1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson."

Transkript

1 De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er en del af aftalegrundlaget. Betingelserne vil kunne suppleres med særlig betingelser. 1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. Kontaktpersonen tager stilling til: Sikkerhedsintroduktion til firmaets medarbejdere. Firmaets planlagte arbejdsmetode, som kan være beskrevet mundtligt eller skriftligt. Behov for risikovurdering. 2. Sikkerhedsintroduktion Alle eksterne medarbejdere, som skal færdes i produktionsområdet, skal gennemgå ARCs generelle sikkerhedsintroduktion, før de påbegynder arbejdet på anlægget. Denne gennemgang gives af HRafdelingens sikkerhedsleder og aftales med kontaktperson eller sikkerhedskoordinator. Der holdes normalt sikkerhedsintroduktion hver mandag kl Efter aftale er der mulighed for, at der kan arrangeres sikkerhedsintroduktion på andre tidspunkter. Hvis det ikke er praktisk muligt at gennemføre en sikkerhedsintroduktion før arbejdet påbegyndes, eller hvis der er tale om en afgrænset opgave, som udføres i en afgrænset periode, kan kontaktpersonen, eller alternativt sikkerhedskoordinatoren, give en gennemgang, som er begrænset til den pågældende arbejdsopgave og gældende i en begrænset periode (1-2 dage). Leverandøren er ansvarlig for, at deres ansatte samt eventuelle underleverandører har gennemgået sikkerhedsinstruktionen eller den begrænsede instruktion, inden arbejdet på begyndes. Sikkerhedssko og hjelm skal altid anvendes ved arbejder på ARC. Høreværn og andre beskyttelsesforanstaltninger benyttes ved skiltning. 3. Navn og sikkerhedslabel på hjelme Alle hjelme skal være personlige, dertil skal navn og firma fremgå tydeligt. Label kan udleveres.

2 4. Planlægning, risikovurdering og sikkerhedsgennemgang Udførende eksterne firmaer skal som tillæg til den APV, der generelt er gældende for deres virksomhed, udarbejde en risikovurdering. Risikovurdering skal: Omfatte særlige forhold, der er forbundet med udførelsen af pågældende arbejde. Være en sikkerhedsmæssig gennemgang af den planlagte arbejdsmetode i forhold til både egen og andres sikkerhed. Være en vurdering af nødvendige forholdsregler. Være kendt af de medarbejdere, som skal udføre arbejdet. Risikovurderingen vurderes og udarbejdes i samarbejde med kontaktperson, og bør indeholde en sikkerhedsgennemgang på stedet, hvor arbejdet skal udføres. Sikkerhedskoordinator inddrages i nødvendigt omfang i forbindelse med vurdering og godkendelse af risikovurderingen. 5. Lån af håndværktøj mm. fra ARCs lager Eksterne firmaer skal selv medbringe håndværktøj og personlige værnemidler til eget brug. Særlige værnemidler, udelukkende til brug på ARC udleveres på ARCs lager. Lageret vil endvidere i et vist omfang være behjælpelig med udlån af specialværktøj som f.eks. skilletrafoer, transformere (42V) 6. Arbejdsregistrering, timesedler. Leverandørerne lader de medarbejdere, der skal arbejde på ARC, gennemlæse disse betingelser, og hver enkelt medarbejder bliver registreret på kvitteringsskemaet for læsning af Betingelser for arbejde på ARC. Eksterne firmaer afleverer dagligt en registrering med navne på de personer, der arbejder på anlæggene, af hensyn til arbejdssikkerheden og evt. evakuering af områder. Der afleveres dagligt timesedler på udført arbejde, relateret til: Indkøbsordre nr. (IO) ENG-XXXXX og arbejdsordre nr. (AO) xxxxxx. 1. APV Det forudsættes, at alle eksterne firmaer, som arbejder for ARC, overholder de lovmæssige krav til arbejdsmiljø, for så vidt angår eget arbejde. Det indebærer bl.a., at firmaerne har udarbejdet en skriftlig APV for eget arbejde. Alle eksterne firmaer bedes fremsende en elektronisk kopi af den aktuelle APV før et arbejde påbegyndes. På anmodning skal den aktuelle APV til enhver tid kunne fremvises for ARC til vurdering før et arbejde påbegyndes.

3 2. Stoffer og materialer På anmodning skal aktuel arbejdspladsbrugsanvisning og tilhørende sikkerhedsdatablad for de stoffer og materialer, der anvendes, kunne fremvises for ARC til vurdering. 3. Svejsning Ved svejsning er det et lovmæssigt krav, at svejseren hverken udsætter sig selv eller andre for svejserøg eller ozon (ved TIG-svejsning). Hvor det er muligt, skal der anvendes lavtryksudsugning. For at sikre, at der under alle omstændigheder kan etableres den fornødne udsugning, kræver ARC, at eksterne firmaer har det fornødne beredskab i form af mobil udsugning med tilhørende slanger og ozonfiltre (ved TIG-svejsning) til svejseren og andre i nærheden af arbejdsstedet. ARC kan i et vist omfang stille mulighed for udsugning til rådighed. Det må dog ikke betragtes som en selvfølge, idet der kan være situationer, hvor anlæggets kapacitet ikke er tilstrækkelig. Derfor skal de enkelte firmaer selv kunne etablere den fornødne udsugning. 4. El-sikkerhed Værktøj som kræver jord må ikke være forsynet med Schuko-stik (tysk stik med 2 ben og jord på siden af stik), men skal ændres til 3-bens stik. evt. ved hjælp af adapter. 5. Udenlandsk arbejdskraft Der findes en række lovpligtige uddannelser, som omhandler: Svejsning i metal, samt slibning og skæring i tilknytning hertil. Arbejde med produkter, der indeholder asbest. Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter). Arbejde som gaffeltruckfører. Arbejde med opstilling af stilladser undtaget opstilling af rulle- og bukkestilladser. Det er et lovmæssigt krav, at den enkelte entreprenør skal sikre, at eventuelle udenlandske medarbejdere har de fornødne dansk lovpligtige uddannelser (f.eks. svejsning) eller har Arbejdstilsynets godkendelse af, at deres tilsvarende uddannelse er på niveau med den lovpligtige danske, før de påbegynde arbejde i Danmark. På ARC informeres og instrueres på dansk. Den enkelte entreprenør skal sikre, at eventuelle udenlandske medarbejdere er fuldt informeret om de bestemmelser, der er gældende i forbindelse med deres arbejde på pladsen. 6. Miljøkrav Det er på ingen måde tilladt at udføre arbejde, som kan give risiko for væsentlig påvirkning af miljøet, f.eks. i form af støv, støj eller udledninger til luft

4 7. Affald Hvis der produceres affald fra arbejdets udførelse, skal det opsamles og medtages eller behandles efter ARCs interne affaldsregler. Jern, isolering, sten og brokker o.lign i diverse containere ved slaggepladsen Malingsrester, spraydåser o.a. kemi i orange skab ved værksted El skrot på elværksted Papir og pap for sig Husholdningsaffald i containere ved skurbyen Restprodukt og flyveaske i containere ved slaggepladsen ARC s kontaktpersonen vil anvise plads til de forskellige affaldsfraktioner. Hvis eksterne firmaer under udførelse opstiller egne containere til affald, skal de mærkes med affaldstype og firmanavn. 1. Arbejde på anlægsdele arbejdstilladelse Af hensyn til anlæggets drift og personsikkerheden for dem, der arbejder på anlægget, må arbejde på forbrændingsanlægget eller i tilknytning hertil ikke sættes i gang, før der er foretaget den nødvendige afspærring og produktionslederen har givet en arbejdstilladelse. En forudsætning, for at en arbejdstilladelse kan gives, er, at anlægget er afspærret sikkerhedsmæssigt korrekt. Denne afspærring må kun udføres af produktionslederen, som samtidig er garant for at den er udført korrekt. Det kan være fristende, at lægge sig i baghjulet af en anden entreprenør, som skal arbejde samme sted, men det kan forringe det ønskede sikkerhedsniveau, fordi arbejdsopgaverne ofte ikke vil være færdige samtidig, ligesom opstart af anlægget ofte sker trinvis. Derfor skal arbejdstilladelse indhentes for hver enkelt opgave. Det vil typisk sige, at hvert firma skal søge. For at sikre et struktureret og dokumenteret forløb, skal eksterne virksomheder, ved arbejde i revisioner på anlægget, af hensyn til egen og andres sikkerhed anvende blanket, bilag 1. Blanketten udleveres i kontrolrummet eller hos sikkerhedskoordinator. 2. Arbejde i kedel og ovn Med hensyn til el-sikkerhed betragtes ovnrum, kedel, inderside af siloer, posefiltre inkl. tragte, blæserkanaler, røggaskanaler, tragte under kedler og ovne som snævre, ledende rum, og de fornødne forholdsregler omkring el-sikkerhed skal efterleves i den forbindelse. ARC vil i vid udstrækning være behjælpelig med foranstaltninger til sikring af el-sikkerhed ved arbejde i kedel/ovn. 3. Stilladser Stilladser opstilles, ændres og nedtages af et stilladsfirma for ARCs regning, hvis ikke andet er aftalt. Før et stillads nedtages skal den sidste bruger sørge for rengøring af stilladsdæk.

5 4. Afspærringer Der skelnes mellem afmærkning af et område og afspærring. Afspærring foretages, når det er forbundet med fare at befinde sig i området, f.eks. når der er fare for at noget kan falde ned i området eller når der er fare for, at personer kan falde ned ( rød risikozone ). Afspærringen skal være holdbar. Derfor skal der anvendes plastkæde eller rød/hvide træ-lægter. Afspærringen skal forsynes med skilte som angiver, hvem der har foretaget afspærringen. Afspærringer skal ubetinget respekteres. Afspærringsmateriel kan lånes af ARC. 5. Kabler og kabeltromler Kabler og kabeltromler skal efterses hver 6. måned efter samme regler, som gælder for dobbeltisoleret håndværktøj. Eftersynet skal fremgå af skilt/mærke, som vedhæftes udstyret. Det skal tydeligt fremgå hvem udstyret tilhører. 6. Oprydning Flugt- og gangveje skal holdes frie for kabler og andet materiel. Der er i ovnhallen markeret områder med blå maling hvor reservedele, værktøj og øvrige materialer kan placeres. Der skal dagligt ryddes op. Dagens arbejde er ikke færdig før der er ryddet op!. Hvis oprydning ikke sker i fornødent omfang, forbeholder ARC sig ret til at foretage oprydning på det eksterne firmas regning. 7. Støvafblæsningskabine Der findes på ARC en støvafblæsningskabine, der er placeret i midten af ovnhallen, ved den store kørevej. Støvafblæsningskabinen er beregnet til at afblæse personer og tøj for det støv, som de kan have påført sig under arbejdet. I kabinen opsuges støvet, så spredning til omgivelserne undgås. Denne støvafblæsningskabine bedes anvendt inden ovnhallen forlades, således at spredning af støv til omgivelserne undgås. ARC er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret og kravet er, at vi altid overholder loven hver dag døgnet rundt. ARC forbeholder sig ret til at håndhæve overskridelser ved en af følgende tiltag, alt afhængig af overskridelsens omfang: Indskærpelse Sikkerhedsgodkendelse trækkes tilbage, og arbejder kan først genoptages efter ny sikkerhedsintroduktion er gennemført. Enhver forsinkelse og ekstraomkostninger forbundet med deltagelse i ny sikkerhedsintroduktion er ARC uvedkommende. Det er ubetinget ARC, der i den enkelte situation vurderer, om sikkerhedsgodkendelsen skal trækkes tilbage for den enkelte person eller samtlige personer fra firmaet, som arbejder på den pågældende opgave. Bortvisning af den enkelte eller firmaet

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere