4. delrapport Januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. delrapport Januar 2007"

Transkript

1 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori delrapport Januar 2007 Program: Projektledelse: Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 4. delrapport er udarbejdet af Projektleder Henrik Sparre-Ulrich Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling

3 1. Introduktion 1. Introduktion og sammenfatning Organisatorisk er Projekt Kulturplan efter 1. januar 2007 forankret i Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling, idet Københavns Amt og Frederiksborg Amt lukkede og slukkede per 31. december. I forhold til projektets overordnede projektplan og de 3 parallelle spor, kan andet halvår af karakteriseres ved realisering af væsentlige konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende vil blive i stand til i planlægningsøjemed at analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm. - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen fra 1. september 2007 omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point).

4 ii. Modelaktiviteter Konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet. I efteråret er der kommet mange konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. Således har projektet gennemført kortlægning af de kulturelle og kreative erhverv i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er blandt andet sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden er blevet anvendt Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen. Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er således at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for kulturen og de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober i Malmø og Farum. Webspørgeskemaet er siden blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og virksomhedens grunde til at vælge netop den kommune (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtige i videnssamfundet, idet hovedparten af sådanne små virksomheder (typisk 1-3 ansatte) ligger inden for den skabende del af værdikæden og for manges vedkommende kan karakterisers som innovative iværksættere eller kreative professionelle.

5 I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar 2007 og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet sikret erfaringsoverførsel og teknisk rådgivning til at projektere og gennemføre spørgeskemaundersøgelsen i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien, som vil finde sted i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Endelig er der indkommet forspørgsler om erfaringsoverførsel og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i Nordskåne. iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til projekt Kulturplan samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet KULTURPIXI, ligesom projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemm esiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommuner og regioner f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere spørgeskemaundersøgelse og benchmarking. 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat I perioden 1. juli december blev der opnået følgende projektmål og resultater: Gennemført udvikling, markedsføring og start af uddannelse i kulturplanlægning: Kultur som motor i kommunal og regional udvikling, hvor 27 studerende fra Norge, Sverige og Danmark har deltaget i tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Efterfølgende er der i december blevet gennemført projektarbejde, ligesom der afsluttes med eksamen i januar måned Afviklingen af uddannelsesforløbet er foregået i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og Campus Helsingborg, ligesom der har deltaget undervisere fra Campus Helsingborg, Danmarks Biblioteksskole, CBS, Kultplan (DK), NIBR (N) og Noema Concult (UK).

6 Udover de projektpartnere, der er formelt indskrevne på uddannelsen, har de øvrige projektpartnere haft lejlighed til at deltage i dele af efterårets uddannelsesforløb. Sideløbende med afviklingen af prototype uddannelsesmodul i kulturplanlægning er der udarbejdet ansøgning til VTU om etablering af en fuld masteruddannelse i Kulturplanlægning, som forventes at kunne starte 1. september 2007 på Roskilde Universitetscenter. Samtidig støtter projekt Kulturplan arbejdet med at etablere en fleksibel masteruddannelse i kulturplanlægning med mulighed for valg af uddannelsesmoduler fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark og Sverige (Øresundsregionen). Dog må det afsluttende projektarbejde gennemføres i tilknytning til den uddannelsesinstitution, hvor man har gennemført første uddannelsesmodul. Fleksibilitet kan her ikke siges at være hovedkendetegnet ved det danske uddannelsessystem, idet man ofte møder det synspunkt, at fleksibilitet står i modsætning til opnåelse af akademisk progression i uddannelserne. Videreudvikling af model for kvantitativ kortlægning af de kreative aktører i Øresundsregionen ud fra fælles regionale standarder. Denne model indebærer grupperinger af kulturen og de kreative erhverv ud fra den model, som projektet har udviklet på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Gennemført kvantitativ kortlægning i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er sket i et samarbejde med Danmarks Statistik og Statistiske Centralbureau i Stockholm, der har stillet dataudtræk til rådighed ud fra de aftalte grupperinger. Efterfølgende er der på basis af disse data sket en kvantitativ databearbejdning og visualisering af de kreative kræfter og erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner, hvilket kan ses på projektets hjemmeside, venstre kolonne. Gennemført supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv i Ny Hillerød kommune. Kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at besvare et webbaseret spørgeskema, hvori de skal beskrive egen kreative virksomhed ud fra en række parametre. En visualisering af Ny Hillerød kommunes kreative kræfter baseret på denne supplerende spørgeskemaundersøgelse er under udarbejdelse. Gennemført forhandling og forberedelse af tilsvarende supplerende spørgeskemaundersøgelser i Ängelholm, Herlev, Furesø, Malmø og Simrishamn kommuner. Hertil kommer, at der er indledt forhandling med Region Sjælland med hensyn til erfaringsoverførsel og teknisk assistance til kortlægninger af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 midt- og vestsjællandske kommuner i 2007.

7 Gennemført videreudvikling og raffinering af spørgeskemaet i samarbejde med RUC og Horisont amba samt ud fra respons fra partnere/samarbejdspartnere i Hillerød, Herlev, Ängelholm og Malmö kommuner. Gennemført projektering og afvikling af projektet Kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Ny Hillerød kommune med fokus på turismesektoren med Ulrik Okkels Iversen som tovholder. Dette delprojekt er gennemført i et tæt samarbejde med studentergruppe på RUC, hvilket har udmyntet sig i RUC eksamensprojekt om MICE-turismens potentialer. Eksamensprojektet præsenteres for projektpartnere i C4 Hillerød medio januar Projektet har inviteret de nævnte RUC-studerende til et videre arbejde med udarbejdelse af SWOT-analyser og strategiudvikling i foråret Gennemført kampagne for udbredelse af projektets erfaring og viden om kulturplanlægning. Dette er sket gennem udgivelse af nr. 2 og nr. 3 i tidskriftserien: Kulturpixi og gennem en række oplæg om kulturplanlægning og kulturkortlægning af de kreative kræfter og erhverv i Øresundsregionen på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt Norrköping i Sverige i november. 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. Periodens aktiviteter I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i projektets indledende fase udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet netværk plus webaktiviteter Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige forskelle i interessesfærer hos projektets partnere, e.g. mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter (Frederiksborg Amt og Københavns Amt) inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet netværk d) 1 leadpartner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach lægger vægter Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund. Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv.

8 Projektaktiviteter juli december (inklusive) Med dette udgangspunkt har der i sidste halvår af været følgende aktiviteter: 1. Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse. Alle partnere på tværs af sundet. Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse 7-9. september oktober november Spor 1: Første internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Hotel Frederiksdal i Lyngby. Spor 1. Andet internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Roskilde Universitetscenter Spor 1: Tredje internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Campus Helsingborg 2. Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. Spor 2: modelaktiviteter 18. juli Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ dataindsamling, kl :30. Sted: Danmarks Statistik 3. august Spor 2: Møde med Kirsten Frandsen og Karen Ballegaard, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev, kl. 16:30-17:45. Sted: Herlev Bibliotek 9. august Spor 2: Møde med Thomas Boström, Sparbankstiftelsen, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Ängelholm og Hässleholm kommuner, kl. 16:30-17:45. Sted: Adelgade, Malmö. 10. august 29. august 30. august 5. september Spor 2: Møde med Tommy Kronborg, C4 Hillerød, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl :30. Sted: C4 Hillerød, Hillerød. Spor 2: Workshop med kulturchefer fra Skåne, Gladsaxe kommune samt partnere om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv. Status på spørgeskema, gruppering af kvantitative data og værdikæden, kl. 9:30-13:00. Sted: Frederiksborg Amt, Hillerød. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København.

9 12. september 21. september Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om muligheden for at skriveopgave i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune. Spor 2: Møde med Karen Ballegaard og Kirsten Frandsen, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune. Sted: Herlev Bibliotek 4. oktober Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 2 om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: C4 Hillerød 6. oktober Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ kortlægning af kreative erhverv i Øresundsregionen, kl. 11:30-12:30. Sted: Danmarks Statistik 6. oktober Spor 2: Erfaringsudvekslingsmøde om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersø-gelse i Hillerød, Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Herlev Bibliotek 26. oktober 30. oktober 13. november 13. november 8. december 8. december 13. december Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Nielsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Koordinationsmøde med C4 Hillerød om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Hillerød kommune, kl. 11:15-12:15. Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med Karen Ballegaard om kortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, kl Sted: Herlev Bibliotek. Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om deres projekt: MICE- turismens potentiale i Ny Hillerød kommune - i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med henblik på start af kulturkortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Furesø kommune i januar-februar 2007, kl Sted: Farum Kulturhus, Farum Spor 2: Møde med studentergruppe med henblik på udvikling af SWOT-analyse i Hillerød februar- april Tid: Sted: Cafe Paludan, Fiolstræde Spor 2: Møde med Malmø Stad med henblik på udvikling af projekt mødepladser plus handlingsplan for spørgeskemaundersøgelse februar- april 2007, kl Sted: Malmø Stad

10 3. Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi. Partnere på tværs af sundet. Spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi 31. august Spor 3: Workshop med Kreative Byer i Hovedstadsområdet. Hovedtaler: Steffen Gulmann om City Design, identitet og branding i kommuner, kl Sted: Pyramiden, Gilleleje november 27. november 18. december Spor 3: Deltagelse i konference om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i svenske kommuner. Sted: Norrköping Spor 3: Præsentation af projektets erfaringer med kulturkortlægninger i partnerkommuner i Øresundsregionen i Spor 3: Møde med Zentropa, Peter Ålbæk i relation til styrkelse af rammebetingelser for kreative erhverv og kreative incubators. Tid: Sted: Zentropa, Hvidovre

11 Omkostninger i forhold til budgettet. Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EUfinansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingsskrivelse. Af følgende skema fremgår de i bevillingsskrivelsen budgetterede beløb, tidligere godkendte omkostninger, omkostningerne i perioden juli - december samt akkumulerede omkostninger fordelt på de EU-finansierede budgetlinier: Regnskab for perioden set i forhold til totalbudgettet Tidigare Kostnadsslag Periodens Enligt beslut godkända (enligt konton i ansökan) kostnader kostnader Ackumulera de kostnader Egen personal projektanställd Extern personal/ tjänster Faktiska administrativa kostnader Externa lokalkostnader Resekostnader Investeringar Information Intäkter (utöver finansieringslösningar i beslut) Summa faktiska kostnader B Direktfinansierade offentliga kostnader Egen personal Intern administration Interna lokalkostnader Summa direktfinansierade offentliga kostnader TOTAL PROJEKTKOSTNAD B

12 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter udvikling af uddannelse og kulturkortlægning i praksis frem til sommeren, hvorefter der vil blive gennemført uddannelse og konkrete projekte r frem til sommeren Evaluering og formidling af projektets erfaringer vil blive foretaget løbende og opsamlet på konference i sensommeren/efteråret Samtidig er der i ansøgningen blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer (herunder strukturreformen og den enkelte kommunes øvrige aktivitetsplanlægning). Både i forhold til den overordnede projektplan og opdelingen i 4 parallelle spor, har projektet i efteråret realiseret væsentlige mål med hensyn til uddannelse på tværs af sundet samt uddannelsens forankring i konkret kulturplanlægning og kulturkortlægning i kommunerne. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan en intensiv udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende efter dette mastermodul i planlægningsøjemed kan analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm.

13 - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point). ii. Modelaktiviteter Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet, og disse bestræbelser er der i efteråret for alvor sat skub i. I efteråret har projektet igangsat konkrete kulturlægninger i flere partnerkommuner samt forhandlet og planlagt kulturkortlægning og kulturplanlægning i en række kommuner i I forlængelse af kortlægningen vil der i vinteren-foråret 2007 blive gennemført regional benchmarking og udarbejdet strategianbefalinger baseret på kommunernes kortlagte styrkepositioner. Endelig erfaringsopsamling og evaluering vil ske på konference i Malmø eller København i eftersommeren Den nye viden vil blive anvendt både som led i kommunernes erhvervsudviklingsstrategier og som basis for regionale erhvervsudviklingsstrategier og projekter. Kortlægningen i efteråret er sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden anvendes Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Kortlægningen bidrager med oplysninger om grunddata, omsætning, antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund, virksomhedens aktivitets-/produktområde og rolle i erhvervets værdikæde, partnerstruktur samt områdets attraktion for virksomheden, ved flytning til/fra området. Ud fra de indhentede data er der efterfølgende gennemført en databearbejdning, preliminær benchmarking og visualisering af de kreative erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner. Resultatet heraf kan ses på projektets hjemmeside, ventre kolonne. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen.

14 Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække af de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober og som siden er blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og respondenternes holdning til lokalområdets kvaliteter (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtig ved at omfatte iværksættere og de kreative professionelle. I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet ydet teknisk bistand og rådgivning til at projektere spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Desuden er der indkommet forspørgsler om teknisk bistand og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i nordskåne. Projektet bestræber sig på dels at foretage en kvantitativ og en kvalitativ kortlægning af de kreative erhverv i kommunerne.

15 iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til Kulturplan projektet samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet PIXI, ligesom Projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemmesiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommunerne f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere deres spørgeskemaundersøgelse. 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. En vigtig målsætning i nærværende projekt er at formidle projektets erfaringer og kulturplanlægning i Øresundsregionen. Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, aktører i Øresundsregionen samt andre regioner i Danmar og Sverige. Projektets formidlingsindsats er i efteråret bl.a. sket via Præsentation og formidling af projektets erfaringer på konferencer med brochurer og best practice indlæg. Dermed tænkes især på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner. Præsentation af projektets erfaringer og af kulturplanlægning og kortlægning som metode i tidsskrifthæftet KULTUR PIXI I-3: Hvad forventer de kreative aktører oplevelsesøkonomi og kommunerne. Tidsskriftet er udviklet og publiceret af projektet i samarbejde med konsulentfirmaet Horisont-amba. Hæftet er præsenteret og uddelt i 500 eksemplarer på ovennævnte regionale konferencer og udsendt til partnere, abonnenter på tidsskriftserien, erhvervschefer, konsulenter og forskere samt relevante politikere og embedsfolk i Staten, regioner og kommuner i Danmark og Skåne. I 2007 er planlagt yderligere 3 numre i serien. Præsentation og formidling af projektets erfaringer i forbindelse med relevante partnerskaber og netværk i Øresundsregionen Henrik Sparre-Ulrich

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 1. delrapportjuli 20 Program: Projektledelse: Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Deltagere: Johan Hultman (JH) Erika Andersson Cederholm (EA) Louise Bergdahl (LB) Jens Nielsen (JN) Kathrine Winkelhorn

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

fra kvantitative kortlægninger af kulturen og de kreative erhverv til den tematiske SWOT analyse og strategiske udviklingsstrategier

fra kvantitative kortlægninger af kulturen og de kreative erhverv til den tematiske SWOT analyse og strategiske udviklingsstrategier Præliminære overvejelser om at komme fra kvantitative kortlægninger af kulturen og de kreative erhverv til den tematiske SWOT analyse og strategiske udviklingsstrategier Workshop i Simrishamn den 5. marts

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere