Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde"

Transkript

1 Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises med den korrekte højde. Roskilde Byråd Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Debatoplæg byggeri ved Roskilde Station Revideret Projekt Røde Port Kommuneplantillæg, miljøvurdering, VVM og lokalplan

2 INDHOLD INDLEDNING side 3 Kommunens Fokusområder side 5 RESUME - Hvad er der sket siden sidst side 6 Røde port - Det reviderede projektforslag side 7 Røde port - Bygherrens vision side 8 byrådets VURDERING - Hovedspørgsmål side 11 IDEER og forslag - Invitation til debat side16 Det videre forløb side 17 Hvad er VVM og miljøvurdering side 18 2

3 INDLEDNING Roskilde Byråd inviterer med dette oplæg alle til at være med til at debattere et nyt forslag til byggeri på arealerne syd for Roskilde Station og Røde Port. Forslaget er en videreudvikling af Claus B. Hansens første projekt Røde Port, som blev debatteret i vinteren Mange borgere, organisationer og myndigheder havde dengang holdninger og meget konstruktive ideer og forslag til, hvilke krav vi skal stille til byggeri på de centrale arealer. Flere hundrede mennesker deltog i et farverigt borgermøde og lige så mange sendte skriftlige bemærkninger enten i form af underskrifter eller indlæg med forskellige synspunkter. Den første debat viste, at det ikke var det rigtige projekt for Roskilde, men at der alligevel var mange gode elementer i forslaget. Byrådet valgte derfor efterfølgende at gå i dialog med Claus B. Hansen om ændring af forslaget. Kommunen har søgt at imødekomme hovedlinjerne i de synspunker, som kom frem i den første debat. Omdrejningspunktet har især været at tilpasse projektet til Roskildes arkitektur og skala. Det mener byrådet nu er lykkedes, så projektet er modent til en ny offentlig debat. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med ideer og forslag til, hvad kommunen skal tage med i den videre planlægning. På baggrund af høringssvarene vil kommunen lave et forslag til kommuneplantillæg med VVM og forslag til lokalplan med detaljerede bestemmelser for byggeriet. Disse planer vil blive fremlagt i en ny offentlig høring, før byrådet tager endelig stilling til projektet. Det er mit håb, at projektet i grundtræk passer til ønskerne for Roskildes fremtid, og at mange vil deltage i debatten om forslaget. Samtidig vil jeg gerne gentage byrådets tak til alle for indsatsen i den første høring i Poul Lindor Nielsen borgmester 3

4 Skitsen illustrere bytorvet 4

5 FOKUS kommunens fokusområder Byrådet har en række fokusområder for beslutninger om ny udvikling i bymidten. Byrådet mener, at det er vigtigt at have stor opmærksomhed på disse punkter i debatten om det konkrete forslag om Projekt Røde Port. Fortætning Fordele og ulemper ved en tættere by skal afvejes. Fortætningen skal give byen en bedre kvalitet. Se spørgsmål 1 og 3 side 11 Detailhandel Nye butikker skal spille sammen med og supplere den eksisterende detailhandel i bymidten. I det nye byggeri skal der være balance mellem butikker, restauranter, kulturelle tilbud og lign. Se spørgsmål 1 og 2 side 11 Kobling til bymidten Området skal funktionelt hænge sammen med bymidten og stationen. Det skal være åbent og let tilgængeligt fra alle sider. Det gælder især for gående og cyklister. Se spørgsmål 4 side 12 Arkitektur Det er vigtigt, at nyt byggeris volumen, materialevalg, arkitektur osv. kan indgå i en helhedsvirkning med den hidtidige by. Det nye skal berige det samlede indtryk. Se spørgsmål 5 og 7 side 12 Bygningshøjder/projektet Et højt hotel eller det øvrige byggeri må ikke anfægte domkirkens dominans eller byens karakter af købstad. Se spørgsmål 6, 8, 9, og 10 side 12 og 14 Trafik Trafikken vil stige. Alle trafikformer skal kunne afvikles hensigtsmæssigt både for trafikanterne og for beboerne i området. Se spørgsmål 11 og 12 side 15 Byrådet lægger desuden meget vægt på, at projektet kan opfattes som porten til Roskilde, at det kan skabe mere liv i bymidten og skabe flere arbejdspladser. 5

6 UDKAST RESUME HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST Den første debat Roskilde Kommune fremlagde i vinteren Claus B. Hansens første projektforslag om Røde Port til offentlig debat. Byrådet ønskede at høre borgernes holdning, før kommunen foretog sig videre. Mange borgere benyttede sig af muligheden for at kommentere projektet. Enkelte gik ind for projektet og så det som en spændende udvikling af Roskilde. Men langt de fleste var imod. Hovedanken var, at projektet var alt for stort og dominerende, ikke tog hensyn til nabobebyggelserne og ikke forholdt sig til bymidtens skala, karakter, farver og materialer. En del mente, at der ikke er behov for endnu et butikscenter. Endelig frygtede rigtigt mange, at projektet ville skabe trafikkaos på de omliggende veje. Næsten alle var dog enige om, at baneområdet i dag ligger trist og uskønt hen, og at området kan blive en gevinst for byen. Første forslag 6 Dialog om mulige ændringer Roskilde Byråd besluttede på bagrund af debatten at indlede en dialog med bygherren for at få projektet bedre tilpasset til Roskildes skala og arkitektur. Roskilde Kommune ønskede, at projektets karakter af lukket terminalbygning skulle ændres. Projektet skulle i højere grad for holde sig til det typiske købstadsmiljø med murede huse med variation, opbrud og mel lemrum, og forslaget om et 21-etagers hotel ud mod Ny Østergade skulle revurderes. Fællesarealer skulle være åbne med mulighed for ophold, leg og kulturelle aktiviteter. Endelig skulle de trafikale forhold løses på en mere hensigtsmæssig måde. Der har desuden været dialog med Kul tur arvsstyrelsen om højden på hotellet. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at hvis hotellet bliver højst 17 etager, svarende til ca. 62 m, vil byggeriet ikke anfægte Roskilde Domkirkes status som verdenskulturarv. Fig. 1 Situationsplan fra Claus B. Hansens første projektforslag fra 2008.

7 Røde port Revideret forslag Et revideret forslag Bygherren har i dialog med Roskilde Kommune revideret projektet væsentligt i forhold til det tidligere forslag. Byrådet har derfor valgt at sende forslaget i ny offentlig høring. Forslagets Hovedindhold Projektets omfang er reduceret, så byggeriet nu holdes syd for banen. Røde Port og Kong Valdemars Vej berøres dermed ikke. Byggeriet kommer til at bestå af fritståen de blokke eller huse med åbne gader og pladser imellem. Et central bytorv skal knytte det nye byggeri sammen med Frøforsyningen. Slægtskabet med købstaden kommer til udtryk i skrå tage, murede facader og gavle og i valg af varme jordfarver. Bygningshøjderne varierer mellem 3 og 8 etager med de laveste bygninger mod øst og vest som overgang til de tilgrænsende villaområder. Hotellet reduceres til 17 etager og placeres ind mod jernbanen. Projektet vil fortsat komme til at bestå af en blanding af butikker, cafeer/restauranter, kontorer, liberale erhverv, hotel/konference og boliger. Det er også fortsat tanken at etab lere parke ringskælder under hele byggeriet og at udlægge en del af pladserne til togpendlerne og handlende i Roskilde bymidte. Der vil blive til- og frakørsel til parkeringskælderen ad 2-3 nye nedkørsler i Ny Østergade/Køgevej. For gående og cyklister vil der komme en ny bro over banen. Byggeriet i tal Butik/restaurant/udstilling: m 2 Kontor/liberalt erhverv/ hotel/kongres: m 2 Boliger ca. 150 stk m 2 Hotel med 270 værelser: m 2 Byggeriet i alt: m 2 Parkering, ca pladser: m 2 Fig. 2. Situationsplan for det reviderede projektforslag. En af de væsentlige ændringer er, at byggeriet holdes syd for jernbanen og Røde Port. Byggeriet brydes op i mindre enheder, og der skabes åbne passager og pladser mellem bygningerne. Revideret forslag Frøforsyningen 7

8 Røde port Bygherrens vision Fig. 3 Projektet tænkes indrettet med forbindelser på tværs til stationen og bymidten. Hotellet placeres centralt i bebyggelsen. 8 Visionen bag Projekt Røde Port For bygherren har den overordnede idé været at skabe en attraktiv udbygning og levendegørelse af Roskilde bymidte på en trafikmæssig unik placering. Projekt Røde Port skal være et moderne byområde med en blanding af butikker, boliger, kontorer, liberale erhverv, hotel mv. - et sted, hvor der i stort set alle døgnets timer er fyldt med liv og aktiviteter. Blandingen af funktioner vil desuden betyde en bedre udnyttelse af de mange fælles funktioner, som en sådan bebyggelse skal indeholde. Byggeriets placering ved stationen giver optimale muligheder for at bruge tog og bus. Dette skal understøttes med en ny overdækket forbindelse direkte fra de enkelte bygninger til stationen og togperronerne. Hotellet Hotellet placeres centralt i bebyggelsen, hvor det kan relatere sig til den store skala ved banen, Frøforsyningen og sygehuset - i god afstand fra villaerne ved Østergade/ Rolighedsvej. Den direkte adgang til stationen betyder, at hotellet vil kunne nås af mange inden for en kort transporttid og dermed være attraktivt både til konferencer og for turister. Bygherren vurderer desuden, at hotellets højde og udsigten over Roskilde by og fjord vil øge attraktionen afgørende. Butikkerne Byggeriets nederste etager reserveres til butikker, cafeer, restauranter og lignende. Det er bygherrens tanke, at butikkerne ved Røde Port skal være et supplement til butikkerne i den gamle bymidte og på RO s

9 Fig. 4 Nogle af bygherrens referencer: Nyt og gammelt, udeservering, en muret by, grønne pladser og torvedannelser. Torv. Den nordøstlige del tænkes anvendt til mindre butikker, mens der i den vestlige del over for sygehuset også kan være større butikker. Arbejdspladserne De midterste etager vil komme til at rumme kontorer og liberale erhverv. Bygherren vurderer, at placeringen vil kunne tiltrække en række større offentlige og private kontorvirksomheder, blandt andet fordi det vil være nemt for de ansatte at komme til virksomhederne. Naboskabet til hotellet og kongrescentret vil desuden gøre det nemt for virksomhederne at afvikle seminarer og kongresser og samtidig have gæster boende. Fuldt udbygget vil projektet give plads til mere end nye kontorarbejdspladser. Boligerne Boligerne placeres på de øverste etager med udsigt over Roskilde by og fjord. Alle boliger vil få altan eller tagterrasse. Trafik Placeringen ved stationen betyder generelt, at transportbehovet minimeres, og at en relativt stor del af transporten vil komme til at foregå med tog, cykel og gang. Et så stort projekt vil dog betyde ekstra biltrafik, men ikke al trafik til projekt Røde Port er ny trafik. Bygherren vurderer ud fra erfaringerne fra RO s Torv, at ca. halvdelen af biltrafikken findes på vejene i forvejen. Det kan fx være bilister, der vælger at købe ind i projekt Røde Port på vej fra arbejde. Skønsmæssigt vil trafikken på Ny Østergade øges med biler i døgnet som følge af projekt Røde Port. Den nuværende trafik på Ny Østergade er på ca biler i døgnet. Samlet set vurderer bygherren, at den ekstra trafik ikke vil give anledning til problemer, der ikke kan klares med tekniske løs ninger. Der kan fx blive tale om at ændre rundkørslen på Køgevej eller lave en ekstra nedkørsel til parkeringskælderen direkte fra Køgevej. Parkering Parkeringen samles i underjordiske anlæg, så overfladen friholdes til byrum og rekreative formål. Et bæredygtigt byggeri Tanken er, at byggeriet skal opføres bæredygtigt i alle sammenhænge. I den videre projektering vil bygherren blandt andet arbejde med at minimiere energiforbruget. Fig. 5. De enkelte bygninger kommer til at rumme både butikker, kontorer og boliger. 9

10 Fig. 6. Røde Port og baneterrænnet set fra Københavnsvej i dag. 10 Fig. 7. Samme sted som det vil tage sig ud, hvis projekt Røde Port gennemføres.

11 VURDERING Hovedspørgsmål Roskilde Byråds vurdering af projektet Roskilde Byråd finder, at projekt Røde Port indeholder mange spændende tanker, og at projektet kan bidrage til en positiv udvikling i kommunen. Projekt Røde Port er også godt i tråd med byrådets ønske om en bæredygtig byudvikling: Den intensive udnyttelse af de nuværende banearealer betyder, at kommunen kan undgå at inddrage nye byarealer i byens udkant. Derved kan eksisterende veje, ledningsnet mv. udnyttes bedre, værdifulde bynære landskaber bevares og transportbehovet mindskes. Placeringen tæt på stationen gør det oplagt for kommende brugere og beboere at tage tog og bus, hvorved CO 2 -udledning fra biltrafikken kan begrænses. Nye gang- og cykelforbindelser på tværs af banen vil forbedre forholdene for gående og cyklister i hele byen. Der er imidlertid stadig en række spørgsmål, der skal afklares, før byrådet kan tage endelig stilling til projektet. Forhold der skal belyses nærmere I forbindelse med den videre planlægning skal der blandt andet gennemføres en nøjere vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM). Du kan læse mere om VVM og miljøvurdering på side 18. I det følgende har Roskilde Kommune listet en række spørgsmål, som kommunen mener, at der som minimum er behov for at få nærmere belyst i miljøvurdering og VVM. Byrådet hører gerne fra dig, hvis du har andre ideer og forslag, som kommunen bør overveje. En afbalanceret udvikling Projekt Røde Port rummer en kombination af butikker, erhverv og boliger, der som udgangspunkt vil give grundlag for en varieret og levende bydel. Flere butikker kan desuden være med til at styrke Roskilde by som handelsby. Det er dog samtidigt vigtigt, at den eksisterende balance i detailhandelen internt i kommunen bevares Hvilke konsekvenser vil projektet få for butikslivet i bymidten og på RO s Torv eller i de øvrige dele af kommunen og nabokommunerne. Hvad vil et nyt hotel og kongrescenter betyde for turismen og kulturlivet, og hvilke konsekvenser har det for egnens nuværende kulturtilbud og overnatningssteder Hvad vil projektet betyde for udnyttelsen af de arealer, der allerede er planlagt til byerhverv/kontorerhverv i Trekroner og på Musicon - og i nabokommunerne? Samspil med den omgivende bebyggelse og kulturmiljøet Projekt Røde Port arbejder med en nyfortolkning af de typiske købstadsmotiver med skrå tage, murede facader og gavle. Slægtskabet med bymidten tænkes fulgt op i valg af materialer og farver. Dette lever op til kommunens intention om, at nye projekter skal tage udgangspunkt i købstadens arkitektur og kulturmiljø. Der tages hensyn til de tilgrænsende boligområder, ved at den højeste del af byggeriet placeres i den centrale del af området. Byggeriet er dog stadig relativt højt i forhold til villaerne på Ny Østergade/Rolighedsvej, men korresponderer med sygehuset og Frøforsyningen 11

12 71,15 meter Snit gennem Domkirken... Hotel Domkirken Fig. 8. Illustration af projektet og hotellet som det vil se ud fra Vigen (øverst) og fra Holbækvej. På lang afstand ses hotellet tydeligt over byens silhuet, selvom det er lavere end domkirken Domkirken Hotel Hænger byggeriet godt nok sammen med bymidten og byen nord for banen? Hvordan sikres købstadsmiljøet ved etablering af byggeriet? Vil byggeriet give skyggeproblemer i de tilgrænsende boligområder? Byrådet er specielt opmærksomt på domkirkens rolle som byens vartegn. For at vise hotellets synlighed i samspil med domkirken har bygherren lavet en række illustrationer af projektet fra steder, hvorfra kirken opleves særligt tydeligt over byens silhuet. Den største påvirkning opleves på lang afstand, hvor hotellet fremstår markant men dog lavere end kirketårnene. På kortere afstand vil hotellet ikke virke så dominerende, fordi vandtårn, skorstene, antennetårne, siloer, beplantninger mm er tydeligere på denne afstand og derfor er med til at bryde byens profil. Set fra Domkirkepladsen vil hotellet være skjult bag bygningerne i Roskilde bymidte, se fig. 9. Kulturarvsstyrelsen har på baggrund af bygherrens illustrationer vurderet, at byggeriet ikke vil anfægte Roskilde Domkirkes status som verdenskulturarv. 7. Er byggeriets højde acceptabel i for hold til omgivelserne, herunder oplevelsen af domkirken som byens vartegn?

13 61,80 meter UDKAST og snit gennem projekt Røde Port Fig. 9. På illu strationerne er hotellet tegnet ind med hvid streg for at vise, hvordan pro jektet ville tage sig ud set fra Domkirkeplad sen, hvis der ikke var andre bygninger, der spærrede for udsynet. 13

14 UDKAST Fig. 10. Faca der mod Ny Østergade. Bygningshøjden afstemmes ef ter nabobebyg gelsen - lavest mod vest og øst. Levende byrum Projekt Røde Port har et stort offentligt bytorv som et centralt element. Torvet ligger op til Frøforsyningen og har direkte adgang til den nye overgang over banen. Torvet kan således blive et vigtigt bindeled mellem projekt Røde Port og omgivelserne. For at torvet bliver attraktivt som opholdsog mødested, skal der blandt andet være mulighed for sol, skygge og læ. 8. Hvordan kan torvet komme til at fungere som et godt opholds- og mødested? 9. Hvordan er vindforhold omkring de høje bygninger, specielt omkring hotellet? Håndtering af regnvand De meget store overdækkede og belagte arealer giver behov for bortledning af store mængder regnvand og dermed øget risiko for overbelastning af kloaksystemet ved voldsomt regnvejr. Dette imødekommes delvist i projektet med tagterrasser og taghaver, som tænkes anlagt over en del af butikkerne, og som kan være med til at opsuge noget af regnvandet. 10. Skal der indarbejdes flere måder at håndtere regnvandet, fx åbne vandrender eller bassiner, mere græs og mere facadebeplantning? Fig. 11. Bytorvet med hotellet i baggrunden og Frøforsynin gen til venstre i billedet 14

15 Fig. 12. Trafikdiagram. Adgangsvejene er vist med blåt, mens den nye gangforbindelse over banearealet er vist med rødt. Cykelparkering er markeret som gule cirkler. Trafik og parkering Med den centrale placering ved statio nen vil mange af de kom mende brugere og beboere erfaringsmæssigt tage tog i stedet for privatbil. Roskilde Kommune sigter samtidig generelt mod at flytte en større del af trafikken i og omkring bymidten fra bil til cykel og bus ved at skabe bedre forhold for cyklister og buspassagerer. Det vil dog næppe være tilstrækkeligt til at undgå, at den samlede biltrafik stiger, hvis projekt Røde Port og de øvrige planer om tættere byggeri i bymidten realiseres. Der må derfor forventes yderligere trængsel specielt i en del af de kritiske spidstimer fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Hvis dette skal undgås, vil der være behov for tekniske ændringer på Ny Østergade og nogle af indfaldsvejene. Alternativt kan det vælges at ændre projektets fordeling mellem butikker, kontorer og boliger, eller projektet kan reduceres, fx ved at reducere antallet af pendlerparkeringspladser. 11. Hvike konsekvenserne får projektet for trafikken i Roskilde by? 12. Er det muligt at lave en hensigtsmæssig trafikafvikling? 15

16 IDEER Invitation til debat Ideer og forslag til planlægningen Projektforslaget, som nu er fremlagt, er væsentligt ændret i forhold til bygherrens første forslag. Byrådet starter derfor processen forfra med en ny indledende offentlig debat, hvor alle inviteres til at komme med ideer og forslag til forhold, der skal fokuseres særligt på, hvis byrådet beslutter at gå videre med planlægningen. Det kan også være forslag til, hvilke alternativer der bør undersøges, og til hvordan projektet kan tilpasses andre udviklingsønsker for kommunen. Bag på dette debathæfte er der oplysninger om adresser mv. Debatmøde Byrådet er vært ved et åbent debatmøde om projektet den 27. januar 2011 kl i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Borgmester Poul Lindor Nielsen byder velkommen. Claus B. Hansen vil præsentere projektet og sammen med borgmesteren og repræsentanter for byrådet deltage i den efterfølgende debat. Alle er velkomne. Hotel Domkirken 16 Fig. 13. Illustration af projektet og hotellet som det vil se ud fra Frederiksborgvej.

17 Forløb Det videre forløb Den videre proces Efter den indledende debat vil Roskilde Byråd tage stilling til alle indkomne forslag og på baggrund heraf beslutte, om kommunen skal gå videre med projektet, og - i givet fald - hvordan resultatet af den offentlige høring skal indgå i det videre arbejde. Hvis projektet skal realiseres, skal byrådet vedtage et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommuneplantillægget skal fastlægge de overordnede bestemmelser for områdets anvendelse, mens lokalplanen fastlægger de mere detaljerede bestemmelser for byggeriets placering og udformning. Da der er tale om et større projekt, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der desuden laves en miljøvurdering af planen og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM). Tidsplan Byrådet forventer at kunne behandle de indkomne forslag i foråret Hvis byrådet vælger at gå videre med planlægningen, vil der senere blive fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, miljøvurdering, VVM-redegørelse og lokalplan til ny offentlig debat i mindst 8 uger. Først herefter vil byrådet kunne tage endelig stilling til projektet. Det samlede forløb forventes at tage 1½-2 år. Fig. 14. Projektet set fra rundkørslen ved Køgevej og Ny Østergade. I baggrunden ses hotellet i xx etager. 17

18 vvm Hvad er VVM og miljøvurdering Planlægningen for projektet vil være omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og selve projektet skal VVM-vurderes. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004, skal sikre, at planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, miljøvurderes. Forkortelsen VVM står for vurdering af virkning på miljøet. VVM-reglerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse 1335 af den 6. december Reglerne skal sikre, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, kun kan gennemføres med baggrund i en VVM-redegørelse. Reglerne om VVM omhandler altså selve anlægsprojekterne, mens reglerne om miljøvurdering omhandler den planlægning, som kommunen skal gennemføre, for at anlægget kan realiseres. Krav til indholdet i de to typer vurderinger er ens, og proces og rapport kan derfor slås sammen. Lov om miljøvurdering indeholder dog enkelte, supplerende bestemmelser om direkte høring af berørte myndigheder samt etablering af overvågningsprogram. Formålet med reglerne er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden kommunen starter arbejdet med forslag til VVM-redegørelse/miljøvurdering, kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og ideer til, hvilke miljøpåvirkninger, kommunen skal lægge særlig vægt på i VVMredegørelsen/miljøvurderingen, samt om der er alternative forslag til projektet, der bør undersøges. VVM-redegørelsen/miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkning på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, samt samspillet mellem disse faktorer mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger Det er Roskilde Kommune, som er ansvarlig for VVM-redegørelsen/miljøvurderingen. Arbejdet med VVM-redegørelsen/miljøvurderingen sker i samarbejde med bygherren som skal stille de nødvendige oplysninger og ressourcer til rådighed. 18

19 evt. Mindretalsudtalelse Skitsen illustrere bebyggelsen langs Ny Østergade 19

20 Skriftlige ideer og forslag Har du ideer og forslag til, hvilke forhold der skal fokuseres særligt på, hvis byrådet beslutter at gå videre med planlægningen og udarbejde VVM-redegørelse og miljøvurdering? Eller har du forslag til, hvilke alternativer der bør undersøges, og til hvordan projektet kan tilpasses andre udviklingsønsker for kommunen? Vi skal bede om dine ideer og forslag som brev eller senest den 7. februar Forslag og ideer skal sendes til: Roskilde Kommune Teknik og Miljø Plan og Udvikling Postboks Roskilde eller (husk at skrive din postadresse, hvis du sender en ) Yderligere oplysninger Oplysninger om projektforslaget kan fås ved henvendelse til: Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S, Københavnsvej 69, 4000 Roskilde eller mail: Hjemmeside: Oplysninger om den kommunale planproces kan fås ved henvendelse til: Roskilde Kommune, afsnitsleder Esben Haarder Paludan, telefon eller Hanne B. Brandt, telefon eller Dorte Olsen, telefon Roskilde Kommune Teknik og Miljø Plan og Udvikling Køgevej 80 Postboks Roskilde

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Tjørnevej Syrenvej Rolighedsve M Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 August 2017 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere