Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013"

Transkript

1 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del 1 Netpension Firma Del 2 Sikkerhed Del 3 Aftaleretlige forhold Del 1 Netpension Firma 1. Generelt om Netpension Firma Netpension Firma er Danica Pensions selvbetjeningsløsning for virksomheder. Løsningen giver jeres virksomhed adgang til oplysninger om virksomhedens firmapensionsaftale(r) hos Danica Pension, samt de enkelte medarbejderes pensionsordninger, som virksomheden indbetaler til. Danica Pension publicerer endvidere relevante rapporter f.eks. om jeres medarbejderes tilfredshed med Danica Pension. Løsningen giver også mulighed for at tilmelde nye medarbejdere til jeres firmapensionsaftale, registrere orlov, mv. Danica Pension tilpasser og udvikler løbende Netpension Firma. Adgang til Netpension Firma gives af virksomheden til relevante personer, som for eksempel varetager virksomhedens løn- og pensionsadministration. 2. Adgang til Netpension Firma Jeres adgang til Netpension Firma består af 2 dele en aftale mellem virksomheden og Danica Pension om adgang til Netpension Firma og en brugerfuldmagt til de enkelte brugere. 2.1 Aftale om adgang til Netpension Firma For at kunne benytte Netpension Firma skal I tilmelde jeres virksomhed på danicapension.dk. Danica Pension fremsender på baggrund af jeres tilmelding Aftale om adgang til Netpension Firma, som skal underskrives af en eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer. Ved returnering af den underskrevne aftale registrerer Danica Pension virksomheden som anvender af Netpension Firma. 2.2 Brugerfuldmagt En bruger skal have fuldmagt fra virksomheden for at kunne administrere virksomhedens pensionsordning i Netpension Firma på vegne af virksomheden. I forbindelse med jeres tilmelding af virksomheden til Netpension Firma, skal I samtidig tilmelde én bruger til Netpension Firma med såkaldte administratorrettigheder (kaldet Administrator). Danica Pension fremsender herefter på baggrund af jeres tilmelding en brugerfuldmagt til virksomheden. Brugerfuldmagten skal underskrives af én eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer, og efter jeres returnering af den underskrevne brugerfuldmagt giver Danica Pension brugeren adgang til Netpension Firma på vegne af virksomheden. Den bruger, der oprettes i forbindelse med tilmeldingen af virksomheden til Netpension Firma, oprettes uden begrænsninger. Det vil sige, at denne bruger har adgang til alle virksomhedens pensionsordninger for alle CVR-numre, og brugeren har adgang til al funktionalitet, der udstilles i Netpension Firma, for eksempel administration af brugere og adgang til rapporter. Det er kun en Administrator, der i Netpension Firma kan oprette yderligere brugere på vegne af virksomheden. Brugere kan oprettes både med og uden administratorrettigheder. Administrator underskriver en brugerfuldmagt digitalt, og Danica Pension giver den nye bruger adgang til Netpension Firma. Brugerfuldmagten bliver efterfølgende gjort tilgængelig for parterne. Administratorer kan oprette nye brugere med samme adgange som dem selv, eller de kan oprette nye brugere med begrænset adgang. Inden I opretter en bruger til Netpension Firma, skal I have brugers samtykke til at kunne videregive dennes CPR-nummer til Danica Pension. I Netpension Firma under Adgange ligger der et forslag til en samtykkeerklæring.

2 Brugeren bliver registreret hos Danica Pension med CPR-nummer eller et tildelt kundenummer, hvis brugeren ikke har et CPR-nummer. Oplysningerne bruges til administration af den fuldmagt, der er givet af virksomheden til brugeren Brugerens forpligtelser Brugere af Netpension Firma skal overholde de regler, der gælder for brug af Netpension Firma, herunder de til enhver tid gældende betingelser for Netpension Firma. Brugeren og virksomheden har ansvaret for, at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger. Brugerne skal til enhver tid sikre sig, at det er aktuelle oplysninger, der ligger til grund for de forespørgsler og registreringer, som brugeren foretager på vegne af virksomheden. I tvivlstilfælde er det altid oplysningerne i dækningsoversigten, der er de gældende. Brugeren skal samtidig være opmærksom på, at der kan være nye oplysninger, der endnu ikke vises i Netpension Firma. Bruger har tavshedspligt vedrørende de oplysninger om virksomheden, medarbejderne og Danica Pension, som bruger får adgang til i Netpension Firma. Bruger skal udvise særlig forsigtighed vedrørende de fortrolige oplysninger om virksomhedens medarbejdere som han/hun får adgang til. 2.3 Rettigheder og adgange Virksomheden skal hver gang der oprettes en ny bruger af Netpension Firma tage stilling til, hvilke rettigheder og adgange den nye bruger skal tildeles. En bruger kan få adgang til én eller flere firmapensionsaftaler med eventuelle begrænsninger til specifikke CVR-numre. Der kan endvidere være begrænsninger på specifikke CPR-numre. Brugeren vil få adgang til følgende funktionalitet: administrere brugeradgange til Netpension Firma (kan fravælges af virksomheden) administrere firma- og medarbejderoplysninger se firmapensionsaftalens vilkår og indhold se medarbejderes pensionsoversigter se dokumenter se rapporter og statistik se registreringer, der er gennemført i Netpension Firma Gives en bruger adgang til en firmapensionsaftale, der vedrører flere CVR-numre, er det muligt efterfølgende at begrænse brugerens adgang. Det er endvidere muligt at begrænse brugerens adgang til valgte CPR-numre. Brugeren kan til enhver tid se sine adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger under Adgange i Netpension Firma Administration af brugeradgange til Netpension Firma En Administrator kan på jeres virksomheds vegne, oprette nye brugere, ændre eksisterende brugere, afmelde brugere. Bemærk, at en Administrator ikke har mulighed for at give nye brugere adgang til firmapensionsaftaler, som denne ikke selv har adgang til. En Administrator har heller ikke mulighed for at rette eller afmelde en eksisterende bruger, der har adgang til en eller flere firmapensionsaftaler, som Administratoren ikke har adgang til. Oprettes der en ny bruger eller rettes en eksisterende brugers adgang, genereres der en brugerfuldmagt til Netpension Firma. Administratoren underskriver brugerfuldmagten digitalt, og brugerfuldmagten er efterfølgende tilgængelig for Administrator og bruger. 2.4 Tilbagekaldelse af brugerfuldmagt til Netpension Firma En brugerfuldmagt til Netpension Firma gælder, indtil I kalder den tilbage. Det kan I gøre skriftligt, eller ved at afmelde brugeren i Netpension Firma og underskrive digitalt. Brugers adgang til at handle på jeres virksomheds vegne via Netpension Firma fjernes herefter.

3 3. Digital visning af dokumenter fra Danica Pension Når jeres virksomhed indgår Aftale om adgang til Netpension Firma, vil nogle af de dokumenter, jeres virksomhed modtager fra Danica Pension, samtidig blive vist i Netpension Firma. Information om ny indbetaling og udbetalinger fra Danica Pension er eksempler på dokumenter, som vises i Netpension Firma. Vi viser dokumenter i Netpension Firma i 5 år. I skal være opmærksomme på, at I ikke længere har adgang til dokumenterne, hvis I skifter kundenummer, eller hvis jeres virksomhed skifter pensionsselskab eller af anden årsag ikke længere har Netpension Firma. Hvis dokumenterne ønskes opbevaret i mere end fem år, skal I kopiere dokumenterne til egen opbevaring. Vi udvider løbende typerne og mængden af dokumenter, som bliver vist i Netpension Firma. Dokumenter som udelukkende modtages digitalt vil have samme retsvirkning som almindelig post på papir. 4. Virksomhedens forpligtelser Virksomheden er forpligtet til selv at oprette brugere i Netpension Firma. I særlige tilfælde kan virksomheden oplyse Danica Pension om, hvilke personer, der skal oprettes som brugere af Netpension Firma. Virksomheden skal endvidere sikre, at oplysningerne i Netpension Firma kun bruges til administration af medarbejdernes pensionsordninger, behandle oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondatalovens regler om fortrolighed og tavshedspligt, sikre, at det til enhver tid er de korrekte brugere, der har adgang til Netpension Firma, og at brugerne kender deres fuldmagters indhold (som kan læses under Adgange i Netpension Firma), løbende kontrollere, at brugere og adgange til funktioner i Netpension Firma er relevante, herunder at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange og eventuelle begrænsninger, sikre, at brugerne kender Betingelser for Netpension Firma, og at de handler i overensstemmelse med disse betingelser, vedligeholde informationer omkring brugere, herunder adresse, straks kontakte Danica Pension, hvis en af virksomhedens brugere mister sin nøgleviser og/eller sin pinkode, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse heraf, eller der er mistanke herom, straks give Danica Pension besked, når en bruger bliver opsagt fra sin stilling i virksomheden, eller når en bruger i øvrigt ikke længere varetager løn- og pensionsadministration for virksomheden, implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma, og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 5. Danica Pensions forpligtelser Danica Pension forpligter sig til, at oprette virksomheden som bruger af Netpension Firma, når der er modtaget en underskreven aftale, fremsende brugerfuldmagter hurtigst muligt, afmelde brugere fra Netpension Firma, når Danica Pension får besked fra virksomheden, eller hvis Danica Pension på anden måde får kendskab til en brugers uretmæssige adgang til Netpension Firma vise dokumenter i Netpension Firma i det omfang, det er muligt, spærre adgangen til Netpension Firma i tilfælde af, at pensionsaftalen ophører. 6. Kundesupport Danica Pension stiller support og service til rådighed for jeres virksomhed i forbindelse med adgang til brug af Netpension Firma bl.a. i form af: administration af adgangen til Netpension Firma, herunder tilmelding af virksomheden og oprettelse af brugere (kun Administratorer uden begrænsninger) tilpasning af brugeres adgang til firmapensionsaftale og funktioner i Netpension Firma, herunder afmelding af brugere, bestilling af midlertidig pinkode, genbestilling af nøgleviser, vejledning i brug af Netpension Firma, fejlfinding. Danica Pension kan til enhver tid ændre omfang og indhold af service og support med 30 dages varsel.

4 Del 2 Sikkerhed 7. Tekniske forhold 7.1 Transmissions- og adgangsforhold Danica Pension udbyder selvbetjeningsløsningen til de mest brugte browser. Det er virksomhedens ansvar at anvende en browser som understøttes af løsningen. Virksomheden må ikke anvende særligt software, som f.eks. overlay services, eller lignende former for software, når I bruger Netpension Firma. Løsningen skal betjenes direkte af brugere via den brugergrænseflade Danica Pension stiller til rådighed. 7.2 Datasikkerhed esafeid er det webbaserede sikkerhedssystem, der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er bygget op omkring to faktorer, noget man ved, og noget man har: Et personligt kodeord og en nøgleviser, der genererer nøgler. Nøglen, som man får fra nøgleviseren, kan kun anvendes én gang og gemmes midlertidigt i browsersessionen i det tidsrum, brugeren er logget på Netpension Firma. Brugen af ovennævnte sikkerhedssystem sikrer, at data bliver krypteret inden afsendelse til Danica Pension og ikke ændres under overførslen. Desuden bliver afsenderen altid identificeret og afsendelsen forsynes med en digital underskrift. Danica Pension har ret til at spærre virksomhedens eller brugers adgang til Netpension Firma, hvis vi konstaterer forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får I besked hurtigst muligt. Det er virksomhedens ansvar at implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 8. Tildeling af bruger-id, midlertidigt kodeord og nøgleviser Når en person skal oprettes som bruger i Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet, får bruger et individuelt bruger-id, et midlertidigt kodeord og en nøgleviser. Det midlertidige kodeord bruges som førstegangsidentifikation sammen med nøgleviseren, når brugeren aktiverer sin adgang ved at logge på Netpension Firma første gang. Det midlertidige kodeord konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen får kendskab til koden. Hvis brevet med det midlertidige kodeord og/eller brevet med nøgleviseren har været åbnet eller er i stykker, skal bruger kontakte Danica Pension og bestille et nyt midlertidigt kodeord og/eller en ny nøgleviser. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver brevene med nøgleviser og midlertidigt kodeord sendt forskudt. Hvis bruger ikke har modtaget brevet med det midlertidige kodeord inden tre hverdage efter bestillingen, skal bruger af sikkerhedsmæssige årsager kontakte Danica Pension for at annullere den og bestille en ny. Ved aktivering vælger bruger sit eget personlige kodeord. Efterfølgende skal det midlertidige kodeord destrueres af bruger. 8.1 Opbevaring af bruger-id, personligt kodeord og nøgleviser Der gælder følgende regler for brug af esafeid bruger-id, kodeord og nøgleviser må kun anvendes af bruger bruger-id, kodeord og, nøgleviser er strengt personlige og må ikke deles med andre kodeord og nøgler må kun anvendes ved kommunikation med Danica Pension man må ikke skrive kodeordet ned og opbevare det sammen med sin nøgleviser. 8.2 Ændring af kode Bruger skal skifte kodeord regelmæssigt, og det er jeres ansvar, at det sker. Læs også de anbefalinger om sikkerhed, der er nævnt i menupunktet Sikkerhed ved log-on til Netpension Firma på danicapension.dk og i andre vejledninger. 8.3 Afmelding af brugere I er ansvarlige for alle handlinger, der gennemføres af bruger, indtil Danica Pension har fået besked om, at en bruger er afmeldt. I er også ansvarlige for alle fremtidige ændringer, der tidligere er bestilt af en afmeldt bruger, indtil Danica Pension får besked om, at ændringerne skal slettes. 8.4 Misbrug eller risiko for misbrug I eller bruger skal straks kontakte Danica Pension for at få spærret brugers adgang, hvis der er mistanke om misbrug af det personlige kodeord og/eller brugers nøgleviser andre har fået kendskab til det personlige kodeord, eller er i besiddelse af nøgleviseren.

5 Del 3 - Aftaleretlige forhold 9. Aftalegrundlaget for Netpension Firma Aftalegrundlaget for Netpension Firma består af følgende dokumenter Aftale om adgang til Netpension Firma Betingelser for Netpension Firma Brugerfuldmagt(er) til Netpension Firma Når I underskriver Aftale om adgang til Netpension Firma, kvitterer I samtidig for at have accepteret Betingelser for Netpension Firma og de øvrige dokumenter, der er en integreret del af aftalegrundlaget. Betingelser for Netpension Firma kan ses på og downloades fra danicapension.dk. Netpension Firma må kun bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. De informationer, I får adgang til, er kun til jeres eget brug. Det er ikke tilladt at give oplysningerne videre til andre. Lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt og behandling af fortrolige oplysninger finder anvendelse på aftaleforholdet. 10.Ændring af Netpension Firma og ændring af betingelserne Netpension Firma giver adgang til en række ydelser, som Danica Pension tilbyder. Danica Pension kan til enhver tid udvide omfanget af Netpension Firma uden varsel, men vi giver 30 dages varsel, hvis ydelsernes omfang og/eller indholdet begrænses. Betingelser for Netpension Firma kan vi ændre uden varsel, og vi informerer om ændringen f.eks. i Netpension Firma eller pr. brev. De nye betingelser vil herefter være gældende for jer, medmindre I meddeler os, at I ikke ønsker at være bundet af betingelserne. Hvis I meddeler, at I ikke vil være bundet af dem, kan Danica Pension anse jeres aftale om Netpension Firma som ophørt på det tidspunkt, hvor de nye betingelser for Netpension Firma træder i kraft. Det er en forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 11. Ansvar og hæftelse 11.1 Virksomhedens ansvar Brug af Netpension Firma sker på eget ansvar og for egen risiko. I bærer f.eks. - men ikke begrænset hertil - risikoen for forsendelse af oplysninger til Danica Pension og risikoen for, at oplysningerne bortkommer, beskadiges, forsinkes, eller der opstår fejl og mangler i forsendelsen. at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl eller uberettiget indtrængen på datatransmissionsforbindelsen alle registreringer og handlinger, der foretages med en af virksomhedens tilsluttede brugeres adgang at brugere sikrer, at deres personlige kode opbevares forsvarligt og ikke kommer til tredjemands kendskab de tilsluttede brugeres eventuelle fejlagtige brug eller misbrug af Netpension Firma misbrug af Netpension Firma. I kan ikke gøre Danica Pension ansvarlig for følgerne heraf. I kan heller ikke gøre indsigelser gældende mod Danica Pension, for fejl og mangler, der skyldes jeres egne forhold, herunder manglende overholdelse af sikkerheds- og kontrolprocedurer. Det er også jeres ansvar at indhente brugers samtykke til at brugers CPR-nummer. må videregives til Danica Pension kontrollere, at brugerens adgange altid stemmer overens med de adgange og rettigheder, som I har givet til bruger åbne og kontrollere de digitale dokumenter, der sendes fra Danica Pension i samme omfang, som hvis de digitale dokumenter var sendt som almindelig post på papir Det er også jeres ansvar, at bruger(e) kender Betingelserne for Netpension Firma, og at hver bruger overholder dem og følger anvisningerne i de hjælpetekster, der kan vises i Netpension Firma Danica Pensions ansvar Danica Pension er erstatningsansvarlig, hvis Danica Pension på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

6 Danica Pension er dog ikke erstatningsansvarlig for fejl og mangler, der skyldes tredjemands software, der er en del af Netpension Firmas sikkerhedssystem en brugers afsløring af den midlertidige pinkode og/eller personlig pinkode ændringer af sikkerhedssystemet (der ikke er gennemført af Danica Pension) sikkerhedssystemets integration med andre systemer eller software, der ikke er leveret af Danica Pension oplysninger og data leveret af tredjemand. Selv på områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Danica Pension heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Danica Pension selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Danica Pensions strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Danica Pension selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Danica Pension andre omstændigheder, som er uden for Danica Pensions kontrol. Danica Pensions ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Danica Pension burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Danica Pension ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Danica Pension har kun ansvar for direkte tab, og dermed ikke for indirekte følger eller videregående skadevirkninger, selvom disse skyldes Danica Pensions fejl. 12. Opsigelse og misligholdelse I kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt uden varsel. Handlinger og registreringer, der er foretaget før en opsigelse, vil blive gennemført. Danica Pension kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt med 30 dages varsel. Danica Pension kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis jeres firmapensionsaftale med Danica Pension ophører, eller hvis Danica Pension får kendskab til, at forudsætningerne for at have adgang til Netpension Firma ikke er opfyldt. Danica Pension kan endvidere opsige Aftale om adgang til Netpension Firma uden varsel, hvis I misligholder aftalen eller betingelserne for Netpension Firma. I skal være opmærksomme på, at det er forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 13. Definitioner og ordforklaringer Bruger er en person (f.eks. en medarbejder), der er bemyndiget af virksomheden til at handle på virksomhedens vegne via Netpension Firma. Bruger-id er et alphanumerisk id, der tildeles den enkelte bruger af Netpension Firma. Bruger-id står i brugerfuldmagten. Brugerfuldmagt udstedes ved oprettelse, og beskriver hvem, der har adgang til Netpension Firma. Digital signatur er en digital underskrift, der gives ved forpligtende ændringer esafeid er et webbaseret sikkerhedssystem der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er et 2- faktor sikkerhedssystem, som består af henholdsvis noget, bruger ved (personligt kodeord), og noget bruger har (nøgleviser). Midlertidigt kodeord er (det samme som pinkode) en kode, der udstedes og sendes af Danica Pension til virksomhedens bruger(e). Koden består af fire eller otte tegn og benyttes af virksomhedens bruger(e) til aktivering af adgang til Netpension Firma. Nøgler skabes af nøgleviseren, og skal bruges i sammenhæng med bruger-id og personligt kodeord, når der logges på Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet. Nøglen kan kun bruges én gang. Nøgleviser er personlig og kan antage forskellige formater. Fælles for dem er, at de kan vise en nøgle, der skal bruges, når der logges på Netpension Firma med esafeid Personlig kode er en kode, som bruges til at logge på med og danne digitale signaturer. Aftale om adgang til Netpension Firma er en aftale mellem jeres virksomhed og Danica Pension om brug af Netpension Firma.

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere