Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)"

Transkript

1 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

2 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af 14 sider Denne studieordning er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelser * nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse samt * nr. 867 af 19. august 2004 om Eksamen ved universitetsuddannelser med senere ændringer. Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (udfyldende bestemmelser). Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder Cand. merc.(jur.)-uddannelsen fra og med 1. september Studieordningen er sidst godkendt den 14. september 2007 af Studienævn for Jura

3 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 3 af 14 sider Indholdsfortegnelse Minesterielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser Uddannelsens længde, titel og indhold Uddannelsens længde Uddannelsens titel Uddannelsens indhold Meritoverførsel Prøver og beståelseskrav Bedømmelse Gennemsnit og minimumskarakter Omprøve Antal forsøg Gruppeprøver Tidsfrist for studiet...5 Udfyldende bestemmelser 4. Udfyldende adgangsbetingelser HA, HD-eksamen, Negot. bachelor, SPRØK og Oecon.bachelor Anden videregående uddannelse Liniebetegnelse, indhold og vægt Liniebetegnelse Hovedlinie Bilinier Indhold Vægt Normalstudieplan Andre bestemmelser Fagbeskrivelser og prøveformer Eksamenspensum Eksamen Regler om studieaktivitet Meritoverførsel Klage Praktikordning Seminar Emne Gruppearbejde Kandidatafhandling/speciale Emne Udformning og gruppearbejde Tilmelding / Afleveringsfrist Behandling af kandidatafhandling Overgangsordning...13 Bilag: Regler om ophør af indskrivning på grund af manglende studieaktivitet

4 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 4 af 14 sider Ministerielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser Adgang til den erhvervsøkonomiske/juridiske kandidatuddannelse har den, som har bestået den erhvervsøkonomiske/juridiske uddannelse (HA(jur.)), (HA(jur.) i skat) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. 2. Uddannelsens længde, titel og indhold 2.1 Uddannelsens længde Den erhvervsøkonomiske/juridiske kandidatuddannelse er på 2 år. 2.2 Uddannelsens titel Den erhvervsøkonomiske/juridiske kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen Cand. merc.(jur.). 2.3 Uddannelsens indhold Uddannelsen vælges blandt en række erhvervsøkonomiske og juridiske linier, der uddyber afgrænsede faglige eller tværfaglige områder i forhold til den erhvervsøkonomiske/juridiske uddannelse (HA(jur.)), (HA(jur.) i skat). Uddannelsen, der skal omfatte hhv. 40 ECTS juridiske fag og 40 ECTS erhvervsøkonomiske fag, skal sammensættes, så hver af følgende elementer udgør min. 30 ECTS: 1. Liniespecifikke fag 2. Metodespecifikke fag 3. Valgfrie fag 4. Speciale Uddannelsen er normeret til 2 årsværk. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. 2.4 Meritoverførsel Uddannelseselementer eller dele heraf, som bestås ved andre institutioner, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer og overføres med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Deltagelse i udenlandske uddannelsesaktiviteter må maksimalt omfatte 1 årsværk.

5 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 5 af 14 sider 3. Prøver og beståelseskrav 3.1 Bedømmelse Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, der bedømmes efter 7- trins-skalaen. Højst 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået. Ma. 0,835 årsværk må evalueres ved afløsningsopgave. 3.2 Gennemsnit og minimumskarakter Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med vægte svarende til fagets andel af uddannelsen. Hvert fag skal bestås for sig med karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen bestået. 3.3 Omprøve Prøver med bedømmelsen 02 eller derover kan ikke tages om. Prøver med bedømmelsen bestået kan ikke tages om. 3.4 Antal forsøg Indstilling til samme fag eller identiske fag kan højst ske 3 gange. Universitetet kan tillade indstilling en fjerde eller femte gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 3.5 Gruppeprøver Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Det skal således fremgå hvilke dele af opgaven hver studerende er ansvarlig for. Hvis den studerende ønsker dette, skal universitetet sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. 3.6 Tidsfrist for studiet Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Universitetet kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

6 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 6 af 14 sider Udfyldende bestemmelser 4. Udfyldende adgangsbetingelser 4.1 HA, HD-eksamen, Negot. bachelor, SPRØK og Oecon. bachelor Ansøgere med HA-eksamen, HD-eksamen, Negot. bachelor, SPRØK og Oecon. bachelor kan optages på cand. merc.(jur.), såfremt der bestås tillægsprøver efter studienævnets nærmere beslutning. 4.2 Anden videregående uddannelse Ansøgere, som ikke har det krævede adgangsgrundlag, men som på grundlag af anden videregående uddannelse skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, kan ansøge Studienævn for Jura om optagelse, hvorefter der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse kan betinges af, at én eller flere supplerende prøver bestås. 5. Liniebetegnelse, indhold og vægt 5.1 Liniebetegnelse Uddannelsens betegnelse er Cand.merc.(jur.). Den erhvervsøkonomiske/juridiske kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet omfatter enten en erhvervsøkonomisk eller en juridisk hovedlinie. Er hovedlinien erhvervsøkonomisk, skal bilinien være juridisk og omvendt. Man kan ikke blive Cand.merc.(jur.) ved Syddansk Universitet uden liniebetegnelse. 5.2 Hovedlinie Hovedlinien skal vælges mellem enten Den juridiske hovedlinie eller En af de Erhvervsøkonomiske hovedlinier: * Økonomisk styring * Finansiering * International marketing * Strategy and Organization Anden Erhvervsøkonomisk hovedlinie kan godkendes af studienævnet efter indstilling fra den linieansvarlige.

7 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 7 af 14 sider 5.3 Bilinier Til en erhversøkonomisk liniebetegnelse skal der vælges den juridiske bilinie. Til den juridiske liniebetegnelse kan der vælges en erhvervsøkonomisk bilinie, som kan sammensættes af fag indenfor flg. områder: Økonomisk styring Finansiering International marketing Strategy and Organization Ønskes andre fag, kræver det skriftlig godkendelse af den linieansvarlige. Anbefalede studieforløb vil blive opstillet i forbindelse med opdateringen af fagbeskrivelserne. 5.4 Indhold På hver hovedlinie udbydes et antal kernefag, et antal udbygningsfag og et antal ad hoc fag. Kernefag og udbygningsfag udbydes i en turnus, således at de kan indgå i et planlagt studieforløb. Ad hoc fag er fag, der ikke nødvendigvis gennemføres i en fast turnus. På hver hovedlinie skal de studerende ud over kernefagene vælge et antal fag (valgfag). De for hver hovedlinie godkendte valgfag kan være udbygningsfag, ad hoc fag, kernefag fra andre linier eller fag fra andre studier. Godkendte valgfag vil fremgå af fagkataloget. Den erhvervsøkonomiske/juridiske kandidatuddannelse sammensættes som følger: * De på den valgte hovedlinie udbudte kernefag er obligatoriske. De enkelte hovedliniers kernefag fremgår af fagkataloget. * Hovedliniens kerne- og valgfag skal tilsammen udgøre min. 50 ECTS. * Valgfagene vælges blandt de godkendte valgfag, som fremgår af fagkataloget. Såfremt andre valgfag ønskes, er det en forudsætning, at den linieansvarlige skriftligt har godkendt disse alternative fag. * Det samlede studieforløb skal indeholde hhv. 30 ECTS liniefag og 30 ECTS metodefag. Hvilke fag, der har status som hhv. linie- og metodefag, vil fremgå af fagkataloget. * Valgfag svarende til ma. 10 ECTS kan erstattes af en seminaropgave. * Valgfag svarende til ma. 20 ECTS kan erstattes af et praktikophold. * 30 ECTS kandidatafhandling. X

8 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 8 af 14 sider 5.5 Vægt Fagenes vægt ved gennemsnitsberegning afhænger af fagets årsværksværdi, som her beskrevet: 10 ECTS indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 1,0. 5 ECTS indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 0,5. Evt. Seminar: indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 1,0. Kandidatafhandlingen: indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 3,0. 6. Normalstudieplan Normalstudieplan for de enkelte linier fremgår af særlige beskrivelser, som udfærdiges i forbindelse med opdatering af fagbeskrivelserne. 7. Andre bestemmelser 7.1 Fagbeskrivelser og prøveformer Fagbeskrivelser og prøveformer, der opdateres en gang årligt, er en del af studieordningen. For så vidt angår fag med få tilmeldte til eksamen kan eksamensformen ændres. Alle kerne-, linie- og metodefag på Cand.merc.(jur.)-uddannelsen samt seminar og kandidatafhandling bedømmes med ekstern censur, med mindre andet er angivet i fagbeskrivelserne. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, med mindre faget genudbydes. Det er kun tilladt at følge fag, som indgår i det studium, man er indskrevet på. Eksamenssprog I de tilfælde, hvor et engelsksproget fag ikke af den studerende skal benyttes som led i en engelsksproget uddannelse, og hvor underviseren er dansksproget, kan almindelige eksaminer afvikles på dansk, idet dog eksamensopgaver stilles på engelsk. Den studerende skal ved tilmelding til eksamen i disse fag angive om eksamen ønskes afviklet på dansk eller engelsk.

9 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 9 af 14 sider 7.2 Eksamenspensum Eksamenspensum udgives på nettet hvert semester i forbindelse med eksamenstilmeldingsperioden. Eksamenspensum er en del af studieordningen. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 7.3 Eksamen Ordinær eksamen Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen i januar og juni måned. Reeksamen Der afholdes ikke reeksamen (fornyet eksamen i samme termin) på Cand.merc.-studiet. Sygeeksamen Sygeeksamen, som typisk afholdes i forbindelse med næste ordinære eksamen eller reeksamen, bevilges af Studienævnet på grundlag af ansøgning vedlagt dokumentation for sygdommen, og eksamensforsøget for den ordinære eksamen annulleres. Eksamenstilmelding / -afmelding Alle der er forhåndstilmeldt undervisningen vil automatisk blive tilmeldt eksamen. Derudover kan der foretages tilmelding til eksamen inden for de ved opslag angivne frister. Afmelding skal ske senest ugedagen før (1 uge før) 1. eksamensdag i det pågældende fag. Eksamensbetingelser Eksamensbetingelser, der er opfyldt før 1. ordinære eksamen, skal ikke gentages ved et evt. nyt eksamensforsøg. Hjælpemidler Hvis hjælpemidler er tilladt ved eksamen, betyder det Abøger, noter, papirer, lommeregnere Hjælpemidler, der kan kommunikere i og udenfor lokalet, og som kan virke forstyrrende: computere, printere, telefoner o.lign. må aldrig medbringes, med mindre det eksplicit står anført. Stave- og formuleringsevne Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår primært det faglige indhold. Den studerendes staveog formuleringsevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Dette vil særlig gøre sig gældende ved større skriftlige arbejder.

10 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 10 af 14 sider 7.4 Regler om studieaktivitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 27. maj 2004 vedtaget ARegler om ophør af indskrivning på grund af manglende (se herom særligt bilag). 7.5 Meritoverførsel De angivne regler vedr. bedømmelsen bestået/ikke bestået gælder ikke i de tilfælde, hvor institutionen har godkendt praktik og/eller meritoverførsel af fag fra en anden uddannelsesinstitution. Alle meritoverførsler skal godkendes af Studienævn for Jura. 7.6 Klage Klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation kan indbringes for dekanen senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 8. Praktikordning For studerende med juridisk hovedlinie kan ma. 20 ECTS afvikles som praktikarbejde. Praktikarbejdet erstatter valgfag. Formålet med praktikarbejdet er at integrere praktiske, juridiske og økonomiske problemstillinger i kandidatuddannelsen. Praktikopholdet kan omfatte op til 6 måneders studierelevant arbejde hos danske og udenlandske virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer eller andre institutioner. I forbindelse med praktikarbejdet udarbejder den studerende en seminarlignende, faglig relevant opgave vedrørende et emne, som har relation til praktikopholdet. Afhængig af praktikarbejdets og opgavens længde kan det godkendes med 10 eller 20 ECTS. For 10 ECTS kræves en opgave på ca. 10 sider og for 20 ECTS en opgave på ca. 20 sider. Inden praktikopholdet påbegyndes, skal det forhåndsgodkendes af en faglærer, der samtidig indvilger i at bedømme opgaven, og af den linieansvarlige (blanket kan afhentes på DUSsekretariatet). I ansøgningen skal det angives, om der forventes 10 eller 20 ECTS, og ansøgningen skal vedlægges en skriftlig bekræftelse fra arbejdsstedet, der indeholder en kort beskrivelse af arbejdets art, angivelse af de tidsmæssige rammer herfor samt kontaktperson på arbejdsstedet.

11 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 11 af 14 sider Ved praktikarbejdets afslutning indleveres sammen med opgaven ansøgning om endelig godkendelse af praktikopholdet og dets omfang til Studienævnet. Opgaven bedømmes internt, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. 9. Seminar 9.1 Emne Som led i Cand.merc.(jur.)-uddannelsen kan i stedet for et valgfag (10 ECTS) udarbejdes en seminaropgave. Emnet for seminaropgaven vælges af den studerende inden for de fagområder, der er godkendt på Cand.merc.(jur.)-studiet. Emnet godkendes af en faglærer, som efter aftale skal vejlede og bedømme opgavebesvarelsen, og af den uddannelsesansvarlige. Tidligere afleverede opgaver (afløsningsopgaver, kandidatafhandling) må ikke indgå i seminaropgaven. Hvis seminaropgaven afleveres samtidig med eller efter kandidatafhandlingen, skal seminaropgavens problemstilling ligge udenfor kandidatafhandlingens område. Ved fornyet eksamensforsøg skal der skrives en ny opgavebesvarelse. Opgaven kan udarbejdes inden for samme emneområde som den forudgående opgave. Seminaropgaven afleveres på studiesekretariatet i 3 eksemplarer. Inden for de enkelte linier kan der ved bundne seminaropgaver, der udbydes som valgfag, fastsættes særlige regler for disse i fagbeskrivelser og særskilte vejledninger. 9.2 Gruppearbejde Seminaropgaven kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 4 studerende. Hvis seminaropgaven udarbejdes af en gruppe, skal det af forordet fremgå, hvem der har ansvaret for opgavens enkelte dele.

12 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 12 af 14 sider 10. Kandidatafhandling/speciale 10.1 Emne Som afslutning af Cand.merc.(jur.)-uddannelsen udarbejdes en kandidatafhandling i et emne, der falder inden for uddannelsens område. Emnet for kandidatafhandlingen skal indeholde elementer af såvel erhvervsøkonomi som jura. Emnet for kandidatafhandlingen godkendes af en vejleder. Afløsningsopgaver, skriftlige hjemmeopgaver og en seminaropgave, der tidligere er indleveret til bedømmelse på Cand.merc.(jur.)-studiet, må ikke indgå direkte i kandidatafhandlingen Udformning og gruppearbejde Kandidatafhandlingen kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt to studerende. Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra denne regel. Udarbejdes en kandidatafhandling af mere end én studerende, skal det af forordet fremgå, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for. Alle kandidatafhandlinger skal forsynes med et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen/vejlederne. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af kandidatafhandlingen. Resuméet må være på højest 2 sider Tilmelding / Afleveringsfrist Efter emnevalg skal en vejlederaftale udfyldes og afleveres på studiesekretariatet. I aftalen angives specialets arbejdstitel og opgaveformulering samt en tidsplan. Aftalen skal være underskrevet af den studerende og vejleder(e). Afhængig af hvornår du skriver specialet, skal dette afleveres første hverdag i juni eller første hverdag i januar. Afleverer du ikke inden for de nævnte frister, har du brugt et eksamensforsøg. Afmelding af speciale kan ikke finde sted. Afleverer du ikke inden for de nævnte frister, skal der indgås en ny vejlederaftale med samme vejleder. Du skal have godkendt en ændret opgaveformulering i den nye vejlederaftale. Denne skal godkendes af vejlederen og studielederen inden udgangen af juni henholdsvis januar. Specialet skal afleveres 3 måneder efter denne godkendelse, dvs. inden udgangen af september henholdsvis april. Afleverer du ikke inden for den nye frist, kan du få et tredje forsøg efter samme regler, som gælder for andet forsøg, dvs. ny vejlederaftale inden udgangen af oktober henholdsvis maj og yderligere 3 måneder.

13 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 13 af 14 sider 10.4 Behandling af kandidatafhandling Den/de studerende afleverer kandidatafhandlingen i 4 eksemplarer på Studiesekretariatet, dog 5 eksemplarer, såfremt kandidatafhandlingen må udlånes af Universitetsbiblioteket. I forbindelse med opgavens aflevering er det den/de studerendes pligt selv at meddele, hvis de i perioder inden for de førstkommende 3 måneder er forhindret i at forsvare kandidatafhandlingen. Ved behandling af kandidatafhandlingen fremlægges opgaven af den studerende. På baggrund heraf kan lærer og censor foretage en overhøring og uddybning inden for kandidatafhandlingens område. Behandling af kandidatafhandlingen (det mundtlige forsvar) er af 1-3 timers varighed. Er kandidatafhandlingen udarbejdet af en gruppe, skal der foretages en individuel overhøring. Ved det mundtlige forsvar indleder opgaveskriveren med et indlæg af minutters varighed. Der er her lejlighed til at fremkomme med f.eks. uddybende begrundelser for den valgte form, oplevede problemer med udarbejdelsen, forslag til andre løsningsmodeller osv. Et egentligt referat af kandidatafhandlingen er uønsket. Den efterfølgende diskussion har bl.a. til formål: C at få afklaret tvivlsspørgsmål vedr. detaljer i kandidatafhandlingen, C at foretage en dybdegående afprøvning af opgaveløserens indsigt/viden i og omkring kandidatafhandlingens emneområde. Tidspunkt og stedet for behandling af kandidatafhandlingen meddeles ved opslag senest 7 dage, før behandlingen finder sted. Ved kandidatafhandlingen indgår den sproglige klarhed og sikkerhed i bedømmelsen. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. Behandling af kandidatafhandlingen er offentlig, med mindre andet meddeles. Behandling af kandidatafhandlingen foregår på Syddansk Universitet. DAGSTUDIERNE UNDER

14 Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 14 af 14 sider 11. Overgangsordning Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved vintereksamen Findes der i nærværende ordning et fag med tilsvarende indhold men ny titel erstatter dette fag det oprindelige, og der eksamineres altid efter det nyeste pensum. Se konkrete fagbeskrivelser for de relevante fag. Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og som ønsker at overgå til nærværende ordning, skal søge Studienævnet herom. Når en studerende er overgået til nærværende studieordning, er det ikke muligt efterfølgende at vende tilbage til en tidligere ordning. Der eksamineres maksimalt 3 eksamensterminer efter de enkelte fags sidste undervisning. Har den studerende ikke fuldført sin uddannelse inden udfasning, henvises til, at den studerende skal søge Studienævnet, som vil afgøre hvilke fag eller studieordning der kan erstattes med. Speciel overgangsordning for International Management til Strategy and Organization Overordnede retningslinier: 1. Alle indskrevne studerende på International Management får mulighed for at blive overført til Strategy and Organization linien. 2. Der defineres overgange for både studerende, der ønsker International Management eksamen samt dem, der ønsker Strategy and Organization eksamen. Kontakt Studiesekretariatet for Jura for yderligere information herom.

15 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Regler om ophør af indskrivning på grund af manglende studieaktivitet I henhold til ' 31 i bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne fastsættes hermed følgende regler vedrørende ophør af indskrivningen på grund af manglende studieaktivitet: ' 1. Indskrivningen bringes til ophør, når en studerende inden for de seneste to år ikke har været studieaktiv, medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet mellem den studerende og studienævnet/studielederen. Stk. 2. Orlovsperioder medregnes ikke i perioden efter stk. 1. ' 2. Ved manglende studieaktivitet forstås, at den studerende ikke inden for de seneste to år har aflagt eksamensforsøg eller bestået fag i kraft af merit. ' 3. Inden to års fristen opstår, kontaktes den studerende med tilbud om vejledning og eventuelle støtteforanstaltninger med henblik på genoptagelse af studieaktiviteten. Stk. 2. Før indskrivningen bringes til ophør, adviseres vedkommende herom med angivelse af dato for ophør af indskrivning. Stk. 3. Hvis den studerende ikke reagerer på henvendelse efter stk. 1 og 2, eller hvis den studerende udebliver fra tilbud efter stk. 1, bringes indskrivningen til ophør. ' 4. Studienævnet kan dispensere fra bestemmelserne i '' 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold. ' 5. Regelsættet omfatter ikke indskrivning under Åben Uddannelse. ' 6. Regelsættet træder i kraft den 1. september 2005 og omfatter studerende, der på ikrafttrædelsespunktet er indskrevet på en uddannelse, udbudt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, samt studerende, der indskrives efter ikrafttrædelsestidspunktet. 27. maj 2004

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) X Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Revision 01, 9. februar 2007 Side 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur.

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Odense 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Odense 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor Kolding & 2007 1 af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Odense 2011 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura Cand.jur. Odense 2011 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814 af 29.

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 26 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Odense 2007 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 15. april 2005 Side 1 af 22 sider Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 1.

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i statskundskab Cand.scient.pol.

Studieordning for kandidatuddannelsen i statskundskab Cand.scient.pol. Studieordning for kandidatuddannelsen i statskundskab Cand.scient.pol. 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Cand.merc.

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Cand.merc. Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse og Sønderborg Fra 2009, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse 2008 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc

Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc (Etfags-bacheloruddannelsen i statskundskab og Tofags-bacheloruddannelsen i samfundsfag) Odense 2010 1 af 21 Denne studieordning er

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO dateret 30. august 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag (Cand.soc.)

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag (Cand.soc.) Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag (Cand.soc.) Odense 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for HA Sport Management

Studieordning for HA Sport Management Studieordning for den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) med specialisering i Sport Management Esbjerg & Slagelse 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor KoIding og Odense 2010, ver.01 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura

Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Odense 2011 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab (Cand.scient.pol.)

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab (Cand.scient.pol.) Studieordning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab (Cand.scient.pol.) 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation 23, version 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i jura Cand.jur.

Studieordning for kandidatuddannelsen i jura Cand.jur. Studieordning for kandidatuddannelsen i jura Cand.jur. 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i journalistik cand.public.

Studieordning for kandidatuddannelse i journalistik cand.public. Studieordning for kandidatuddannelse i journalistik cand.public. (linje A & B) Odense 2009 1 af 35 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere