Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift Max. deltagerantal Kursusledelse Tilmelding Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Beslutningstagere/områdeledere/distriktsledere, nøglepersoner indenfor arbejdet med småbørns sprog f.eks. sprogvejledere/sprogpædagoger/konsulenter, pædagogisk personale, der udfører sprogvurderinger og tilrettelægger sprogtilbud til børn i daginstitutionerne kr ,- inkl. overnatning, excl. moms kr ,- uden overnatning, excl. moms 250 deltagere Fuldmægtig Holger Kristoffersen, Socialstyrelsen og pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College tilmeldingen kan ske via: eller Her Tilmeldingsfrist 10. august 2012 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VIA University College, Susanne Kaae, eller på tlf Tak for tilmeldingen når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du med det samme modtage en kvittering for tilmeldingen fra ca. 14 dage før informationsmødet udsendes informationsbrev med praktiske oplysninger, deltagerliste mm. Programmet kan ses på under: Ministeriets for Børn og Undervisnings konference om børns sprog Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Side 1

2 Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? 31. oktober - 1. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Program Onsdag den 31. oktober 2012 Kl Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker Kl Velkomst, nyt fra Ministeriet for Børn og Undervisning og spørgsmål fra salen v/charlotte Meibom, specialkonsulent, Ministeriet for børn og undervisning Kl Forskningsprojekt om børns sprog Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat 8 millioner kr. til et forskningsprojekt i børns sprog. Forskningen skal bidrage til at opnå viden om effekter af pædagogiske indsatser og metoder i forhold til at udvikle børns sproglige kompetencer. Den nye viden skal være anvendelig for det pædagogiske personale i det daglige arbejde. Den forskningsinstitution, der skal varetage opgaven, vil fremlægge, hvordan de vil gribe opgaven an samt hvordan, pædagoger og dagtilbud vil blive inddraget undervejs. Kl Nyt fra Tosprogs-Taskforcen v/lise Nordvig Rasmussen, Leder af Tosprogs-taskforcen, Ministeriet for Børn og Undervisning Partierne bag satspuljeaftalen har aftalt at afsætte 40 mio. kr. til at forlænge og udvide Tosprogs-Taskforcens arbejde. Forlængelsen betyder, at Tosprogs-Taskforcen fortsætter sin rådgivning af kommuner og skoler frem til udgangen af 2015, idet målgruppen udvides fra alene at omfatte grundskolens tosprogede elever til også at omfatte tosprogede børn i dagtilbud og fritidsordninger. Udvidelsen giver blandt andet mulighed for at imødekomme kommunernes ønske om mere helhedsorienterede indsatser i forhold til tosprogede børn. Leder af Tosprogs-Taskforcen, Lise Nordvig Rasmussen, vil med særligt fokus på dagtilbudsområdet præsentere sine visioner og mål for arbejdet i den nye Tosprogs-Taskforce, herunder hvordan arbejdet med områdets Side 2

3 praktikere, vidensaktører og interessenter kan gribes an. Kl Frokost Kl Helt almindelige specielle sårbare børns (sprog)læring - hvem er de og hvilke indsatser virker? v/pia Thomsen, lektor, ph.d. samt studieleder ved Audiologi og Logopædi, Syddansk Universitet. Oplægget fokuserer på de børn, som uden indlysende grunde har sprogvanskeligheder og på hvilke interventioner/indsatser, der forbedrer deres sproglige kompetencer. De senere år har der med rette været et stort fokus på sprogstimuleringsindsatsen på det almenpædagogiske område. Derimod har opmærksomheden i mindre grad rettet sig imod børn med specifikke eller komplekse sprogvanskeligheder (6-19 % af en årgang, Bishop), som mangler forudsætninger for sprogtilegnelsen: de har svært ved at bearbejde sprogligt, socialt og emotionelt input samt vanskeligheder ved at huske, genkalde og fastholde det lærte. Disse sprogindlæringsvanskeligheder har vidtrækkende konsekvenser: psykosociale-, læse-, stave- og forståelsesvanskeligheder samt vigende arbejdsmarkedstilknytning (Bishop, Botting, Alloway m.fl.). Pia Thomsen argumenterer for nye måder at organisere den påkrævede specialiserede indsats, og for at vi skal udvikle ny viden om intervention, der målrettet forbedrer forudsætninger for at lære sprog (Adams, Bishop, Botting m. fl.). Kl Hverdagssamtalen barnehagens største læringsarena v/livgjems, Dr. polit, Associate Professor, Vestfold University College Barn lærer språk når de deltar aktivt i meningsfullespråkligeinteraksjoner med andre mer erfarne språkbrukere (Bruner, Halliday, Wells, Nelson). Hverdagssamtaler er alle spontane samtaler som ikke har et planlagt formål. En samtale er en språkliginteraksjon der to eller flere har et perseptuelt eller mentalt felles fokus (Ninio og Snow, 1996). Hverdagssamtalene er de samtaler vi finner mest av i Skandinaviske barnehager, og de er barnehagens største læringsarena. Jeg vil presentere en norsk studie i barnehager og hva vi fant karakteriserer språkligeutfordringer barnehagelærere står overfor i arbeid med barn og språk i hverdagssituasjoner. Kl Pause Kl Om Forældreinddragelse v/bente Jensen, Associate professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik-læring, DPU, Aarhus Universitet Bente Jensen er forskningsleder på VIDA projektet (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram) og vil redegøre for programmets intentioner og de tre grundlæggende perspektiver, der bryder med vanetænkning i den pædagogiske praksis: At gå fra et 'mangelsyn' til et 'ressourcesyn' på udsatte børn At gå fra et passivt til et aktivt læringsbegreb At gå fra individ- til organisatorisk syn på læring som forandringsstrategi. Side 3

4 Fokus vil være på forældreprogrammet og børns sprogtilegnelse Kl Initiativer fra Social- og Integrationsministeriet v/marianne Lyng Møller, fuldmægtig, Social og Integrationsministeriet Kl Pause KL SPELL - sprogtilegnelse via legebaseret læsning v/dorthe Bleses, Centerleder, Center for børnesprog, Syddansk Universitet SPELL Sprogtilegnelse via legebaseret læsning er en programbaseret intervention der går ud på at understøtte børns sproglige udvikling. Projektet, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd, foregår i et samarbejde mellem Center for Børnesprog, Rambøll Management og Teknologisk Institut og 6 kommuner. I projektet udvikles et interventionsprogram som pædagoger kan bruge til systematisk og målrettet at støtte sprog og læseforudsætninger hos alle børn i dagtilbud, også udsatte et- og tosprogede børn fra 3-6 år. Effekten af interventionen måles i et effektstudie hvor effekten af SPELL afprøves, herunder om effekten ændres hvis pædagoger får ekstra efteruddannelse eller hvis SPELL anvendes både i dagtilbuddet og i hjemmet. I oplægget introduceres til forandringsteorien bag SPELL samt til udvikling og afprøvning af programmet. Kl Middag Kl Aftenprogram. Deltagelse i aftenprogrammet er et tilbud. Hvis man som deltager i konferencen hellere vil tale med andre konferencedeltagere, hvile mv., så er der også mulighed for det. Torsdag den 1. november 2012 Kl Fokus på børns sprog v/christine Antorini, Minister for Børn og Undervisning Kl LæseLeg et redskab til højtlæsning i dagtilbud v/lone Bak Nielsen, projektleder, Mary Fonden og Kristine Jensen de López, professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet LæseLeg er et sprogpædagogisk materiale, der gør det let for pædagoger at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Evnen til at kunne udtrykke sig med sine egne ord spiller en stor rolle for børns trivsel, og det er på denne baggrund, at Mary Fonden i tæt samarbejde med førende eksperter har udviklet LæseLeg. Målet er at øge de 3-6-årige børns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetencer. Ved at styrke børnenes appetit på ord og bøger, styrkes samtidig deres vej ind i det sociale fællesskab. Det sidste år er der foretaget følgeforskning af professor Kristine Side 4

5 Jensen de López, som via prætest, interviews og observationer har målt effekten af projektet, og resultaterne er meget positive. Materialet har været let at implementere i de ni testbørnehaver, og udbyttet for både børn og pædagoger har været særdeles godt. På oplægget vil materiale, metode samt resultater fra følgeforskningen blive præsenteret. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner på projektet, der indgår i Mary Fondens arbejde for at bekæmpe social isolation. Kl Introduktion til workshops v/kitte Søndergård Kristensen, Pædagogisk konsulent, Højskolen for Videreuddannelse og kompetenceudvikling, VIA University College. Kl Første workshoprunde se oversigt over workshops Kl Pause Kl Anden workshoprunde se oversigt over workshops Kl Frokost Kl Hemmeligheden bag succesfuld literacy-pædagogik i børnehaven v/anders Skriver Jensen, ph.d.-studerende på DPU, forsker i literacy, didaktik, leg og læring Vil du se, skabe og handle på hverdagens potentiale for sprogstimulering og literacy-læring? Oplægget giver inspiration til at bruge børnenes legetemaer og interesser som udgangspunkt for planlægningen af engagerende literacy-pædagogik. Der trækkes på praktiske eksempler fra 3 skoledistrikter i Københavnsområdet, og på pointer fra dansk og international literacy-forskning. Kl Tak for jeres deltagelse og evaluering af konferencen Side 5

6 Oversigt over workshops Der er mulighed for at deltage i to af nedenstående workshops. På tilmeldingen skal du vælge fire workshop i prioriteret rækkefølge. 1) Inklusion af børn i sproglige vanskeligheder v/karen Sørensen, cand.pæd.psyk, udviklingskonsulent i Ringsted Kommunes PPR og Bo Clausen cand.pæd.pæd, konsulent i Holbæk Kommunes børn- og ungesekretariat. Inklusion handler om at alle børn er inde og at fælleskabet under den voksnes ledelse justerer sig, så også børn i sproglige vanskeligheder helt naturligt bevarer oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Med baggrund i to fortællinger fra hverdagen i en børnehave vises, hvordan en professionel pædagogisk justering af aktiviteter er den afgørende forskel på, at børnene oplever sig inkluderet på en naturlig måde. Workshoppen vil fokusere på, hvordan inklusionens tre grundpiller: anerkendelse, ressourcefokus og relationskompetence, sammen med en god faglig indsigt i børns sproglige udvikling er den afgørende faktor både i forholdet til barnet i vanskeligheder og i inddragelsen af forældrene som en vigtig samarbejdspartner i børnenes sproglige udvikling. 2) Dialogisk læsning med tosprogedevuggestuebørn v/dorit Jensen Coleman, 11 konsulent og pædagogisk leder og pædagogerne Pia Jeppesen og Mette Bach, Indslusningsgruppen Sesam, Ballerup Kommune I Indslusningsgruppen Sesam arbejdes der struktureret med temabaseret dialogisklæsning. Børnene inddeles i mindre grupper på 7-9. Alle arbejder med det samme tema ud fra forskellige bøger, svarende til børnenes udviklingsniveau. Materialer til understøttelse af bøger udarbejdes løbende, ligesom de daglige aktiviteter dokumenteres via udstillingsvægge og billeder. Forældregruppen inddrages via evt. deltagelse i de daglige aktiviteter, samtaler med udgangspunkt i dokumentationsmaterialerne, samt materialer til udlån i hjemmet. Hvordan og hvornår laves der materialer? Hvad gør vi når der mangler personale? Hvilke børn prioriteres til oplæsning? Hvilke resultater opnås? Og hvordan ved vi det? I workshoppen viser vi og fortæller om konkrete projekter, samt det mere organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiv. 3) Sprogarbejdet i dagplejen v/ Christina Riis Andersen, dagplejepædagog, Vejen kommune Sproget har stor betydning for, at børn kan udtrykke sig, blive forstået og indgå i relationer med både børn og voksne. I Vejen kommunes dagpleje arbejdes der med børns sprogtilegnelse på forskellige måder. Fælles indsatser, men også dagplejernes egen kreativitet, søges mangfoldiggjort. Dagplejepædagog Christina Riis Andersen giver et indblik i, hvordan der i Vejen kommune arbejdes med at styrke børnenes sprogtilegnelse i dagplejen bl.a. ved hjælp af dialogisk læsning. 4) Projekt Mariendal natur og sprog Side 6

7 v/dorte Munk Plum, sprogvejleder og stedfortræder i Naturbørnehaven, Projekt Mariendal, LAN- GENÆSSTIEN dagtilbud, Aarhus Projekt Mariendal er et natur-, udviklings- og integrationsprojekt bestående af to børnegrupper. En gruppe etnisk danske børn fra LANGENÆSSTIEN i Aarhus C og en børnegruppe med anden etnisk baggrund, som har en lilleafdeling på Søndervangskolen i Viby. Hver dag kører begge børnegrupper til Mariendal, hvor vi har en fælles naturbørnehave. Naturen er rammen for det pædagogiske arbejde i Projekt Mariendal. Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan vi på LANGENÆSSTIEN arbejder med de pædagogiske læreplaner gennem fagteams. Fokus vil være på sprog og natur, de overordnede pædagogiske værdier for disse samt hvordan de udmøntes i hverdagspædagogikken i Projekt Mariendal. 5) Som-om leg og Drama som arena for udvikling af børns sprog v/merete Sørensen, lektor, UC Sjælland og ph.d. stipendiat. I workshoppen tages derafsæt i Merete Sørensens igangværende ph.d. projekt, hvor hun blandt andet undersøger sammenhængen mellem børnehavebørns egne som-om-lege og udvikling af abstraktionsevne og sprog. Med afsæt i Lev Vygotsky s begreb Nærmeste Udviklingszone argumenteres for en aktiv pædagogrolle, hvor man bruger dramalege og andre æstetiske læreprocesser som pædagogisk indsats i forhold til udvikling af børns legekompetence og sprog. Der vil indgå praksis eksempler og erfaringer fra et BUPL og SL finasieret udviklingsprojekt i 2 børnehaver i 2010 og ) Sprog, krop og bevægelse, hvordan kan det hænge sammen? v/lone Wiegaard, lektor, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College Denne workshop sætter fokus på sammenhænge mellem krop og sprog. Hvilke sammenhænge er der mellem kroppen, bevægelsen og sproget og hvordan kan man i pædagogisk praksis inddrage det kropslige i arbejdet med små børns sproglige udvikling? Hvilke former for kropslig aktivitet kan bidrage til at understøtte små børns verbalsproglige udvikling, og hvordan kan det tænkes ind i en pædagogisk hverdagspraksis? 7) Skriftsprog i dagtilbud v/annika Wiwe og Irene Salling Kristensen, lektorer ved Pædagoguddannelsen i Holstebro, VIA UC og videncentermedarbejdere ved Videncenter for Sprog, Læsning og Læring i VIA UC. Skriftsprog er i dag en naturlig del af de flestebørns liv, og derfor er det også en pædagogisk opgave at varetage arbejdet med skriftsprog. Workshoppen vil fokusere på, hvorfor skriftsprog er vigtigt for de 0-6-årige, og hvordan man kan arbejde med det i hverdagen -med afsæt i det enkelte barns sprog og på en meningsfuld måde. Workshoppen vil beskæftige sig både med principper og mål for arbejdet med skriftsprog samt med konkrete aktiviteter. Annika Wiwe og Irene Salling Kristensen har beskæftiget sig med skriftsprog for de 0-6-årige både teoretisk og praktisk bl.a. gennem flere udviklingsprojekter. 8) Sprogpakken en pakke som blev pakket ud i 95 kommuner v/tina Düsterdich, cand.mag. og projektleder på Sprogpakken og Margit Mikkelsen, cand.mag. og projektgruppemedlem for UCC i Sprogpakken. Sprogpakken, iværksat af Socialstyrelsen oktober 2010, er nu slut som landsdækkende projekt. Implementeringen af Sprogpakkens indsatser, der blev præsenteret for mere end 6000 pædagoger Side 7

8 via 4 dages kurser, skal understøttes lokalt i institutionerne - ikke mindst med hjælp fra de mange nøglepersoner, som er uddannet i Sprogpakken. Der er stor forskel på, hvordan der arbejdes med Sprogpakken og sprogarbejdet i øvrigt afhængig af kommunale og organisatoriske forhold. Denne workshop handler om implementeringsstrategier, som de allerede udfolder sig i kommunerne, og der lægges op til drøftelser om, hvordan Sprogpakken og sprogarbejdet generelt kan understøttes. 9) Facilitering af sprogpakkens sprogindsatser v/lone Hyldgaard, ledende talehørekonsulent i PPR Brøndby Kommune og Karina Forresta,l audiologopæd i PPR Brøndby Kommune I Brøndby kommune har PPR stået for implementeringen af sprogpakkens sprogindsatser. Arbejdet med sprogindsatserne er forløbet i sammenhæng med at alle børn i Brøndby bliver vurderet med sprogvurderingen i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Denne workshop vil tage udgangspunkt i, hvordan vi i Brøndby har arbejdet med at facilitere sprogindsatser i institutionerne og i børnehaveklasserne. 10) Erfaringsudveksling på tværs af kommuner v/kirsten Rasmussen, Lektor, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College Denne Workshop giver mulighed for erfaringsudveksling på tværs af kommuner. Der tages udgangspunkt i hhv. dagtilbudslovens 11 og Læreplansbestemmelserne. Centrale temaer for drøftelserne kan f.eks. være: Hvordan udmøntes Dagtilbudslovens 11 i jeres kommune? Hvilken betydning tillægges bestemmelserne om Læreplaner i den daglige praksis? Workshoppen indledes med et kort oplæg om centrale temaer. Derefter inddeles deltagerne i grupper efter kommunestørrelse og/eller hvilken opgave de løser i kommunerne. Side 8

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvor peger pilene hen?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvor peger pilene hen? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvor peger pilene hen? Program Tirsdag den 5. november 2013 Kl. 9.30 10.00 Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker Kl. 10.00 10.15

Læs mere

Socialministeriets konference om småbørns sprog. - Nye tendenser og perspektiver

Socialministeriets konference om småbørns sprog. - Nye tendenser og perspektiver Socialministeriets konference om småbørns sprog - Nye tendenser og perspektiver Tidspunkt 9. og 10. november 2011 Konferencested Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Overnatning Hotel Comwell

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

INTRODUKTION. Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl

INTRODUKTION. Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl INTRODUKTION Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl. 10-12 DAGSORDEN 1. Hvad er SPELL? 2. Udbytte af og bidrag til projektet 3. SPELL-projektets forløb 4. Spørgsmål Hvad er SPELL? Ny sproglig intervention

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Oplæg på temadagen: Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i børnehave og skole

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog Tidspunkt 17. - 18. november 2015 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift Max. deltagerantal Kursusledelse Tilmelding Hotel

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

2 Orientering om Dagplejeuddannelsen

2 Orientering om Dagplejeuddannelsen 2 Orientering om Dagplejeuddannelsen 2015-2021 2.1 - Bilag: Bilag 1 Teoretisk grundlag i dagplejeuddannelsen modul 1 DokumentID: 6699901 Bilag 1 Teoretisk grundlag i dagplejeuddannelsen modul 1 (Kilde

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog. Fokus på forældresamarbejde og forældreinddragelse

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog. Fokus på forældresamarbejde og forældreinddragelse Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om børns sprog Fokus på forældresamarbejde og forældreinddragelse Tidspunkt 30. november - 1. december 2016 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Præsentation Program Beskrivelse af Projekt Læseleg og resultater/helle Aagaard, tale-hørekonsulent Ledelsesdel/

Læs mere

VI LÆRER SPROG I VUGGESTUE OG DAGPLEJE

VI LÆRER SPROG I VUGGESTUE OG DAGPLEJE VI LÆRER SROG I VUGGESTUEN OG DAGPLEJEN Dorthe Bleses & Anders Højen, AU & Line Dybdal, Rambøll Center for Børnesprog Forskningsprogram Center for for Børnesprog Trygfondens Børneforskningscenter, AU bleses@econ.au.dk

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014 Børnehuset Mariendal AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Kommunale strategier for tidlig sprogindsats - Aarhus Kommune

Kommunale strategier for tidlig sprogindsats - Aarhus Kommune Kommunale strategier for tidlig sprogindsats - Aarhus Kommune Konference om tidlig sprogindsats 01-03-2017, DOKK1, Aarhus. Ellen Margrethe Bang, konsulent Læring og Udvikling, Pædagogisk Afdeling, Børn

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger

Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger Ministerkonference om børns sprog, Hotel Nyborg Strand Line Engel Clasen, Cand.psych, phd stud. ved AAU Psykolog og forsker ved

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET Samarbejde på tværs Torsdag den 9. juni kl. 09.15 15.00 Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle PROGRAM Kl. 9.15: Morgenmad og kaffe Kl. 10.00: Velkomst v. Socialstyrelsen

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge Vi lærer sprog Kampagne for årgang 2012 databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning Uge 4-24 2017 Følg og dokumenter børnenes udbytte af jeres pædagogiske arbejde med Vi lærer Sprog et af de mange

Læs mere