Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester**"

Transkript

1 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 4 Bacheloruddannelsens centrale fag forløbsmodel Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. ECTSvægt Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering Titel Disciplinansvar Beskr Semester i semester semester semester semester** semester** Case-studier ILKM Metode og analyse ILKM Historisk analyse ILKM Designvirksomhedens IER økonomi Videnskabsteori I ILKM/IFKI Videnskabsteori II ILKM Organisation og IER ø*** 2. videnskabsteori 2. Marketing ø*** Designteori Projektledelse Valgfag I* Visuel kultur Valgfag II* IER ILKM IER ILKM IFKI, IER ILKM ILKM, IFKI, IER, IHKS Bachelorprojekt 37 vejledning skrivning *Valgfag I og/eller II kan efter ansøgning til studienævnet erstattes med et projektorienteret forløb (praktik), se 22. ** Det anbefales at placere et evt. udlandsophold i 5. og/eller 6. semester, se 21 om internationalisering. ***ø = øvelsestime (< 15.okt.)

2 Studieordning 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 6 Bacheloruddannelsens centrale fag eksamensoversigt Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskr. i Case-studier mundtlig ingen 20 min. bestået/ikke bestået 5 24 Metode og analyse* hjemmeopgave intern bestået/ikke bestået 5 25 Historisk analyse* hjemmeopgave intern bestået/ikke bestået 5 26 Metode og analyse* Historisk analyse* hjemmeopgave med mundtlig prøve ekstern 30 min. karakterskala 15 25/ 26 Designvirksomhedens økonomi mundtlig intern karakterskala Videnskabsteori I undervisningsdeltagelse ingen - bestået/ikke bestået 5 28 eller skriftlig prøve ingen 4 timer bestået/ikke bestået Videnskabsteori II undervisningsdeltagelse eller skriftlig prøve ingen ingen - 4 timer bestået/ikke bestået bestået/ikke bestået 5 29 Organisation og videnskabsteori mundtlig ekstern 20 min. karakterskala Marketing hjemmeopgave ekstern karakterskala Designteori hjemmeopgave ekstern karakterskala Projektledelse mundtlig intern 20 min. karakterskala 5 33 Valgfag I afhænger af det valgte fag afh. af det valgte fag afh. af det valgte fag afhænger af det valgte fag Visuel kultur mundtlig intern 30 min. karakterskala 10 35

3 Valgfag II afhænger af det valgte fag afh. af det valgte fag afh. af det valgte fag afhænger af det valgte fag Bachelorprojekt hjemmeopgave ekstern karakterskala ECTS i alt: 135 * = indgår i 1. årsprøven.

4

5 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi og tilvalg i Design Rettelsesblad til 7 Tilvalg (45 ECTS) eksamensoversigt Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens Vurdering ECTS-vægt Beskr. i varighed Case-studier mundtlig ingen 20 min. bestået/ikke-bestået 5 38 Metode og analyse hjemmeopgave intern bestået/ikke-bestået 5 39 Historisk analyse hjemmeopgave intern bestået/ikke-bestået 5 40 Metode og analyse Historisk analyse hjemmeopgave og mundtlig ekstern 30 min. karakterskala Designteori hjemmeopgave ekstern karakterskala ECTS-points i alt: 45

6 Studieordning 2006, revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 22 Projektorienteret forløb (praktik) Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2008 og senere. Det er muligt at erstatte et valgfag med et projektorienteret forløb (praktik). Et projektorienteret forløb kan erstatte ét valgfag og udgøre 10 ECTS, eller det kan erstatte 2 valgfag og udgøre 20 ECTS. Reglerne for det projektorienterede forløb er følgende: Den studerende indgår en aftale med en fagligt relevant virksomhed, organisation eller institution. Der indgås en praktikaftale mellem den praktikstuderende, vejleder og praktikstedet. Det skal klart fremgå af praktikaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden og vejlederen har godkendt forløbet. Aftalen skal være godkendt ved påbegyndelsen af 4. semester. Den studerende har ansvar for, at aftalen kopieres til vejleder og praktiksted, samt at originalen afleveres til studiesekretæren. a. Undervisningens omfang: Praktikopholdet skal svare til minimum 8 ugers arbejde á 30 arbejdstimer, men kan planlægges og tilrettelægges efter individuelle behov. Til praktikopholdet kan knyttes deltagelse i et workshopforløb med relevans for praktikstuderende, som udbydes af Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Praktiklængden er i udgangspunktet den samme, hvad enten der vælger stor eller lille praktik, men opgavernes indhold og omfang divergerer, og rapporten til 20 etcs skal være længere og mere teoretisk funderet. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal efter endt praktikforløb kunne: - arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre et projektorienteret forløb - indgå i en faglig dialog med praktikstedet - analysere delelementer af det projektorienterede forløb - reflektere teoretisk over det projektorienterede forløb - definere kerneproblematikker og løsningsmodeller - anvende relevante teoretiske og metodiske elementer c. Undervisningens indhold: Praktikopholdet tilrettelægges både i forhold til indhold og konkrete arbejdsopgaver i samarbejde mellem den studerende, praktikstedet og praktikvejlederen. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Praktikvejlederen skal i rimeligt omfang vejlede den studerende i forbindelse med praktikforløbet, herunder vejledning med hensyn til udarbejdelse af praktikrapport.

7 e. Bedømmelseskriterier Idet praktikrapporten skal demonstrere en teoretisk baseret refleksion over praktikforløbet eller dele deraf, lægges der i bedømmelsen vægt på, at den studerendes præsentation lever op til målbeskrivelsen. f. Eksamensbestemmelser Hjemmeopgaven er en rapport, der skal redegøre for praktikstedets organisation og relation til kultur og samfund, beskrive og evaluere praktikforløbet, samt analysere og reflektere over en specifik problemstilling i relation hertil. Rapporten til 20 etcs skal desuden inddrage og diskutere den relevante litteratur og relevante teorier angående de løste opgaver og praktikstedets markeds- og samfundsmæssige situation. Prøveform: fri skriftlig hjemmeopgave Omfang: sider pr. studerende Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: ja. Hvis flere studerende afleverer en fælles besvarelse, skal det fremgå eksplicit af besvarelsen, hvem der er individuelt ansvarlig for hvilke afsnit. Dog kan indledning, problemformulering og konklusion være fælles. Omfanget af en fælles besvarelse forøges med 10 sider pr. studerende. Der kan maksimum deltage 3 studerende i en fælles besvarelse. Censur: intern Bedømmelse: bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS Eller Prøveform: fri skriftlig hjemmeopgave med mundtlig eksamination Omfang: sider pr. studerende Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: ja. Hvis flere studerende afleverer en fælles besvarelse, skal det fremgå eksplicit af besvarelsen, hvem der er individuelt ansvarlig for hvilke afsnit. Dog kan indledning, problemformulering og konklusion være fælles. Omfanget af en fælles besvarelse forøges med sider pr. studerende. Der kan maksimum deltage 3 studerende i en fælles besvarelse. Varighed: 20 minutter Forberedelse: nej Censur: intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 20 ECTS

8 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 25 (eksamensbestemmelse for både Metode og analyse og Historisk analyse) Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. Efter 2. semester afsluttes disciplinerne Metode og analyse og Historisk analyse (se 26) med en fri skriftlig hjemmeopgave og en bunden mundtlig prøve. Opgaven skal belyse et designfagligt emne ved hjælp af relevante metoder og tilgange, der er gennemgået i disciplinerne Metode og analyse og Historisk analyse. Den studerende vælger frit sit emne, problemstilling og metode, under vejledning fra underviserne. Det er et krav, at opgaven skal indeholde aspekter fra begge discipliner. Til den mundtlige eksamen får den studerende udleveret et eller flere spørgsmål af eksaminator ved forberedelsestidens begyndelse. Spørgsmålene tager udgangspunkt i den skriftlige opgave i enten den metodisk-analytiske del, den historiske analyse eller integrationen af disciplinerne. Prøven kan indledes med et kort oplæg, som den studerende har forberedt hjemmefra, der kan indeholde en uddybning eller perspektivering af opgavens centrale problemstilling. Prøveform: Kombineret eksamen med fri hjemmeopgave og bunden mundtlig prøve. Sideomfang pr. studerende:10 sider Flere studerende kan bidrage til opgavebesvarelsen: nej Varighed af den mundtlige prøve: 30 minutter Forberedelse: 30 minutter Hjælpemidler: Ja Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 15 ECTS

9 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 27 Designvirksomhedens økonomi (Economy of Design Business) Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. Undervisningens omfang: Vægtning 10 etcs Målbeskrivelse: Faget har til formål, med udgangspunkt i forretningsplanens grundelementer, at giver en introduktion til designvirksomheden som forretningssystem, med særlig fokus på driftsøkonomiske problemstillinger og erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber. Det er således hensigten at give den studerende en teoretisk funderet og virkelighedsnær forståelse for en virksomheds grundlæggende bestanddele, markedsmæssige kontekst og driftsøkonomiske vilkår. Undervisningsfagets indhold: Faget består af to elementer: 1. En mindre del, der med udgangspunkt i en forretningsplans grundelementer introducerer den studerende til designvirksomhedens organisatoriskes og markedsmæssige forhold. Denne del skal fungere som basis for fagene Marketing på 2.sem. og Organisation og videnskabsteori på 3. semester. Denne del vægter 2 ects. 2. En større del, der introducerer og diskutere centrale driftsøkonomiske problemstillinger og deres håndtering med særlig fokus på design virksomheden. Det faglige indhold omfatter: - virksomhedsøkonomiens rammer og indhold produkter og handlingsparametrenes lønsomhed, - budgettering af resultat, balance og likviditet, - Investeringers lønsomhed, - virksomhedens finansielle struktur, - grundlæggende bogføring og årsafslutning. Denne del vægter 8 ects. Litteratur: Regnskabsdelen: Lone Hansen: Virksomhedsøkonomi til videregående uddannelser

10 Designvirksomhedens organisatoriskes og markedsmæssige forhold: Kompendium meddeles senere Undervisningssprog: Dansk Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger i 4 timer om ugen i 13 uger, fordelt med 3 uger til designvirksomhedens organisatoriskes og markedsmæssige forhold og 10 uger til driftsøkonomiske problemstillinger. Der arbejdes med såvel casebaseret problemløsning som opgaveløsning. Eksamensbestemmelser: De studerende udarbejder i grupper af 3-4 studerende en synopsis med udgangspunkt. Underviseren fordeler et evt. restantal af studerende. Afvigelser afgøres af underviseren. Sideomfang på synopsis: max. 10 sider Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis. Intern censur Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 ects

11 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblade til 30, 31 og 33 Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2009 og senere. 31 Marketing (Marketing) a. Undervisningens omfang: Forelæsninger udgør 60 KT (4 timer ugentligt i 15 uger), mens 20 KT gennemføres som workshop. 2. semester. Vægtning 10 etcs b. Målbeskrivelse: Faget har til hensigt at oparbejde den studerendes kompetencer til at indgå i virksomhedens markedsføringsfunktion på et udførende og et planlæggende niveau. Det er fagets formål at give den studerende viden om og forståelse for teorier og metoder, der kan anvendes til at strukturere, beskrive, undersøge og løse marketingproblemer i virksomheden. c. Undervisningsfagets indhold: Marketing er et af de centrale erhvervsøkonomiske fag og danner med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen i en bachelor i erhvervsøkonomi. Den studerende introduceres for teknikker til indsamling af kvalitative og kvantitative data, der kan anvendes til gennemførelse af markedsanalyser og til løsning af marketingproblemstillinger. Omverdens- og situationsanalyse samt metoder til analyse af brancher og deres udvikling Markedsstrategiske udfordringer og beslutninger, markedsføringsstrategi og planlægning Adfærdsteori med vægt på både forbrugere og industrielle købere Segmentering og positionering Produktstrategi og udvikling Distribution Branding og promotion Prisfastsættelse d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres som en vekselvirkning mellem forskellige pædagogiske værktøjer: forelæsninger, plenumdiskussioner, casearbejde, fremlæggelser og studenteroplæg. IT indgår i faget som en naturlig del af den studerendes arbejde med kvalitativ og kvantitativ databehandling.

12 En væsentlig del af kurset består i en workshop/seminardel, hvor aktiv deltagelse i form af fremlæggelse og feedback er en væsentlig del af læringsformen. Med udgangspunkt i workshoppen udarbejdes en skriftlig gruppeopgave i en selvvalgt marketingproblemstilling som egner sig til at blive undersøgt med relevante dataindsamlingsteknikker. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsens 2. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af såvel disciplinens specifikke kompetencemål som uddannelsens generelle kompetencer. Herunder at: Identificere, analysere og afgrænse en konkret teoretisk eller praktisk marketingrelateret problemstilling Identificere og argumentere for hvilke informationer, der er behov for til løsning af problemstillingen samt hvordan disse informationer hensigtsmæssigt kan indsamles Udvælge og anvende fagets teori- og modelapparat til beskrivelse af kunde- og konkurrentadfærd på et givet marked Analysere og redegøre for virksomhedens markedsmuligheder og trusler Redegøre for virksomhedens mulige handlingsalternativer og argumentere for hvilket handlingsalternativ der foretrækkes i den konkrete situation f. Eksamensbestemmelser Deltagelse i workshoppen er en forudsætning for indlevering af eksamensopgave. Prøveform: Individualiseret gruppeopgave på maksimalt 30 sider. Der gives individuel karakter for opgaven. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Grupper skal være på 3 studerende afvigelser afgøres af underviseren. Afviges gruppestørrelsen ændres grænserne for opgavens omfang tilsvarende. Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinskala Vægtning: 10 etcs Reeksamen: Reeksamen kan finde sted på baggrund af samme opgaveformulering, men det er også muligt at indlevere en helt ny opgave. 30 Organisation og videnskabsteori (Organization and Philosophy of Science) a. Undervisningens omfang: Forelæsning 4 ugentlige timer i 15 uger samt 20 øvelsestimer. Vægtning 10 etcs

13 b. Målbeskrivelse: Formålet med faget er at give den studerende kompetence til dybdegående og reflekteret at kunne behandle organisatoriske problemstillinger. Herunder skal den studerende med udgangspunkt i adfærds- og organisationsteori, være i stand til at gennemføre analyser med henblik på at identificere organisatoriske problemstillinger, samt opstille, sammenligne og vurdere handlingsalternativer til løsning af disse. Som et led i faget er det herudover målet, at den studerende får en forståelse af, at der findes forskellige tilgange til videnskab indenfor det samfundsvidenskabelige genstandsfelt. Endelig skal faget øge den studerendes kompetencer ved at give den studerende erfaring i at anvende gruppeprocesser til løsning af mindre og mere komplicerede beslutningsprocesser. c. Undervisningsfagets indhold: Organisation som selvstændig erhvervsøkonomisk disciplin fokuserer på, hvilke mekanismer (ledelsesmæssigt såvel som ikke-ledelsesmæssigt) der påvirker den adfærd, der udspilles indenfor såvel som imellem organisationer. Disciplinen omfatter dermed såvel beskrivelse af og analyse af adfærd indenfor og imellem organisationer, diagnosticering af organisatoriske problemstillinger, opstilling af modeller for problemløsning, implementering og ledelse af organisatoriske tiltag. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelsestimer e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsens 2. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af såvel disciplinens specifikke kompetencemål som uddannelsens generelle kompetencer. f. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig eksamen med forberedelse og hjælpemidler Varighed: 20 minutter Forberedelse: 20 minutter Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 etcs Reeksamen: I begyndelsen af følgende semester 33 Projektledelse (Project Management)

14 a. Undervisningens omfang: Forelæsning 2 timer ugentligt. Vægtning 5 etcs b. Målbeskrivelse: Fagets formål er at give den studerende et teoretisk fundament indenfor projektledelsesdisciplinen. Herunder introduceres den studerende for grundlæggende projektledelses- og planlægningsværktøjer med henblik på at kunne anvende disse til gennemførelse af projekter såvel under studiet som i forbindelse med efterfølgende ansættelse i projektlederfunktioner og lignende. c. Undervisningsfagets indhold: Projektledelse er et multidisciplinært fagområde, der indeholder elementer indenfor eksempelvis organisation, teori om teams, psykologi, ledelse, operationsanalyse, etc. Fagets konkrete indhold er opdelt i fire elementer: - Projekters karakteristika og valg af projekter - Overordnet planlægning og budgettering af projekter - Skemalægning, projektopfølgning og rapportering - Projektlederen, projektorganisationen og projektgruppen d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsens 2. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af såvel disciplinens specifikke kompetencemål som uddannelsens generelle kompetencer. f. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig eksamen Varighed: 20 minutter Forberedelse: 20 minutter Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ects

15 Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 35 Designkulturelt emne Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2008 og senere. 35 Visuel kultur (Visual Culture) a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Formålet med disciplinen er at sætte den studerende i stand til at beskrive og karakterisere den moderne og senmoderne kulturs visuelle udtryks- og kommunikationsformer kategorisere og analysere forskellige typer af visuelle fænomener, i særdeleshed grafisk design og visuelle repræsentationer af design, og fortolke dem i deres relevante betydningsdannende kontekster c. Undervisningsfagets indhold: De seneste ca. hundrede års ekspansion inden for visuelle udtryks- og kommunikationsformer som fx reklamer, magasiner, plakater, tv og internet har fået udbuddet og forbruget af billeder til at vokse voldsomt. Billedbårne medier synes allestedsnærværende og har en enorm gennemslagskraft i den moderne og senmoderne kultur. Billedet som visuel stimuli og som formidler af viden, erfaringer og normer har dog gennem hele vor civilisationshistorie haft en fremtrædende og til tider dominerende kulturel funktion. I stadig stigende grad synes billedet og de sammenhænge, hvori det optræder som betydningsskaber og/eller -formidler dog at være blevet raffineret. Billeder produceres og cirkulerer i et enormt omfang og i ofte komplekse betydningssammenhænge, herunder skriftbilleder, dvs. grafisk design, og billeder som viser design. I undervisningen tilvejebringes et introducerende overblik over den visuelle kulturs repræsentationsformer, og der opøves i tilknytning hertil et teoretisk og historisk refleksionsberedskab. Idet der lægges vægt på analyse og fortolkning af den visuelle kulturs forskellige medieringer af eller som design, vil primærmaterialet hovedsagligt bestå af dels visuelle repræsentationer af design, fx reklamer og boligmagasiner, dels af eksempler på grafisk design. Sekundærmaterialet vil bestå af et tværfagligt tekstkompendium, som tilgodeser genstandsfeltets diversitet og tilknytning til forskellige fagtraditioner. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, tekstlæsningsworkshops og gruppefremlæggelser e. Bedømmelseskriterier: 1

16 Der lægges ved bedømmelsen vægt på både analytiske færdigheder i forhold til forskellige visuelle kommunikationsformer, viden om teorierne bag dem og evnen til at relatere de specifikke indsigter fra visuel kultur til de øvrige konstituerende discipliner i Design og kulturøkonomi. f. Eksamensbestemmelse: Der opgives mindst 750 sider tekst eller tekst i kombination med billedmaterialer dækkende væsentlige stofområder i relation til disciplinen. Prøveform: Synopsis i kombination med mundtlig prøve. Varighed: 30 minutter Forberedelse: 30 minutter Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 2

17 Studieordning 2006, revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 37 Bachelorprojekt (Bachelor Project) Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den Gælder for studerende indskrevet 2007 og senere. a. Undervisningens omfang: Ingen. Projektet skrives uden tilknytning til en bestemt disciplin Vægtning: 15 ECTS b. Målbeskrivelse: BA-projektet skal dokumentere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne med udgangspunkt i det centrale fag. BA-projektet kan tones med henblik på kvalificering til optagelse på særlige kandidatuddannelser (f.eks. cand.mag., cand.merc., cand.it). c. Undervisnings- og arbejdsformer: Den studerende vælger efter studienævnets godkendelse en af uddannelsens undervisere som vejleder og afleverer senest d. 1. maj en synopsis. Emnet formuleres inden for fagets studieområde. Frist for aflevering af BA-projektet er fastsat til 15. oktober.* I øvrigt gælder Fællesbestemmelsernes 15 for BA-projektet. d. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af ovennævnte målbeskrivelse samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætninger. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. e. Eksamensbestemmelser: Fri hjemmeopgave Prøveform: Fri, skriftlig hjemmeopgave, der afleveres senest 15. oktober.* Sideomfang: Max. 25 sider. Opgaven skal forsynes med et engelsksproget resumé på 1 side Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 15 ECTS *Studerende, der vælger tilvalg i Skandinavisk Designkultur, skriver BA-projekt på 6. semester med aflevering 1. maj.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET KOLDING WWW.SDU.DK Indledning

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2011 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/ og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/ og senere Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2012 og senere Der er ændringer i 0, 1,, 4, 6, 8, 40, 42 0 Videnskabsteori

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2013 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur og økonomi

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

STUDIEORDNING 2013. Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET.

STUDIEORDNING 2013. Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET. STUDIEORDNING 2013 Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag i Design og Kulturøkonomi og for bacheloruddannelsen med tilvalg i Design

I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag i Design og Kulturøkonomi og for bacheloruddannelsen med tilvalg i Design Indledning Design og kulturøkonomi er en humanistisk baseret bacheloruddannelse med et tværfagligt, erhvervsrettet sigte. Uddannelsen retter sig mod hele det designkulturelle og kulturøkonomiske kredsløb

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation med engelsk og tysk og et fremmedsprog, it og webkommunikation 2013, revideret 2014 Gælder for studerende indskrevet pr.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Velkommen! Velkommen! Velkommen! Program Program Studieintroduktion Hvem er vi? Design

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Revideret 2013 Gælder for studerende indskrevet 1/9-13 og frem 1 Forord Bacheloruddannelsen i amerikanske studier er et tværfagligt studium,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere