AARHUS AU UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS AU UNIVERSITET"

Transkript

1 AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Liselotte Sander Johansson og Rikke Bjerring Hansen. FDC marin: Ole H. Manscher NST: Erik O. Jepsen, Tom Rugaard og Mette Christensen TA. nr.: DT01 Version: 1 Oprettet: Gyldig fra: Sider: 23 Sidst ændret: TA henvisninger B01, L01, L02, L03, L04, L07, M02, M03, M04, M05, M06, M07, S01,S10,S06,V02 0 Indhold 1 Indledning og afgrænsning Systembeskrivelse Systemoversigt Dataflow Indlæggelse af data i fagsystem Tekniske forhold Søer Vandløb Marin Data, koder og tidsfrister Data og koder Tidsfrister Fejl og mangler Kvalitetssikring Kvalitetssikring af data i fagsystem ellerfiloverførselssystem Kvalitetssikring ved indlæggelse af data i fagsystemerne Kvalitetssikring ved overførsel af data fra STOQ til ODA Faglig kvalitetskontrol Links og referencer Bilag Kodelister Relaterede data TA er Kolonneformat til feltanalyser af ferro-jern Baggrund og formål Hurtigt i gang QA noten er knyttet til kvalitetsmærket FDC fejlnoter De fire trin i kvalitetssikringen Kvalitetsnoter i økologiske undersøgelser og lignende data God praksis Oversigt over versionsændringer... 23

2 2 1 Indledning og afgrænsning Denne datatekniske anvisning dækker beskrivelsen af dataflowet for vandkemiske målinger og feltmålinger i NOVANA delprogrammerne for vandløb/belastning, sø, marin og LOOP. Anvisningen omfatter således jord- og drænvand, målinger i vandløb, søer og hav samt miljøfremmede stoffer (MFS) og tungmetaller i vand og sediment i søer og vandløb. For MFS og tungmetaller i marine miljøer og i ferskvandsbiota henvises til DT04. Beskrivelserne dækker dataflowet fra data genereres til data ligger i de fællesoffentlige fagsystemer hos Danmarks Miljøportal samt MIM og DCE s fælles fagsystem ODA (OverfladevandsDAtabase) i kvalitetssikret stand. Resultaterne af vandkemiske og sedimentkemiske målinger og feltmålinger indrapporteres i fagsystemet STOQ. Data bliver efterfølgende én gang i døgnet automatisk overført til ODA. Feltmålinger og prøvetagning til vandkemi er nogle gange sammenfaldende med prøvetagning til forskellige økologiske parametre. Derfor vil nogle tilsyns- og prøvedata være de samme som dem, der registreres i forbindelse med disse. 2 Systembeskrivelse 2.1 Systemoversigt Fagsystem (som i nogle tilfælde kan være databasesystemet hos fagdatacentret): Systemnavn STOQ Modul Marin, Sø, Vandløb Tildeling af rettigheder (ved spørgsmål kontaktes Flemming Nørgaard) Naturstyrelsen/StatensIT Roller Redigeringsadgang og læseadgang Adgang til system Citrix via Danmarks Miljøportal: Brugervejledninger spx Drift af system Danmarks Miljøportal Support Fejl i funktionaliteter indmeldes til Danmarks Miljøportal via kontaktformular, som findes på: Udviklingsønsker: Naturstyrelsen via FKG-Marin, FKG belastning/loop og FKG sø Superbrugere Link til liste på Naturstyrelsens intranet (listen har ikke fundet sin endelige placering). Ligger pt. her: M:\Overvaagning\Faelles\ODAG\FKG_og_superbrugere\Udpegede_FKG_O DAG-repræsentanter_og_superbrugere_1.nov_2013.doc Systemnavn Tildeling af rettigheder Roller Adgang til system Brugervejledninger Drift af system Support Udviklingsønsker: Superbrugere ODA Naturstyrelsen/StatensIT (ved spørgsmål kontaktes: Flemming Nørgaard) Lang række af mulige roller bestemt af datamediet (sø, vandløb osv.) og de funktioner den enkelte bruger skal kunne varetage. Herunder læsning af data, kvalitetssikring i NST eller FDC, beregning af stoftransport, administration af fejllist s eller administration af OSL. Indbygget hjælp i ODA. DCE, Aarhus Universitet Fejl meldes til ODA-support: Naturstyrelsen via FKG Vandløb, FKG Sø og FKG Marin Ingen

3 3 Anmodning om tildeling af rettighed til STOQ og ODA stiles til StatensIT ved at oprette en itsag på Statens ITs Serviceportal ( med oplysning om, hvilke rettigheder der ønskes og hvilken tilhørende DMP-rolle der skal anvendes jf. nedenstående, men inden da kontaktes den lokale chef som godkender den ønskede adgang: Opret en ny bestilling i SIT s serviceportal og udfyld flg.: Type: Vælg It-bestilling Bestillingstype: Vælg Klik for at se alle bestillingstyper, Vælg Kontorarbejdsplads, Vælg Øvrige bestillinger Vælg fagsystem: Udfyldes ikke Emne: Skriv Tildeling af rolle i AD Giv en beskrivelse af din bestilling: Skriv Brugeren skal have tildelt rollen: DMP_miljoe_oda_marin_laes_offentlige_data Rollerne der kan tildeles fremgår af nedenstående: Fagsystem og medie ODA (se alle marin) ODA (elektronisk kontrol marin) ODA (faglig kontrol marin) ODA (se alle data sø) ODA (elektronisk kontrol sø) ODA (faglig kontrol sø) ODA (se alle data vandløb) ODA (elektronisk kontrol vandløb) ODA (faglig kontrol vandløb) ODA (se alle data jordvand) ODA (elektronisk kontrol jordvand) ODA (faglig kontrol jordvand) STOQ (læseadgang alle medier) STOQ (redigeringsadgang alle medier) Rolle** DMP_miljoe_oda_marin_laes_offentlige_data DMP_miljoe_oda_marin_saet_scl1maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_marin_saet_scl2maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_soe_laes_offentlige_data DMP_miljoe_oda_soe_ saet_scl1maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_soe_ saet_scl2maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_vandloeb_laes_offentlige_data DMP_miljoe_oda_vandloeb_ saet_scl1maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_vandloeb_ saet_scl2maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_jordvand_laes_offentlige_data DMP_miljoe_oda_jordvand_ saet_scl1maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_oda_jordvand_ saet_scl2maerke_paa_alle_data DMP_miljoe_overfladevand_stoq_laes DMP_miljoe_overfladevand_stoq ** ODA Se data laes_offentlige_data ODA Elektronisk kontrol (saet_scl1maerke_paa_alle_data) Rollen er tiltænkt medarbejdere, der skal kunne vurdere og justere på resultatet af den automatiske elektroniske kontrol Læse alle data der er godkendt af den elektroniske kontrol eller højere, og som ikke er forkastede i den faglige kontrol. Se fejllisten over indlæsningsfejl Se fejllisten fra den elektroniske kontrol, samt data der er kontrolleret i den elektroniske kontrol. Forkaste eller acceptere fejl, som i den elektroniske kontrol er dømt UnderKontrol

4 4 ODA Faglig kontrol (saet_scl2maerke_paa_alle_data) Rollen er tiltænkt kvalitetssikringsmedarbejdere, der skal kunne udføre faglig kontrol Udføre faglig kontrol på data der er godkendt eller forkastet i den elektroniske kontrol. Læse alle data der er godkendt af den elektroniske kontrol, eller højere. Markere på data at den faglige kvalitetskontrol er afsluttet. STOQ (læseadgang) STOQ (redigeringsadgang) læse og udtrække data i alle moduler i fagsystemet STOQ indtaste/redigere data i alle moduler i fagsystemet STOQ 2.2 Dataflow Vandløb Dataflow vand- og sedimentkemi samt feltmålinger i vandløb: Tilsyns- og prøvedata registreres på rekvisitionsskema eller felt-pc/tablet Vandkemi og sedimentkemi analyseres af laboratorium (ferrojern måles i felten af NST) Feltmålinger registreres på feltskema Importeres i STOQ via Standatfil fra laboratoriet eller Standatfil fra felt- PC/Tablet Importeres i STOQ via standatfil fra laboratoriet (Standatfil med ferrojern laves af NST Vad). Ferrojern kan også indtastes Feltmålinger importeres i STOQ via standatfil fra laboratoriet -> Alle data i STOQ overføres elektronisk til ODA ->Kvalitetssikring, se afsnit Søer Dataflow vand- og sedimentkemi samt feltmålinger i søer: Tilsyns- og prøvedata registreres på rekvisitionsskema importeres i STOQ Registreringerne eller felt-pc/tablet via Standat-fil fra laboratoriet og/eller felt- PC/Tablet Udtagne vandkemiprøver og sedimentprøver analyseres af laboratorium på baggrund af de fremsendte/vedlagte rekvisitionsskemaer Feltmålinger registreres på rekvisitionsskema eller felt- PC/Tablet Resultaterne importeres i STOQ via Standat-fil fra laboratoriet Registreringerne importeres i STOQ via Standat-fil fra laboratoriet og/eller felt- PC/tablet -> Alle data i STOQ overføres elektronisk til ODA ->Kvalitetssikring, se afsnit 4

5 Marin Dataflow for feltmålinger og vandkemi for marin: Tilsyns- og prøvedata registreres data dels importe- Tilsyns- og prøve- på feltskema res i STOQ via og/eller felt- AROPimportmodulet, PC/tablet samt på rekvisition til laboratorieler og dels indta- dels via standatfistes Vandkemi analyseres af laboratoriet på baggrund af de indskannede og mailede rekvisitioner Vandkemianalyseresultater importeres i STOQ via standatfil fra laboratoriet Alle data overføres automatisk til ODA fra STOQ Kvalitetssikring, se afsnit Jordvand Dataflow vandkemi og feltmålinger i jordvand: Vandkemi analyseres af laboratorium Importeres i STOQ via Standatfil fra laboratoriet Alle data overføres automatisk til ODA fra STOQ ->Kvalitetssikring, se afsnit 4 Volumen/restvakuum registreres på feltskema eller felt- PC/Tablet Pejledata registreres i feltskema eller felt- PC/Tablet Sendes til DCE på standard excelark som beskrevet i TA L-01 Overføres til Jupiter ved indtastning. DCE henter selv data

6 6 3 Indlæggelse af data i fagsystem 3.1 Tekniske forhold Generelt henvises der til brugervejledningen (se 2.1). Hvis der skal oprettes en ny station skal dette foretages både i STOQ og i ODA. Stationer i STOQ oprettes af NST og stationer i ODA oprettes af Fagdatacentret (DCE). Stationen oprettes i STOQ i skærmbilledet Prøvetagningsstationer og tilsyn ved tryk på knappen Opret station (Marin: Marine stationer og tilsyn, Sø: Søstationer og tilsyn). Her angives tilhørsforhold til gamle Miljøcenter i feltet Miljøcenter, lokalt STOQ nr. i feltet Stationsnr, stationens navn i feltet Navn og lokalitet i feltet Lokalitet. For vandløb og søer tildeles stationens DMU FEVØ-nr (også kaldet observationsstednr.) af Fagdatacentret. Observationsstednummeret er nødvendigt for at ferskvandsdata kan overføres til ODA. Stationens UTM koordinater indtastes i felterne UTM zone, UTM øst og UTM nord. I det marine skærmbillede vedr. stationer og tilsyn angives i stedet Breddegrad og Længdegrad. Feltet Stationsejer udfyldes med Naturstyrelsen (gælder ikke i det marine skærmbillede). Hvis stationen ligger i en sø skal den knyttes til søen i feltet Sø. Søer oprettes i et særskilt modul, hvor også morfometriske data kan inddateres. Hvis der i søen forekommer en vandstandsmåler på en fast kant (bropille, betonkant eller lign.), der skønnes kun at skulle nivelleres ved etablering af vandstandsmåleren, skal koten for 0-punktet på den nivellerede skala angives ved stationsoplysninger i Kote til skala nul (m). Hvis vandstandsmåleren er placeret på en pæl (se nedenfor) skal dette felt ikke udfyldes. Fagdatacentret foretager en samtidig oprettelsen af ny station i ODA. NST leverer de nødvendige stamdata til Fagdatacentret jævnfør ovenstående. Kemidata lægges i STOQ primært ved import af standatfil fra laboratorium. Tilsynsdato bliver oprettet samtidig med at data for vandkemiske parametre eller fra felt-pc en importeres. For marine stationer oprettes tilsynsdata ved import af feltoplysninger. Vandkemiske analyser og udvalgte feltmålinger/profilmålinger indlæses via standatfil ved hjælp af applikationen Import i STOQ programpakken. Standatfilens struktur og validitet testes dels ved brug af SSP3 dels ved importmodulets egen tjekfunktion. SSP3 fås som stand alone program via dette link til DCE: 1.zip. Feltmålinger, der ikke indberettes via standat fra laboratoriet (f.eks. feltmålinger af ferrojern), lægges i STOQ som beskrevet nedenfor for de enkelte medier. Analyser af vandprøver udtaget fra mediet skal altid lægges ind under Analyseresultater i STOQ. I modsat fald bliver data afvist ved overførsel til ODA. En feltmåling er en måling med en sonde el. andet udstyr direkte i mediet/matricen, uden at der er udtaget en prøve af mediet/matricen. Disse målinger lægges for vandløb under vinduet feltmåling, hvorimod samme type målinger lægges under vinduet profilmålinger for hhv. søer og marin, da der er tilknyttet en prøvetagningsdybde til målingen. For feltmåling af ferrojern udtages der dog en prøve af mediet, som efter tilsætning af reagens analyseres med feltspektrofotometer. I søer registreres analysemetoden for ph og ledningsevne som feltmålinger og lægges under vinduet Analyseresultater, såfremt målingen er udført på en udtaget prøve fra søen. Er der behov for manuelt at indtaste parametre på et nyt tilsyn, kan tilsynet oprettes i skærmbilledet Prøvetagningsstationer og tilsyn ved tryk på knappen Opret tilsyn.

7 7 Feltmålinger, der ikke indberettes via standat-filer fra laboratoriet (f.eks. feltmålinger af ferrojern), indtastes under menupunktet Feltmålinger i STOQ-vandløb modulet eller importeres via Standat. Standatfil for ferrojern laves af NST Vad efter aftale og ved hjælp af kolonneformatet i bilag Søer Kemi- og feltmålinger i STOQ er opbygget omkring 3 indtastningsmoduler. Indtastning af data fremgår af brugervejledningen ( STOQ SQL server. Fysiske og kemiske sødata. Brugervejledning til sømodulet). I vinduet Tilsyn skal felterne udfyldes efter følgende principper: For vandkemi prøver noteres en række meteorologiske oplysninger. Ved prøvetagning for MFS vandprøver og sedimentprøver er der ikke krav om at medtage oplysninger om meteorologiske forhold. Der er ikke krav om at udfylde følgende felter for samtlige typer prøvetagninger:, Bølgehøjde, Bemærkninger og Vindretning. Kote til skala 0 skal udfyldes i de tilfælde, hvor der skal måles vandstand på en nivelleret vandstandsmåler. Feltet skal opdateres efter hver nivellering. Øvrige felter skal altid være udfyldt I vinduet Prøver og feltmålinger noteres fysiske registreringer på stationen, så som meteorologiske forhold (som ikke er registreret under Tilsyn ) og sigtdybde. Hvis der er sigt til bund sættes et J i kolonnen Sigt?. I indtastningsområdet Vandprøver og sedimentprøver registreres, om prøven er en vandprøve eller sedimentprøve og om prøven skal analyseres for MFS. Her ud over angives prøvetagningsdybden for prøven. Prøvetagningen udføres enten som en prøvetagning i en enkelt vand- eller sedimentdybde (prøvetype 1) eller som en blandingsprøve bestående af prøver fra flere vanddybder eller blanding af flere sedimentsøjler fra samme dybdeinterval (prøvetype 4). Ved en blandingsprøve i vand for vandkemianalyser indtastes dybden som gennemsnittet af de udtagne dybder. De enkelte prøvetagningsdybder ved en blandingsprøve i vand skal ligeledes registreres i indtastningsområdet Faktiske dybder. For sedimentprøver angives målet for overfladen af prøvesøjlen i kolonnen Dybde og målet for undersiden af prøvesøjlen i kolonnen Unders. I indtastningsområdet Miljøfremmede stoffer noteres supplerende oplysninger ved prøvetagning af miljø-fremmede stoffer. Analyseresultater omfatter analyse af vandprøver udtaget fra søen og målt i enten laboratorium eller i felten. Analyseresultater lægges ind i STOQ ved import af filer i Standat-format (se vejledningen: STOQ SQL Server, Import af Data. Brugervejledning til Importmodulet ). Andre data som ikke er digitalt i Standat-format indtastes via brugerfladen. Data kan angives med et kvalitetssikringsmærke i STOQ. Godkendte data mærkes V i feltet KS-mærkning. Data som ikke godkendes, skal som udgangspunkt slettes fra STOQ, alternativt KS-mærkes disse værdier med N (se afsnit 4 og STOQ SQL server. Fysiske og kemiske sødata. Brugervejledning til sømodulet). Kvalitetssikringsmærker i STOQ overføres ikke til ODA. Profilmålinger er analyser af vandet i søen udført i selve søen (in situ) i en til flere dybder. Det drejer sig typisk om målinger af vandtemperatur og iltindhold. Vigtige oplysninger, der skal registreres med gyldige værdier:

8 8 Søer kemianalyser Parameter Skærmbillede Felt Stationsnummer Prøvetagningsstationer og tilsyn Stationsnr. DMU nr Prøvetagningsstationer og tilsyn DMU FEVØ-nr. Stationsejer Prøvetagningsstationer og tilsyn Stationsejer Dato og klokkeslet Tidspunkt Dato, Klok Dataleverandør Tilsyn Prøveejer Angivelse af om det er en vandprøve eller sedimentprøve Angivelse af Miljøfremmed stof Prøvetagningsdybde, vandprøve (gennemsnitsdybde ved blandingsprøver) Prøvetype Vandprøver og sedimentprøver Vandprøver og sedimentprøver Vandprøver og sedimentprøver R/S Mfs. (J eller N) Dybde Vandprøver og sedimentprøver Prøvetype Prøvetagningsudstyr Vandprøver og sedimentprøver Prøvetagningsudstyr De enkelte prøver ved blandingsprøver Faktiske dybder Dybde (vandprøver) Analyseparameter Analyseresultater Parameter Resultat Analyseresultater Resultat Enhed Analyseresultater Enhed Analysemetode Analyseresultater Ana. Laboratorium Analyseresultater Lab. Fraktion Analyseresultater Frak. Sedimentprøve- overside Vandprøver og sedimentprøver Dybde Sedimentprøve - underside Vandprøver og sedimentprøver Unders. Dato modtaget på lab Feltmålinger (miljøfremmede stoffer) Opbevaringstemperatur Feltmålinger (miljøfremmede stoffer Konserveringsdato Feltmålinger (miljøfremmede stoffer Konserveringsmetode Feltmålinger (miljøfremmede stoffer Detektionsgrænse Analyseresultater Detek. Usikkerhed Analyseresultater Spredning Genfindingsprocent Analyseresultater Genfind. Separationsmetode Analyseresultater (Miljøfremmede stoffer) Modtaget på lab. Opbevaringstemperatur på laboratorium Konserveret, dato og klok. Konserveringsmiddel tilsat på laboratorium Separeringsmetode eller filtertype

9 9 Søer profilmålinger (målinger foretaget i selve søen ekskl. sigtdybde) Parameter Skærmbillede Felt Stations nummer Prøvetagningsstationer og tilsyn Stationsnr. DMU nr Prøvetagningsstationer og tilsyn DMU FEVØ-nr. Stationsejer Prøvetagningsstationer og tilsyn Stationsejer Dato og klokkeslet Tidspunkt Dato, Klok Dataleverandør Tilsyn Prøveejer Analyseparameter Profilmålinger Parameter Prøvetagningsdybde Profilmålinger Dybde Resultat Profilmålinger Resultat Enhed Profilmålinger Enhed Parameter og enhed Profilmålinger Parameter, Enhed Målemetode Profilmålinger Målemetode (typisk målt i felten) Vandløb De obligatoriske feltmålinger ph og temperatur påføres rekvisitionen, der medsendes vandprøver. Derved bliver det analyselaboratoriets opgave at påføre disse data på den standatfil som leveres sammen med analyseresultaterne. I vandløbsprogrammet måles der jern i felten (dvs. uden om analyselaboratoriet). Disse data lægges i STOQ enten ved indtastning i skærmbilledet Feltmålinger med parameteren jern ferro eller ved hjælp af standatfil. NST Vadehavet har udarbejdet en makro, der kan danne standatfilen ud fra en kolonnefil (se bilag 6.3). Feltmålinger af jern lægges derfor i STOQ af NST Vadehavet efter aftale. Ved indlæggelse af resultater fra intensive (puljede) prøver, skal det angives at der er tale om sådanne. Der skal angives korrekt prøvetype, prøvetagningsudstyr, start- og sluttidspunkt, antal prøver, prøvetagningsinterval og flowmængde v. flowpuljede prøver. Disse oplysninger skal anføres på rekvisitionen til analyselaboratoriet, som sørger for at oplysningerne registreres i standatfil til direkte import i STOQ. Vigtige oplysninger, der skal registreres med gyldige værdier Parameter Skærmbillede Felt Prøvetager Prøvetagningsstationer Deltagere og tilsyn Stationsnummer Prøvetagningsstationer Stationsnr. og tilsyn Vandprøver (startdato Slutdato, Slutklok. Start- og slutdato/klokkeslæt (slut og kl. defineres ved kan evt. undlades ved punktprøver) oprettelse af tilsyn) Prøvetype Vandprøver Prøvetype Antal prøver (intensiv prøve) Vandprøver Indsugninger Prøvetagningsudstyr Vandprøver Udstyr Analyseparameter Analyseresultater Parameter Fraktion Analyseresultater Prøverfraktion Enhed Analyseresultater Enhed Angivelse af Miljøfremmed stof Analyseresultater- Miljøfr. Prøver Analysemetode Analyseresultater Analysemetode

10 10 Laboratorium Analyseresultater Laboratorium Flasketype Vandprøver Flasketype Prøvevolumen Vandprøver (miljøfremmede stoffer) Prøvevol. Sedimentprøve- Dybde Vandprøver (Sedimentprøve) Dybde OS og Dybde US, angives typisk til henholdsvis 0 og 2 Sediment antal delprøver Vandprøver (Sedimentprøve) Antal delprov. Sediment areal af prøve Vandprøve (Sedimentprøve) Areal (cm2) Dato modtaget på lab Vandprøver (miljøfremmede stoffer) Modtaget på lab. Opbevaringstemperatur Vandprøver (miljøfremmede stoffer tur på laboratorium Opbevaringstempera- Konserveringsdato Vandprøver (miljøfremmede stoffer klok. Konserveret, dato og Konserveringsmetode Vandprøver (miljøfremmede stoffer tilsat på laboratorium Konserveringsmiddel Detektionsgrænse Analyseresultater Detek. Usikkerhed Analyseresultater Spredn. Genfindingsprocent Analyseresultater Genf. Separationsmetode Analyseresultater (Miljøfremmede stoffer) Separeringsmetode eller filtertype Marin Felt- og profilmålinger importeres i STOQ via importmodulet til AROP-filer eller via standatfiler fra Aquamat programmet. Det tjekkes at Datumer udfyldt korrekt. Analyse-resultater fra laboratoriet importeres til STOQ via importmodulet til Standat-filer. Værdierne tjekkes for umiddelbare fejl og mangler.

11 11 Efter indlæsningen tjekkes værdierne for fejl og mangler, hvorefter KS-mærkningen evt kan sættes til V ved hjælp af knappen Sæt til V under KS-mærkning af analyser øverst i skærmbilledet 3.2 Data, koder og tidsfrister Data og koder Ifølge dataansvarsaftalen er kommunale og statslige (miljø)myndigheder forpligtiget til at registrere data i det offentlige fagsystem i dette tilfælde i STOQ. ( På en oversigt over de kodelister, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning af vandkemidata og tilknyttede feltmålinger. Hvis der mangler en kode, sendes en anmodning til Standatsekretariatet ved DCE, Aarhus Universitet om tildeling af foreløbigt STANDAT-kodenummer. Standatsekretariatet verificerer hos det relevante Fagdatacenter, at nomenklaturen er korrekt inden tildeling af det foreløbige STANDAT-kodenummer. Efter tildeling af kodenummeret retter Naturstyrelsen henvendelse til Danmarks Miljøportal, med henblik på at få koden oprettet i STOQ. Data indlægges med de enheder som er foreskrevet i de tekniske anvisninger. Se også kapitel Tidsfrister Alle data skal være fagligt kvalitetssikrede, mærkede og afsluttede i ODA inden udløbet af den aftalte frist for dataindberetning Fejl og mangler Hvis der mangler oplysninger om prøven eller resultaterne, skal man søge at tilvejebringe disse ved henvendelse til prøvetager, laboratorium eller andre involverede. Se kapitel 4 for yderligere information. Skyldes mangler og fejl i feltmålinger defekt måleudstyr skal der rettes henvendelse til rederifunktionen med henblik på reparation eller erstatning af defekt udstyr. Det vil ikke være muligt at gøre en feltmåling om, da den knytter sig til en specifik vandprøve. Konstateres der fejl i standatformatet rettes der henvendelse til analyselaboratoriet, for at forhindre at fejlen dukker op igen. Ved fejl og mangler i analyseresultatet kontaktes laboratoriet hurtigst muligt med en evt. reanalyse for øje. Alle fejl og mangler rettes i STOQ hvorefter fejlen/manglen ikke længere optræder på ODAs fejllister.

12 12 4 Kvalitetssikring Alle data skal være fagligt kvalitetssikrede, mærkede og afsluttede i ODA inden udløbet af den aftalte frist for dataindberetning. Hver nat overføres data fra STOQ til ODA. Samtidig sker der en kvalitetssikring, som sørger for, at dataintegriteten opretholdes og at der gøres opmærksom på mangelfulde oplysninger, åbenlyse fejl og mistænkelige værdier, herunder hvis mangelfulde oplysninger medfører, at data ikke kan overføres til ODA. Kun nye eller rettede data bliver kvalitetskontrollerede på denne måde. Fejlmeldinger kommer tilbage til de dataansvarlige per og er samtidig tilgængelige i ODA. Dataansvarlige skal sikre sig at de modtager denne ved aktivt at gå ind i ODA under Administration -> Fejllist -> delprogram og vælge at få relevante fejlmeddelelser. De dataansvarlige skal tage hånd om fejlene ved at fremskaffe manglende oplysninger, kontrollere validiteten af mistænkelige værdier og hvad der i øvrigt er nødvendigt for, at alle data kan betragtes som kvalitetssikrede. Endelig skal der foretages en faglig kontrol af data. Dette skal være afsluttet, inden fristen for dataindberetning er udløbet. Alle ændringer, rettelser og tilføjelse af manglende oplysninger foretages i STOQ. Efter afslutningen af den faglige kontrol, laver fagdatacentret en kontrol af data, og endelig kan der komme en yderligere kontrol af udvalgte data når disse bliver sendt videre til internationale organer. Figur 1. Skitse over dataflow og kvalitetssikring i fagsystem og fælles database (ODA). For overskuelighedens skyld er FDC s kvalitetssikring udeladt af figuren.

13 Kvalitetssikring af data i fagsystem ellerfiloverførselssystem Kvalitetssikring ved indlæggelse af data i fagsystemerne Inddatering af stamdata, analyser og feltmålinger i STOQ kvalitetssikres af den ansvarlige for inddateringen, således at eventuelt manglende analyser og evt. fejlindtastninger og/ eller fejl i importfiler fra laboratoriet fanges og kontrolleres. Foruden egenkontrol på inddateringerne i STOQ foretages kontrol af data i sammenhæng gennem året for eventuelle mistænkelige værdier. Hvis der ved kontrollen findes mistænkelige analyseresultater skal disse verificeres af analyselaboratoriet eller af den ansvarlige for indhentning af feltdata Kvalitetssikring ved overførsel af data fra STOQ til ODA I forbindelse med den daglige (natlige) overførsel af data fra STOQ til ODA sker der en automatisk kvalitetssikring på to niveauer. Indlæsningskontrol: Dataoverførselsrutinerne kontrollerer først for HC-fejl (Hard Constraints). Dette er fejl, som har at gøre med dataintegritet og som betyder, at data ikke kan lægges ind i ODA. Data bliver altså afvist, men der bliver sendt en fejlmelding til den dataansvarlige. HC fejl kan handle om manglende dato, observationsstednummer eller lignende. Når de manglefulde data er rettet i STOQ vil de den efterfølgende nat søges overført til ODA igen. Elektronisk kontrol: Data som passerer HC kontrollen, bliver lagt ind i ODA og derefter underlagt en kontrol for SCL1 (Soft Constraints) fejl. Dette er fejl, som ikke er afgørende for dataintegriteten, men som alligevel skal håndteres af hensyn til datakvalitet, konsistens og anvendelighed af data. Der kan være tale om manglende oplysninger, som fx prøvetagningsudstyr eller metode, analyselaboratorium eller lignende. Der kan også være tale om outliers, som skal vurderes af en sagkyndig medarbejder. ODA søger outliers ved at sammenligne det aktuelle resultat med tidsserien for den givne lokalitet per årstid. Hvis der ikke findes en tilstrækkelig tidsserie på lokaliteten, bruges data for predefinerede søtyper (sø) eller nærliggende geografiske områder (marin) hvor dette er muligt og alternativt anvendes data for hele landet. For yderligere detaljer om outlierkontrol kan man rette henvendelse til det relevante fagdatacenter. Data som passerer den elektroniske kontrol mærkes automatisk som godkendt i den elektroniske kontrol. Medarbejderne i Naturstyrelsen skal vurdere de data, der fanges i den elektroniske kontrol, (mærket mistænkelige ) og hertil giver ODA nogle muligheder for at få yderligere informationer om de mistænkelige værdier ved at klikke på I eller G knap, hvor disse optræder. Finder man, at den mistænkeligt mærkede værdi kan accepteres, markeres den som godkendt, ellers skal man rette i STOQ og så overføres de rettede oplysninger til ODA dagen efter. Hvis data er forkerte, og der ikke er mulighed for at rette data (i STOQ), skal data i ODA markeres som forkastet under elektronisk kontrol. Bemærk, at så snart data får mærket elektronisk kontrol godkendt er de i princippet tilgængelige for andre, der har adgang til ODA. De aktuelle kontroller, som udføres for vandkemi og feltmålinger ved dataoverførsel, vil blive gjort tilgængelige i tilknytning til ODA. 4.2 Faglig kvalitetskontrol Den faglige kvalitetssikring foretages i ODA, men kan kun udføres på data, som allerede er elektronisk godkendt. Man skal derfor håndtere de elektronisk genererede fejlmeldinger, inden man laver den faglige kvalitetssikring. Den faglige kvalitetssikring i ODA stiller nogle værktøjer til rådighed (forskellige grafer, tabeller, sammenstillinger af data), som fagligt kompetente medarbejdere i Naturstyrelsen skal bruge til at vurdere kvaliteten af data og fange eventuelle fejl, som er sluppet igennem den elektroniske kontrol. Rettelse, tilføjelse og sletning af data sker i STOQ, og de ændrede data (undtagen slettede) starter forfra i kvalitetssikringsprocessen.

14 14 I ODA vælger man Kvalitetssikring->Hav/sø/vandløb/jordvand->Ønsket dataemne->faglig kontrol. Værktøjet Status giver en oversigt over, hvor langt data er nået i kvalitetssikringsprocessen. Derudover er der, alt afhængig af dataemnet, forskellige værktøjer i form af grafer, tabeller og lignende til at vurdere data i sammenhæng. Hvis man opdager mistænkelige data, skal man undersøge det nærmere. Man skal bruge sin faglige indsigt og kritiske sans, men det konkrete valg af værktøjer er åbent. Der er udstrakt mulighed for at vælge hvilke data man vil studere ved valget af betingelser for hvor (lokaliteter/observationssteder), hvad(parametre/fraktioner) og hvornår(fra/til dato). Et lille udråbstegn (!) i skærmbilledet indikerer, at der findes data under kontrol, dvs. data som er fundet mistænkelige i den elektroniske kontrol eller er mærket under kontrol af NST i den faglige kontrol. For vandkemiske data er det primære kvalitetssikringsværktøj Tidsserieplot, der, som navnet antyder, viser en graf over måleresultater som funktion af datoen. Brugeren skal vælge et eller flere observationssteder (evt. med hjælp fra opslagsfelter for observationsstedlister eller lokalitet), parametre/prøvetyper samt tidsinterval. Efter at have valgt sine kriterier, klikker man på enten Vis graf eller Vis multigraf. Førstnævnte kan kun anbefales, hvis man har at gøre med få data. Hvis man har valgt flere observationssteder og/eller parametre, vil det være nødvendigt at bruge multigrafer. Disse genererer separate grafer for enten hvert observationssted eller hver parameter, afhængig af hvad man vælger som Bladrevariabel. Man kan zoome ind på udvalgte dele af grafen med musen. Både i havet (CTD m.m.) og i søer (ilt, temperatur og ph) laves der målinger af dybdeprofiler. For disse vil et vigtigt værktøj være profilplot. En oplagt tilgang er at plotte flere forskellige variable sammen for en given lokalitet og dato. På den måde kan man vurdere, om de forskellige variable ændrer sig som forventeligt ned gennem vandsøjlen, og om de følges ad. Hvis der viser sig data, som ser mistænkelige ud, skal man undersøge tingene nærmere. Eventuelt kan man plotte flere lokaliteter sammen. Når man finder et datapunkt, som ser mistænkeligt ud, kan man zoome ind og med musen markere punktet. Derved kommer der et lille vindue, hvori man kan give punktet et kvalitetsmærke. Mærkningsniveauerne er G= Godkendt, U= Under kontrol (mistænkelige data som skal undersøges nærmere) og F= Forkastet (mistænkelige data der betragtes som fejl) samt A= Afsluttet. Når man har mærket alle suspekte punkter behørigt, klikker man Godkend mærkning eller Godkend mærkning og afslut. Derved mærkes alle data godkendt med undtagelse af de punkter som man specifikt har mærket U eller F. Hvis man har brugt knappen med afslut, afsluttes data samtidig og kan dermed betragtes som indberettet til fagdatacentret. Man skal snarest muligt sørge for at afklare om data under kontrol skal rettes, forkastes eller godkendes. De andre værktøjer i ODA kan bruges til at undersøge sagerne nærmere. Man kan også vælge at samplotte relevante observationssteder eller parametre eller vælge andre tidsperioder. Det aktuelle valg af metode afhænger af situationen og problemstillingerne kan ofte angribes ad flere veje. Kontrol af data for vandkemi og feltmålinger er i høj grad en videns- og erfaringsbaseret vurdering af, om måleresultater ser sandsynlige ud i lyset af prøvetagningsdato, lokalitetens karakter og miljøtilstand samt sammenhæng mellem forskellige parametre og andre faktorer. Det er derfor afgørende, at medarbejderen har den fornødne viden og erfaring på området. Værktøjerne i ODA virker principielt ens for alle vandmedier, om end der kan være små forskelle i detaljen. Straks man har afsluttet den faglige kvalitetssikring, kontrolleres at alle stationer er HC-, SCL1- samt fagligt godkendt via oversigten, som findes i ODA under Administration >Status for dataindlægning og kvalitetssikring>hav/sø/vandløb/jordvand. Vælg herunder aktuelle periode, dataansvarlig og dataemne (vandkemisk undersøgelse) samt måleprogram. Fremstår felterne for de enkelte parametre som gule, er der mangler. Er felterne gule i kolonnen ODA, er antallet af indrapporterede HC- og SCL1-godkendte data ikke opfyldt, er felterne gule i kolonnen OK mangler der en faglig godkendelse. FDC kan ikke se data, der ikke er fagligt god-

15 15 kendt. Dette felt skal derfor altid være grønt, og når dette er opfyldt gives FDC besked herom per . Herefter foretager fagdatacentret en yderligere kontrol af data. Hvis FDC finder data som ser mistænkelige ud, mærkes de som FDC under kontrol. Det er desuden muligt via kvalitetsnoter at anføre kommentarer til de enkelte værdier, og herigennem føre en dialog mellem FDC og NST vedrørende mistænkelige værdier (se bilag vedr. Quickguide til kvalitetsnoter og fejlbeskeder ). I ODA vil disse data kunne findes i værktøjet Vis data under kontrol. NST skal lave en grundig og kritisk undersøgelse af disse data og tage stilling til, om der skal rettes i data, mærkes forkastet, eller om NST fastholder at data er godkendt. I sidstnævnte fald kan FDC vælge at mærke data FDC fagligt forbehold eller tage NST s vurdering til efterretning og godkende data. NST kan rette i data som tidligere har været godkendt og afsluttet. Det sker ved at ændre data i fagsystemet. De rettede data starter herefter forfra i en fuld kvalitetssikringsproces.

16 16 5 Links og referencer [1] Boutrup, S. & Svendsen, L.M. (2006). Forslag til håndtering af kvalitetssikring af data i databaser fælles for miljøcentre og fagdatacentre i Miljøministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser, Notat 8 s. [2] Munk, B. (2010). Kvalitetssikring og mærkning. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 13 s. [3] Munk, B. (2010). Kvalitetssikringsniveauer for overfaldevand. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 9 s.

17 17 6 Bilag 6.1 Kodelister Koder, der skal anvendes i STOQ findes på DCEs hjemmeside:følgende link: Brug programmet SSP3 til læsning af filerne. Vejledning til installation af dette findes samme sted. 6.2 Relaterede data TA er DT04 Vl., sø & marin MFS 6.3 Kolonneformat til feltanalyser af ferro-jern 6.4 Quickguide til kvalitetsnoter og fejlbeskeder Baggrund og formål I forbindelse med kvalitetssikringen kan det være nyttigt at knytte en bemærkning eller note til kvaliteten af data. På den måde indlejrer man noget hukommelse om kvalitetssikringsforløbet i ODA. Man bliver mere uafhængig af at enkelte medarbejdere kan huske hvad der skete for år tilbage. Derfor er der i foråret 2015 implementeret et noteapparat i tilknytning til kvalitetsmærkerne i ODA. Dele af dialogen mellem FDC og NST kan desuden indlejres og huskes i ODA med det formål at Undgå gentagne forespørgsler om mistænkelige værdier fra FDC. Fungere som fejlmelding fra FDC For dataejeren (typisk NST) kan kvalitetsnoten fungere som en huskeseddel om hvorfor et datapunkt er forkastet (elektronisk kontrol, faglig kontrol eller FDC kontrol) eller hvorfor det er godkendt trods en fejlmelding (fra elektronisk kontrol eller FDC kontrol). For FDC kan en kvalitetsnote fra dataejer informere om at der allerede er taget stilling, og måske er der så ikke brug for igen at spørge ind til mistænkelige værdier. Bemærkninger fra FDC kan orientere NST om hvorfor data er sat under kontrol. For databrugere kan en kvalitetsnote hjælpe til at forstå hvorfor der optræder outliers. Brugeren kan så selv tage stilling til om h*n vil bruge data eller udelade dem. Hurtigt i gang Man tilgår kvalitetsnoterne gennem ikonet. Dette optræder mange steder i ODA s faciliteter for kvalitetssikring og fungerer principielt ens alle steder. Ved klik på ikonet åbnes en skriveboks (figur 1), hvor man kan skrive, rette og slette i kvalitetsnoten.

18 18 Figur 1. Skriveboks til kvalitetsnoter. Når man er færdig, klikker man på GEM. Hvis man i stedet ønsker at slette hele kvalitetsnoten, kan man klikke på SLET, og hvis man ønsker at lukke skriveboksen uden at gemme eventuelle ændringer til kvalitetsnoten, klikker man på LUK. Efter at have skrevet noget i kvalitetsnoten, skifter ikonet farve til gul. På den måde kan alle brugere nu se at der er noteret noget i relation til kvalitetssikringen af det pågældende datapunkt (figur 2). Hvis man sletter kvalitetsnoten, skifter farven tilbage til blå. Figur 2. Eksempel på ikoner for udfyldte eller tomme kvalitetsnoter. QA noten er knyttet til kvalitetsmærket Tilknytningen til det kvalitetsmærke, som styrer forløbet af kvalitetssikringsprocessen, har nogle vigtige konsekvenser, som er en logisk følge af den måde kvalitetssikringen i ODA forløber. For vandkemi, feltmålinger m.m. ligger kvalitetsmærket og den tilhørende QA-note på hver enkelt analyse. Man kan altså godkende og afslutte målingen af en enkelt parameter og samtidig skrive hvorfor man har gjort det. For økologiske undersøgelser og visse andre dataemner ligger kvalitetsmærket og QA-noten derimod på hele undersøgelsen eller på en dataserie. Man godkender eksempelvis ikke et enkelt dyr, men en hel artsliste. Tilsvarende gælder QAnoten hele undersøgelsen, og vil man skrive om et enkelt dyr, må man specificere dette ved navns nævnelse. QA-noten følger kvalitetsmærket, som igen er hængt op på data. Så længe et datapunkt ligger i ODA, følges det af sit kvalitetsmærke og en eventuel QA-note. Når man sletter data i fagsystemet, slettes de tilsvarende data i ODA med tilhørende kvalitetsmærke og QA-note. Hvis man retter data i fagsystemet, skal de rettede data forfra igennem hele kvalitetssikringsprocessen. Det betyder at kvalitetsmærker starter forfra som med andre nye data og at QA-noterne derfor heller ikke findes mere. Det har den praktiske fordel at man ikke risikerer at bevare en QA-note til data som senere er rettet. Med andre ord sikrer man konsistens mellem data og kvalitetsnote. Noten vedrører altid kun de data som ligger i ODA, ikke eventuelle tidligere og rettede værdier. Hvis man sletter eller retter data for enkelte dyr i en økologisk undersøgelse (og tilsvarende for nogle andre dataemner), slettes kvalitetsmærke og note for hele undersøgelsen. Hvis man har tænkt sig at rette flere forskellige delresultater i en undersøgelse, gælder det altså om at gøre det i eet hug. FDC fejlnoter ODA giver mulighed for at indlejre væsentlige dele af korrespondancen i forbindelse med FDC kontrollen. Det sker på den måde at FDC har adgang til et særskilt felt til at skrive hvad der forekommer mistænkeligt og bør undersøges nærmere ved et datapunkt. Adgangen til FDC fejlnoterne sker på samme måde som til QA noterne, men skriveboksen har nu to felter, hvor alle kan læse i begge felter, men NST har kun rettigheder til at skrive/rette/slette i feltet til QA noter, mens FDC kun har rettigheder til feltet til FDC fejlnoter.

19 19 De fire trin i kvalitetssikringen. QA-noterne er en ekstra facilitet, som ikke ændrer grundlæggende ved den måde ODA i øvrigt fungerer. Noterne følger kvalitetsmærket og data på helt sædvanlig vis. I indlæsningskontrollen overføres data slet ikke til ODA, hvis der er fejl, der findes derfor kun en fejlmelding. Data som består kontrollen, indlægges i ODA med kvalitetsmærke, men uden QA-note. Hvis data falder for kvalitetskontrollen i den elektroniske kontrol, kan brugeren via fejllisten (figur 3) skrive en QA-note. Det er især relevant hvis man iværksætter yderligere undersøgelse af data eller vil begrunde hvorfor man har valgt at godkende data på trods af fejlmeldingen. Data som umiddelbart godkendes på dette trin, får ingen kvalitetsnote. Figur 3. Adgang til kvalitetsnoter i den elektroniske kontrol. I den faglige kontrol kan brugeren skrive QA-noter til alle data og desuden læse hvad der måtte være skrevet under den elektroniske kontrol. Noterne fremgår ikke direkte af grafværktøjet, men kan tilgås gennem Vis alle eller ved at klikke på et enkelt datapunkt (figur 4). Desuden kan man med værktøjet FDC under kontrol (vis) se hvilke data fagdatacentret har sat under kontrol og hvad der står i FDC fejlnoten. Her vil det ofte være relevant at skrive sine overvejelser om datakvaliteten i relation til FDC s melding.

20 20 Figur 4. Tilgang til kvalitetsnoter under den faglige kontrol. I FDC kontrollen kan FDC under sin datakontrol skrive i FDC fejlnoten og desuden læse hvad NST har skrevet i QA-noten under de forudgående kontroller (figur 5). Desuden kan man med værktøjet FDC under kontrol (opdater) se hvilke data fagdatacentret har sat under kontrol, hvad der står i FDC fejlnoten og hvad NST eventuelt har skrevet som respons.

21 21 Figur 5. Anvendelse af kvalitetsnote og FDC fejlnote under FDC kontrollen. Når den dataansvarlige (NST) efterfølgende bruger værktøjet FDC Under kontrol (vis) (figur 6), kan man se FDC s begrundelse for at sætte data under kontrol og skrive en begrundelse for at man alligevel betragter data som korrekte. Når hele kvalitetssikringsprocessen er slut, slettes FDC fejlnoten, så NST skal selv sørge for at deres kvalitetsnote er fyldestgørende og kan stå alene uden FDC s bemærkninger. Det kan selvfølgelig også være at der faktisk er tale om en fejl. Når den derefter rettes i fagsystemet, viskes tavlen ren, og der startes forfra som om der var tale om nye data. Alle kvalitetsmærker og noter findes ikke mere. Figur 6. FDC Under kontrol (vis)

22 Kvalitetsnoter i økologiske undersøgelser og lignende data. 22 Som nævnt ovenstående, sker kvalitetssikringen for nogle data på hele undersøgelsen, og kvalitetsnoterne følger dette. Derfor er der en fælles kvalitetsnote for hele undersøgelsen (figur 7). I den elektroniske kontrol får det den konsekvens, at hvis der er flere fejlmeldinger på den samme undersøgelse og man skriver en QA-note på én af dem, så vil den også optræde på de andre. Man ser altså pludselig det gule ikon for alle fejlmeldinger på den pågældende undersøgelse. Figur 7. QA-noter for undersøgelser God praksis Af hensyn til den praktiske nytte af kvalitetsnoterne, er det væsentligt at have en fælles forståelse af hvordan man bruger dem. Man skal prøve at forudse hvem der fremover kan have gavn af noterne, og hvilken type informationer der vil være nyttige for dem. Et par tommelfingerregler: Skriv en note hvis du har undersøgt tingene nærmere eller på anden måde brugt indersiden af hovedet andre kan sikkert have glæde af at kende til det i fremtiden. Skriv en note hvis du tror at nogen på et senere tidspunkt vil undre sig over data så har de et godt udgangspunkt i dine bemærkninger. Skriv dit navn og dato for hvornår du har skrevet eller tilføjet noget i noten. Så er det nemmere at vide hvem man skal kontakte hvis man har brug for at spørge ind til noget. Det er ikke nødvendigt at skrive i kvalitetsnoterne, hvis det drejer sig om meget rutinemæssige ting, hvor det ville være uforholdsmæssigt besværligt.

23 23 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: Vandkemi og feltmålinger

24 24 DXYY Skabelon for XX datatekniske anvisning Version: 1

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

TA henvisninger B01, L01, L02, L03, L04, L07, M02, M03, M04, M05, M06, M07, S01,S10,S06,V02

TA henvisninger B01, L01, L02, L03, L04, L07, M02, M03, M04, M05, M06, M07, S01,S10,S06,V02 Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Lise-lotte Sander Johansson og Rikke Bjerring Hansen FDC marin: Ole H. Manscher NST: Erik O.

Læs mere

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1 Titel: Interviewdata i LOOP Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Stofudvaskning fra dyrkede arealer: Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen NST: Kirsten Broch TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

0 Indhold. S05 Fiskeundersøgelse i Søer. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider:28 Sidst ændret:

0 Indhold. S05 Fiskeundersøgelse i Søer. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider:28 Sidst ændret: Titel: Fiskeundersøgelse i søer Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Mads Ulrik Kousgaard FDC ferskvand: Liselotte Sander Johansson og Lisbet Sortkjær TA henvisninger: TA. nr.: DS02 Version:

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna

Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna Titel: Datateknisk anvisning for marin blødbundsfauna Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Marin: Jørgen Hansen, L.S. Hansen, Mihail-Constantin Carausu MST: Helle Buur Pedersen TA henvisninger

Læs mere

Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Version: 1

Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Version: 1 Titel: Fytoplankton og zooplankton Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Nikolaj Holmboe, Helene Munk Sørensen, Helle Jensen og Karsten Fugl. FDC ferskvand: Liselotte Sander Johansson, Jens

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer Titel: Stations- og oplandsoplysninger Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Jan Grandahl FDC ferskvand: Jytte Erfurt og Peter Wiberg-Larsen TA henvisninger TA. nr.: DV-01 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret:

0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret: Titel: Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota fisk og muslinger- og i marint sediment Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere:

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Marine fysiske og kemiske data

Marine fysiske og kemiske data STOQ SQL Server Marine fysiske og kemiske data Brugervejledning til det marine modul Marts, 2015 Sag nr. 6097664 Version 3.05 Dato 2015-03-21 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L03 1.0 07.09.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 5 Sidst

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Værktøj Brugervejledning til værktøjsmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Titel: Hydrometri. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 27 Sidst ændret: Version: 1. Dokumenttype: Teknisk anvisning DB02

Titel: Hydrometri. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 27 Sidst ændret: Version: 1. Dokumenttype: Teknisk anvisning DB02 Titel: Hydrometri Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC: Niels Bering Ovesen, Jytte Erfurt og Jens Bøgestrand NST: Erik Obel Jepsen TA henvisninger TA. nr.: DB02 Version: 1.1 Oprettet: 31.08.2014

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

0 Indhold. Oprettet: Version: 1.0 Gyldig fra: Sider: 38 Sidst ændret:

0 Indhold. Oprettet: Version: 1.0 Gyldig fra: Sider: 38 Sidst ændret: Titel: Fysisk indeks, vegetation, bundfauna og fisk Dokumenttype: Datateknisk anvisning TA. nr.: DV-02 Forfattere: NST: Jan Grandahl FDC ferskvand: Jytte Erfurt og Peter Wiberg-Larsen Version: 1.0 Gyldig

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank

INSTRUKS FOR REGISTRERING OG STATUSSKIFT, BLOD. Dansk Reuma Biobank Instruks for registrering og statusskift, blod Formål At registrere blodfraktioner i registreringsmodulet tilhørende Regionernes Biobank (A: Daglig indregistrering af blod/blodmaterialer), samt at skifte

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 2 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Rapporter Brugervejledning til rapportmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere