Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen"

Transkript

1 Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag med ansøgning om godkendelse af et varmeprojekt for udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde til at omfatte virksomheden Geovent på Hovedgaden 86, 8831 Løgstrup. Projektforslaget omfatter etablering af en fjernvarmeledning på ca. 519 m langs Hovedgaden samt udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde. Afgørelse Det vedlagte projekt er hermed godkendt. Afgørelsen er truffet efter varmeforsyningslovens 4. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Dato: 16. juni 2014 Sagsnr.: 2012/ Sagsbehandler: rak Direkte tlf.: Direkte Begrundelse Projektet opfylder betingelserne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse. Projektet er rentabelt for Løgstrup Varmeværk. Klagevejledning I henhold til projektbekendtgørelsens 29 kan Byrådets afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, Viborg Kommune sender derefter snarest klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for Byrådets afgørelse. Byrådet skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. I henhold til projektbekendtgørelsens 30 kan en afgørelse truffet af Energiklagenævnet i henhold til 29 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr Med venlig hilsen Karl Johan Legaard Jensen Planchef Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Sagsbehandler Kopi til: HMN Naturgas I/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg Vedlagt: Projektforslag

2 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A, 1. sal DK-2450 København SV Tel: Revideret- 19. februar CVR:

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Projektforslagets formål Projektforslagets tekniske forhold Afgrænsning af projektet Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg 7 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Varmeproduktioner Anlægsomfang 9 4 Konsekvensberegninger Virksomhedsøkonomi 11 Kvalitetssikret af 4.2 Samfundsøkonomi 12 Ebbe Münster Samfundsøkonomisk følsomhed Forbrugerøkonomiske forhold Energi og miljø 14 5 Konklusion 17 Bilag A: Forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger 18 Bilag B: Samfundsmæssige konsekvenser 20 Bilag C: Virksomhedsøkonomi og budgetter 21 Bilag D: Takstblad 22 Bilag E: Forbrugerøkonomi Geovent 23 Bilag F: EnergyPRO beregninger 23 Bilag G: Afgrænsning af forsyningsområde 33 Rekvirent Svend Drejer Jensen Løgstrup Varmeværk a.m.b.a Kølsenvej 14A 8831 Løgstrup Kontaktperson Varmemester Svend Drejer Jensen Kølsenvej 14A 8831 Løgstrup Tlf tdcadsl.dk Projektforslag udarbejdet af PlanEnergi, Nordjylland Linn Laurberg Jensen Tlf.: Tlf.: & Christian Carlsen Tlf.: Projekt ref. 760 Side 2 af 33

4 Indledning Dette projektforslag er et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet ved Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. til virksomheden Geovent, Hovedgaden 86, der ønsker omlagt til fjernvarmeforsyning. Virksomheden opvarmes i dag med olie. Projektforslaget er udarbejdet ifølge varmeforsyningsloven. Løgstrup Varmeværk er projektejer og anlægsvært for udvidelsen af forsyningsområdet. Alle beløb i projektforslaget er i 2013-kr. ekskl. moms med mindre andet er nævnt. 1.1 Projektets baggrund For at Geovent kan tilsluttes fjernvarmen i Løgstrup, skal der etableres en forsyningsledning på omkring 519 m, hvoraf de 229 m er en opgradering af den eksisterende ledning, som er nødvendig for at forsyne Geovent. Opvarmningen ved Geovent varetages i dag af en række kaloriferefyr i produktionen og et traditionelt oliefyr i administrationsbygningen. Der er i dag et varmebehov i bygningen på 175 MWh årligt. Geovent har endvidere planer om at opføre en ny lagerhal i tilknytning til de eksisterende bygninger. Varmebehovet i den nye bygning vurderes at være på 67 MWh/år, hvilket giver et samlet varmebehov på 242 MWh/år, hvis det nuværende varmeforbrug ikke ændres. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter varmeforsyningslovens retningslinjer (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011). 1.2 Projektforslagets formål Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser for således at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget orientere de forsyningsselskaber, der berøres af projektet, og som skal have projektet i høring. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 1.3 Projektforslagets tekniske forhold Tilslutningen af Geovent vil give et øget varmebehov for Løgstrup Varmeværk. Geovent vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør. Side 3 af 33

5 1.4 Afgrænsning af projektet Geovent ligger vest for Løgstrup på Hovedgaden 86, se placering på kortet i Figur 1. Kortet viser det eksisterende fjernvarmenet. Det nye ledningsstykke vil fortsætte langs Hovedgaden. Hele ledningen på 519 m i trace er markeret med rød på kortet. Figur 1: Kort over Løgstrup fjernvarmenet, Geodatastyrelsen. 1.5 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i dette projektforslag. 1.6 Indstilling Løgstrup Varmeværk indstiller til Viborg Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Viborg ansøges om at godkende projektforslaget. 1.7 Organisatoriske forhold Løgstrup Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget frem til og med hovedhaner og varmemålere hos forbrugere. Den ansvarlige for projektet er: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup Kontaktperson: Svend Drejer Jensen Tlf.: Side 4 af 33

6 Projektforslaget er udarbejdet af: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Kontaktperson: Linn Laurberg Jensen Tlf.: Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse primo 2014, kan projektet opstartes i foråret Side 5 af 33

7 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011). Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 6 i bekendtgørelse for forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at forsyningsområdet for Løgstrup Varmeværk udvides med et ekstra varmebehov på 242 MWh årligt eksklusive varmetab i fjernvarmerør. Varmebehovet vil blive dækket af de eksisterende produktionsenheder på værket. I bilag G er vedlagt kort, der viser afgrænsningen af det fremtidige forsyningsområde. 2.2 Fysisk planlægning Geovent er placeret på adressen Hovedgaden 86, 8831 Løgstrup, der ligger i landzone, placeret vest for Løgstrup by. Virksomheden ligger i kystnærhedszone, ca. 1,4 km fra Hjarbæk Fjord. Placeringen er i kommuneplanen udpeget som planlægningszone, hvor der kan gives tilladelse til byggeri, hvis det har helt underordnet betydning i forhold til kystinteresser. Der er ca. 50 m fra skel ved Hovedgaden 86 til kommuneplanlagt boligområde, der kom med i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 7 om Byudvikling og landsbyafgrænsning i november Af lokalplanforslaget For Geovent er der udlagt et boligområde vest for Hjarbækvej. Området er i kommuneplanen benævnt Løgs B4.06 og Løgs. B4.01. Tidsplanen for dette område er endnu ukendt, men Viborg Kommunes rammeplaner er gældende for 2013 og 2025 og er altså indenfor kommunens planperiode. Som et led i planlægningen af forsyningen til disse nye boligområder kan ledningen til Geovent med fordel indgå. Investeringen i ledningsnettet fra Løgstrup varmeværk anlægger 519 m ledning, hvoraf 229 m gammel ledning udskiftes. Med i betragtningen følger derved en betragtelig nedsætning i varmetabet på strækningen fra omkring 30% til 10%. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. Side 6 af 33

8 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til matriklen sker på og i arealer, der er offentligt ejet. Derfor vil der til gennemførsel af projektet ikke blive behov for ekspropriation af private arealer. Side 7 af 33

9 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Varmeproduktionen for perioden august 2011 til juli 2012 var i henhold til årsopgørelsen fra Løgstrup Varmeværk på MWh. Dette tal er korrigeret i forhold til normal-graddøgn til MWh årligt. Løgstrup Varmeværk har et maksimalt effektbehov på 4,9 MW. Det samlede varmebehov fra Løgstrup Varmeværk stiger i projektet for udvidelse af forsyningsområdet med 242 MWh til i alt MWh årligt. Det årlige varmetab for udvidelsen er estimeret til 10%. Dvs. det samlede årlige varmebehov fra Løgstrup Varmeværk stiger derved til MWh årligt. Beregningerne er foretaget i programmet energypro, der beregner den optimale drift time for time over året. Udskrifter fra beregningerne er vedlagt i bilag F. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Fjernvarmebehovet i Løgstrup Varmeværks forsyningsområde er baseret på to naturgaskedler og to naturgasmotorer. Ifølge Varmeplan Danmark 2010, er individuelle varmepumper det mest samfundsøkonomiske oplagte alternativ til fjernvarme. På kort sigt er brændselsforbruget, CO2-emissionen og samfundsøkonomien for individuelle varmepumper på niveau med fjernvarme. Dog er de samfundsøkonomisk lidt dårligere indenfor, og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er bedre, når man kommer længere ud, hvorfor opvarmning med individuelle varmepumper kun skal foregå uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Derfor er der i nærværende beregningerne for forbruger- og samfundsøkonomi regnet med et alternativet individuelle varmepumper til at dække det ekstra varmebehov ved virksomheden Geovent. For individuelle varmepumper er regnet med en gennemsnitlig årlig COP på 3 i henhold til Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle anlæg 1. Der regnes på følgende 3 scenarier: Referencen: Driften af værket med eksisterende varmegrundlag + Geovent opvarmet med olie i eksisterende bygning samt en varmepumpe i den nye bygning Projekt 1: Driften af værket med eksisterende varmegrundlag + varmebehov for udvidelse af forsyningsområde til Geovent på 242 MWh årligt plus varmetab. Projekt 2: Driften af værket med eksisterende varmegrundlag + forsyning af Geovent med en stor individuel varmepumpe til det samlede varmebehov på 242 MWh årligt. 1 Danish Energy Agency - Technology Data for Energy Plants, Individual Heating Plants and Energy Transport, October Side 8 af 33

10 For Referencen opsættes Løgstrup Varmeværk som den eksisterende drift, mens varmebehovet ved Geovent dækkes af oliefyr i den eksisterende bygning og af en varmepumpe i den nye bygning. Varmepumpens elbehov er ca. 22 MWh årligt. I Projekt 1 tilkobles varmebehovet på 242 MWh årligt ved Geovent det eksisterende varmebehov for Løgstrup Varmeværk. Hertil lægges 10% i varmetab. Det vil sige at det samlede varmebehov, der skal dækkes af Løgstrup Varmeværk er 266 MWh årligt I Projekt 2 opsættes Løgstrup Varmeværk som den eksisterende drift, mens varmebehovet ved Geovent dækkes af en varmepumpe. Med en COP på 3 giver dette et elforbrug på 80 MWh årligt. For beregningerne i energypro, er det kun de økonomiske forhold for Løgstrup Varmeværk, der indgår. Økonomiske forhold for varmepumpe og oliefyr er beregnet i et Excel ark. 3.3 Varmeproduktioner I tabel 1 ses varmeproduktionerne for de tre scenarier: Reference Projekt 1 Projekt 2 Løgstrup Varmeværk Motor 3 MWh/år Motor 4 MWh/år Kedel Møllevang MWh/år Kedel Møllevang (res) MWh/år Geovent Oliekedel MWh/år Varmepumpe MWh/år Tabel 1: Varmeproduktioner for de tre scenarier. Det maksimale varmebehov, for Løgstrup Varmeværk, er efter udvidelsen estimeret til 5 MW. Ovenstående produktionsdata er fra energypro. Som det ses, er der ikke store ændringer i varmefordelingen ved en udvidelse af varmebehovet på 266 MWh årligt, der inkluderer et estimeret varmetab på 10% tillagt de 242 MWh i årligt varmebehov til Geovent. 3.4 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter en udvidelse af forsyningsområde med udlægning af forsyningsledning til Geovent, se kort over området på Figur 1. Der skal etableres en forsyningsledning på omkring 519 m, hvoraf de 229 m er en opgradering af den eksisterende ledning på Hovedgaden. Side 9 af 33

11 I forbindelse med konvertering fra olie til fjernvarme ved Geovent skal virksomheden investere omkring kr. til ombygning af den nuværende interne varmeinstallation. I henhold til gældende prisblad fra Løgstrup Varmeværk, skal der betales en tilslutningsafgift på 50,00 kr./m 2. Afgiften reguleres iht. arealet i BBR registeret. Tilslutningsafgiften for Geovent er beregnet til kr. Bestyrelsen for Løgstrup Varmeværk har valgt at give en tilslutningsrabat, hvilket betyder at den samlede tilslutningsafgift for Geovent beløber sig kr. Der er afsat kr. til uforudsete udgifter, hvilket giver en samlet investering for Geovent på kr. ved konvertering til fjernvarme. En lokal entreprenør har oplyst en overslagspris på jordarbejde på kr. En fjernvarmerørproducent har oplyst en overslagspris på ledningen på kr. Smedearbejdet er vurderet til ca kr. Den samlede investering for Løgstrup Varmeværk er på ca kr. Dertil er lagt en post til diverse på kr., dvs. at anlægsomkostningerne i alt er kr. når tilslutningsafgiften fra Geovent er fratrukket. Varmebehovet i den nye bygning, ved Geovent, vurderes at være på 67 MWh/år. Såfremt at Geovent ikke bliver tilkoblet fjernvarmeforsyningen i Løgstrup, skal den nye bygning opvarmes ved hjælp af en luft-vand varmepumpe. Investeringen i varmepumpen, er her til er vurderet til kr. Som et alternativ til konverteringen til fjernvarme, er der i nærværende projektforslag belyst et scenarie, hvor Geovent s samlede varmebehov dækkes af en varmepumpe. Den samlede investering i en varmepumpe til forsyning af Geovent er estimeret baseret på Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle anlæg 2. Geovents samlede varmebehov på 242 MWh årligt er vurderet til en varmeeffekt på 134 kw. Benyttes investeringsomkostninger i Teknologikataloget, svarer dette til en investering på kr. Derudover regnes med en drift og vedligeholdelses omkostning pr. anlæg på kr. årligt. For budgetter, se Afsnit 4.1 for virksomhedsøkonomi. 2 Luft vand varmepumpe. Side 10 af 33

12 4 Konsekvensberegninger Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen og referencen inklusiv varmebehov for udvidelse af forsyningsområde med Geovent, samt forskellen mellem referencen og referencen inklusive omlægning til individuel varmepumpe ved Geovent. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultaterne kan således kun bruges til at sammenligne projektet og referencen. 4.1 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved udvidelse af forsyningsområdet, sammenholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for Referencen og Projekt 1. Beregningerne er udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktionsomkostninger er opgjort for projektet og referencen. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Den estimerede investering for Løgstrup Varmeværk er vist i tabel 2. Reference Projekt 1 Solgt varme til Geovent MWh/år 242 Investering, netudvidelse Entreprenørarbejde kr Transmissionsledning kr Smedearbejde, overslag kr Tilslutningsafgift fra Geovent kr Diverse kr I alt ledningsnet kr Tabel 2: Investeringer for Løgstrup Varmeværk i forsyningsudvidelsen. I tabel 3 ses virksomhedsøkonomien for Løgstrup Varmeværk ved udvidelsen af forsyningsområdet til virksomheden Geovent (Projekt 1): Side 11 af 33

13 Grundberegning (Naturgas 2,52 kr/nm 3 ) Reference Projekt 1 Varmeproduktion MWh/år Nettovarmebehov, Geovent MWh/år 242 Varmepris, Løgstrup Varmeværk Prisblad for varmeåret 2013/2014 kr./mwh 570 Salg af varme til Geovent kr./år Effektafgift pr. m 2 bolig/erhvervsareal i.h.t. BBR-registeret m 2 á 18,6 kr./m 2 kr./år Effektafgift pr. m 2 bolig/erhvervsareal i.h.t. BBR-registeret 1500 m 2 á 18,6 kr./m 2 kr./år Abonnementsbidrag pr. opsat måler kr./år Samlede indtægter ved salg af varme til Geovent (mellemregning) kr./år Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Besparelse inkl. indtægt ved salg af varme til Geovent kr./år Simpel tilbagebetalingstid år - 6,9 Investering kr Kapitalomkostninger** kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 323 Besparelse varmeproduktionspris kr./mwh 4 *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Beregnet som 5,74%/år af investeringerne, svarende til et 25-årigt annuitetslån med en realrente på ca. 3% p.a. Tabel 3: Virksomhedsøkonomi for Løgstrup Varmeværk ved udvidelse af forsyningen til Geovent. Ved en budgetteret investering på kr. vil den årlige ydelse på et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. beløbe sig til kr. De årlige ekstra omkostninger på driften til brændsel samt drift og vedligeholdelse beløber sig til kr. årligt. Det vil sige, at der er en samlet ekstra omkostning for værket på kr. årligt. Indregnes indtægt ved salg af varme til Geovent samt tilslutningsbidrag opnås en årlig nettobesparelse for værket på kr. Som det fremgår, er virksomhedsøkonomien for projektet med udvidelse af forsyningsområdet ved Løgstrup Varmeværk positiv. Forudsætninger for beregningen er vedlagt i Bilag C og D. Projekt 2 for forsyning af varmebehovet ved Geovent med varmepumpe påvirker ikke Løgstrup Varmeværks økonomi. 4.2 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens vejledning: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, samt Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, oktober Kalkulationsrenten er 4%, jf. opdateret tillægsblad til vejledning af juni Samfundsøkonomien er beregnet over en periode på 20 år. Endvidere er der anvendt gældende tillægsblad vedrørende global warming potentials for metan og lattergas fra juni Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes først rentabiliteten i fjernvarmeforsyningen med en udvidelse af forsyningsområdet på 242 MWh plus varmetab, set fra samfundets side. Dernæst betragtes rentabiliteten i dækningen af varmebehovet, hvis en individuel varmepumpe bliver installeret ved Geovent, dvs. installationen af individuel varmepumpe er sammenlignet med referencen. Side 12 af 33

14 De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis en situation med den nuværende drift, en situation, hvor Løgstrup Varmeværk udvider forsyningen med 242 MWh årligt plus varmetab og en situation, hvor det ekstra varmebehov er dækket af individuel varmepumpe. Projekt 1: Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis referencen og en situation, hvor varmebehovet er øget med 242 MWh årligt plus varmetab ved Løgstrup Varmeværk opnås et samfundsøkonomisk overskud på 1,15 mio. kr. over 20 år. Der er for denne løsning indregnet investering i en udvidelse af ledningsnettet. I referencesituationen er der regnet med en investering i en varmepumpe til den nye bygning samt en geninvestering efter 10 år til udskiftning af oliefyr. Grundet varmepumpers levetid på 20 år 3, er der ikke indsat geninvesteringer eller scrapværdi. Der er for oliefyr indsat en scrapværdi på baggrund levetiden på 20 år 4 efter den 20-årige periode. For varmepumpen i referencen er medregnet en energiafgift på 40,7 øre/kwh. For oliefyret er der en energiafgift på 216,9 øre/kwh, CO 2 -afgift på 43,5 øre/kwh og en NO x -afgift på 4,6 øre/kwh. Udgifter til drift og vedligeholdelse på varmepumpe og oliefyr er sat efter Energistyrelsen Teknologikatalog. Der er for fjernvarmenettet medregnet en scrap-værdi efter 20 år på baggrund af en estimeret levetid på 60 år for nye fjernvarmerør med lineær afskrivning af investeringen. Projekt 2: Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for referencen og en situation, hvor det ekstra varmebehov er dækket af en individuel varmepumpe ses et samfundsøkonomisk overskud på 1,12 mio. kr. over betragtningsperioden på 20 år. I referencesituationen er der regnet med en investering i varmepumpe til udbygningen samt en geninvestering efter 10 år til udskiftning af oliefyr. Der er for oliefyr indsat en scrapværdi på baggrund af levetid efter den 20-årige periode. For varmepumpen i Referencen og Projekt 2 er medregnet en energiafgift på 40,7 øre/kwh. For oliefyret er der en energiafgift på 216,9 øre/kwh, CO 2 -afgift på 43,5 øre/kwh og en NO x -afgift på 4,6 øre/kwh. Udgifter til drift og vedligeholdelse på varmepumpe og oliefyr er sat efter Energistyrelsen Teknologikatalog. Derved er dækningen af det ekstra varmebehov på 242 MWh årligt plus varmetab med fjernvarme fra Løgstrup Varmeværk det bedste samfundsøkonomiske alternativ. Beregningerne på samfundsøkonomien er vedlagt i Bilag B. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag A samt beregningsresultater for forudsætningerne i Bilag F (energypro) Samfundsøkonomisk følsomhed Som allerede nævnt under Afsnit 2.2 for den fysiske planlægning kan ledningen indgå i forsyningsplanlægningen af nye boligområder for kommunen samt nedsætte varmetabet på stræknin- 3 Teknologikataloget for individuelle anlæg 4 Teknologikataloget for individuelle anlæg Side 13 af 33

15 gen betydeligt. Investeringen i udvidelsen bør derfor indgå i den samfundsøkonomiske betragtning i vurderingen af projektforslaget. Levetiden på varmepumper er til debat. Der er derfor foretaget en følsomhedsberegning på samfundsøkonomien, hvor investeringen i varmepumper for referencen og projekt 2 indgår i 2014 med en geninvestering efter 15 år og en scrapværdi efter perioden på 20 år. For referencen sammenlignet med projekt 1 for forsyning med fjernvarme er der et samfundsøkonomisk overskud på 1,3 mio. kr. og en intern rente på 26,16 %. For referencen sammenlignet med projekt 2 for forsyning med varmepumper er der et samfundsøkonomisk overskud på 1 mio. kr. med en intern rente på 22,74 %. Det samfundsøkonomiske overskud for projektet med fjernvarme er altså større ved kortere levetid på varmepumper og den interne rente mere robust, hvilket bør tages med i betragtningen. 4.3 Forbrugerøkonomiske forhold Idet Geovents varmebehov dækkes af fjernvarme fra Løgstrup Varmeværk opnås en samlet besparelse på varmeproduktionen på 4 kr./mwh. Tilslutningen vil derved komme de øvrige brugere til gode. For Geovent som forbruger er her belyst forskellen mellem installation af individuel varmepumpe til dækning af varmebehovet sammenlignet med forsyning fra fjernvarme, se resultater i tabel 4. Besparelse Projekt 1 kr./år Projekt 2 kr./år Tabel 4: Resultat af forbrugerøkonomi, se Bilag E. Geovent kan spare kr. årligt ved at få indlagt fjernvarme fremfor forsyning fra individuel varmepumpe og oliefyr, mens den årlige besparelse er kr. når hele varmebehovet dækkes af en varmepumpe. Levetiden for varmepumper er ifølge Teknologikataloget 20 år. Der er i beregningerne benyttet en forrentning af varmepumpen på 15 år med 4% i rente, for at afskrive varmpumpen inden levetidens udløb. Prisen for elafregning er 123 øre/kwh ifølge Energmidt.dk med tilslutning i kabelskab. Der er medregnet reduceret elafgift til varmepumper. Fjernvarmen er forrentet over 20 år med 4% i rente. Beregningerne er vedlagt i Bilag E. For varmepumper vil der kræves en ny investering efter år, mens dette ikke er tilfældet for fjernvarme. Varmepumper er en mere kompliceret teknologi end fjernvarme. Levetiden og udgifter til vedligeholdelse kan derfor være til debat. I den belyste forbrugerøkonomi er der ikke taget højde for uforudsete udgifter eller geninvestering i varmepumpen. 4.4 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen. De energiog miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. den nuværende drift og driften af varmeværket ved en udvidelse af forsyningsområdet på 242 MWh inklusive ledningstab, med fjernvarme, er opstillet i tabel 5 og 6. Side 14 af 33

16 Projekt 1: Fjernvarmeforsyning til Geovent PlanEnergi, december 2013 / LLJ Energimæssige Projekt minus Enhed Reference Projekt konsekvenser reference Varme ab værk MWh/år Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Kedel MWh/år Naturgas, Kedel MWh/år Gasolie, Indiv. MWh/år Brændsler i alt MWh/år El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år El-prod. minus forbrug MWh/år Tabel 5: Brændselsforbrug pr. år før og efter udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme, Projekt 1. Projekt 1: Fjernvarmeforsyning til Geovent PlanEnergi, december 2013 / LLJ Emissioner 1 Enhed Reference Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år CH 4 (metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år SO 2 kg/år NO X kg/år PM 2,5 kg/år Note 1: Incl. CO 2 -udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. Tabel 6: Gennemsnitlig luftemission over 20 år ved udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme, Projekt 1. Det fremgår af tabel 5 og tabel 6, at emissionerne og brændselsforbruget falder ved udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme, svarende til en reduktion på 8 ton CO 2 -ækvivalenter årligt. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. den nuværende dækning af varmebehovet og dækningen af varmebehovet, når det ekstra varmebehov på 242 MWh årligt dækkes af en individuel varmepumpe, er opstillet i tabel 7 og 8. Side 15 af 33

17 Projekt 2: Varmepumpeforsyning til Geovent PlanEnergi, december 2013 / LLJ Energimæssige Projekt minus Enhed Reference Projekt konsekvenser reference Varme ab værk MWh/år Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Kedel MWh/år Naturgas, Kedel MWh/år Gasolie, Indiv. MWh/år Brændsler i alt MWh/år El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år El-prod. minus forbrug MWh/år Tabel 7: Brændselsforbrug pr. år før og efter udvidelse af forsyningsområdet dækket af individuelle varmepumper, Projekt 2. Projekt 2: Varmepumpeforsyning til Geovent PlanEnergi, december 2013 / LLJ Emissioner 1 Enhed Reference Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år CH 4 (metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år SO 2 kg/år NO X kg/år PM 2,5 kg/år Note 1: Incl. CO 2 -udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. Tabel 8: Brændselsforbrug pr. år før og efter udvidelse af forsyningsområdet dækket af individuel varmepumpe, Projekt 2. Der ses en mindre ekstra udledning for udvidelsen af forsyningsområdet med individuel varmepumpe. Side 16 af 33

18 5 Konklusion Resultaterne af beregningerne viser positiv virksomhedsøkonomi ved dækning af det ekstra varmebehov med fjernvarme fremfor individuel varmepumpe. For udvidelse med fjernvarme ses også et samfundsøkonomisk overskud for fjernvarmeprojektet sammenholdt med en Referencen. På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i 6 i bekendtgørelse nr. 374, som nævnt i afsnit 2.1, at være overholdt for projektet med fjernvarme fra Løgstrup Varmeværk til dækning af det ekstra varmebehov som værende det samfundsøkonomiske bedste alternativ fremfor en individuel varmepumpe. Kommunalbestyrelsen ved Viborg Kommune anmodes på denne baggrund om at godkende projektforslaget. Side 17 af 33

19 Bilag A: Forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi Skabelon udarbejdet af: PlanEnergi, den 8. oktober 2013 / Anders Michael Odgaard Projekt udarbejdet af: PlanEnergi, januar 2014 / LLJ Grundlag: Værk: Projekt: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, oktober Samt tillægsblade, juni Løgstrup Varmeværk Projekt 1: Fjernvarmeforsyning til Geovent Samfundsøkonomisk overskud: søkr Intern rente 25,67% - Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype Varme ab værk MWh/år Brændsel 1 MWh/år Naturgas, Motor Brændsel 2 MWh/år Naturgas, Motor Brændsel 3 MWh/år Naturgas, Kedel Brændsel 4 MWh/år Naturgas, Kedel Brændsel 5 MWh/år Gasolie, Indiv. Brændsel 6 MWh/år Brændsel 7 MWh/år Brændsel 8 MWh/år El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år 22 0 VP Geovent Prisniveau 2012-kr Kalkulationsrente 4,00% Økonomi Reference Projekt Drift og vedligehold 2012-kr/år Afgifter minus tilskud 2012-kr/år Reference Projekt Investering Investering Gennem- År 2012-kr 2012-kr førelsesgrad % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Antal driftsår 20,0 Side 18 af 33

20 Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi Skabelon udarbejdet af: PlanEnergi, den 8. oktober 2013 / Anders Michael Odgaard Projekt udarbejdet af: PlanEnergi, januar 2014 / LLJ Grundlag: Værk: Projekt: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, oktober Samt tillægsblade, juni Løgstrup Varmeværk Projekt 2: Varmepumpeforsyning til Geovent Samfundsøkonomisk overskud: søkr Intern rente 23,55% - Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype Varme ab værk MWh/år Brændsel 1 MWh/år Naturgas, Motor Brændsel 2 MWh/år Naturgas, Motor Brændsel 3 MWh/år Naturgas, Kedel Brændsel 4 MWh/år Naturgas, Kedel Brændsel 5 MWh/år Gasolie, Indiv. Brændsel 6 MWh/år Brændsel 7 MWh/år Brændsel 8 MWh/år El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år VP Geovent Prisniveau 2012-kr Kalkulationsrente 4,00% Økonomi Reference Projekt Drift og vedligehold 2012-kr/år Afgifter minus tilskud 2012-kr/år Reference Projekt Investering Investering Gennem- År 2012-kr 2012-kr førelsesgrad % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Antal driftsår 20,0 Side 19 af 33

21 Bilag B: Samfundsmæssige konsekvenser Beregning af samfundsøkonomisk underskud PlanEnergi, januar 2014 / LLJ Samfundsøkonomiske meromkostninger: Projekt 1 År Investeringer + D&V Brændsler Faktorpriser El-forbrug minus elproduktion Invest. + D&V + brændsler + el Projekt minus reference Invest. + D&V + Forvridningstab brændsler + el Beregningspriser CO 2 - omkostninger SO 2 -, NO X - og PM 2,5 - omkostninger I alt I alt, nutidsværdi kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2011-søkr Nutidsværdi Samfundsøkonomiske meromkostninger: Projekt 2 År Investeringer + D&V Brændsler Faktorpriser El-forbrug minus elproduktion Invest. + D&V + brændsler + el Projekt minus reference Invest. + D&V + Forvridningstab brændsler + el Beregningspriser CO 2 - omkostninger SO 2 -, NO X - og PM 2,5 - omkostninger I alt I alt, nutidsværdi kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2012-søkr 2011-søkr Nutidsværdi Side 20 af 33

22 Bilag C: Virksomhedsøkonomi og budgetter Økonomi for projekt Løgstrup Varmeværk, udvidelse af varmeforsyningsområde Reference Projekt 1 Solgt varme til Geovent MWh/år 242 Investering, netudvidelse Entreprenørarbejde kr Transmissionsledning kr Smedearbejde, overslag kr Tilslutningsafgift fra Geovent kr Diverse kr I alt ledningsnet kr Grundberegning (Naturgas 2,52 kr/nm 3 ) Reference Projekt 1 Varmeproduktion MWh/år Nettovarmebehov, Geovent MWh/år 242 Varmepris, Løgstrup Varmeværk Prisblad for varmeåret 2013/2014 kr./mwh 570 Salg af varme til Geovent kr./år Effektafgift pr. m 2 bolig/erhvervsareal i.h.t. BBR-registeret m 2 á 18,6 kr./m 2 kr./år Effektafgift pr. m 2 bolig/erhvervsareal i.h.t. BBR-registeret 1500 m 2 á 18,6 kr./m 2 kr./år Abonnementsbidrag pr. opsat måler kr./år Samlede indtægter ved salg af varme til Geovent (mellemregning) kr./år Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Besparelse inkl. indtægt ved salg af varme til Geovent kr./år Simpel tilbagebetalingstid år - 6,9 Investering kr Kapitalomkostninger** kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 323 Besparelse varmeproduktionspris kr./mwh 4 *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Beregnet som 5,74%/år af investeringerne, svarende til et 25-årigt annuitetslån med en realrente på ca. 3% p.a. Side 21 af 33

23 Bilag D: Takstblad Side 22 af 33

24 Bilag E: Forbrugerøkonomi Geovent Varmebehov, eksisterende bygning MWh Varmebehov, ny bygning MWh Elforbrug, eksisterende bygning MWh 0 58 Elforbrug, ny bygning MWh 0 22 Reference situationen for Geovent Olie ( l i 2012 á 10 kr./l) kr./år Energiafgift (216,9 øre/l) kr./år CO2-afgift (43,5 øre/l) kr./år Nox-afgift (4,6 øre/l) kr./år 816 Drift og vedligehold (oliefyr) kr./år El til varmepumpe (123 øre/kwh) kr./år Energiafgift (40,7 øre/kwh) kr./år Investering i varmepumpe kr Forrentning; 4%, 15 år kr./år Drift og vedligehold (VP) kr./år Samlede årlige omkostninger kr./år Ny tilslutning Projekt 1 Fjernvarmetilslutning Projekt 2 Forsyning med varmepumper Projekt 1: Fjernvarmetilslutning Tilslutningsafgift, omlægning til fjernvarme kr Forrentning; 4%, 20 år kr./år Årlige forbrugsafgifter: Abonnementsbidrag pr. opsat måler kr./år Effektafgift pr. m2 erhvervsareal i.h.t. BBR-registret kr./år Forbrugsafgift: 0,57 kr./kwh kr./år Årlige forbrugsudgifter kr./år Samlede årlige omkostninger kr./år Projekt 2: Forsyning fra varmepumpe Investering kr Forrentning; 4%, 15 år kr./år Årlige forbrugsafgifter: El til varmepumpe (123 øre/kwh) kr./år Energiafgift (40,7 øre/kwh) kr./år Drift og vedligehold kr./år Årlige forbrugsafgifter kr./år Samlede årlige omkostninger kr./år Besparelse Projekt 1 kr./år Projekt 2 kr./år Side 23 af 33

25 Bilag F: EnergyPRO beregninger Side 24 af 33

26 Side 25 af 33

27 Side 26 af 33

28 Side 27 af 33

29 Side 28 af 33

30 Side 29 af 33

31 Side 30 af 33

32 Side 31 af 33

33 Side 32 af 33

34 Bilag G: Afgrænsning af forsyningsområde Side 33 af 33

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Notat Projekt: Dato: 5. marts 2015 Brædstrup Fjernvarme Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Linn Laurberg Jensen PlanEnergi, Værksgruppen E: llj@planenergi.dk T: +45 9682 0450

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeledning mellem Karup og Kølvrå og udnyttelse af overskudsvarme i Karup

Godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeledning mellem Karup og Kølvrå og udnyttelse af overskudsvarme i Karup Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Karup Varmeværk a.m.b.a. Godthaabsvej 2 7470 Karup (sendt til karupvarmevaerk@gmail.com) plan@viborg.dk www.viborg.dk Godkendelse af projekt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

maj 2014 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax

maj 2014 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg og udvidelse af varmeforsyningsområdet hos Hjallerup Fjernvarme, samt etableringen af transmissionsledning til Klokkerholm Kraftvarmeværk. NORDJYLLAND Jyllandsgade

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere