ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projekt : Projektleder : Camilla Merkel Kvalitetssikring : Ulrik Muushardt Revisionsnr. : 5 Godkendt af : Ole Frimodt Udgivet : Januar 2012 Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund Tidligere undersøgelser på ejendommen Undersøgelsens omfang Poreluftundersøgelse Borearbejde Analyser Geologi og hydrogelogi Geologi Hydrogeologi Vandindvindingsinteresser Recipienter Analyseresultater Jordanalyser Analyser af overfladeprøver Analyser af poreluft Vurdering af analyseresultater Boringer ved potentielle forureningskilder Korte boringer Overfladeprøver Poreluftprøver Risikovurdering Grundvand og drikkevandsinteresser Arealanvendelse Recipienter Forslag til afværge Budgetoverslag-bortskaffelse af forurenet jord Referencer BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Situationsplaner Boreprofiler Analyserapporter, jordprøver Analyseresultater, overfladeprøver Poreluftrapport Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 2

3 1 BAGGRUND Følgende rapport omhandler resultater af en supplerende miljøundersøgelse i forbindelse med opførelse af familieboliger på den nordlige del af Musicongrunden. Grunden der ønskes udviklet til familieboliger er beliggende på dele af matr.nr. 11g og dele af matr. nr. 9ad Vestermarken, Roskilde Jorder. Ejendommen ejes af Roskilde Kommune og ligger ubenyttet hen. Beliggenhed af ejendommen fremgår af nedenstående figur 1. Figur 1. Beliggenhed af den nordlige del af Musicon grunden. Luftfotoet er fra Målestok 1: Ejendommen Musicon er af Region Sjælland kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af oplysninger om industriaktiviteter, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Der er udført forureningsundersøgelser på ejendommen i 1997, 1998, 2002 og 2008 /1/. Formålet med den supplerende undersøgelse er at afklare om de potentielle forureningskilder, identificeret på ejendommen, har medført forurening af jord- eller grundvandsmiljøet. Roskilde Kommune planlægger at udvikle arealet til boliger med flere små individuelle bygherrer, og kommunes planafdeling overvejer følgende scenarier i forhold til jordhåndtering på ejendommen: 1. Kommunen oprenser området, og grundene sælges uden forurening. 2. Hvis oprensningen er for omfattende, sælges grundene med forurening, men med oplysning om forventet pris på jordhåndteringen af overfladeforureningen. 3. Forureningen er så omfattende, at det ikke kan svare sig at fjerne forureningen. I dette tilfælde skal der foreligge forslag til forventet pris, på de foranstaltninger der er påkrævet, således at den efterladte forurening ikke medfører gener for det kommende boligbyggere. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 3

4 De potentielle forureningskilder omfatter: Smedeværksted Formlager Reservedelslager/jernlager l overjordisk/kældertank med fyringsolie Skrotpalds for diverse maskiner/afbrænding af olie Placering af potentielle forureningskilder ses af bilag 1.1. Undersøgelsen er baseret på oplæg af 2. marts 2010 /1/. Oplægget er kommenteret af Region Sjælland, jf. mail fra Roskilde Kommune af den 28. juni 2011 /2/. Det skal bemærkes, at i forhold til afgrænsningen af undersøgelsesområdet som er anvendt i oplæg af den 2. marts 2010, så er det i den følgende rapport anvendt matrikelgrænse til afgrænsning af undersøgelsesområdet. Undersøgelsesområdet er indtegnet i situationsplanen i bilag 1.1. Roskilde kommune har valgt at udtage et området af undersøgelse, da det er et område præget af betonfundamenter, som i forbindelse med boligbyggeriet vil blive håndteret. Området der ikke skal undersøges er indtegnet på situationsplanen i bilag Tidligere undersøgelser på ejendommen Der er udført flere undersøgelse på Musicongrunden. Enkelte undersøgelser har fokuseret på punktkilder omkring fabriksbygninger og udendørs anlæg jf. reference 1997-B, 1998-A, 2002-A, 2008-C i /1/. I forbindelse med undersøgelse af alle tanke på hele Musicongrunden blev der udført én boring (B112) ved den l fyringsolietank jf. reference 2008-E i /1/. Boringen blev ført til 4 m u.t., og der blev ikke observeret tegn på forurening. I 2002 blev der udført 8 boringer på ejendommen B2, B7, B8 B23, B28, B29, B30 og B43 til mellem 2 4 m u.t. Der blev ikke påvist forurening over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i de analyserede jordprøver jf. reference 2002-A i /1/. Placeringen af de tidligere boringer udførte boringer på ejendommen er vist på figur 2. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 4

5 Figur 2. Placering af tidligere boringer, der er udført på ejendommen i perioden Der blev udført en systematisk screening af overfladejorden på Musicongrunden i Der blev udlagt et net med 54 felter á 100 m 2. Heraf er de 47 felter inddraget i den foreliggende supplerende forureningsundersøgelse. Fra hvert felt blev der udtaget en blandprøve, der blev analyseret for oliekomponenter, tjærestoffer og 6 tungmetaller. I 8 felter (461, 462, 474, 476, 484, 487, 489 og 503) er Miljøstyrelsens afskæringskriterer overskredet. Jorden er overvejende forurenet med tungere olieprodukter. Den kraftigste olieforurening er påvist i felt 503 og 489. hvor der hhv. er påvist og mg/kg TS. I ét felt (461) er der påvist indhold af zink på niveau med Miljøstyrelsens afskæringskriterium /1/. I 5 felter (465, 471, 473, 477 og 495) er indholdet af tungere olieprodukter mellem mg/kg TS, svarende til lettere forurenet jord /1/. Felterne og forureningsgraden af overfladejorden ses i bilag Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 5

6 2 UNDERSØGELSENS OMFANG Udførelse af boringer og udtagning af jordprøver udføres efter Miljøstyrelsens vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter /7/. Indhold af forureningskomponenter sammenholdes med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /6/. 2.1 Poreluftundersøgelse Den 6. juni 2011 er der udført 31 poreluftmålinger på ejendommen Målingerne er udført af Probing.dk og prøverne er analyseret på mobil felt-gc. Punktmålingerne er mærket PL1 til PL31 og er udført mellem 0,7 og 1,0 meter under terræn (m u.t.). Ved poreluftundersøgelsen blev indholdet af letflygtige komponenter, herunder BTEX og chlorerede opløsningsmidler registreret. Målepunkterne er placeret omkring smedjen, kranbanen, sliberiet og skrotpladsen. Derudover er der placeret målepunkter for at afdække hele grunden. Placeringen af poreluftmålingerne fremgår af bilag Borearbejde Der er den juni 2011 udført 12 boringer til mellem 2,5-5,0 m u.t. på ejendommen, mærket B1 B12. Boringerne er ikke filtersat. Boringernes placering fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1 Boreprogram Boring Placering Dybde m u.t. B1 Kranbane 5,0 B2 Langs skel mod sydøst 6,0 B3 Langs skel mod sydøst 5,0 B4 Smedjen 5,0 B5 Sliberi 5,0 B6 Smedjen, formskur og skrotplads 5,0 B7 Smedjen 5,0 B8 Smedjen 5,0 B9 Kranbane 5,0 B10 Nordlige formlager 4,0 B11 Nordligeformlager 2,5 B12 Kranbane 5,0 Derudover er der udført 17 korte boringer til 2,0 m u.t. den 6. juli 2011, mærket KB1 KB17. De korte boringer er placeret udenfor de tidligere bygningers fodaftryk, i områder, hvor der periodevis kan have været diverse oplag. Placeringen af boringerne fremgår af bilag 1.1. Der er udtaget jordprøver i rilsanposer og redcapglas for hver halve boremeter. Under borearbejdet er der løbende foretaget en geologisk bedømmelse samt en visuel forureningsmæssig bedømmelse af de gennemborede jordlag. Boreprofilerne fremgår af bilag 2. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 6

7 Den juli 2011 er der udtaget 10 overfladeprøver i to dybdeintervaller 0 10 cm u. t. og cm u. t. Derudover er der udtaget 29 overfladeprøver i dybdeintervallet cm u.t. De 29 overfladeprøver udtaget i et niveau (40 50 cm u.t.) blev i 2008 prøvetaget i niveauet fra 0 10 cm u. t. Prøverne er blandprøver hver bestående af 5 nedstik. Roskilde Kommune har valgt, at der ikke skulle udtages overfladeprøver i dybden cm u.t. i de felter, hvor der i 2008 blev fundet forurenet og lettere forurenet jord, da der i forbindelse med et boligbyggeri skal gøres en indsats overfor jorden i disse felter. Placeringen af overfladeprøver fremgår af bilag Analyser Alle de udførte analyser er udført af Eurofins A/S. Analyseprogrammet fremgår af tabel 2.3. Tabel 2.3 Analyseprogram Prøvetype, antal Metode Analyseparametre Alle jordprøver PID Flygtige ioniserbare stoffer 31 jordprøver* GC/FID/ICP Total kulbrinter, PAH, 6 tungmetaller 39 overfladeprøver GC/FID/ICP Total kulbrinter, PAH, 6 tungmetaller * Udvalgt på baggrund af PID-målinger og feltobservationer Analyserapporter for jordprøver findes i bilag 3. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 7

8 3 GEOLOGI OG HYDROGELOGI 3.1 Geologi Terrænkoten på lokaliteten er ca. +48 DVR90 /4/. Geologien i området er opbygget af ca. 55 m kvartære aflejringer, som overlejrer prækvartære aflejringer af ler og kalk fra Selandien. De kvartære aflejringer udgøres af sand og grus som underlejres af moræneler omkring 20 m u.t. Den prækvartære kalk træffes i kote ca. -7 DVR90. Boringerne på ejendommen viser, at der under et 0,4-2,4 m tykt fyldlag bestående af ler og sand, stedvist med indhold af muld, træffes glaciale aflejringer. De glaciale aflejringer udgøres af moræneler, hvori metertykke lag af smeltevandsgrus optræder. Den glaciale lagserie er ikke gennemboret i 5,0 m u.t. Boreprofiler er gengivet i bilag 2. På baggrund af den geologiske bedømmelse af jordlagene boringerne udført på ejendommen er fyldlagets tykkelse vist i figur 3. Fyldlagets tykkelse er ikke kendt Figur 3. Fyldlaget tykkelse. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 8

9 Af figur 3 ses det, at det at fyldlaget varierer fra 0,4 til 2,4 m u.t. Dog har det ikke været muligt at bestemme fyldlagets tykkelse i det nordvestlige hjørne af ejendommen, da de korte boringer blev udført med miniborerig, der maksimalt kan bore til 2 m u.t. Feltobservationer I forbindelse med borearbejdet er der ikke registreret indikationer på forurening i det opborede materiale. 3.2 Hydrogeologi Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser /5/. Det primære grundvandsmagasin er knyttet til kalkaflejringer fra Danien /3/. Strømningsretningen i kalkmagasinet i Roskildeområdet er generelt mod Roskilde Fjord. Trykniveauet i det primære magasin er beliggende i ca. kote +13 DVR90 med en overordnet nordvestlig strømningsretning /3,5/. I forbindelse med borearbejdet er der ikke truffet et terrænnært grundvand på ejendommen. 3.3 Vandindvindingsinteresser Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser /5/. Ejendommen er beliggende udenfor indvindingsopland for almen vandforsyning. Den nærmeste indvindingsboring er en nødforsyningsboring på Roskilde Hospital ca. 1,1 km nordøst for Musicongrunden /3/. 3.4 Recipienter Nærmeste recipient er Roskilde Fjord, som ligger ca m nordvest for lokaliteten. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 9

10 4 ANALYSERESULTATER Ved de gennemførte PID-målinger blev der ikke målt forhøjet PID-udslag (PID >20) i prøverne. Resultaterne af PID-målingerne fremgår af boreprofiler i bilag Jordanalyser Analyseresultaterne for de udførte GC/FID analyser af de udvalgte jordprøver fremgår af tabel 4.1 og 4.2. Analyserapporterne findes i bilag 3. Tabel 4.1 Analyseresultater af jordprøver i mg/kg TS Boring Dybde m u.t. Mineralolieprodukter C 5-C 10 (1) C 10-C 25 (2) C 25-C 35 (3) C 10-C 15 C 15-C 20 C 20-C 35 Total Kulbrinter B1 1,5 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B2 1,5 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B3 1,5 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B4 1,0 <2, <5,0 <5, * B4 4,5 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B5 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B6 1,0 <2,5 14 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B6 4,5 <2,5 30 <25 <5,0 12 <25 12 B7 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B8 0,5 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B9 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B10 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. B11 0,5 <2,5 14 <25 <5,0 <5, *** B12 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB1 1,0 <2, <5,0 <5, * KB2 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB3 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB4 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB5 1,0 3,3 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 3,3** KB6 1,0 4,2 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 4,2** KB7 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB8 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB9 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB10 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB11 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB12 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB13 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB14 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB15 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. KB16 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5, * KB17 1,0 <2,5 <10 <25 <5,0 <5,0 <25 i.p. Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium /6/ (1) svarende til benzinfraktion, (2) svarende til gasoliefraktion, (3) svarende til smøreoliefraktion i.p. ikke påvist Sum af C 5-C 10, C 10-C 15, C 15-C 20 og C 20-C 35 *Kulbrinter svarende til motor/smøreolie-tjære/asfalt **Kulbrinter svarende til letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. ***Uidentificerede kulbrinter Overskridelse af Miljøstyrelsens kriterier er fremhævet med fed skrift Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 10

11 Tabel 4.2 Analyseresultater af jordprøver i mg/kg TS Boring Dybde m u.t. PAH er B(a)P D(a,h)a Sum PAH Tungmetaller Pb Cd Cr Cu Ni Zn B1 1,5 <0,0050 <0,0050 i.p. 4,6 0,22 6,3 6,4 6,5 18 B2 1,5 0,036 0,012 0,16 3,3 0,19 5,6 4,5 3,9 14 B3 1,5 0,005 <0,0050 0,023 3,7 0,21 4,4 5,4 5,6 15 B4 1,0 <0,0050 <0,0050 0,009 9,3 0,24 4,6 15 3,7 20 B4 4,5 <0,0050 <0,0050 i.p. 3,5 0,20 4,4 5,4 5,4 15 B5 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 3,6 0,05 3,2 2,4 4,3 8,5 B6 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 11 0, , B6 4,5 <0,0050 <0,0050 0,010 <3,0 0,18 5,1 15 4,3 16 B7 1,0 <0,0050 <0,0050 0,006 5,8 0,06 4,2 3,8 4,9 13 B8 0,5 <0,0050 <0,0050 0, ,14 6,5 12 6,3 21 B9 1,0 0,039 0,006 0,21 4,7 0,19 3,9 4,5 4,3 16 B10 1,0 0,53 0,12 4,1 27 0, ,0 57 B11 0,5 0,078 0,012 0, ,24 6,2 8,4 4,9 32 B12 1,0 0,024 <0,0050 0,14 9,0 0,16 6,5 8,2 6,1 24 KB1 1,0 0,082 0,009 0,45 7,0 0,17 6,9 7,8 5,3 38 KB2 1,0 0,029 <0,0050 0, , KB3 1,0 1,7 0, , ,5 52 KB4 1,0 0,021 <0,0050 0, , KB5 1,0 0,014 <0,0050 0, ,30 9,2 12 8,2 34 KB6 1,0 0,008 <0,0050 0,049 8,4 0,25 9,1 9,8 8,5 34 KB7 1,0 0,028 <0,0050 0, , ,0 31 KB8 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 20 0,23 7,5 18 6,8 25 KB9 1,0 0,011 <0,0050 0, ,23 8,3 11 7,9 27 KB10 1,0 0,006 <0,0050 0, , ,9 74 KB11 1,0 <0,0050 <0,0050 0, ,21 6,7 20 6,2 25 KB12 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 7,7 0,13 5,7 8,8 5,1 20 KB13 1,0 0,018 <0,0050 0,096 7,4 0, ,7 9,5 27 KB14 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 7,2 0, KB15 1,0 <0,0050 <0,0050 0,006 5,4 0,26 8,3 8,1 7,3 22 KB16 1,0 0,012 <0,0050 0,066 5,7 0,21 3,8 5,2 3,9 20 KB17 1,0 <0,0050 <0,0050 i.p. 4,9 0,18 6,1 4,7 8,2 17 Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium /6/ 0,3 0, , Overskridelse af Miljøstyrelsens kriterier er fremhævet med fed skrift i.p ikke påvist i.a ikke analyseret 4.2 Analyser af overfladeprøver Analyseresultaterne for de udførte GC/FID analyser af de udtaget overfladeprøver er vedlagt i bilag 4, hvor de er angivet med jordklasse, jf. Jordplansjælland. Analyserapporterne findes i bilag Analyser af poreluft Analyseresultaterne for de udførte GC/MS poreluftmålinger er vedlagt i bilag 5. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 11

12 4.4 Vurdering af analyseresultater Boringer ved potentielle forureningskilder Ved analyse af jordprøver udtaget fra boringerne B1 B12 placeret ved potentielle forurenings kilder er der ikke påvist indhold af olieprodukter og tungmetaller som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. I én jordprøver udtaget fra B10 (1,0 m u.t.) er der påvist tjærestoffer, herunder benzo(a)pyren over Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier. Overskridelsen svarer til, at jorden er lettere forurenet Korte boringer Ved analyse af jordprøver udtaget fra de korte boringer KB1 KB17 placeret ved diverse udendørs oplag er der ikke påvist indhold af olieprodukter og tungmetaller som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. I én jordprøver udtaget fra KB3 (1,0 m u.t.) er der påvist tjærestoffer, herunder benzo(a)pyren over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Overskridelsen svarer til, at jorden er lettere forurenet Overfladeprøver Der er i én overfladeprøve 543 påvist kulbrinter over Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier. Indholdet af kulbrinter svarer til, at jorden er lettere forurenet. I de øvrige overfladeprøver er jorden klassificeret til klasse 0 og klasse 1 ren jord jf. Jordplansjælland. Graveplaner udarbejdet i henhold til jordklasser fra Jordplansjælland for dybderne henholdsvis 0 40 cm u.t. og 40 0 cm u.t. er vedlagt i henholdsvis bilag 1.4 og Poreluftprøver Der er konstateret indhold af chloroform på 0,046 mg/m 3 i punktmåling PL3. Indholdet af chloroform i poreluftmålingen overskrider Miljøstyrens afdampningskriterium med ca. en faktor 2. I PL24 er der konstateret indhold af benzen og toluen på hhv. 0,009 og 0,007 mg/m 3, og i PL25 er indholdet af benzen på 0,013 mg/m 3. Indholdet af toluen i PL24 ligger under Miljøstyrelsens afdampningskriterium, mens indholdet af benzen i PL24 ligger på niveau med afdampningskriteriet. I PL25 overskrider indholdet af benzen Miljøstyrelsens afdampningskriterium med ca. en faktor 100. I én poreluftmåling PL25 er der målt methan på 0,6 vol%. Det målte metan indhold ligger væsentligt under den nedre eksplosionsgrænse for methan på 5 vol%. Derudover er der målt kuldioxid op til % i PL24 og PL25. De forhøjede kuldioxidværdier og tilsvarende lavere ilt værdier indikerer, at der sker en biologisk omsætning ejendommen. Ifølge OSHA er grænseværdien for kuldioxid på 0,5 %. Indhold af kuldioxid på 5-10 % kan have indflydelse på helbredet ( Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 12

13 5 RISIKOVURDERING Resultaterne af tidligere og foreliggende forureningsundersøgelser viser, at de tidligere aktiviteter på ejendommen har været årsag til en forurening af overfladejorden med olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller. 5.1 Grundvand og drikkevandsinteresser Danienkalk udgør de fleste steder i Roskilde området det primære grundvandsmagasin. Danienkalken er overlejret af m kvartære aflejringer bestående af vekslende lag af moræneler, smeltevandssand og grus. Samlet set udgør morænelersaflejringerne i de kvartære aflejringer over det primære grundvandsmagasin ca meter, hvilket er ensbetydende med en god beskyttelse af det primære grundvandsmagasin. Der er ikke fundet terrænnært grundvand i forbindelse med forureningsundersøgelserne på ejendommen, hvorfor der ikke er påvist forurening af grundvandet. Ved tidligere undersøgelser er der påvist tungere olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller i overfladejorden. Disse stoffer vurderes at være forholdsvist immobile jorden, og på den baggrund vurderes det, at de ikke udgør en risiko for områdets grundvandsressource. I poreluften er der målt benzen på op til 0,013 mg/m 3 og ved en simpel fugacitets beregningen i Miljøstyrelsens risikovurderingsprogram (JAGG) vil resultatet være, at indholdet af benzen udgør risiko overfor grundvandsressourcen. På ejendommen er der placeret en afværgeboring DGU-nr fra Borerapporten viser, at vandspejlet er truffet 14 m u.t. og en boringskontrol fra 1995 viser, at der ikke er påvist benzen i vandprøven /3/. Da der ikke er truffet terrænnært grundvand på ejendommen inden for de øverste 5 6 boremeter, samt at ejendommen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almen vandforsyning vurderes det, at fundet af benzen i poreluften ikke udgør en risiko for områdets grundvandsressource. 5.2 Arealanvendelse På arealet ønsker kommunens planafdeling at opføre boliger, Hvilket er en ændring af arealanvendelsen til følsom anvendelse. Flygtige komponenter i jorden kan udgøre en risiko for indeklimaet i kommende boligbyggeri. Ved forureningsundersøgelsen er der fundet benzen, toluen og cloroform i poreluften i jorden. Den højeste overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterium er det målte indhold af benzen i PL25, der overskrider med en faktor 100. I risikovurderingen af flygtige komponenter fra poreluften i jorden regnes der med en reduktion på ca. en faktor 100 hen over gulvet i det kommende boligbyggeri. Indholdet af benzen i PL25 vil således være på niveau med Miljøstyrelsens afdampningskriterium, og på den baggrund vurderes det, at konstaterede indhold af benzen i poreluften ikke vil udgøre en risiko for fremtidigt boligbyggeri. Ved undersøgelsen i 2008 blev der påvist forurening af overfladejorden i 8 felter på ejendommen /1/. I felterne 461, 462, 474, 476, 484, 487, 489 og 503. Overfladejorden er forurenet med tungere olieprodukter. Den kraftigste forurening er fundet i de perifære felter 489 og 503 uden of Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 13

14 undersøgelsesområdet, hvor der er påvist og mg/kg olie /1/. I et felt (461) er forurenet med zink /1/. Det vurderes, at forureningen af overfladejorden kan udgøre en kontaktrisiko ved følsom arealanvendelse. Der er i en poreluftmåling (PL25) målt methan på 0,6 vol%, hvilket ligger væsentligt under den nedre eksplosionsgrænse for methan på 5 vol%. Methanindholdet vurderes at stamme fra mikrobiel aktivitet lokalt i fyldjorden, da der er tale om beskedne koncentrationer af deponigas. Boringerne fra området viser, at der generelt er truffet fyld indeholdende muld i området af varierende tykkelse fra 1 til 2,5 m. I forhold til det kommende boligbyggeri bør methans spredningsgveje undersøges i forbindelse med placeringen af bygningfelterne i det område, hvor der er målt methan. 5.3 Recipienter Forureningen vurderes ikke at udgøre en risiko for nærmeste recipient pga. afstanden til denne. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 14

15 6 FORSLAG TIL AFVÆRGE Jord Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1, jf. Jordforureningsloven 1. Det betyder, at der skal ansøges om en 8-tilladelse jf. Jordforureningsloven til at ændre arealanvendelsen fra erhverv til bolig. 8-tilladelsen har 2 formål. Dels at sikre arbejdsmiljøet, mens gravearbejdet foregår, og dels den fremtidige arealanvendelse. Ved ændrede arealanvendelse til bolig skal den øverste halve meter jord dokumenteres ren, jf. Jordforureningslovens 72b. Det anbefales, at den forurenende og lettere forurenede jord bortskaffes fra ejendommen og erstattes med dokumenteret ren jord. Der skal bortskaffes forurenet jord fra felterne 461, 462, 474, 476, 484 og 487 fra 0 50 cm u.t., svarende til ca. 540 ton olieforurenet jord. Derudover skal der bortskaffes lettere forurenet jord fra felterne 465, 471, 473, 477 og 495 fra 0 50 cm u.t. samt felt 543 fra 0 40 cm u.t. (da jorden i dette felt er dokumenteret ren cm u.t.), svarende til ca. 522 ton lettere olieforurenet jord. Derudover anbefaler Region Sjælland, at den lettere forurenede jord i boring B10 og KB3 (1,0 m u.t.) bortskaffes fra ejendommen. Såfremt den lettere forurenede jord skal afværges fra ejendommen, anbefales det at den øverste halve meter rene jord opgraves og mellemdeponeres på ejendommen til efterfølgende tilbagefyldning. Den lettere forurenede jord i B10 og KB3 afgraves i et område på 2 x 2 meter omkring boringerne fra 0,5 1,0 m u.t., svarende til 7 8 ton jord. Efterfølgende udtages 2 renbundsprøver til dokumentation for, at den lettere forurenede jord er fjernet. Renbundsprøverne analyseres for kulbrinter, PAH er og 6 tungmetaller. Der skal i alt bortskaffes ton jord fra ejendommen. Da ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1, skal der ske en anmeldelse til Roskilde Kommune af al jordflytning fra ejendommen. Inden jordflytning anbefales det, at der laves en jordhåndteringsplan. Til grund for jordhåndteringsplanen skal der ligge en forklassificering af den jord, der ønskes fjernet fra ejendommen. Den olie forurenede jord skal ligeledes klassificeres, men de prøver, der allerede forefindes vurderes at kunne benyttes. Antallet af analyser skal aftales med miljømyndigheden, men for kortlagte arealer skal der efter gældende regler udtages 1 prøve pr. 30 ton jord. Det betyder, at der skal udtages yderligere 12 jordprøver til forklassifikation af de 540 ton forurenet jord. Til forklassificering af de 530 ton lettere forurenede jord skal der udtages yderligere 11 jordprøver til forklassificering. Til dokumentation for, at der ikke efterlades forurening på ejendommen, anbefales det at udtage renbundsprøver i de forurenede felter 461, 462, 474, 476, 484 og 487. Til dokumentation af renbund skal der udtages én prøve pr. 50 m 2, svarende til ca. 12 renbundsprøver. Renbundsprøverne analyseres for kulbrinter, PAH er og 6 tungmetaller. Såfremt renbundsprøverne dokumenter, at den efterladte jord ikke er forurenet, er det sandsynligt, at ejendommen kan udgå af kortlægning. Region Sjælland er kortlægningsmyndighed, og det er op til deres vurdering, om ejendommen kan udgå af kortlægningen på vidensniveau 1. Ifølge Region Sjællands anbefalinger udtages der ligeledes renbundsprøver i felterne, hvor der er påvist lettere forurenet jord (465, 471, 473, 477 og 495), svarende til i alt 10 renbundsprøver. Renbundsprøverne analyseres for kulbrinter, PAH er og 6 tungmetaller. Det anbefales, at området retableres med 30 cm grus i bunden og 20 cm Svær SuperMuld i toppen. Erfaringerne med Svær SuperMuld fra Solum A/S er, at den ikke sætter sig og ikke bliver hård som andre muldtyper ofte gør, når de anvendes til retablering af større sammenhængende områder. 1 Lovbekendtgørelse nr af 4.december 2009 om forurenet jord Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 15

16 Gas På baggrund af de målte methan og kuldioxid værdier i poreluften er det vigtigt, at et fremtidigt boligbyggeri overholder de gældende regler i BR10, der blandt andet sikre tæthed af byggeriet mod jorden. Det anbefales, at der udtages 5 methangas- og kuldioxidmålinger i hvert af de kommende byggefelter i området, svarende til en måling pr. ca. 30 m 2, hvor der blev målt methan. Methangasmålingerne skal udføres under et kraftigt indkommende lavtryk. Derudover anbefales det, at søger for udluftning af kloakker og henover tagryggen. Kloakker vil ofte blive etableret dybere end 0,7 1,0 m u. t. hvor poreluftprøverne er målt. Niveauet af methan eller kuldioxidindholdet under 1,0 m u.t. er ikke kendt, men udluftning af kloakkerne vil sikre, at der ved tørre vandlåse ikke sker indsivning af methan eller kuldioxid til bygningerne. Det anbefales, at der udføres methangas og kuldioxidmålinger i de byggefelter, der bliver placeret indenfor en radius af omkring 20 meter fra det område (PL25), hvor der er målt methangas. Område der bør undersøges for methangas Figur 4. Område hvor det anbefales, at der undersøges for methangas i byggefelterne. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 16

17 6.1 Budgetoverslag-bortskaffelse af forurenet jord Alle priserne i nedenstående skema er ekskl. moms. Aktiviteter Rådgiverydelseydelser Entreprenør- Analyser Sum Udarbejdelse af 8- ansøgning Forklassificering (23 stk. á 504,50 kr.) Methan og kuldioxidmålinger (pr. måling 800 kr.) Udarbejdelse af anmeldelse vedr. jordflytningen Udbudsbrev med kort projektbeskrivelse Entrering med entreprenører og sagsstyring Opgravning, transport og deponi af 530 ton, klasse /3 jord Opgravning, transport og deponi af 540 ton olieforurent jord* Gravetilsyn ved opgravning af forurenet jord** Udtagning af renbundsprøver (24 stk. á ,50 kr.) Tilkørsel af ren jord (430 ton Svær Super Muld) Tilkørsel af ren jord (640 ton grus) Afrapportering I alt * Udgifter til deponering af den olieforurenede jord afhænger af den endelige forureningsgrad ** Dagspris er 6.000,- kr. ekskl. moms Hvis Roskilde Kommunen vælger at oprense grunden, og denne udtages af kortlægningen inden arealanvendelsen ændres kan 8 ansøgningen undlades. Det skal bemærkes, at overskudsjorden fra udgravningen af blandt andet fundamenter i forbindelse med opførsel af boligbyggeriet, ligeledes skal forklassificeres, og jorden skal anvises af Roskilde Kommune inden jordflytning. Forklassificeringen af overskudsjorden i forbindelse med boligbyggeriet er ikke medregnet i ovenstående budgetoverslag. Prissætningen af udluftning af kloak og henover tagryggen på det kommende boligbyggeri afhænger af det konkrete byggeprojekt, og kan således ikke prissættes på nuværende tidspunkt. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 17

18 7 REFERENCER /1/ Roskilde Kommune, Planafdelingen (2010) Musicon, Familieboligerne. Notat om forurening samt forslag til undersøgelse. Cowi A/S marts /2/ Musicon - overfladeprøver og korte boringer. Mail fra Roskilde Kommune til Orbicon A/S dateret den /3/ GEUS (2007): Jupiter-databasen (online), /4/ DGU (1977):Geologisk Basisdatakort, 1513 IV SØ Roskilde. /5/ Danmarks Miljøportal, /6/ Miljøstyrelsen (2005): Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, opdateret juni og juli /7/ Vejledning fra Miljøstyrelsen (1998): Oprydning på forurenede lokaliteter, Hovedbind nr. 6. Roskilde Kommune Supplerende forureningsundersøgelse 18

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter 8 i lov om forurenet

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON 2 Endelig 12.11.2008 CaK/LST TBJ HaB 1 Version 2 29.10.2008 CaK/LST TBJ HaB Udgave

Læs mere

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg,

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg, Regionshuset Viborg Regional Udvikling Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé 21 7980 Vils Att.: Søren Glintborg, sgl@vils.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Mejdal Entreprenørforretning ApS Nybodalen Holstebro

Mejdal Entreprenørforretning ApS Nybodalen Holstebro Regionshuset Holstebro Mejdal Entreprenørforretning ApS Nybodalen 12 7500 Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord i tidligere

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere