Priser og forretningsbetingelser 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og forretningsbetingelser 2017"

Transkript

1 Priser og forretningsbetingelser 2017 LINDØ port of ODENSE A/S CVR-nr Kontortid Noatunvej 2 Mandag-torsdag Kl Odense C Fredag Kl Kystvejen 100 Havnekontor 5330 Munkebo Vagttelefon: Løft- og Transportafdeling 1

2 Revideret Indhold 1. Anmeldelse af anløb Afgivelse af oplysninger Omsætningsafgift Skibsafgift Specialaftaler Passagerafgift Fritagelse for skibsafgift Lystbåde Vareafgift Takster Fritagelse for vareafgift Arealleje Kontraktleje Kort pladsleje Lejepriser for skibsbåren gods Generelle regler for oplægning af gods m.v Ansvar for gods (herunder containere og materiel) Udlejning af kraner og andet materiel Leje af kraner med fører eller andet materiel samt udførelse af løft og transporter Definitioner af løft og transporter Engineering og supervision Bestilling Tidsfrister for bestilling og afbestilling Rengøring Ventetid Infrastrukturafgift Instruktion og ansvar Instruktion Ansvar

3 8. Andre serviceydelser Bestilling af el fra stikkontakter Priser Ansvar Bestilling af vand Modtageordning for driftsaffald fra skibe Generelt Bestilling Afgifter Takster Ansvar Arbejdsmiljøafgift ISPS Adgangskontrol Betalingsbetingelser Generelt Forfaldstidspunktet Ansvar

4 1. Anmeldelse af anløb Alle anløb af havne og broer på Odense Fjord skal som hovedregel anmeldes til LINDØ port of ODENSE mindst 24 timer før ankomst. Mail: Anmeldelsen skal indeholde oplysning om sidste havn, godstype og mængde last, ETA, laste/lossehavn, varemodtager/afskiber, ETD, næste havn. Desuden skal der medfølge eventuelt ønske om levering af ferskvand. Dybgang over 6,8 meter kræver udlægning af specialafmærkning, hvilket kan medføre forsinkelse af anløb. LINDØ port of ODENSE fraskriver sig ethvert ansvar i anledning af en sådan forsinkelse. OBS OBS OBS Ved anløb af kaj 61 og 62 med skibe over 400 BT, hvor skibet kommer nærmere end 50 meter til dokporten til dok 3 kræver LINDØ port of ODENSE, at skibet anvender lods. Lodsen og føreren vurderer, om der er behov for slæbebåd. Ved anløb af dok 3 skal alle skibe altid anvende lods. Ligeså ved afgange. Er vindhastigheden mere end 12 m/s, eller er sigtbarheden under ½ sømil, må anløb nærmere end 50 meter til dokporten ikke forekomme. Manøvrering inden for LINDØ port of ODENSEs havneområde skal ske iht. havnens anvisninger, idet LINDØ port of ODENSE er havnemyndighed for alle terminaler. 2. Afgivelse af oplysninger Skibsføreren eller skibets agent skal senest 1 døgn efter skibets afgang fremsende skibs- og godsangivelse samt manifest til LINDØ port of ODENSE til brug for beregning og opkrævning af afgifter. Formular findes på: Fremsendes skibs- og godsangivelser ikke indenfor den angivne frist, er LINDØ port of ODENSE berettiget til ud fra en skønsmæssig fastsættelse at opkræve skibs- og vareafgifter. Der skal endvidere afgives ønskede oplysninger om skib, passagerer og ladning - herunder medførte befordringsmidler, containere m.v. - til brug for udarbejdelse af fakturering og statistik. Skibet og skibsføreren indestår på objektivt grundlag for, at de pågældende oplysninger er korrekte. 3. Omsætningsafgift Alle priser og beløb er angivet eksklusiv moms. Moms vil blive pålagt jf. SKATs retningslinjer. 4. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for benyttelse af havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. 4

5 Skibsafgiften beregnes på grundlag af BT i henhold til skibets målebrev. For specialfartøjer gælder særlige takster, jf. punkt 4.1. Skibsafgiften betales efter rederiets valg: a. For hvert enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 5 kalenderdages varighed: b. Månedsafgift: DKK 19,80,-/BT DKK 3,60,-/BT (dog minimum DKK pr. anløb) Månedsafgift betales forud og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Maksimal liggetid pr. anløb: 5 kalenderdage. 4.1 Specialaftaler Specialfartøjer betaler særtakst. Kontakt Havnekontoret for nærmere aftale. 4.2 Passagerafgift Der betales en passagerafgift af alle passagerer, der ankommer til eller afsejler fra havnens område. Afgift: DKK 2,46 pr. passager. 4.3 Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe, der alene anløber LINDØ port of ODENSE for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lignende. Skibet er alene fritaget for skibsafgift i en periode på 48 timer efter anløb, hvorefter skibet betaler skibsafgift, som angivet i pkt. 4. b. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. 4.4 Lystbåde Lystfartøjer, som grundet størrelse ikke kan ligge i en lystbådehavn og derfor af havnekontoret har fået anvist liggeplads i erhvervshavnen, betaler forud for hvert påbegyndt kalenderår taksten svarende til erhvervsskibes månedsafgift x 12. Taksten beregnes som minimum af 20 BT. 5. Vareafgift Af alle varer, der losses, indlades, omlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller herværende agent, respektive vareafsenderen. 5

6 5.1 Takster Hovedtakst Sømaterialer/skærver/aske/knust beton, kalk mv. Metalskrot Jern og stål, konstruktioner og plader Cement Kul Gødning Mel, gryn, frø, korn Olie Biomasse (flis mm.) Træ, brosten, betonvarer Affald DKK 16,25,-/ton DKK 5,50,-/ton DKK 8,84,-/ton DKK 12,50,-/ton DKK 9,55,-/ton DKK 14,25,-/ton DKK 10,45,-/ton DKK 9,65,-/ton DKK 16,25,-/ton DKK 8,75,-/ton DKK 10,56,-/ton DKK 5,50,-/ton Produkter, enheder mv., som ikke fremgår af ovennævnte, kontakt LINDØ port of ODENSE. 5.2 Fritagelse for vareafgift Fritaget for vareafgift er: - Varer til skibets eget brug. - Varer og materiel til havnens eget brug. Såfremt der er betalt vareafgift for indgående varer, kan der i særlige tilfælde - efter skriftlig godkendelse fra LINDØ port of ODENSE - ske søværts genudførsel uden betaling af vareafgift. Det er blandt andet en forudsætning at varerne efter losning ikke er undergået nogen form for forarbejdning eller behandling. 6. Arealleje 6.1 Kontraktleje Lejebetingelser fastsattes i henhold til individuel aftale med Salg og Udlejning, Kort pladsleje Lejepriser for skibsbåren gods Arealanvendelse Oplægning af gods til eller fra skib (Terminal Nord) På ubefæstet areal (Terminal Nord) På befæstet areal (Terminal Syd) Friperioder Terminal City (kaj 1-60): På befæstet areal Lejesats DKK 2,90,-/m 2 pr. begyndt uge 0,72,-/m 2 pr. begyndt uge 50,-/m 2 pr. begyndt døgn Sidste eller første 2 uger frit 6

7 Terminal Nord (kaj 69-76): På befæstet areal På ubefæstet areal Sidste eller første uge frit Sidste eller første måned frit Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig for lejens betaling. Længerevarende oplægning af gods aftales individuelt med Havnekontoret på Terminal Nord og med Udlejning & Salg, tlf på Terminal Syd. Priser og indgåelse af aftale for al oplægning ved kaj sker via afdelingen for Løft- og Transport, mail: Generelle regler for oplægning af gods m.v. Oplægning af gods og evt. opstilling af midlertidige bygninger på havnens arealer samt omladning af gods kan alene finde sted efter bestemmelserne i kapitel IV i Bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne. Udover bestemmelserne i kapitel IV i bekendtgørelse nr af 25. november 2004, jf. ovenfor, er ejeren af oplagt gods uanset art og omfang (såvel fulde som tomme containere, stykgods, løst oplagt materiale mv.) forpligtet til at sikre sig, at oplagt gods ikke påfører nogen skade på havnens eller tredjemands ejendom, herunder bl.a. skade på andet gods (uanset art, jf. foran) oplagt på havnens arealer. For så vidt angår eget gods skal ejeren af dette i rimelig udstrækning sikre sig imod, at der ikke opstår skade på eget oplagt gods, eksempelvis som følge af støvudvikling fra andres oplag eller i forbindelse med losning/lastning/læsning/aflæsning og lignende eksempelvis ved afdækning, hegning eller lignende foranstaltninger til sikring af eget gods Ansvar for gods (herunder containere og materiel) LINDØ port of ODENSE påtager sig intet ansvar for gods (herunder fyldte som tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på havnens arealer i øvrigt. LINDØ port of ODENSE påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre havnen eller tredjemand. 7. Udlejning af kraner og andet materiel 7.1 Leje af kraner med fører eller andet materiel samt udførelse af løft og transporter LINDØ port of ODENSE kan tilbyde udlejning af kraner med fører eller andet materiel, herunder KAMAG, læssemaskine og gaffeltruck samt udførelse af løft og transporter. Yderligere kan et bredt udvalg af løftegrej lejes ved LINDØ port of ODENSE. For nærmere information kontaktes afdelingen for Løft og Transport, mail: 7

8 7.2 Definitioner af løft og transporter Afdelingen for Løft og Transport udfører tre kategorier af opgaver: Rutineløft Projektløft Projekttransporter Rutineløft defineres som følger: Løftet udføres af et enkelt hejseredskab (enkelt kran, eller enkelt hejs i kran med flere hejs). Den statiske kroglast udgør maksimalt 25 t (samlet masse af byrde og løftegrej). Dog betegnes løft af standardcontainere med containeråg, løft af stålplader med dertil indrettet specialåg med pladekløer samt håndtering af bulk-last med gribeskovl altid som rutineløft uanset vægt. Løftet har ikke afgørende indvirkning på trim, krængning eller stabilitet, ved løft til eller fra et flydende fartøj. Rutineløft omfatter ikke: Ændring af byrdens orientering ( upending, rotation, dog undtaget rotation om lodret akse gennem tyngdepunktet etc.). Kompliceret rigning. Eksempler på kompliceret rigning kan være: Asymmetrisk anhugning (tyngdepunkt ikke centreret mellem anhugningspunkter). Statisk ubestemt løft (typisk tre eller flere anhugningspunkter). Anhugningspunkter placeret lavere end tyngdepunktet. Kompleks anhugning, f.eks. vanskelige adgangsforhold, arbejde i højden, etc. Anvendelse af specielt løftegrej, f.eks. åg med hydraulisk indstilling. Beholdere med frie væskeoverflader. Farligt gods. Særligt vanskelige forhold, så som snævre pladsforhold, manglende udsyn fra førerkabine, etc. Projektløft udføres i henhold til General terms of Project lifting/transport involving engineering og defineres som følger: Løft, der ikke defineres som et rutineløft. Kranlejeren kan til enhver tid vælge, at et løft skal håndteres som et projektløft, uagtet opfyldelse af kriterierne herfor. LINDØ port of ODENSE kan egenhændigt beslutte, at et løft skal håndteres som et projektløft, såfremt der er tvivl om opfyldelse af kriterierne, eller særlige forhold taler herfor. Projekttransporter udføres i henhold til General terms of Project lifting/transport involving engineering og defineres som følger: Transport, hvor lasten har en vægt eller et omfang, der vanskeliggør eller umuliggør transport ved hjælp af køretøjer, godkendt til almindelig transport ad offentlig vej Transport, hvor lasten har en vægt eller et omfang, der falder ind under reglerne for særtransport (jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse 1987 af 18. december 2014). For nærmere information kontaktes afdelingen for Løft og Transport, mail: 8

9 7.3 Engineering og supervision LINDØ port of ODENSE kan tilbyde rådgivning vedrørende design og placering af løftebeslag/anhugningspunkter i forbindelse med projektløft, der påregnes udført i regi af LINDØ port of ODENSE. LINDØ port of ODENSE kan ligeledes tilbyde rådgivning vedrørende design og placering af understøtninger i forbindelse med projekttransporter, der påregnes udført i regi af LINDØ port of ODENSE. Det er kundens ansvar at sikre - og om fornødent dokumentere - at udformning og placering af løftebeslag/anhugningspunkter eller understøtninger ikke kompromitterer den strukturelle integritet af byrden eller på anden måde udgør en risiko i forbindelse med løftet eller transporten. LINDØ port of ODENSE kan tilbyde at udarbejde planer, beregninger og tegninger for transport og løft, eller at rådgive omkring udarbejdelse af sådanne og kan endvidere tilbyde supervision ved udførelse af projektløft og -transporter. LINDØ port of ODENSE kan, afhængigt af opgavens karakter, kræve, at der udføres og afregnes for supervision udført af LINDØ port of ODENSE. I øvrigt henvises til pkt Bestilling Bestilling af projektløft/rutineløft, projekttransport samt leje af kran eller andet materiel skal ske ved afdelingen for Løft og Transport, mail: Anvendelse af portalkranen forudsætter, at der ikke er skibsanløb på kaj 62 eller ind- eller uddokning af dok 3. 9

10 Operationer med portalkranen, ind- og uddokning af dok 3 samt skibsanløb på kaj 62 prioriteres som udgangspunkt i den rækkefølge disse er anmeldt til afdelingen for Løft og Transport. Anmeldelse af ind- og uddokning til dok 3 skal foretages hos afdelingen for Løft og Transport, mail: Afbestilling og/eller udsættelse af alle operationer skal ske til afdelingen for Løft og Transport. Bestilling af laste-/losseoperationer til bulkvarer skal ske til Havnekontoret via bestillingsblanket på Afbestilling og/eller udsættelse af sådanne operationer skal ligeledes ske til Havnekontoret på tlf LINDØ port of ODENSE afgør egenhændigt, hvor mange og hvilket materiel, der er nødvendigt til udførelsen det konkrete løft eller den konkrete transport. Afregning af leje for kran afregnes for minimum en time og derefter per halve time. Der afregnes fra det tidspunkt, hvor kranen startes og indtil den slukkes. Ved leje af kraner eller materiel samt ved udførelse af et løft eller en transport tillægges alle priser overtidstillæg udenfor normal arbejdstid. Normtid defineres som mandag - torsdag kl samt fredag kl Minimumsbetaling ved overtid er 3 timer. Dette dog ikke ved fortsat arbejde. Weekend og helligdagstakst: Fredag, kl til mandag kl Helligdage er defineret som: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj, 24. december, Juledag, 2. Juledag, 31. december Tidsfrister for bestilling og afbestilling Bestilling Tidspunkt Gebyr DKK Bestilling af kraner: Senest kl hverdagen før. 450,- pr. medarbejder Bestilling af overarbejde på hverdage: Senest kl samme dag. 450,- pr. medarbejder Bestilling af overarbejde weekend og helligdage: Senest kl hverdagen før. 450,- pr. medarbejder Bestilling af arbejde som medfører udkald: 1.015,- pr. medarbejder Afbestilling/Udsættelse Tidspunkt. Gebyr DKK Bestilt overarbejde, der endnu ikke er gået i gang, U/B kan med et varsel på mindst 2 timer udsættes. Udsættelse af overarbejde med mere end 4 timer samlet set, som varsles pågældende dag forinden medarbejderens fremmøde: Afbestilling/udsættelse med mere end 24 timer, som varsles: mellem kl. 12 og kl. 15 hverdagen før 1.015,- pr. medarbejder. ½ x timetakst for kran 10

11 Afbestilling/udsættelse med mere end 24 timer, som varsles: efter kl. 15 hverdagen før 1 x timetakst for kran 7.5 Rengøring Rengøring/oprydning på kaj efter losse-/lasteoperationer er opdraggivers ansvar. LINDØ port of ODENSE kan på bestilling udføre rengøring af kaj. Henvendelse herom skal ske til havnekontoret. 7.6 Ventetid Stop for vejrlig betales af lejer med timetakst for mandskab samt eventuel overtid. Ventetid, som ikke er forårsaget af LINDØ port of ODENSE, faktureres med timetakst for kran og mandskab samt eventuel overtid. Måtte det være aftalt, at krankørsel afregnes til en takst pr. ton, vil der ved ventetid straks ske overgang til timetakst i ventetidsperioden. Tilrigning/afrigning afregnes med timetakst + evt. overtidstillæg. 7.7 Infrastrukturafgift LINDØ port of ODENSE kan, efter nærmere aftale, give tilladelse til opstilling af egne kraner til laste- eller losseopgaver på LINDØ port of ODENSES område. En sådan aftale indgås med ejeren af kranen, som også opkræves den forhandlede infrastrukturafgift (afhængig af lokation, tid og opgavetype). Krankørsel på faste lejemål er undtaget infrastrukturafgift for så vidt, at kranen indgår i Lejers egne aktiviteter. Henvendelser vedrørende ovenstående skal ske til: 7.8 Instruktion og ansvar Instruktion Generelt for løft- og transportoperationer Ved alle løft- og transportoperationer har sikkerhed for personer, materiel og gods altid højeste prioritet. Supervisor og anhugger har ret til at stoppe arbejdet, såfremt regler, love og instruktioner ikke efterleves. Kranføreren samt andet involveret personel har ret til at stoppe arbejdet, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt operationen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Al operativ kommunikation i forbindelse løft- og transportoperationer skal foregå på dansk eller engelsk. Lejeren eller personer ansat hos lejeren må ikke, uden foregående skriftlig aftale og fremlæggelse af behørigt certifikat, foretage fysisk betjening af kraner eller køretøjer tilhørende LINDØ port of ODENSE. I det omfang lejeren selv leverer løftegrej til godsets ophængning, påhviler det lejeren at sørge for overholdelsen af de af Arbejdstilsynet udsendte bekendtgørelser vedrørende anhugning (AT-anvisning nr af maj 1997), anhugningsgrej (AT-anvisning nr af april 2015) samt bekendtgørelse om hejseredskaber og spil (bek. nr af 14. dec. 1992). Udlejer skal på forlangende forelægges dokumentation for, at løftegrejet er certificeret, behørigt efterset, tilstrækkeligt dimensioneret og i øvrigt egnet til opgaven. 11

12 Rutineløft Ved rutineløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. Personer, der er involveret i anhugning og dirigering af kran, skal besidde den fornødne erfaring samt have de fornødne teoretiske kompetencer. Teoretiske kompetencer (f.eks. anhugger-bevis ) skal kunne dokumenteres på forlangende. LINDØ port of ODENSE kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer Projektløft Projektløft udføres i henhold til General terms of Project lifting/transport involving engineering, som findes i gældende version på Ved projektløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med LINDØ port of ODENSE. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. LINDØ port of ODENSE er berettiget til at overvåge opgavens udførelse. LINDØ port of ODENSE kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer. Lejeren er ved projektløft ansvarlig for, at der i rimelig tid forud for opgavens udførelse foreligger en løfteplan, herunder evt. tegninger, beregninger samt risikovurdering. LINDØ port of ODENSE kan på ethvert tidspunkt forlange, at løfteplanen forelægges LINDØ port of ODENSE til godkendelse Projekttransport Projekttransporter udføres i henhold til General terms of Project lifting/transport involving engineering, som findes i gældende version på Ved projekttransporter har lejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med LINDØ port of ODENSE. LINDØ port of ODENSE er berettiget til at overvåge opgavens udførelse. LINDØ port of ODENSE kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisor. LINDØ port of ODENSE kan forlange, at der foreligger en transportplan, herunder evt. beregninger, tegninger, samt risikovurdering. I givet fald skal lejer på forlangende forelægge transportplanen for LINDØ port of ODENSE til godkendelse i rimelig tid, før opgaven planlægges udført Ansvar LINDØ port of ODENSE påtager sig intet ansvar for skade påført i forbindelse med lejerens benyttelse af materiel tilhørende LINDØ port of ODENSE. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under materiellets benyttelse påføres lejer selv, LINDØ port of ODENSE, tredjemand, skib eller gods, samt for den skade, der påføres materiellet selv, herunder blandt andet kraners gribeskovle. LINDØ port of ODENSE påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere/stevedorer. LINDØ port of ODENSE kan alene gøres ansvarlig for skade, såfremt skaden skyldes, at LINDØ port of ODENSE forsætligt eller groft uagtsomt ikke har holdt materiellet i behørig orden. I tilfælde af ansvar begrænses LINDØ port of ODENSEs ansvar i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit 10, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke ydes erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab. 12

13 8. Andre serviceydelser 8.1 Bestilling af el fra stikkontakter Priser El Pris DKK El-forbrug Dagspris El-afgift Dagspris Åbning af elskab, tilslutning og aflæsning af måler pr. gang 450,- Leje af stik 35,-/døgn Bestilling af el fra stikkontakt skal ske til havnekontoret via bestillingsblanket på Afbestilling og/eller udsættelse skal ligeledes ske til havnekontoret på tlf Ved tilslutning af el uden for normal arbejdstid betales timeløn samt overtid. Ved udkald betales et gebyr på DKK 1.015, Ansvar LINDØ port of ODENSE leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. LINDØ port of ODENSE leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. 8.2 Bestilling af vand Vand Pris DKK Grundtakst pr. gang 450,- Leveret ferskvand 48,-/m 3 Bestilling af vand skal ske til havnekontoret via bestillingsblanket på Afbestilling og/eller udsættelse skal ligeledes ske til havnekontoret på tlf Ved levering af vand uden for normal arbejdstid betales timeløn samt overtid. Ved udkald betales et gebyr på DKK 1.015, Modtageordning for driftsaffald fra skibe Generelt LINDØ port of ODENSE har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af den 10. december 2002 samt bekendtgørelse nr. 959 af den 8. september 2004 etableret modtageordning. Modtageordningen omfatter: Olie (vederlagsfrit 250 l. olie pr. sejldøgn siden sidste havn) Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse i en olie- og en vandfase Kloakspildevand Kabysaffald 13

14 Aflevering skal finde sted inden for Serviceafdelingens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er: Mandag-torsdag Fredag Der kan afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der modsvarer skibets art, størrelse og tid i søen siden sidste havn Bestilling Bestillingen skal afgives mindst 24 timer før skibets ankomst. I forbindelse med en weekend eller op til en helligdag skal bestilling afgives før kl på den seneste normale arbejdsdag for afhentning. Bestilling af affaldscontainer og slopvogn skal ske til havnekontoret via bestillingsblanket på Afbestilling og/eller udsættelse skal ligeledes ske til havnekontoret på tlf Ønsker skibet at aflevere olieholdigt affald eller kloakspildevand rettes henvendelse til havnekontoret på mail: eller på tlf.: Afgifter LINDØ port of ODENSE kan opkræve særskilt betaling, hvis: Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb. Affaldet ønskes afleveret uden for almindelig arbejdstid. Skibet ikke betaler normale skibsafgifter. Skibet ikke senest 24 timer før anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret. Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen eller lægges på kajen uden at være anmeldt. Havnens omkostninger i forbindelse med forsinkelser (uanset årsag), herunder forgæves fremmøde eller levering af f.eks. spildevand med lavere pumpehastighed end forudsat, vil blive debiteret skibet, jf. nedenfor Takster I ovennævnte tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke kommer ind under No-special-fee -ordningen, vil skib/agent blive faktureret efter regning. Afgifter (losseplads/modtagestation) Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype. Eksterne leverandører/entreprenører/affaldsmodtagere Såfremt skibet/agenten ikke afregner direkte med disse, tillægges havnens udgifter hertil 10 % i administrationsgebyr Ansvar Skib og reder er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning, mængde og for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering. 14

15 Odense Havns affaldsplan: eller rekvireres hos Havnekontoret, Noatunvej 2, 5000 Odense C 8.4 Arbejdsmiljøafgift I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 18. mj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe skal havneejeren sikre de løsansatte havnearbejderes arbejdsmiljø i form af velfærdsfaciliteter omklædnings-, bade- og spiseforhold. Til dækning af LINDØ port of ODENSEs omkostninger hertil opkræves en arbejdsmiljøafgift. Arbejdsmiljøafgiften udgør DKK 500,- pr. skib, når LINDØ port of ODENSEs velfærdsfaciliteter benyttes. Arbejdsmiljøafgiften opkræves af LINDØ port of ODENSE hos skibets mægler. 8.5 ISPS LINDØ port of ODENSE er en ISPS sikret havn i overensstemmelse ned ISPS koden. Dette betyder bl.a., at havnen er adgangsbegrænset, fuldt overvåget, og at der foretages regelmæssig stikprøvekontrol. Havnen er opdelt i følgende faciliteter: 1. Fynsværket (Selvstændig terminaloperatør) 2. H.J.Hansen (Selvstændig terminaloperatør) 3. Tysklandkaj 4. Østre kaj 5. Norgekaj 6. Oliekaj 7. Terminal Syd 8. Terminal Nord Al ISPS kommunikation skal foregå via LINDØ port of ODENSEs øverste sikringsansvarlige, Søren Rask, som kan kontaktes på tlf.: eller på mail: Uden for normal arbejdstid kontaktes Havnekontoret på tlf.: eller på mail: Skibe, der ønsker udstedelse af Sikringserklæring (Declaration of Security), skal selv afholde alle udgifter hertil Adgangskontrol Adgangskort og adgang via telefon til LINDØ port of ODENSEs faciliteter kan rekvireres via Havnekontoret på tlf.: eller på mail: Oprettelse af adgangskort og/eller telefonadgang DKK 262,- pr. adgang. Årligt gebyr for adgangskort og/eller telefonadgang DKK 262,- pr. adgang. 15

16 9. Betalingsbetingelser 9.1 Generelt Inden afsejling skal alle skyldige afgifter være betalt til - eller på anden måde være sikret LINDØ port of ODENSE. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af fejlagtig angivelse er betalt for meget, kan der foretages regulering i form af tilbagebetaling. Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 500,-. Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. Faktura fremsendt pr. brev tillægges adm. gebyr på DKK 100, Forfaldstidspunktet For ydelser og afgifter, der er sikret LINDØ port of ODENSE, gælder følgende forfaldstidspunkter mv.: Forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Herefter beregnes morarenter (nationalbankens udlånsrente + 8%) fra forfaldsdag. I tilfælde af erindring pålægges rykkergebyr a DKK 100,- pr. gang. 10. Ansvar Såfremt LINDØ port of ODENSE findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser, eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsattes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsattes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Såfremt transportdokumentets oplysninger angiver et lavere beløb end, hvad der følger af foregående afsnit, lægges transportdokumentets oplysninger til grund. Erstatning kan dog ikke overstige SDR 666,67 for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller SDR 2 pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det største beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatning ikke overstige SDR Ved SDR forstås den i Sølovens 152, stk.2 omhandlede regneenhed. SDR omregnes til dansk mønt efter kursen den dag, hvor skaden konstateres. LINDØ port of ODENSE s ansvar som følge af en erstatningsbegivenhed kan under ingen omstændigheder overstige DKK LINDØ port of ODENSE kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv. og mistet markedsandel samt indirekte tab. 16

17 Alle priser og beløb er angivet ekskl. moms og øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden forudgående varsel. Nærværende betingelser finder anvendelse ved enhver anvendelse af faciliteter på, besejling af og leverancer fra LINDØ port of ODENSE. Opmærksomheden henledes på, at betingelserne indeholder begrænsninger af LINDØ port of ODENSEs ansvar. 17

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere