Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel"

Transkript

1 Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen

2 Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Kerneområder Metode 8 ECTS Produktudvikling 9 ECTS Konstruktion 11 ECTS Teknisk Dokumentation 6 ECTS Materialer og fremstillingsprocesser 9 ECTS Virksomhedsteknik 10 ECTS Produktionsteknik 7 ECTS Automatisering 5 ECTS Obligatoriske uddannelseselementer Grundlæggende konstruktion og drift (60 ECTS) Automatisering (5 ECTS) Praktik Læringsmål for praktik Det afsluttende eksamensprojekt Oversigt over prøverne Merit Forhåndsmerit Meritaftaler Dispensationsregler Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser University College Nordjylland 0/16

3 1. Studieordningens rammer Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb i erhvervsvirksomheder. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der er normeret til 120 ECTS point. Uddannelsen er placeret som erhvervsakademigrad i henhold til kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser, svarende til niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion giver den uddannede ret til at anvende titlen produktionsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Production Technology. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Production Technology. 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP loven). Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEPbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Fællesdel / institutionsdel af studieordningen Studieordningen består af en fællesdel, der er vedtaget i Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel, der er fastsat af den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er godkendt af Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk. 1.2 Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Matematik C Adgang via erhvervsuddannelse: Beslagsmedeuddannelsen, cnc-teknikuddannelsen (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, industriteknikuddannelsen (med specialer), karrosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), værktøjsuddannelsen (trin 2), Ingen specifikke adgangskrav Adgang via (anden) relevant erhvervsuddannelse: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen Ingen specifikke adgangskrav University College Nordjylland 1/16

4 1.3 Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Ikke relevant 2. Uddannelseselementer og uddannelsens moduler 2.1 Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Uddannelsens struktur og sammensætning Kerneområder Obligatorisk uddannelseselement: Fra produktudvikling til produktion 1. studieår ( 1. og 2. semester) Obligatorisk uddannelseselement: Automatisering 3. semester 4. semester Metode, 8 ECTS Produktudvikling, 9 ECTS Konstruktion, 11 ECTS Teknisk dokumentation 6 ECTS Materiale og fremstillingsprocesser 9 ECTS Virksomhedsteknik 10 ECTS Produktionsteknik 7 ECTS Automatisering 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 25 ECTS Praktik 15 ECTS Afslutningsprojekt 15 ECTS ECTS point Samlet 120 ECTS University College Nordjylland 2/16

5 3. Kerneområder Uddannelsen har følgende kerneområder, jf. bekendtgørelsen: Metode (8 ECTS) Produktudvikling (9 ECTS) Konstruktion (11 ECTS) Teknisk Dokumentation (6 ECTS) Materialer og fremstillingsprocesser (9 ECTS) Virksomhedsteknik (10 ECTS) Produktionsteknik (7 ECTS) Automatisering (5 ECTS) 3.1 Metode 8 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at sætte sit arbejde og løsninger ind i en teknisk naturvidenskabelig kontekst (Rationel beslutningsmodel.) Den studerende har viden om: Den studerende har forståelse af metode som begreb, med henblik på at kunne tilegne sig centralt anvendte metoder inden for uddannelsens kerneområder. metoder til strukturering af eget arbejde, herunder o problemformulering o vidensindsamling o databehandling o projektplanlægning metoder til formidling af eget arbejde og resultater herunder o Rapportopstilling o Præsentationsteknikker o Modeller (fx 3D, Mock ups, prototyper ) Har kendskab til forskellige kulturer, brancher og fagområders tilgang til og valg af metoder. Den studerende Kan beskrive centralt anvendte metoder inden for uddannelsens kerneområder. Kan anvende metoder til strukturering af eget arbejde med hensyn til o Tid o Ressourcer o Datagrundlag o Arbejdets kontekst Kan kritisk vurdere egne resultater Kan indgå i tværfaglige teams kan formidle eget arbejde og resultater gennem o Begrundelse af, og henvisning til, benyttede metoder o Rapportskrivning o Præsentationer o Modeller (fx 3D, Mock ups, prototyper) University College Nordjylland 3/16

6 Den studerende Skal i en udviklingsorienteret praksisnær kontekst kunne udvælge og håndtere relevante metoder inden for uddannelsens kerneområder til løsning af identificerede problemstillinger. Kan deltage professionelt, og i praksis forholde sig til, samt inddrage relevante fagligheder og personer. kan indsamle ny viden om og holde sig ajour omkring metoder indenfor uddannelsens kerneområder. kan i en praksisnær kontekst inddrage rammebetingelser i valget af metodisk tilgang, til vidensindsamling og løsning. kan i valget af metodisk tilgang, udvise et hensyn til forskellige interessenters kulturelle og faglige udgangspunkt. Kan benytte almindeligt anvendte IT værktøjer til vidensopsamling, dokumentation og præsentation. Kan deltage professionelt i tværfaglige teams 3.2 Produktudvikling 9 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at indgå i produktudviklingsprocessens tilrettelæggelse og gennemførelse, i forbindelse med udvikling af produkter, processer og heraf afledte serviceydelser. Den studerende har viden om: Metoder til systematisk udvikling af produkter, processer og services Kreative metoder til idegenerering Behovsanalyse Markeds og forretningsforståelse Æstetik og design Visualiseringsmetoder Kravspecifikation Den studerende kan i produktudviklingsprocessen: Skitsere Udarbejde funktionsanalyse Inddrage viden om marked og behov Begrunde og udvælge idéer udtrykt gennem konceptforslag formidlet virtuelt eller fysisk Inddrage interessent og brugerperspektiv Redegøre for resultater knyttet til forskellige faser i en produktudviklingsproces til relevante modtagere Den studerende kan: Indgå i udviklingsarbejde og ideskabende processer i en systematisk produktudviklingsproces under hensyntagen til uddannelsens andre kerneområder Deltage og bidrage i tværfagligt teamsamarbejde University College Nordjylland 4/16

7 Træffe selvstændige valg og beslutninger Formidle resultater fra produktudviklingsprocessens forskellige faser til relevante målgrupper Tilegne sig, og omsætte ny viden inden for kerneområdet 3.3 Konstruktion 11 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at dimensionere og konstruere et fysisk produkt, på baggrund af de identificerede specifikationer og belastningsmæssige tilstande, og under skyldig hensyntagen til input og output fra de øvrige kerneområder. Den studerende har viden om: Statik og styrkelære Dimensionering af konstruktioner Almindeligt anvendte maskinelementer og begreber 3D modeller og grundlæggende FEM analyse Den studerende har forståelse for, og kan reflektere over følgende teoretiske og metodiske emneområder: Skal have forståelse for dimensionering af produkter, og sammenhæng med øvrige beslutningsprocesser i et udviklingsforløb Skal have forståelse for tolerancesætningens indflydelse på fremstillingsprocesser, pris og et produktets anvendelse. Kan foretage overslagberegninger på statisk bestemte konstruktioner Kan demonstrere en praktisk fornemmelse af fysiske produkters udformning i relation til dets styrkemæssige formåen. Kan identificere de forskellige spændingsformer der opstår i en belastet konstruktion. Kan identificere kritiske punkter i konstruktionen, og foretage en styrkeberegning og efterfølgende dimensionering af konstruktionen. Kan inddrage standardløsninger i udformningen af konstruktionen. Kan anvende 3D programmer til modellering af enkle konstruktioner. Kan beregne og fastsætte relevante tolerancer for den givne konstruktion. Kan udfærdige en risikoanalyse. Kan formidle og dokumentere beregningsresultater til brug for den tekniske dokumentation. Kan indgå i en faglig dialog omkring dimensionering af simple statisk bestemte konstruktioner, og kunne inddrage input fra, og output til de øvrige kerneområder i sit arbejde under særlig hensyntagen til: o Materialevalg o Producérbarhed o Montage University College Nordjylland 5/16

8 o o Funktion Risikoanalyse (til brug for CE mærkning) Kan struktureret redegøre for sin dimensionering og sine konstruktionsløsninger. Kan selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet. 3.4 Teknisk Dokumentation 6 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at udfærdige teknisk dokumentation med korrekte godkendelseskriterier efter gældende normer og standarder. Den studerende har viden om: viden om strukturen og sammenhængen i opbygning af en 3D model Skal have kendskab til tekniske tegningstyper og hierarki i forhold til deres efterfølgende anvendelse viden om gældende standarder og direktiver o Teknisk tegning, Stregtykkelser, afbildningsmetoder og tegningslayout o CE mærkning o Gængse fil standarder til eksport for CAM viden om det samlede tekniske dossier og dets opbygning, formål og omfang Skal kunne forstå betydningen af tekniske dokumentationsformer i en global og juridisk kontekst. Skal have forståelse for den tekniske tegning som kommunikationsmiddel kan anvende 3D CAD software til opbygning af en 3D CAD model på både part og assembly niveau. kan omsætte skitser og konceptbeskrivelser og konstruktionsberegninger til en 3D CAD model. kan anvende 3D CAD software til udarbejdelse af tekniske produktionstegninger i henhold til gældende normer og standarder og efterfølgende anvendelse. kan udarbejdelse af illustrationer på basis af 3D modeller. kan i et tværfagligt samarbejde, varetage og håndtere væsentlige dele af den tekniske dokumentation i et udviklingsforløb under hensyntagen til input og output fra de øvrige kerneområder. kan selvstændigt holde sig opdateret indenfor 3D modellering og dokumentationsstandarder. 3.5 Materialer og fremstillingsprocesser 9 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at foretage et kvalificeret valg af materialer og fremstillingsprocesser ud fra faglige og tværfaglige parametre. Den studerende har viden om: Fysiske egenskaber og egnede fremstillingsprocesser for: o Metaller, særligt stål og aluminium University College Nordjylland 6/16

9 o o o o Plast, elastomerer og kompositter Træ Keramer Nye materialer Overfladebehandling og varmebehandling af diverse materialer Sammenføjningsteknologier Bearbejdningsprocesser Materialevalg i et bærdygtigt perspektiv. Materialeprøvning Den studerende har forståelse for, og kan reflektere over: Forståelse for materialeegenskaber og deres betydning i en produktudviklingsproces. Forståelse for produktionsprocesser og deres betydning for kvalitet og pris for det endelige produkt. Kan vælge materialer ud fra materialeegenskaber og designkrav. Kan anvise fremstillingsprocesser ud fra realiserbarhed ifht. given praksis for materialet Kan inddrage økonomiske overvejelser i valg af materialer og processer. Kan vurdere både materiale og fremstillingsproces ud fra miljømæssige betragtninger. Den studerende kan vurdere problemstillinger og bidrage til beslutninger indenfor følgende: Kan udpege, vurdere og anbefale egnede fremstillingsprocesser. Kan identificere relevante materialeegenskaber ift. et produkts funktion og der ud fra, vurdere og vælge egnede materialer. Kan vurdere sammenhængen mellem materialer, fremstillingsprocesser og bæredygtighed. Den studerende Kan indgå i en faglig dialog omkring valg af materiale og fremstillingsprocesser under hensyntagen til de rammer der gives af de øvrige kerneområder. Kan på en konsistent og ensartet måde kunne redegøre for og formidle sine valg af materialer og processer. Kan selvstændigt tilegne sig ny viden om materialeegenskaber og fremstillingsprocesser. 3.6 Virksomhedsteknik 10 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at forstå og arbejde med virksomhedens styringssystemer. Den studerende har viden om: Virksomhedsøkonomi Produktionsstyringssystemer Kvalitetsstyring University College Nordjylland 7/16

10 Virksomhedsorganisering Miljø, arbejdsmiljø og gældende lovgivning Internationalisering Kan Inddrage økonomi som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for egne løsninger, herunder o Vurdering af konsekvensen på resultatopgørelse og balance o Bidrage til opstilling af kalkulationer o Opstille og vurdere budgetter Kan Bearbejde og vurdere på statistisk datamateriale i forbindelse med kvalitetsmålinger. Kan udarbejde instruktioner og procedurer til kvalitetsstyringssystemer Kan grafisk illustrere materiale og informationsflow i virksomheden Kan indgå i et samarbejde om virksomhedens styring og planlægning med de øvrige kerneområder. Kan bidrage til udarbejdelse af en virksomheds forretningsplan. Kan skabe et samlet overblik over virksomhedens produktion og styringssystemer. Kan selvstændigt tilegne sig ny viden om kerneområdet. 3.7 Produktionsteknik 7 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at gennemføre produktionsteknisk forberedelse samt planlægge og udnytte en virksomheds produktionsaktiver. Den studerende har viden om: Fremstillings og produktionsprocesser Produktionstekniske principper, herunder: o Produktionslayout o Proces og vareflow Produktionsgrundlag Lageropbygning og lagerstyring Produktionsteknisk tidsgrundlag Disponering af produktionsressourcer Kostpriser Fysisk arbejdsmiljø ift. Produktionen Metoder til kontrolmåling Kan udarbejde et produktionslayout Kan omsætte konstruktionsgrundlaget til produktionsgrundlag University College Nordjylland 8/16

11 Kan udregne kostpriser Kan sammenholde løsningsalternativer ift. økonomi og ressourceforbrug Kan indgå i en tværfaglig dialog med de øvrige kerneområder om produkt og produktionsoptimering. Kan udarbejde produktionsplaner på baggrund af produktionsgrundlaget og metodiske planlægningsværktøjer. Kan selvstændigt tilegne sig ny viden om kerneområdet. 3.8 Automatisering 5 ECTS Kerneområdets funktion er at sætte den studerende i stand til at inddrage automation i egne løsninger inden for dels konstruktion af produkter, dels tilrettelæggelsen af produktionen i en given virksomhed. Den studerende har viden om styringsbegreber, teorier og metoder der anvendes indenfor automation projektering af pneumatik og hydraulik almindeligt anvendte elektroniske styrings løsninger mekaniske komponenter der anvendes i forbindelse med pneumatik og hydraulik emners opbygning i relation til automatiseret produktion Den studerende Kan udarbejde et simpelt styringskredsløb Kan udarbejde en specifikation til en automatiseringsløsning Kan foreslå forbedringer af et produkt for at gøre det egnet til automatiseret produktion Den studerende Kan lave en simpel specifikation, til brug for udvikling af automatiske løsninger i en produktion Kan i udformningen af konstruktioner inddrage hensynet til en senere automatisk produktion af et givent emne eller produkt Kan selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet Kan foretage en vurdering af automatiseringsmuligheder ud fra en systembetragtning af produktionsanlæg. University College Nordjylland 9/16

12 4. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er Grundlæggende konstruktion og drift Automatisering 4.1 Fra produktudvikling til produktion (60 ECTS) Det obligatoriske uddannelseselement Grundlæggende konstruktion og drift består af kerneområderne: Metode (8 ECTS) Produktudvikling (9 ECTS) Konstruktion (11 ECTS) Teknisk Dokumentation (6 ECTS) Materialer og fremstillingsprocesser (9 ECTS) Virksomhedsteknik (10 ECTS) Produktionsteknik (7 ECTS) I alt 60 ECTS Læringsmålene for uddannelseselementet bliver omsat ud fra, og er identiske med kerneområdernes, og. Det obligatoriske uddannelseselement afprøves ved: 1. Årsprøve, der dækker det obligatoriske uddannelseselement Fra produktudvikling til produktion på 60 ECTS. Læringsmålene for uddannelseselementet er identisk med læringsmålene for prøven. 4.2 Automatisering (5 ECTS) Det obligatoriske uddannelseselement Automatisering er lig med kerneområdet af samme titel, og med samme indhold og ECTS omfang og læringsmål. Det obligatoriske uddannelseselement afprøves ved: Automatiseringsprøve der dækker uddannelseselementet Automatisering på 5 ECTS. Læringsmålene for uddannelseselementet er identisk med læringsmålene for prøven. 5. Praktik Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for uddannelsens kerneområder, og de valgfrie uddannelseselementer den studerende her fulgt. ECTS omfang Praktikken udgør 15 ECTS. University College Nordjylland 10/16

13 5.1 Læringsmål for praktik Den studerende har viden om den konkrete virksomheds overordnede økonomiske og organisatoriske forhold den overordnede virksomhedsbeskrivelse herunder produkter og markeder den kontekst praktikken indgår i ift. virksomheden praktikantens egen rolle i relation til virksomheden Den studerende kan på et overordnet niveau og under vejledning: planlægge og gennemføre egne arbejdsopgaver i virksomheden anvende udvalgte tilegnede tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder i virksomheden Den studerende kan på et overordnet niveau og under vejledning håndtere og strukturere praktiske og faglige situationer i forhold til virksomheden tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Praktikken afsluttes med en bedømmelse efter 7 trinsskalaen 6. Det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt evalueres ved en individuel ekstern prøve. Prøven består af en skriftlig projektrapport, en præsentation og en mundtlig eksamination. Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter. Prøven skal demonstrere, at den studerende samlet set har opnået uddannelsens læringsmål som defineret i bilag 1 til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK). Det afsluttende eksamensprojekt kan tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, og problemformuleringen udarbejdes af den studerende i samråd med uddannelsesinstitutionen og en eventuel ekstern samarbejdspartner. Institutionen godkender problemstilling og problemformulering. Rapporten må maksimalt fylde tegn inkl. mellemrum. University College Nordjylland 11/16

14 7. Oversigt over prøverne ECTS fordeling Bedømmelse Prøve (i alt 120 ECTS) 1. årsprøve 60 7 trins skala Automationsprøve 5 7 trins skala Valgfagsprøve(r) (institutions afhængigt, se institutionsdelen) 25 7 trins skala Praktikprøve 15 7 trins skala Afsluttende prøve 15 7 trins skala 8. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 8.1 Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 8.2 Meritaftaler Ingen. 9. Dispensationsregler Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 10. Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 15. august 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller University College Nordjylland 12/16

15 senere. Eventuelle overgangsbestemmeler for studerende indskrevet før august 2015, findes i institutionsdelen. University College Nordjylland 13/16

16 University College Nordjylland 14/16

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning del 1 fællesdel

Studieordning del 1 fællesdel Studieordning del 1 fællesdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2015 Revideret november 2017 Indhold - fællesdel 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016 Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 1. Studieordningens rammer... 4 1.1 For uddannelsen gælder

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieor dning for erhvervsakademiuddannel se inde n for pro duktio n (pro duktio nste knolo g AK)

Studieor dning for erhvervsakademiuddannel se inde n for pro duktio n (pro duktio nste knolo g AK) Studieor dning for erhvervsakademiuddannel se inde n for pro duktio n (pro duktio nste knolo g AK) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2. Overgangsordninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Studieordning for uddannelsen Produktionsteknolog Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Erhvervsakademi Dania, Randers Minervavej 63 8960 Randers SØ September 2015 Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017

Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Produktionsteknolog NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER:

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest. d. 29. juni 2016

Studieordning Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest. d. 29. juni 2016 Studieordning 2016-2018 Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest d. 29. juni 2016 1. Fællesdel - Studieordningens rammer... 4 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 2. Optagelse på uddannelsen...

Læs mere

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2014 Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Arvikavej 2A, Skive / Minervavej 63, Randers 1. september, 2014.

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

For mere information omkring uddannelsen og andre regler henvises til studieordningen.

For mere information omkring uddannelsen og andre regler henvises til studieordningen. FAG/MODUL-INFORMATION TEKNISK DOKUMENTATION FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Produktionsteknolog NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 1. Semester

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd...

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd... Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Produktionsteknolog AK August 2014 Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer... 4 Formål... 4 Arbejdsområder... 4 Titel... 4 Normeret studietid... 4 Love og bekendtgørelser...

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

PRODUKTUDVIKLING FORÅR 2017

PRODUKTUDVIKLING FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION PRODUKTUDVIKLING FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Produktionsteknolog NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 1.Semester SPROG:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august Version 10.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august Version 10.00 STUDIEORDNING Nærværende studieordning er gældende fra august 2015 Version 10.00 VIA Engineering - Side 1 af 33 Indhold FÆLLES STUDIEORDNING... 3 STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN VED VIA

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Driftsteknolog. Studieordning 2016

Driftsteknolog. Studieordning 2016 Driftsteknolog Studieordning 2016 Indholdsfortegnelse Driftsteknolog offshore... 0 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 Fællesdel 3 2. Uddannelsens omfang... 3 2.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 2.2 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning PBa i Produktudvikling og. Fællesdel. Teknisk integration

Studieordning PBa i Produktudvikling og. Fællesdel. Teknisk integration Studieordning PBa i Produktudvikling og Fællesdel Teknisk integration Indholdsfortegnelse Senest revideret: juli 2015 Ikrafttrædelse: 1. august 2015 Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning Fællesdel. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Studieordning Fællesdel. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Studieordning 2016 Fællesdel Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bachelor of Product Development and Integrative Technology Revideret oktober 2016 Indhold 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK)

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) STUDIEORDNING FOR STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND TEKNOLOGI & BUSINESS INDUSTRI OMRÅDET Udarbejdet: August 2009 Rettet August 2010 Rettet December 2011 Rettet August 2012

Læs mere

Driftsteknolog. Studieordning 2017

Driftsteknolog. Studieordning 2017 Driftsteknolog Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Fællesdel... 3 2. Uddannelsens omfang... 3 2.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 2.2 Uddannelsens lovgrundlag... 4 2.3 Adgangskrav... 5 3.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration (PTI) Senest revideret: juli 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration (PTI) Senest revideret: juli 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration (PTI) Senest revideret: juli 2015 Ikrafttrædelse: 1. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT StudieOrdning 2011-2012 PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE FORORD Denne studieordning er en orientering til nuværende og kommende studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august Version 11.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august Version 11.00 STUDIEORDNING Nærværende studieordning er gældende fra august 2016 Version 11.00 VIA Engineering - Side 1 af 81 Indhold FÆLLES STUDIEORDNING... 3 STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOGUDDANNELSEN VED VIA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi BEK nr 1178 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere