Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER"

Transkript

1 Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

2 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER Revision 2 Dato Udarbejdet af AD, JNF Kontrolleret af AD Godkendt af LEHL Ref. Doc-ID ,19 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER INDHOLD 1. Indledning og resumé Resumé Organisatoriske forhold 2 2. Forholdet til varmeplanlægningen mv Overordnet Forsyningsforhold Kommune- og lokalplanlægning Varmeforsyningsloven 4 3. Forhold til anden lovgivning 4 4. Projektbeskrivelse Anlægsomfang Forsyningssikkerhed 5 5. Forsyningsmæssige konsekvenser Varmegrundlag, effektbehov Oversigt over kapacitetsmæssige konsekvenser Varmeforsyningsforhold 6 6. Tidsplan 7 7. servitutpålæg for underjordiske ledninger 7 8. Forhandlinger med berørte parter 8 9. Økonomiske konsekvenser ved projektforslaget Anlægsbudget Selskabsøkonomi Slutbrugerne Samfundsøkonomi og miljø Følsomhedsberegning Investering og priser Tilslutning til fjernvarmen 14 TABELLER OG FIGURER Tabel 5-1 Varmebehov... 5 Tabel 5-2: Kapacitetsmæssige konsekvenser ved etablering... 6 Tabel 6-1: Tidsplan... 7 Tabel 9-1: Anlægsbudget... 9 Tabel 9-2 Selskabsøkonomi... 9 Tabel 9-3 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst Tabel 9-4 Brugerøkonomi det første år for Gørløse Tabel 9-5 Brugerøkonomi det første år for Skævinge Tabel 9-6: Tabel med samfundsøkonomiske resultater Tabel 9-8 Selskabsøkonomisk nutidsværdigevinst ved høj tilslutning Tabel 9-9 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst Tabel 9-10 Samfundsøkonomisk gevinst ved høj tilslutning Figur 2-1 Varighedskurve for marginal produktion Figur 2-2 Varighedskurve for marginal produktion Figur 6-1 Varmebehovets udvikling... 7

4 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER BILAG Bilag 1 Kortskitse Bilag 2 Matrikler med servitutpålæg Bilag 3 Beregninger (eksternt bilag)

5 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 1 AF INDLEDNING OG RESUMÉ Hillerød Forsyning fremsender hermed et projektforslag for en fjernvarmetransmissionsledning til forsyning af de 3 byer, Gørløse, Skævinge og Meløse St. Lyngby samt tilslutning af resterende bebyggelse indenfor de 3 byers fjernvarmeforsyningsområder. Denne anden version af maj 2014 indeholder en lidt revideret trace i forhold til første version af februar Konsekvenserne for økonomi, lodsejerliste og tidsplan fremgår af projektforslaget. 1.1 Resumé Projektet er fremsat i forbindelse med, at Hillerød Forsyning som led i redningsplanen for de nødlidende barmarksværker har overtaget fjernvarmeforsyningerne i Gørløse og Skævinge og forhandler med fjernvarmeforsyningen i Meløse St. Lyngby om en tilsvarende løsning. Projektet for transmissionsledningen skal ses i lyset af, at Hillerød Kommune i medfør af den seneste projektbekendtgørelse af 15. april 2013 har fået mulighed for at godkende projektforslag for en biomassefyret kedel på op til 1 MW i hver af de 3 byer som alternativ til naturgaskraftvarme og naturgaskedler - uanset dette ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt med de nuværende beregningsforudsætninger. Det medfører, at alternative projektforslag, der har bedre samfundsøkonomi end en reference med 3 biomassekedler, også vil kunne godkendes. Hillerød Forsyning har vurderet, at det godkendte projektforslag for Geotermi og det fremsatte projektforslag af november 2013 for biomassekraftvarme gør det interessant at etablere en transmissionsledning fra fjernvarmenettet i Hillerød til de 3 byer for at overføre overskydende kapacitet frem for at skulle etablere 3 helt nye biomassekedler. Samtidig vil den fordelagtige varmepris fra Hillerød Forsyning, selv med indregning af et midlertidigt tillæg, gøre det attraktivt for de resterende primært oliefyrede kunder at tilslutte sig fjernvarmen snarest, hvorved projektet kan forbedres yderligere. Transmissionsledningen, som indgår i projektforslaget, er ikke samfundsøkonomisk fordelagtig, set i forhold til fortsat naturgas med uændret tilslutning, men den har god samfundsøkonomi set i forhold til alternativet med 3 nye biomassekedler. Det skyldes især, at projektforslaget gør det muligt at udnytte grundlastkapaciteten i Hillerød og kapaciteten fra Vestforbrænding samt den planlagte kapacitet fra biomassekraftvarmeværket bedre. Projektforslaget skal således ses i sammenhæng med projektforslaget for biomassekraftvarme, idet de to projekter understøtter hinanden. Biomassekraftvarmen i Hillerød bidrager til bedre økonomi i transmissionsledningen til de 3 byer, og de 3 byer bidrager til bedre økonomi i biomassekraftvarmen. De to projekter bør således vurderes samlet, da de understøtter hinanden. Projektet er dog samfundsøkonomisk fordelagtigt selv om biomassekraftvarmeværket i Hillerød udskydes eller helt eller erstattes af fortsat naturgasfyret kraftvarme til fjernvarmen i Hillerød. Projektforslaget behøver således ikke at afvente en evt. forsinkelse af biomassekraftvarmeprojektet. Projektet er samtidig selskabsøkonomisk fordelagtigt set i forhold til alternativerne med fortsat naturgas og 3 lokale biomassekedler, dog forudsat at der etableres biomassefyret kraftvarme eller tisvarende i Hillerød. Økonomien ved at medtage de 3 byer er stort set neutral for Hillerød Forsynings øvrige kunder, når der tages højde for, at kunderne i de 3 byer betaler et tillæg frem til 2022 og, at der kan forventes øget tilslutning, da det bliver meget fordelagtigt for de resterende kunder at tilslutte sig. Der en meget stor gevinst ved projektet for lokalsamfundet, som her består af varmeforbrugerne i de 3 byer samt i Hillerød Forsynings øvrige kunder. Det vil øge sandsynligheden for at de resterende oliefyrede kunder tilslutter sig, hvilket igen vil øge den samfundsøkonomiske gevinst set i

6 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 2 AF 15 forhold til en reference, hvor der er risiko for at kunder kobler sig af eller benytter dyre og miljømæssigt skadelige supplerende varmekilder. Der er desuden mulighed for, at projektforslaget, alt afhængig af indkomne høringssvar, kan forberedes til at kunne forsyne Frederikssund og Slangerup med grundlast på længere sigt. Det forudsætter dog, at der investeres 20 mio.kr ekstra i en større ledning. 1.2 Organisatoriske forhold Hillerød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for at behandle projektforslaget. Hillerød Forsyning er ansvarlig for projektforslaget og kan kontaktes vedr. projektet: Ægirsvej Hillerød Att.: Anders Holmsgaard Rambøll har udarbejdet projektforslaget og kan kontaktes vedrørende projektforslagets indhold: Hannemanns Allé København S Att.: John Flørning

7 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 3 AF FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN MV. 2.1 Overordnet Projektforslaget vil medføre, at det bliver muligt at etablere fjernvarmetransmissionsledninger fra Hillerød til de 3 byer samt afrunde fjernvarmeforsyningen med supplerende distributionsledninger indenfor projektforslagets forsyningsområde. Dette projektforslag vil yderligere sikre grundlaget for et tidligere fremsendt projektforslag for at fjernvarmeforsyne lokalplanområde 390 i Gørløse. Det bemærkes, at der i projektforslaget ikke er tale om at konvertere fra naturgas til fjernvarme, men alene om at etablere en transmissionsledning fra et stort fjernvarmeområde til 3 mindre fjernvarmeområder, jf. bilag 1 pkt. 2.1 i projektbekendtgørelsen. Individuel naturgas kan ikke komme på tale som alternativ til fjernvarme til ny bebyggelse, da der er stop for nye naturgasdistributionsledninger i byudviklingsområder. 2.2 Forsyningsforhold Varmen til de 3 byer kan leveres som marginal ekstra produktion fra fjernvarmesystemet i Hillerød. Der kan fra starten leveres overskydende kraftvarme fra Vestforbrænding om sommeren, som suppleres med overskudsvarme fra Hillerød Kraftvarmeværk og varme fra biomassekedler i Hillerød. På lidt længere sigt kan leveres ekstra varme fra det godkendte geotermianlæg og fra det planlagte biomassefyrede kraftvarmeværk. Projektet åbner således mulighed for, at de 3 LKV anlæg kan nedlægges, når det er fordelagtigt set i forhold til omkostninger til vedligeholdelse og værdien af anlæggene i elsystemet. De to figurer nedenfor viser den beregnede marginale varmeproduktion til de tre byer i to perioder. Figur 2-1 Varighedskurve for marginal produktion ,0 10,0 Marginal fordeling til småbyer ekskl. begrænsning på transmission 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Vestforbrænding Bio KV Fliskedel Pillekedel HKV R/S Der henvises i øvrigt til projektforslaget for biomassekraftvarme, hvoraf det fremgår, at der ikke er grundlag for at reinvestere i Hillerød Kraftvarmeanlæg efter 2018, hvor geotermianlægget er planlagt sat i drift.

8 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 4 AF 15 Figur 2-2 Varighedskurve for marginal produktion ,00 10,00 Marginal produktion til småbyer år 2019 og frem ekskl. begrænsning i transmission 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Geotermi Bio KV Flis Varme Pillefyr HKV R/S 2.3 Kommune- og lokalplanlægning Projektforslaget kræver i modsætning til alternativet med 3 små biomassekedler ikke lokalplantillæg, og vil derfor kunne gennemføres med mindre risiko for forsinkelse. 2.4 Varmeforsyningsloven Projektet skal overholde retningslinjerne efter Varmeforsyningsloven, som er udmøntet i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK374 af ). 6 samt 26 stk. 2 i BEK374 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal tilse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. I dette særlige tilfælde er det ikke i forhold til den eksisterende forsyning med naturgas, men i forhold til det projektforslag med 3 små biomassekedler, som vil kunne godkendes, jf. projektforslagets bilag 3, hvor alle 3 fjernvarmenet er nævnt som hhv. nr. 4, 7 og 10 på listen over de 35 værker, der har fået dispensation fra kravet om samfundsøkonomi. Resultaterne af den samfundsøkonomiske vurdering er anført i afsnit FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Intet at bemærke. 4. PROJEKTBESKRIVELSE 4.1 Anlægsomfang De tekniske anlæg omfatter etablering af: En forlængelse af Hillerød Forsynings transmissionsnet med en transmissionsledning med tilhørende pumper fra Hillerød Forsynings transmissionsnet ved Rønnevangs Alle 5, hvor der er

9 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 5 AF 15 planer om at etablere et biomassefyret kraftvarmeværk, til de 3 byers eksisterende fjernvarmecentraler, se bilag 1 Etablering af trykreduktion og pumper ved de 3 tilslutningsanlæg, således at de 3 byers distributionsnet kan tilsluttes direkte Mindre manglende distributionsledninger indenfor de 3 byers naturlige og godkendte fjernvarmeforsyningsområder således, at der vil kunne opnås 100 % tilslutning indenfor de områder, der er omfattet af projektforslaget. Dog regnes i den samfundsøkonomiske analyse på den sikre side kun med delvis tilslutning af de resterende kunder 4.2 Forsyningssikkerhed Projektets område har samme forsyningssikkerhed som Hillerød Forsynings øvrige områder. Hvis forsyningen fra transmissionsledningen svigter, vil de eksisterende kedelcentraler kunne overtager forsyningen. 5. FORSYNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER 5.1 Varmegrundlag, effektbehov Området har følgende forventede varmebehov ved maksimal tilslutning, heri inkluderet udbygning for lokalplan 390. Tabel 5-1 Varmebehov Hillerød Kommune Antal Areal Behov Behov Områdebetegnelse kunder m2 MWh kwh/m2 Fjernvarme i de 3 byer Maksimale tilslutninger til nettet Tilslutning i Gørløse Tilslutning i Skævinge Tilslutning i Meløse St. Lyngby Udbygning lokalplan 390 i Gørløse % tilslutning til eksist. Net I alt eksist. og maksimal tislutning Oversigt over kapacitetsmæssige konsekvenser Følgende tabel viser konsekvenserne for kapacitetsbehovet ved at gennemføre projektforslaget for transmissionsledningerne og for lokal udbygning med en tilslutning på 40 % i Skævinge og Gørløse samt 60 % i Meløse St. Lyngby:

10 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 6 AF 15 Tabel 5-2: Kapacitetsmæssige konsekvenser ved etablering Forudsat tilslutning og salg Tilslutning af nye kund.82% Besparelse0% Hillerød Forsyning Årssalg Årsprod. An kunder An net Grundlast Områder MWh MWh MW MW MW Fjernvarme i de 3 byer ,6 9,8 4,9 Tilslutning i Gørløse ,4 0,3 0,2 Tilslutning i Skævinge ,0 0,7 0,4 Tilslutning i Meløse St. Lyngby ,9 0,7 0,3 Udbygning lokalplan 390 i Gørløse ,0 0,0 0,0 Udbygning Borup 0 0 0,0 0,0 0,0 Transmission Hillerød Skævinge ,0 0,5 0,2 Transmission Skævinge-Gørløse ,0 0,2 0,1 Transmission Skævinge-Meløse ,0 0,2 0,1 I alt i de 3 byer Hillerød uden 3 byer I alt Hillerød med 3 byer Installeret spidslastkapacitet i Hillerød fordelt på 6 centraler 151 Det ses, at tilvæksten af nye kunder kun udgør en mindre del og, at der er behov for i alt ca. 6 MW grundlast og i alt 12 MW den koldeste dag. Af varighedskurven ses, at det ikke er afgørende for lastfordelingen, om der overføres 5 eller 6 MW. Transmissionsledningen til Skævinge udføres som DN150, som med afkøling på ca. 50 grader og med maksimal trykhøjde de koldeste perioder, vil kunne overføre 6 MW. Kapaciteten på 12 MW den koldeste dag kan tilvejebringes med de eksisterende kedler på centralerne i de 3 byer. Der er også mulighed for at noget af den mindst rentable kapacitet i de 3 byer kan nedlægges. Mindst 6 MW vil kunne overføres gennem transmissionsledningen i spidslasttilfældet, da den samlede installerede kedelkapacitet i Hillerød på 151 MW, som er fordelt på 6 spidslastcentraler, vil kunne dække spidslastbehovet i Hillerød og de 3 byer tilsammen. Dertil kommer grundlastkapacitet fra geotermiprojektet og fra det planlagte biomassefyrede kraftvarmeværk, som dog ikke er nødvendig af hensyn til spidslastbehovet. Hvis anlægget skal udføres, så det er forberedt til at kunne forsyne overskydende kapacitet til Frederikssund, kan traceet ændres, så hovedledningen føres til Gørløse og opdimensioneres. Hvis den eksempelvis øges til DN250 vil kapaciteten øges med ca. 15 MW, og merprisen vil være ca. 22 mio.kr. Det bør i forbindelse med høringen afklares, om det er formålstjenligt at foretage denne opdimensionering set i forhold til behovet og alternative muligheder, ligesom opdimensioneringen skal finansieres. 5.3 Varmeforsyningsforhold Der belyses følgende alternativer: Projektforslaget med en transmissionsledning fra Hillerød til de 3 byer Alternativt projekt med etablering af 3 x 1 MW biomassekedel til de 3 byer, jf. projektbekendtgørelsen Fortsat forsyning med naturgaskedler, som reference, idet de 3 LKV anlæg ikke kan bidrage positivt til samfundsøkonomien En teoretisk reference, hvor alle skifter til oliefyr og fjernvarmen nedlægges

11 Varmebehov GWh Areal 1000 m2 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 7 AF TIDSPLAN De overordnede aktiviteter er skitseret i følgende tidsplan: Tabel 6-1: Tidsplan Fremsendelse af projektforslag/revideret projektforslag Februar 2014/maj 2014 Myndighedsbehandling Afsluttet ultimo august 2014 Etablering af transmissionsledning påbegyndes Når projektforslaget er godkendt Drift 2015 Det forventes, at der hurtigt opnås omkring 40 % tilslutning af de potentielle kunder i de 3 byer, da fjernvarmen fra Hillerød Forsyning er fordelagtig selv i forhold til et eksisterende velfungerende anlæg, og der ses på den sikre side bort fra yderligere tilslutning. Det giver nedenstående udvikling i varmebehov, hvortil kommer et nettab på 13 GWh til distributionsledninger, stikledninger og transmissionsledninger Figur 6-1 Varmebehovets udvikling Individuel forsyning Fjernvarme Samlet areal i alle byer SERVITUTPÅLÆG FOR UNDERJORDISKE LEDNINGER Transmissionsledningen var i version 1 primært påtænkt etableret på privat grund på markarealer over det åbne land og kun i vejareal i den bymæssige bebyggelse. Under indtryk af høringssvaret er traceet ændret, så det primært følger vejene og lægges i cykelstier. Samtidig koordineres dele af anlægsarbejderne, således at man så vidt muligt får lagt ledningerne inden, der skal etableres belægning på nye cykelstier.

12 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 8 AF 15 Bilag 2 indeholder en liste med matrikler, der vil blive berørt af fjernvarmetraceet, og hvor der vil blive pålagt en servitut. 8. FORHANDLINGER MED BERØRTE PARTER Hillerød Forsyning har aftalt med Meløse St. Lyngby, at Hillerød Forsyning overtager værket på samme vilkår som de to øvrige værker. Derved er der sikkerhed for, at hele projektforslaget kan gennemføres som planlagt. Hillerød Forsyning har drøftet muligheden for en alternativ trace med Vestforbrænding med henblik på, at der kan leveres en grundlast fra det fælles transmissionssystem mellem Vestforbrænding og Hillerød til Slangerup og Frederikssund mv. Disse drøftelser fortsætter under offentlighedsfasen, og resultatet vil kunne inddrages i kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget.

13 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 9 AF ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED PROJEKTFORSLA- GET 9.1 Anlægsbudget Hillerød Forsyning har fremskyndet planlægning, projektering og udbud af projektforslagets leverancer med forbehold for projektforslagets godkendelse. Det har skabt et bedre grundlag for anlægsoverslaget. Således er det indkommet et tilbud på hele rørleverancen, som er væsentligt under det prisniveau, som Hillerød Forsyning normalt regner med. Det nye reviderede trace langs veje og i cykelstier er ca. 800 m længere end traceet i første version af projektforslaget, og en væsentlig del af traceet er beliggende i områder med belægning, hvorved enhedspriserne er markant højere. Derved er det samlede anlægsoverslag for selve transmissionsledningen inkl. pumper øget fra 52 til 70 mio.kr. Det samlede anlægsbudget fremgår af figuren nedenfor for projektforslaget og for det reelle referencealternativ med 3 biomassekedler. Tabel 9-1: Anlægsbudget Projekt forslag 3 biomassekedler Anlægsinvesteringer i projektforslag Enhed Transmissionsledning til de 3 byer inkl. pumper 1000 kr lokale biomassekedler 1000 kr Distribution og stikledninger ved aktuel tilslutning 1000 kr Kundeinstallationer ved aktuel tilslutning 1000 kr I alt 1000 kr Det ses, at merinvesteringen i projektforslaget i forhold til referencen med 3 biomassekedler er ca. 54 mio.kr. Det er dog således, at investeringen på 70 mio.kr i transmissionsledninger har en levetid på mindst 40 år, medens investeringen på 16 mio.kr i små biomassekedler kun har en levetid på højst 20 år. 9.2 Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske gevinst fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 9-2 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk vurdering af fjernvarmeforsyningen Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Diskonteringsrente (real rente) % 3% 3% 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi af fjernvarmeforretningen 1000 kr Intern forrentning af fjernvarmeforretningen i sig selv % 3% ikke def. Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til gasreference 1000 kr Intern forrentning af projekt i forhold til gasreference % 13% 42% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til lokale fliskedler 1000 kr Intern forrentning af projekt i forhold til lokale fliskedler % 7% Det ses, at der er et stort tab på 110 mio.kr ved at fortsætte med naturgaskedler, at tabet reduceres til 28 mio.kr ved at etablere små fliskedler og, at det vendes til en gevinst på 2 mio.kr med projektforslaget. Den ekstra investering på 54 mio.kr i projektforslaget har set i forhold til alternativet med 3 fliskedler medfører således en gevinst på ca. 30 mio.kr og merinvesteringen har en intern forrentning på 7 %. Det beregnede tab for Hillerød Forsyning ved at levere fjernvarme i de 3 byer, hvis forsyningen kun måtte baseres på gas eller små fliskedler, er uden betydning for projektforslaget, da beslutningen om at forsyne inddrage de 3 byer i Hillerød Forsyning er taget.

14 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 10 AF 15 Ved at gennemføre projektforslaget kan et muligt tab således vendes til en gevinst for alle varmeforbrugerne i Hillerød og de 3 byer, og gevinsten kan blive endnu større, hvis man kan opnå maksimal tilslutning i de 3 byer, ligesom der kan være fordele ved at tilslutte mindre landsbyer langs ledningen. 9.3 Slutbrugerne Økonomien for de berørte kunder samt for alle varmeforbrugere i Hillerød Forsynings område (lokalsamfundet) er belyst nedenfor. Tabel 9-3 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst Samlet brugerøkonomisk vurdering Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Diskonteringsrente % 3% 3% 3% 3% Brugernes omkostnigner i tidshorisonten, nutidsværdi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i år med pristillæg til 2022 % 27% 27% 27% Samlet gevinst for lokalsamfundet Hillerød Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Nutidsværdigevinst ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning 1000 kr Det ses, at der er en besparelse på i gennemsnit 27 % for de nye kunder inkl. pristillæg. Desuden er det beregnet, at der er en nutidsværdigevinst på 212 mio.kr. for alle nye og eksisterende kunder i de 3 byer set i forhold til en individuel reference med oliefyr. For lokalsamfundet eller samtlige fjernvarmeforbrugere i Hillerød Forsyningsområde er der en gevinst på 215 mio. kr. set i forhold til individuelle oliefyr i de 3 byer. I den efterfølgende tabel er vist brugerøkonomien det første år for eksisterende og ny bebyggelse i Gørløse og i Skævinge. Fjernvarmetariffen for de to byer består af prisen på varme i Hillerød plus et mindre midlertidigt tillæg, der er beregnet for de to byer hver for sig. Det ses, at besparelsen for en kunde ved at få fjernvarme frem for at skulle etablere et oliefyr er næsten 30 % inkl. tillæg og, at den vokser til næsten 40 %, når tillægget er afviklet.

15 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 11 AF 15 Tabel 9-4 Brugerøkonomi det første år for Gørløse Hillerød Forsyning Gørløse Enhed Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms Fjernvarme sammenlignes med: Eksisterende byggeri Nyt byggeri Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Ny Ny Ny Ny Ny Ny oliekedel oliekedel oliekedel Varmep. Varmep. Varmep. Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledning beregnet pr m 800 kr/m kr Investeringsbidrag + fast stik kr./bolig kr Kundeinstallation i alt kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Fast betaling til fjernvarmen Tillæg til 2022 for Gørløse 195,06 kr./kw kr Mindste tillæg til 2022 Gørløse 2.808,80 kr kr Årligt abonnement, mininimum 3.600,00 kr kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 368,00 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Ny Ny Hillerød Forsyning oliekedel oliekedel oliekedel Varmep. Varmep. Varmep. Varmepumpe kr Investering i oliefyr kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for oliefyr % 90% 90% 90% Årligt olieforbrug 1000 l 21,5 7,2 1,9 COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 13,3 10,0 2,2 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Fyringsolie kr/m3 kr Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel varmeproduktion oliefyr 20 kr/mwh kr Variabel udgift, oliefyrsinstallation 30 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg % 54% 50% 31% 27% 25% -12% Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg % 62% 58% 43% 37% 35% 14%

16 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 12 AF 15 Tabel 9-5 Brugerøkonomi det første år for Skævinge Hillerød Forsyning Skævinge Enhed Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms Fjernvarme sammenlignes med: Eksisterende byggeri Nyt byggeri Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Ny Ny Ny Ny Ny Ny oliekedel oliekedel oliekedel Varmep. Varmep. Varmep. Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledning beregnet pr m 800 kr/m kr Investeringsbidrag + fast stik kr./bolig kr Kundeinstallation i alt kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Rabat på tillæg for ny bebyggelse i Skævinge % 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tillæg til 2022 for Skævinge 26,78 kr./m2 kr Mindste tillæg til 2022 Skævinge 0,00 kr kr Årligt abonnement, mininimum 3.600,00 kr kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 368,00 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Ny Ny Hillerød Forsyning oliekedel oliekedel oliekedel Varmep. Varmep. Varmep. Varmepumpe kr Investering i oliefyr kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for oliefyr % 90% 90% 90% Årligt olieforbrug 1000 l 21,5 7,2 1,9 COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 13,3 10,0 2,2 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Fyringsolie kr/m3 kr Olie i alt kr Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel varmeproduktion oliefyr 20 kr/mwh kr Variabel udgift, oliefyrsinstallation 30 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg inkl. tillæg % 45% 41% 28% -31% -51% -18% Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. nyt anlæg ekskl. tillæg % 62% 58% 43% 37% 35% 14%

17 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 13 AF Samfundsøkonomi og miljø De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra oktober 2012 med tillægsblad af juni Kalkulationsrenten er sat til 4 % og tidshorisonten til 20 år. Tabel 9-6: Tabel med samfundsøkonomiske resultater Samfundsøkonomiske beregningspriser Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomiske omkostninger 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Reference 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning af projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis % 7% Det ses, at alle 3 forslag med fjernvarme har bedre samfundsøkonomi end en individuel reference med oliefyr med gevinster i form af nutidsværdi på mellem 113 og 154 mio.kr. Det ses desuden, at samfundsøkonomien i projektforslaget er positiv set i forhold til de 3 lokale biomassekedler, da nutidsværdigevinsten er = 20 mio.kr. Det er denne sammenligning, der er relevant i forhold til kommunalbestyrelsens behandling, da projektforslaget således forbedrer det projektforslag med 3 biomassekedler, som ville kunne godkendes jf. projektbekendtgørelsen. Den interne rente af merinvesteringen i projektforslaget er 7 % i forhold til alternativet med de 3 biomassekedler. Denne interne rente er således væsentligt over mindstekravet på 4 %. Det ses, at projektforslagets samfundsøkonomi umiddelbart er 20 mio.kr mindre end fortsat forsyning med naturgas. Hvis der tages hensyn til, at projektforslaget formentlig vil øge konvertering af de resterende kunder til fjernvarmen vil forskellen mindskes tilsvarende. Det ses ligeledes, at referenceprojektet med de 3 fliskedler, som kan godkendes jf. projektbekendtgørelsen, alt andet lige ville indebære et samfundsøkonomisk tab på = 41 mio.kr set i forhold til fortsat forsyning med naturgasbaseret fjernvarme. Dette tab vil dog formentlig kunne vendes til en gevinst, hvis der tages hensyn til de afledte virkninger for tilslutningen til fjernvarmen. Der er således stor risiko for, at mange forbrugere ville havde valgt supplerende og alternative opvarmningsformer, hvis naturgasforsyningen med høje priser havde fortsat, medens fjernvarmen fra Hillerød Forsyning giver beboerne i byerne incitament til at undlade supplerende opvarmningsformer og tilslutte sig fjernvarmen. Det bemærkes, at dette projektforslag skal ses i sammenhæng med projektforslaget for biomassekraftvarme. Det kan gøres på to måder - alt afhængig af hvilket projekt, man vurderer først. Hvis man først ser på biomassekraftvarmeprojektet, så vil den samlede nuværdigevinst være summen af gevinsten ved projektforslaget for biomassekraftvarme uden de 3 byer og gevinsten ved dette projektforslag, som bygger videre på biomassekraftvarmeprojektforslaget Da projektforslaget for biomassekraftvarme alene uden indregning af markedet for de 3 byer har en fordel på 19 mio.kr, vil de to projektforslag tilsammen mindst udvise en nuværdigevinst på mio.kr.= 39 mio.kr. I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet:

18 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 14 AF 15 miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler PM2,5 afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17 og en diskonteringsrente på 4 % iht. de gældende beregningsforudsætninger. 9.5 Følsomhedsberegning I det følgende belyses følsomheden over for nogle af de væsentligste forudsætninger for alternativet med transmissionsledning Investering og priser Følsomheden for den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst i forhold referencen med 3 biomassekedler belyses i forhold til ændringer i investering, flispris til biomassekraftvarmeværk, naturgaspris og elpris samt flisprisen til de 3 små kedler. Parameter Ændring Ændring i samfundsøkonomisk overskud i mio.kr Investeringen i fjernvarmenet +/- 10 % -/+ 7,4 Flisprisen til ORC anlæg +/- 10 % -/+ 5,6 Naturgasprisen +/- 10 % -/+ 2,2 Elprisen +/- 10 % +/- 4,7 Flispris til de 3 små kedler +/- 10 % +/- 10,1 Det bemærkes, at projektforslaget ikke er så følsomt i forhold til en enkelt parameter, hvorimod referencen med små fliskedler er særlig følsom over for flisprisen til disse kedler. Flisen til de små kedler er, inkl. håndtering og krav til kvalitet, anslået til at koste 15 % mere end flisen til det større biomassefyrede kraftvarmeværk. Følsomhedsberegningen viser, at flisprisen til de små kedler skal være 10 % lavere end flisprisen til det biomassefyrede kraftvarmeværk for at ligestille de to alternativer, hvilket ikke er realistisk Tilslutning til fjernvarmen Den store besparelse ved fjernvarme i forhold til oliefyr kan meget vel bidrage til, at projektforslaget får en ekstra indirekte gevinst set i forhold til, at alle skulle konvertere til oliefyr eller fortsætte med fjernvarme baseret på naturgas. Dertil kommer, at der ville være en risiko for fejlinvesteringer hos kunderne, hvis Hillerød Forsyning ikke havde overtaget anlæggene i forventning om at kunne gennemføre dette projektforslag. Nedenfor belyses projektets økonomi, hvis tilslutningen øges fra hhv. 40 %, 40 % og 60 % for de 3 byer til 80 % for alle tre byer. Den selskabsøkonomiske fordel ved projektforslaget som nutidsværdigevinst ved at etablere transmissionsledningen frem for at etablere 3 fliskedler øges fra 30 til 38 mio.kr, som det ses af tabellen nedenfor. Tabel 9-7 Selskabsøkonomisk nutidsværdigevinst ved høj tilslutning Selskabsøkonomisk vurdering af fjernvarmeforsyningen Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Diskonteringsrente (real rente) % 3% 3% 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi af fjernvarmeforretningen 1000 kr Intern forrentning af fjernvarmeforretningen i sig selv % 4% ikke def. Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til gasreference 1000 kr Intern forrentning af projekt i forhold til gasreference % 14% 44% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i forhold til lokale fliskedler 1000 kr Intern forrentning af projekt i forhold til lokale fliskedler % 7%

19 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 15 AF 15 Den samlede nutidsværdigevinst for lokalsamfundet øges til 244 mio.kr set i forhold til individuel oliefyring, jf. tabellen nedenfor. Tabel 9-8 Brugerøkonomisk nutidsværdigevinst Samlet brugerøkonomisk vurdering Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Diskonteringsrente % 3% 3% 3% 3% Brugernes omkostnigner i tidshorisonten, nutidsværdi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i år med pristillæg til 2022 % 27% 27% 27% Samlet gevinst for lokalsamfundet Hillerød Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Nutidsværdigevinst ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning 1000 kr Endelig vokser den samfundsøkonomiske nutidsværdi af projektforslaget til 26 mio.kr, og den samfundsøkonomiske forrentning af projektforslaget til 7 % i forhold til referencen med 3 fliskedler. Tabel 9-9 Samfundsøkonomisk gevinst ved høj tilslutning Samfundsøkonomiske beregningspriser Trans.3 byer 3 x 1 MW flis Fjv. Gas ref. Indiv. Ref Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomiske omkostninger 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Reference 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning af projektforslag i forhold til 3 x 1 MW flis % 7%

20 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 1 AF 1 BILAG 1 KORTSKITSE

21 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 1 AF 2 BILAG 2 MATRIKLER MED SERVITUTPÅLÆG Lodsejer nr Matr. nr. Ejer: Adresse (stedet) 1 1vf Trollesminde, Hillerød Jorde Hillerød Affaldshåndtering A/S Ægirsvej 4, 3400 Hillerød 2 23a, 23q, 1k, 16ae, 15y Skævinge By, Skævinge 3bq, 23b, Gørløse By, Gørløse 5m, Meløse, Ll. Lyngby Hillerød Kommune Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Ny 1rk Trollesminde, Hillerød Jorde PO Ejendomme ApS Lokesvej 8, 3400 Hillerød Ny 1rl Trollesminde, Hillerød Jorde CC Ejendomme Hillerød ApS Lokesvej 10, 3400 Hillerød Ny 21h Ullerød, Tjæreby Fairpoint ejendomme ApS Lokesvej 18, 3400 Hillerød 8 4, 21e Trollesminde, Hillerød Søren Sørensen Blaabjerg og Tine Brozek Blaabjerg Ved Freerslev Hegn 3, 3400 Hillerød 28 11a Meløse By, Ll. Lyngby Henrik Ejnar Rasmussen samt Marianne Lyng Rasmussen på 11a Meløsevej 9, 3330 Gørløse 32 78a mf. Gørløse By, G'rløse Lokalbanen A/S Nordre Jernbanevej 31, 3400 Hillerød 34 23p, Gørløse By, Gørløse 1l, Skævinge By, Skævinge Hillerød Kraftvarme ApS Ægirsvej 4, 3400 Hillerød 40 1h, Skævinge By, Skævinge Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø 41 17k, Skævinge By, Skævinge Hans Christian Ridder Meløsevej 19, 3320 Skævinge 42 17d, Skævinge By, Skævinge Ena Kristine Olsen Meløsevej 21, 3320 Skævinge 43 17h, 17n, Skævinge By, Skævinge Allan Klitgaard Jensen Meløsevej 23, 3320 Skævinge 44 17l, 17p, Skævinge By, Skævinge Karen Jensen Meløsevej 25, 3320 Skævinge 45 17a, Skævinge By, Skævinge Ib Hansen og Else Marie Klingsbo Meløsevej 27, 3320 Skævinge 46 11f, Meløse By, Ll. Lyngby Flemming Friis Helm Olesen Sarah Sørensen Kildemosevej 16, 3320 Skævinge 47 11g, Meløse By, Ll. Lyngby Søren Steen Grindsted Kildemosevej 14, 3320 Skævinge 48 13g, Meløse By, Ll. Lyngby 49 13d, Meløse By, Ll. Lyngby Thomas Flemming Johansen Lene Maribo Johansen Conni Ulla Larsen Jannik Larsen Trine Larsen Nyt Trace langs Harløsevej samt sydgående imod Gørløse (Indhentet ) Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Skolevej 9, 3320 Skævinge 50A 21a Skævinge By, Skævinge Stig Holm Jørgensen Ny Harløsevej 44, 3320 Skævinge 51A 42, 2c, 3a, 41, 5a, 49a, 6c og 56b Harløseby, Tjæreby 21g og 74 Skævinge By, Skævinge Carsten B.Hansen Christian B Hansen 52A 21d Skævinge By, Skævinge Dan Riise Andersen Evelyn Irene Andersen 53A 21e og 21f Skævinge By, Skævinge Jens Birkegaard Entreprenørfirmaet Borupvej 68, 3320 Skævinge Harløsevej 251, 3400 Hillerød Ny Harløsevej 46A, 3320 Skævinge 54A 22z Skævinge By, Skævinge Annette Hauschildt Fruervadvej 3, 3320 Skævinge 55A 22s Skævinge By, Skævinge Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Borupvej 53C, 3320 Skævinge 56A 22r Skævinge By, Skævinge Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Borupvej 53A, 3320 Skævinge 57A 2a,2n og 2m Borup By, Gørløse Øllingegaard Holding ApS Ainayhita-Fonden og 58A 4n Borup By, Gørløse Per Kristensen Borupvej 78, 3330 Gørløse 59A 10aa,10d, 10t og 10u Gørløse By, Gørløse 22b Gørløse By, Gørløse Torben Rønne Petersen Lystrupvej 25, 3330 Gørløse 60A 10c Gørløse By, Gørløse Erik Gert Jensen(Kotellet) Roskildevej 207, 3330 Gørløse 61A 3bp og 23b Gørløse By, Gørløse Hillerød Kommune

22 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER 2 AF 2 BILAG 3 BEREGNINGER (EKSTERNT BILAG)

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere