Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013"

Transkript

1 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del 1 Netpension Firma Del 2 Sikkerhed Del 3 Aftaleretlige forhold Del 1 Netpension Firma 1. Generelt om Netpension Firma Netpension Firma er Danica Pensions selvbetjeningsløsning for virksomheder. Løsningen giver jeres virksomhed adgang til oplysninger om virksomhedens firmapensionsaftale(r) hos Danica Pension, samt de enkelte medarbejderes pensionsordninger, som virksomheden indbetaler til. Danica Pension publicerer endvidere relevante rapporter f.eks. om jeres medarbejderes tilfredshed med Danica Pension. Løsningen giver også mulighed for at tilmelde nye medarbejdere til jeres firmapensionsaftale, registrere orlov, mv. Danica Pension tilpasser og udvikler løbende Netpension Firma. Adgang til Netpension Firma gives af virksomheden til relevante personer, som for eksempel varetager virksomhedens løn- og pensionsadministration. 2. Adgang til Netpension Firma Jeres adgang til Netpension Firma består af 2 dele en aftale mellem virksomheden og Danica Pension om adgang til Netpension Firma og en brugerfuldmagt til de enkelte brugere. 2.1 Aftale om adgang til Netpension Firma For at kunne benytte Netpension Firma skal I tilmelde jeres virksomhed på danicapension.dk. Danica Pension fremsender på baggrund af jeres tilmelding Aftale om adgang til Netpension Firma, som skal underskrives af en eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer. Ved returnering af den underskrevne aftale registrerer Danica Pension virksomheden som anvender af Netpension Firma. 2.2 Brugerfuldmagt En bruger skal have fuldmagt fra virksomheden for at kunne administrere virksomhedens pensionsordning i Netpension Firma på vegne af virksomheden. I forbindelse med jeres tilmelding af virksomheden til Netpension Firma, skal I samtidig tilmelde én bruger til Netpension Firma med såkaldte administratorrettigheder (kaldet Administrator). Danica Pension fremsender herefter på baggrund af jeres tilmelding en brugerfuldmagt til virksomheden. Brugerfuldmagten skal underskrives af én eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer, og efter jeres returnering af den underskrevne brugerfuldmagt giver Danica Pension brugeren adgang til Netpension Firma på vegne af virksomheden. Den bruger, der oprettes i forbindelse med tilmeldingen af virksomheden til Netpension Firma, oprettes uden begrænsninger. Det vil sige, at denne bruger har adgang til alle virksomhedens pensionsordninger for alle CVR-numre, og brugeren har adgang til al funktionalitet, der udstilles i Netpension Firma, for eksempel administration af brugere og adgang til rapporter. Det er kun en Administrator, der i Netpension Firma kan oprette yderligere brugere på vegne af virksomheden. Brugere kan oprettes både med og uden administratorrettigheder. Administrator underskriver en brugerfuldmagt digitalt, og Danica Pension giver den nye bruger adgang til Netpension Firma. Brugerfuldmagten bliver efterfølgende gjort tilgængelig for parterne. Administratorer kan oprette nye brugere med samme adgange som dem selv, eller de kan oprette nye brugere med begrænset adgang. Inden I opretter en bruger til Netpension Firma, skal I have brugers samtykke til at kunne videregive dennes CPR-nummer til Danica Pension. I Netpension Firma under Adgange ligger der et forslag til en samtykkeerklæring.

2 Brugeren bliver registreret hos Danica Pension med CPR-nummer eller et tildelt kundenummer, hvis brugeren ikke har et CPR-nummer. Oplysningerne bruges til administration af den fuldmagt, der er givet af virksomheden til brugeren Brugerens forpligtelser Brugere af Netpension Firma skal overholde de regler, der gælder for brug af Netpension Firma, herunder de til enhver tid gældende betingelser for Netpension Firma. Brugeren og virksomheden har ansvaret for, at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger. Brugerne skal til enhver tid sikre sig, at det er aktuelle oplysninger, der ligger til grund for de forespørgsler og registreringer, som brugeren foretager på vegne af virksomheden. I tvivlstilfælde er det altid oplysningerne i dækningsoversigten, der er de gældende. Brugeren skal samtidig være opmærksom på, at der kan være nye oplysninger, der endnu ikke vises i Netpension Firma. Bruger har tavshedspligt vedrørende de oplysninger om virksomheden, medarbejderne og Danica Pension, som bruger får adgang til i Netpension Firma. Bruger skal udvise særlig forsigtighed vedrørende de fortrolige oplysninger om virksomhedens medarbejdere som han/hun får adgang til. 2.3 Rettigheder og adgange Virksomheden skal hver gang der oprettes en ny bruger af Netpension Firma tage stilling til, hvilke rettigheder og adgange den nye bruger skal tildeles. En bruger kan få adgang til én eller flere firmapensionsaftaler med eventuelle begrænsninger til specifikke CVR-numre. Der kan endvidere være begrænsninger på specifikke CPR-numre. Brugeren vil få adgang til følgende funktionalitet: administrere brugeradgange til Netpension Firma (kan fravælges af virksomheden) administrere firma- og medarbejderoplysninger se firmapensionsaftalens vilkår og indhold se medarbejderes pensionsoversigter se dokumenter se rapporter og statistik se registreringer, der er gennemført i Netpension Firma Gives en bruger adgang til en firmapensionsaftale, der vedrører flere CVR-numre, er det muligt efterfølgende at begrænse brugerens adgang. Det er endvidere muligt at begrænse brugerens adgang til valgte CPR-numre. Brugeren kan til enhver tid se sine adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger under Adgange i Netpension Firma Administration af brugeradgange til Netpension Firma En Administrator kan på jeres virksomheds vegne, oprette nye brugere, ændre eksisterende brugere, afmelde brugere. Bemærk, at en Administrator ikke har mulighed for at give nye brugere adgang til firmapensionsaftaler, som denne ikke selv har adgang til. En Administrator har heller ikke mulighed for at rette eller afmelde en eksisterende bruger, der har adgang til en eller flere firmapensionsaftaler, som Administratoren ikke har adgang til. Oprettes der en ny bruger eller rettes en eksisterende brugers adgang, genereres der en brugerfuldmagt til Netpension Firma. Administratoren underskriver brugerfuldmagten digitalt, og brugerfuldmagten er efterfølgende tilgængelig for Administrator og bruger. 2.4 Tilbagekaldelse af brugerfuldmagt til Netpension Firma En brugerfuldmagt til Netpension Firma gælder, indtil I kalder den tilbage. Det kan I gøre skriftligt, eller ved at afmelde brugeren i Netpension Firma og underskrive digitalt. Brugers adgang til at handle på jeres virksomheds vegne via Netpension Firma fjernes herefter.

3 3. Digital visning af dokumenter fra Danica Pension Når jeres virksomhed indgår Aftale om adgang til Netpension Firma, vil nogle af de dokumenter, jeres virksomhed modtager fra Danica Pension, samtidig blive vist i Netpension Firma. Information om ny indbetaling og udbetalinger fra Danica Pension er eksempler på dokumenter, som vises i Netpension Firma. Vi viser dokumenter i Netpension Firma i 5 år. I skal være opmærksomme på, at I ikke længere har adgang til dokumenterne, hvis I skifter kundenummer, eller hvis jeres virksomhed skifter pensionsselskab eller af anden årsag ikke længere har Netpension Firma. Hvis dokumenterne ønskes opbevaret i mere end fem år, skal I kopiere dokumenterne til egen opbevaring. Vi udvider løbende typerne og mængden af dokumenter, som bliver vist i Netpension Firma. Dokumenter som udelukkende modtages digitalt vil have samme retsvirkning som almindelig post på papir. 4. Virksomhedens forpligtelser Virksomheden er forpligtet til selv at oprette brugere i Netpension Firma. I særlige tilfælde kan virksomheden oplyse Danica Pension om, hvilke personer, der skal oprettes som brugere af Netpension Firma. Virksomheden skal endvidere sikre, at oplysningerne i Netpension Firma kun bruges til administration af medarbejdernes pensionsordninger, behandle oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondatalovens regler om fortrolighed og tavshedspligt, sikre, at det til enhver tid er de korrekte brugere, der har adgang til Netpension Firma, og at brugerne kender deres fuldmagters indhold (som kan læses under Adgange i Netpension Firma), løbende kontrollere, at brugere og adgange til funktioner i Netpension Firma er relevante, herunder at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange og eventuelle begrænsninger, sikre, at brugerne kender Betingelser for Netpension Firma, og at de handler i overensstemmelse med disse betingelser, vedligeholde informationer omkring brugere, herunder adresse, straks kontakte Danica Pension, hvis en af virksomhedens brugere mister sin nøgleviser og/eller sin pinkode, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse heraf, eller der er mistanke herom, straks give Danica Pension besked, når en bruger bliver opsagt fra sin stilling i virksomheden, eller når en bruger i øvrigt ikke længere varetager løn- og pensionsadministration for virksomheden, implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma, og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 5. Danica Pensions forpligtelser Danica Pension forpligter sig til, at oprette virksomheden som bruger af Netpension Firma, når der er modtaget en underskreven aftale, fremsende brugerfuldmagter hurtigst muligt, afmelde brugere fra Netpension Firma, når Danica Pension får besked fra virksomheden, eller hvis Danica Pension på anden måde får kendskab til en brugers uretmæssige adgang til Netpension Firma vise dokumenter i Netpension Firma i det omfang, det er muligt, spærre adgangen til Netpension Firma i tilfælde af, at pensionsaftalen ophører. 6. Kundesupport Danica Pension stiller support og service til rådighed for jeres virksomhed i forbindelse med adgang til brug af Netpension Firma bl.a. i form af: administration af adgangen til Netpension Firma, herunder tilmelding af virksomheden og oprettelse af brugere (kun Administratorer uden begrænsninger) tilpasning af brugeres adgang til firmapensionsaftale og funktioner i Netpension Firma, herunder afmelding af brugere, bestilling af midlertidig pinkode, genbestilling af nøgleviser, vejledning i brug af Netpension Firma, fejlfinding. Danica Pension kan til enhver tid ændre omfang og indhold af service og support med 30 dages varsel.

4 Del 2 Sikkerhed 7. Tekniske forhold 7.1 Transmissions- og adgangsforhold Danica Pension udbyder selvbetjeningsløsningen til de mest brugte browser. Det er virksomhedens ansvar at anvende en browser som understøttes af løsningen. Virksomheden må ikke anvende særligt software, som f.eks. overlay services, eller lignende former for software, når I bruger Netpension Firma. Løsningen skal betjenes direkte af brugere via den brugergrænseflade Danica Pension stiller til rådighed. 7.2 Datasikkerhed esafeid er det webbaserede sikkerhedssystem, der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er bygget op omkring to faktorer, noget man ved, og noget man har: Et personligt kodeord og en nøgleviser, der genererer nøgler. Nøglen, som man får fra nøgleviseren, kan kun anvendes én gang og gemmes midlertidigt i browsersessionen i det tidsrum, brugeren er logget på Netpension Firma. Brugen af ovennævnte sikkerhedssystem sikrer, at data bliver krypteret inden afsendelse til Danica Pension og ikke ændres under overførslen. Desuden bliver afsenderen altid identificeret og afsendelsen forsynes med en digital underskrift. Danica Pension har ret til at spærre virksomhedens eller brugers adgang til Netpension Firma, hvis vi konstaterer forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får I besked hurtigst muligt. Det er virksomhedens ansvar at implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 8. Tildeling af bruger-id, midlertidigt kodeord og nøgleviser Når en person skal oprettes som bruger i Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet, får bruger et individuelt bruger-id, et midlertidigt kodeord og en nøgleviser. Det midlertidige kodeord bruges som førstegangsidentifikation sammen med nøgleviseren, når brugeren aktiverer sin adgang ved at logge på Netpension Firma første gang. Det midlertidige kodeord konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen får kendskab til koden. Hvis brevet med det midlertidige kodeord og/eller brevet med nøgleviseren har været åbnet eller er i stykker, skal bruger kontakte Danica Pension og bestille et nyt midlertidigt kodeord og/eller en ny nøgleviser. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver brevene med nøgleviser og midlertidigt kodeord sendt forskudt. Hvis bruger ikke har modtaget brevet med det midlertidige kodeord inden tre hverdage efter bestillingen, skal bruger af sikkerhedsmæssige årsager kontakte Danica Pension for at annullere den og bestille en ny. Ved aktivering vælger bruger sit eget personlige kodeord. Efterfølgende skal det midlertidige kodeord destrueres af bruger. 8.1 Opbevaring af bruger-id, personligt kodeord og nøgleviser Der gælder følgende regler for brug af esafeid bruger-id, kodeord og nøgleviser må kun anvendes af bruger bruger-id, kodeord og, nøgleviser er strengt personlige og må ikke deles med andre kodeord og nøgler må kun anvendes ved kommunikation med Danica Pension man må ikke skrive kodeordet ned og opbevare det sammen med sin nøgleviser. 8.2 Ændring af kode Bruger skal skifte kodeord regelmæssigt, og det er jeres ansvar, at det sker. Læs også de anbefalinger om sikkerhed, der er nævnt i menupunktet Sikkerhed ved log-on til Netpension Firma på danicapension.dk og i andre vejledninger. 8.3 Afmelding af brugere I er ansvarlige for alle handlinger, der gennemføres af bruger, indtil Danica Pension har fået besked om, at en bruger er afmeldt. I er også ansvarlige for alle fremtidige ændringer, der tidligere er bestilt af en afmeldt bruger, indtil Danica Pension får besked om, at ændringerne skal slettes. 8.4 Misbrug eller risiko for misbrug I eller bruger skal straks kontakte Danica Pension for at få spærret brugers adgang, hvis der er mistanke om misbrug af det personlige kodeord og/eller brugers nøgleviser andre har fået kendskab til det personlige kodeord, eller er i besiddelse af nøgleviseren.

5 Del 3 - Aftaleretlige forhold 9. Aftalegrundlaget for Netpension Firma Aftalegrundlaget for Netpension Firma består af følgende dokumenter Aftale om adgang til Netpension Firma Betingelser for Netpension Firma Brugerfuldmagt(er) til Netpension Firma Når I underskriver Aftale om adgang til Netpension Firma, kvitterer I samtidig for at have accepteret Betingelser for Netpension Firma og de øvrige dokumenter, der er en integreret del af aftalegrundlaget. Betingelser for Netpension Firma kan ses på og downloades fra danicapension.dk. Netpension Firma må kun bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. De informationer, I får adgang til, er kun til jeres eget brug. Det er ikke tilladt at give oplysningerne videre til andre. Lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt og behandling af fortrolige oplysninger finder anvendelse på aftaleforholdet. 10.Ændring af Netpension Firma og ændring af betingelserne Netpension Firma giver adgang til en række ydelser, som Danica Pension tilbyder. Danica Pension kan til enhver tid udvide omfanget af Netpension Firma uden varsel, men vi giver 30 dages varsel, hvis ydelsernes omfang og/eller indholdet begrænses. Betingelser for Netpension Firma kan vi ændre uden varsel, og vi informerer om ændringen f.eks. i Netpension Firma eller pr. brev. De nye betingelser vil herefter være gældende for jer, medmindre I meddeler os, at I ikke ønsker at være bundet af betingelserne. Hvis I meddeler, at I ikke vil være bundet af dem, kan Danica Pension anse jeres aftale om Netpension Firma som ophørt på det tidspunkt, hvor de nye betingelser for Netpension Firma træder i kraft. Det er en forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 11. Ansvar og hæftelse 11.1 Virksomhedens ansvar Brug af Netpension Firma sker på eget ansvar og for egen risiko. I bærer f.eks. - men ikke begrænset hertil - risikoen for forsendelse af oplysninger til Danica Pension og risikoen for, at oplysningerne bortkommer, beskadiges, forsinkes, eller der opstår fejl og mangler i forsendelsen. at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl eller uberettiget indtrængen på datatransmissionsforbindelsen alle registreringer og handlinger, der foretages med en af virksomhedens tilsluttede brugeres adgang at brugere sikrer, at deres personlige kode opbevares forsvarligt og ikke kommer til tredjemands kendskab de tilsluttede brugeres eventuelle fejlagtige brug eller misbrug af Netpension Firma misbrug af Netpension Firma. I kan ikke gøre Danica Pension ansvarlig for følgerne heraf. I kan heller ikke gøre indsigelser gældende mod Danica Pension, for fejl og mangler, der skyldes jeres egne forhold, herunder manglende overholdelse af sikkerheds- og kontrolprocedurer. Det er også jeres ansvar at indhente brugers samtykke til at brugers CPR-nummer. må videregives til Danica Pension kontrollere, at brugerens adgange altid stemmer overens med de adgange og rettigheder, som I har givet til bruger åbne og kontrollere de digitale dokumenter, der sendes fra Danica Pension i samme omfang, som hvis de digitale dokumenter var sendt som almindelig post på papir Det er også jeres ansvar, at bruger(e) kender Betingelserne for Netpension Firma, og at hver bruger overholder dem og følger anvisningerne i de hjælpetekster, der kan vises i Netpension Firma Danica Pensions ansvar Danica Pension er erstatningsansvarlig, hvis Danica Pension på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

6 Danica Pension er dog ikke erstatningsansvarlig for fejl og mangler, der skyldes tredjemands software, der er en del af Netpension Firmas sikkerhedssystem en brugers afsløring af den midlertidige pinkode og/eller personlig pinkode ændringer af sikkerhedssystemet (der ikke er gennemført af Danica Pension) sikkerhedssystemets integration med andre systemer eller software, der ikke er leveret af Danica Pension oplysninger og data leveret af tredjemand. Selv på områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Danica Pension heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Danica Pension selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Danica Pensions strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Danica Pension selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Danica Pension andre omstændigheder, som er uden for Danica Pensions kontrol. Danica Pensions ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Danica Pension burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Danica Pension ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Danica Pension har kun ansvar for direkte tab, og dermed ikke for indirekte følger eller videregående skadevirkninger, selvom disse skyldes Danica Pensions fejl. 12. Opsigelse og misligholdelse I kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt uden varsel. Handlinger og registreringer, der er foretaget før en opsigelse, vil blive gennemført. Danica Pension kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt med 30 dages varsel. Danica Pension kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis jeres firmapensionsaftale med Danica Pension ophører, eller hvis Danica Pension får kendskab til, at forudsætningerne for at have adgang til Netpension Firma ikke er opfyldt. Danica Pension kan endvidere opsige Aftale om adgang til Netpension Firma uden varsel, hvis I misligholder aftalen eller betingelserne for Netpension Firma. I skal være opmærksomme på, at det er forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 13. Definitioner og ordforklaringer Bruger er en person (f.eks. en medarbejder), der er bemyndiget af virksomheden til at handle på virksomhedens vegne via Netpension Firma. Bruger-id er et alphanumerisk id, der tildeles den enkelte bruger af Netpension Firma. Bruger-id står i brugerfuldmagten. Brugerfuldmagt udstedes ved oprettelse, og beskriver hvem, der har adgang til Netpension Firma. Digital signatur er en digital underskrift, der gives ved forpligtende ændringer esafeid er et webbaseret sikkerhedssystem der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er et 2- faktor sikkerhedssystem, som består af henholdsvis noget, bruger ved (personligt kodeord), og noget bruger har (nøgleviser). Midlertidigt kodeord er (det samme som pinkode) en kode, der udstedes og sendes af Danica Pension til virksomhedens bruger(e). Koden består af fire eller otte tegn og benyttes af virksomhedens bruger(e) til aktivering af adgang til Netpension Firma. Nøgler skabes af nøgleviseren, og skal bruges i sammenhæng med bruger-id og personligt kodeord, når der logges på Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet. Nøglen kan kun bruges én gang. Nøgleviser er personlig og kan antage forskellige formater. Fælles for dem er, at de kan vise en nøgle, der skal bruges, når der logges på Netpension Firma med esafeid Personlig kode er en kode, som bruges til at logge på med og danne digitale signaturer. Aftale om adgang til Netpension Firma er en aftale mellem jeres virksomhed og Danica Pension om brug af Netpension Firma.

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE

BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE 15. Juni 2014 S Indledning.5 Del 1 Business Online generelt...5 1 Moduler og ydelser...5 2 Transaktioner...5 3 Tilmeldte konti...5 3.1 Tilmeldte konti i Danske Bank-koncernen...5

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere