Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual"

Transkript

1 Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og bruger. Virksomheden er ansvarlig for, at bruger kender og følger reglerne. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage samt fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og den 31. december er ikke bankdage. Betalingsmodtagere: De steder, hvor virksomheden kan bruge kortet. Bruger: En fysisk person, der er ansat hos virksomheden, og som er bemyndiget til at bruge kortet. Banken har ingen oplysninger om de enkelte brugere og kan ikke se, hvilke brugere virksomheden bemyndiger til at bruge kortet. Danmark: Danmark, Færøerne og Grønland. Faktura: Den månedlige oversigt, der viser virksomhedens betalinger, forbrug m.v. med MasterCard. Der faktureres en gang om måneden, og fakturadatoen vil altid være en bankdag. Virksomheden får kun en faktura, hvis der har været posteringer på kortkontoen. Forfaldsdagen: Den dag, hvor beløbet på fakturaen hæves på den løbende konto eller skal betales. Det er den første bankdag i den måned, der følger efter fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Kort: En samlet betegnelse for MasterCard bestående af kortnummer, udløbsdato og kontrolkode (Card Verification Code). Korttype: (i det følgende kaldt MasterCard) er til erhvervsmæssig brug. MasterCard udstedes efter ansøgning fra virksomheden, og forbruget registreres på en kortkonto i virksomhedens navn. Der er alene tale om et virtuelt kort, idet virksomheden ikke får udleveret et fysisk kort til kortkontoen. Virksomheden får kun tilsendt kortnummer, udløbsdato og kontrolkode (Card Verification Code). Købsmaksimum: Det højeste beløb, der kan trækkes på MasterCard kortkonto. Købsperiode: Det tidsrum, der ligger mellem to faktureringsdatoer. MasterCard: Et internationalt betalingskort, der er udstedt og administreret af Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Telefon (+45) Overtræksrente: Den rente, der beregnes af den del af saldoen, der overskrider det fastsatte købsmaksimum, eller af et beløb, der ikke er betalt på forfaldsdagen. Virksomheden: En fysisk eller juridisk person, der efter ansøgning får udstedt MasterCard. 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet må udelukkende anvendes til erhvervsmæssig brug, det vil sige til at betale udgifter på vegne af Virksomheden kan alene bruge kortet som betalingskort ved handel på internettet og ved køb via post- og telefonordre i Danmark og i udlandet. Kortet kan ikke anvendes som hævekort. 1.1 Brug af kortet som betalingskort Virksomheden kan bruge kortet til at betale for varer og tjenesteydelser ved køb på internettet og køb via postog telefonordre i Danmark og i udlandet hos de betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. 1.2 Udstedelse af kort, oprettelse af kortkonto og kreditvurdering Før vi udsteder kort, vurderer vi virksomhedens økonomi. I forbindelse med vurderingen kan vi bede om virksomhedens regnskaber. Derudover vurderer vi løbende virksomhedens økonomi. Kortet må alene benyttes af personer, der er fyldt 18 år. Vi sender kortet til virksomhedens adresse i form af et brev, der indeholder kortnummer, udløbsdato og kontrolkode (CVC). Når vi udsteder kortet til virksomheden, opretter vi samtidig en kortkonto i virksomhedens navn. Hver gang en bruger anvender kortet, registreres transaktionen på virksomhedens kortkonto, uden at det dog fremgår, hvem i virksomheden der har benyttet kortet. Virksomheden skal derfor selv registrere, hvem der får adgang til kortkontoen, da banken ikke på transaktionerne kan se, hvem i virksomheden der har brugt kortet, og da virksomheden hæfter for al forbrug på kortet. 2 Vilkår knyttet til at have og bruge kortet 2.1 Udlevering og opbevaring af kortet Det er en betingelse for udstedelse af kortet, at vi har modtaget et korrekt udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt modtaget dokumentation for tegningsreglerne for virksomheden, såfremt virksomheden er et selskab. Kortet er ikke personligt og kan bruges af alle, som virksomheden og/eller bruger overlader kortet til. Hvis der er flere brugere, anvender alle brugere samme kort. Det betyder, at alle med adgang til kortet har mulighed for at bruge det på vegne af og med bindende virkning for Det er virksomhedens eget ansvar at registrere og kontrollere, hvem der har adgang til kortet, og hvem der anvender kortet. Side 1 af 6

2 Virksomheden er ansvarlig for alle transaktioner, hvor kortet har været anvendt og skal selv sikre, at kortet anvendes af brugere, der er berettiget hertil. Virksomheden skal opbevare kortet forsvarligt, så det ikke bliver tilgængeligt for andre end de brugere, som virksomheden har bemyndiget til at bruge kortet, og med jævne mellemrum skal virksomheden kontrollere, at kortet ikke har været anvendt uberettiget. Tilsvarende skal virksomheden sikre sig, at de brugere, der får adgang til kortet, opbevarer oplysningerne forsvarligt og ikke uberettiget videregiver dem til andre. Kortet udskiftes automatisk hvert tredje år, og det er således virksomhedens eget ansvar at spærre kortet inden den automatiske udskiftning, hvis der er sket en uberettiget anvendelse af kortet. 2.2 Brug af kortet Det er kun de til enhver tid af virksomheden bemyndigede brugere, der må bruge kortet. Inden bruger godkender en betaling, skal bruger altid sikre sig, at beløbet er korrekt. Transaktioner, som bruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes se dog afsnit 2.10 om muligheden for at tilbageføre en betaling. Kortet bruges ved, at der til betalingsmodtager oplyses virksomhedens navn, adresse, kortnummer, kortets udløbsdato og eventuelt kortets kontrolkode (CVC). Når bruger anvender kortet til køb via post- eller telefonordre, skal bruger oplyse kortnummer og udløbsdato, og ved postordrekøb skal bruger herudover på bestillingssedlen skrive under på, at beløbet må hæves på kortkontoen. I forbindelse med et køb får bruger en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer. Bruger skal sikre, at beløbet stemmer overens med købet, og at der står den rigtige dato. Bruger bør gemme kvitteringen, til faktura er modtaget. Se også pkt Abonnement Når bruger anvender kortet til betaling af en løbende ydelse, eksempelvis et abonnement, skal bruger og/eller virksomheden sikre sig, at en eventuel opsigelse af abonnementet sker i overensstemmelse med de vilkår, som betalingsmodtager har fastsat. Hvis kortet skiftes, skal bruger og/eller virksomheden selv kontakte betalingsmodtager og informere om det nye kortnummer. 2.4 Hævning af beløb på kortkontoen S om udgangspunkt vil køb blive trukket på internetkortkontoen samme dag, som bruger anvender kortet. Tidspunktet for, hvornår transaktionen trækkes på kortkontoen, afhænger dog af, hvornår vi modtager transaktionen. telefonordre må betalingsmodtager normalt først trække beløbet, når varen afsendes. Købes f.eks. flybilletter eller koncertbilletter, må betalingsmodtager dog hæve beløbet, allerede når rejsen bookes eller koncertbilletten bestilles. 2.5 Hæftelse for kortet Virksomhedens hæftelse Virksomheden hæfter for alle transaktioner, hvor kortet har været brugt. Virksomheden hæfter endvidere for enhver form for misbrug af kortet, herunder for fejlagtig brug eller misbrug af kortet og den tilhørende kortkonto samt tredjemands misbrug af kortet og/eller den tilhørende kortkonto. Dette gælder, uanset om bruger har handlet forsætligt eller uagtsomt, eller hvis bruger er uden skyld i misbruget. Ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester og elektroniske penge gælder således ikke for Virksomheden hæfter dog ikke for tab, der opstår efter at banken har fået besked om spærring af kortet Brugers hæftelse Hvis bruger i strid med disse regler har brugt kortet til privat brug, hæfter bruger solidarisk med virksomheden for forbruget. Bruger hæfter også solidarisk med virksomheden for enhver brug af kortet, som banken kan godtgøre er foretaget på et tidspunkt, hvor bruger vidste eller burde have vidst, at virksomheden ikke ville være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for banken. 2.6 Virksomhedens og brugers pligt til at få kortet spærret Banken skal kontaktes hurtigst muligt, hvis virksomheden eller bruger bliver bekendt med eller får mistanke om, at oplysningerne om enten kortnummer, udløbsdato og/eller kontrolkode (CVC) er kommet til kendskab for personer, som ikke har bemyndigelse til at bruge kortet virksomheden eller bruger får mistanke om, at kortet er misbrugt på anden måde virksomheden eller bruger finder det påkrævet at spærre for brug af kortet, f.eks. på grund af ændrede tegnings-/fuldmagtsforhold eller udskiftning af personale i Virksomheden eller bruger skal ringe til os på (+45) vi har åbent døgnet rundt. Når virksomheden eller bruger ringer, skal virksomhedens navn, adresse og eventuelt kort- og kortkontonummer oplyses. Så spærrer vi straks kortet. Hvis vi får en begrundet mistanke om misbrug, spærres kortet også. Bruger og virksomheden skal dog være opmærksomme på, at ved køb over internettet eller via post- eller Side 2 af 6

3 Virksomheden får en skriftlig bekræftelse på spærringen, hvor der står, hvornår vi fik besked om spærringen og baggrunden for spærringen. 2.7 Købsmaksimum MasterCard oprettes med et købsmaksimum, hvor Danske Bank ikke beregner rente fra betalingen med kortet til forfaldsdagen. Købsmaksimum, som fastsættes efter individuel vurdering af virksomheden, er det højeste beløb, der kan disponeres over på kortkontoen. Vi kan afvise betalingsanmodninger, hvis købsmaksimum overskrides. 2.8 Betaling Saldoen på kortkontoen forfalder til betaling den dag, der står på fakturaen, og vi hæver beløbet på virksomhedens løbende konto på forfaldsdagen eller fremsender et indbetalingskort. 2.9 Fakturakontrol Hvis der er bevægelser på kortkontoen i købsperioden, vil der en gang om måneden blive udskrevet en faktura med en oversigt over betalingstransaktioner og eventuelle beregnede gebyrer. Bruger og virksomheden har pligt til at kontrollere fakturaerne omhyggeligt. Hvis bruger og/eller virksomheden ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med kvitteringerne, eller som bruger ikke mener at have foretaget, skal vi hurtigst muligt kontaktes. Bruger og virksomheden skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i punkt 2.10 og Vi sender en samlet faktura til virksomheden med en oversigt over forbruget på kortkontoen. Er det samlede beløb under 50 kr., opkræver vi først beløbet den følgende måned Tilbageførsel af betalinger, som bruger har godkendt Betalinger, som bruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. I visse situationer har bruger og/eller virksomheden dog mulighed for at få tilbageført en betaling, jf. nedenfor Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelsen af betalingen Hvis bruger ikke kendte det endelige beløb, da bruger godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kortkontoen, er væsentligt højere, end hvad bruger med rimelighed kunne forvente, kan bruger og/eller virksomheden have krav på at få tilbageført betalingen. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med billeje, eller når bruger forlader et hotel, hvor bruger har godkendt, at betalingsmodtager efterfølgende kan hæve for eksempelvis påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren. Bruger og/eller virksomheden skal kontakte os hurtigst muligt og senest otte uger, efter beløbet er trukket på kortkontoen, hvis bruger og/eller virksomheden mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor bruger ikke har godkendt det endelige beløb. Inden vi kontaktes, skal bruger og/eller virksomheden altid selv søge at løse problemet med den betalingsmodtager, der er handlet med. Når vi har modtaget en indsigelse, undersøger vi den. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på kortkontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelle gebyrer for rekvirering af notakopi, jf. prislisten Andre indsigelsesmuligheder Der kan være andre situationer, hvor virksomheden har mulighed for at få tilbageført en betaling. Virksomheden kan få mere information herom på vores hjemmeside eller ved at kontakte os Tilbageførsel af betalinger, som en bruger ikke har godkendt Hvis en bruger mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med kortet, som bruger ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal bruger og/eller virksomheden kontakte os hurtigst muligt, efter de er blevet opmærksomme på det. Når vi vurderer, om vi er blevet kontaktet rettidigt, lægger vi vægt på brugers og virksomhedens pligt til løbende at kontrollere fakturaerne, jf. pkt Under alle omstændigheder skal vi kontaktes senest en måned, efter at fakturaen for den pågældende måned er udstedt. Når vi har modtaget en indsigelse, undersøger vi den. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, hæfter virksomheden efter reglerne i pkt Ombytning og fornyelse af kort Vi ejer det udstedte kort, og vi kan derfor altid meddele virksomheden, at kortet skal ombyttes, og i så fald må ingen i virksomheden bruge kortet. Virksomheden får hurtigst muligt et nyt kort, og virksomheden skal slette alle oplysninger om det gamle kort. Vi fornyer automatisk kortet, inden det udløber, medmindre vi har fået en skriftlig opsigelse fra 2.13 Bankens adgang til at spærre kortet Overtræder virksomheden eller bruger disse regler, har Danske Bank ret til at spærre kortet. I tilfælde af manglende betaling sender vi en skriftlig rykker til virksomheden, før vi spærrer kortet. Det kan dog være nødvendigt at spærre kortet med det samme, hvis der er tale om særligt groft overtræk eller om gentagne tilfælde af manglende betaling af saldoen på kortkontoen. Danske Bank kan desuden forlange at virksomheden sletter alle oplysninger om selve kortet. Banken kan desuden spærre kortet uden varsel, hvis vi får en begrundet mistanke om misbrug af kortet Side 3 af 6

4 der foreligger misligholdelse eller andre særlige forfaldsgrunde, jf. pkt Forbehold for dækning og ekspedition af indbetalinger og overførsler fra andre pengeinstitutter Vi registrerer alle indbetalinger på kortkontoen. Når det drejer sig om andre indbetalinger end kontanter (f.eks. en check) tager vi forbehold for, at vi rent faktisk modtager beløbet. Viser det sig f.eks., at en check er dækningsløs, hæver vi beløbet på kortkontoen igen. Fører vi et beløb tilbage, får virksomheden besked. Vær opmærksom på, at forbeholdet gælder, selvom det ikke står på kvitteringer eller andre meddelelser om indbetalingen Opsigelse af kortkontoen Virksomheden kan altid opsige kortkontoen og indfri en eventuel saldo i bankens favør med en måneds varsel. Opsiges kortkontoen, annulleres kortet. Vi kan opsige kortkontoen med en måneds varsel, medmindre der er tale om misligholdelse eller andre forfaldsgrunde, jf. pkt Vi sender opsigelsen til virksomhedens sidst kendte adresse Misligholdelse og andre forfaldsgrunde Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse, hvis et beløb ifølge disse kortbestemmelser ikke betales rettidigt på kortkontoen Danske Bank ikke får de ønskede oplysninger om økonomiske forhold, jf. pkt. 1.2 virksomheden kommer under rekonstruktion, erklæres konkurs eller indleder forhandling om gældssanering virksomheden udsættes for udlæg eller arrest virksomheden flytter uden for landets grænser, og der ikke inden fraflytningen er truffet nærmere aftale om den fortsatte betaling af saldoen på kortkontoen virksomhedens MasterCard spærres, fordi kortbestemmelserne overtrædes, jf. pkt Danske Banks adgang til modregning Har vi et beløb til gode hos virksomheden, som skulle være betalt, kan vi modregne det i det indestående, virksomheden har i Danske Bank eller i ethvert andet tilgodehavende, virksomheden har eller får hos os. Modregningen kan også ske i konti med løbende overførsler eller med automatiske betalingsordninger. Vi giver virksomheden besked, hvis vi modregner Fejl og mangler ved ydelsen m.v. Vi har intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Vi har ikke noget ansvar i tilfælde, hvor betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel Danske Banks erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset, om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk, (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Danske Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 68 i Lov om betalingstjenester og elektroniske penge finder dermed ikke anvendelse. Virksomheden kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis Danske Bank, Nets og/eller disse selskabers tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der så hurtigt som muligt blive orienteret om det via annoncering i dagspressen. Virksomheden kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere af Danske Banks eller Nets tekniske centre og/eller hvis en eller flere af Nets internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt Klager Virksomheden skal altid kontakte sin afdeling hvis der er uoverensstemmelse om et forretningsforhold med Danske Bank. Hvis virksomheden fortsat er uenig i eller utilfreds med resultatet, skal den skrive til bankens juridiske afdeling, som er klageansvarlig i banken. Adressen er Danske Bank Juridisk Afdeling Holmens Kanal København K Ændring af kortbestemmelserne Vi kan ændre kortbestemmelserne uden varsel, hvis ændringerne er til virksomhedens fordel. Hvis ændringerne ikke er til virksomhedens fordel, kan vi ændre kortbestemmelserne med en måneds varsel. Vi giver besked om eventuelle ændringer pr. brev, ved Side 4 af 6

5 elektronisk meddelelse eller ved at annoncere i dagspressen. Ændrer vi kortbestemmelserne, skal virksomheden senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis virksomheden ikke ønsker at være bundet af de nye kortbestemmelser. Hører vi ikke fra virksomheden, betragter vi det som en accept af ændringerne. Hvis virksomheden meddeler, at den ikke ønsker at være bundet af de nye kortbestemmelser, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, hvor de nye kortbestemmelser træder i kraft. 3 Omkostninger ved at få og bruge kortet 3.1 Prislisten Omkostningerne ved at få og bruge kortet m.v. står i prislisten. 3.2 Renteberegning og rentetilskrivning Vi beregner ikke renter af forbrug i købsperioden på MasterCard. Dog kan Danske Bank beregne rente og eventuel overtræksrente ved forsinket betaling. Danske Bank beregner eventuel overtræksrente dagligt på kortkontoen baseret på kalenderdage og et rentebærende år på 365 (366) kalenderdage. Vi tilskriver rente ultimo købsperioden med rentedato den første kalenderdag i den efterfølgende periode Renteændring De gældende rentesatser for MasterCard kan ses i alle Danske Banks afdelinger eller på Danske Bank kan altid ændre de variable rentesatser, når ændringen er til virksomhedens fordel. Vi kan også sætte de variable rentesatser på udlån op uden varsel, hvis penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for Danske Bank der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for Danske Bank. Renteændringerne sker i disse tilfælde på grund af begivenheder, der kommer udefra, og som Danske Bank ikke har indflydelse på. F.eks. når Nationalbanken ændrer sine rentesatser. Danske Bank kan med en måneds varsel sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring for en eller flere kontotyper Danske Bank uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. 3.3 Gebyr Gebyrer for MasterCard står i prislisten på Virksomheden er også velkommen til at spørge i sin afdeling. Gebyrer, som vi tager for at give oplysninger om de transaktioner, der er foretaget, vil også stå i prislisten. Vær opmærksom på, at Danske Bank tager et gebyr, når vi besvarer spørgsmål fra offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, som vi har pligt til at besvare Gebyrændring Danske Bank kan uden varsel sætte gebyrer ned, og vi kan uden varsel indføre og sætte gebyrer op for nye løbende aftaleforhold. For eksisterende, løbende aftaleforhold kan Danske Bank med en måneds varsel forhøje de gebyrer, virksomheden løbende betaler, hvis markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer vi ønsker at ændre vores generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. Ændrer vi det årlige kortgebyr, får ændringen virkning fra den opkrævning af gebyret, der kommer umiddelbart efter, prisændringen er trådt i kraft. Er der tale om nye gebyrer, sker det med en måneds varsel. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige grunde eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. 3.4 Meddelelse om rente- og gebyrændringer Vi annoncerer i dagspressen eller giver besked pr. brev eller elektronisk meddelelse, hvis vi ændrer rentesatser og gebyrer. Samtidig får virksomheden oplyst, hvad årsagen er og henvises eventuelt til et af de ovenstående punkter i pkt. 3.2 eller Rente, gebyrer og overtræksrente m.v. ved forsinket betaling Ved manglende betaling af forfaldne beløb til kortkontoen beregner Danske Bank rente og overtræksrente fra forfaldsdatoen, mens der ved overtræk af købsmaksimum eller kreditmaksimum beregnes rente og overtræksrente, fra overtrækket opstår, til vi har modtaget betalingen. Herudover er banken berettiget til at beregne et rykkergebyr. 3.6 Refusion af kortgebyr Kortgebyr bliver ikke betalt tilbage, hvis aftalen opsiges. 3.7 Danske Banks refusion af udgifter Danske Bank har ret til at få refunderet beløb, som Danske Bank lægger ud på virksomhedens vegne, f.eks. skatter og afgifter samt udgifter til kommunikation Side 5 af 6

6 udgifter, som Danske Bank har, hvis virksomheden misligholder aftalerne, f.eks. betaling af retsafgifter, juridisk bistand m.v. 3.8 Omregningskurser, når kortet bruges i udlandet Køb foretaget i udlandet omregnes til danske kroner og skal altid betales i danske kroner. Omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner sker til den af MasterCard til enhver tid fastsatte valutakurs, som fremgår af tillagt et af banken fastsat variabelt tillæg, jf. prislisten. Ændringer i valutakurser sker løbende og uden varsel. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor kortet har været brugt, til beløbet hæves på kortkontoen Valutaveksling foretaget i forretning Hvis kortet bruges i udlandet, kan bruger blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen gennemføres. Inden bruger godkender det, skal forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs forretningen bruger ved omregningen. Bruger skal være opmærksom på, at den kurs, forretningen benytter, kan være forskellig fra den kurs, der ville blive brugt, hvis bruger vælger at betale i udenlandsk valuta. 4 Kundeoplysninger 4.1 Brug af kundeoplysninger De oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr., som virksomheden giver, bruger vi til at oprette og administrere kortet. CVR-nr. bruges bl.a. til at hente oplysninger hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen og til at sikre en entydig identifikation af kontohaver. 4.2 Opbevaring af kundeoplysninger Personlige oplysninger opbevares sammen med eventuelt indhentede soliditetsoplysninger, så længe virksomheden har et MasterCard. 4.3 Oplysning om indkøb m.v. Danske Bank udveksler oplysninger om virksomheden og kortkontoen med MasterCard International det kan være oplysninger om købte varer eller tjenesteydelser. Vi udveksler oplysningerne med henblik på at administrere kortkontoen samt behandle, analysere og indsamle gebyrer på kortkontoen. Disse oplysninger videregives i øvrigt kun, hvis lovgivningen kræver det og/eller til brug i retssager om krav, der er stiftet ved brug af kortet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus fem år. 4.4 Indblik i de registrerede oplysninger Virksomheden kan altid kontakte sin afdeling for at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om Hvis det viser sig, at vores oplysninger ikke er korrekte, retter vi dem med det samme. Vi sørger samtidig for at underrette andre, der har fået de forkerte oplysninger. 4.5 Registrering af spærrede kort Når kortet er blevet spærret, bliver det registreret i vores register over spærrede MasterCard. Spærrede MasterCard vil endvidere kunne fremgå af MasterCards spærreliste. 4.6 Klage over behandling af kundeoplysninger Vil virksomheden klage over vores behandling af personlige oplysninger, kan det ske til Danske Bank Juridisk Afdeling Holmens Kanal København K eller til Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K E -mail: 5 Oplysning om provision Vi gør opmærksom på, at Danske Bank modtager provision, når kortet bruges hos betalingsmodtagere. 6 Lov om betalingstjenester Vi har fraveget Lov om betalingstjenester i det omfang, loven åbner mulighed herfor, medmindre andet er aftalt med banken. 7 Nyt eksemplar af kortbestemmelserne Hvis I får behov for et nyt eksemplar af disse kortbestemmelser, kan I altid kontakte os. Vi tager dog betaling for at udlevere kortbestemmelserne til jer på papir. Når virksomheden anvender kortet, registreres kortnummeret, det samlede ekspeditionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været brugt. Betalingsmodtager sender disse oplysninger til Danske Bank via Nets. Betalingsmodtager, Nets og Danske Bank opbevarer oplysningerne, som bruges i bogføringen, ved fakture-ring og eventuel senere fejlretning. Side 6 af 6

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse medlemsbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for,

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for, at kortholder

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

K O R T B E S T E M M E L S E R F O R M A S T E R C A R D C O R P O R A T E C A R D

K O R T B E S T E M M E L S E R F O R M A S T E R C A R D C O R P O R A T E C A R D K O R T B E S T E M M E L S E R F O R M A S T E R C A R D C O R P O R A T E C A R D Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for, at kortholder kender

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for, at kortholder kender og følger kortbestemmelserne. Definitioner

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT MasterCard Business Debit er et MasterCard til erhvervsmæssig brug, der udstedes efter ansøgning fra virksomheden. en periode på 30 dage. Der gælder regler

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN PRIVATE BANKING Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Platin Private Banking kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Basis kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard World Signia Eksklusiv Eksklusiv kan udstedes til privatpersoner. MasterCard World Signia

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD PLATIN MasterCard Platin kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Platin Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD World Signia MasterCard kan udstedes til privatpersoner. World Signia MasterCard Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BASIS Gælder fra den 1. januar 2018. Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Mastercard Basis kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere