6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 University College ~ co~i7t SLAGELSE"

Transkript

1 ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling NS og COWI NS

2 2/8 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE l Oversigtskort over området 2 Om visionen og handlingsplanen Vision og handlingsplan for Campus Slagelse er blevet til gennem en intensiv proces, hvor interessenterne i det samlede byudviklingsområde omkring Slagelse Station har været involveret. Der har været møder med Syddansk Universitet (SDU) og University College Sjælland (UCSJ), og med DSB Ejendomme og forvaltningerne har spillet ind med ideer og forslag. Et forslag til vision har været drøftet i 17, stk. 4-udvalget for Campus Slagelse. 3 Det ønsker SDU og UCSJ SDU har tilkendegivet et ønske om at udvide i tilknytning til sine nuværende lokaler ved stationen, og UCSJ ønsker at flytte til stationsområdet. Begge er interesserede i at udnytte fordelene ved at lokalisere sig sammen og er åbne over for at også andre brugere bliver en del af projektet. SDU vurderer, at der i perioden fra 2016 til 2020 er behov for at udvide med op til m 2. og vil på kort sigt forsøge at få mere plads ved at inddrage andre lejemål i den nuværende bygning. Der er ikke truffet formel beslutning om udbygning i Slagelse. UCSJ ønsker at samle sine aktiviteter i Slagelse ved stationsområdet. I løbet af juli flyttes de nuværende aktiviteter sammen på Ingemannsvej 17, og Ingemannsvej 35 er sat til salg. Der er ikke mulighed for at udvide på Ingemannsvej 17. UCSJ vurderer, at der vil være behov for nybyggeri på i størrelsesordenen m 2 i stationsområdet. En forudsætning for at igangsætte byggeriet er, at de nuværende ejendomme sælges med et tilstrækkeligt provenu _ _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_ SI agelse_ kort_ version_ _ ( 2). do ex do ex

3 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE 3/8 Ideer til aktiviteter på campus Uddannelser Vækstfabrik Iværksættere Vækstvirksomheder Erhvervsråd Klyngeinitiativer Konsulenthuse Turistkontor Studieboliger Workshop Samlet er der et behov for knap m 2 nybyggeri i stationsområdet, hvis begge undervisningsinstitutioner bygger hver for sig, men ved at samlokalisere kan SDU og UDSJ opnå en række fordele, som bl.a. betyder, at bygningsarealet kan optimeres. Samlokalisering giver SDU og UCSJ mulighed for at være fælles om f.eks. hovedindgang, reception, kantine, bibliotek, auditorier, møderum, laboratorier og teknologisk infrastruktur. Ved at deles om tunge investeringer og indgå driftsfællesskaber om f.eks. reception, bibliotek, studenterservice og teknisk personale kan SDU og UCSJ opnå betydelige økonomiske fordele, som vil forbedre mulighederne for fortsat ekspansion i Slagelse og mulighed for at prioritere flere ressourcer til undervisning og forskning. Samlokalisering vil endvidere skabe et større miljø af studerende og forskere og dermed mulighed for at tilbyde fælles faglige aktiviteter og en bred vifte af sociale aktiviteter som sport, filmklub, koncerter, fredagsbar mv. på tværs af uddannelserne. Kort sagt vil et fælles miljø gøre Slagelse til en mere attraktiv by for studerende og forskere. Fuld effekt af samlokaliseringen vil forudsætte, at de to institutioner placeres i en fælles bygning ("tørskos-princip"). Kantinen kan tænkes som en restaurant, som udover at servicere SDU, UCSJ og eventuelt andre lejere på campus, er åben for offentligheden, ligesom andre af faciliteterne på campus kan være tilgængelige for brugere udefra. Udvidelse af brugerkredsen kan bidrage til driften og være med til at campus bliver et mødested for borgere og erhvervsliv i byen, kommunen og området omkring _ _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_siagelse_ kort_ version_ _( 2). do ex do ex

4 4/8 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE 4 Slagelse Kommunes engagement i campus SDU og UCSJ har nævnt, at Slagelse Kommune kan indgå med funktioner på campus og være med til at opnå og optimere stordriftsfordelene. Som eksempler peges der på, at Slagelse Kommune kunne indgå i et fælles bibliotek, at musikskolen kan spille sammen med pædagoguddannelsens musik- og dramalokaler, og at der kan etableres et udviklingsmiljø for iværksættere og mindre virksomheder, der vil have fordele af nærheden til forskere, studerende og campus faciliteter. En mulighed vil være at flytte Slagelse Kommunes erhvervsservice og Vækstfabrikken til campus. Herudover vil faciliteterne på campus kunne udnyttes til kulturaktiviteter. FÆLLESFACILITETER V..I=ER..KSIEC>E BEVÆGELSESHALLE M U SI K-/D RAMALOKALER! ADMINISTRATION --.--E::::~~-<::.... I~ STUDENTERSERV!~~ E3. I E3. LI c:> -r E J<;. ~. : ;......;.; :-... : <_ <::> J=> I F<:.._ t...j 1'/1 ~----.:::- F<!:..._~ <:::=; IDEOKONFERENCE 5»1'/1~ t-1~"'-./e~ I"'V1 ~ C> E: ~ L.J I"'V1 P~ ~ l< E ~I..._. c=i LJ C> IIC> R... I LJ IV1 ~...-- F<!:..._....._... ~E<=EP--riC>..._. PA.R..KA.R..EA.LER.. ~-<::._~..._.-r-i..._. E:= SPORTSFACILITETER 5 Andre deltagere i campus Der vil være muligheder for at tænke campus sammen med forskelige former for erhvervsudvikling. En mulighed vil være at skabe gunstige vilkår for hotel og konference i tilknytning til campus, som kan trække på kantine, auditorier, møderum mv. på campus, og som kan være med til at løfte større aktiviteter med deltagere udefra. En anden mulighed vil være at der i tilknytning til campus etableres et attraktivt fællesskab for vidensvirksomheder, hvor virksomhederne får mulighed for at trække på faciliteter, forskere og studerende på campus og f.eks. være virksomheder, der udnytter mulighederne med det nye sygehus. 6 Hvad skal ligge hvor? Campus foreslås udbygget på arealet syd for banen og i forlængelse af SD U s nuværende lokaler mod vest. Arealet omfatter godsbanebygningen og de ubebyggede banearealer vest for bygningen. SDU har udtrykt ønske om at kunne udvide i tilknytning til de nuværende lokaler, og der vurderes at være praktiske og økonomiske fordele af en udbygning af campus vest for SDU. Arealet er kun bebygget med den delvist ubenyttede godsbanebygning. Der har været overvejet andre muligheder i visionsarbejdet - eksempelvis at bygge hen over det ca. 40 m brede baneareal, men det vurderes at være en dyr løsning _ _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_siagelse_ kort_ ve rsion_ _ ( 2). do ex do ex

5 VI SI ON OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE 5/8 Campus tænkes udformet som en lang sammenhængende bygning, der er bygget sammen med det nuværende SD U. Det er nærliggende at tænke campus, så SDU bliver i sine nuværende bygninger suppleret med nødvendig udvidelse mod vest, at UCSJ kommer til at ligge på den vestlige del af arealet, og at der mellem SDU og UCSJ placeres fællesfunktioner som hovedindgang, reception, kantine, auditorium, bibliotek mv. Det videre planlægningsarbejdet kan vise, at der er bedre måder at placere funktionerne på. Byggeriet tænkes på nuværende tidspunkt placeres så det trækkes op mod baneterrænnet for dels at afskærme mod støj, og dels for at udnytte mulighederne for attraktive udearealer på det sydvendte areal mellem campus og Sdr. Stationsvej. Arealet langs banen vurderes at være egnet til højere byggeri i eksempelvis 4-6 etager. Arealet ligger i forlængelse af bymidten og skyggerne vil hovedsageligt falde på baneterrænnet DSB Ejendomme har udarbejdet tre modeller for udbygning af campus på arealet. I modellen, hvor det samlede areal vest for SDU udnyttes, vurderes der at være plads til i størrelsesordenen m 2 universitetsbyggeri og ca. 100 studieboliger. Der er således en betydelig rummelighed, som giver mulighed for at opføre det nødvendige byggeri til SDU og UCSJ og giver plads til fremtidige udvidelser og til at lægge eksempelvis erhvervsservice, vækstfabrik mv. ind på campus. --.,-- s- --OJ -----;~:;-----~---=C(J=~o] ~ ~ o. o,-... o fj:=o: o 6 vo00a: (Ø Scenarie 3, funktioner og parkering Uddannelse l servleeerhverv m2 (4 6 etager), ca studerende, 145 P-pladser Studieboliger m2 (3 4 etager), c a. 100 boliger, 23 P-pladser l alt m2 og 168 P-pladser Skitse for en mulig udformning af arealet vest for SDU udarbejdet af DSB Ejendomsudvikling. Der vil blive tale om et koncentreret og fortættet miljø, som vil være med til at skabe et levende by- og studenterliv. Sdr. Stationsvej vil skifte karakter til et "campusstrøg" med livlig fodgængertrafik DSB Ejendomme har foreslået studieboliger på den sydlige del af deres areal. En anden mulighed kunne være at prioritere hele arealet til fremtidige udvidelser af undervisningsinstitutionerne og til parkering. UCSJ har peget på, at mange af de studerende har behov for bilparkering. C:\Data\KMD\KMD.AQ.EdhSager\CM\REDIGER\d _ _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_ SI agelse_ kort_ version_ _( 2). do ex docx

6 6/8 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE Det foreslås, at arealet mellem banen og Ndr. Stationsvej fastholdes og udvikles som transportknudepunkt med station, busterminal og pendlerparkering. Inddragelse af areal til byudvikling kan forudsætte, at der etableres erstatningsparkering i konstruktion. Der kunne f.eks. placeres hotel og konference på arealet. Arealet nord for Ndr. Stationsvej foreslås omdannet til blandede byformål med "byboliger" som hovedanvendelse og med grønne områder. Tegningen illustrerer et princip, hvor campus udbygges som en forlængelse af det nuværende SDU langs jernbanen. En nærliggende mulighed vil være at placere SDU mod øst og UCSJ mod vest og koble de to institutioner med en fællesbygning i midten med reception, kantine, auditorium, bibliotek mv. Arealet kan rumme de aktuelle behov, og der er plads til yderligere byggeri til at dække fremtidige udvidelser. Forbindelsen over banen udgøres i første omgang af den nuværende perrontunnel, der renoveres. På sigt kan der etableres en ny forbindelse i takt med byudviklingen nord for banen skaber øget behov. 7 Fra vision til realitet Slagelse Kommune vil spille en vigtig rolle som katalysator for processen fra vision til realitet. Slagelse Kommune som katalysator _20 13 _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_siagelse_ kort_ version_ _( 2). do ex do ex

7 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE 7/8 Der melder sig følgende vigtige skridt: l Afklaring af deltagerne i byggeprojekt og deres behov og ønsker Fortsat dialog med SDU og UCSJ med konkretisering af fælles projekt. Slagelse Kommune kan overveje muligheder for at hjælpe UCSJ med salg af de nuværende ejendomme på lngemannsvej. Afklaring af om Slagelse Kommune vil placere kommunale funktioner på campus. Afklaring af muligheder for at koble private funktioner til campusbyggeriet som f.eks. hotel og konference og lokaler til vidensvirksomheder. Afklaring af om der skal opføres studieboliger på arealet. Som resultat af processen dannes et hold med SDU og UCSJ som fremtidige hovedaktører. Der kan herudover tænkes private brugere (f.eks. kontorfællesskab i form af vidensvirksomheder o.lign.) ind i projektet, ligesom Slagelse Kommune kan blive fremtidig bruger ved at placere offentlige aktiviteter på campus. Byggeplanerne konkretiseres i en proces, hvor lejernes ønsker og behov skitseres samtidig med, at der laves økonomiske vurdering (business case). Resultatet vil være, at de fremtidige lejere i byggeriet er enige om et projekt for den fysiske udformning af campus og tilhørende økonomi vurderinger. 2 Afklaring af bygherre, ejer og driftsansvarlig Når der er overblik over, hvem der bliver fremtidige lejere på campus, og hvor meget og hvad der skal bygges er der behov for en afklaring af, hvem der skal være bygherre, og hvem der efterfølgende skal eje og drive campus. En mulighed vil være, at Bygningsstyrelsen (BYGS T) bliver bygherre, ejer og driftsansvarlig, men det kræver en ny konstellation, da BYGS T ikke må bygge og leje ud til UCSJ. En anden mulighed er at et privat udviklingsselskab bliver bygherre og at en privat investor bliver ejer af og driftsansvarlig for byggeriet. 3 Arealerhverveiser Der er behov for at sikre et ejerskab til Campusarealet, hvor ejeren eller ejerne vil og kan gennemføre byggeprojektet og ønsker at totaloptimere byggeriet på tværs af enkeltejendomme, hvis der bliver flere ejere. Der er flere modeller afhængigt af de nuværende ejeres ønsker. Der er behov for, at Slagelse Kommune driver processen og indledningsvist afklarer de enkelte ejeres ønsker og er klar til at erhverve ejendomme, hvis det viser sig nødvendigt for fremdriften i projektet. C:\Data\KMD\KMD.AQ.EdhSager\CM\REDIGER\d _20 13 _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_siagelse_ kort_ version_ _( 2).do ex do ex

8 8/8 VISION OG HANDLINGSPLAN FOR CAMPUS SLAGELSE SDUs nuværende bygninger er ejet affs Ejendomme A/S (Finansiel stabilitet). Godsbanebygningen er ejet aflnvex ApS. Resten ejes af DSB Ejendomsudvikling og DSB Ejendomme. 4 Andre forudsætninger for virkeliggørelse af campus Arealet, hvor campus tænkes placeret, er kortlagt som muligt jordforurenet område. Der er tidligt i processen behov for at få afklaret om, der er forurenet jord på arealet, og hvad det i givet fald vil betyde for byggeprojektet. 5 Dispositionsplan og Lokalplan Der udarbejdes en såkaldt dispositionsplan på baggrund afvisionsplan Campus Slagelse. Herefter udarbejdes en lokalplan på baggrund af den samlede dispositionsplan for hele arealet og kobling til øvrig by samt konkret projekt for campusbyggeriet Lokalplanen skal give grundejere muligheder og incitament til at udvikle deres arealer. Lokalplanen kan give grundlag for ekspropriation af ejendomme, hvis det viser sig nødvendigt for virkeliggørelsen af projektet. 6 Gennemførelse af byggeprojekt Byggeprojektet igangsættes på grundlag af lokalplanen. 7 Sideløbende opgaver Samtidig med processen omkring campus kan der igangsættes planer og projekter, der spiller sammen med campus. Det drejer sig f.eks. om forskønnelse af stationsforpladsen og den nuværende perrontunnel, om mulighederne for at etablere attraktive studieboliger tæt på campus, og om hvad f.eks. stationsbygningen og posthuset kan bruges til set i sammenhæng med campusplanerne _ _ Sag_ _ Vision_ Ca m pus_siagelse_ kort_ version_ _( 2).do ex docx

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere