5 mio. kr. Lånoptagelse er skønnet ud fra det forventede niveau ift. Vesthimmerlands kommunes andel af de samlede lånemuligheder. I budgettet for 2013 der indregnet yderligere afdrag og renteudgifter på lånoptagelsen på de nævnte 8,8 mio. kr. Anlægsprioriteringer Den endelige anlægsprioritering bør foretages efter modtagelse af besvarelserne på låneansøgningerne og ansøgningen om særtilskud efter 16 for vanskelligt stillede kommuner. Prioriteringen kan dog allerede nu ske ud fra de udfordringer, der skønnes at være i Vesthimmerlands Kommune, bl.a. med udgangspunkt i de omtalte ansøgninger, eksempelvis: Omfartsvej Aars Østermarkskolen Børnehave Løgstør Arealer ældreboliger (boliganalysen) Lanternen, Blære, Vestrup (garantier) Administrationsbygninger Energiinvesteringer (100 % lånefinansiering) Lovgrundlag Politisk drejebog for budget Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Endelig anlægsprioritering bør afvente svar på låneansøgninger og særtilskudsansøgning, jf. sagsfremstillingen. Administrationen indstiller - at anlægsprioriteringen vurderes på det foreliggende grundlag og - at den endelige anlægsprioritering afventer svar på låneansøgninger og særtilskudsansøgning. Beslutning i Økonomiudvalget den

14 Den endelige anlægsprioritering afventer svar på låneansøgninger og særtilskudsansøgning. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 174. Budget Låneansøgninger og særtilskudsansøgninger Sagsnr.: 12/24389 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Ansøgning om lånedispensation for 2013 til kommuner med lav likviditet.pdf /12Åben Ansøgning om lånedispensation for 2013 på det ordinære anlægsområde.pdf /12Åben Ansøgning om lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondsområderne.pdf /12Åben 16 ansøgning til ØIM pdf /12Åben Bilag til låneansøgning Ordinær lånepulje - Vesthimmerlands Kommune.doc /12Åben Bilag til låneansøgning Kvalitetsfond - Vesthimmerlands Kommune.doc /12Åben Bilag til låneansøgning Lav likviditet - Vesthimmerlands Kommune.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Ole Helk I forbindelse med indgåelse af den årlige budgetaftale for det kommende år mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen afsættes en række lånepuljer (dispensation til at optage lån) og særtilskudspuljer efter ansøgning. Lånepuljer Vesthimmerlands Kommune har søgt om lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondsområderne med 79 mio. kr. fordelt således: Skoler 42,0 mio. kr. Idræt - 14,0 mio. kr. Daginstitutioner - 14,0 mio. kr. Ældre - 9,0 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har søgt om lånedispensation fra den ordinære lånepulje med 40 mio. kr. vedrørende omfartsvej omkring Aars. Vesthimmerlands Kommune har søgt om lånedispensation til kommuner med lav likviditet 50 mio. kr. Låneansøgninger er vedlagt. 15

16 Tilskudsansøgninger Til puljen for særligt vanskelligt stillede kommuner er der ansøgt om tilskud på 38 mio. kr. Tilskudsansøgning er vedlagt. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Lovgivning Budgetaftale 2013 mellem Kommunernes landsforening og Regeringen Økonomi Ved fremsendelse af låneansøgningerne er der ikke taget stilling til Vesthimmerlands Kommunes anlægsprogram for Administrationen indstiller, at ansøgningerne tages til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 175. Sammenlægning af børnehaver i Løgstør Sagsnr.: 12/24552 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: Sagsfremstilling Fra byrådsmedlem Uffe Bro foreligger sålydende henvendelse: "Byrådet har besluttet, at to børnehaver i Løgstør skal sammenlægges og placeres ved den nuværende på hjørnet af Søndre Ringvej og Frederik IV Alle, medens den anden på Limfjordsvej skal fjernes. Jeg har modtaget en del henvendelser om, at denne beslutning bør laves om. Den rigtige løsning synes at være, at den fusionerede børnehave bør placeres i FDF s hus Skansen, og at FDF og eventuelt andre spejdere bør placeres ved/i det kommende Natur- og Fritidscenter. Denne løsning vil, såvidt jeg er orienteret, kunne accepteres af de to nuværende børnehaver, FDF og Lanternegruppen. En ny beslutning vil endvidere være med til at fremme den endelige udflytning af rideskolen og etableringen af det kommende Natur- og Fritidscenter, ligesom jeg ikke kan se, at Børne- og Skoleforvaltningen skulle kunne have indvendinger. Hvis disse mine forudsætninger er rigtige, skulle det vel være muligt, at få ændret byrådsbeslutningen, hvorfor jeg gerne vil have sagen på dagsordenen til det førstkommende Økonomiudvalgsmøde." Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at henvendelsen oversendes til fagudvalget til med henblik på en udtalelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Henvendelse sendes til udtalelse til høring i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 176. Yderligere byfornyelsesmidler til brug for nedslidte ejendomme m.v. Sagsnr.: 12/20786 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Uforbrugte Byfornyelsesmidler. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Birgitte Bager Christensen Ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters mellemkomst har Københavns Kommune overdraget Vesthimmerlands kommune 2 mio. kr. af Københavns Kommunes vejledende ramme til byfornyelse. Overdragelsen er betinget af, at Byrådet i Vesthimmerlands kommune tiltræder denne. Beløbet kan finansiere 50 % af byfornyelsesudgifter på 4 mio. kr. til nedrivning eller renovering af kommunens mange nedslidte ejendomme samt konsulentudgifter forbundet dermed. De resterende 50 % vil for 95 % s vedkommende kunne lånefinansieres. Beløbet skal anvendes i 2012 og kan ikke overføres til Der foreslås, at der anvendes yderligere 4 mio. kr. brutto til nedrivning m.v. af nedslidte ejendomme. Lovgrundlag Lov om byfornyelse. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgift i kr. samt fremtidig årlig udgift til afvikling af lån kr., hvoraf afdrag i 2013 udgør kr. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling til byfornyelse på 4 mio. kr., - at der samtidigt frigives rådighedsbeløb af samme størrelse og - at bevillingen finansieres ved 50 % statsligt tilskud på i alt 2 mio. kr., jfr. overførsel fra Københavns kommune, ved låneoptagelse på 1,9 mio. kr. og kommunal finansiering på kr. af kommunens likvide midler. Beslutning i Økonomiudvalget den

19 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 177. Kommunegaranti - Farsø Varmeværk - 17 mio. kr. Sagsnr.: 12/23990 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Ansøgning fra Farsø Varmeværk Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Farsø Varmeværk ansøger om en kommunegaranti på 17 mio. kr. til at gennemføre investeringer for 11,8 mio. kr. i nyt bygnings- og kedelanlæg og 5,2 mio. kr. i udbygning af ledningsnet. Formålet er at fjernvarmeforsyne Sygehus Vesthimmerland Farsø og industriområdet i den sydlige ende af Farsø. Forslag til planlægning for Farsø Varmeværk på Fredbjergvej, Farsø blev behandlet i Byrådet den 26. april sag nr. 61. Farsø Varmeværk ønsker i første omgang en byggekredit, som efter endt anlægsfase konverteres til et fastforrentet lån der afdrages over 20 år. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der meddeles tilsagn om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 17 mio. kr., - at tilsagnet gives under forudsætning af, at byggekreditten efter endt anlægsfase konverteres til et fastforrentet lån (med kommunegaranti) der afdrages over 20 år og - at tilsagnet er givet under forudsætning af, at kommuneplantillæg og lokalplan godkendes jfr. Byrådets afgørelse i sag nr. 61 den 26. april Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012

22 178. Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme - 3,056 mio. kr. Sagsnr.: 12/24292 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Ansøgning fra Løgstør Fjernvarme - 3,056 mio. kr. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. oktober 2011 varmeprojektforslag for Industriområderne i Løgstør. Løgstør Fjernvarme fremsender nu opgørelse over de afholdte udgifter hertil på i alt 3,056 mio. kr. og anmoder om en kommunegaranti til optagelse af lån. Byrådet har ikke tidligere givet tilsagn om kommunegaranti til projektet. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der godkendes en kommunegaranti på 3,056 mio. kr. til optagelse af et lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 25 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012

24 179. Kommunegaranti - Skivum Vandværk - 1,5 mio. kr. Sagsnr.: 12/14959 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Ansøgning fra Skivum Vandværk /12Åben Kommunegaranti - rettelse Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Skivum Vandværk ansøger om en kommunegaranti til optagelse af et lån på 1,5 mio. kr. Lånet er aktuelt fordi vandværket skal investere i en ny boring, herunder opkøb af en grund til formålet. Vandværket ønsker i første omgang en byggekredit i Spar Nord for senere - når arbejdet er tilendebragt - at optage et realkreditlån og et banklån med en løbetid på 15 år. Vesthimmerlands Kommune vil anbefale, at det endelige lån optages i Kommunekredit med en løbetid på 15 år. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der meddeles tilsagn om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 1,5 mio. kr. og - at tilsagnet gives under forudsætning af, at byggekreditten efter endt anlægsfase konverteres til et fastforrentet lån (med kommunegaranti) der afdrages over 15 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 24

25 Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 180. Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme - tillæg til 2,962 mio. kr. Sagsnr.: 12/24278 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Ansøgning fra Løgstør Fjernvarme + 2,962 mio. kr. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Den 31. marts 2011 godkendte byrådet at give en kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter vedr. Bredgade/Fyrbakken for 9,2 mio. kr. og vedr. Raunstrup for 3,6 mio. kr. Løgstør Fjernvarme fremsender opgørelse over de faktiske anlægsudgifter, der for begge projekter beløber sig til 15,762 mio. kr. Løgstør Fjernvarme ønsker nu at hjemtage endelige lån til finansieringen og anmoder i den forbindelse om at de tidligere givne tilsagn på i alt 12,9 mio. kr. udvides til 15,762 mio. kr. Løgstør Fjernvarme henfører merudgiften til flere forhold: - flere forbrugere i området har tilmeldt sig - udskifte ledning fra Dragsdalsvej til Rundkørslen Danmarksvej - bortskafning af jord. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at det tidligere givne tilsagn om en lånegaranti på 9,2 mio. kr. til formålet hæves til 15,762 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 26

27 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 181. Kommunegaranti - Lanterneprojektet Løgstør Sagsnr.: 12/24401 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /12Åben Lanternen - Vedtægter - LANTERNEN /12Åben Lanterneprojektet - Koncernstruktur - Lanternen mm. juli 2012.pdf /12Åben Lanterneprojektets kommentarer til notat /12Åben Mail fra Lanterneprojektet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Den selvejende institution LANTERNEN ønsker at fremskaffe kapital i form af en byggekredit oprettet i Kommunekredit. Byggekreditten skal anvendes til at dække omkostninger i forbindelse med den videre projektering af Lanterneprojektet. Den organisatoriske opbygning af Lanternen fremgår af vedlagte planche. Endvidere er vedlagt vedtægter for den selvejende institution. Den selvejende institution er registreret med eget CVR-nr. og er momsregistreret. Baggrund: I budgetaftalen for 2012 er det tilkendegivet, at Byrådet i 2012, 2013 og 2014 vil afsætte i alt 24 mio. kr. i kommunegaranti til Lanterneprojektet. De 24 mio. kr. er fordelt med 8 mio. kr. i 2012, 8 mio. kr. i 2013 og 8 mio. kr. i Der skal foregå krone til krone medfinansiering. Tilsvarende er det tilkendegivet, at Byrådet vil afsætte driftsmidler i de enkelte år svarende til ydelserne på lånet i det enkelte år. Det betyder, at der i 2012 er afsat 0,5 mio. kr., at der i 2013 skal afsættes 1,0 mio. kr. og i ,5 mio. kr. som tilskud til Lanternen. Lanterneprojektet anses omfattet af kvalitetsfondsområdet. Der kan kun ydes en lånegaranti hertil, såfremt kommunen har en ledig låneramme eller ved samtidig deponering af et tilsvarende beløb. I 2012 modregnes lånegarantien i den bevilgede låneramme til kvalitetsfondsområdet. Disponerede midler af den kommunale lånegaranti: Den 8. februar 2012 har Økonomiudvalget bevilget 1,5 mio. kr. i lånegaranti til Lethalprojektet der er en del af det samlede Lanterneprojekt. Der er herefter til rest en ikke udnyttet kommunegaranti på 6,5 mio. kr. Udbetalte driftsmidler i 2012: Den 8. februar 2012 frigav Økonomiudvalget driftstilskuddet til Lanterneprojektet for 2012 på 0,5 mio. kr. Dette beløb er udbetalt. 28

29 Den 29. marts 2012 godkendte Byrådet udbetaling af et anlægstilskud til Lanternen til projektet Sportshal som løftestang for ny udvikling som kommunen har modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet som 17-tilskud. Der er fra ministeriet modtaget 1,0 mill. kr. men der er grundet særlige momsafløftningsregler udbetalt 1,205 mio.kr. til Lanterneprojektet. Kommunen har således på nuværende tidspunkt udbetalt kontant 1,750 mio. kr. til Lanterneprojektet og stillet 1,5 mio. kr. i kommunegaranti til Lethalprojektet. Lethal-projektet: Lethallen finansieres således: Anlægsudgift Lokale- og anlægsfonden LAG midler (jfr. ovenfor) DGI-lån 0 Løgstør Idrætsforening (optaget lån jfr. kommunegaranti) I alt Løgstør Idrætsforening er støttemodtager og opfører Lethallen. Der vil senere blive taget stilling til overdragelse af Lethallen til Lanterneprojektet. Som betingelse for kommunegarantien er i beslutningen anført, at den vil bortfalde ved overdragelse til Lanterneprojektet. Lanterneprojektets samlede midler pr. 1. juli 2012: Eksterne midler i Lethal-projektet Spar-Nord fonden 1) Løgstør Hallerne 1) Løgstør Hallerne 1) Indskud Lanternens Venner (Stiftelse) Egne midler til rådighed i alt Matchning med kommunal lånegaranti 2) Låneoptagelse med kommunal garanti Lethallen ) Driftstilskud renteservicering for ) Samlede anlægsmidler til rådighed i ) 29 1) Der er indgået en aftale mellem Løgstør Hallerne og Lanterneprojektet om, at Løgstør Hallerne overfører kr. af den bevilgede renoveringspulje på kr. Løgstør Hallerne forpligter sig herudover til yderligere at frigive kr. i Aftalen er betinget af at et tilskud på kr. fra Spar Nord fonden ligeledes gives til Lanternen,

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere