Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND"

Transkript

1 M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening holdt 23. maj sin ordinrere generalforsamling, hvor man skiftede formand. Gennem syv år har Leif Hartwell siddet i formandsstolen, hvor han afl~ste den evigt nej-sigende, fantasiforladte Svend Heineke. Det virkede dengang som en fornyelse af formen i Dansk Arbejdsgiverforening, men tiden viste noget andet. Arbejdsgiverforeningen er eksponent for kapitalinteresser, og selv om man fra foreningens side undertiden vil give udtryk for noget andet, så er det stadig det samme mål, man s~ger: St~rst mulig indsats fra arbejderile til den lavest mulige l~n. Det mål kan nås ad ruange veje, men det tabes aldrig af sigte i Vester Voldgade. Nu har arbejdsgiverne fået ny form.and efter en hel del dramatik, idet Poul Madsen fra J ernet gerne ville sidde i formandsstolen efter Hartwell. Men der var også en anden kandidat, Jens Thorsen, som endte med at blive enstemmigt valgt. Man kan ~nske til lykke med valget, men ingen skal tro, at det giver sig udslag i nogen nydannelse. Jobbet som formand for arbejdsgiverne kan varetages med stprre eller mindre charme, smidighed eller intelligens. Det reelle indhold er det samme. Lad os lige vende tilbage tilden nu fhv. formand, Maj-juni årjranll 1--f~~/

2 2 FAKLEN Nr. 5 Leif Hartwell's beretning på generalforsamlingen, hvor Hartwell kom ind på overholdelse af overens- komster og sagde: Hvis LO og fagforbundene ikke kan mobilisere en stprre ansvarsbevidsthed hos ledelse og medlemmer, risikerer vi, at ikke alene indkomstpolltikken, men også det overen_skomstmressige og arbejdsretslige system bryder sammen. Dette kan ikke vrere i fagbevregelsens interesse, mente arbejdsgiverformanden. At man selv ruster sig til kamp, nrevnes også i beretningen, hvor man»over for den lovlpshed, som er ved at udvikle sig på arbejdsmarkedet«mener, at det er npdvendigt at have det finansielle beredskab i orden. Kontingentet til arbejdsgiverforeningen blev i 1973 nedsat for en fem-årig periode, og denne nedsrettelse ophprer nu. Det bliver interessant at se, hvordan arbejdsgiverne fremover vil stptte de virksomheder, der bliver ramt af interessekonflikter. Vi har brug for solidaritet - ikke for egoisme Statsminister Anker /0rgensen fremhrever i denne samtale den noje sammenhreng mellem nedbringelse af underskuddet på betalingsbalancen og bekrempelsen af arbejdsl0sheden. - F0rst synes jeg, at <ler er grund til politisk at vrere taknemmelig, fordi Socialdemokratiet fik et usredvanligt strålende valg. Og for det andet, at det lykkedes at afvikle situationen på det store arbejdsmarked på basis af en klar vedtagelse hos arbejderne ved afstemningen om mreglingsforslaget, siger statsminister Anker J0rgensen i denne samtale om de politiske muligheder for den beskreftigelsesplan, <ler er fremlagt af LO og Socialdemokratiet. - Der var andre, som 0nskede at g0re det vanskeligt for regeringen, fortsretter statsministeren. Der var arbejdsgi- MOTORMANDSSKOLERNE Oe medlemmer, der 0nsker optagelse til motormandsskolerne, <ler påbegyndes i august 1977 og januar 1978, anmodes om - forsåviclt de ikke allerede er tilmeldt - at srette sig i forbindelse med FORMANDS KONTORET. Svend Borg verne som stemte nej. Og <ler var også nogle på det yderste venstre, som 0nskede mreglingsforslaget forkastet. Det må med ind i vurderingen. Det helt afg0rende var imidlertid, at <ler var forståelse af både regeringens og Socialdemokratiets situation. Og heri lå også en forståelse af selve den 0konomiske situation. Det synes jeg er udtryk for noget meget modent og dermed meget glredeligt. Der er store ekonomiske problemer - Selv om valget var strålende og den store overenskomst"', situation er blevet godt afviklet, så må vi ikke glemme, at vi sidder begravet i meget store 0konomiske problemer. Det er ingen hemmelighed, at vi har et stort valutaunder-' skud, et betalingsunderskud, der betyder, at vi får storebesvrerligheder, hvis ikke dette underskud bringes ganske betydeligt ned i 10bet af forholdsvis kort tid. - Vi kan ikke bekrempe arbejdsl0sheden tilstrrekkelig effektivt, hvis vi har en underskudsforretning. Der skal finansiering til. I hvert fald i en meget vresentlig del af beskreftigelsesprojekterne. Det er uhyre vigtigt, at <ler er forståelse for disse ting i befolkningen. At man ikke ligesom falder til og regner med, at nu er der fred -og ingen 0konomiske farer. Der er store problemet forude. - Regeringen har allerede sat for over 800 millioner kroner ind i bekrempelsen af arbejdsl0she9en. Er nye planer på vej? - Det er der. Lad mig lige understrege, at de beskreftigelsesfremmende foranstaltninger til i alt 810 millioner

3 Nr. 5 FAKLEN 3 ' kroner vil medfore yderligere investeringer på ikke mindre end 2,8 milliarder kroner efterhånden som de udvikles. Selv om det langt fra 10ser vore beskreftigelsesproblemer, giver planen et vresentligt bidrag dertil. Nu står vi overfor, at arbejderbevregelsens - skal vi sige beskreftigelsesfase Il - skal ivrerksrettes. Her har Landsorganisationen og Socialdemokratiet udarbejdet et program, som drejer sig om nye investeringer både i byggesektoren, i vedligeholdelse og i egnsudvikling. Desuden anbefales der nye ansrettelser i den offentlige sektor isrer i social- og sundhedsvresenet, hvor der er brug for mange kvinder. Det regner vi med i 10bet af de kommende to-tre år vil koste 2,5 milliarder kroner. - Ja, det er de. Det vil blive op i nrerheden af 10 milliarder kroner. En sådan indsats vil g0re et vresentligt hug ind i hele arbejdsl0shedsproblematikken og modvirke de internationale tendenser, som vi skal modvirke, så godt som vore kr ref ter slår til. Det er netop her, vi med et stort betalingsbalanceunderskud får svrert ved at trrenge igenriem, ligesom vi nok får nogle besvrerligheder med at skaffe den politiske tilslutning. Det vil blive de kommende måneders store - og jeg erkender - vanskelige opgave. Men den må 10ses, og den har en chance mere for at lykkes, fordi vi fik det gode valg den 15. februar. Men glem ikke - flertal har vi ikke. Vi skal stadigvrek appellere til nogle, der ikke på alle områder er på linje med os politisk. - Der tales også om at fordele det arbejde, som er til rådighed. Er den vej farbar? - Der er to ting, der skal g0res for at bringe arbejdsl0sheden ned- helt generelt sagt. Den ene er, at man skal s0ge at ivrerksrette arbejde både i den private og i den offentlige sektor med henblik på at få flere arbejdspladser. Det nrestc er at finde frem til en metode, hvorefter vi bedre kan fordele den arbejdsmrengde, som er til rådighed. Man må blot ikke g0re sig for store forhåbninger - ikke nrere falske illusioner - men alligevel tror jeg, at noget kan vindes ved en bedre fordeling af arbejdsmrengden. Og her kommer sp0rgsmålet om fortidspensionen ind i billedet. Også her må man regne med, at selv om der indvindes noget ved mindre arbejdsl0shedsunderst0ttelse, vil det alligevel betyde, at der skal skaffes penge. Derfor: Disse penge, vi skal skaffe, står som kontant udtryk for solidaritet. Og en rimelig langsigtet beskreftigelsespolitiks gennemforelse bliver en af pr0- vestenene på, om der er solidaritet i den danske befolkning, om man vil vrere med til at finansiere, at underskuddet på betalingsbalancen bringes vresentligt ned og ved en kraftig indsats fremme beskref tigelsen. Her får vi brug for solidaritet - ikke for egoisme. Statsminister Anker J0rgensen Der udleses arbejder for yderligere 10 milliarder - Denne plan vil også udl0se andre investeringer. Er de opgjort i omfang? Sommerudflugt Dansk Maskinbesretningsforbunds Hjrelpefond afholder sommerudflugt for alders- og invalidepensionister, <ler er oph0rt med aktivt arbejde, TORSDAG DEN 7. JULI 1977 Afgang fra»sefolkenes Mindehotel«Peder Skramsgade 19, kl prl:ecis Hjemkomst ca. kl Tilmelding skal ske til forbundskontoret, St. Strandstrcede 8, enten ved personligt fremm0de, pr. telefon eller ved indsendelse af svar på den meddelelse, der udsendes. Deltagerberettigede, <ler ikke mod tager brev, bedes selv henvende sig. Tilmelding senest den 4. juli. Forretningsudvalget.

4 FAKLEN Nr.5 Sådan vil z nedbryde I agbevregelsen Til trods for, at Fremskridtspa,rtiets foglige gruppe stadig er meget lille, er <ler grund til at vrere på vagt. Gruppen omfatter både arbejdere og~-arbejdsgivere. Formålet er at svrekke dansk fagbevregelse. Gruppen erkender, at enighed g0r strerk. Men gruppen vil pr0ve at spolere solidariteten. Arbejdspladsernes folk skal splittes op i isolerede enkeltpersoner, så arbejdsgivern:e slipper for at forhandle med strerke tillidsfolk. Et af midlerne er usaglige angreb på tillidsfolk, så deres omd0mme og styrke er svrekket, inden de sretter sig til forhandlingsbordet. Glistrup har bebudet en trediveårskrig med LO for at overtage magten. Disse h0jtflyvende planer kan nreppe skrremme nogen. Det er langt vigtigere at holde 0je med de små ting, som Z-gruppen går og laver. Et af forslagene går ud på at splitte arbejdspladserne op i enkeltpersoner, <ler hver isrer må aftale 10n og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. - Det er det, arbejdsgiverne kalder individuelle 10nforhandlinger. Og hvad det kan bruges til, så man på en stor sjrellandsk virksomhed for et par år siden. Lagerfolkene havde individuelle 10nforhandlinger. De stod ikke i samme fagforeninger, og de havde svrert ved at trrenge igennem Afgorelse på lost grundlag? Afgjort nej - Det er noje fastlagt at 1189 invalidepensionister skal have afslag inden solen går ned. med noget over for arbejdsgiveren. På samme virksomhed havde man en strerk gruppe af ufaglrerte ved samlebån-. dene. Lagerfolkene bad tillidsmanden for de ufaglrerte om hjrelp. Han bad dem medbringe deres 10nsedler nreste dag, så skulle han se, hvad <ler kunne g0res. Nreste dag blev <ler en masse ballade. Lagerfolkene opdagede, at de alle fik samme 10n. Og her gik hver enkelt og troede, at han fik lidt mere end alle andre. Det havde arbejdsgiveren jo selv fortalt ham, når de havde individuelle 10nforhandlinger.»Nu får du 100 kroner mere om måneden, men lad vrere med at' sige det tilde andre«, havde arbejdsgiveren sagt. De ufaglrettes tillidsmand fik en overhaling af arbejdsgiveren for at biande sig i forhold, <ler ikke vedkom haril. Men lagerfolkene lrerte at stå sammen. Fremskridtspartiets faglige gruppe hrevder, at den om- 1 fatter 100 LO-medlemmer. Dertil kommer en del arbejdsgivere. Bl. a. folketingsmedlem Leif Glensgaard, <ler indtil for få år siden drev en virksomhed i Horsens. Den krakkede og mange mistede penge. En del kreditorer var rasende over, at Leif Glensgaard kunne sidde som lovgiver og hreve sin folketingsgage uden at betale sin greld. Samme Leif Glensgaard gjorde sig uheldig bemrerket t efteråret 1976, da han i bladet Samarbejde udtalte:»vi må acceptere, at <ler inden for dansk industri ryger et ben og en arm i ny og nre. Vi har ikke råd til andet«. Han har også kaldt sikkerhedsudvalg for revle-brevlein:dretninger, <ler burde afskaffes. Z-folkene pr0ver at vinde indpas på arbejdspladserne ved at bilde folk ind, at de har en förnuftig og menneskevenlig fagpolitik. Et enkelt af deres synspunkter lyder ganske förnuftigt:»forholdene på arbejdspladserne må ikke vrere sådanne, at arbejderne er fuldstrendig udk0rte, når de når fyraften. I erkendelse af, at vi ikke lrengere lever i knaphedstider, må den menneskelige velfrerd ikke underordnes hensynet til produktionens st0rrelse. St0j og andre gener må begrrenses. Helbredsnedbrydende og risikofyldt arbejde skal helst afskaffes, men under alle omstrendigheder må det ikke vrere en daglig hyrde for en bestemt gruppe arbejdere. Alt efter farlighed må sådant arbejde kun udfores et bestemt antal timer pr. uge af den enkelte. Om n0dvendigt må samfundet i en overgangsperiode yde st0tte. til milj0forberedende foranstaltninger på arbejdspladserne.«men realiteterne bag de sk0nne ord er en helt anden. Z-partiet stemte imod den nye arbejdsmilj0lov. Sikkerhedsudvalg vil partiet have afskaff et. Man kalder dem revle-brevle-indretninger. Og hvad med Glensgaards udtalelse om arme og ben? Z-folkene undervurderer den danske arbejder. Han horer ikke til dem, <ler hopp.er på den forste den bedste limpind.

5 Nr;S FAKLEN. 5 Foran Spaniens rie valg Af Lasse Budtz I denne artikel vurderer redakt0r Lasse Budtz de förestående frie valg i Spanien -.de forste i 40 år - og påviser visse farmemomenter i förbindelse med val get. Den st0rste fare for det forste frie valg i Spanien i 40 år - det skal efter planen finde sted den 15. juni - er, at en militrerjunta i raseri over demokratiets indforelse og i diktator Francos navn griber magten inden. Mange politiske eksperter inden for og uden for Spanien erkender denne fare, selv om spanske h0jrekrrefter klager over, at venstrefolk har»infiltreret«ikke blot universiteterne og kirken men også hreren. Spanien har under den 44-årige ministerprresident Adolfo Suarez' ledelse og i åbenbar förståelse med den unge konge Juan Carlos med en undertiden overraskende hurtighed gennemfort de reformer, der danner grundlaget for det forste frie valg i mere end en menneskealder: En grundlovsrendring, <ler g0r demokratiet muligt, en legalisering a_f frie fagforbund og tilladelser til alle politiske partier og grupper til at deltage - inclusive kommunisterne. Får Gonzates parti 30 pct. af stemmerne? Desvrerre er det gamle socialistiske parti blevet splittet; men det parti, der betragtes som et s0sterparti til de europreiske socialdemokrater, PSOE, under den unge energiske Phillipe Gonzales' ledelse, mener optimistisk, at det skulle have en chance for at vinde ca. 30 pct. af stemmerne. Korrununisterne står efter en meget forsigtig bed0mmelse til ca. 10 pct. - omtrent som i Portugal, men da man ikke tidligere har vreret i stand til at måle kommunisternes reelle styrke så lidt som socialisternes, må tallene tages med al mulig forbehold. Valgkampen kan meget vel udvikle sig til et politisk virvar, som man sjreldent har set mage til. Der er over 200 politiske grupperinger, som dog ikke alle er formeret som partier. De kristelige demokrater vil utvivlsomt komme til at spille en betydelig rolle, også ved den efterfolgende regeringsdannelse, hvis kupfors0g undgås. Stor sprending knytter sig også til den styrke, som den såkaldte»folkelige alliance«, der består af centrum-h0jre grupper, vil vinde. Den har vendt sig strerkt mod kommunisternes anerkendelse. Kommunisternes leder, Santiago Carillo, har offentligt erklreret sig som modst\lnder af Kremls dominans og af proletariatets diktatur. Han går ind for vestligt demokrati, monarkiets bevarelse, de amerikanske basers fortsatte tilstedevrerelse og spansk medlemskab af EF. Et frit Spanien med i EF og NATO Men folk som den tidligere informationsminister under Fraga Iribarne, der leder den»folkelige alliance«, samt mange af de gamle generaler, tror ikke på Carillo, og det g0r den tidligere ministerprresident, Carlos Arias Navarro, heller ikke. Han var Francos mand og havde trukket sig ud af politik, men har nu meldt sig igen i den politiske kamp for at krempe mod kommunistisk og socialistisk dominans. Også den nuvrerende ministerprresident, Suarez, vil vrere med - på en centrumsliste. Han kan godt blive noget af en stemmemagnet, også for det mere moderate h0jre og for Spaniens talrige monarkister. Skulle valget blive afholdt, og resulterer det i dannelsen af en regte demokratisk regering, er vejen åbnet for Spaniens senere optagelse i den europreiske families gode selskab. Det er den danske regerings opfattelse, at når demokratiet er genskabt i Spanien, kan man begynde at forhandle om landets optagelse i EF og NATO men ikke et sekund for. 0konomisk vil Spanien have lettere ved at opfylde EF's krav end f. eks. Portugal. Sikkerhedspolitisk vil der vrere mange argumenter for Spaniens tilslutning tq NATO, når demokratiet er en kendsgerning, og den demokratiske kontrol med hreren er sikret. ~.

6 6 FAKLEN Nr.S Sociale ydelser april 1977 Såfremt ikke andet er angivet, er alle tal generelle marsimumsbel0b, <ler kan rendres under forskellige individuelle forudsretninger. Kun de vigtigste satser er medtaget. Bidrag: Ulykkesforsikringens ydelser drekkes af forsikringsprremier, der betales af arbejdsgiveren. ArbeJdsl"shedsunderst"ttelse: Dagpenge, maksimum.... Ugentligt maksimum (6 dage).... Maksimum for den enkelte arbejdstager i for-. hold til sredvanlig l0n... '..... Bidrag: 205,00 kr ,00 kr. 90 pct. Arbejdsgivere... -1$5,00 kr. pr; arb. pr. år dog for de forste 2 arbejdere i 1 hvert foretagende ,50 kr. pr. arb. pr. år L0nmodtagere, variabelt efter dag- _ pengesatsen, do;, maksimalt ,00 kr. pr. år + offentligt tilskud Folkepension (ärlige bel0b): a) Grundbe10b.... b) Pensionstillreg.... i alt (a + b) Samgifte pensionister - forhver regtefrelle *) kr , , ,00 Andre pensionister kr , , ,00 Bidrag: Y delserne betales af stat og kommune, idet der dog over skattebilletten opkrreves folkepensionsbidrag. Syge- og ulykkesdagpenge samt barselsdagpen'ge: Ugentligt maksimum ,00 kr. Maksimum i forhold til sredvanlig l0n Bidrag: 90 pct. Ved sygdom og ulykke i de forste 5 uger regnet fra 1. fravrersdag normalt arbejdsgiveren. Efter arbejdsgiverperioden og ved svangerskab afholdes udgif ter til dagpenge af det offentlige. l'.jlykkesforsikring: Årlig rente ved 100 pct. invaliditet maksimalt ,00 kr. Maksimalt i forhold til årsl0n /3 Årlig enkerente... ~ ,00 kr. Maksimum i forhold til af d0des årsl0n 30 pct. Årlig b0rnerente pr. barn: hvis tillige regtefrelle ,00 kr. hvis alene b0rn ,00 kr. Maksimalt i forhold til af d0des årsl0n... ; , henholdsvis 20 pct. lnvalidepension (ärlige bel0b): a) Grundbel0b.... b) Invaliditetsbe10b.... c) Erhvervsudygtighedsbel0b.. d) Pensionstillreg.... Gifte, hvis regtef relle medtager invalidepension eller invaliditetsydelse kr , ,00 8.J00, ,00 Andre pensionister kr , , , ,00 t 1) Bidrag: Y delserne betales af stat, kommune og invalideforsikringsfond. Invalideforsikringsfondens midler tilvejebringes ved bidrag fra ulykkesforsikringspligtige arbejdsgivere. Det op- _t ) krreves sammen med prremierne til den lovpligtige ulykkesforsikring. ATP (ärlige bel0b): Tillregspension efter overgangsordnirrg med maksimal anciennitet inkl. bonus.... Bidrag:.. L0n111odtagere.... Arbejdsgivere.... Årlig rente til enke og/eller b0rn, maksimalt ,00 kr. og maksimalt i forhold til af d0des årsl0n.. 50 pct. *) Når begge opfylder betingelseme.. /. t 1.872,00 kr. 3,00 kr. pr. uge 6,00 kr. pr. uge

7 Nr. 5 FAKLEN 7 Lsnmodtagernes garantifond: Bidrag: Arbejdsgivere: For hver helårsansat ,00 kr. pr. år Ukendt arbejdstid: Ved beregning af bidrag til»sygedagpenge«og ATP anvendes fra 1. april 1976 folgende timel0n ved udregning af timetallet: Mandlige 10nmodtagere Kvindelige 10nmodtagere ,84 kr. ' 29,91 kr. B"rnetilskud og andre famllieydelser: Almindeligt b0metilskud ,00 kr. pr. är Vejledende årlig vmrdi af kost og logi i henhold til socialministeriets bekendtggrelse af 1. april 1976: Kost og logi Kostalene Hovedstadsområdet kr kr. Det 0vrige land kr kr. Hårde liderif or skibsvmrflerne Faglig kommentar af. CHARLES HANSEN, nmstformand i CO-Metal Den internationale skib; svrerf tskrise har fort til hård kamp og konkurrence mellem skibsvrerf terne om at få de nybygningsordrer, <ler kommer frem. Ef tersp0rgslen efter ny tonnage er meget ringe, og med en samlet produktionskapacitet på ca. det dobbelte af behovet og store huller i ordreb0gerne allerede i 1977, er mange vrerfter ude i en situation, hvor det snart kun er junglens lov, <ler grelder, og således at man faktisk vil vrere parat til at acceptere priser, som er tabsgivende. For alle grelder det om at sikre beskreftigelse for at overleve, indtil markedet, som visse optimister mener, skulle bedre sig fra begyndelsen af 1980'erne. Nogle vil bukke under inden da i den kamp. Også den danske skibsvrerftsindustri er på tilsvarende måde som andre landes vrerftsindustrier ramt af krise. Skibsfart og vrerftsindustri er af stor betydning for den danske 0konomi og beskreftigelse. Skibsfarten er vort trediest0rste erhverv efter industri og landbrug og har i de senere år bidraget med ca. 10 pct. til landets samlede valutaindtregter fmrre jobs Der findes i Danmark 11 egentlige nybygningsvrerfter, som i 1975 besk~ftigede ca arbejdere ved direkte nybygningsarbejde. Dertil kommer et betydelig.t antal beskref tigede ved motorproduktion, ski:bsreparation samt andre underleverancer; d.v.s. direkte og indirekte vil beskreftigelsen ved skibsbygning og skibsreparation m.v. omfatte ca mennesker. Det er som sådan tal af betydelige st0rrelser for vor 0konomi og beskref tigelse. Da krisen for skibsvrerftsindustrien indtrådte i 1975, blev flere danske vrerfter bragt i vanskeligheder. Betyde lige ordrer, specielt på store tankskibe, blev annulleret, og tilgangen af ordrer fra andre lande er siden nresten op h0rt. - Det er en meget alvorlig situation, som har fort til, at nybygningsaktiviteterne på vrerfterne i 10bet af 17'J5-76 som folge af, at ordretilgangen er halveret, er strerkt nedste, d.v.s. at beskreftigelsen på vore nybygningsvrerfter indtil nu er reduceret med ca arbejdere. Dertil kommer tilsvarende reduktioner hos underleverand0rer. For flere danske skibsvrerfter betyder dette, at disse faktisk har reduceret kapaciteten i henhold til de retningslinier for tilpasning, som er tiltrådt af OECD. Opnåelse af nye ordrer indenfor den nrermeste fremtid

8 8 FAKLEN er derfor en tvingende n0dvendighed for flere af vrerf terne, dersom ikke arbejdere og funktionrerer ve.d.vrerf terne s.kal se beskcef tigelsen komme i fare, og man r'isikerer luknfog. Som markedssituationen tegner sig, er der imidlertid ikke grund til optimisme med hensyn, til nye ordrer. Med udgangspunkt i de internationale prognoser for behovet af ny tonnage indenfor de nreste 3-5 år, der forudsiger en eftersp0rgsel på ca. 16 mill. t.d.w. pro anno, en ordrebeholdning verden over pål 1_9 mill. t.d.w. samt en skibsbygningskapacitet i verden på mere end det dobbelte af behovet for ny tonnage, så er det således en meget dyster fremtid, der tegner sig for vrerf tsindustrien. Junglens lov Dette betyder ulvetider med hård kamp om odrerne, og i flere!ande er regeringerne begyndt at yde st0tte for at undgå lukning. Det medforer, at der på det internationale skibsbygningsmarked snart er ved at grelde en slags junglens lov. Adskilligt tyder på, at en samlet vrerf tspolitik indenfor EF nreppe vil kunne realiseres, idet visse!ande allerede, det grelder f.eks. England, men også enkelte andre!ande~ har truffct beslutninger om at 0ge st0tten til deres nationale vrerfter. Det er derfor en noget paradoksal tilstand, at samtidig med, at OECD-landene s0ger veje til reduktion af vrerftskapaciteten, så udbygges vrerf terne i flere andre!ande, bl.a. Brasilien, Korea, Indonesien, for slet ikke at tale om 0stlandene. Konkurrencen fra disse områder er meget hård, bl.a. som folge af placeringen i lavtl0nslande, men også som folge af, at der ydes vresentlig direkte statsst0tte. Den st0rste skibsbygningsnation, Japan, har i årenes 10b holdt en markedsandel på omkring 50 pct., og alt tyder på, at Japan også fremtidig forer en politik, der sigter på at tage 50 pct. af det reducerede marked i de kommende år. Urimelig konkurrence Den danske vrerf tsindustri er således ude i helt urimelige, hårde konkurrencevilkår. Til trods for, at produktiviteten er meget h0j indenfor dansk skibsvrerftsindustri, så kan -det ikke bestrides, at man arbejder med h0je omkostninger i forhold til mange andre!ande, man er i konkurrence med. De udvidede st0tteordninger, som nu er gennemfort i visse lande, finder man fra dansk side helt uacceptable, idet de _går ud over, hvad såvel EF's direktiv som OECD's retningslinier giver udtryk for. Skibsvrerftsindustriens kontaktorgan, Handelsministeriets Kontaktudvalg, folger denne. udvikling meget n0je. I september 1975 udarbejdede Kontaktudvalget en aktionsplan, i henhold til hvilken dansk vrerftsindustri skal s0ge produk ;tionen tilpasset i henhold til det internationale skibsbygningsmarked, ligesom man i denne plan påpegede en rrekke I foranstaltninger til im0degåelse af vrerf tskrisen, foranstaltninger som omfatter fremme af statens behov for nye fäi; t0jer, effektivisering af samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse for at af give realistiske pristilbud.på nye ordret, hvilket også har givet gunstige resultater, lettelse af skibsregistreringsafgif ter samt andre forslag til im0degåelse af krisen. Den officielle holdning har imidlertid vreret, at Danm:u:k til punkt og prikke b0r overholde af tal er om. begrrensning af subsidier til vrerftsindustrien og begrrensning.af stats. st0ttede lån til skibsfinansiering i henhold til OECOaf talerne. ' Dersom andre lande fortsretter med udvidelse af st0tteordninger og finansieringsordninger, må man fra dansk side forbeholde sig stillingen vedt0rende overholdelse af retningslinierne for finansiering af skibsbygning. ~ lndirekte stolte - udvidet belåning For at sikre beskref tigelsen og overlevelsen for danske vrerf- ) ter er det imidlertid bydende n0dvendigt, at vrerf tsindustrien sikres de samme betingelser, som andre!ande indf0rer. Hvis vi blot har samme konkurrencevilkår, skal dansk vrerftsindustri nok klare sig, men alle med kendskab til forholdene er enige om, at det vil vrere meget betrenkeligt at indlade sig i en kamp om ordrerne ved hjrelp af omfattende subsidiering. Danmark vil ikke ~unne vinde et sådant kapl0b og b0r i hvert fald ikke starte et sådant. Derfor må man overveje at yde bistand til dansk vrerftsindustri dels gennem indirekte st0tte og evt. gennem en udvidet belåning uden r.entest0tte sammen med bedre afskrivningsregler for danske skibe. Når danske vrerfter til trods for den internationale krise ligger inde med en forholdsvis god ordrebeholdning i forhold til de fleste andre!ande, må årsagen vrere, at rede- 1 ).rierne finder danskbyggede skibe bedre end skibe bygget i andre!ande. Vore muligheder ligger derfor fortsat i hojt udviklede skibstyper, god kvalitet, god effektivitet og en fortsat forbedring af samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og ) l ) myndigheder. Selvom der således i 0jeblikket er tale om tilbageholdenhed med at kontrahere ny tonnage, så er situationen den, at adskillige danske rederier i årene fremover får behov for at udskif te reldre tonnage. Dis se nybygninger må <ler g0res alt for at sikre danske vrerfter ordrer på, ligesom det offentliges behov for nye skibe og hermed også visse leverancer i forbindelse med ulandshjrelpen kan bidrage til at mildne krisen for dansk vrerf tsindustri og dermed sikre, at den overlever krisen.

9 Nr.5 FAKLE N 9 ANS0GNING TIL DIREKTORATET FOR S0FARTSUDDANNELSEN OM OPTAGELSE SOM ELEV PÅ STATENS KURSUS FOR MASKINMANDSKAB {AFSLUTNINGSKURSUS FOR MASKINMANDSKAB) Ansegerens fulde navn Fedt I i Ansegerens faste postadresse Eventuelt medlemsnummer i Dansk Maskinbesretningsforbund og Arbejdsleshedskasse Undertegnede anseger herved om optagelse på statens kursus for maskinmandskab i Bu Tidspunkt Under forbehold af forneden tilslutning afholdes kursus i byerne: Esbjerg og Svendborg, idet kursus hvert år begynder i januar og august. Hvis det kursus, som ansegeren har anfert ovenfor, ikke oprettes eller er overtegnet, anferes nedenfor hvilke andre kursus ansegeren ensker sig tilmeldt. Bu Tidspunkt By Tidspunkt Eleverne forpligter sig ti1 al iagttage de for skolen greldende ordensregler og bestemm.elser. Elever, der overtrreder disse, kan bortvises...., den Ansegerens underskrift Bekendtgerelse om kursus for maskinmandskab findes på bagsiden. Ansegningen sendes til Dansk Maskinbesretningsforbund, St. Strandstrrede 8, 1255 Kebenhavn K, senest 2 mfmeder fer kursus begynder. Udfyldes af Dansk Maskinbesretningsforbund Herved attesteres, al ovenstående anseger opfylder betingelseme for deltagelse i statens kursus for maskinmandskab. Stempel Dato Underskrift

10 10 FAKLEN Nr.5 Hanåelsministeriets bekendtg0relse nr. 265 af 20. maj Bekendtg0relse om erhvervsfagligt afslutningskursus for maskinmandskab. I medfor af 2, stk. 1, jfr. 17, stk. 2, i lov nr. 70 af 15. marls 19ö7 om s0fartsuddannelse som rendret ved lov nr. 339 af 2ö. juni fastsreltcr handelsministerict he.rved folgendc: 1. På de godkendte maskinmesterskoler i Esbjcrg og Svendborg samt andre sledcr, hvor forholdcne måtte tilsigc det, kan der oprettes erhvervsfaglige afslutningskurser for maskinmanskab. 2. Formålet med de erhvervsfaglige kurser for maskinmandskab er at give en afsluttende teoretisk og praktisk faglig uddannelse. Stk. 2. Efter afsluttet kursus udleveres der eleven et af skolen udfrerdiget bevis på deltagelse i kurset. 3. Ans0gning om optagelse på kurstis indsendcs til direktoratet for s0fartsuddannelsen, der antager og fordcler elcverne til skolerne. Stk. 2. Ans0gningsskemaer kan fås ved henvendelse til direktoratct eller skolerne. Stk. 3. Som elever kan optages personer, der er fyldt 19 år, og som 1) efter at have gcnnemgået det erhvervsfaglige grundkursus for s0farende har gjort tjenestc på fyrpladsen eller som ubefaren motorm::md i 7 måneder eller 2) har gjort tjcncste ved maskinen eller fyrpladsen i 12 måneder. Stk. 4. Eleven er underkastct det til enhver tid greldende regulativ for skolerne. 4. Undervisningen er gratis. Stk. 2. Såfremt kurserne gennemfores som internatkurser, betales der et af dirckhffen for s0fartsuddannelsen fastsat vederlag for opholdct. Stk. 3. Under kurserne ydes der elevcrne en godtg0relse efter tilsvarende regler, som er fastsat for erhvervsmressig uddannelse af specialarbejdere m. m. og omskoling.. 5. Kurserne omfatter folgende fag: Almene fag. Brandslukning. Maskin- og motorlrere. Praktisk s0mandskab. Samarbejdslrere og tjenestekendskab. Sikkerhed til s0s. Sundhedslrere. Vrerkstedspra~tik og vedligeholdelse. 6. Direktoratet for erhvervsuddannelserne, maskinmesteruddannelsen, forer tilsyn med uddannclsen. 7. Bekendtg0relsen trreder i kraft den 1. juli 197ö. Stk. 2. Samtidig ophreves bekendtg0rclse nr. 499 af 28. december 1967 om kursus for maskinmandskab. ) J ~ ) Handelsministeriet, den 20. maj Erling Jens en. I Sven Lunddahl.

11 Nr. S FAKLEN 11 Arbeidslasheden må bekmmpes otraditionell Arbejdsgivernes manglende interesse for 0konomisk demokrati g0r det endnu mere n0dvendigt, at vi fortsat oplyser om det, skriver Socialdemokratiets mestformand, Kjeld Olesen. Havde vi ikke haft en nogenlunde arbejdsl0shedsunderst0ttelse, ville samfundet have h0rt fra de arbejdsl0se på en helt anden voldsom måde. Men vi, der er privilegerede med et arbejde, kan ikke dulme vor samvittighed ved at stikke nogle penge ud. Vi kan ikke tillade os at sige som som lå klar forud for valget. Nu er vi gået videre med den langt st0rre plan, som LO og Socialdemokratiet har udarbejdet i frellesskab. Vi skal skabe arbejdspladser ved at gå i gang med energibesparelser og herunder investere nogle af de penge, som i dag udbetales i underst0ttelse. Et forste skridt er beslutningen om at oprette et srerligt sekretariat, der skal beskreftige sig med ungdomsarbejdsl0sheden. Det skal komme med nye initiativer, samarbejde med de lokale arbejdsmarkedsnrevn og opsuge alle gode ideer og tanker, som opstår rundt omkring. At klare beskref tigelsen er et fordelingsproblem på mange måder. Går vi uden for industrien, vil der vrere arbejdspladser nok inden for servicesektoren - både den private og den of~entlige. Et vigtigt punkt i den store beskref tigelsesplan er 0konomisk demokrati. At indfore 0D er ikke blot et sp0rgsmål om at sikre 10nmodtagerne en retfrerdig medejendomsret til den fremtidige kapitaldannelse. Det er også et nationalt anliggende, som arbejdsgiverne ikke synes at vrere srerligt optaget af. Men så må dansk arbejderbevregelse så meget strerkere g0re befolkningen opmrerksom på, at 0D er forudsretningen for, at vore virksomheder ikke efterhånden overtages af udenlandsk kapital. At bevare,dansk erhvervsliv på danske hrender forudsretter, at samfundet prresterer den n0dvendige opsparing, og det er netop, hvad 0D-tanken indebrerer. Gennem fondsdannelser må,vi have kapital til investeringer i den strukturtilpasning, som erhvervslivet hele tiden vil vrere i gang med. De overfladiske argumenter 1 der h0res fra forskellig side tyder på, at man endnu ikke har fattet de perspektiver, der ligger i 0konomisk demokrati. Anvisninger til forbundet Kjeld Olesen de borgerlige partier, at blot de internationale konjunkturer vender og 10nnen er tilstrrekkelig lav, så skal det nok gå. Det er en illusion. For vi ved, at den teknologiske udvikling betyder mindre behov for menneskelig arbejdskraf t i ' industrien, og det tvinger os til at trenke nyt. Regeringen er i fuld gang. med at vitkeligg0re den beskreftigelsesplan, HUSK: Når der sendes anvisninger til forbundet som betaling for kontingent eller andet, at der skal angives navn og nummer samt skibets navn. Anvisningerne skal udstedes til Dansk Maskinbesretnings Forbund i Danmark og ikke til personer, Gang på gang forsinkes ekspeditionen ganske umidigt, fordi der mangler tydeligt navn og m~mmer i brevet, så i egen interesse og for at lette kassereren arbejdet bedes man huske at skrive oplysningerne tydeligt. Kassererne

12 12 FAKLEN Nr. S ARBEJDSLIV Redaktion: Ole Hyltoft Udgivet af LO-forbundenes fagblade Preben Nielsen Håbl0s alkoholiker... Det bed0mte en lrege engang Preben Nielsen til at vrere. Han havde da vreret indlagt mang e gange på Statshospitalet i Risskov. Nu er det adskillige år siden, Preben Nielsen var indlagt sidst. Han har fået ro, bl. a. til at skrive en historie som denne her om sammenhold. Preben Nielsen biev udlrert som maskinarbejder under krigen. Efter kapitulationen var han med i Dansk Rooe Kors' hjrelpearbejde til de 0delagte bygder i Nordnorge. Mens han boede i Finmarken, sendte han rejsebreve til»hjemmets S0ndag«. Fra 1947 var han ansat i Jysk Telefon, bl. a. ved fjernkabelkontoret, hvad der gav ham anledning til at lrere det gravearbejde at kende, som han har skrevet om i»formanden«. Men han lrerte også mange jyske byer at kende - og mange kroer. Senere kom årene med svrer sygdom, som nu er overstået. Pi:eben Nielsen er en af de slet ikke så få fra arbejderbevregelsen, der holder af at skrive sådan, at andre også får glrede af at lrese det. Det er blevet til avisartikler i ny og nre, og i 1975 udkom en lrengere fortrelling,»afd. 31 «, på et jysk forlag. Af Preben Nielsen Formanden Hun lagde mrerke til, at hans fodtrin på trappen klang lystigere end sredvanligt. Også den måde, han kom ind i lejligheden på, var anderledes. Da de sad ved kaffen, bemrerkede han: - Du, jeg har fået et usredvanligt tilbud i dag. Hun sad afventende med kanden i hån den. Han langede ud efter wienerbr0det. - Uhmmm... Det gode med glasur... Tak, min pige. Jo, ser du, entrepren0ren var selv ude ved renden i dag... Og Hans - du ved - skal flyttes til et sjak i Horsens; det 1 ) går vist ikke helt godt dernede... Så var det, mester trak mig til side og spurgte ligeud, om det ikke var noget for mig, at overta' jobbet som formand... Hvad giver du. Hun så på ham. Hans livvarat grave gr0fter. Hans liv hav de altid vreret at grave gr0f ter og lregge i:0r... Kloak I J) og drren... - J eg ved det ikke... Det vil blive noget af en forandring. - Selvfolgelig bliver det en forandring. Til det bedre kr. mere om ugen... Vi kan få en ny lejlighed... Du siger ikke noget... Er du ikke glad? Hun nikkede... Nresten umrerkeligt. - Synes du ikke, jeg skal ta' imod tilbudet... Else, det er da en chance.. Hun nikkede... Jo, men... - Men hvad? - Kan du nu osse klare det? - Elsepige Ja, jeg mener, det er dine gamle kanimerater, du skal vrere formand for. - Og hvad så, det er fine fyre alle mand... - Og det vil de blive ved med at vrere? - Selvfolgelig... Ingen tvivl om det. Vi er altid kommet godt tid af det med hinanden. - Mere kaffe? - Ja tak... llj Hun skrenkede... Gik så ud i k0kkenet. Det lå sydvendt i denne gamle ejendom. Men det svindende solskrer lå varmt i det lille rum, hvor alt var på plads. B0rn havde de ikke... Men nu! - Jo, selvfolgelig måtte hun st0tte ham. Sjakket gravede gr0fter gennem en skav. Det var ikke muligt at bruge maskiner her... Men - arb tjdet skred.ikke rigtigt. Jorden var tilfiltret med trrer0dder. Gamle stod stod der tilmed fra en tidligere vejforlregning... Forhindringerne ligesom rottede sig sammen... Og - de gr~vede på akkord. Det blev middag. Rydhakker, gravegrebe og skovle blev sat i renden. Senere, da de sad ved den <laglige whist i skurvognen, sagde Johan - reldste mand i sjakket: - Du, Holger... Vi kommer til at ha' et tillreg for de

13 Nr. 5 FAKLEN 13 I trrer0dder... Akkordprisen er beregnet på ren jord. Vi holder ikke pengene hjemme i det lort. Den nye formand nikkede... Fandt kravet rimeligt... De skulle ikke pukle sig en pukkel til for at holde ugel0nnen... Han ville snakke med mester om det, endnu i dag.. Hvem var det, der ga' sidst?... Kortene fordeltes på ny. Som de atter tog fat, så han det tydeligt. Der kom ikke meget jord op fra renden. 0kserne gik, og til stadighed stod to mand og ventede på at komme til at skovle op. Her ville et tillreg så sandelig vrere på sin plads. Ud på eftermiddagen skulle Holger efter r0r på cementst0beriet. I forbifarten ville han kigge indenom kontoret. Se om mester var der; måske de kunne få problemet fra hånden allerede i dag. R0dblisset sad entrepren0ren i kontorstolen, da Holger trådte ind. Tilsyneladende var mester optaget ae et kloakprojekt. Gadeplaner og linealer var spredt over bordpladen... Der sk0d et blink af forundring frem i den siddendes 0jne, da Holger lukkede d0ren bag sig. Straks efter samlede blikket sig, vurderende... Stemmen var rolig, da han spurgte: - Hvad skylder man reren?... Noget galt" derude, du skulle nok vrere mand for at klare degutter... Nåh!... Spyt så ud. Holger r0mmede sig: - Det er noget lort, vi mosler med. Entrepren0ren lo: - Tak, du, den kender jeg. - Vi snakkede om det i skuret i dag... Hvad med et tillreg, for at gå gennem skoven? Tavshed... Mesters 0jne kneb sig en smule sammen... Uret tikkede h0jlydt. - Tillreg - Ordet kom langsomt, stod ligesom indrammet: - Og, hvormeget? re mere i timen... Holger folte urets tikken som pulsslag. - De folk bliver betalt efter overenskomsten... Det gode med det mindre gode... Holger! - Du har gravet så lrenge for mig, at jeg ikke kan fortrelle dig noget nyt... Der er strrekninger, hvor man kan 0se jorden op med en barneske - Og der er strrekninger, hvor man må på med rydhakke og gravegreb... Så bliver. <let så som så med overskuddet... Det ved du jo alt om.., - Men denne anmodning förekommer mig berettiget. Entrepren0ren nikkede et par gange... Da var det, som noget pludselig frengede i hans hjerne. Med et prrecist ryk sk0d han stolen tilbage og sagde: - Du, Holger - jeg får en ide, se lige herover. Han gik til langvreggen. Her sad nogle planer over arbejdsområdet frestnet med tegnestifter i en trrefiberplade. Holger rejste sig. Entrepren0ren tog en målepind og lagde den på planen. Tog et par afstandsberegninger. Trods frokosten fungerede hans hjerne fint: - Se, her er I i dag... Han pegede på planen... Arbejdet har jeg beregnet til seks uger. Nu kommer du her og vil ha' 50 0re mere i timen... Det er O.K. - Men, jeg har et andet forslag... Man skal jo behandle sine medarbej dere godt... gode folk er en mangelvare... Hre... Men, vi skal fanden gale mig igennem så hurtigt som muligt.. Derfor - 1 kr. mere i timen... Sig så ikke det er et prent tilbud... Fandeme' ja... 1 kr. mere, men så må du osse lregge arbejdet sådan til rette, at I er frerdige i 10bet af tre uger... I de seks oprindelige har jeg jo indregnet forskellige spilddage... Nå - hvad siger du så til det?... Der er naturligvis osse 1 kr. rriere til dig. Entrepren0ren rakte hånden frem. Holger betrenkte sig et 0jeblik... Fandt så, at aftalen var god... At han så udmrerket kunne vrere bekendt at komme ud til sjakket med tilbuddet. Han rakte hånden frem: - Den er i orden. - Godt, så giver jeg 10nningskontoret besked med det samme... Men husk! - Samlingerne må pakkes perfekt... Gravedybden overholdes. - Naturligvis. Holger gik ud for at starte op. Bestemte sig for forst at srette Johan ind i den rendrede situation. Johan h0rte på - tavs. Sagde efterpå heller ikke et muk. Bankede blot piben - nrermest et forkullet krater af en pibe - ud mod skovleskaftet. Stoppede en gnalling tobak på st0rrelse med en sukkerknald ned i det sortbrrendte krater - trendte - og lod r0gflaner flagre hen. - Du siger ikke noget, bemrerkede Holger.. - Her stikker noget under, kom det drrevende fra Johan. - Hvorfor nu altid så mistroisk? - Bedst altid at vrere forberedt... Tror rent principielt Linoleumssnit af Preben Nielsen..

14 FAKLEN Nr. 5 ikke en arbejdsgiver over en d0rtrerskel. Men - lad os nu se på torsdag... Lad os se 10nningsposerne, så tales vi ved. De folgende dage gik godt. Trrer0dder havde man stadig at slås med. Men var det ikke, som bed rydhakkerne bedre? R0rlrengde efter r0rlrengde gled ned i renden. Samlingeme gik Holger efter med kritisk hånd, for sandlaget blev spadet ud over. Drekket blev der. Stampningen udfort, så senere sretninger skulle vrere udelukkede. Her skulle ikke vrere noget at pege fingre ad bagefter. L0nningsdagen kom. Entrepren0ren kom selv ud med 10nningsposerne. Der var mere til alle. Det der skulle vrere. Stemningen i skuret steg, da mester sendte bud efter en kasse 01. Man kan sige, hurra-råbene var inden for rrekkevidde. Kun Johan sad roligt. R0ghvirvler fordelte sig fra kulkrateret. Han lod den hele hurlumhej gå forbi sig. Endnu var man ikke vej vejs ende. Han folte sig langtfra overbevist om, at dette holdt. Johan gik mod d0ren. Entrepren0ren, hvis 0jne noterede sig alt, råbte: - Sret dig ned og knap en anden bajer op. - Om fjorten dage vil jeg godt nok drikke den. Om du da til den tid kommer herud og giver 01. To 0jenpar krydsede klinger. Chefens veg. Fors0gsvis ville han slippe en latter 10s, sagde så: - To kasser kan g0re det, så skulle vi gerne>vrere frerdige.,her faldt Holger ind: - Så er vi frerdige. - Vi får se, bemrerkede Johan, da han gik. Man h0rte en knallertmotor-springe i gang. Maskinen var den, der fungerede bedst blandt dem, der stod ved skurvognens vreg. Holger kom hjem, let blussende, i strålende hum0r: - Dav, Elsepige - Han knugede hende: - Du kan tro, vi har haft en fin dag. Entrepren0ren kom selv ud med skillingerne... Hvor hun dog elskede hans strerke arme... Lugten af muldjord... Den sundhed, han sad inde med.... Hun smilte: - Spis nu! - Du... - Maden bliver kold. - Fanden i det... Nu ).<an vi få råd til en lille fyr... - Ja, Holger... - Og den nye lejlighed... - Ja, Holger... Den folgende 10rdag 10d hans trin t0vende opover trappen. Stilfrerdigt kom han ind. Uden et ord satte han sig hen. F0rst da hun skrenkede, bemrerkede han: - Jeg tror, han er ucle på at fuppe os... Det tillreg, han havde lovet os, manglede i dag i 10nningsposerne... Kun jeg fik ekstra. Selv påstod han, det var en fejl fra 10nningskontorets side... Lovede at alt ville vrere bragt i orden nreste torsdag. Det var så underligt at stå der og dele ud. Se skuffelserne aftegne sig i ansigterne. Og så chefens forklaringer... Han ville gi' Ligesoin gyde olie på... Men, der var ingen som tog imod. tilbuddet. Trak bare af med knallerter og cykler. Kun Johan blev. Da alle var gået, kom han hen til mig med to bajere, han hav de i beredskab... Mrerkeligt - med Johan. Man finder ham aldrig uforberedt i en situation: - Sret dig ned, Holger - sagde han: - Sret dig nu ned og sig mig, om jeg ikke havde ret. Der er noget lusk i foretagendet her. Jeg svarede ham, at vi jo ikke vidste noget med sikkerhed. Alt kunne rettes op, den folgende torsdag. Johan bare rystede på hovedet: - Du tror for godt om menneskene, Holger... Der er her i samfundet to grupper... Udnyttere og de udnyttede... Og vi, - Holger - h0rer til de udnyttede... Du er fandeme' for god til at hjrelpe udnytterne... Han tav en tid. - Mere kaffe? - Tak, min pige. Som hun skrenkede op, sad han eftertrenksom. R0rte f ikke den dampende kop. I stilheden h0rtes tydeligt gadelarmen. Biler der gearede op og ned. En fragtbåd sendte tungt tudende havnen sin afskedshilsen. Den folgen4e torsdag var det h0j himmel med sol. Og en } ) solstribe lyste gennem vinduet og spillede over et tegnebord i et entrepren0rkontor. Et tegnebord, hvorpå der lå en åben kontrakt om et r0rledningsarbejde. Et maskinskrevet ark, der rummede en paragraf om en bonus på 20 pct. i tillreg til hovedsummen, såfremt arbejdet var fuldfort til en nrermere bestemt dato.. Den r0dblissede entrepren0r smiler. Arbejdet nrermede sig sin afslutning netop denne time. Det var ensbetydende med j ren og skrer gevinst. Holger og hans folk var i gang med den sidste r0rlrengde. Mrendene stod hvilende på skovlen oven for renden,. parate til at spade det 25 cm sandlag udover. Solen stod ret i syd. En kasse 01 ventede i skurvognen. Spulet til med vand var de gr0nne flasker - der var smeltende bag brred- devreggen. Holger rejste sig: - Så kan I godt komme med sandet, bemrerkede han. De drekkede renden. Motorstamperen blev startet op, og dens rytmiske dunk, dunk overd0vede snakken. Nu skulle det g0re godt med en pilsner. Og snart sad mrendene rygende - drikkende - og talte om mange ting. Kun kr0b man ligesom udenom, hvad indholdet i 10nnings-,. ) poserne kunne blive. Entrepren0ren selv så man åbenbart ingenting til, ikke noget godt tegn. Luften var ligesom opladet med noget uforl0st. Holger selv mrerkede trykket vokse. Mrerkede, hvordan det ligesom koncentrerede sig om hans person. Johan forholdt sig som vanligt tavs. Lod blot r0gflaner fordele sig fra det sortbrrendte pibehoved. T0vende l)atte Holger den t0mte flaske fra sig. Rejste sig og bemrerkede i en ligegyldig tone: - Jeg smutter lige ind til den gamle efter poserne. Vi har jo ikke mere at g0re her. Bedst at komme hjem til lillemor og ungerne. Bifaldende mumien 10d rundtom. Klingende krydsedes et par flaskehalse. Holger bakkede lastbilen fri, og lod k0ret0jet tage fart.

15 Nr~ 5 FAKLEN 15 Entrepren0ren sad tung af krop bag sit teg iebord, da Holger trådte ind. - Nå, er I så frerdige? Med en håndbevregelse viste mester mod grestestolen. Holger satte sig hen, nikkede: - Ja, vi er frerdige, sagde han så. - Så kan du ' godt fyre hele sjakket... Der er nemlig ' ikke mere arbejde her i byen... Men til 01g har jeg et job som formand i Varde. Vi har fået er.ireprisen uå et kloakarbejde i et nyt beboelseskvarter... Hvad ~:ger du?... Gode udlreggerpenge... Ekstra for dobbelt husforelse... Dette forste job har du jo klaret udmrerket. - Du vil da ikke ha', at jeg sådan uden videre skal fyre gutterne... At ingen skal med sydpå? Holger så sp0rgende op. - Dernede ta'r vi lokale folk... Skal blot bruge en halv snes mand... Men du l;lenter en snes på anvisningen. Så er det din opgave, i lobet af den forste uge, at skille fårene fra bukkene - hvis du förstår, hvad jeg mener... De ovrige får gron srebe på slisken... Må ud af vagten... Herregud, Holger... Dette her er forretning... Alt andet er åbenbart ligegyldigt, trenkte Holger... Ja så... Her var vi ved kernen... Det var ikke et menneske, han sad 'Overfor, men en profitmager... Johan havde ret. - Men jeg har overhovedet ikke lyst til at tage med til Varde. I 0vrigt var det lonningsposerne, jeg kom efter. - Åh ja... Lonningsposerne. Entreprenoren strog sig over panden, som fjernede han et tankespind. - Du står dig selv i vejen, Holger... Du kunne blive mig en god mand i virksomheden. Han havde rejst sig og gik hen til et gronmalet pengeskab, stadig snakkende los: - Vi udvider, medens andre firmaer drejer noglen om... Vi drejer derimod den rigtige vej... Holger, trenk nu over det! Han skod en stabel 10nningsposer hen foran Holger. Et blik på den overste var tilstrrekkeligt. - Der mangler overskud for to uger... Du sagde sidste torsdag, at det var en fejl, som ville blive rettet nu. - Sagde jeg virkelig det? 0jenbrynene hrevede sig i forstilt forbavselse... Der må vrere noget, du har misforstået... Tillregget gjaldt kun skovstnekningen. Bygget op på basis af trrer0dder og andre forhindringer. - Så er du osse den storste... Holger var blevet r0d i kammen... - Pas nu på, hvad du siger... I ovrigt står det jo folkene frit for at gå til förbundet... Jeg kender noje paragrafferne. De har fået et rimeligt tillreg for at gå gennem skoven... At man har ment, tillregget greldende for hele strrekningen beror, som jeg allerede har forklaret, på en total misforståelse. Entreprenoren tav. Der stod han. Sikkert en hyggelig familiefar... Fodrede måske fugle i tider med isvinter... Men - hård som flint over for siiie folk. Johan havde ret... I et velordnet socialistisk samfund var der ikke plads til folk med den form for dobbeltmoral. Han gik 10nningsposerne igennem. Kom til sin egen. Der var påfort 100 kr. Han åbnede posen og lagde overskuddet på bordet. - Og så skal du ikke på nogen måde regne med mig fremover... Farvel... - Farvel... Men vid! - Vi har andre midler. - Truer du? - Nej, det var blot ment som en påmindelse i al fordragelighed. Holger vendte tilbage til arbejdspladsen. Som han svingede ind ved siden af skurvognen, hortes en mumlen derindefra. Alle vinduer var åbne i solheden. Lige så godt tage tyren ved hornene med det samme. Han slog doren op. Tavshed... I eet blik havde de alle set det. Lrest det i hans ansigt... Kan hrende, det var noget i holdningen. - Altså intet overskud. Tavsheden blev trykkende. - Lort, kom det lavt et sted fra. - Forbandede svinepels, lod det andetstedsfra. - Her går vi og sfder os en pukkel til, blot for at blive ynkeligt til grin.,.. -Fandeme', vi melder ham til förbundet. - Nytter ikke... Holger rystede på hovedet: - Han har forstået at sikre sig. - Men, man kan da forhindre, han fremover laver samme sjoverstreg. Atter rystede Holger på hovedet: - Om vi lod förbundet opmåle strrekningen, og regne lonnen ud efter tariffen, ville det vise sig, han har holdt prisen... Der er ikke en snus at hente. Han begyndte at dele poserne ud. Stoppede så pludselig op og sagde: - Og så er der ikke mere arbejde. - Med andre ord... Vi er fyret. Holger nikkede: - Alle mand. - Men hvad så mecl dig selv?! Du har vel fået dig fedtet ind, så du bliver? - Nej, jeg arbejder ikke for ham lrengere. Holger folte ikke trang til at uddybe emnet. Else horte hans ' trin opover trappen. Hun forsogte at lytte sig til Holgers humor. Trinene klang rolige, vregtige. Han kom ind. Smilende kyssede han hende, holdt hende derpå en armslrengde fra sig, og bemrerkede i en forstilt sorgmodig tone: - Her kommer din regtemand, fattig, forgreldet, og uden arbejde. Et ojeblik skiftede lyset i de dejlige brune ojne... Hun smilede: - Og her s~år jeg med tj~vset hår, hrengepatter og i udtrådte sutsko... ikke ligefrem opmuntrende at mode. Nu skal vi to ha' kaffe. Ved kaffen fik den hele armen. Fortalte om den skide entreprenor, fra hvis ansigt masken endelig var faldet. Berettede oin ciet manglende overskud.. ~ Kammeraternes reaktioner. Hvordan han havde givet afkald på sit. - Og så blev man arbejdslos... Men det gor nu ikke stort. Der findes sikkert et sted, hvor der er brug for en mand og en skovl. Hun nikkede. - J eg fors tår dig.

16 16 FAKLEN Nr.5 SOMMERENS BEDSTE AMAT0RFOTO VINDEREN BANGKOK REJSE DER ER BILLIGE T SHIRTS TIL SOMMEREN OGHELE FAMILIEN ;) Masser af go' underholdning i Aktuelt i sornmer. For enhver smag. Hver dag. Hverdage og semdage. Foruden nyhedsstoffet og det redaktionelle. Som i forvejen geir Aktuelt til en spaendende avis. K0b og laes Aktuelt hver dag sornmeren igennem. Eller abonner. Det er det nernmeste. Og husk at få Aktuelt med på ferien Der sker jo ekstra meget I POSTKORT :::: C'C:::> ~ : Ja, jeg 0nsker at modtage AKTUELT ' hverdage: I 0 i månedsabonnement, kr. 49,- 1 Di kvartalsabonnement, kr.142,-. I 0 S0ndags-AKTUELT, kr. 2,50 pr. I levering + e_vt. udbnngningsgebyr. I Navn I I Stilling I Adresse I Postnr. By I PostbeS01'ges ufrankeret AKTUELT betal er portoen 112 Abonnementsafdelingen I Telefon Gåsegade 2 : De kan også bestille på tlf. (01) Kebenhavn K. ' l\,) : Reserveret postv<esenet I I I I I

17 Nr. 5 :FAKLEN 17 (~ Maj 3. Rederiet A. P. M011er havde håbet på et srerligt godt resultat af 1976, hundredåret for skibsreder A. P. M01- lers fodsel. Men antydes der en smule skuffelse i de netop udsendte årsberetninger for Dampskibsselskabet af 1912 og DIS Svendborg, står det dog ganske godt til trods store vanskeligheder på fragtmarkedet. Nettoresultatet er på en kvart milliard, og fojes dertil overforslen fra i fjor, er der godt 397 mill. kr. i overskud. - Jydsk Frergefart A/S har i 1976 prresteret et overskud Trenk på sikkerheden F0R DU GÅR TIL S0S! Hvordan undgår du ulykker? Hvad skal du gore, hvis en ulykke sker? Hvordan anvender du redningsmidlerne? Hvordan bekremper du brand? Gå på et 2-dages sikkerhedskursus, som afholdes ved l<.11r benhavns Navigationsskole - ag er GRATIS Kursus begynder hver tirsdag ag torsdag kl. 9. Nrermere oplysninger og tilmelding: Kobenhavns Navigationsskole Lerso Park Alle Kobenhavn 0 Tlf. (O.I) Kursus afholdes også ved statens. sofartsskoler. DIREKTORATET FOR S0FARTSUDDANNELSE~ på 8,1 mill. kr. mod det foregående års underskud på kr. I en kommentar til regnskabet pointerer selskabet, at der er mulighed for fortsat fremgang, hvis frergedriften kan opretholdes uden afbrydelser. Jydsk Frergefart A/S beskreftiger 500 medarbejdere. 4. Endnu en socialdemokratisk tillidsmand får nu sparket ud af S0mandsforbundet. Denne gang drejer det sig om forbundets afdelingsreprresentant i New York, S0ren Hansen. Dermed er der ved at vrere gjort klart skib i for bundet. Tilbage er kun to af delingsreprresentanter - i R0nnede og i Kors0r - med det meget uheldige tilknytningsforhold til Socialdemokratiet. For New Yorks vedkommende har M0ller Hansen-klanen ordnet paragrafferne på den måde, at forbundets interesser fremover skal varetages af det norske s0mandsforbund. S0ren Hansen afskediges med udgangen af september måned. Han siger: Jeg har faktisk ventet denne opsigelse lige siden jeg tiltrådte i Enhver i forbundet ved, at jeg er politisk modstander af Preben M011er Hansen. Min afskedigelse adskiller sig kun fra den 0vrige serie fyringer ved, at forbundsledelsen denne gang har overholdt funktionrerlovens opsigelsesvarsler. 5. 0resundsselskabet har k0bt to nye flyvebåde på trafikken mellem K0benhavn og Malmö. De to nye både,»tunen«og»tranen«, skal erstatte de -to reldste flyve- Ved tilmelding som hyres0gende Husk altid at opgi\~ n0jagtig adresse ag evt teiefonnummcr. Skifter du aclresse, så medclel det O!llgående til kontoret eller afdelingsrcprn:scntanten.

18 18 FAKLEN Nr.5 både. De koster mellem 10 og 15 mill. kr. stykket stre Landsret frifandt mandag Arbejdsministeriet i en sag, der var anlagt af S0mrendenes Arbejdsl0shedskasse. Den krrevede dom for, at arbejdsministeren - den,g"ang Erling Dinesen - pandlede ulovligt, da han den 13. jartuar besterri1e, ht kassen ikke lrengere måtte anvise s0folk hyre. 13. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) bekrrefter nu, at det seneste oliefund i den danske del af Nords0en er det hidtil bedste. Fra Dan-feltet i Nords0en produceres for 0jeblikket ca. en halv mill. tons olie om året. Lidt nordvest for Dan-feltet ligger N-feltet, som har vist sig at vrere et bedre fund end Dan-feltet. I lobet af i år vil DUC trreffe beslutning om at srette produktion i gang herfra. RUNDE F0DSELSDAGE * 60 år Sv. Aa. Prrest fylder 60 år den 13. juli Martin J0rgensen fylder 60 år den 15. juli år i Harry Laursen fylder 50 år den 11. juli V alle' medlemmerne med de runde dage hjertelig til lykke. Juni 2. J. Lauritzen-koncernens moderselskab, Rederiet Vesterhavet, vil bringe sin aktiekapital mere i overensstemmelse med den frie egenkapitals 642 mill. kr. ved at foreslå aktiekapitalen tredoblet ved udstedelse af for 28 mill. kr. fondsaktier. Lauritzen-koncernens regnskabsresultat for 1976 blev på 136 mill. mod 59 mill. året for, Vesterhavets overskud på godt 4 mill. kr., hvorefter der stilels forslag om 14 pct. i udbytte 02 pct. i 1975). 3. Sejladsen på frergeruterne Spodsbjerg-Tårs, Kors0r-. Lohals og Fåborg-Gelting vil vrere indstillet formentlig week-enden over på grund af strejke, der i går indledtes af s0mrendene. Baggrunden er et sammenbrud onsdag aften i overenskomstforhandlingerne i forligsinstitutionen. BIKUBENS INTERESSEKONTOR ER DERES PRIVATSEKRETJER NÅR DE ER OMBORD Vi ordner Deres betalinger i land Vi forvalter Deres opsparing på bedste måde Vi har boks til Deres vcerdisager Vi forvalter Deres obligationer og ~ aktier '~ Vi sikrer Dem - som fast ku"nde - gode lånemuligheder HOLBERGSGADE1~KBHVN.K TELF. (01) eller (01) år MJERKEDAGE * Henry Carlsen, indmeldt den 1. juli BIKUBEN... et levende pengeinstitut! jubilaren hjertelig til lykke og takker for 40 års godt medlemskab.

19 Nr. 5 FAKLEN 19 KURSUSPLAN FOR JULI KVARTAL 1977 Kursus nr. Kursus nr. Ku.rsus nr. Grundkursus G-1 Arbejdsmarkeds- og Regnskabsforståelse 7/ 8-19/ 8 Roskilde H0jsk: 35 socialpolitik I E-4 og regnskabsanalyse 8/ 8-19/ 8 Nordjyll. amt 774 8/ 8-19/ 8 Århus amt / 8-2/ 9 LO-skolen / 8-2/ 9 Esbjerg H0jsk. 37 4/ 9-9/ 9 Esbjerg Hejsk. 111 su~2 5/9-9/9 Fyns amt so9 21/8-2/ 9 Esbjerg Hejsk / 9-30/ 9 Langs0hus / 8-9/ 9 HK-skolen 164 5/ g-15/ 9 Metalskolen / 9-23i 9 Esbjerg H0jsk / 9-23/ 9 Roskilde H0jsk / 9-23/ 9 Roskilde H0jsk / 9-30/ 9 HK-skolen 47 19/9-30/ 9 Nordjyll. amt 0 7S4 19/ 9-30/ 9 Vejle amt 0 7S6 E-1 7 / 8-12/ 8 Langs0hus S3 15/ 8-19/ 8 Fyns amt "S22 21 / 8-26/ 8 Esbjerg H0jsk. S4 12/ 9-16/ 9 Ringk. amt "S01 18/ 9-23/ 9 LO-skolen S5 E-2 7/ 8-12/ 8 Svendborgsk. 93 4/ 9-9/ 9 Esbjerg H0jsk. 94 E-3 22/ 8-2 6/ 8 Århus amt sos 4/ 9-9/ 9 Svendborgsk / 9-30/9 Langs0hus / 8-5/ 8 Metalskolen 114 7/ 8-12/ 8 Roskilde H0jsk / 8-2/ 9 LO-skolen / 9-30/9 Langs0hus 117 Arbejdsret I E:.s 4/ 9-9/ 9 Roskilde H0jsk / 9-16/ 9 Esbjerg H0jsk / 9-30/9 Langs0hus 123 Foreningsteknik / 8-1 9/ 8 Roskilde H0jsk / 8-26/ 8 LO-skolen / 9-23/ 9 Esbjerg H0jsk / 8-2/ 9 Fyns amt "77S 5/ 9-16/ 9 S0nderjyll. amt Arbejdsmarkeds- og Virksomheds- 5/ 9-16/ 9 TC-K0benh. 0 7S2 socialpolitik 11 E-5 111konomi SU-3 Organisationsled el se / 9-23/ 9 TC-K0benh. s1s Kassererkursus I K-1 28/ 8-2/ 9 LO-skolen 226 SU-1 21/8-2/ 9 LO-skol en / 8-9/ 9 H K-skolen 154 EKSTERNATKURSER er mrerket med 0nskes yderligere oplysninger kan du ringe til LO"s LANDSSKOLE Tlf. (02) / 9-30/ 9 Roskilde H0jsk konomisk demokrati TILMELDING sker til din fagforening på~;., srerlig blanket. der videresendes til dit forbund. som skal godkende din deltagelse. Fagforeningen giver også oplysninger om 0konomi m.m. INFORMATION om FIU gives hos AOFs laglige afdeling på tlf. (01) Teglvrerksgade K0benhavn 0. SU-4 28/ 8-4/ 9 Roskilde H0jsk / 9-23/ 9 Esbjerg H0jsk. 256 Virksomhedsledelse Samfunds- 111konomi I T-1 1/ 8-5/ 8 Metalskolen / 8-2/9 Esbjerg H0jsk. 177 Arbejdsret 11 T-2 ~ 22/ 8-26/ 8 Metalskolen 1SO 4/9-9/ 9 Esbjerg H 0jsk. 1S1 18/ 9-23/ 9 LO -skol en 1S2 Samfunds- 111konomi Il T-3 1 5/ 8-1 9/ 8 Metalskolen 1 S7 28/ 8-2/ 9 Roskilde H0jsk / 9-23/ 9 Metalskolen 1 SS Politiske ideer T-4 19/ 9-23/ 9 Metalskolen 195 Fagbevregelsen som kulturfaktor Kursus nr. 28/8-2/ 9 Svendborgsk / 9-2/9 Svendborgsk. 26/9-30/9 TC-K0benh. 19S S26 I nternational fagbevregelse T-5 T-6 21 / 8-26/ 8 Svendborgsk /8-26/8 Svendborgsk / 9-30/9 TC-K0benh. "S27 Sikkerhed E-7 7 /8-1 2/ 8 H K-skolen 211 (speciell for handel og kontor) 9/ 8-12/ 8 Århus amt "843 (speciell for bygge og anlreg) 15/8-19/ 8 Viborg amt 0 S28 (speciell for by.gge og anlreg) 5/ 9-9/ 9 Vestsjrell. amt S29 (speciell for industri) Arbejdsmilj111 S-1 7 / 8-1 2/ 8 Langs0hus 83 29/ 8-2/ 9 Metalskolen 2lS 12/9-16/9 Fyns amt 0 S31 Tilvalgsmoduler 7/ 8-12/ 8 HK-skolen (specialkursus for tillidsreprresentanter inden for det kooperative butiksområde /9-23/ 9 LO -skolen (EDS-teknik) / 9-23/9 LO-skolen (informationskursus for fagbladsredakt0- rer) 250

20 20 FAKLEN Nr.5 Arbejderbevregelsen og vort samfund Nyt udstillingsudvalg for arbejderbevaagelsens organisationer praasenterer farste faalles-udstilling I forbindelse med LO's kulturkonference i fjor blev der sammensat en omfattende udstilling, hvor en rrekke af arbejderbevregelsens organisationer, ved konferencen på LO-skolen, viste deres indsats og orienterede om deres formål - og virksomhed. Dette gav inspiration til, at en rrekke af organisationerne gik i gang med at få etableret et nrermere samarbejde omkring en f relles udstillingsvirksomhed, og der blev dannet et nyt Arbejderbevregelsens Udstillingsudvalg. Udvalgets forste resultat i form af en frelles-udstilling med titlen»arbejderbevregelsen i samfundet«blev en realitet i dette forår, og er nu på vej landet rundt som et visuelt indslag ved konferencer, strevner og kongresser i arbejderbevregelsens organisationer. Omfattende Frellesudstillingen omfatter 16 sektioner, der tilsammen drekker virksomheden i arbejderbevregelsens politiske, faglige og kooperative organisationer og virksomheder. Hver sektion består af 6 plancher, og de i alt 96 plancher giver, i form af fotostater og tekst, et omfattende rids af arbejder ~evregelsens organisationer, deres formål og de mange resultater, der er opnået gennem årene. - Udstillingsudvalget har sekretariat i Forlaget Fremad og lagerplads i_ Arbejderbevregelsens Bibliotek og Arkiv. Gen- Her ses en lille del af den omfattende udstilling. \),\

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere