Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde"

Transkript

1 Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises med den korrekte højde. Roskilde Byråd Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Debatoplæg byggeri ved Roskilde Station Revideret Projekt Røde Port Kommuneplantillæg, miljøvurdering, VVM og lokalplan

2 INDHOLD INDLEDNING side 3 Kommunens Fokusområder side 5 RESUME - Hvad er der sket siden sidst side 6 Røde port - Det reviderede projektforslag side 7 Røde port - Bygherrens vision side 8 byrådets VURDERING - Hovedspørgsmål side 11 IDEER og forslag - Invitation til debat side16 Det videre forløb side 17 Hvad er VVM og miljøvurdering side 18 2

3 INDLEDNING Roskilde Byråd inviterer med dette oplæg alle til at være med til at debattere et nyt forslag til byggeri på arealerne syd for Roskilde Station og Røde Port. Forslaget er en videreudvikling af Claus B. Hansens første projekt Røde Port, som blev debatteret i vinteren Mange borgere, organisationer og myndigheder havde dengang holdninger og meget konstruktive ideer og forslag til, hvilke krav vi skal stille til byggeri på de centrale arealer. Flere hundrede mennesker deltog i et farverigt borgermøde og lige så mange sendte skriftlige bemærkninger enten i form af underskrifter eller indlæg med forskellige synspunkter. Den første debat viste, at det ikke var det rigtige projekt for Roskilde, men at der alligevel var mange gode elementer i forslaget. Byrådet valgte derfor efterfølgende at gå i dialog med Claus B. Hansen om ændring af forslaget. Kommunen har søgt at imødekomme hovedlinjerne i de synspunker, som kom frem i den første debat. Omdrejningspunktet har især været at tilpasse projektet til Roskildes arkitektur og skala. Det mener byrådet nu er lykkedes, så projektet er modent til en ny offentlig debat. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med ideer og forslag til, hvad kommunen skal tage med i den videre planlægning. På baggrund af høringssvarene vil kommunen lave et forslag til kommuneplantillæg med VVM og forslag til lokalplan med detaljerede bestemmelser for byggeriet. Disse planer vil blive fremlagt i en ny offentlig høring, før byrådet tager endelig stilling til projektet. Det er mit håb, at projektet i grundtræk passer til ønskerne for Roskildes fremtid, og at mange vil deltage i debatten om forslaget. Samtidig vil jeg gerne gentage byrådets tak til alle for indsatsen i den første høring i Poul Lindor Nielsen borgmester 3

4 Skitsen illustrere bytorvet 4

5 FOKUS kommunens fokusområder Byrådet har en række fokusområder for beslutninger om ny udvikling i bymidten. Byrådet mener, at det er vigtigt at have stor opmærksomhed på disse punkter i debatten om det konkrete forslag om Projekt Røde Port. Fortætning Fordele og ulemper ved en tættere by skal afvejes. Fortætningen skal give byen en bedre kvalitet. Se spørgsmål 1 og 3 side 11 Detailhandel Nye butikker skal spille sammen med og supplere den eksisterende detailhandel i bymidten. I det nye byggeri skal der være balance mellem butikker, restauranter, kulturelle tilbud og lign. Se spørgsmål 1 og 2 side 11 Kobling til bymidten Området skal funktionelt hænge sammen med bymidten og stationen. Det skal være åbent og let tilgængeligt fra alle sider. Det gælder især for gående og cyklister. Se spørgsmål 4 side 12 Arkitektur Det er vigtigt, at nyt byggeris volumen, materialevalg, arkitektur osv. kan indgå i en helhedsvirkning med den hidtidige by. Det nye skal berige det samlede indtryk. Se spørgsmål 5 og 7 side 12 Bygningshøjder/projektet Et højt hotel eller det øvrige byggeri må ikke anfægte domkirkens dominans eller byens karakter af købstad. Se spørgsmål 6, 8, 9, og 10 side 12 og 14 Trafik Trafikken vil stige. Alle trafikformer skal kunne afvikles hensigtsmæssigt både for trafikanterne og for beboerne i området. Se spørgsmål 11 og 12 side 15 Byrådet lægger desuden meget vægt på, at projektet kan opfattes som porten til Roskilde, at det kan skabe mere liv i bymidten og skabe flere arbejdspladser. 5

6 UDKAST RESUME HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST Den første debat Roskilde Kommune fremlagde i vinteren Claus B. Hansens første projektforslag om Røde Port til offentlig debat. Byrådet ønskede at høre borgernes holdning, før kommunen foretog sig videre. Mange borgere benyttede sig af muligheden for at kommentere projektet. Enkelte gik ind for projektet og så det som en spændende udvikling af Roskilde. Men langt de fleste var imod. Hovedanken var, at projektet var alt for stort og dominerende, ikke tog hensyn til nabobebyggelserne og ikke forholdt sig til bymidtens skala, karakter, farver og materialer. En del mente, at der ikke er behov for endnu et butikscenter. Endelig frygtede rigtigt mange, at projektet ville skabe trafikkaos på de omliggende veje. Næsten alle var dog enige om, at baneområdet i dag ligger trist og uskønt hen, og at området kan blive en gevinst for byen. Første forslag 6 Dialog om mulige ændringer Roskilde Byråd besluttede på bagrund af debatten at indlede en dialog med bygherren for at få projektet bedre tilpasset til Roskildes skala og arkitektur. Roskilde Kommune ønskede, at projektets karakter af lukket terminalbygning skulle ændres. Projektet skulle i højere grad for holde sig til det typiske købstadsmiljø med murede huse med variation, opbrud og mel lemrum, og forslaget om et 21-etagers hotel ud mod Ny Østergade skulle revurderes. Fællesarealer skulle være åbne med mulighed for ophold, leg og kulturelle aktiviteter. Endelig skulle de trafikale forhold løses på en mere hensigtsmæssig måde. Der har desuden været dialog med Kul tur arvsstyrelsen om højden på hotellet. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at hvis hotellet bliver højst 17 etager, svarende til ca. 62 m, vil byggeriet ikke anfægte Roskilde Domkirkes status som verdenskulturarv. Fig. 1 Situationsplan fra Claus B. Hansens første projektforslag fra 2008.

7 Røde port Revideret forslag Et revideret forslag Bygherren har i dialog med Roskilde Kommune revideret projektet væsentligt i forhold til det tidligere forslag. Byrådet har derfor valgt at sende forslaget i ny offentlig høring. Forslagets Hovedindhold Projektets omfang er reduceret, så byggeriet nu holdes syd for banen. Røde Port og Kong Valdemars Vej berøres dermed ikke. Byggeriet kommer til at bestå af fritståen de blokke eller huse med åbne gader og pladser imellem. Et central bytorv skal knytte det nye byggeri sammen med Frøforsyningen. Slægtskabet med købstaden kommer til udtryk i skrå tage, murede facader og gavle og i valg af varme jordfarver. Bygningshøjderne varierer mellem 3 og 8 etager med de laveste bygninger mod øst og vest som overgang til de tilgrænsende villaområder. Hotellet reduceres til 17 etager og placeres ind mod jernbanen. Projektet vil fortsat komme til at bestå af en blanding af butikker, cafeer/restauranter, kontorer, liberale erhverv, hotel/konference og boliger. Det er også fortsat tanken at etab lere parke ringskælder under hele byggeriet og at udlægge en del af pladserne til togpendlerne og handlende i Roskilde bymidte. Der vil blive til- og frakørsel til parkeringskælderen ad 2-3 nye nedkørsler i Ny Østergade/Køgevej. For gående og cyklister vil der komme en ny bro over banen. Byggeriet i tal Butik/restaurant/udstilling: m 2 Kontor/liberalt erhverv/ hotel/kongres: m 2 Boliger ca. 150 stk m 2 Hotel med 270 værelser: m 2 Byggeriet i alt: m 2 Parkering, ca pladser: m 2 Fig. 2. Situationsplan for det reviderede projektforslag. En af de væsentlige ændringer er, at byggeriet holdes syd for jernbanen og Røde Port. Byggeriet brydes op i mindre enheder, og der skabes åbne passager og pladser mellem bygningerne. Revideret forslag Frøforsyningen 7

8 Røde port Bygherrens vision Fig. 3 Projektet tænkes indrettet med forbindelser på tværs til stationen og bymidten. Hotellet placeres centralt i bebyggelsen. 8 Visionen bag Projekt Røde Port For bygherren har den overordnede idé været at skabe en attraktiv udbygning og levendegørelse af Roskilde bymidte på en trafikmæssig unik placering. Projekt Røde Port skal være et moderne byområde med en blanding af butikker, boliger, kontorer, liberale erhverv, hotel mv. - et sted, hvor der i stort set alle døgnets timer er fyldt med liv og aktiviteter. Blandingen af funktioner vil desuden betyde en bedre udnyttelse af de mange fælles funktioner, som en sådan bebyggelse skal indeholde. Byggeriets placering ved stationen giver optimale muligheder for at bruge tog og bus. Dette skal understøttes med en ny overdækket forbindelse direkte fra de enkelte bygninger til stationen og togperronerne. Hotellet Hotellet placeres centralt i bebyggelsen, hvor det kan relatere sig til den store skala ved banen, Frøforsyningen og sygehuset - i god afstand fra villaerne ved Østergade/ Rolighedsvej. Den direkte adgang til stationen betyder, at hotellet vil kunne nås af mange inden for en kort transporttid og dermed være attraktivt både til konferencer og for turister. Bygherren vurderer desuden, at hotellets højde og udsigten over Roskilde by og fjord vil øge attraktionen afgørende. Butikkerne Byggeriets nederste etager reserveres til butikker, cafeer, restauranter og lignende. Det er bygherrens tanke, at butikkerne ved Røde Port skal være et supplement til butikkerne i den gamle bymidte og på RO s

9 Fig. 4 Nogle af bygherrens referencer: Nyt og gammelt, udeservering, en muret by, grønne pladser og torvedannelser. Torv. Den nordøstlige del tænkes anvendt til mindre butikker, mens der i den vestlige del over for sygehuset også kan være større butikker. Arbejdspladserne De midterste etager vil komme til at rumme kontorer og liberale erhverv. Bygherren vurderer, at placeringen vil kunne tiltrække en række større offentlige og private kontorvirksomheder, blandt andet fordi det vil være nemt for de ansatte at komme til virksomhederne. Naboskabet til hotellet og kongrescentret vil desuden gøre det nemt for virksomhederne at afvikle seminarer og kongresser og samtidig have gæster boende. Fuldt udbygget vil projektet give plads til mere end nye kontorarbejdspladser. Boligerne Boligerne placeres på de øverste etager med udsigt over Roskilde by og fjord. Alle boliger vil få altan eller tagterrasse. Trafik Placeringen ved stationen betyder generelt, at transportbehovet minimeres, og at en relativt stor del af transporten vil komme til at foregå med tog, cykel og gang. Et så stort projekt vil dog betyde ekstra biltrafik, men ikke al trafik til projekt Røde Port er ny trafik. Bygherren vurderer ud fra erfaringerne fra RO s Torv, at ca. halvdelen af biltrafikken findes på vejene i forvejen. Det kan fx være bilister, der vælger at købe ind i projekt Røde Port på vej fra arbejde. Skønsmæssigt vil trafikken på Ny Østergade øges med biler i døgnet som følge af projekt Røde Port. Den nuværende trafik på Ny Østergade er på ca biler i døgnet. Samlet set vurderer bygherren, at den ekstra trafik ikke vil give anledning til problemer, der ikke kan klares med tekniske løs ninger. Der kan fx blive tale om at ændre rundkørslen på Køgevej eller lave en ekstra nedkørsel til parkeringskælderen direkte fra Køgevej. Parkering Parkeringen samles i underjordiske anlæg, så overfladen friholdes til byrum og rekreative formål. Et bæredygtigt byggeri Tanken er, at byggeriet skal opføres bæredygtigt i alle sammenhænge. I den videre projektering vil bygherren blandt andet arbejde med at minimiere energiforbruget. Fig. 5. De enkelte bygninger kommer til at rumme både butikker, kontorer og boliger. 9

10 Fig. 6. Røde Port og baneterrænnet set fra Københavnsvej i dag. 10 Fig. 7. Samme sted som det vil tage sig ud, hvis projekt Røde Port gennemføres.

11 VURDERING Hovedspørgsmål Roskilde Byråds vurdering af projektet Roskilde Byråd finder, at projekt Røde Port indeholder mange spændende tanker, og at projektet kan bidrage til en positiv udvikling i kommunen. Projekt Røde Port er også godt i tråd med byrådets ønske om en bæredygtig byudvikling: Den intensive udnyttelse af de nuværende banearealer betyder, at kommunen kan undgå at inddrage nye byarealer i byens udkant. Derved kan eksisterende veje, ledningsnet mv. udnyttes bedre, værdifulde bynære landskaber bevares og transportbehovet mindskes. Placeringen tæt på stationen gør det oplagt for kommende brugere og beboere at tage tog og bus, hvorved CO 2 -udledning fra biltrafikken kan begrænses. Nye gang- og cykelforbindelser på tværs af banen vil forbedre forholdene for gående og cyklister i hele byen. Der er imidlertid stadig en række spørgsmål, der skal afklares, før byrådet kan tage endelig stilling til projektet. Forhold der skal belyses nærmere I forbindelse med den videre planlægning skal der blandt andet gennemføres en nøjere vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM). Du kan læse mere om VVM og miljøvurdering på side 18. I det følgende har Roskilde Kommune listet en række spørgsmål, som kommunen mener, at der som minimum er behov for at få nærmere belyst i miljøvurdering og VVM. Byrådet hører gerne fra dig, hvis du har andre ideer og forslag, som kommunen bør overveje. En afbalanceret udvikling Projekt Røde Port rummer en kombination af butikker, erhverv og boliger, der som udgangspunkt vil give grundlag for en varieret og levende bydel. Flere butikker kan desuden være med til at styrke Roskilde by som handelsby. Det er dog samtidigt vigtigt, at den eksisterende balance i detailhandelen internt i kommunen bevares Hvilke konsekvenser vil projektet få for butikslivet i bymidten og på RO s Torv eller i de øvrige dele af kommunen og nabokommunerne. Hvad vil et nyt hotel og kongrescenter betyde for turismen og kulturlivet, og hvilke konsekvenser har det for egnens nuværende kulturtilbud og overnatningssteder Hvad vil projektet betyde for udnyttelsen af de arealer, der allerede er planlagt til byerhverv/kontorerhverv i Trekroner og på Musicon - og i nabokommunerne? Samspil med den omgivende bebyggelse og kulturmiljøet Projekt Røde Port arbejder med en nyfortolkning af de typiske købstadsmotiver med skrå tage, murede facader og gavle. Slægtskabet med bymidten tænkes fulgt op i valg af materialer og farver. Dette lever op til kommunens intention om, at nye projekter skal tage udgangspunkt i købstadens arkitektur og kulturmiljø. Der tages hensyn til de tilgrænsende boligområder, ved at den højeste del af byggeriet placeres i den centrale del af området. Byggeriet er dog stadig relativt højt i forhold til villaerne på Ny Østergade/Rolighedsvej, men korresponderer med sygehuset og Frøforsyningen 11

12 71,15 meter Snit gennem Domkirken... Hotel Domkirken Fig. 8. Illustration af projektet og hotellet som det vil se ud fra Vigen (øverst) og fra Holbækvej. På lang afstand ses hotellet tydeligt over byens silhuet, selvom det er lavere end domkirken Domkirken Hotel Hænger byggeriet godt nok sammen med bymidten og byen nord for banen? Hvordan sikres købstadsmiljøet ved etablering af byggeriet? Vil byggeriet give skyggeproblemer i de tilgrænsende boligområder? Byrådet er specielt opmærksomt på domkirkens rolle som byens vartegn. For at vise hotellets synlighed i samspil med domkirken har bygherren lavet en række illustrationer af projektet fra steder, hvorfra kirken opleves særligt tydeligt over byens silhuet. Den største påvirkning opleves på lang afstand, hvor hotellet fremstår markant men dog lavere end kirketårnene. På kortere afstand vil hotellet ikke virke så dominerende, fordi vandtårn, skorstene, antennetårne, siloer, beplantninger mm er tydeligere på denne afstand og derfor er med til at bryde byens profil. Set fra Domkirkepladsen vil hotellet være skjult bag bygningerne i Roskilde bymidte, se fig. 9. Kulturarvsstyrelsen har på baggrund af bygherrens illustrationer vurderet, at byggeriet ikke vil anfægte Roskilde Domkirkes status som verdenskulturarv. 7. Er byggeriets højde acceptabel i for hold til omgivelserne, herunder oplevelsen af domkirken som byens vartegn?

13 61,80 meter UDKAST og snit gennem projekt Røde Port Fig. 9. På illu strationerne er hotellet tegnet ind med hvid streg for at vise, hvordan pro jektet ville tage sig ud set fra Domkirkeplad sen, hvis der ikke var andre bygninger, der spærrede for udsynet. 13

14 UDKAST Fig. 10. Faca der mod Ny Østergade. Bygningshøjden afstemmes ef ter nabobebyg gelsen - lavest mod vest og øst. Levende byrum Projekt Røde Port har et stort offentligt bytorv som et centralt element. Torvet ligger op til Frøforsyningen og har direkte adgang til den nye overgang over banen. Torvet kan således blive et vigtigt bindeled mellem projekt Røde Port og omgivelserne. For at torvet bliver attraktivt som opholdsog mødested, skal der blandt andet være mulighed for sol, skygge og læ. 8. Hvordan kan torvet komme til at fungere som et godt opholds- og mødested? 9. Hvordan er vindforhold omkring de høje bygninger, specielt omkring hotellet? Håndtering af regnvand De meget store overdækkede og belagte arealer giver behov for bortledning af store mængder regnvand og dermed øget risiko for overbelastning af kloaksystemet ved voldsomt regnvejr. Dette imødekommes delvist i projektet med tagterrasser og taghaver, som tænkes anlagt over en del af butikkerne, og som kan være med til at opsuge noget af regnvandet. 10. Skal der indarbejdes flere måder at håndtere regnvandet, fx åbne vandrender eller bassiner, mere græs og mere facadebeplantning? Fig. 11. Bytorvet med hotellet i baggrunden og Frøforsynin gen til venstre i billedet 14

15 Fig. 12. Trafikdiagram. Adgangsvejene er vist med blåt, mens den nye gangforbindelse over banearealet er vist med rødt. Cykelparkering er markeret som gule cirkler. Trafik og parkering Med den centrale placering ved statio nen vil mange af de kom mende brugere og beboere erfaringsmæssigt tage tog i stedet for privatbil. Roskilde Kommune sigter samtidig generelt mod at flytte en større del af trafikken i og omkring bymidten fra bil til cykel og bus ved at skabe bedre forhold for cyklister og buspassagerer. Det vil dog næppe være tilstrækkeligt til at undgå, at den samlede biltrafik stiger, hvis projekt Røde Port og de øvrige planer om tættere byggeri i bymidten realiseres. Der må derfor forventes yderligere trængsel specielt i en del af de kritiske spidstimer fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Hvis dette skal undgås, vil der være behov for tekniske ændringer på Ny Østergade og nogle af indfaldsvejene. Alternativt kan det vælges at ændre projektets fordeling mellem butikker, kontorer og boliger, eller projektet kan reduceres, fx ved at reducere antallet af pendlerparkeringspladser. 11. Hvike konsekvenserne får projektet for trafikken i Roskilde by? 12. Er det muligt at lave en hensigtsmæssig trafikafvikling? 15

16 IDEER Invitation til debat Ideer og forslag til planlægningen Projektforslaget, som nu er fremlagt, er væsentligt ændret i forhold til bygherrens første forslag. Byrådet starter derfor processen forfra med en ny indledende offentlig debat, hvor alle inviteres til at komme med ideer og forslag til forhold, der skal fokuseres særligt på, hvis byrådet beslutter at gå videre med planlægningen. Det kan også være forslag til, hvilke alternativer der bør undersøges, og til hvordan projektet kan tilpasses andre udviklingsønsker for kommunen. Bag på dette debathæfte er der oplysninger om adresser mv. Debatmøde Byrådet er vært ved et åbent debatmøde om projektet den 27. januar 2011 kl i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Borgmester Poul Lindor Nielsen byder velkommen. Claus B. Hansen vil præsentere projektet og sammen med borgmesteren og repræsentanter for byrådet deltage i den efterfølgende debat. Alle er velkomne. Hotel Domkirken 16 Fig. 13. Illustration af projektet og hotellet som det vil se ud fra Frederiksborgvej.

17 Forløb Det videre forløb Den videre proces Efter den indledende debat vil Roskilde Byråd tage stilling til alle indkomne forslag og på baggrund heraf beslutte, om kommunen skal gå videre med projektet, og - i givet fald - hvordan resultatet af den offentlige høring skal indgå i det videre arbejde. Hvis projektet skal realiseres, skal byrådet vedtage et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommuneplantillægget skal fastlægge de overordnede bestemmelser for områdets anvendelse, mens lokalplanen fastlægger de mere detaljerede bestemmelser for byggeriets placering og udformning. Da der er tale om et større projekt, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der desuden laves en miljøvurdering af planen og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM). Tidsplan Byrådet forventer at kunne behandle de indkomne forslag i foråret Hvis byrådet vælger at gå videre med planlægningen, vil der senere blive fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, miljøvurdering, VVM-redegørelse og lokalplan til ny offentlig debat i mindst 8 uger. Først herefter vil byrådet kunne tage endelig stilling til projektet. Det samlede forløb forventes at tage 1½-2 år. Fig. 14. Projektet set fra rundkørslen ved Køgevej og Ny Østergade. I baggrunden ses hotellet i xx etager. 17

18 vvm Hvad er VVM og miljøvurdering Planlægningen for projektet vil være omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og selve projektet skal VVM-vurderes. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004, skal sikre, at planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, miljøvurderes. Forkortelsen VVM står for vurdering af virkning på miljøet. VVM-reglerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse 1335 af den 6. december Reglerne skal sikre, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, kun kan gennemføres med baggrund i en VVM-redegørelse. Reglerne om VVM omhandler altså selve anlægsprojekterne, mens reglerne om miljøvurdering omhandler den planlægning, som kommunen skal gennemføre, for at anlægget kan realiseres. Krav til indholdet i de to typer vurderinger er ens, og proces og rapport kan derfor slås sammen. Lov om miljøvurdering indeholder dog enkelte, supplerende bestemmelser om direkte høring af berørte myndigheder samt etablering af overvågningsprogram. Formålet med reglerne er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden kommunen starter arbejdet med forslag til VVM-redegørelse/miljøvurdering, kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og ideer til, hvilke miljøpåvirkninger, kommunen skal lægge særlig vægt på i VVMredegørelsen/miljøvurderingen, samt om der er alternative forslag til projektet, der bør undersøges. VVM-redegørelsen/miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkning på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, samt samspillet mellem disse faktorer mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger Det er Roskilde Kommune, som er ansvarlig for VVM-redegørelsen/miljøvurderingen. Arbejdet med VVM-redegørelsen/miljøvurderingen sker i samarbejde med bygherren som skal stille de nødvendige oplysninger og ressourcer til rådighed. 18

19 evt. Mindretalsudtalelse Skitsen illustrere bebyggelsen langs Ny Østergade 19

20 Skriftlige ideer og forslag Har du ideer og forslag til, hvilke forhold der skal fokuseres særligt på, hvis byrådet beslutter at gå videre med planlægningen og udarbejde VVM-redegørelse og miljøvurdering? Eller har du forslag til, hvilke alternativer der bør undersøges, og til hvordan projektet kan tilpasses andre udviklingsønsker for kommunen? Vi skal bede om dine ideer og forslag som brev eller senest den 7. februar Forslag og ideer skal sendes til: Roskilde Kommune Teknik og Miljø Plan og Udvikling Postboks Roskilde eller (husk at skrive din postadresse, hvis du sender en ) Yderligere oplysninger Oplysninger om projektforslaget kan fås ved henvendelse til: Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S, Københavnsvej 69, 4000 Roskilde eller mail: Hjemmeside: Oplysninger om den kommunale planproces kan fås ved henvendelse til: Roskilde Kommune, afsnitsleder Esben Haarder Paludan, telefon eller Hanne B. Brandt, telefon eller Dorte Olsen, telefon Roskilde Kommune Teknik og Miljø Plan og Udvikling Køgevej 80 Postboks Roskilde

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater

Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater 1. Brug af ny type beton til fortove/vejbelægning som opsuger forurening fra biler 2. Nyhedsbrev man kan tilmelde

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere