Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes."

Transkript

1 Resultatkontrakt december 2011 Sagsnr.: 2011/ Sagsbehandler: SBH Direktionssekretariatet 1. Indledning Rammerne for Beredskabsstyrelsens opgavevaretagelse har i 2011 været fastlagt i den tekniske forlængelse af den flerårige politiske aftale for redningsberedskabet efter 2006, som udløb 31. december Forligspartiernes aftale om en teknisk forlængelse indebar, at redningsberedskabets opgaveløsning samt projekterne fra den flerårige aftale om redningsberedskabet i al væsentlighed er fortsat uændret i Samtidig er der i 2011 gennemført tilpasninger og effektiviseringer for ca. 20 mio. kr. inden for redningsberedskabet. Redningsberedskabets politiske aftale for 2011 udløber pr. 31. december 2011, og der er d. 16. november 2011 indgået en ny et-årig aftale om redningsberedskabet for 2012 Derfor er der i denne resultatkontrakt for 2012 mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen igen lagt vægt på at formulere en række resultatmål med et fælles strategisk fokus på at sikre en videreførelse af Beredskabsstyrelsens nuværende opgaveudførelse med en fortsat høj kvalitet og effekt af opgaveløsningen. 1.1 Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Mission Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Vision Vi redder liv og miljø Vi vil være en ledende aktør i samfundets beredskab, nationalt og internationalt - samfundets garant for et robust beredskab ved de store, komplekse og usædvanlige hændelser. Vi er drivkraft for udvikling af beredskabet Vi vil være en drivkraft for udvikling af beredskabet. Vi vil styrke sammenhængen mellem det forebyggende og det afhjælpende beredskab og sikre, at de beredskabsfaglige uddannelser matcher fremtidens udfordringer. Vi vil inspirere de andre beredskabsaktører til at udvikle deres beredskab. Vi sætter beredskab på dagsordenen Vi vil sikre, at danske myndigheder og borgere er informeret om beredskabet og engageret i forebyggelse. Vi vil engagere borgerne i beredskabet, så de bliver mere selvhjulpne under kriser. Vi vil have et sammenhængende og samarbejdende beredskab. Vi vil have overblik.

2 Strategiske pejlemærker Redningsberedskabet skal videreudvikles i lyset af det aktuelle trusselsbillede, der peger på en øget risiko for voldsomme vejrfænomener og terrorhandlinger m.v. Kommuner og stat skal arbejde endnu bedre sammen om at sikre den bedst mulige forebyggende og afhjælpende indsats gennem en målrettet rådgivning og en synlig kommunikations- og kampagneindsats. Der skal ske en fortsat øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale inden for forebyggelsesområdet og det afhjælpende beredskab, herunder internationale indsatser. Redningsberedskabet skal tilrettelægges mere fleksibelt på grundlag af lokale risikovurderinger og en styrket indsamling og formidling af data og erfaringer, herunder gennem evalueringer af større indsatser m.v. Det beredskabsfaglige kompetenceniveau i kommunerne og staten skal videreudvikles og styrkes. Det skal ske gennem en øget fokusering på øvelsesvirksomhed, nye uddannelser og pædagogik. På det operative område skal Beredskabsstyrelsen målrette ressourcerne med særlig fokus på løsningen af rednings- og miljøopgaver, herunder CBRNE-opgaver (opgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer), og der skal udvikles en øget beredskabsevne i det statslige redningsberedskab. Der skal ske en styrkelse af det samlede beredskabs muligheder for endnu bedre at leve op til Danmarks internationale forpligtelser og at assistere ved ulykker og katastrofer i udlandet gennem øget koordination og hurtig respons, samt ved at inddrage internationale erfaringer. Beredskabsstyrelsen skal varetage sine opgaver ressourcebevidst, og der skal fokuseres på, at de administrative opgaver effektivt understøtter de beredskabsfaglige kerneopgaver. 1.2 Præsentation af produkter og ydelser samt mål for 2012 Beredskabsstyrelsens virksomhed er opdelt på følgende 3 eksternt rettede produkter/hovedopgaver: Operativt beredskab Uddannelsesvirksomhed Myndighedsopgaver Udover disse 3 eksternt rettede produkter varetager styrelsen også en række internt rettede opgaver under produktet: Støtteopgaver Inden for hvert af disse 4 produkter har styrelsen udarbejdet mål for udviklingen. Med henblik på at søge disse mål realiseret er der for 2012 fastsat resultatmål til styrelsens opgaveløsning inden for hvert produkt. 2/22

3 Nærmere oplysninger om Beredskabsstyrelsens opgaver og organisation m.v. kan findes på styrelsens hjemmeside: 2. Mål og målopfyldelseskrav Beredskabsstyrelsens kortsigtede styringsgrundlag udgøres af resultatkontrakten. Mål og målopfyldelseskrav i resultatkontrakten er udtryk for, hvad styrelsen på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at kunne virkeliggøre visionen og sikre, at styrelsen udvikler sin opgavevaretagelse i overensstemmelse med styrelsens mission. Beredskabsstyrelsens mål for 2012 er udledt på baggrund af styrelsens opgavehierarki, som dels skal sikre, at hele Beredskabsstyrelsens virke dækkes, dels at der ideelt set er sammenhæng fra finansiering til effekter. De overordnede mål i nærværende kontrakt er således udledt på produktniveau, mens resultatmål og specifikke krav til målopfyldelsen for 2012 er udledt på ydelses- og aktivitetsniveau. Beredskabsstyrelsens opgavehierarki fremgår af bilag 1. Der er ved fastlæggelsen af resultatmål og målopfyldelseskrav for 2012 lagt vægt på, at resultatkontrakten giver et overordnet billede af Beredskabsstyrelsens arbejde og angiver en række bredere resultatmål, hvorunder egentlige målopfyldelseskrav formuleres. Opfølgningen på de specifikke målopfyldelseskrav vil dermed konkret angive graden af målopfyldelse for det enkelte resultatmål. Planlægningsgrundlaget for 2012 tager udgangspunkt i, at Beredskabsstyrelsens kerneopgaver og basisproduktion skal fastholdes. Dette indebærer en videreførelse af en række resultatmål fra tidligere år. Der er i den forbindelse i 2012 sat yderligere fokus på at sikre mål for de eksisterende kerneopgavers kvalitet og effekt. Beredskabsstyrelsen vil i 2012 fortsat fokusere på resultatmål, som er orienteret mod de eksternt rettede opgaver og brugerrettede ydelser. Kontrakten og dermed de enkelte resultatmål er udarbejdet inden for ovenstående strategiske fokus og de for 2012 givne bevillingsmæssige rammer. Beredskabsstyrelsens overordnede økonomi fremgår af kontraktens afsnit 3. Resultatmål og målopfyldelseskrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende 4 typer: Effekt (E) Kvalitet (K) Produktivitet (Pr) Aktivitet (A) De konkrete mål for 2012 fremgår af de følgende afsnit Fremstillingen er struktureret ud fra styrelsens opgavehierarki de 4 produkter og de dertil knyttede ydelser og aktiviteter. En oversigt over baggrund og målopfyldelse samt over den detaljerede beskrivelse af de enkelte resultatmål fremgår af bilag 2, der udgør grundlaget for opgørelsen af målopfyldelsen. 2.1 Operativt beredskab Produktet omfatter varetagelsen af de statslige opgaver vedrørende ydelserne statsligt assistanceberedskab, uddannelse af værnepligtige, kommunale støttepunkter, nukleart bered- 3/22

4 skab og kemisk beredskab. Herudover henføres også uddannelse af personel fra det statslige redningsberedskab til produktet. Med henblik på at realisere målet for produktet Operativt beredskab er der for 2012 fastsat følgende resultatmål til produktet: Operativt RESULTATMÅL 2012 Beredskab Mål Ydelse Nettoomkostning: 329,5 mio. kr. Vægtning i kontrakten: 40 pct. Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger såvel nationalt som internationalt. Beredskabsstyrelsen skal fortsat tilbyde en kompetencegivende værnepligtsuddannelse, der er nyttig for samfundet og redningsberedskabet, og som samtidig opleves som anvendelig, interessant og Statsligt assistanceberedskaningsberedskab skal være fremme hurtigst Resultatmål 1.1 (K): Det statslige red- muligt ved alarmering til akutte niveau-3- assistancer vedr. brand, redning og uheld med farlige stoffer svarende til, at 98 pct. af assistancerne er fremme inden for 2 timer. Resultatmål 1.2 (K): Rekvirenterne skal være tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer svarende til, at 95 pct. af rekvirenterne er tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer. Resultatmål 1.3 (K): Beredskabsstyrelsen skal fastholde en øget anvendelse af frivillige svarende til, at der anvendes frivillige ved minimum 25 pct. af assistancerne. Uddannelse værnepligtige af Resultatmål 1.4 (A): Måltallet om uddannelse af 690 værnepligtige til 6 måneders tjeneste må maksimalt afvige med 2 pct. Resultatmål 1.5 (K): De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt til at kunne indgå i redningsberedskabet såvel i tjenestetiden som efter aftjent værnepligt i 48-timers beredskabet eller som frivillig eller ansat i redningsberedskabet svarende til, at 85 pct. af de værnepligtige har bestået funktionsuddannelse indsats og redning, samt at 65 pct. af de værnepligtige har været udstationeret ved et kommunalt beredskab. Resultatmål 1.6 (E): Værnepligtsuddannelsen skal kvalificere de værnepligtige til at kunne håndtere aktuelle såvel som fremtidige situationer i redningsberedskabet og i deres civile liv på en bedre måde, end hvis de ikke har gennemført uddannelsen i brand, redning og miljø svarende til, at 80 pct. af de værnepligtige angiver, at de har kunnet 4/22

5 tidssvarende af den værnepligtige. anvende elementer af uddannelsen i deres civile liv, og at uddannelsen har kvalificeret dem til at kunne håndtere og opgaver i dagligdagen på en bedre måde. Nukleart beredskab Resultatmål 1.7 (K): Beredskabsstyrelsen skal styrke det permanente målesystem og sikre en fortsat tilvejebringelse af valide data til anvendelse i det nukleare beredskab svarende til, at målesystemets funktionalitet i måleperioden er mindst 80 pct. 2.2 Uddannelsesvirksomhed Produktet omfatter Beredskabsstyrelsens gennemførelse af uddannelsesvirksomhed for alle aktører inden for beredskabsområdet, herunder de kommunale redningsberedskaber og politiet. Med henblik på at realisere målet for produktet Uddannelsesvirksomhed er der for 2012 fastsat følgende resultatmål for produktet: Uddannelses- RESULTATMÅL 2012 virksomhed Mål Ydelse Nettoomkostning: 32,0 mio. kr. Vægtning i kontrakten: 20 pct. På uddannelsesområdet skal styrelsen øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage m.v., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse. Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl. Resultatmål 2.1 (E): Kursisternes erhvervede beredskabsfaglige kompetencer skal nyttiggøres i forbindelse med opgavevaretagelsen i beredskabet samt bidrage til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse for så vidt angår både afhjælpende og forebyggende tiltag svarende til, at 75 pct. af kursisterne angiver, at de har kunnet anvende erhvervede kompetencer i forbindelse med opgavevaretagelsen. Resultatmål 2.2 (Pr): Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og på Beredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkersten skal fastholdes på et højt niveau svarende til, at kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder er mere end 80 pct.* *Der arbejdes i 2012 med etablering af endnu et produktivitetsmål for skoleområdet til brug for resultatkontrakt /22

6 2.3 Myndighedsopgaver Produktet omfatter Beredskabsstyrelsens varetagelse af opgaverne vedrørende ydelserne forebyggelse, beredskabsudvikling, tilsyn og beredskabsplanlægning, varslingsberedskabet og frivillige i redningsberedskabet. Med henblik på at realisere målet for produktet Myndighedsopgaver er der for 2012 fastsat følgende resultatmål: Myndighedsopgaver RESULTATMÅL 2012 Mål Ydelse Nettoomkostning: 79,4 mio. kr.. Vægtning i kontrakten: 30 pct. På tilsyns- og rådgivningsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden. Forebyggelse Resultatmål 3.1 (K): Beredskabsstyrelsen skal yde en god service ved at sikre hurtig respons på henvendelser i sager vedrørende brandforebyggelse på centrale borger- og virksomhedsrettede områder svarende til, at 80 pct. af sagerne vedr. brandtekniske godkendelser (sikkerhedsdokumenter og rapporter) og skumslukningsog overrislingsanlæg skal være behandlet inden for 20 dage, mens 80 pct. af sagerne ved øvrige brandtekniske godkendelser samt telte skal være behandlet inden for 15 dage. Derudover gælder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for brandtekniske godkendelser (sikkerhedsdokumenter og rapporter) og skumsluknings- og overrislingsanlæg ikke må overstige 22 arbejdsdage, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for øvrige brandtekniske godkendelser samt telte må ikke overstige 15 arbejdsdage. Resultatmål 3.2 (E): Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige væsker er kendt og bidrager til at lette kommunernes sagsbehandling af virksomheder omfattet af de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker svarende til, at 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at de kender vejledningen, og at denne har haft en positiv effekt på arbejdet med brandforebyggelse. 6/22

7 Resultatmål 3.3 (A): Beredskabsstyrelsen skal styrke den adfærds- og holdningspåvirkende forebyggelse inden for rammen hjemmets sikkerhed ved at udarbejde borgerrettet information med baggrund i de brandforebyggende regler svarende til, at informationsmaterialet er udarbejdet og offentliggjort, og at der er udarbejdet kampagnemateriale til brug for de enkelte kommuners opmærksomhedskampagner. Tilsyn og Resultatmål 3.4 (A): Beredskabsstyrelsen skal belyse bered- effekten af KRISØV 2011 ved at evaluere hvorledes erfaringer og anbefalinger fra KRISØV 2011 er blevet anskabsplanlægninvendt blandt relevante aktører i beredskabet svarende til, at en undersøgelse af myndighedernes implementering af anbefalingerne fra KRISØV er udarbejdet. Resultatmål 3.5 (K): Beredskabsstyrelsen skal fastholde kvaliteten i styrelsens tilsyns- og rådgivningsvirksomhed over for det kommunale redningsberedskab svarende til, at en indledende behandling af planer for 75 pct. af kommunernes risikobaserede dimensionering er gennemført inden for 5 uger, mens 75 pct. af anmodningerne fra kommunerne om rådgivning er behandlet inden for 2 uger. Varslingsberedskabet Resultatmål 3.6 (A): Beredskabsstyrelsen skal i samarbejde med primært departementet bidrage til Danmarks aktive deltagelse i det internationale beredskabssamarbejde - særligt i forhold til Danmarks EUformandskab svarende til, at Beredskabsstyrelsen har gennemført en workshop om styrkelse af civilbeskyttelsesarbejdet i EU, EU-generaldirektørmødet og 2 statusog strategimøder. Resultatmål 3.7 (K): Sirenevarslingssystemet skal bevare den højst mulige grad af funktionalitet under den nye vedligeholdelseskontrakt svarende til, at 98,5 pct. af de sirener som er i drift på store hyledag gennemfører alarmen, og at 90 pct. af de fejlmeldte sirener håndteres inden for de fastsatte responstider. 2.4 Støtteopgaver Produktet omfatter Beredskabsstyrelsens varetagelse af opgaver vedrørende ydelserne hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Det vil sige styrelsens departementsog ledelsesbetjening samt opgaver vedrørende generel kommunikation, økonomi, personale, IT og intern service. Herudover medgår opgavevaretagelsen inden for produktet Støtteopgaver til at sikre løsningen af styrelsens eksternt rettede opgaver. 7/22

8 I resultatkontrakten er der under dette produkt fastsat 3 resultatmål med henblik på at realisere målet for Støtteopgaver : Støtteopgaver RESULTATMÅL 2012 Mål Ydelse Nettoomkostning: 68,1 mio. kr. Vægtning i kontrakten: 10 pct. Beredskabsstyrelsen skal fremme sin mission og efterleve sine værdier med en ressourcebevidst effektivitet. Organisationen skal være let at overskue og fleksibel i forhold til opgaverne. Den skal være fremadrettet og tiltrækkende for engagerede, dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, der kan lide at skabe resultater, og som ønsker en konstant og målrettet kompetenceudvikling. Hjælpefunktioner Resultatmål 4.1 (K): Brugerne af Beredskabsstyrelsens hjemmeside skal opleve en høj nytteværdi af at besøge brs.dk, og hjemmesiden skal understøtte og kvalificere styrelsens opgavevaretagelse svarende til, at Beredskabsstyrelsens hjemmeside skal vurderes til mindst 4 ud af 5 netkroner. Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner Resultatmål 4.2 (A): Der gennemføres FO- KUS-samtaler og udarbejdes individuelle handlingsplaner for at sikre, at der sker en målrettet, systematisk og strategisk kompetenceudvikling svarende til, at der er udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere. Resultatmål 4.3 (A): For at sikre det lavest mulige sygefravær i Beredskabsstyrelsen skal der kontinuerligt være fokus på forebyggende initiativer og fastholdelse af et lavt niveau for sygefravær svarende til et maksimalt gennemsnitligt sygefravær på 5 arbejdsdage pr. medarbejder. 8/22

9 3. Omkostninger I det følgende redegøres for den forventede fordeling af omkostninger på produkter og ydelser i 2012 for Beredskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Denne fremgår af redningsberedskabet i finanslovsforslaget for 2012, der tildeler en nettoudgiftsbevilling på 509,0 mio. kr prisniveau (mio. kr.) Nettoomkostninger Operativt beredskab 329,5 Statsligt assistanceberedskab 120,3 Uddannelse af værnepligtige 175,5 Kommunale støttepunkter 6,7 Kemisk beredskab 10,8 Nukleart Beredskab 16,2 Uddannelsesvirksomhed 32,0 Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl. 32,0 Myndighedsopgaver 79,4 Forebyggelse 20,8 Beredskabsudvikling 11,2 Tilsyn og beredskabsplanlægning 5,2 Internationalt beredskabssamarbejde 6,1 Varslingsberedskabet 27,3 Frivillige i redningsberedskabet 8,8 Støtteopgaver 68,1 Hjælpefunktioner 6,9 Generel ledelse og administration 61,2 I alt 509,0 Tabellen er tilpasset til omkostningsbaseret bevilling, og de budgetterede omkostninger er fordelt på produkter og ydelser. Til brug herfor er brugt Beredskabsstyrelsens fordelingsmodel, der er udarbejdet på baggrund af det omkostningsbaserede regnskab 1. Fordelingen er foretaget på baggrund af de enkelte produkters og ydelsers relative andel af de samlede forventede nettoomkostninger i Endvidere bemærkes det, at omkostninger i relation til uddannelse af personel fra det statslige redningsberedskab er medtaget under ydelsen statsligt assistanceberedskab. 1 For en nærmere redegørelse herfor henvises til Beredskabsstyrelsens notat Notat om simplificering af fordeling af løn- og driftsomkostninger i styrelsen af 13. september 2007 samt Notat om korrektion af fordelingsmodel i forhold til manglende assistancetid i fordelingsnøglerne 2 af 12. oktober /22

10 4. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering Kontrakten træder i kraft 1. januar 2012 og forudsættes at omfatte perioden frem til udgangen af Resultatmål og krav omfatter således Beredskabsstyrelsen rapporterer løbende til Forsvarsministeriet om status for kontrakten. Afrapportering på kontraktens målopfyldelse skal ske til departementet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, hvor afrapporteringen indgår. Herudover udarbejdes en skriftlig midtvejsstatus til departementet for 1. halvår i kontraktåret. Afrapporteringen omfatter en vurdering af den konkrete målopfyldelse for de enkelte resultatmål opgjort i oversigtsform i henholdsvis opfyldt/ikke opfyldt og pct. suppleret med uddybende bemærkninger i henhold til Forsvarsministeriets nye interne vejledning om resultat- og direktørkontrakter. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for styrelsens opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. Forhandlinger om fornyelse af kontraktstyringsaftalen indledes i efteråret Bilag 1: Bilag 2: Beredskabsstyrelsens opgavehierarki Oversigt over resultatmålenes baggrund og målopfyldelse samt detaljeret beskrivelse af målopfyldelseskravene 10/22

11 Bilag 1. Beredskabsstyrelsens opgavehieraki Mission/ Effekt Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Produkter (svarer til hovedopgaver på FL) Operativt Beredskab Uddannelsesvirksomhed Myndighedsopgaver Støtteopgaver Ydelser (svarer til hovedformål på FL) Statsligt assistance beredskab Uddannelse af værnepligtige Kommunale støttepunkter Kemisk beredskab Nukleart beredskab Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl. Forebyggelse Tilsyn og beredskabsplanlægning Beredskabsudvikling Varslingsberedskab Frivillige i redningsberedskabet Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration Centrale aktiviteter (svarer til hovedprodukter i BRS produktkatalog) Ressourcer Finansielle midler Indsatser ydelser af assistancer på niveau 2 og 3 International indsats Statslige frivillige Uddannelse af værnepligtige herunder i brand, redning og miljøindsats Værnepligtsadministration 98,0 årsværk, kontorlokaler, varslingssirener m.v. Kemiske analyser, vurderinger, rådgivning samt forskning og udvikling Atomberedskab, herunder A-måling og tilsyn m.v. Rådgivning, øvelser, beredskabsplaner og totalforsvarssamarbejde Ressourcedatabasen 407,0 årsværk, 5 centre og 1 frivilligcenter med øvelsesplads og brand- og redningsmateriel m.v., A-målestationer og 1 laboratorium samt måneders-værnepligtige og ca. 500 frivillige Nettoomkostning 329,5 mio. kr. Chef- og lederuddannelse Kommunale uddannelser Operative kurser Pædagogiske kurser 40,0 årsværk, 1 skole, 1 kursusejendom, 1 øvelsesplads, uddannelsesmateriel Nettoomkostning 32,0 mio. kr. Farligt gods Rådgivning Udstillinger m.v. Møder, seminarer og andre arrangementer Brandforebyggelse Vidensindsamling Udredningsgruppe Beredskabsplanlægning og krisestyring Internationalt samarbejde Dimensionering af kommunale redningsberedskaber Sårbarhedsvurderinger Statistik og data Drift af varslingssystemet Tilskud til uddannelse af frivillige m.v. (tilskudsadministration) Projekter til øget anvendelse af frivillige Drift af bygninger m.v. IT-drift Information Departementsbetjening Ledelsesbetjening Økonomistyring Personalestyring 98,0 årsværk, kontorlokaler, varslingssirener m.v. 84,0 årsværk, kontorlokaler m.v.. Nettoomkostning 79,4 mio. kr. Nettoomkostning 68,1 mio. kr.

12 Målopfyldelsesgrad Bilag 2. Beskrivelse af baggrund og målopfyldelse for de enkelte resultatmål samt detaljeret kravsbeskrivelse. Bilag 2 indeholder en nærmere beskrivelse af de årlige resultatmål og deres overordnede hensigt samt relaterede målopfyldelseskrav for Beredskabsstyrelsen anvender generelt den tekniske opgørelsesmetode af resultatkravene aktivt som ledelsesinstrument, idet det er hensigten med opgørelsesmetoden, at denne skal understøtte motivationen blandt medarbejderne til at gøre deres yderste i forhold til at nå målet. Opgørelsesmetoden bliver derfor valgt, så den motiverer til at nå så meget af målet som muligt, herunder til, at der fortsat arbejdes på målet, selvom det måtte vise sig, at der ikke kan opnås fuld målopfyldelse. Beredskabsstyrelsen anvender 3 forskellige tekniske opgørelsesmetoder til dette formål: Trinvis kurve Forholdsvis kurve Knækket kurve Den trinvise kurve anvendes fortrinsvis til aktivitetsbaserede krav, hvor det samlede produkt dannes af en række hovedaktiviteter, som hver bidrager med en procentandel til målangivelsen. Trinene vælges således, at vægtningen mellem de enkelte trin afspejler den relevans, den enkelte aktivitet har for Beredskabsstyrelsens eksternt rettede opgavevaretagelse. Den forholdsvise og den knækkede kurve anvendes begge fortrinsvis til kvalitets- eller effektkrav. Den forholdsvise kurve anvendes, hvor sammenhængen mellem 100 procents opfyldelse og en acceptabel opfyldelse er meget tæt. Den knækkede kurve anvendes, når incitamentet til at nå det acceptable niveau skal være meget stærkt mens målopfyldelsen ikke påvirkes i samme grad ved mindre afvigelser, da 100 pct. s målopfyldelsen vurderes til at være meget ambitiøs. Nedenstående figur viser de 3 metoders indflydelse på målopfyldelsen Trinvis Forholdsvis "Knækket"

13 OPERATIVT BEREDSKAB Ydelse: Statsligt assistanceberedskab Resultatmål 1.1 (K): Det statslige redningsberedskab skal være fremme hurtigst muligt ved alarmering til akutte niveau 3-assistancer vedr. brand, redning og uheld med farlige stoffer. Baggrund: Beredskabsstyrelsen er en integreret del af det samlede, niveaudelte redningsberedskab. Det er således vigtigt, at Beredskabsstyrelsens beredskabscentre kan leve op til på forhånd fastsatte responstider. Det niveaudelte beredskab er tilrettelagt sådan, at det statslige redningsberedskab skal kunne nå frem med niveau-3-assistance inden for ca. 2 timer. Resultatmålet omfatter alle akutte assistancer inden for dækningsområderne, dvs. ikke på forhånd aftalte eller planlagte assistancer samt assistancer uden for dækningsområdet. Hensigt: Resultatmålet skal generelt medvirke til, at styrelsen hele tiden optimerer sin evne til at rykke hurtigst muligt ud ved alarmeringer. Det statslige redningsberedskab skal ved alarmering til niveau-3-assistancer være fremme hurtigst muligt og ankomme til indsatsområdet senest 2 timer efter alarmeringen. Hvis under 98 pct. af assistancerne overholder målet, opgøres målopfyldelsen forholdsmæssigt. Når 98 pct. af assistancerne eller derover overholder målet, opnås en målopfyldelse på 100 pct. Resultatmål 1.2 (K): Rekvirenterne skal være tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer. Baggrund: Beredskabsstyrelsen har ved hjælp af tilfredshedsmålinger sat fokus på rekvirenternes (kommunale redningsberedskaber, politi m.fl.) samlede oplevelse af beredskabscentrenes assistancer. Der lægges med resultatmålet op til at fastholde et meget højt generelt tilfredshedsniveau med assistancerne. Hensigt: Oplysningerne skal anvendes dels til kvalitetsudvikling af Beredskabsstyrelsens ydelser, dels som en indikator for, hvilket hovedområde(r) Beredskabsstyrelsen særligt skal fokusere på for at kunne videreudvikle det statslige redningsberedskab. Andelen af rekvirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse med en ydet assistance, skal være minimum 95 pct. Et tilfredshedsniveau på mellem 70 og 85 pct. giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 pct., mens et tilfredshedsniveau fra 85 til 95 pct. giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet fra 90 til 100 pct. Resultatmål 1.3 (K): Beredskabsstyrelsen skal fastholde en øget anvendelse af frivillige. Baggrund: Anvendelsen af statslige frivillige i det daglige beredskab sikrer en udnyttelse af erhvervede faglige kompetencer på beredskabsområdet samt et kvalificeret supplement til det daglige beredskab i forbindelse med løsning af mandskabskrævende opgaver. Det er Beredskabsstyrelsens intention at fastholde et øget aktivitetsniveau for de statslige frivillige med hensyn til indsatser og øvelsesaktiviteter. Hensigt: At sikre nyttiggørelse af det potentiale, som de frivillige udgør for redningsberedskabet. 13/22

14 Frivillige skal deltage i mindst 25 pct. af Beredskabsstyrelsens indsatser. Når mellem 12 og 20 pct. af indsatserne har deltagelse af frivillige, opnås en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt mellem 0 og 80 pct. Når der ved 20 til 25 pct. af indsatserne er deltagelse af frivillige, opnås der en målopfyldelse, som opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet fra 80 til 100 pct. Ydelse: Uddannelse af værnepligtige Resultatmål 1.4 (A): Måltallet om uddannelse af 690 værnepligtige til 6 måneders tjeneste skal afvige mindst muligt. Baggrund: Den politiske aftale fastsætter antallet af værnepligtige, der årligt skal uddannes i beredskabet. Beredskabsstyrelsens bevilling samt indretningen af det statslige redningsberedskab er således bl.a. fastlagt i sammenhæng med, at der hvert år skal uddannes 690 værnepligtige til 6 måneders tjeneste. På den baggrund tillægges det stor betydning, at såvel beregningen af indkaldelsesholdenes størrelse som den praktiske gennemførelse af værnepligtsuddannelsen, herunder minimering af skader og frafald, understøtter, at antallet rammes så præcist som muligt. Hensigt: At sikre det fornødne grundlag for udrykningsvagten og 48 timers beredskabet 100% Afvigelse maksimalt +/- 2 pct. 75% Afvigelse +/- i intervallet >2 <= 4 pct. 50% Afvigelse +/- i intervallet >4 <= 5 pct. 0% Afvigelse +/- >5 pct. Resultatmål 1.5 (K): De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt til at kunne indgå i redningsberedskabet såvel i tjenestetiden som efter aftjent værnepligt i 48-timers beredskabet, eller som frivillig eller ansat i redningsberedskabet. Baggrund: Værnepligtsuddannelsen er sammensat af en række uddannelsesforløb inden for fagområderne brand, redning og miljø. Disse forløb kvalificerer de værnepligtige til fagligt at kunne indgå i det niveaudelte beredskab. Med resultatmålet lægges op til at fastholde et meget højt beståelsesniveau i forhold til både redningsuddannelsen og indsatsuddannelsen. Redning er en kernekompetence i relation til varetagelsen af opgaver for niveau-3 beredskabet. Indsatsuddannelsen er en uddannelse, der efter bestået prøve kvalificerer til at virke som hel- eller deltidsansat brandmand. Som led i samarbejdet mellem stat og kommuner får de værnepligtige efter bestået indsatslederuddannelse mulighed for at blive udstationeret hos et kommunalt redningsberedskab eller Falck. Hensigt: At bidrage til at sikre kvalitet i opgaveløsningen i det niveaudelte beredskab. 40% Funktionsuddannelse indsats: En beståelsesprocent mellem 71 og 80 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 pct., mens en beståelsesprocent fra 80 til 85 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet fra 90 til 100 pct. 40% Funktionsuddannelse redning: En beståelsesprocent mellem 71 og 80 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 pct., mens en beståelsesprocent fra 80 til 85 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet fra 90 til 100 pct. 20% 65 pct. af de værnepligtige, der består indsatsuddannelsen, skal som et led i værnepligtsuddannelsen udstationeres til et kommunalt redningsberedskab eller Falck 14/22

15 Resultatmål 1.6 (E): Værnepligtsuddannelsen skal kvalificere de værnepligtige til at kunne håndtere aktuelle såvel som fremtidige situationer i redningsberedskabet og i deres civile liv på en bedre måde, end hvis de ikke har gennemført uddannelsen i brand, redning og miljø. Baggrund: Beredskabsstyrelsen gennemfører årligt en effektmåling, hvor de værnepligtige når der er gået en vis tid efter hjemsendelse spørges om deres vurdering af bl.a. ovenstående udsagn. Effektmålingen skal vise, hvad værnepligtsuddannelsen har betydet for den enkelte og for samfundet som helhed. Målingen i 2012 vil omfatte værnepligtige, der har afsluttet værnepligtsuddannelsen i perioden 1. april marts Hensigt: At sikre, at den kompetencegivende uddannelse, som gives, er nyttig for den enkelte, samfundet og redningsberedskabet. Mindst 80 pct. af de værnepligtige erklærer sig efter værnepligtsuddannelsen enige / meget enige" i, at de vil kunne bruge elementer af uddannelsen i det civile liv, og at værnepligtsuddannelsen har kvalificeret dem til at kunne håndtere såvel aktuelle som fremtidige situationer og opgaver i dagligdagen på en bedre måde, end hvis de ikke havde gennemført værnepligtsuddannelsen i beredskabet. Effekten målt som graden af enighed og udtrykt ved en pct. mellem 60 og 75 af besvarelserne giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 pct., mens en effekt målt som graden af enighed og udtrykt ved en pct. fra 75 til 80 af besvarelserne giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet fra 90 til 100 pct. Ydelse: Nukleart beredskab Resultatmål 1.7 (K): Beredskabsstyrelsen skal styrke det permanente målesystem og sikre en fortsat tilvejebringelse af valide data til anvendelse i det nukleare beredskab Baggrund: Det nukleare beredskab omfatter et måleberedskab i Danmark og Grønland. En del af måleberedskabet består af 11 faste målestationer i Danmark samt to filtermålestationer det permanente målesystem (PMS). Det permanente målesystem udskiftes med nye og teknisk opdaterede måleenheder samt et nyt styresystem, som indkøres i De hidtidige måleenheder fungerer sideløbende med implementering af nye enheder i 2012, hvorved funktionaliteten af det permanente målesystem fastholdes under implementeringen af de nye enheder. Data fra måleberedskabet anvendes som beslutningsgrundlag for Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab og kan desuden indgå i en række øvrige danske og internationale myndigheders og samarbejdspartneres beslutningsgrundlag, herunder danske sektormyndigheder og myndigheder i EUlande. Kvalitetsmålet har til formål at sikre, at de nye måleenheder i Danmark indkøres, og at data er tilgængelige i stigende omfang, således at det permanente målesystem efter 2012 er opdateret. Idet data fortsat er tilgængelige fra de hidtidige måleenheder samtidig med indkøring af nye måleenheder, vil måleberedskabet ikke blive kompromitteret af en eventuel midlertidig lavere tilgængelighed for så vidt angår de nye måleenheder. Hensigt: Det permanente målesystem skal være et troværdigt alarmeringssystem, som er i stand til at detektere et forhøjet strålingsniveau, der hidrører fra unaturlige kilder, og som kan skyldes udslip af radioaktive stoffer fra uheld på kernekraftværker, der ikke er blevet varslet ifølge de internationale aftaler. Målopfyldelse 15/22

16 30 % Nye måleenheder på de 11 faste målestationer og 2 filtermålestationer i Danmark er implementeret, og der er iværksat er system til opgørelse af målesystemets alarmeringsfunktionalitet (opgøres som en funktionalitetsprocent). 70 % Målesystemets funktionalitet i måleperioden er mindst 80 pct. UDDANNELSESVIRKSOMHED Ydelse: Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl. Resultatmål 2.1 (E): Kursisternes erhvervede beredskabsfaglige kompetencer skal nyttiggøres i forbindelse med opgavevaretagelsen i beredskabet samt bidrage til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse for så vidt angår både afhjælpende og forebyggende tiltag. Baggrund: Beredskabsstyrelsen gennemfører en effektmåling, hvor kursisterne når der er gået en vis tid efter endt uddannelse spørges om deres vurdering af bl.a. ovenstående udsagn. Effektmålingen skal vise, hvad de beredskabsfaglige uddannelser har betydet for den enkelte og for samfundet som helhed. Målingen vil omfatte kursister, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter ved Beredskabsstyrelsens uddannelsessteder i perioden 1. april marts Hensigt: At sikre, dels at der tilbydes beredskabsfaglige uddannelser tilpasset både beredskabets og samfundets behov, dels at uddannelserne reelt bidrager til en styrket og mere effektiv varetagelse af opgaverne i beredskabet. Mindst 75 pct. af kursisterne giver udtryk for, at de erhvervede beredskabsfaglige kompetencer nyttiggøres i forbindelse med opgavevaretagelsen i beredskabet samt bidrager til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse for så vidt angår både afhjælpende og forebyggende tiltag. Effekten målt som en pct. mellem 55 og 70 af de besvarelser, der modtages, giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 pct., mens effekten målt som en pt. mellem 71 og 75 af de besvarelser, der modtages, giver en målopfyldelse, som opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 90 og 100 pct. Resultatmål 2.2 (Pr): Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og på Beredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkersten skal fastholdes på et højt niveau. Baggrund:. Beredskabsstyrelsen tilstræber generelt, at samfundet og beredskabet får størst mulig gavn af de ressourcer, faciliteter og kompetencer, som uddannelsesstederne er i besiddelse af. Resultatmålets opfyldelse baseres på Beredskabsstyrelsens kapacitetsudnyttelsesmodel, som anvendes til at beregne et udtryk for udnyttelsen af de bygningsmæssige kapaciteter. Resultatmålet fordrer dels et stadigt fokus på markedsføringstiltag, fleksibel planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt, dels udvikling, udbud og gennemførelse af relevante kursusaktiviteter m.v. i tæt dialog med brugerne. Hensigt: At sikre en effektiv ressourceudnyttelse af Beredskabsstyrelsens kursusfaciliteter 80 % af Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og Beredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkersten er udnyttet. Målopfyldelsen opgøres således, at en kapacitetsudnyttelse på mellem 66 og 75 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet 0 90 pct., mens en kapacitetsudnyttelse på mellem 75 og 80 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet 90 til 100 pct. Kapacitetsudnyttelsen beregnes som i /22

17 MYNDIGHEDSOPGAVER Ydelse: Forebyggelse Resultatmål 3.1 (K): Beredskabsstyrelsen skal yde en god service ved at sikre hurtig respons på henvendelser i sager vedrørende brandforebyggelse på centrale borger- og virksomhedsrettede områder. Baggrund: Beredskabsstyrelsen har i en årrække fastholdt mål for sagsbehandlingstiderne på centrale borger- og virksomhedsrettede områder. Resultatkravet omfatter konkrete sager vedrørende brandtekniske godkendelser i forbindelse med behandling af sikkerhedsdokumenter og rapporter i relation til risikobekendtgørelsen (SEVESO), opgradering af skumsluknings- og overrislingsanlæg, øvrige brandtekniske godkendelser samt telte. Som grundlag for oplysning af sagerne skal Beredskabsstyrelsen i stigende omfang inddrage europæiske og amerikanske standarder og branchevejledninger, hvorved disse sager er blevet større og mere komplekse. Dette indebærer, at hver enkelt sag generelt tager længere tid at behandle, hvilket afspejles i målopfyldelseskravene. Sagerne vedrørende opgradering af skumsluknings- og overrislingsanlæg er et midlertidigt fænomen, idet de udspringer af en overgangsordning, der udløber i januar Disse sager forventes især at blive modtaget sidst på året tæt på overgangsperiodens udløb. Hensigt: At medvirke til, at det offentlige yder en god service på de borger- og virksomhedsrettede områder. 20 % Brandtekniske godkendelser i forbindelse med sikkerhedsdokumenter og rapporter: 80 % af de indgående henvendelser i sager vedr. virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen (Seveso-virksomheder) skal være behandlet på en af følgende måder inden for 20 arbejdsdage: Sagen er færdigbehandlet, eller der er anmodet om yderligere dokumentation, hvor dette er relevant. 20 % Skumsluknings- og overrislingsanlæg: 80 % af de indgående henvendelser i sager vedr. opgradering af skumsluknings- og overrislingsanlæg skal være behandlet på en af følgende måder inden for 20 arbejdsdage: Sagen er færdigbehandlet, eller der er anmodet om yderligere dokumentation, hvor dette er relevant. 20 % Øvrige brandtekniske godkendelser samt telte: 80 % af de indgående henvendelser i sager vedr. godkendelser af øvrige brand- og eksplosionsfarlige virksomheder samt telte skal være behandlet på en af følgende måder inden for 15 arbejdsdage: Sagen er færdigbehandlet, eller der er anmodet om yderligere dokumentation, hvor dette er relevant. 40 % Brandtekniske godkendelser i forbindelse med sikkerhedsdokumenter og rapporter: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle indgående henvendelser i sagerne overstiger ikke 22 arbejdsdage. Skumsluknings- og overrislingsanlæg: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overstiger ikke 22 arbejdsdage. Øvrige brandtekniske godkendelser samt telte: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle indgående henvendelser i sagerne overstiger ikke 15 arbejdsdage. Resultatmål 3.2 (E): Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige væsker er kendt og bidrager til at lette kommunernes sagsbehandling af virksomheder omfattet af de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Baggrund: I 2010 publicerede Beredskabsstyrelsen en vejledning om brandfarlige væsker, som uddyber en række punkter i bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Vejlednin- 17/22

18 gens primære målgruppe er sagsbehandlerne i kommunerne. Effektmålingen skal vise, om vejledningen har været en god støtte for kommunernes forståelse af reglerne i forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelse af virksomheder og oplag. Desuden skal målingen afdække det generelle kendskab til vejledningen. Hensigt: At sikre, at Beredskabsstyrelsens vejledninger om brandforebyggende regler er udformet på en måde, så de anvendes af kommunerne og letter behandlingen af konkrete sager. 40 % Det generelle kendskab til vejledningen måles som en procentandel af kommunerne, der tilkendegiver at kende vejledningen. En procentandel på mellem 40 og 65 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 %, mens en procentandel på mellem 65 og 75 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 90 og 100%. 60 % Effekten af vejledningen måles som en procentandel af kommunerne, der tilkendegiver, at vejledningen har bidraget positivt. En procentandel på mellem 25 og 65 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 0 og 90 %, mens en procentandel på mellem 65 og 75 giver en målopfyldelse, der opgøres forholdsmæssigt inden for intervallet mellem 90 og 100%. *Da Beredskabsstyrelsen ikke har arbejdet med kendskab og effekt af vejledninger på forebyggelses området før, er målopfyldelseskravet skønsmæssigt fastsat. Resultaterne af årets undersøgelse vil danne basis for fremtidige målinger. Resultatmål 3.3 (A): Beredskabsstyrelsen skal styrke den adfærds- og holdningspåvirkende brandforebyggelse ved at udarbejde borgerrettet informationsmateriale med baggrund i de brandforebyggende regler. Baggrund: Såvel de kommunale redningsberedskaber som Beredskabsstyrelsen modtager jævnligt henvendelser fra borgere om, hvilke brandforebyggende regler, der gælder for almindelige borgere. Derfor har Beredskabsstyrelsen påbegyndt udgivelse af borgerrettet informationsmateriale. Materialet tager udgangspunkt i de brandforebyggende regler og formidler de for borgerne vigtigste regler. I 2011 blev der således publiceret Flaskegas i hjemmet og Brandfarlige væsker i hjemmet, mens der i 2012 skal udarbejdes og publiceres informationsmateriale, som formidler de vigtigste regler i bekendtgørelserne om Ild og lys samt Afbrænding af halm m.v.. Materialet udarbejdes med det formål at understøtte kommunernes borgerrettede forebyggelsesaktiviteter og dermed give kommunerne mulighed for at gennemføre en lokal opmærksomhedskampagne over for borgerne blandt andet ved brug af det pressemateriale, som følger med Beredskabsstyrelsens samlede informationsmateriale. Hensigt: At øge borgernes viden om brandforebyggende regler og på den baggrund give den enkelte borger mulighed for at vælge en hensigtsmæssig adfærd, som medfører højest mulig brandsikkerhed. 50 % Informationsmateriale, som formidler de vigtigste regler i bekendtgørelserne om hhv. Ild og lys og Afbrænding af halm m.v., er udarbejdet og offentliggjort på inden 1. august. 50 % Planlægge og gennemføre en borgerrettet opmærksomhedskampagne for informationsmaterialerne og deres budskaber, herunder udsendelse af pressemateriale til samtlige kommuner og redningsberedskaber. 18/22

19 Ydelse: Tilsyn og beredskabsplanlægning: Resultatmål 3.4 (A): Beredskabsstyrelsen skal belyse effekten af KRISØV 2011 ved at evaluere, hvorledes erfaringer og anbefalinger fra KRISØV 2011 er blevet anvendt blandt relevante aktører i beredskabet. Baggrund: Evalueringen af KRISØV 2011 omfatter både en vurdering af det tværgående samarbejde i krisestyringen og af øvelsens effekt. Evalueringen af samarbejdet har fokus på varetagelsen af det tværgående samarbejde om krisestyringens kerneopgaver generelt i den nationale operative stab (NOST), herunder det centrale operative kommunikationsberedskab (DCOK), samt i den lokale beredskabsstab på Bornholm. Vurderingen af øvelsens effekt har fokus på de enkelte øvelsesdeltageres udbytte af KRISØV 2011 i forhold til deres krisestyringsevner, hvilke faktorer der påvirker udbyttet, og om det på den baggrund kan være hensigtsmæssigt at ændre formatet for kommende nationale krisestyringsøvelser. Evalueringen af KRISØV 2011 indeholder en række anbefalinger, som har til formål at udvikle og styrke den samlede krisestyring. Implementeringen af disse anbefalinger vil således være ét blandt flere konkrete udtryk for effekten af KRISØV For at belyse dette aspekt af øvelsens effekt gennemføres der 12 måneder efter øvelsens afslutning (september 2012) en undersøgelse af, hvorledes anbefalingerne er blevet implementeret hos de ansvarlige myndigheder. Resultaterne af undersøgelsen beskrives i en rapport, som sendes til Kriseberedskabsgruppen via Forsvarsministeriet. Hensigt: At udvikle og styrke den samlede krisestyring i beredskabet. 100 % Beredskabsstyrelsen skal gennemføre en undersøgelse af myndighedernes implementering af de anbefalinger, der fremgår af evalueringen af KRISØV Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, som afleveres til Forsvarsministeriet inden udgangen af 2012 mhp. videreformidling til Kriseberedskabsgruppen. Resultatmål 3.5 (K): Beredskabsstyrelsen skal fastholde kvaliteten i styrelsens tilsyns- og rådgivningsvirksomhed over for det kommunale redningsberedskab. Baggrund: Beredskabsstyrelsen rådgiver og fører tilsyn med det kommunale redningsberedskab, jf. beredskabslovens 4, stk. 2, og 5. Tilsyns- og rådgivningsvirksomheden består af aktiviteter med baggrund i fastsatte krav i lovgivningen og anmodninger fra kommunerne eller andre aktører. Herudover består tilsyns- og rådgivningsvirksomheden af aktiviteter, som ikke er lovbundne, men som bidrager til at skabe overblik over og udvikling af kommunernes afhjælpende beredskab og beredskabsplanlægningen. Dette omfatter mere proaktive aktiviteter, som f.eks. status for kommunernes revision af planer for den risikobaserede dimensionering, udviklingstendenser i det kommunale redningsberedskab eller afholdelse af temadage. Kvaliteten i tilsyn og rådgivning består derfor af en række faktorer, som hver for sig påvirker effekten af den indsats, som Beredskabsstyrelsen leverer f.eks. tid, ressourcer, fagligt områdekendskab og praktisk erfaring (både hos Beredskabsstyrelsen og kommunerne), imødekommenhed, rettidighed, vejledningsmaterialers brugervenlighed, deltagelse i debatter m.v. Der vil i dette resultatmål blive målt på de faktorer, som styrelsen reelt kan påvirke, og som antages at være relevante indikatorer på kvaliteten af tilsyns- og rådgivningsvirksomheden. Der vil i 2012 blive fokuseret på de aktiviteter, der vedrører tilsyn og rådgivning i forhold til plan- og dimen- 19/22

20 sioneringsmæssige forhold inden for Beredskabsstyrelsens opgaveområde. Hensigt: At sikre at Beredskabsstyrelsens aktiviteter bidrager til at skabe kvalitet og effekt i forhold til rådgivning af og tilsyn med det kommunale redningsberedskab. 50% Beredskabsstyrelsen foretager den indledende behandling af 75 pct. af forslagene til planer for den risikobaserede dimensionering inden for 5 uger. Den indledende behandling afsluttes enten med en udtalelse eller med en anmodning om supplerende materiale. 50% På baggrund af anmodninger fra kommunerne om rådgivning skal Beredskabsstyrelsen i 75 pct. af tilfældene inden for 2 uger enten have ydet konkret rådgivning eller have truffet aftale om, hvorledes rådgivningen skal finde sted. Rådgivningen kan gennemføres ved møder, telefonisk, skriftlig mv. Resultatmål 3.6 (A): Beredskabsstyrelsen skal i samarbejde med primært departementet bidrage til Danmarks aktive deltagelse i det internationale beredskabssamarbejde - særligt i forhold til Danmarks EU-formandskab Baggrund: Politisk lægges der vægt på, at Danmark deltager aktivt i det internationale beredskabssamarbejde, herunder det nordiske Haga-samarbejde samt ikke mindst civilbeskyttelsessamarbejdet i EU. Danmark har formandskabet for EU fra januar til juni Beredskabsstyrelsen ønsker i den forbindelse at videreføre og videreudvikle Danmarks profil i civilbeskyttelsessamarbejdet som led i det danske EU-formandskab. I denne periode vil fokus for Beredskabsstyrelsens internationale beredskabssamarbejde derfor i særlig grad være rettet mod EU-formandskabet. Danmark skal under formandskabet bl.a. være vært for Kommissionens generaldirektørmøde samt gennemføre en workshop i samarbejde med Forsvarsministeriet. Beredskabsstyrelsen planlægger og gennemfører desuden halvårlige orienterings- og strategimøder i samarbejde med Forsvarsministeriet, herunder civilbeskyttelsesrådgiveren i Bruxelles med henblik på at sikre en effektiv behandling af igangværende og kommende sager på det internationale område. Beredskabsstyrelsen gennemfører desuden halvårlige orienterings- og strategimøder i samarbejde med Forsvarsministeriet, herunder civilbeskyttelsesrådgiveren i Bruxelles, med henblik på at sikre en effektiv behandling af igangværende og kommende sager på det internationale område. Hensigt: At sikre en løbende koordination af det internationale beredskabssamarbejde samt bidrage til at Danmark kan præge det europæiske samarbejde og udstikke retningslinjer for samarbejdets overordnede og mere specifikke videreudvikling. Målopfyldelse 50% Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Forsvarsministeriet gennemført en workshop om styrkelse af civilbeskyttelsessamarbejdet i EU gennem forbedret evaluering af indsatser. 40% Beredskabsstyrelsen har gennemført EU-generaldirektørmødet 10% Beredskabsstyrelsen gennemfører to status og strategimøder. Ydelse: Varslingsberedskab Resultatmål 3.7 (K): Sirenevarslingssystemet skal bevare den højst mulige grad af funktionalitet under den nye vedligeholdelseskontrakt. 20/22

1.1 Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder

1.1 Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsstyrelsen ACE j.nr.2008/009385 Den 3. marts 2009 Resultatkontrakt 2009 1. Indledning Den 24. april 2007 blev der indgået en politisk aftale om redningsberedskabet efter 2006. Aftalen omfatter

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2012. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2012

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2012. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2012 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2012 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2012 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004 ÅRSRAPPORT 2003 APRIL 2004 INDHOLD Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Agenda Udvikling af KRISØV 2015 Nuklear dilemmaøvelse klar

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 3 2.1. Strategiske pejlemærker... 3 3. Mål for 2017... 5 4. Opfølgning... 11 5. Påtegning... 13 1.

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere