Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet"

Transkript

1 . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som ligger nord for Limfjorden I Thy, er et naturreservat på ca ha. Det består af vidtstrakte engarealer og rørskove samt lavvandede, brakke søer. Lokalitetsnavne nævnt i teksten samt yderligere beskrivelse af Vejlerne fremgår af feltstationens hjemmeside: Her findes også en beskrivelse af arbejdsprogrammet for Vejlernes Feltstation. I forhold til denne beskrivelse blev der for efterårsprogrammet indført markante ændringer i 2002 (henvisning til nyhedsbrevet for 2002). Det ændrede efterårsprogram er videreført i 2003, og det omfattede udover tællinger i Vejlerne, tællinger af rastende fugle i følgende EF-fuglebeskyttelsesområder i Nordjylland: EF 1, EF 2, EF 26 og EF 27. I disse områder gennemførtes som i månedlige tællinger mellem august og november. Desuden gennemførtes som hidtil desuden 1-2 månedlige tællinger mellem marts og november af Lønnerup Fjord (EF 19), Fjordholmene mellem Aggersund og Bygholmdæmningen (EF 8) samt Løgstør Bredning syd for Bygholmdæmningen (EF 12). I dette nyhedsbrev behandles kun optællingsresultaterne fra Vejlerne. Imidlertid er kun overvågningen af ynglefuglene mere grundigt behandlet, mens der for de rastende fugles vedkommende henvises til tallene i Tabel 2. Driftforhold og vandstand På grund af en meget nedbørsfattig vinter var vandstanden i Vejlerne ved årets begyndelse meget lavere end de fleste foregående år. Alligevel blev der lukket vand ud fra Bygholmengen kort før den 1. marts til et niveau under 15 (DNN). Hele marts og første halvdel af april kom der kun lidt nedbør, og selv om der ikke efter den 1. marts blev lukket vand ud fra Bygholmengen var vandstanden lav gennem hele marts og april. Feltstationens data har vist, at det især af hensyn til ynglebestanden af klyde er vigtigt med en høj vandstand i artens etableringsperiode (medio april-primo maj), og en ideel vandstand i denne periode ville være omkring 10 og ikke under 15. Et højt vandstandsniveau i denne periode er også vigtigt for blandt andet forekomsten af rastende svømmeænder, hvor af flere arter de fleste forår (og efterår) optræder i antal som efter 1% kriteriet er af international betydning. Det må derfor anbefales, at der ikke lukkes for meget vand ud tidligt på sæsonen de år hvor der er lav vintervandstand og ringe forårsnedbør.

2 2 Ligeledes på grund af den meget nedbørsfattige vinter var vandstanden i Tømmerby Fjord først på sæsonen lavere end i de foregående år. Alligevel blev der lukket vand ud helt frem til starten af marts, hvilket tilsyneladende yderligere sænkede vandstanden i Tømmerby Fjord. Bestanden af rørdrum og især grågås var i år i Tømmerby Fjord betydeligt under niveauet fra de foregående år. En tilsvarende nedgang for rørdrum og grågås blev registreret i Selbjerg Vejle, hvor vandstanden også var betydelig lavere end sidste år. Derimod blev der ikke registreret lavere antal af betydning for de to arter i den nordlige del af Bygholm Vejle, hvor vandstanden kun var lidt lavere end i Bestandsnedgangen i Tømmerby Fjord kan derfor rimeligvis kobles sammen med den meget lavere vandstand, og det må derfor anbefales at der fremover holdes en høj vandstand i Tømmerby Fjord af hensyn til blandt andet de ynglende rørdrummer og grågæs. Bygholmengen, opvækst af rør Der er på en stor del af Bygholmengen problemer med opvækst af tagrør, og tilsyneladende har græsningstrykket med ca. 350 kreaturer været for lavt gennem de seneste sæsoner. Opvæksten af tagrør er mest omfattende på den vestlige del af engen samt mellem Midt- og Østsøen, hvor der nu i store områder står tagrør på 1-1½ meters højde. Især af hensyn til de ynglende vadefugle må det derfor anbefales, at græsningstrykket i de kommende sæsoner øges. Desuden bør den nuværende opvækst fjernes ved eventuelt slåning. Såfremt der ikke iværksættes tiltag som kunne forbedre forholdene, kan det på sigt betyde en bestandsnedgang for flere af de ynglende vadefuglearter. Bygholm Vejle nord for Krapdiget I området umiddelbart nord for Krapdiget blev der i forhold til sidste år registreret fremgange for blandt andet gråstrubet lappedykker, sorthalset lappedykker og hættemåge. I september 2002 blev tagrør kørt ned i området, og det havde tilsyneladende en positiv effekt for de ynglefuglearter som er tilknyttet den åbne rørsump. For at bevare den åbne rørsump som biotop i Vejlerne må det derfor anbefales, at processen med nedkøring af tagrør fremover gentages, eventuelt som minimum hvert andet år. I øvrigt var effekten af nedkøringen størst i området mellem Krapdiget og Halvkanalen, hvor der var en forholdsvis høj vandstand. Nedkøringen havde derimod mindre effekt i området nord for Halvkanalen, formentlig fordi vandstanden i dette område var lavere. Desuden er rørskoven i dette område højere og mere sammenhængende. Såfremt området nord for Halvkanalen også skal bevares (genetableres) som åben rørsump vil det derfor sandsynligvis være nødvendigt med langt mere omfattende tiltag.

3 3 Det bør bemærkes, at den åbne rørsump som ynglebiotop også er særdeles vigtig for sortterne. De seneste 7-8 år har Vejlernes ynglebestand af sortterner udelukkende haft kolonier i rørsumpen i den sydlige del af Kogleakssøen. Her er der imidlertid også problemer med opvækst af tagrør, og rørsumpsområdet nord for Krapdiget er således det eneste alternativ for sortternerne i Vejlerne. I år opgav de fleste sortterner i Kogleakssøen, og størstedelen af bestanden flyttede i løbet af juni til området mellem Krapdiget og Halvkanalen. Her lykkedes det til trods for det sene omlægningstidspunkt for enkelte par at få unger på vingerne. Ynglefugle 2003 Lappedykkere, skarv og rørdrum Den samlede ynglebestand af toppet lapperdykker i Vejlerne har igennem en længere årrække tilsyneladende været ret stabil, hvorimod bestandene i de enkelte delområder viser store årlige udsving. Årets antal er således over gennemsnittet for de seneste 10 år på 141 par (Tabel 1). I forhold til sidste år blev der registreret en pæn fremgang for gråstrubet lappedykker, og fremgangen blev især bemærket i Bygholm Vejle nord for Krapdiget. Der blev registreret 39 par sorthalsede lappedykkere, hvilket er det højeste antal i Feltstationens tid (Tabel 1). Bestanden af skarv lå på samme niveau som i 2002 (Tabel 1). Der blev etableret kolonier i både Vesløs Vejle og på øen Melsig I Arup Vejle. Imidlertid opgav samtlige par i kolonien i Vesløs Vejle, givetvis på grund af ræv. I stedet flyttede de til Melsig, hvor det samlede antal reder optaltes den 29. maj. Bestanden af rørdrum gik tydelig tilbage i forhold til 2002 (Tabel 1, Figur1). Tilbagegangen var især udtalt i Tømmerby Fjord og i Selbjerg Vejle. Forholdene i Tømmerby Fjord blev forringet, da der i løbet af vinteren blev lukket en mængde vand ud. Vandstanden var således den laveste nogensinde ved starten af ynglesæsonen. I Selbjerg Vejle var der også en meget lav vandstand ved starten af ynglesæsonen og der skete tillige udledning af vand gennem april. Bestanden af rørdrum i Bygholm Nord var imidlertid stabil i forhold til 2002, og vandstanden var ca. den samme. Forskellene mellem de nævnte lokaliteter viser i høj grad hvor vidt der er tale om stabile eller ustabile vandstandsmiljøer. Selbjerg Vejle har ustabile vandstandsniveauer, da forholdene er styret af lavvandsslusen på Bygholmdæmningen. Derfor sker der ofte markante vandstandsændringer over kort tid og ofte i etableringsperioden for rørdrum. Tømmerby Fjord har normalt en meget stabil og høj vandstand, da forholdene udelukkende er betinget af nedbør og fordampning. Bratte vandstandssænkninger sker således kun hvis stemmebrædder i slusen, nedenfor Mommerskrænten, en sjælden gang fjernes. Dette skete i 2003 og resulterede i et ustabilt vandstandsmiljø i rørdrummernes etableringsperiode og fik tilsyneladende afgørende betydning for det ynglende antal I Bygholm Nord har der efter 1995 været et meget stabilt vandstandsmiljø på grund af genetableringen af Krapdiget. Vandstanden er hér meget stabil og i høj grad betinget af nedbør og fordampning. Som regel sker en udledning fra et stem i den sydlige ende af Kogleakssøen, men udledningen sker langsomt og med et jævnt forløb. Rørskovens fugle oplever altså ikke bratte fald i vandstanden og det er tilsyneladende en udslagsgivende faktor der er med til at resultere i en stabil bestand af rørdrum.

4 4 Den amerikanske rørdrum der første gang dukkede op i 2001, hævdede påny territorie i perioden fra den 23. april til den 18. juni. I den første måned stod den på samme plads som i både 2001 og 2002, men fra slutningen af maj rykkede den over i rørskoven i Selbjerg Vejle, akkurat overfor den hidtidige paukeplads Antal paukende År Figur 1. Antal paukende rørdrummer i Vejlerne Andefugle Ynglebestanden af knopsvaner blev optalt på en flytælling den 22. maj, hvor 101 reder blev kortlagt. Fordelingen mellem de østlige og vestlige Vejler var som i tidligere år, hvorimod antallet af par var lidt højere end de foregående år (Tabel 1). Reservatets bestand af ynglende grågæs optaltes ligeledes på flytællingen den 22. maj, hvor i alt 827 reder blev registreret. Det er det laveste antal reder der er optalt i den periode reder er opgjort ved flytælling (siden 1994). Nedgangen blev især registreret i Tømmerby Fjord og Selbjerg Vejle. På enkelt tælling blev der regisreret 529 gåsekuld i de østlige Vejler, men tilsvarende kun 35 kuld i de vestlige Vejler. Et par nilgæs optrådte regelmæssigt i Arup Vejle gennem hele sommeren, og parret sås flere gange på øen Melsig. En mistanke om at det drejede sig om et ynglepar blev bekræftet den 29. august, hvor parret sås med et kuld på fem nyklækkede unger. Arten har ikke tidligere ynglet i Vejlerne. Der kendes i øvrigt kun nogle få andre ynglefund herhjemme, alle inden for de seneste år.

5 5 Alle arter af de talrigt ynglende svømmeænder havde tilsyneladende en god ynglesæson i Vejlerne, da antallet af kortlagte par for alle arter var over niveauet for de foregående år (Tabel 1). For både knarand og skeand var antallet af kortlagte par endda de højeste, der er registreret i den periode hvor Feltstationen har virket. For første gang siden 1999 blev der registreret sikre ynglefund af pibeand, idet to forskellige kuld blev iagttaget i Vesløs Vejle. Endvidere fandtes to reder af krikand, begge på Bygholmengen. Arten yngler formentlig kun uregelmæssigt i Vejlerne, idet sikre ynglebeviser ikke registreres hvert år. De kortlagte bestande af taffeland og troldand var på niveau med de foregående år (Tabel 1). Rovfugle Rørhøg er den eneste rovfugleart der yngler i Vejlerne. I 2003 blev antallet opgjort til 46 par, hvilket er en lille nedgang. De vigtigste lokaliteter var Bygholm Nord med 17 par, Selbjerg Vejle med 8 par og Tømmerby Fjord med 7 par. Trane og vandhøns Igen i år ynglede der trane i Vejlerne. Ét par havde territorie på ynglepladsen fra sidste år i Bygholm Nord og ét andet par havde territorie i rørskoven i Selbjerg Vejle. Fra slutningen af marts hørtes ofte trompeteren fra de to ynglepladser og i midten af maj sås første gang ungeførende adfærd fra parret i Bygholm Nord. Den 4. juni sås parret med en unge af ca. ¼ størrelse. Denne unge blev sandsynligvis flyvefærdig. Parret i Selbjerg Vejle sås i slutningen af juni med en særdeles vagtsom adfærd, men der sås aldrig unger der med sikkerhed stammede fra dette par. Bestanden af vandrikser opgøres som et indeks, da det ikke er muligt at optælle hele bestanden i alle dele af Vejlerne. Den reelle bestand er formentlig adskillige gange større end antallet af kortlagte territorier. De 615 kortlagte territorier er en nedgang i forhold til 2002, men er det næsthøjeste antal i feltstationens historie. De vigtigste lokaliteter var Bygholm Nord, Selbjerg Vejle, Tømmerby Fjord og Hanvejle med henholdsvis 224, 195, 59 og 49 territorier. Plettet rørvagtel optrådte med den hidtil største bestand, idet 110 territorier blev kortlagt. Gennem april og maj hørtes de fleste fugle i de østlige Vejler (primært Selbjerg Vejle), men fra juni og i særdeleshed gennem juli var lokaliteter i de vestlige Vejler dominerende. Op til 38 hørtes således på én nat i juli og især de kreaturafgræssede rørsumpe i Vesløs Rør og Vesløs Vejle indeholdt mange fugle. De vigtigste lokaliteter var Vesløs-Arup Vejle, Selbjerg Vejle, Læsvig, Glombak og Østerild Fjord med henholdsvis 51, 19, 13, 9 og 7 territorier. Tre engsnarrer opretholdt territorier ved Østerild Fjord og Arup Vejle, desuden hørtes 2 på Thorup Fjordholme. I alt 12 vagtler hørtes i området i perioden fra juni til august. Vadefugle

6 6 Klyde gik markant tilbage (Tabel 1, Figur 2) og det var givetvis de lave vandstandsforhold på Bygholmengen der var skyld i dette. Feltstationens data har vist at det især af hensyn til ynglebestanden af klyde er vigtigt med en høj vandstand i artens etableringsperiode (medio april-primo maj). Dette var ikke tilfældet i år, da der i løbet af vinteren, trods en lav vintervandstand, var lukket vand ud (se afsnittet driftforhold). Bestanden af vibe er meget stabil i reservatet, mens det udpræget er i randområderne at nedgangene kan spores. Dog skal fremgangen fra 110 territorier i 2002 til 148 territorier i 2003 omkring Østerild Fjord fremhæves. I forhold til sidste år blev der registreret en betydelig bestandsfremgang for dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe og rødben (Tabel 1). Fremgangen for rødben var især påfaldende i de vestlige Vejler, hvor især Østerild Fjord markerede sig med en fremgang på 52 par (fra 40 par i 2002 til 92 par i 2003). Plejetiltagene langs østbredden af Østerild Fjord, hvor kreaturafgræsning har ændret rørskoven og en tilgroet eng til en eng med kort vegetation, har uden tvivl haft stor betydning for bestandsfremgangen. Stor kobbersneppe havde det hidtil højeste antal territorier i Vejlerne. Igen skete der en lille fremgang på Bygholmengen, men især de 4 par i Østerild Fjord (0 par i 2002) og 12 par i Vesløs-Arup Vejler (9 par i 2002) er værd at nævne da fremgangen i disse områder givetvis er et resultat af plejeforanstaltningerne i Vesløs Rør og langs østbredden af Østerild Fjord. Kerneområdet for dobbeltbekkasin er især engene omkring Vesløs Vejle. Hér skete i år en fremgang på 13 territorier. Dobbeltbekkasin er imidlertid en vanskelig art at optælle, da det kun er under stille vejrforhold, at en optimal registrering kan finde sted. De registrerede antal fra de enkelte år, og dermed også de præsenterede frem og tilbagegange, er derfor behæftet med en stor usikkerhed. Det er dog værd at gøre opmærksom på at en stor del af engen i Trekanten ved Vesløs Vejle er under hastig tilgroning af tagrør, hvilket kunne medføre at det område fremover ikke ville være så attraktivt for dobbeltbekkasin (og andre engfugle). Almindelig ryle havde en lille fremgang på 4 par i de Vestlige Vejler. Fremhæves skal især 1-2 par i det græssede areal langs østbredden af Østerild Fjord, ellers må bestanden som et samlet hele betragtes som meget stabil siden midten af 1990erne (Tabel 1). Brushanen blev registreret med 45 ungevarslendehunner, hvilket er på niveau med året før (Tabel 1) Antal Ynglepar År

7 7 Fig. 2. Antal ynglende klyder på Bygholmengen Klyde 2001 samlet antal Klyde 2001 heraf på Bygholmengen Antal Pentade Fig. 3. Forekomst og fordeling af klyder i Vejlerne Klyde 2003 samlet antal Klyde 2003 heraf på Bygholmengen Antal Pentade

8 8 Fig. 4. Forekomst og fordeling af klyder i Vejlerne 2003 På (Fig. 3 og 4) ses forskellen på forekomsten og fordelingen af klyde mellem et år med optimale vandstandsforhold (2001) og et år med dårlige vandstandsforhold (2003). I 2001 skete etableringen meget tidligt (i pentade 21) og bestanden var endvidere stabil gennem hele ynglesæsonen. I 2003 derimod, skete etableringen sent (i pentade 23) og forekomsten faldt gennem april. Der var desuden en hyppig trafik af fugle mellem Limfjorden og Bygholmengen, indtil en stor del af fuglene opgav i slutningen af april. Se endvidere afsnittet driftforhold, hvor vandstandsforholdene på Bygholmengen præsenteres, ligesom anbefalinger vedrørende klyde. Måger og terner Ynglebestanden af hættemåge blev i år opgjort til 3170 par, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år (Tabel 1). Størstedelen af bestanden fandtes som de foregående år i Bygholm Vejle, hvor fremgangen især blev registreret i rørsumpsområdet umiddelbart nord for Krapdiget. Bestanden af sølvmåge på Melsig i Arup Vejle blev ved et besøg på øen den 28. april opgjort til 255 par, hvilket var på niveau med de foregående år (Tabel 1). Desuden fandtes 6 par på Bygholmengen, hvor arten ellers kun har ynglet med to par de to seneste år. På Melsig fandtes desuden 6 par sildemåger og 3 par Svartbage. På Bygholmengen blev der kortlagt 108 par Stormmåger, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til de seneste år (Tabel 1). Desuden fandtes 8 par i de vestlige Vejler, heraf 7 par i Arup Vejle. Der var i år yngleforsøg af dværgmåge i reservatet, som det har været tilfældet i de seneste 7 år. Et par forsøgte i midten af maj at etablere sig i en mindre hættemågekoloni i Firkanten i Tømmerby Fjord. Parret forsvandt imidlertid efter få dage, og parret kan således have været blandt de 4 par der efter midten af maj etablerede sig på Bygholmengen. Her blev der den 10. juni på anden enggennemgang fundet tre reder med æg og yderligere én rugende fugl blev registreret, alle inden for et lille område i tilknytning til en havterne- og hættemågekoloni. Ingen af parrene havde imidlertid ynglesucces, idet alle parrene var forsvundet fra yngleområdet i begyndelsen af juli. Ynglebestanden af fjordterne blev i år opgjort til 53 par, hvilket er en mindre fremgang i forhold til de seneste år (Tabel 1). Parrene var fordelt med 31 på Bygholmengen, 15 par i Tømmerby Fjord samt 7 par i Arup Vejle. I Tømmerby Fjord fandtes de 5 par i Firkanten mens de 10 par fandtes på en nyetableret ø i nordøsthjørnet af søen. Der blev i år kortlagt 102 par havterner på Bygholmengen, som er det eneste sted i Vejlerne arten yngler. Årets kortlagte bestand var for øvrigt den største der er registreret i Feltstationsperioden. Der ynglede i år 46 par sortterner i reservatet, alle i Bygholm Vejle. Bestandsniveauet var således helt på højde med de to foregående år, og faktisk er antallet af par det højeste der er registreret inden for de seneste 10 år (Tabel 1). Ynglesuccessen var imidlertid for andet år i træk ringe, og kun 7 flyvefærdige unger kom på vingerne. Som de seneste syv år etablerede størstedelen af sortternerne sig først i Kogleakssøen i den nordlige del af Bygholm Vejle. I løbet af juni opgav de fleste par imidlertid her, og størstedelen af kolonien flyttede til et rørsumpsområde i den centrale del af Bygholm Vejle, ca. 1,5 km. nord for Krapdiget. Her taltes den 30. juni 36 par og samme dag taltes 10 par i Kogleakssøen.

9 9 Spurvefugle Med 12 registerede territorier af bynkefugl blev de tidligere års nedgang brudt. Niveauet er dog endnu meget lavt når der sammenlignes med de 80 territorier som blev kortlagt i Ligesom i 2002 opretholdt 2 syngende savisangere territorium i den sydlige del af Selbjerg Vejle, med en ankomst den 24. april. og den 24. juni hørtes tilfældigt en ny fugl fra den vestlige rørskov i Selbjerg Vejle. Også i 2003 registreredes en markant nedgang af syngende sivsangere på den standardiserede Selbjergtaksering (Figur X). Det er overvejende sandsynligt at arten snart forsvinder fra dette område. Grunden til nedgangen er uvis, men fortjener en nærmere undersøgelse. I de øvrige områder virker arten rimeligt talrig og ved en taksering på Øster Landkanal Diget den 29. maj registeredes 67 territorier Antal Fig. 4. Antal syngende sivsangere langs en standardiseret strækning ved Selbjerg Vejle,

10 10 Tabel 1. Vejlerne: Ynglefugle Toppet Lappedykker Øst Vest I alt Gråstrubet Lappedykker Øst Vest I alt Sorthalset Lappedykker Øst Vest I alt Skarv Vest I alt Rørdrum* Øst Vest I alt Knopsvane Øst Vest I alt Grågås (kortlagte par) Øst Vest I alt Grågås (optalte reder) Øst Vest I alt Pibeand* (sikre Vest ynglefund) I alt Knarand Øst Vest I alt Gråand (index) Øst Vest I alt Spidsand* Øst Vest

11 11 I alt Tabel 1 fortsat. Ynglefugle i Vejlerne... Atlingand* Øst Vest I alt Skeand Øst Vest I alt Taffeland Øst Vest I alt Troldand Øst Vest I alt Rørhøg Øst Vest I alt Vandrikse (index) Øst Vest I alt Plettet Rørvagtel* Øst Vest I alt Strandskade Øst Vest I alt Klyde Øst Vest I alt Vibe Øst Vest I alt Almindelig Ryle Øst Vest I alt Brushøne Øst Vest I alt

12 12 Tabel 2 fortsat. Ynglefugle i Vejlerne... Dobbeltbekkasin Øst Vest I alt Stor Kobbersneppe Øst Vest I alt Rødben Øst Vest I alt Hættemåge Øst? Vest? I alt? Sølvmåge Øst Vest I alt Fjordterne Øst Vest I alt Havterne Øst Vest I alt Sortterne* Øst Vest I alt Gul Vipstjert Øst Vest I alt Savisanger* Øst Vest I alt Drosselrørsanger* Øst Vest I alt Skægmejse (max.)

13 13 Tabel 2. Rastende fugle i Vejlerne for- og efterår Forår Efterår T. Lappedykker N. Lappedykker Fiskehejre Skestork Knopsvane Pibesvane Sangsvane Sædgås Blisgås Kortnæbbet Gås Grågås Kanadagås Gravand Pibeand Knarand Krikand Gråand Spidsand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Hvinand T. Skallesluger Stor Skallesluger Blå Kærhøg Vandrefalk Blishøne Trane Stor Præstekrave Hjejle Vibe Dværgryle Temmincksryle Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor Regnspove

14 14 Sortklire Tabel 2 fortsat. Rastende fugle i Vejlerne... Hvidklire Svaleklire Tinksmed Dværgmåge Fjordterne Bjerglærke Digesvale Landsvale Skærpiber Bjergpiber Gulddrossel Stær Bjergirisk Snespurv

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304 Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU, nr. 34 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2017

Ynglefuglene på Tipperne 2017 Ynglefuglene på Tipperne 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. august 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2014

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2014 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2014 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 83 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2014

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Arbejdsrapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Arbejdsrapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2009 Arbejdsrapport fra DMU nr. 259 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2009 Arbejdsrapport fra DMU nr. 259 2009 Jørgen Peter Kjeldsen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 Teknisk

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2010

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2010 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2010 Arbejdsrapport fra DMU nr. 264 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2010 Arbejdsrapport fra DMU nr. 264 2011 Henrik Haaning

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2012

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2012 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2012 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2012

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Moniteringsrapport. LIFE-Engfugleprojektet LIFE/NAT/DK/158. (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB)

Moniteringsrapport. LIFE-Engfugleprojektet LIFE/NAT/DK/158. (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB) Moniteringsrapport LIFE-Engfugleprojektet 2006- LIFE/NAT/DK/158 (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB) Indledning For at kunne dokumentere effekten af de gennemførte tiltag i LIFE Engefugleprojektet

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Rikke

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2012 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Tscherning Clausen Anton Thøger Larsen Thorkild Lund Claus Rømer Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Rekvirent Rådgiver Frederikssund,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2013 Flemming Ahlmann Palle A F Rasmussen Tscherning Clausen Anton Thøger Larsen Thorkild Lund Hans Christophersen Forord Lille

Læs mere

Vandfugle i Skjern Enge

Vandfugle i Skjern Enge Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004 Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt Arbejdsrapport fra DMU, nr. 218 2. udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^"^""^

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^^^ Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^^"^""^ STORSTRØMS AMT L/ ]jl^i Teknik og Miljøforvaltningen Ynglefugle i enge og moser langs Susåen Udgivet af Storstrøms Amt Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Fugle i Tøndermarsken bestandsudvikling og landbrug 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet

TEMA-rapport fra DMU. Fugle i Tøndermarsken bestandsudvikling og landbrug 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet 69172 omslag 12/01/01 9:09 Side 1 I 1988 blev 2.570 ha i Tøndermarsken fredet for at sikre Danmarks største marskareal som et samlet naturområde af national og international betydning. Områdets fugleliv

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere