4. delrapport Januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. delrapport Januar 2007"

Transkript

1 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori delrapport Januar 2007 Program: Projektledelse: Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 4. delrapport er udarbejdet af Projektleder Henrik Sparre-Ulrich Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling

3 1. Introduktion 1. Introduktion og sammenfatning Organisatorisk er Projekt Kulturplan efter 1. januar 2007 forankret i Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling, idet Københavns Amt og Frederiksborg Amt lukkede og slukkede per 31. december. I forhold til projektets overordnede projektplan og de 3 parallelle spor, kan andet halvår af karakteriseres ved realisering af væsentlige konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende vil blive i stand til i planlægningsøjemed at analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm. - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen fra 1. september 2007 omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point).

4 ii. Modelaktiviteter Konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet. I efteråret er der kommet mange konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. Således har projektet gennemført kortlægning af de kulturelle og kreative erhverv i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er blandt andet sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden er blevet anvendt Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen. Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er således at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for kulturen og de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober i Malmø og Farum. Webspørgeskemaet er siden blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og virksomhedens grunde til at vælge netop den kommune (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtige i videnssamfundet, idet hovedparten af sådanne små virksomheder (typisk 1-3 ansatte) ligger inden for den skabende del af værdikæden og for manges vedkommende kan karakterisers som innovative iværksættere eller kreative professionelle.

5 I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar 2007 og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet sikret erfaringsoverførsel og teknisk rådgivning til at projektere og gennemføre spørgeskemaundersøgelsen i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien, som vil finde sted i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Endelig er der indkommet forspørgsler om erfaringsoverførsel og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i Nordskåne. iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til projekt Kulturplan samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet KULTURPIXI, ligesom projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemm esiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommuner og regioner f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere spørgeskemaundersøgelse og benchmarking. 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat I perioden 1. juli december blev der opnået følgende projektmål og resultater: Gennemført udvikling, markedsføring og start af uddannelse i kulturplanlægning: Kultur som motor i kommunal og regional udvikling, hvor 27 studerende fra Norge, Sverige og Danmark har deltaget i tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Efterfølgende er der i december blevet gennemført projektarbejde, ligesom der afsluttes med eksamen i januar måned Afviklingen af uddannelsesforløbet er foregået i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og Campus Helsingborg, ligesom der har deltaget undervisere fra Campus Helsingborg, Danmarks Biblioteksskole, CBS, Kultplan (DK), NIBR (N) og Noema Concult (UK).

6 Udover de projektpartnere, der er formelt indskrevne på uddannelsen, har de øvrige projektpartnere haft lejlighed til at deltage i dele af efterårets uddannelsesforløb. Sideløbende med afviklingen af prototype uddannelsesmodul i kulturplanlægning er der udarbejdet ansøgning til VTU om etablering af en fuld masteruddannelse i Kulturplanlægning, som forventes at kunne starte 1. september 2007 på Roskilde Universitetscenter. Samtidig støtter projekt Kulturplan arbejdet med at etablere en fleksibel masteruddannelse i kulturplanlægning med mulighed for valg af uddannelsesmoduler fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark og Sverige (Øresundsregionen). Dog må det afsluttende projektarbejde gennemføres i tilknytning til den uddannelsesinstitution, hvor man har gennemført første uddannelsesmodul. Fleksibilitet kan her ikke siges at være hovedkendetegnet ved det danske uddannelsessystem, idet man ofte møder det synspunkt, at fleksibilitet står i modsætning til opnåelse af akademisk progression i uddannelserne. Videreudvikling af model for kvantitativ kortlægning af de kreative aktører i Øresundsregionen ud fra fælles regionale standarder. Denne model indebærer grupperinger af kulturen og de kreative erhverv ud fra den model, som projektet har udviklet på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Gennemført kvantitativ kortlægning i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er sket i et samarbejde med Danmarks Statistik og Statistiske Centralbureau i Stockholm, der har stillet dataudtræk til rådighed ud fra de aftalte grupperinger. Efterfølgende er der på basis af disse data sket en kvantitativ databearbejdning og visualisering af de kreative kræfter og erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner, hvilket kan ses på projektets hjemmeside, venstre kolonne. Gennemført supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv i Ny Hillerød kommune. Kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at besvare et webbaseret spørgeskema, hvori de skal beskrive egen kreative virksomhed ud fra en række parametre. En visualisering af Ny Hillerød kommunes kreative kræfter baseret på denne supplerende spørgeskemaundersøgelse er under udarbejdelse. Gennemført forhandling og forberedelse af tilsvarende supplerende spørgeskemaundersøgelser i Ängelholm, Herlev, Furesø, Malmø og Simrishamn kommuner. Hertil kommer, at der er indledt forhandling med Region Sjælland med hensyn til erfaringsoverførsel og teknisk assistance til kortlægninger af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 midt- og vestsjællandske kommuner i 2007.

7 Gennemført videreudvikling og raffinering af spørgeskemaet i samarbejde med RUC og Horisont amba samt ud fra respons fra partnere/samarbejdspartnere i Hillerød, Herlev, Ängelholm og Malmö kommuner. Gennemført projektering og afvikling af projektet Kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Ny Hillerød kommune med fokus på turismesektoren med Ulrik Okkels Iversen som tovholder. Dette delprojekt er gennemført i et tæt samarbejde med studentergruppe på RUC, hvilket har udmyntet sig i RUC eksamensprojekt om MICE-turismens potentialer. Eksamensprojektet præsenteres for projektpartnere i C4 Hillerød medio januar Projektet har inviteret de nævnte RUC-studerende til et videre arbejde med udarbejdelse af SWOT-analyser og strategiudvikling i foråret Gennemført kampagne for udbredelse af projektets erfaring og viden om kulturplanlægning. Dette er sket gennem udgivelse af nr. 2 og nr. 3 i tidskriftserien: Kulturpixi og gennem en række oplæg om kulturplanlægning og kulturkortlægning af de kreative kræfter og erhverv i Øresundsregionen på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt Norrköping i Sverige i november. 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. Periodens aktiviteter I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i projektets indledende fase udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet netværk plus webaktiviteter Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige forskelle i interessesfærer hos projektets partnere, e.g. mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter (Frederiksborg Amt og Københavns Amt) inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet netværk d) 1 leadpartner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach lægger vægter Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund. Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv.

8 Projektaktiviteter juli december (inklusive) Med dette udgangspunkt har der i sidste halvår af været følgende aktiviteter: 1. Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse. Alle partnere på tværs af sundet. Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse 7-9. september oktober november Spor 1: Første internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Hotel Frederiksdal i Lyngby. Spor 1. Andet internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Roskilde Universitetscenter Spor 1: Tredje internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Campus Helsingborg 2. Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. Spor 2: modelaktiviteter 18. juli Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ dataindsamling, kl :30. Sted: Danmarks Statistik 3. august Spor 2: Møde med Kirsten Frandsen og Karen Ballegaard, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev, kl. 16:30-17:45. Sted: Herlev Bibliotek 9. august Spor 2: Møde med Thomas Boström, Sparbankstiftelsen, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Ängelholm og Hässleholm kommuner, kl. 16:30-17:45. Sted: Adelgade, Malmö. 10. august 29. august 30. august 5. september Spor 2: Møde med Tommy Kronborg, C4 Hillerød, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl :30. Sted: C4 Hillerød, Hillerød. Spor 2: Workshop med kulturchefer fra Skåne, Gladsaxe kommune samt partnere om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv. Status på spørgeskema, gruppering af kvantitative data og værdikæden, kl. 9:30-13:00. Sted: Frederiksborg Amt, Hillerød. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København.

9 12. september 21. september Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om muligheden for at skriveopgave i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune. Spor 2: Møde med Karen Ballegaard og Kirsten Frandsen, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune. Sted: Herlev Bibliotek 4. oktober Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 2 om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: C4 Hillerød 6. oktober Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ kortlægning af kreative erhverv i Øresundsregionen, kl. 11:30-12:30. Sted: Danmarks Statistik 6. oktober Spor 2: Erfaringsudvekslingsmøde om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersø-gelse i Hillerød, Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Herlev Bibliotek 26. oktober 30. oktober 13. november 13. november 8. december 8. december 13. december Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Nielsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Koordinationsmøde med C4 Hillerød om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Hillerød kommune, kl. 11:15-12:15. Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med Karen Ballegaard om kortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, kl Sted: Herlev Bibliotek. Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om deres projekt: MICE- turismens potentiale i Ny Hillerød kommune - i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med henblik på start af kulturkortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Furesø kommune i januar-februar 2007, kl Sted: Farum Kulturhus, Farum Spor 2: Møde med studentergruppe med henblik på udvikling af SWOT-analyse i Hillerød februar- april Tid: Sted: Cafe Paludan, Fiolstræde Spor 2: Møde med Malmø Stad med henblik på udvikling af projekt mødepladser plus handlingsplan for spørgeskemaundersøgelse februar- april 2007, kl Sted: Malmø Stad

10 3. Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi. Partnere på tværs af sundet. Spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi 31. august Spor 3: Workshop med Kreative Byer i Hovedstadsområdet. Hovedtaler: Steffen Gulmann om City Design, identitet og branding i kommuner, kl Sted: Pyramiden, Gilleleje november 27. november 18. december Spor 3: Deltagelse i konference om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i svenske kommuner. Sted: Norrköping Spor 3: Præsentation af projektets erfaringer med kulturkortlægninger i partnerkommuner i Øresundsregionen i Spor 3: Møde med Zentropa, Peter Ålbæk i relation til styrkelse af rammebetingelser for kreative erhverv og kreative incubators. Tid: Sted: Zentropa, Hvidovre

11 Omkostninger i forhold til budgettet. Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EUfinansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingsskrivelse. Af følgende skema fremgår de i bevillingsskrivelsen budgetterede beløb, tidligere godkendte omkostninger, omkostningerne i perioden juli - december samt akkumulerede omkostninger fordelt på de EU-finansierede budgetlinier: Regnskab for perioden set i forhold til totalbudgettet Tidigare Kostnadsslag Periodens Enligt beslut godkända (enligt konton i ansökan) kostnader kostnader Ackumulera de kostnader Egen personal projektanställd Extern personal/ tjänster Faktiska administrativa kostnader Externa lokalkostnader Resekostnader Investeringar Information Intäkter (utöver finansieringslösningar i beslut) Summa faktiska kostnader B Direktfinansierade offentliga kostnader Egen personal Intern administration Interna lokalkostnader Summa direktfinansierade offentliga kostnader TOTAL PROJEKTKOSTNAD B

12 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter udvikling af uddannelse og kulturkortlægning i praksis frem til sommeren, hvorefter der vil blive gennemført uddannelse og konkrete projekte r frem til sommeren Evaluering og formidling af projektets erfaringer vil blive foretaget løbende og opsamlet på konference i sensommeren/efteråret Samtidig er der i ansøgningen blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer (herunder strukturreformen og den enkelte kommunes øvrige aktivitetsplanlægning). Både i forhold til den overordnede projektplan og opdelingen i 4 parallelle spor, har projektet i efteråret realiseret væsentlige mål med hensyn til uddannelse på tværs af sundet samt uddannelsens forankring i konkret kulturplanlægning og kulturkortlægning i kommunerne. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan en intensiv udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende efter dette mastermodul i planlægningsøjemed kan analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm.

13 - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point). ii. Modelaktiviteter Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet, og disse bestræbelser er der i efteråret for alvor sat skub i. I efteråret har projektet igangsat konkrete kulturlægninger i flere partnerkommuner samt forhandlet og planlagt kulturkortlægning og kulturplanlægning i en række kommuner i I forlængelse af kortlægningen vil der i vinteren-foråret 2007 blive gennemført regional benchmarking og udarbejdet strategianbefalinger baseret på kommunernes kortlagte styrkepositioner. Endelig erfaringsopsamling og evaluering vil ske på konference i Malmø eller København i eftersommeren Den nye viden vil blive anvendt både som led i kommunernes erhvervsudviklingsstrategier og som basis for regionale erhvervsudviklingsstrategier og projekter. Kortlægningen i efteråret er sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden anvendes Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Kortlægningen bidrager med oplysninger om grunddata, omsætning, antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund, virksomhedens aktivitets-/produktområde og rolle i erhvervets værdikæde, partnerstruktur samt områdets attraktion for virksomheden, ved flytning til/fra området. Ud fra de indhentede data er der efterfølgende gennemført en databearbejdning, preliminær benchmarking og visualisering af de kreative erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner. Resultatet heraf kan ses på projektets hjemmeside, ventre kolonne. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen.

14 Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække af de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober og som siden er blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og respondenternes holdning til lokalområdets kvaliteter (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtig ved at omfatte iværksættere og de kreative professionelle. I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet ydet teknisk bistand og rådgivning til at projektere spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Desuden er der indkommet forspørgsler om teknisk bistand og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i nordskåne. Projektet bestræber sig på dels at foretage en kvantitativ og en kvalitativ kortlægning af de kreative erhverv i kommunerne.

15 iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til Kulturplan projektet samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet PIXI, ligesom Projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemmesiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommunerne f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere deres spørgeskemaundersøgelse. 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. En vigtig målsætning i nærværende projekt er at formidle projektets erfaringer og kulturplanlægning i Øresundsregionen. Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, aktører i Øresundsregionen samt andre regioner i Danmar og Sverige. Projektets formidlingsindsats er i efteråret bl.a. sket via Præsentation og formidling af projektets erfaringer på konferencer med brochurer og best practice indlæg. Dermed tænkes især på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner. Præsentation af projektets erfaringer og af kulturplanlægning og kortlægning som metode i tidsskrifthæftet KULTUR PIXI I-3: Hvad forventer de kreative aktører oplevelsesøkonomi og kommunerne. Tidsskriftet er udviklet og publiceret af projektet i samarbejde med konsulentfirmaet Horisont-amba. Hæftet er præsenteret og uddelt i 500 eksemplarer på ovennævnte regionale konferencer og udsendt til partnere, abonnenter på tidsskriftserien, erhvervschefer, konsulenter og forskere samt relevante politikere og embedsfolk i Staten, regioner og kommuner i Danmark og Skåne. I 2007 er planlagt yderligere 3 numre i serien. Præsentation og formidling af projektets erfaringer i forbindelse med relevante partnerskaber og netværk i Øresundsregionen Henrik Sparre-Ulrich

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 1. delrapportjuli 20 Program: Projektledelse: Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN. Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN. Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 3. delrapport Juli 2006 Program: Projektledelse: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Kreative bynetværk i Øresundsregionen

Kreative bynetværk i Øresundsregionen Kreative bynetværk i Øresundsregionen Oplæg g til muligt partnerskab i EU Interreg programmet Henrik Sparre-Ulrich Kreativitet og innovation er ikke en nye discipliner. Men at arbejde målrettet m og systematisk

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Deltagere: Johan Hultman (JH) Erika Andersson Cederholm (EA) Louise Bergdahl (LB) Jens Nielsen (JN) Kathrine Winkelhorn

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projektdokument Endelig version Bilag 1: Uddybende projektbeskrivelse KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Foranstaltning 2.2 Grænseregional uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016 PIXI-udgave af Strategi for Opdateret september 2016 2 Grafisk overblik over indhold Vision Kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen tænker klimatilpasning på nye måder og har forankret en praksis,

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles samarbejdspartnere Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe

Læs mere

Lektor Jens Nielsen Oplægsholder Chefkonsulent Henrik Haubro Chefkonsulent Senior forsker Peter Schmitt Oplægsholder Senior forsker Christoph

Lektor Jens Nielsen Oplægsholder Chefkonsulent Henrik Haubro Chefkonsulent Senior forsker Peter Schmitt Oplægsholder Senior forsker Christoph Kontaktperson-id Stilling Navn Kommune Kulturchef Mogens Hemmingsen Albertslund kommune Kulturkonsulent Mia Fihl Jeppesen Albertslund kommune Kulturkonsulent Lise Saunte Gentofte Kommune Udvikling og projektleder

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Udkast Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Dette dokument udgør grundlaget for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen. Dokumentet beskriver følgende:

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne. Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014

SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne. Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014 SEP og CO 2 Værktøj til kommunerne Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark 27 februar 2014 Hvem er vi? NIRAS 1300 ansatte 35 lande Rådgivning: -Byggeri -Anlæg -Miljø -Energi - Infrastruktur - Planlægning

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017

Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 Evaluering af kommunernes samarbejde og udbytte af Aarhus 2017 De første resultater rethinkimpacts 2017 August 2016 Overblik Intro side 3 Mål med evalueringen side 4 Typer af samarbejder side 5 Overordnede

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere