SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling"

Transkript

1 SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab med egne regler om blandt andet kapital og opsparing af overskud. På langt de fleste områder gælder selskabslovens almindelige regler om anpartsselskaber. KAPITAL OG OPSPARING Et iværksætterselskab skal have en registreret selskabskapital på mindst 1 krone og højst kroner. Hele kapitalen skal indbetales kontant ved selskabets stiftelse. Ledelsen skal dog altid sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til virksomhedens drift og herunder sikre, at der er tilstrækkelig likviditet, så selskabet kan betale sine regninger. For at understøtte kapitalberedskabet bestemmer selskabsloven, at et iværksætterselskab skal opspare mindst 25 procent af det årlige overskud på en særlig reserve, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kroner. STIFTELSE, INDBETALING OG REGI- STRERING Man stifter et iværksætterselskab ved at udarbejde et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Dokumenterne skal overholde selskabslovens krav. Blandt andet skal stifternes navne og adresser fremgå af stiftelsesdokumentet og selskabets navn, formål og kapital skal fremgå af vedtægterne. Selskabets navn skal indeholde iværksætterselskab eller forkortelsen IVS i navnet eksempelvis Byens Blomster IVS. Ejeren eller ejerne skal indbetale den aftalte selskabskapital til selskabet. Dette skal dokumenteres, eksempelvis i form af en revisorerklæring eller en såkaldt egenerklæring fra stifterne, hvis kapitalen er mindre end kroner. Husk at anmelde det nystiftede selskab til registrering hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter stiftelsesdokumentet er underskrevet. Det er vigtigt at overholde fristen, da styrelsen ellers ikke registrerer selskabet. Det koster 670 kroner i gebyr at stifte et iværksætterselskab. LÆS MERE SIDE 2 SKAT SELVANGIVELSER: Hvert år udtager SKAT selvangivelser til kontrol. Og hvert år finder SKAT massevis af fejl. Langt størstedelen af de manglende skattepenge skyldes fejl hos små virksomheder. Læs om de mest typiske fejl. læs side 4-5. SKAT påpeger, at den hyppigste fejl blandt selvstændige erhvervsdrivende består i, at den selvstændige ikke har indsendt selvangivelsen. I sådanne tilfælde udarbejder SKAT en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. En anden hyppig fejl består i, at den bogføring, som ligger til grund for regnskabet og selvangivelsen, er så mangelfuld, at SKAT tilsidesætter tallene og selv beregner en skønsmæssig ansættelse. 3 giv dig selv lønforhøjelse 6 7 netværksindbrud: kørselsgodtgørelse nej tak kræver lønudbetaling

2 nyt og nyttigt Husk at indberette kontant betaling ER DU erhvervsdrivende, vil der som udgangspunkt gælde et krav om, at du skal betale dine varekøb eller køb af tjenesteydelser digitalt, hvis fakturaen er på kroner eller mere. Beløbet er inklusive moms. Hvis betalingen ikke sker digitalt, kan du ikke opnå fradrag for udgiften, og du risikerer at hæfte for den moms, som modtageren af beløbet skulle have afregnet. Hvis du overfører via eksempelvis netbank, dankort eller ved betaling i bank eller på posthus, er kravet om digital betaling opfyldt, men ikke hvis du betaler med checks. Hvis du har betalt kroner eller mere kontant, kan du dog opnå fradrag alligevel, hvis du indberetter beløbet til SKAT via tast selv-systemet på SKATs hjemmeside. Det skal ske senest 14 dage efter, at beløbet er betalt og senest en måned efter, at du har modtaget fakturaen. Grænser for kontantbetaling DER ER grænser for, hvor mange penge du som erhvervsdrivende må modtage kontant. Hvis du forhandler genstande eller er auktionsholder, er det ulovligt at modtage kontantbeløb på kroner eller derover. Før var grænsen kroner. Andre erhvervsdrivende er nu også omfattet af grænsen og må ikke modtage kroner eller mere kontant. Der gælder særlige regler for banker, ejendomsmæglere, revisorer, advokater med videre. Forbuddet gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Hvis du overtræder grænsen, vil bøden normalt blive fastsat til 25 procent af det modtagne beløb over grænsen, dog mindst kroner. Sælger du en campingvogn til kroner kontant, har du modtaget kroner for meget, og bøden fastsættes da til kroner. Sælger du som erhvervsdrivende en rejsepakke til kroner kontant, har du modtaget kroner for meget og skal derfor betale kroner i bøde. Disse regler er indført i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask af penge. FORTSAT FRA FORSIDEN DU SKAL UDARBEJDE ÅRSRAPPORTER Alle iværksætterselskaber skal hvert år aflægge en årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven. Årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør årsrapporten. Alle interesserede kan således se selskabets økonomi i form af en resultatopgørelse, balance og noter. På grund af de mange komplicerede regler i årsregnskabsloven er det en god ide at få hjælp fra en revisor, når årsrapporten udarbejdes. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke modtager årsrapporten i rette tid, udløser det sanktioner mod selskabets ledelse og i værste fald tvangsopløsning af selskabet. KLAR ADSKILLELSE MELLEM SELSKA- BETS ØKONOMI OG DIN PRIVATE ØKONOMI Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan der på mange måder være sammenfald mellem virksomhedens økonomi og din egen økonomi. Sådan er det ikke, når virksomheden drives i et selskab. Her skal der være fuldstændig adskillelse, og det er eksempelvis strengt forbudt for ejerne og ledelsen at låne penge i selskabet. Når du hæver penge fra selskabet, skal det som hovedregel ske i form af løn eller udbytte, som selskabet har tilbageholdt skat af. Et iværksætterselskab må først udlodde udbytte, når selskabet har frie reserver, og den særlige opsparingsreserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kroner. SPØRG DIN REVISOR Tag en snak med din revisor, hvis du overvejer at drive virksomheden som et iværksætterselskab. Der er mange forhold, du bør overveje i den forbindelse, og der er dokumentationskrav, frister og formaliteter, som skal overholdes. Det kan din revisor også hjælpe med. DIN REVISOR INFORMERER Udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent René Puggaard, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Arco Grafisk A/S oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 12. december Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 skat Giv dig selv lønforhøjelse Den 1. januar 2014 blev både topskattegrænsen og selskabsskatteprocenten ændret. Det kan være en god idé at se på, om din fordeling af udbytte og løn er optimal. hvis du er hovedaktionær og direktør i dit eget firma, er der grund til at kikke på, om den fordeling af udbytte og løn, som du har nu, er optimal i forhold til de nye skattesatser. Der kan være en hel del penge at spare, hvis du vælger at hæve pengene på den rigtige måde. Fordeling af udbytte og løn Skat af sidst tjente krone ved topskat 51,5 51,5 Grænsen for topskat efter AM-bidrag kroner kroner Selskabsskatten 25 procent 24,5 procent Progressionsgrænsen for aktieindkomst til 27 procent kroner kroner Eksempel Du er gift og forventer, at selskabet giver et overskud på kroner før løn til dig. Den optimale måde at fordele løn og udbytte på vil være at hæve kroner (2 x kroner) som udbytte (til 27 procents beskatning) og give dig selv en gage på mindst kroner. Dette beløb svarer til kroner efter AM-bidrag. Det er stort set ligegyldigt, hvordan du fordeler de resterende kroner. Dog vil det i de fleste tilfælde stadig være lidt billigere at få udbetalt løn frem for udbytte, selvom du kommer op og betaler topskat. De kroner udgør grænsen for, hvor meget du må tjene i 2014 før du skal betale topskat. Beregningen tager udgangspunkt i, at du bor i en gennemsnitskommune og betaler 25,6 procent i kommuneskat. Desuden er du medlem af Folkekirken, og derfor indgår kirkeskat også. Samtidig gælder, at hverken du eller din ægtefælle har andre udbytter. SÆRNUMMER, FEBRUAR,

4 skat Dyrt, hvis du ikke har orden i skatteregnskabet Hvert år udtager SKAT selvangivelser til kontrol. Og hvert år finder SKAT massevis af fejl. Desuden gennemfører SKAT hvert andet år en mere omfattende kontrol af virksomhedernes og borgernes selvangivelser og skatteregnskaber. En opgørelse fra 2010 viste en manglende betaling på netto 8,4 milliarder kroner for alle landets virksomheder samlet set. Langt størstedelen af de manglende skattepenge skyldes fejl hos små virksomheder. SKAT udfører den næste store kontrol i Er du klar til et besøg? SKAT skelner mellem selskaber og selvstændige erhvervsdrivende ved gennemgangen af virksomhedernes selvangivelser. Her følger SKATs hovedkonklusioner. SELSKABER OG HOVEDAKTIONÆRER HAR ROD I SKATTEN 3,6 milliarder kroner. Så stor er den manglende skattebetaling i de cirka selskaber, som SKAT undersøgte i år Ifølge SKAT består udfordringen hovedsagligt i en manglende skelnen mellem selskabets økonomi og hovedaktionærens økonomi. Den hyppigste fejl er maskeret udlodning. Det kan eksempelvis være indbetalinger på en hovedaktionærs pensionsordning, som i forhold til arbejdsindsatsen er uforholdsmæssig. Eller det kan være salg af selskabets bil til hovedaktionæren til underpris. I begge tilfælde er der tale om maskeret udlodning, hvor penge eller værdier flyttes fra selskabet til privatsfæren uden korrekt skattemæssig behandling. Manglende eller forkert beskatning af fri bil indgår også som hyppige fejl. Ejer selskabet en bil på hvide plader, og er du den eneste ansatte i selskabet, kan SKAT let tjekke, om du bliver beskattet af fri bil eller spørge ind til, hvorfor du ikke mener, du skal beskattes. SELVSTÆNDIGE HAR OGSÅ ROD I SKATTEN Den manglende skattebetaling hos de selvstændige erhvervsdrivende, der blev undersøgt i år 2010, var ifølge SKATs beregninger på 4,8 milliarder kroner. SKAT påpeger, at den hyppigste fejlårsag her består i, at selvstændige erhvervsdrivende ikke har indsendt selvangivelsen. Hvis selvstændige erhvervsdrivende ikke indsender en selvangivelse, udarbejder SKAT en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. En anden hyppig fejl består i, at den bogføring, som ligger til grund for regnskabet og selvangivelsen, er så mangelfuld, at SKAT tilsidesætter tallene og selv beregner en skønsmæssig ansættelse. PRIVATE UDGIFTER FRATRÆKKES I STOR STIL Både selskaber og selvstændige erhvervsdrivende trækker private udgifter fra i virksomhedernes regnskaber. Udgifter til privat bil, ejendomsskat for privatboligen, børnenes mobiltelefoner, fitnessabonnementer, bryllupsfest og tøj anser SKAT ikke som erhvervsmæssige udgifter. Det kan godt være, at du mener, at det er en erhvervsmæssig udgift, men hvis SKAT ikke mener det, kan du ikke få fradrag. Vær specielt opmærksom ved køb af kamera og arbejdstøj, der både kan bruges erhvervsmæssigt og privat. Husk på, at det er ledelsen i virksomheden, der har ansvaret for, at udgifter er fradragsberettigede. Spørg din revisor, hvis du er i tvivl. HVAD GØR SKAT? SKAT har igennem de seneste to år besøgt mindre virksomheder, uanset om de var selskaber eller selvstændige erhvervsdrivende. Besøgene har afsløret fejl i over halvdelen af virksomhederne. Her er det de daglige bogføringsrutiner og skelnen mellem erhvervsmæssige og private udgifter, som SKAT har kontrolleret. HUSK Du skal huske at foretage kasseafstemning hver dag og dokumentere bogføringen ud fra rigtige bilag og ikke ud fra dankortkvitteringer eller bankkontoudtog. Husk altid at gemme alle bilag og bogføringsmateriale i fem år. Handler du med private, og har du daglige ind- og udbetalinger, skal du også føre et dagligt kasseregnskab. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 skat Fire overvejelser: Privat udgift eller ej 1. Har du afholdt udgiften for at sikre, erhverve eller vedligeholde din indkomst? 2. Hvis du var ansat i en anden virksomhed end din egen, kunne du så få chefen til at godkende udgiften? 3. Passer udgiften ind i din forretning? Virker den normal? 4. Bruger du kun det købte i forbindelse med din virksomhed og ikke privat? Hvis ikke du kan svare ja til alle fire punkter, skal du overveje, om det er en privat udgift. Eller hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende: Er købet delvis privat, så du kun kan få delvist fradrag? Spørg din revisor, hvis du er i tvivl og kom SKAT i forkøbet. Top 5 over fejl hos selskaber samt manglende skattebetaling Kilde: SKAT Mio. kr. Maskeret udlodning ændret til udbytte 680 Manglende / forkert beskatning af fri bil 270 Manglende / forkert betalt rente eller leje 248 Ikke-selvangivne selskabsindtægter 161 Er du sort eller hvid? SKAT opererer i sort og hvidt. Er du medspiller eller modspiller. Få tjek på reglerne om kasseapparater og fakturaer. KRAV TIL KASSEAPPARAT ELLER FAKTURA OG KASSEREGN- SKAB Handler du med private, og har du daglige køb og salg, har du pligt til at anvende et kasseapparat eller udskrive en faktura for hvert salg og føre et kasseregnskab. Har du indlagt strøm i din butik, eller er der strøm på din stadeplads, skal du have et kasseapparat, eller du kan i stedet vælge at skrive en faktura, hver gang du sælger en vare. Hvis varen koster under kroner, kan du nøjes med en forenklet faktura. Hvis du ikke anvender kasseapparat eller skriver en faktura, kan SKAT give dig en bøde på kroner. Ud over at bruge kasseapparat eller skrive fakturaer skal du også føre et såkaldt kasseregnskab. Du skal skrive dagens ind- og udbetalinger, og du skal afstemme kassebeholdningen med kasseregnskabet. Kasseregnskabet er en del af dit bogføringsmateriale og skal sammen med revisionsruller fra kasseapparatet eller fakturakopier gemmes i fem år. Private udgifter fejlagtigt fratrukket i selskabet ændret til udbytte 154 Krav Top 5 over fejl hos selvstændige samt manglende skattebetaling Manglende indsendelse af selvangivelse, skønsmæssig ansættelse Mio. kr Ikke-selvangivne erhvervsmæssige indtægter 475 Skønsmæssig ansættelse grundet ufuldstændigt regnskab Kilde: SKAT 454 Krav til information på bon fra kasseapparat: Virksomhedsnavn eller CVR-nr. Udstedelsesdato Salgsgenstand Salgsbeløb, inklusive rabatter og andet Momsbeløbet, eller at momsen udgør 20 procent af den samlede betaling Krav til forenklet faktura: Samme krav som til bon fra kasseapparat Virksomhedsnavn og CVR-nr. Fortløbende nummerering Virksomhedens adresse Private udgifter fejlagtigt fratrukket i virksomheden 409 Ikke-fradragsberettigede udgifter fejlagtigt fratrukket i virksomheden 224 SKAT stiller også krav vedrørende betaling med kontanter. Se notits om krav vedrørende kontante betalinger på side 2. SÆRNUMMER, FEBRUAR,

6 kriminalitet Er du sikret mod kriminalitet? u kan sikre dig på en række forskellige måder, men alligevel vil D der altid være en risiko for, at du bliver udsat for tab som følge af kriminalitet. Det kan være kriminalitet, som bliver begået mod din virksomhed af personer udefra. Det kan også være kriminalitet, som bliver begået af dine medarbejdere over for din virksomhed eller over for dine kunder. Der er ikke noget nyt i, at man kan forsikre sig mod tyveri. Men med den voksende digitalisering er der især øget fokus på, hvordan erhvervsvirksomhederne bedst sikrer sig mod tab, der skyldes misbrug af IT-systemerne. I dag er det muligt at købe forsikringer, der dækker mod tab, der skyldes kriminalitet, men hvad har din virksomhed brug for? Har du bare brug for en netbankforsikring, eller vil det også være relevant med dækning mod anden kriminalitet? TYVERI I EN IT-ALDER Hvis du som privatperson lider tab, når en hacker trænger ind i din netbank og stjæler dine penge, vil du som udgangspunkt få dækket dit tab af dit pengeinstitut. Hvis indbruddet sker via en netbank, der tilhører en erhvervsvirksomhed, dækker hverken pengeinstituttet eller de almindelige erhvervsforsikringer. Det kan betyde store tab. Hvis du vil være sikker på at få dækket dit tab, bliver du nødt til at tegne en forsikring mod indbrud i netbanken. Forsikringen dækker mod tab af penge på netbank-kontoen, men dækker også andre udgifter i forbindelse med indbruddet, eksempelvis udgifter til genopretning af data. Du kan også lide tab, hvis du eller dine ansatte udsættes for identitetstyveri, hvor en anden person overtager den digitale identitet. MEDARBEJDERE KAN OGSÅ UDGØRE EN RISIKO Desværre er der en risiko for, at medarbejderne i en virksomhed begår kriminalitet mod arbejdspladsen eller mod virksomhedens kunder. Hvis eksempelvis en ITmedarbejder eller en bogholder ændrer i opsætningen i de systemer, der foretager udbetalinger til løn eller måske fører indtægter over på en privat konto, der ikke tilhører virksomheden, kan din virksomhed risikere at få et økonomisk tab. Du kan også risikere, at du som arbejdsgiver bliver pålagt et erstatningsansvar for tab opstået hos dine kunder som følge af kriminelle handlinger, som dine medarbejdere foretager. HVAD SKAL JEG HAVE DÆKKET? Start med at finde ud af, hvor meget du allerede har dækket via dine erhvervsforsikringer. Hvordan er erstatningsansvar og tab dækket, hvis dine medarbejdere begår kriminalitet? Find så ud af, hvor dit behov reelt er. Hvad har du behov for, når det gælder beskyttelse mod netbankindbrud? Hvad risikerer du, hvis dine data bliver stjålet? Forstå, hvad du forsikrer dig imod, så du ikke kommer af med for mange penge, hvis risikoen er ikke-eksisterende. I nogle tilfælde kan det betale sig at købe forsikringerne hver for sig, i andre tilfælde vil det være relevant at få en samlet løsning, som sikrer dig ro i maven, og ressourcer til at genoprette de tab, du risikerer. Og husk, at den bedste forsikring altid fås ved at sikre sig godt og grundigt både i den fysiske og digitale verden. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Skattefri kørselsgodtgørelse kræver lønindtægt Både lønmodtagere og hovedaktionærer kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Særligt for hovedaktionærer er det vigtigt at føre et fuldstændigt og korrekt kørselsregnskab. Lønmodtagere Når du kører i egen bil i firmaets tjeneste, kan din arbejdsgiver udbetale dig skattefri kørselsgodtgørelse. Hvis I anvender statens takster, kan du i 2014 få udbetalt maksimalt 3,73 kroner/ km for de første kilometer, du har kørt i løbet af året. Det er en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Skattefri kørselsgodtgørelse gælder lønmodtagere og er en ren godtgørelsesordning. Du kan altså ikke som ansat fratrække et tilsvarende beløb på selvangivelsen, hvis din arbejdsgiver ikke vil udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Her er du henvist til at benytte det sædvanlige befordringsfradrag, som i 2014 er på 2,10 kroner/km. Hovedaktionærer strenge krav til kørebog Reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse gælder principielt også, hvis du er hovedaktionærer og kører i egen bil for firmaet. Men i praksis stilles strengere krav til kørselsregnskabet, da du som hovedaktionær jo ikke kan kontrollere dig selv. Det måtte en hovedaktionær sande i 2010, da han fik en dom fra Landsretten. Hovedaktionæren havde i visse tilfælde ikke husket at angive adresser for den erhvervsmæssige kørsel, og kørselsregnskabet indeholdt mindre fejl. Selvom han kunne sandsynliggøre, at han havde en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig kørsel, blev samtlige udbetalinger af kørselsgodtgørelser skattepligtige. Det kan altså få alvorlige konsekvenser, hvis du som hovedaktionær ikke fører en decideret kørebog eller sikrer, at dit kørselsregnskab opfylder de lovmæssige krav. Krav om løn Ifølge praksis er det en yderligere betingelse for skattefri kørselsgodtgørelse, at du modtager løn fra firmaet. Du kan altså ikke få hele din løn som skattefri kørselsgodtgørelse. Det måtte en hovedaktionær sande, da hun fik en dom i Østre Landsret. Retten anså hende ikke for ansat i selskabet, da hun ud over skattefri kørselsgodtgørelse kun havde fået fri telefon til en værdi af kroner. Det var altså ikke tilstrækkeligt, at hovedaktionæren var tilmeldt som direktør for selskabet. Retten udtalte: Sagsøgeren har valgt at give afkald på løn fra selskabet. Da sagsøgeren ikke har haft indtægtsgivende arbejde fra selskabet, anses hun ikke som lønmodtager i selskabet. Den registrerede A-indkomst på kroner vedrørende fri telefon kan ikke føre til andet resultat. Sagsøgeren kan derfor ikke modtage skattefri godtgørelse. SKAT har siden fuldt den linje. Man kan kun få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man modtager løn fra selskabet. SÆRNUMMER, FEBRUAR,

8 Rådhuspladsen Slagelse Tlf Fax VIGTIGE DATOER februar 2014 marts 2014 april 2014 maj ATP, feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellemstore), kvartalsmoms (mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, frist for nedsættelse af acontoskat 2014 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 3. Halvårsmoms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoskat (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små + mellem + store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse (lønmodtagere), gaveanmeldelse 7. ATP, feriekonto (timelønnede) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Etableringskonto, lønsumsafgift (måned), iværksætterordningen 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små + mellem + store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) 30. Indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2014 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2014 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: kr km: ,10 kr. Over 120 km: ,05 kr. kørselsgodtgørelse 2014 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,73 kr. Over km ,10 kr. Egen cykel eller knallert per km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2014 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,33 kr. Fri morgenmad ,60 kr. Fri frokost ,20 kr. Fri middag ,20 kr. 25 procent godtgørelse kr. straksafskrivning 2014 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks 2013 December ,3 November ,4 Oktober ,7 September ,6 August ,2 Juli ,2 Juni ,4 Maj ,6 April ,4 Marts ,7 Februar ,5 Januar ,7 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere