Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter"

Transkript

1 Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter Side 1

2 Reformarbejdet - version 1, april 2014 Forslag til lov om ændring af erhvervsuddannelser Dette skrift trækker nogle centrale punkter frem fra Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. Vi fokusere på de områder, der har interesse for erhvervsskolerne. Samtidig peger vi på de centrale elementer ved opstarten af reformprocessens udviklings- og implementeringsarbejde. Alt sammen i følge vores tolkning - naturligvis. Skriftet består af 2 kapitler: En gennemgang af centrale punkter i lovforslaget Et katalog med forslag til arbejdet Centrale punkter i lovforslaget: Vi peger på disse temaer: - Generel struktur - Grundforløb - Erhvervsuddannelse for voksne - EUX - Social og sundhedsuddannelserne - Merkantile område - Undervisningsdifferentiering, niveaudeling og talentspor - Bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik - Kompetenceløft for lærere - Ledelses- og skoleudvikling - Eud10 Generel struktur I indledningen til Bemærkninger til lovforslaget står bl.a. Med dette lovforslag foreslås for erhvervsuddannelserne blandt andet indført en enklere og mere overskuelig struktur, mere og bedre undervisning, klare adgangskrav, ny erhvervsuddannelse for voksne, bedre videre- uddannelsesmuligheder og et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. Denne intention føres ud i livet med følgende forslag til struktur ændringer: Der oprettes fire nye erhvervsfaglige hovedområder - erstatter de 12 indgange Grundforløbet opbygges ensartet og har samme varighed på tværs af uddannelser Der etableres ny type erhvervsuddannelse for voksne over 25 Der fastlægges klare adgangskrav, for at tydeliggøre nødvendige forudsætninger Der oprettes ny erhvervsrettet 10 klasse - eud10 Markant kvalitetsforbedring gennem mere og bedre undervisning Bedre forudsætninger for eux på alle relevante uddannelser Side 2

3 Grundforløb: G1 - for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. kl. og ikke har praktikplads Der bliver fire uddannelsesretninger, som G1 organiseres i. Og her skal skolerne beskrives fagretninger. Fagretninger er et bredere begreb end en uddannelse, og smallere end uddannelsesretning. G1 er på 20 uger, uddannelsesvalg sker efter G1. G1, 23 stk1. For den enkelte elev omfatter grundforløbets 1.del introducerende bred og almen erhvervsfaglig undervisning med faglig progression i forhold til en fagretning, der som udgangspunkt er tilrettelagt inden for et hovedområde, og løbende afklaring af elevens uddannelsesvalg. Målgruppe Henvender sig til elever der inden for det sidste år er gået ud af 9. eller 10. klasse, og har mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik eller har en praktikplads, eller som kan bestå en optagelsesprøve. Kompetencer Undervisningens indhold skal rettes mod følgende fælles kompetenceområder: Introducerende erhvervsfaglige kompetencer: Eleverne deltager i og udfører relevante og konkrete arbejdsopgaver og processer inden for et hovedområde og en fagretning. I arbejdsopgaverne og processerne indgår arbejdsmiljømæssige problemstillinger, sikkerhed, ergonomi, lære at følge og indgå i en arbejdsproces. Faglige EPUC kompetencer - erhvervspædagogisk - erhvervsfaglig viden, proces udviklingscenter og metodefag: Gennem konkrete arbejdsopgaver inden for en fagretning sættes fokus på elevernes forståelse af fx produktivitet, produktudvikling og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Eleverne lærer faglig dokumentation, faglig kommunikation, innovation, metodelære, arbejdsplanlægning og samarbejde. Generelle og almene kompetencer: Samarbejdsrelationer, opgaveplanlægning, kundeservice, arbejdspladskompetence, person hygiejne, sundhed og bevægelse, praktikpladssøgning, samfundsforhold, herunder arbejdsmarkedsforhold og eksempelvis følgende grundfag: Matematik, naturvidenskabelige fag, dansk og engelsk. Studiekompetence eller grundlæggende færdigheder gennem grund- og valgfag, fx læse-, skrive- og regnefærdigheder. Struktur, indhold og fag Undervisningen består af erhvervsfag, grundfag og valgfag herunder evt. eux-fag. Undervisningen i erhvervsfag bestemmes af fagretning, så undervisningen giver grundlæggende faglige kompetencer inden for de erhverv, som fagretningen sigter mod. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret i holdfællesskaber for at sikre sammenhæng, relevans og optimal læring i i forløbene. Eleverne arbejder med praktiske projekter, der kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for det hovedområde og den fagretning eleven har valgt. Fagretningen skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som hovedregel vise hen mod flere konkrete erhverv og altid indebære, at de generelle erhvervsfaglige kompetencer, som undervisningen sigter på, ikke alene opnås ved at koncentrere undervisningen om et enkelt erhverv. En fagretning vil bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et hovedområde, hvorom undervisningen i hold eller klasse er opbygget. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på... Side 3

4 G2 - for elever, der er har gennemført G1 og øvrige unge G2, 23 stk1. Grundforløbets 2 del omfatter hovedsageligt uddannelsesspecifik undervisning, rettet mod elevens opfyldelse af de adgangskrav, der stilles ved overgangen til skoleundervisning i uddannelsens hovedforløb, jf. stk. 2 G2 Varighed G2 er på 20 uger. G2 vil have direkte sammenhæng med den efterfølgende uddannelse på hovedforløb. G2 Målgruppe Gennemgået G1, eller har praktikplads, eller et år på produktionsskoleforløb rettet mod erhvervsuddannelse, eller et år på gymnasiet. Med afgang fra 9. eller 10. klasse mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik. G2Struktur, indhold og fag G2 består af grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag, målene følger adgangskravene, der stilles til hovedforløbene af de faglige udvalg. Undervisningen skal give faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, eleven har valgt. Afsluttes med grundforløbsprøve, der skal bestås. Erhvervsuddannelse for voksne: Euv 66u Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser der er vekseluddannelser Euv har samme mål og niveau som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og med de samme afsluttende prøver og giver ret til tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse. Euv 66v Elever, der er fyldt 25 år på optagelsestidspunktet, skal gennemføre erhvervsuddannelsen som euv. En euv indledes med en vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer (realkompetencevurdering) med udgangspunkt i målene for uddannelsen samt eventuelt grundforløbsundervisning. Kompetencevurderingen foretages på grundlag af dokumentation fra eleven og eventuelt kompetenceafklarende forløb og kan have en varighed fra en halv dag op til 10 dage. Euv 66x De faglige udvalg udvikler standardiserede hovedforløb for voksne der i almindelighed skal være kortere end dem for unge, både hvad angår skole som praktik. Praktikuddannelsen kan højst vare 2 år. Vi opdaterer jævnligt vores blog på www. Side 4

5 Euv 66y Skolen skal i samarbejde med elev og evt. arbejdsgiver udarbejde en personlig uddannelsesplan for eleven, ud fra følgende rammer, her overordnet beskrevet: Elever med mindst 2års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktik. Forløbet kan afkortes på baggrund af individuelle kompetencer. Elever med relevant erhvervserfaring på under 2 års varighed, skal gennemføre standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktik og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2.del. Forløbet kan afkortes med med baggrund i individuelle kompetencer. Elever uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal gennemføre et forløb der i omfang og varighed svarer til erhvervs- uddannelse for unge, uden grundforløbets 1.del. EUX Eux I bemærkningerne står: Fremover skal flere unge have mulighed for at påbegynde et eux-forløb, så de styrker deres mulighed for videregående uddannelse. Derfor skal eux tilbydes på alle relevante uddannelser og inden for alle fire hovedområder Der foreslås indført begrebet eux forløb som betegnelse for det samlede forløb bestående EPUC af - erhvervsuddannelsen erhvervspædagogisk de ekstra uddannelseselementer udviklingscenter på gymnasialt niveau. Intentionerne tydeligøres i bemærkningerne på følgende måde: Det er med ændringen intentionen, at eux forløb skal stå tydeligere i uddannelses billedet for elever, der skal vælge ungdomsuddannelse som et klart markeret alternativ til erhvervsuddannelser uden generel studie- kompetence og gymnasiale uddannelser uden generel eller specifik erhvervskompetence. I bemærkninger står endvidere : Gode vilkår for skolerne udbud forudsætter et bedre grundlag for samlæsning, således at skolerne i højere grad, end det er tilfældet i dag, kan danne hold, hvor elever fra forskellige erhvervsuddannelsers eux-forløb undervises sammen. Der ligges op til at: eleverne undervises i samme fag på samme tidspunkt, at det enkelte fag har samme varighed på tværs af eux-forløb. Og høj grad af ensartethed hvad angår: fagrække, varighed, placering af skole og praktikperioder og forløbets varighed, begyndelses og afslutningstidspunkt. Der udarbejdes en ramme til formentlig 4-5 varierende modeller for eux. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på... Side 5

6 Social og sundhedsuddannelserne Det foreslås at grundforløbsstrukturen for Sosu uddannelserne i fremtiden bliver som i de andre eud uddannelser. I bemærkningerne står: Det betyder at alle elever under 25 år, der ønsker optagelse på social- og sundhedsuddannelserne, fremover skal gennemføre grundforløbet, også selvom de har et års uddannelse eller erhvervserfaring efter grundskolen. Voksne elever på 25 år og derover, der fremover skal gennemføre via erhvervsuddannelse for voksne, har på baggrund af konkret realkompetencevurdering, mulighed for at få op til 20 ugers grundforløbsundervisning. Dog vil elever på 25 år og derover med mindst to års relevant erhvervserfaring få et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløbsundervisning. Elever der er fyldt 25 år og skal gennemføre en uddannelse uden grundforløbsundervisning og ikke opfylder adgangsforudsætningerne til en erhvervsuddannelse, kan skolerne tilbyde et opkvalificerende skoleforløb på 4 uger (euv pakke) I bemærkninger står der: Det vil endvidere blive fastsat administrativt, at skoleundervisningen i hovedforløbet til social og sundhedsuddannelsen trin1 (social- og sundhedshjælper) og den pædagogiske assistentuddannelse afkortes med hver syv uger i forhold til idag. Merkantile område Det foreslås, at de merkantile uddannelser får samme grundforløbsstruktur som de øvrige uddannelser med en 1. del og en 2. del. Elever, der optages på grundforløbets 1. del, jf. afsnit , får dermed et mer- kantilt grundforløb af et års varighed mod op til to år i dag. Indholdet i 2. del af grundforløbet for de merkantile uddannelser vil blive sammensat ud fra de specifikke kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger inden for hver enkelt af de merkantile uddannelser. Det foreslås yderligere, at adgang til hovedforløbet i visse uddannelser, som udgangspunkt kontoruddannelse med specialer og finansuddannelsen, gøres betinget af, at vedkommende elev har gennemført et særligt studiekompetencegivende forløb af ét års varighed i henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller har gennemført en gymnasial uddannelse. Der vil administrativt blive indført et trin 3 på hovedforløbene til detail- og handelsuddannelserne, som er målrettet den gruppe elever, der via et klassisk erhvervsuddannelsesforløb går den mere praktiske vej end eux og har kompetencer til at blive butikseller salgsledere. Hovedforløbet på disse uddannelser inkl. trin 3 får derved en samlet varighed på 3 år. For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse vil der administrativt blive indført Vi opdaterer jævnligt vores blog på www. Side 6

7 Reformarbejdet - version 1, april 2014 standardgodskrivning på alle de uddannelser, der i dag henhører til den merkantile fællesindgang, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikud- dannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Godskrivning til sundhedsservicesekretæruddannelsen skal fastsættes nærmere, idet den ikke bliver omfattet af eux-modellen og ikke indeholder praktikuddannelse. Elever, der har afsluttet gymnasial uddannelse, skal gennemføre et grundforløbs 2. del på op til 10 uger. Undervisningsdifferentiering, niveaudeling og talentspor For at de unge får mulighed for at udvikle deres potentiale fuldt ud, vil det administrativt blive fastsat, at skolerne skal forpligtiges til at implementere og anvende metoder til undervisnings- differentiering. En styrket undervisningsdifferentiering kan fx dreje sig om, at lærerne udvikler forskellige metoder til at formidle og forklare fagligt stof for eleverne, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige måder at lære på og i deres faglige forudsætninger. For at styrke differentiering i form af niveaudeling vil der administrativt blive fastsat: - Skolerene skal udbyde fag på flere niveauer - Skolerne skal tilbyde talentspor på alle relevante uddannelser senest 2016 og tilbyde intensiv træning som forberedelse til konkurrencer - For at understøtte niveaudeling skal de faglige udvalg udvikle undervisningsmål på højere niveau end de obligatoriske for relevante område og specialefag. Bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik Det vil blive fastsat administrativt, at elevernes evne til at koble teori og praksis skal understøttes ved, at den praksisrelaterede undervisning på både grund- og hovedforløb styrkes. Lærerne skal systematisk forberede eleverne på indholdet af kommende praktikperiode, herunder sammenhængen med den afsluttede skoleperiode. Ligeledes skal der samles op på elevernes læring efter en afsluttet praktikperiode. For at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis indføres der administrativtbåde på grund og hovedforløb- et nyt kompetencemål, som skal sikre en optimering af læringsmulighederne i vekseluddannelserne Kompetenceløft for lærere Kravet, fra finanslov 2013 om at fastansatte lærere ansat fra januar 2013 skal erhverve sig kompetencer mindst svarende til en pædagogisk diplomuddannelse inden for 4 år, gøres permanent. Side 7

8 Der vil administrativt blive fastsat, at alle lærere inden 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS- point. Niveaumæssigt kan kompetenceløftet være et modul fra en pædagogisk diplomuddannelse, fx fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Der skal ske en kortlægning af lærernes nuværende pædagogiske og faglige kompetenceniveau og deres deltagelse i efteruddannelse. Vurderingen af lærernes behov for kompetenceudvikling skal tage udgangspunkt i skolernes eksisterende efteruddannelsesindsats. Det vil administrativt blive fastsat, at der afsættes midler til, at lærerne kan komme i kortere forløb i en virksomhed. Formålet er at lærerne ajourføre deres viden om den nyeste faglige udvikling inden for faget og brnchen sådan, at lærerne klædes på til styrke dels praksisrelateret undervisning på grundforløbet, dels samarbejdet med praktikoplærere i praktikvirksomhederne om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og praktikuddannelsens indhold. Ledelses- og skoleudvikling Der vil administrativt blive fastlagt regler om, at der på hver skole skal være pædagogisk ledelseskompetence mindst svarende til et modul i pædagogisk ledelse fra finanslovsaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti videreføres EPUC og justeres - erhvervspædagogisk således, at den pædagogiske ledelseskompetence udviklingscenter sikres hos ledere med ansvar for den løbende pædagogiske og didaktiske udvikling af uddannelserne. Kravet om at implementere og anvende didaktisk og pædagogisk grundlag gøres permanent. Grundlaget skal udmøntes i konkret udvikling, afprøvning og implementering. Eud 10 I bemærkningerne står: Med forslaget oprettes der en ny linje i 10. klasse, hvor undervisningen skal målrettes erhvervsuddannelserne. Forslaget om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) sikrer, at der er et målrettet tilbud til netop de unge, der ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men som ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Indholdet af undervisningen i eud10 skal derfor i særlig grad målrettes forberedelse og introduktion til erhvervsuddannelserne, herunder afklaring af om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Forløbet skal tilrettelægges, så det især retter op på elevernes manglende uddannelsesparathed, herunder svage færdigheder i dansk og matematik, og skal introducere de unge til de fire nye hovedområder på er- hvervsuddannelserne. For unge, der ikke mindst havde karakteren 2 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.- klasseprøverne ved start på eud10, bliver det obligatorisk at aflægge prøve i dansk og matematik ved af- slutningen af eud10. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på... Side 8

9 Reformarbejdet - version 1, april 2014 Ligesom for folkeskolens almindelige 10. klasse består eud10 af en obligatorisk del og en valgfri del, dog således at en del af den valgfri del overgår til at være obligatoriske elementer, idet det bliver obligatorisk at deltage i 6 ugers brobygning. De 5 ugers frivillig brobygning, som i dag skal tilbydes eleverne i folkeskolens 10. klasse, vil i eud10 således overgå til at være obligatorisk. Eud10 skal tilrettelægges som helårsforløb og varer således altid et helt skoleår. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i den almindelige 10. klasse, men med en betoning i forhold til erhvervsuddannelserne. Det gælder i forhold til den selvvalgte opgave og den obligatoriske brobygning, der skal være til erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Hele den valgfrie del skalspecifikt introducere til erhvervsuddannelserne med fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder. Der fastsættes et samlet krav om samarbejde med en erhvervsskole på mindst 30 pct. af undervisningsti- den. Det vil sige mindst 252 undervisningstimer i løbet af skoleåret, hvilket omregnet vil svare til i størrel- sesordenen mindst 12 uger inklusive de 6 ugers brobygning. Der vil være mulighed for yderligere samar- bejde, således at fx hele den valgfri del kan indgå. Det samlede timetal for eud10 vil udgøre mindst 840 undervisningstimer som for den almindelige 10. klasse fordelt med 420 undervisningstimer (omregnet 20 uger) til den obligatoriske del, 126 undervisningstimer til obligatorisk brobygning (omregnet seks uger) samt 294 undervisningstimer (omregnet 14 uger) til den valgfri del. Det bemærkes, at der ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med en undervisningstime. Alle kommuner forpligtes til at tilbyde eud10. I lovforslaget står der også: e, stk. 1, affattes således: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan ved indgåelse af overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Efter afslutningen af undervisningen har eleverne såvel 10. klasse som 1. del af er- hvervsuddannelsernes grundforløb. Eleverne skal opfylde de faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne Side 9

10 Reformarbejdet - version 1, april 2014 Reformkatalog Epuc foreslår, at reformarbejdet kan planlægges i 3 faser. Fase I Marts 2014 til august 2014 når hovedbekendtgørelsen foreligger. Denne fase indebærer først og fremmest initiativer på ledelsesplan. Naturligvis inddrages lærerne, når det giver mening. Didaktisk pædagogisk grundlag herunder arbejdet med at udvikle, konkretisere, dokumentere og videreføre i handleplanerne. Forberedelse af arbejdet med at føre det didaktisk pædagogiske grundlag ind i reformprocessen og i sidste ende integrere det med nyudvikling af den lokal undervisningsplan. Vurdering af lærernes behov for kompetenceudvikling. Hvordan skal analysen gribes an? Hvilket formål, mål og metoder? Hvem skal deltage i analysearbejdet? Lærerne og/ eller andre medarbejdergrupper? Særlige hensyn og særlige behov? Tidsplan med milepæle? Formidling? Diplommodul i pædagogisk i ledelse. Hvem skal deltage? Hvilken udbyder skal vi vælge? Hvordan sikre forbindelse til ledernes praksis? Hvordan sikre forbindelsen til skolen strategi og planer? Indhold og metoder? Tidsplan? Hvordan følge op på modulet, så driften ikke blot fortsætter, som den plejer efter det gennemførte ledelsesmodul? Pædagogisk og fagligt kompetenceløft for lærerne. Hvad siger vurderingen af lærernes behov for kompetenceudvikling? Planlægning af modul i erhvervspædagogiske diplom for lærere uden pd (eller forløb svarende til 10 ETCS) og virksomhedsforløb. Hvordan sikre at pd-modulet bygger på lærernes praksis og inddrager deres erfaringer? Hvordan sikre at modulet får praktisk betydning for lærernes undervisning? Skal pd-modulet integreres med virksomhedsforløb eller skal det gennemføres som et selvstændigt forløb? Skal virksomhedsforløbet gælde alle lærere? Skal forløbene gennemføres afdelingsvis? Realistisk tidsplan? Hvordan samarbejde med virksomhederne? Hvordan sikre den didaktiske bearbejdning af virksomhedsforløbet? Fagretninger. Skolerne skal starte arbejdet med at udforme fagretninger som er udgangspunktet for undervisningen på G1, der på en gang afspejler bevægelser og virkelighed i de erhverv, eleverne skal ud i. De skal præges af tydelige faglige profiler, som også fungerer tværfagligt. De skal integrere de generelle kompetencer og de almene erhvervsfaglige kompetencer og pege organisk frem mod G 2 og hovedforløbene. Og endeligt de kunne tiltrække de unge? Hvem skal foretage udviklingsarbejde? Tidsplan? Hvordan integrere motion og bevægelse? Hvilket indhold og hvilke former skal både understøtte og udfordre elevernes læreprocesser? Hvordan sikre en effektiv undervisning? Eud10. Hvordan udvikle eller videreudvikle samarbejdet med lokale folkeskoler og kommuner? Hvordan skal undervisningen organiseres? Hvordan skal forløbet gøres praksisnært? Hvilke lærere skal deltage? Hvor skal forløbet placeres på erhvervsskolen eller Side 10

11 Reformarbejdet - version 1, april 2014 folkeskolen? Sammenhængen til fagretningerne? Udvikling af ungdoms uddannelsesmiljø. Hvad vil et ungdomsuddannelsesmiljø sige? Hvad betyder det for hvordan skolen skal indrettes? For undervisningen? For aktiviteter uden for undervisningen? Udvikling af et voksenuddannelsesmiljø. Hvad vil det sige? Hvad skal profilere det voksne i forhold til den unge? Hvordan skal vi udvikle evu-pakker til de voksne, der ikke opfylder kriterierne for optagelse? Forsøg. Skal vi sætte forsøg i gang i efteråret 2014 og foråret 2015? Hvad skal vi prioritere? Hvordan skal det organiseres? Hvem skal være med? Hvordan skal forsøgene evalueres og resultaterne implementeres? Hvordan udformer og realiserer vi en realistisk plan, der samler hele processen? Fase II August 2014 til august 2015 fra bekendtgørelsen foreligger til reformen træder i kraft august Udvikling, udformning og realisering af hele reformprocessen frem mod ikrafttræden. Gennemførelse og evaluering af forsøg. Udover fortsættelse af arbejdet fra fase1 kan af hovedområder nævnes: EUX forløb Erhvervsuddannelse for voksne Bedre kobling af skoleforløb og praktik Styrket differentiering Udvikling af G1 og G2 Pædagogisk diplom i ledelse Erhvervspædagogisk diplommodul for lærere uden pd eller et forløb svarende til 10 ETCS Virksomhedsforløb for alle lærere Fase III Fra august 2015 og frem. Hvordan arbejde med implementering af lov og resultater af reformprocessen? Hvordan evaluere og sikre en løbende opsamling og revidering af undervisningen? Layout og opsætning Bente Asbjørn Jørgensen, tlf Side 11

12 Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 I opstart af reformarbejdet kan EPUC hjælpe med: Vi er klar til at være sparringspartnere omkring de overordnede linier og problemstillinger i implementering af reformen. Også sparring til planlægning af udviklingsprojekter og processer. Udvikling af didaktisk og pædagogisk grundlag Vurdering af lærernes kompetenceudviklingsbehov Pædagogisk og faglig kompetenceløft for lærere Udvikling af pædagogiske ledelseskompetencer Udvikling af fagretninger på første del af grundforløbet EUD 10 Ring til Karsten eller Torben og få en snak! www. epuc Følg os på facebook epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter Erhvervspædagogisk udviklingscenter Side 12

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

REFORM indspark #2 Til overvejelser og ideer. Grundforløb 1, fagretninger. De nye grundforløb Grundforløb 2

REFORM indspark #2 Til overvejelser og ideer. Grundforløb 1, fagretninger. De nye grundforløb Grundforløb 2 epuc REFORM indspark #2 Grundforløb 1, fagretninger De nye grundforløb Grundforløb 2 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter Side 1 De nye grundforløb Dette

Læs mere

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter Korte metodekurser Mange skoler har efterlyst udvikling af metoder og principper i undervisningen. EPUC har udviklet en række kortere

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige Undervisningsministeriet Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Karsten Holm Sørensen Side 1 epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Fokus området Oversættelse fra bekendtgørelser til undervisning

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT Baggrunden

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Indledning Uddannelse står højt på den politiske dagsorden i Danmark. Dagsordenen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere