4. delrapport Januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. delrapport Januar 2007"

Transkript

1 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori delrapport Januar 2007 Program: Projektledelse: Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 4. delrapport er udarbejdet af Projektleder Henrik Sparre-Ulrich Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling

3 1. Introduktion 1. Introduktion og sammenfatning Organisatorisk er Projekt Kulturplan efter 1. januar 2007 forankret i Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling, idet Københavns Amt og Frederiksborg Amt lukkede og slukkede per 31. december. I forhold til projektets overordnede projektplan og de 3 parallelle spor, kan andet halvår af karakteriseres ved realisering af væsentlige konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende vil blive i stand til i planlægningsøjemed at analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm. - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen fra 1. september 2007 omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point).

4 ii. Modelaktiviteter Konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet. I efteråret er der kommet mange konkrete resultater/output i forhold til de planlagte mål. Således har projektet gennemført kortlægning af de kulturelle og kreative erhverv i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er blandt andet sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden er blevet anvendt Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen. Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er således at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for kulturen og de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober i Malmø og Farum. Webspørgeskemaet er siden blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og virksomhedens grunde til at vælge netop den kommune (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtige i videnssamfundet, idet hovedparten af sådanne små virksomheder (typisk 1-3 ansatte) ligger inden for den skabende del af værdikæden og for manges vedkommende kan karakterisers som innovative iværksættere eller kreative professionelle.

5 I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar 2007 og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet sikret erfaringsoverførsel og teknisk rådgivning til at projektere og gennemføre spørgeskemaundersøgelsen i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien, som vil finde sted i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Endelig er der indkommet forspørgsler om erfaringsoverførsel og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i Nordskåne. iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til projekt Kulturplan samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet KULTURPIXI, ligesom projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemm esiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommuner og regioner f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere spørgeskemaundersøgelse og benchmarking. 2. Hidtidige opnåede projektmål og resultat I perioden 1. juli december blev der opnået følgende projektmål og resultater: Gennemført udvikling, markedsføring og start af uddannelse i kulturplanlægning: Kultur som motor i kommunal og regional udvikling, hvor 27 studerende fra Norge, Sverige og Danmark har deltaget i tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Efterfølgende er der i december blevet gennemført projektarbejde, ligesom der afsluttes med eksamen i januar måned Afviklingen af uddannelsesforløbet er foregået i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og Campus Helsingborg, ligesom der har deltaget undervisere fra Campus Helsingborg, Danmarks Biblioteksskole, CBS, Kultplan (DK), NIBR (N) og Noema Concult (UK).

6 Udover de projektpartnere, der er formelt indskrevne på uddannelsen, har de øvrige projektpartnere haft lejlighed til at deltage i dele af efterårets uddannelsesforløb. Sideløbende med afviklingen af prototype uddannelsesmodul i kulturplanlægning er der udarbejdet ansøgning til VTU om etablering af en fuld masteruddannelse i Kulturplanlægning, som forventes at kunne starte 1. september 2007 på Roskilde Universitetscenter. Samtidig støtter projekt Kulturplan arbejdet med at etablere en fleksibel masteruddannelse i kulturplanlægning med mulighed for valg af uddannelsesmoduler fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark og Sverige (Øresundsregionen). Dog må det afsluttende projektarbejde gennemføres i tilknytning til den uddannelsesinstitution, hvor man har gennemført første uddannelsesmodul. Fleksibilitet kan her ikke siges at være hovedkendetegnet ved det danske uddannelsessystem, idet man ofte møder det synspunkt, at fleksibilitet står i modsætning til opnåelse af akademisk progression i uddannelserne. Videreudvikling af model for kvantitativ kortlægning af de kreative aktører i Øresundsregionen ud fra fælles regionale standarder. Denne model indebærer grupperinger af kulturen og de kreative erhverv ud fra den model, som projektet har udviklet på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Gennemført kvantitativ kortlægning i udvalgte partnerkommuner og associerede kommuner i Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra et regionalt perspektiv. Kortlægningen er sket i et samarbejde med Danmarks Statistik og Statistiske Centralbureau i Stockholm, der har stillet dataudtræk til rådighed ud fra de aftalte grupperinger. Efterfølgende er der på basis af disse data sket en kvantitativ databearbejdning og visualisering af de kreative kræfter og erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner, hvilket kan ses på projektets hjemmeside, venstre kolonne. Gennemført supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv i Ny Hillerød kommune. Kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at besvare et webbaseret spørgeskema, hvori de skal beskrive egen kreative virksomhed ud fra en række parametre. En visualisering af Ny Hillerød kommunes kreative kræfter baseret på denne supplerende spørgeskemaundersøgelse er under udarbejdelse. Gennemført forhandling og forberedelse af tilsvarende supplerende spørgeskemaundersøgelser i Ängelholm, Herlev, Furesø, Malmø og Simrishamn kommuner. Hertil kommer, at der er indledt forhandling med Region Sjælland med hensyn til erfaringsoverførsel og teknisk assistance til kortlægninger af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 midt- og vestsjællandske kommuner i 2007.

7 Gennemført videreudvikling og raffinering af spørgeskemaet i samarbejde med RUC og Horisont amba samt ud fra respons fra partnere/samarbejdspartnere i Hillerød, Herlev, Ängelholm og Malmö kommuner. Gennemført projektering og afvikling af projektet Kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Ny Hillerød kommune med fokus på turismesektoren med Ulrik Okkels Iversen som tovholder. Dette delprojekt er gennemført i et tæt samarbejde med studentergruppe på RUC, hvilket har udmyntet sig i RUC eksamensprojekt om MICE-turismens potentialer. Eksamensprojektet præsenteres for projektpartnere i C4 Hillerød medio januar Projektet har inviteret de nævnte RUC-studerende til et videre arbejde med udarbejdelse af SWOT-analyser og strategiudvikling i foråret Gennemført kampagne for udbredelse af projektets erfaring og viden om kulturplanlægning. Dette er sket gennem udgivelse af nr. 2 og nr. 3 i tidskriftserien: Kulturpixi og gennem en række oplæg om kulturplanlægning og kulturkortlægning af de kreative kræfter og erhverv i Øresundsregionen på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt Norrköping i Sverige i november. 3. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. Periodens aktiviteter I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i projektets indledende fase udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet netværk plus webaktiviteter Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige forskelle i interessesfærer hos projektets partnere, e.g. mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter (Frederiksborg Amt og Københavns Amt) inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet netværk d) 1 leadpartner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach lægger vægter Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund. Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv.

8 Projektaktiviteter juli december (inklusive) Med dette udgangspunkt har der i sidste halvår af været følgende aktiviteter: 1. Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse. Alle partnere på tværs af sundet. Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse 7-9. september oktober november Spor 1: Første internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Hotel Frederiksdal i Lyngby. Spor 1. Andet internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Roskilde Universitetscenter Spor 1: Tredje internat workshop i kulturplanlægning Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Sted: Campus Helsingborg 2. Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. Spor 2: modelaktiviteter 18. juli Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ dataindsamling, kl :30. Sted: Danmarks Statistik 3. august Spor 2: Møde med Kirsten Frandsen og Karen Ballegaard, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev, kl. 16:30-17:45. Sted: Herlev Bibliotek 9. august Spor 2: Møde med Thomas Boström, Sparbankstiftelsen, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Ängelholm og Hässleholm kommuner, kl. 16:30-17:45. Sted: Adelgade, Malmö. 10. august 29. august 30. august 5. september Spor 2: Møde med Tommy Kronborg, C4 Hillerød, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl :30. Sted: C4 Hillerød, Hillerød. Spor 2: Workshop med kulturchefer fra Skåne, Gladsaxe kommune samt partnere om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv. Status på spørgeskema, gruppering af kvantitative data og værdikæden, kl. 9:30-13:00. Sted: Frederiksborg Amt, Hillerød. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Jensen, Københavns Amt, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København.

9 12. september 21. september Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om muligheden for at skriveopgave i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune. Spor 2: Møde med Karen Ballegaard og Kirsten Frandsen, Herlev Bibliotek, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune. Sted: Herlev Bibliotek 4. oktober Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 2 om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: C4 Hillerød 6. oktober Spor 2: Møde med Isak Isaksen, Danmarks Statistik, om kvantitativ kortlægning af kreative erhverv i Øresundsregionen, kl. 11:30-12:30. Sted: Danmarks Statistik 6. oktober Spor 2: Erfaringsudvekslingsmøde om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersø-gelse i Hillerød, Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Herlev Bibliotek 26. oktober 30. oktober 13. november 13. november 8. december 8. december 13. december Spor 2: Møde med Vibeke Skov Larsen og Henriette Nielsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmö kommuner, kl Sted: Paludan Bogcafé, København. Spor 2: Koordinationsmøde med C4 Hillerød om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Hillerød kommune, kl. 11:15-12:15. Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med Karen Ballegaard om kortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, kl Sted: Herlev Bibliotek. Spor 2: Møde med RUC-studentergruppe 1 om deres projekt: MICE- turismens potentiale i Ny Hillerød kommune - i relation til kortlægningen af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød kommune, kl Sted: C4 Hillerød Spor 2: Møde med henblik på start af kulturkortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Furesø kommune i januar-februar 2007, kl Sted: Farum Kulturhus, Farum Spor 2: Møde med studentergruppe med henblik på udvikling af SWOT-analyse i Hillerød februar- april Tid: Sted: Cafe Paludan, Fiolstræde Spor 2: Møde med Malmø Stad med henblik på udvikling af projekt mødepladser plus handlingsplan for spørgeskemaundersøgelse februar- april 2007, kl Sted: Malmø Stad

10 3. Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi. Partnere på tværs af sundet. Spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi 31. august Spor 3: Workshop med Kreative Byer i Hovedstadsområdet. Hovedtaler: Steffen Gulmann om City Design, identitet og branding i kommuner, kl Sted: Pyramiden, Gilleleje november 27. november 18. december Spor 3: Deltagelse i konference om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i svenske kommuner. Sted: Norrköping Spor 3: Præsentation af projektets erfaringer med kulturkortlægninger i partnerkommuner i Øresundsregionen i Spor 3: Møde med Zentropa, Peter Ålbæk i relation til styrkelse af rammebetingelser for kreative erhverv og kreative incubators. Tid: Sted: Zentropa, Hvidovre

11 Omkostninger i forhold til budgettet. Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EUfinansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingsskrivelse. Af følgende skema fremgår de i bevillingsskrivelsen budgetterede beløb, tidligere godkendte omkostninger, omkostningerne i perioden juli - december samt akkumulerede omkostninger fordelt på de EU-finansierede budgetlinier: Regnskab for perioden set i forhold til totalbudgettet Tidigare Kostnadsslag Periodens Enligt beslut godkända (enligt konton i ansökan) kostnader kostnader Ackumulera de kostnader Egen personal projektanställd Extern personal/ tjänster Faktiska administrativa kostnader Externa lokalkostnader Resekostnader Investeringar Information Intäkter (utöver finansieringslösningar i beslut) Summa faktiska kostnader B Direktfinansierade offentliga kostnader Egen personal Intern administration Interna lokalkostnader Summa direktfinansierade offentliga kostnader TOTAL PROJEKTKOSTNAD B

12 4. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter udvikling af uddannelse og kulturkortlægning i praksis frem til sommeren, hvorefter der vil blive gennemført uddannelse og konkrete projekte r frem til sommeren Evaluering og formidling af projektets erfaringer vil blive foretaget løbende og opsamlet på konference i sensommeren/efteråret Samtidig er der i ansøgningen blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer (herunder strukturreformen og den enkelte kommunes øvrige aktivitetsplanlægning). Både i forhold til den overordnede projektplan og opdelingen i 4 parallelle spor, har projektet i efteråret realiseret væsentlige mål med hensyn til uddannelse på tværs af sundet samt uddannelsens forankring i konkret kulturplanlægning og kulturkortlægning i kommunerne. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. I perioden januar-juni gennemførte projekt Kulturplan en intensiv udvikling og marketing af mastermodul uddannelsen Kultur som motor i kommunal og regional udvikling. Dette skete i samarbejde med RUC og Campus Helsingborg. I september startede uddannelsen og i de forløbne 5 måneder har 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark gennemgået tre internatforløb henholdsvis d september på Hotel Frederiksdal i Lyngby, oktober i Roskilde og november i Helsingborg. Udover internatforløb gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar Uddannelsens mål er at den studerende efter dette mastermodul i planlægningsøjemed kan analysere, afprøve og anvende materiale inden for følgende stofområder: - Forholdet mellem kultursektorens kulturforståelse og den brede samfundsmæssige kulturforståelse som er indeholdt i det antropologiske kulturbegreb. - Hvordan kultur kan bruges strategisk til at fremme væksten i områder, som ligger udenfor den kulturelle sektor, og hvilke konsekvenser det har. - Kulturens betydning for oplevelse af steder, landskaber og attraktioner herunder hvorledes den iscenesatte kulturfomidling er indlejret i de fortolknings- og erfaringsprocesser, der knytter sig til hverdagsliv, turisme mm.

13 - Hvordan vi som samfund og stat gennem kulturmiljøbevaring omgås vores fortid gennem eliminering og forglemmelser såvel som bevaring og erindring. - Hvordan forskellige former for bypolitik henvender sig til forskellige befolkningsgrupper og indebærer debat om bæredygtigheden / problematisere effekten af forskellige bypolitiske tiltag. Derudover giver uddannelsen den studerende mulighed for at fortsætte på videregående kulturplanmoduler, idet hele masteruddannelsen omfatter ialt 4 mastermoduler (60 ects point). ii. Modelaktiviteter Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner (spor 2) udgør en anden vigtig del af projektet, og disse bestræbelser er der i efteråret for alvor sat skub i. I efteråret har projektet igangsat konkrete kulturlægninger i flere partnerkommuner samt forhandlet og planlagt kulturkortlægning og kulturplanlægning i en række kommuner i I forlængelse af kortlægningen vil der i vinteren-foråret 2007 blive gennemført regional benchmarking og udarbejdet strategianbefalinger baseret på kommunernes kortlagte styrkepositioner. Endelig erfaringsopsamling og evaluering vil ske på konference i Malmø eller København i eftersommeren Den nye viden vil blive anvendt både som led i kommunernes erhvervsudviklingsstrategier og som basis for regionale erhvervsudviklingsstrategier og projekter. Kortlægningen i efteråret er sket i et samarbejde med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm. Desuden anvendes Kulturplans webbaserede spørgeskema Kortlægningssamarbejdet med Danmarks Stastistik og Statistisk Centralbureau i Stockholm har udmyntet sig i udtræk af data over de kreative erhverv i hele Hovedstadsregionen + Region Skåne. Dette er sket ud fra den model for grupperinger af kulturen og de kreative erhverv, som projektet har udviklet gennem det sidste år på grundlag af engelske erfaringer og i samarbejde med Horisont amba. Kortlægningen bidrager med oplysninger om grunddata, omsætning, antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund, virksomhedens aktivitets-/produktområde og rolle i erhvervets værdikæde, partnerstruktur samt områdets attraktion for virksomheden, ved flytning til/fra området. Ud fra de indhentede data er der efterfølgende gennemført en databearbejdning, preliminær benchmarking og visualisering af de kreative erhverv i Hillerød, Herlev, Gribskov og Roskilde kommuner. Resultatet heraf kan ses på projektets hjemmeside, ventre kolonne. Det er klart, at kortlægningen af de kreative erhverv ikke er et mål i sig selv, men udgør et middel til at få reelle data og databilleder om et områdes ressourcer ind i erhvervsudviklingsplanlægningen så tidligt som muligt i planlægningsprocessen.

14 Formålet med kortlægningen for projektets partnerkommuner og amtskommunale/regionale parter er at få et forbedret værktøj til efterfølgende at etablere en kvalificeret SWOT analyse, hvorudfra man kan planlægge og gennemføre de optimale rammebetingelser for de kreative erhverv på tværs af kommunegrænser i et samarbejde mellem kommuner og med region Hovedstaden og Region Skåne. Konkete mål for projektets kortlægningsarbejde i partnerkommunerne har eksempelvis været at afdække af de kulturelle miljøer og de kreative erhvervs kompetenceudviklingsbehov samt afdække samspillet mellem de kulturelle miljøer og de kreative erhverv. Hertil kommer ønsket om at afdække strukturen for de kreative erhverv, herunder forekomsten af klyngedannelser, som man kan understøtte på tværs af kommunegrænser. I Hillerød og Ängelholm kommune som testkommuner har man især valgt især valgt at se på turismeerhvervet. Udover kvantitativ kulturkortlægning baseret på samarbejdet med DS og SCB er der i partnerkommunen Hillerød i efteråret gennemført en supplerende spørgeskemaundersøgelse af de kreative erhverv i kommunen. Dette er sket ved at kommunens kreative aktører, organisationer og virksomheder er blevet bedt om via mail eller brevpost at svare på det webspørgeskema, der blev prøvetestet juni-oktober og som siden er blevet videreudviklet med supplerende temaer og spørgsmål. Især antal ansatte, de ansattes uddannelsesbaggrund og respondenternes holdning til lokalområdets kvaliteter (stedets attraktion) er tilføjet som nye vinkler. Desuden retter den supplerende spørgeskemaundersøgelse sig mod en udvidet målgruppe i forhold til DS og SCB materialet, idet der også medtages de kreative aktører og virksomheder, hvor indehaveren/-ne modtager størstedelen af deres indtægt ved lønindtægt fra anden side. Denne del af et lokalområdes kreative aktører og erhverv er vigtig ved at omfatte iværksættere og de kreative professionelle. I den svenske partnerkommunen Ängelholm har projekt Kulturplan i løbet af efteråret forberedt en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse af de kreative aktører og erhverv. Undersøgelsen vil blive gennemført i januar og resultaterne af dette arbejde forventes at vise sig først i det nye år. Tilsvarende har projektet ydet teknisk bistand og rådgivning til at projektere spørgeskemaundersøgelse i Herlev kommune, ligesom der er gennemført forhandling og færdigprojektering af spørgeskemaundersøgelse og kortlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i Furesø og Malmö kommuner i vinteren/foråret Desuden er der indkommet forspørgsler om teknisk bistand og rådgivning til at gennemføre kulturkortlægning og -planlægning af kultur- og oplevelsesøkonomien i 17 kommuner i Region Sjælland og 7 kommuner i nordskåne. Projektet bestræber sig på dels at foretage en kvantitativ og en kvalitativ kortlægning af de kreative erhverv i kommunerne.

15 iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt webbaseret værktøjskasse og database. Inden for spor 3 har arbejdet i efteråret været rettet mod at udbygge partnerskaber og netværk på tværs af Øresund, herunder at udbrede kendskabet til Kulturplan projektet samt til kulturkortlægning og planlægning. I den forbindelse har projekt Kulturplan i efteråret udgivet 2 yderligere numre af tidskriftet PIXI, ligesom Projektleder Henrik Sparre-Ulrich har holdt oplæg om kulturplanlægning, herunder kortlægning af de kreative erhverv i Øresundsregionen på en serie regionale konferencer om kulturplanlægning og oplevelsesøkonomien i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner samt på en konference i Norrköping i Sverige i november. Endelig har projektet brugt resourcer på videreudvikling af hjemmesiden og det webbaserede spørgeskema, idet målet er at blive i stand til umiddelbart via den netbaserede database at generere visualiseringer af indkomne data således at kommunerne f.eks. årligt eller hvert andet år uden stort besvær kan gentage/opdatere deres spørgeskemaundersøgelse. 5. Informationsinsatser och skyltning av projektet. En vigtig målsætning i nærværende projekt er at formidle projektets erfaringer og kulturplanlægning i Øresundsregionen. Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, aktører i Øresundsregionen samt andre regioner i Danmar og Sverige. Projektets formidlingsindsats er i efteråret bl.a. sket via Præsentation og formidling af projektets erfaringer på konferencer med brochurer og best practice indlæg. Dermed tænkes især på en serie af regionale konferencer om oplevelsesøkonomi i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Roskilde kommuner. Præsentation af projektets erfaringer og af kulturplanlægning og kortlægning som metode i tidsskrifthæftet KULTUR PIXI I-3: Hvad forventer de kreative aktører oplevelsesøkonomi og kommunerne. Tidsskriftet er udviklet og publiceret af projektet i samarbejde med konsulentfirmaet Horisont-amba. Hæftet er præsenteret og uddelt i 500 eksemplarer på ovennævnte regionale konferencer og udsendt til partnere, abonnenter på tidsskriftserien, erhvervschefer, konsulenter og forskere samt relevante politikere og embedsfolk i Staten, regioner og kommuner i Danmark og Skåne. I 2007 er planlagt yderligere 3 numre i serien. Præsentation og formidling af projektets erfaringer i forbindelse med relevante partnerskaber og netværk i Øresundsregionen Henrik Sparre-Ulrich

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere