Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift Max. deltagerantal Kursusledelse Tilmelding Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Beslutningstagere/områdeledere/distriktsledere, nøglepersoner indenfor arbejdet med småbørns sprog f.eks. sprogvejledere/sprogpædagoger/konsulenter, pædagogisk personale, der udfører sprogvurderinger og tilrettelægger sprogtilbud til børn i daginstitutionerne kr ,- inkl. overnatning, excl. moms kr ,- uden overnatning, excl. moms 250 deltagere Fuldmægtig Holger Kristoffersen, Socialstyrelsen og pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College tilmeldingen kan ske via: eller Her Tilmeldingsfrist 10. august 2012 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VIA University College, Susanne Kaae, eller på tlf Tak for tilmeldingen når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du med det samme modtage en kvittering for tilmeldingen fra ca. 14 dage før informationsmødet udsendes informationsbrev med praktiske oplysninger, deltagerliste mm. Programmet kan ses på under: Ministeriets for Børn og Undervisnings konference om børns sprog Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Side 1

2 Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? 31. oktober - 1. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Program Onsdag den 31. oktober 2012 Kl Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker Kl Velkomst, nyt fra Ministeriet for Børn og Undervisning og spørgsmål fra salen v/charlotte Meibom, specialkonsulent, Ministeriet for børn og undervisning Kl Forskningsprojekt om børns sprog Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat 8 millioner kr. til et forskningsprojekt i børns sprog. Forskningen skal bidrage til at opnå viden om effekter af pædagogiske indsatser og metoder i forhold til at udvikle børns sproglige kompetencer. Den nye viden skal være anvendelig for det pædagogiske personale i det daglige arbejde. Den forskningsinstitution, der skal varetage opgaven, vil fremlægge, hvordan de vil gribe opgaven an samt hvordan, pædagoger og dagtilbud vil blive inddraget undervejs. Kl Nyt fra Tosprogs-Taskforcen v/lise Nordvig Rasmussen, Leder af Tosprogs-taskforcen, Ministeriet for Børn og Undervisning Partierne bag satspuljeaftalen har aftalt at afsætte 40 mio. kr. til at forlænge og udvide Tosprogs-Taskforcens arbejde. Forlængelsen betyder, at Tosprogs-Taskforcen fortsætter sin rådgivning af kommuner og skoler frem til udgangen af 2015, idet målgruppen udvides fra alene at omfatte grundskolens tosprogede elever til også at omfatte tosprogede børn i dagtilbud og fritidsordninger. Udvidelsen giver blandt andet mulighed for at imødekomme kommunernes ønske om mere helhedsorienterede indsatser i forhold til tosprogede børn. Leder af Tosprogs-Taskforcen, Lise Nordvig Rasmussen, vil med særligt fokus på dagtilbudsområdet præsentere sine visioner og mål for arbejdet i den nye Tosprogs-Taskforce, herunder hvordan arbejdet med områdets Side 2

3 praktikere, vidensaktører og interessenter kan gribes an. Kl Frokost Kl Helt almindelige specielle sårbare børns (sprog)læring - hvem er de og hvilke indsatser virker? v/pia Thomsen, lektor, ph.d. samt studieleder ved Audiologi og Logopædi, Syddansk Universitet. Oplægget fokuserer på de børn, som uden indlysende grunde har sprogvanskeligheder og på hvilke interventioner/indsatser, der forbedrer deres sproglige kompetencer. De senere år har der med rette været et stort fokus på sprogstimuleringsindsatsen på det almenpædagogiske område. Derimod har opmærksomheden i mindre grad rettet sig imod børn med specifikke eller komplekse sprogvanskeligheder (6-19 % af en årgang, Bishop), som mangler forudsætninger for sprogtilegnelsen: de har svært ved at bearbejde sprogligt, socialt og emotionelt input samt vanskeligheder ved at huske, genkalde og fastholde det lærte. Disse sprogindlæringsvanskeligheder har vidtrækkende konsekvenser: psykosociale-, læse-, stave- og forståelsesvanskeligheder samt vigende arbejdsmarkedstilknytning (Bishop, Botting, Alloway m.fl.). Pia Thomsen argumenterer for nye måder at organisere den påkrævede specialiserede indsats, og for at vi skal udvikle ny viden om intervention, der målrettet forbedrer forudsætninger for at lære sprog (Adams, Bishop, Botting m. fl.). Kl Hverdagssamtalen barnehagens største læringsarena v/livgjems, Dr. polit, Associate Professor, Vestfold University College Barn lærer språk når de deltar aktivt i meningsfullespråkligeinteraksjoner med andre mer erfarne språkbrukere (Bruner, Halliday, Wells, Nelson). Hverdagssamtaler er alle spontane samtaler som ikke har et planlagt formål. En samtale er en språkliginteraksjon der to eller flere har et perseptuelt eller mentalt felles fokus (Ninio og Snow, 1996). Hverdagssamtalene er de samtaler vi finner mest av i Skandinaviske barnehager, og de er barnehagens største læringsarena. Jeg vil presentere en norsk studie i barnehager og hva vi fant karakteriserer språkligeutfordringer barnehagelærere står overfor i arbeid med barn og språk i hverdagssituasjoner. Kl Pause Kl Om Forældreinddragelse v/bente Jensen, Associate professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik-læring, DPU, Aarhus Universitet Bente Jensen er forskningsleder på VIDA projektet (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram) og vil redegøre for programmets intentioner og de tre grundlæggende perspektiver, der bryder med vanetænkning i den pædagogiske praksis: At gå fra et 'mangelsyn' til et 'ressourcesyn' på udsatte børn At gå fra et passivt til et aktivt læringsbegreb At gå fra individ- til organisatorisk syn på læring som forandringsstrategi. Side 3

4 Fokus vil være på forældreprogrammet og børns sprogtilegnelse Kl Initiativer fra Social- og Integrationsministeriet v/marianne Lyng Møller, fuldmægtig, Social og Integrationsministeriet Kl Pause KL SPELL - sprogtilegnelse via legebaseret læsning v/dorthe Bleses, Centerleder, Center for børnesprog, Syddansk Universitet SPELL Sprogtilegnelse via legebaseret læsning er en programbaseret intervention der går ud på at understøtte børns sproglige udvikling. Projektet, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd, foregår i et samarbejde mellem Center for Børnesprog, Rambøll Management og Teknologisk Institut og 6 kommuner. I projektet udvikles et interventionsprogram som pædagoger kan bruge til systematisk og målrettet at støtte sprog og læseforudsætninger hos alle børn i dagtilbud, også udsatte et- og tosprogede børn fra 3-6 år. Effekten af interventionen måles i et effektstudie hvor effekten af SPELL afprøves, herunder om effekten ændres hvis pædagoger får ekstra efteruddannelse eller hvis SPELL anvendes både i dagtilbuddet og i hjemmet. I oplægget introduceres til forandringsteorien bag SPELL samt til udvikling og afprøvning af programmet. Kl Middag Kl Aftenprogram. Deltagelse i aftenprogrammet er et tilbud. Hvis man som deltager i konferencen hellere vil tale med andre konferencedeltagere, hvile mv., så er der også mulighed for det. Torsdag den 1. november 2012 Kl Fokus på børns sprog v/christine Antorini, Minister for Børn og Undervisning Kl LæseLeg et redskab til højtlæsning i dagtilbud v/lone Bak Nielsen, projektleder, Mary Fonden og Kristine Jensen de López, professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet LæseLeg er et sprogpædagogisk materiale, der gør det let for pædagoger at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Evnen til at kunne udtrykke sig med sine egne ord spiller en stor rolle for børns trivsel, og det er på denne baggrund, at Mary Fonden i tæt samarbejde med førende eksperter har udviklet LæseLeg. Målet er at øge de 3-6-årige børns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetencer. Ved at styrke børnenes appetit på ord og bøger, styrkes samtidig deres vej ind i det sociale fællesskab. Det sidste år er der foretaget følgeforskning af professor Kristine Side 4

5 Jensen de López, som via prætest, interviews og observationer har målt effekten af projektet, og resultaterne er meget positive. Materialet har været let at implementere i de ni testbørnehaver, og udbyttet for både børn og pædagoger har været særdeles godt. På oplægget vil materiale, metode samt resultater fra følgeforskningen blive præsenteret. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner på projektet, der indgår i Mary Fondens arbejde for at bekæmpe social isolation. Kl Introduktion til workshops v/kitte Søndergård Kristensen, Pædagogisk konsulent, Højskolen for Videreuddannelse og kompetenceudvikling, VIA University College. Kl Første workshoprunde se oversigt over workshops Kl Pause Kl Anden workshoprunde se oversigt over workshops Kl Frokost Kl Hemmeligheden bag succesfuld literacy-pædagogik i børnehaven v/anders Skriver Jensen, ph.d.-studerende på DPU, forsker i literacy, didaktik, leg og læring Vil du se, skabe og handle på hverdagens potentiale for sprogstimulering og literacy-læring? Oplægget giver inspiration til at bruge børnenes legetemaer og interesser som udgangspunkt for planlægningen af engagerende literacy-pædagogik. Der trækkes på praktiske eksempler fra 3 skoledistrikter i Københavnsområdet, og på pointer fra dansk og international literacy-forskning. Kl Tak for jeres deltagelse og evaluering af konferencen Side 5

6 Oversigt over workshops Der er mulighed for at deltage i to af nedenstående workshops. På tilmeldingen skal du vælge fire workshop i prioriteret rækkefølge. 1) Inklusion af børn i sproglige vanskeligheder v/karen Sørensen, cand.pæd.psyk, udviklingskonsulent i Ringsted Kommunes PPR og Bo Clausen cand.pæd.pæd, konsulent i Holbæk Kommunes børn- og ungesekretariat. Inklusion handler om at alle børn er inde og at fælleskabet under den voksnes ledelse justerer sig, så også børn i sproglige vanskeligheder helt naturligt bevarer oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Med baggrund i to fortællinger fra hverdagen i en børnehave vises, hvordan en professionel pædagogisk justering af aktiviteter er den afgørende forskel på, at børnene oplever sig inkluderet på en naturlig måde. Workshoppen vil fokusere på, hvordan inklusionens tre grundpiller: anerkendelse, ressourcefokus og relationskompetence, sammen med en god faglig indsigt i børns sproglige udvikling er den afgørende faktor både i forholdet til barnet i vanskeligheder og i inddragelsen af forældrene som en vigtig samarbejdspartner i børnenes sproglige udvikling. 2) Dialogisk læsning med tosprogedevuggestuebørn v/dorit Jensen Coleman, 11 konsulent og pædagogisk leder og pædagogerne Pia Jeppesen og Mette Bach, Indslusningsgruppen Sesam, Ballerup Kommune I Indslusningsgruppen Sesam arbejdes der struktureret med temabaseret dialogisklæsning. Børnene inddeles i mindre grupper på 7-9. Alle arbejder med det samme tema ud fra forskellige bøger, svarende til børnenes udviklingsniveau. Materialer til understøttelse af bøger udarbejdes løbende, ligesom de daglige aktiviteter dokumenteres via udstillingsvægge og billeder. Forældregruppen inddrages via evt. deltagelse i de daglige aktiviteter, samtaler med udgangspunkt i dokumentationsmaterialerne, samt materialer til udlån i hjemmet. Hvordan og hvornår laves der materialer? Hvad gør vi når der mangler personale? Hvilke børn prioriteres til oplæsning? Hvilke resultater opnås? Og hvordan ved vi det? I workshoppen viser vi og fortæller om konkrete projekter, samt det mere organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiv. 3) Sprogarbejdet i dagplejen v/ Christina Riis Andersen, dagplejepædagog, Vejen kommune Sproget har stor betydning for, at børn kan udtrykke sig, blive forstået og indgå i relationer med både børn og voksne. I Vejen kommunes dagpleje arbejdes der med børns sprogtilegnelse på forskellige måder. Fælles indsatser, men også dagplejernes egen kreativitet, søges mangfoldiggjort. Dagplejepædagog Christina Riis Andersen giver et indblik i, hvordan der i Vejen kommune arbejdes med at styrke børnenes sprogtilegnelse i dagplejen bl.a. ved hjælp af dialogisk læsning. 4) Projekt Mariendal natur og sprog Side 6

7 v/dorte Munk Plum, sprogvejleder og stedfortræder i Naturbørnehaven, Projekt Mariendal, LAN- GENÆSSTIEN dagtilbud, Aarhus Projekt Mariendal er et natur-, udviklings- og integrationsprojekt bestående af to børnegrupper. En gruppe etnisk danske børn fra LANGENÆSSTIEN i Aarhus C og en børnegruppe med anden etnisk baggrund, som har en lilleafdeling på Søndervangskolen i Viby. Hver dag kører begge børnegrupper til Mariendal, hvor vi har en fælles naturbørnehave. Naturen er rammen for det pædagogiske arbejde i Projekt Mariendal. Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan vi på LANGENÆSSTIEN arbejder med de pædagogiske læreplaner gennem fagteams. Fokus vil være på sprog og natur, de overordnede pædagogiske værdier for disse samt hvordan de udmøntes i hverdagspædagogikken i Projekt Mariendal. 5) Som-om leg og Drama som arena for udvikling af børns sprog v/merete Sørensen, lektor, UC Sjælland og ph.d. stipendiat. I workshoppen tages derafsæt i Merete Sørensens igangværende ph.d. projekt, hvor hun blandt andet undersøger sammenhængen mellem børnehavebørns egne som-om-lege og udvikling af abstraktionsevne og sprog. Med afsæt i Lev Vygotsky s begreb Nærmeste Udviklingszone argumenteres for en aktiv pædagogrolle, hvor man bruger dramalege og andre æstetiske læreprocesser som pædagogisk indsats i forhold til udvikling af børns legekompetence og sprog. Der vil indgå praksis eksempler og erfaringer fra et BUPL og SL finasieret udviklingsprojekt i 2 børnehaver i 2010 og ) Sprog, krop og bevægelse, hvordan kan det hænge sammen? v/lone Wiegaard, lektor, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College Denne workshop sætter fokus på sammenhænge mellem krop og sprog. Hvilke sammenhænge er der mellem kroppen, bevægelsen og sproget og hvordan kan man i pædagogisk praksis inddrage det kropslige i arbejdet med små børns sproglige udvikling? Hvilke former for kropslig aktivitet kan bidrage til at understøtte små børns verbalsproglige udvikling, og hvordan kan det tænkes ind i en pædagogisk hverdagspraksis? 7) Skriftsprog i dagtilbud v/annika Wiwe og Irene Salling Kristensen, lektorer ved Pædagoguddannelsen i Holstebro, VIA UC og videncentermedarbejdere ved Videncenter for Sprog, Læsning og Læring i VIA UC. Skriftsprog er i dag en naturlig del af de flestebørns liv, og derfor er det også en pædagogisk opgave at varetage arbejdet med skriftsprog. Workshoppen vil fokusere på, hvorfor skriftsprog er vigtigt for de 0-6-årige, og hvordan man kan arbejde med det i hverdagen -med afsæt i det enkelte barns sprog og på en meningsfuld måde. Workshoppen vil beskæftige sig både med principper og mål for arbejdet med skriftsprog samt med konkrete aktiviteter. Annika Wiwe og Irene Salling Kristensen har beskæftiget sig med skriftsprog for de 0-6-årige både teoretisk og praktisk bl.a. gennem flere udviklingsprojekter. 8) Sprogpakken en pakke som blev pakket ud i 95 kommuner v/tina Düsterdich, cand.mag. og projektleder på Sprogpakken og Margit Mikkelsen, cand.mag. og projektgruppemedlem for UCC i Sprogpakken. Sprogpakken, iværksat af Socialstyrelsen oktober 2010, er nu slut som landsdækkende projekt. Implementeringen af Sprogpakkens indsatser, der blev præsenteret for mere end 6000 pædagoger Side 7

8 via 4 dages kurser, skal understøttes lokalt i institutionerne - ikke mindst med hjælp fra de mange nøglepersoner, som er uddannet i Sprogpakken. Der er stor forskel på, hvordan der arbejdes med Sprogpakken og sprogarbejdet i øvrigt afhængig af kommunale og organisatoriske forhold. Denne workshop handler om implementeringsstrategier, som de allerede udfolder sig i kommunerne, og der lægges op til drøftelser om, hvordan Sprogpakken og sprogarbejdet generelt kan understøttes. 9) Facilitering af sprogpakkens sprogindsatser v/lone Hyldgaard, ledende talehørekonsulent i PPR Brøndby Kommune og Karina Forresta,l audiologopæd i PPR Brøndby Kommune I Brøndby kommune har PPR stået for implementeringen af sprogpakkens sprogindsatser. Arbejdet med sprogindsatserne er forløbet i sammenhæng med at alle børn i Brøndby bliver vurderet med sprogvurderingen i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Denne workshop vil tage udgangspunkt i, hvordan vi i Brøndby har arbejdet med at facilitere sprogindsatser i institutionerne og i børnehaveklasserne. 10) Erfaringsudveksling på tværs af kommuner v/kirsten Rasmussen, Lektor, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College Denne Workshop giver mulighed for erfaringsudveksling på tværs af kommuner. Der tages udgangspunkt i hhv. dagtilbudslovens 11 og Læreplansbestemmelserne. Centrale temaer for drøftelserne kan f.eks. være: Hvordan udmøntes Dagtilbudslovens 11 i jeres kommune? Hvilken betydning tillægges bestemmelserne om Læreplaner i den daglige praksis? Workshoppen indledes med et kort oplæg om centrale temaer. Derefter inddeles deltagerne i grupper efter kommunestørrelse og/eller hvilken opgave de løser i kommunerne. Side 8

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere