( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m."

Transkript

1 الذرة ومكانيك نيوتن Atome et mecaique de Newto خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية I حدود ميكانيك نيوتن قانون نيوتن وقانون كولم أ قانون نيوتن : التأثير البيني التجاذبي جسمان نقطيان A كتلته و B كتلته يطبق الواحد منھما Allal mahdade wwwchimiehysiquema Page m B m A على اآلخر قوة تجاذب كوني اتجاھھا ھو المستقيم المار من A و B m AmB ومنحاھما نحو الجسم المؤثر وشدتھما تساوي : G FA/B = FB/A = بحيث G ھي ثابتة التجاذب الكوني G = 6, 670 Nm kg mam F = G u A/B B ب قانون كلوم جسمان نقطيان A شحنته q A و B شحنته q B يطبق كالھما على اآلخر قوة تجاذب أو تنافر اتجاھھا ھو المستقيم المار من A و B ومنحاھما يتعلق بإشارتي و q B وشدتھما q A q q F F k A B A/B = B/A = تساوي : حيث بحيث أن k = 4 πε 0 ε 0 ھي ثابتة العزل في الفراغ 9 k = 90 Nm C e q Aq F = k u A/B B ملحوظة : التأثير البيني التجاذبي في الذرة مھمل أمام التأثير البيني الكھرساكن مثال في حالة ذرة الھيدروجين لدينا : Fg Gm em 40 = 4, 40 F ke النموذج الكوكبي للذرة باستعمال المماثلة بين قوى التأثير البيني التجاذبي الكوني وقوى البيني الكھرساكن اقترح العالم روذرفورد في مطلع القرن العشرين " نموذجا كوكبيا " للذرة حيث نمذج النواة بكوكب ما ونمذج اإللكترونات بأقمار ھذا لكوكب ز ومثلما تتحكم قوى التأثير البيني التجاذبي في حركة األقمار حول الكوكب تتحكم قوى التأثير البيني الكھرساكن في حركة اإللكترونات حول النواة 3 حدود ميكانيك نيوتن بالنسبة لمجموعة كوكبية ) أرض قمر اصطناعي ( مثال تسمح ميكانيك نيوتن بالتنبؤ بإمكانية وضع القمر االصطناعي في مدار حول األرض حيث يتعلق ارتفاعه عنھا بالشروط البدئية إلطالقه وبما أنه يمكن تغيير تلك الشروط البدئية فإن شعاع مدار القمر االصطناعي ) باعتباره دائريا ( يمكنه أن يأخذ جميع القيم الممكنة باعتبار ذرة الھيدروجين وتخيلنا أن إلكترون الذرة في حركة دائرية منتظمة حول النواة فإنه حسب ميكانيك نيوتن يمكن لشعاع مدار اإللكترون أن يأخذ جميع القيم الممكنة وبالتالي فإن ذرتي ھيدروجين سيكون لھما حجمان مختلفان حسب شعاع المدار وھذا غير صحيح ألن ذرتي ھيدروجين لھما نفس الحجم وبصفة عامة جميع ذرات الھيدروجين لھا نفس المميزات وھذا ما يجعل مكيانيك نيوتن تعجز عن تفسيره اليمكن لميكانيك نيوتن أن تفسر الظواھر الفيزيائية التي تحدث على مستوى الذرات أو الجزيئات من بين ھذه الظواھر الفيزيائية التبادالت الطاقية بي المادة وإشعاع ضوئي والتي تبرزھا أطياف الذرات II تكمية التبادالت الطاقية يحدث تبادل الطاقة عند اصطدام ذرة بدقيقة مادية عندما يحدث تأثير بيني بين الذرة وإشعاع ضوئي سنة 900 م وضع الفيزيائي األلماني ماكس بالنك فرضية : المادة والضوء ال يمكنھما أن يتبادال الطاقة إال بكميات منفصلة تسمى كمات الطاقة

2 الطاقة المتبادلة E ech بين المادة وإشعاع ضوئي ال يمكنھا أن تأخذ إال قيما محددة ومنفصلة نقول أن ھذه الطاقة المتبادلة مكماة وحسب مبدأ انحفاظ الطاقة فإن الطاقة المتبادلة من طرف ذرة تساوي تغير طاقتھا بين قيمتين أي أن E و E E = E E نموذج الفوتون طور إنشتاين فرضية ماكس بالنك والتي تقول أن الضوء ھو عبارة عن موجات كھرمغنطيسية يحمل طاقة على شكل كمات الطاقة وذلك بإثبات أن كمات الطاقة ھاته تحملھا دقائق تسمى بالفوتونات ما ھو الفوتون 8 الفوتون دقيقة ليست لھا كتلة وغير مشحونة تنتقل في الفراغ بسرعة الضوء : s c = 3,000 m / تتكون موجة كھرمغنطيسية ترددھا ν وطول موجتھا في الفراغ c طاقة كل فوتون : h E = h ν = ν تردد الموجة ب Hz و طول الموجة ب المتر m و h ثابتة بالنك للتعبير عن طاقة الفوتون نستعمل غالبا اإللكترون فولط : من فوتونات ( Js ) و E طاقة الفوتون ب J 9 ev =, 600 J أحسب بالجول ثم باإللكترون فولط طاقة فوتون مقرون بإلشعاع األحمر لطيف الھيدروجين طول موجته يساوي 657m 34 نعطي : سرعة الضوء في الفراغ : s c = 3,000 m / و ثابتة بالنك h = 6, 660 Js الجواب : طاقة الفوتون ھي : hc E = h ν = 6, حساب طاقة الفوتون بالجول : J E = = 3, حساب طاقة الفوتون ب E =, 89eV : ev موضوعات بوھر تبين الدراسة التجريبية لطيف االنبعاث لذرة الھيدروجين في المجال المرئي أنه يتكون من عدة حزات ملونة توافق كل منھا إشعاعا معينا أحادي اللون وھو يتكون من أربع حزات طول موجاتھا ھو كالتالي : 4 = 657m و 3 = 487m و = 435m و = 4m لتفسير ھذه الظاھرة وضع العالم الفيزيائي الدنماركي نيلس بوھر موضوعات تحمل اسمه : * تغيرات الطاقة لذرة تغيرات مكماة * ال يمكن أن توجد الذرة إال في حاالت طاقية معينة وتتميز كل حالة طاقية بمستوى طاقي * يتم انبعاث فوتون تردده ν عندما تنتقل الذرة من مستوى طاقي إلى مستوى طاقي E Allal mahdade wwwchimiehysiquema Page E أقل بحيث : E E = hν III تكمية مستويات الطاقة تكمية مستويات الطاقة في الذرات النموذج الذي وضعه بوھر يتناسب واألفكار الجديدة للتكمية يتمثل ھذا النموذج في كون طاقة الذرة مكماة أي ال تأخذ سوى بعض القيم المنفصلة والمحددة تسمى مستويات الطاقة أي أن كل مستوى طاقي له طاقة معينة ونميزھا بعدد يسمى بالعدد الكمي والذي يأخذ األعداد و و 3 مستوى الطاقة بالنسبة للعدد الكمي = يسمى المستوى األساسي وھو يوافق المستوى ذا الطاقة األصغر ) الحالة المستقرة للذرة (

3 مستويات الطاقة ذات العدد الكمي > توافق المستويات المثارة المستوى الطاقي دو العدد الكمي = يوافق الطاقة = 0 E حيث اإللكترون غير مرتبط بالنواة إن ھذا االصطالح يستوجب تكون أن لكل المستويات الطاقية تأخرى طاقة سالبة مخطط مستويات الطاقة لذرة الھيدروجين في غياب أي اضطراب خارجي إذا كانت الحالة األساسية لذرة ھي حالتھا البدئية فإن الذرة تبقى في ھذه الحالة عندما تكتسب ذرة طاقة خارجية فإنھا تنتقل من حالتھا األساسية إلى إحدى الحاالت المثارة والتي تكون في الغالب غير مستقرة لكن سرعان ما تعود إلى إحدى حاالتھا ذات مستوى طاقي أقل وذلك بفقدان طاقة تكون مكماة االنتقال ھو المرور من حالة إلى أخرى ذات مستوى طاقي أكبر ) إثارة ( أو ذات مستوى طاقي أقل (فقدان االثارة ( باستعمال مخطط مستويات الطاقة لذرة الھيدروجين : احسب الطاقة المفقودة خالل انتقال ذرة الھيدروجين من الحالة المثارة الرابعة إلى حالتھا األساسية ما ھي أكبر قيمة ممكنة لطاقة االنتقال بين حالتين متتاليتين الجواب : الطاقة المفقودة خالل انتقال الذرة من الحالة المثارة الرابعة إلى الحالة األساسية : E E = 0, 85 ( 3, 6) =, 75eV Allal mahdade wwwchimiehysiquema Page 3 4 الحالتان المتتاليتان اللتان تبعدان أكثر عن بعضھما البعض ھما الحالة األساسية والحالة المثارة األولى : E E = 0, ev تكمية مستويات الطاقة في الجزيئات تتكون الجزيئات من ذرات في تأثير بيني مما يكثر من عدد مستويات الطاقة ويوسعھا فطاقة الجزيئة مكماة أيضا وھي تتعلق باإللكترونات وباھتزازات الجزيئة حول مركز الكتلة وبدورانھا 3 تكمية مستويات الطاقة في النوى إن طاقة النواة مكماة كذلك بحيث أن النواة يمكنھا أن تنتقل من مستوى طاقي إلى آخر مثل الذرة وذلك بفقدان طاقة أو باكتسابھا كما يمكن للنواة أن تثار بفعل اصطدامھا مع دقيقة مادية عالية الطاقة تتوفر الذرات والجزيئات والنوى على مستويات الطاقة مكماة E أو E P إلى مستوى طاقي عندما تتبادل ھذه المجموعات طاقة مع الوسط الخارجي فإنھا تنتقل من مستوى طاقي العكس ھذه الطاقة المتبادلة تحكمھا عالقة بوھر : E = E E بحيت أن E P > E VI تطبيقات على األطياف تعريف بطيف ضوء نسمي طيف ضوء مجموع اإلشعاعات التي يتكون منھا ھذا الضوء ويتميز كل إشعاع منھا بطول الموجة في الفراغ أطياف الذرات htt://wwwuicefr/lasi/ageserso /golebiowski/courshtm تمثل الوثيقة أعاله طيف حزات االمتصاص وطيف حزات االنبعاث لذرة الصوديوم ويالحظ أن الحزات المظلمة تحتل نفس مواضع حزات االنبعاث عندما تنتقل ذرة من مستوى طاقي E P إلى آخر ذي طاقة E أقل فإنھا تفقد طاقة تبعثھا على شكل إشعاع تردده ν بحيث أن E = E E = hν * كلما كان الفرق E كبيرا كلما كان التردد ν مھما * ترددات اإلشعاعات المنبعثة تحددھا مستويات الطاقة ففي طيف االنبعاث الذري كل حزة أحادية اللون ) أحادية طول الموجة ( توافق انتقاال بين مستويين للطاقة * ال تتعلق مستويات الطاقة لذرة إال بطبيعة الذرة ھذه األخيرة تبعث إشعاعات تميزھا والتي تكون قادرة على امتصاصھا أيضا إن طيف االنبعات لذرة يميز الذرة شأنه في ذلك شأن مستويات الطاقة وعند إضاءة ذرات بواسطة ضوء أحادي طول الموجة في الفراغ تردده ν تنتقل الذرة من مستوى طاقي إلى مستوى طاقي E ( < ) E مع امتصاص اإلشعاع إذا كانت hν = E E

4 hν إذا كانت أصغر من أي فرق ممكن بين مستويات الطاقة فإن اإلشعاع بعبر المادة دون إحداث أي اضطراب عندما تنتقل ذرة من مستوى طاقي إشعاعا تردده ν بحيث أن E إلى مستوى طاقي E P E = E E = hν أكبر فإنھا تمتص مثال نشاط تجريبي : دراسة طيف حزات الھيدروجين تجربة : نستعمل حبابة تحتوي على غاز الھيدروجين تحت ضغط ضعيف تتم إثارته بالتفريغ الكھربائي فينبعث منه ضوءا الذي يكون طيف االنبعاث لذرة الھيدروجين والذي يمكن معاينته بواسطة مطياف نالحظ : طيف متقطع يحتوي على حزات طيفية أھمھا األربع التالية : 657m أحمر 487m أزرق 435m نيلي 4m بنفسجي wwwac-lyofr/lyc69/herriot/spc/de/cours/physique/chap4df في سنة 908 م اقترح ريتز عالقة رياضية تمكن من حساب أطوال الموجة لطيف االنبعاث لذرة الھيدروجين في المجاالت المرئي وفوق البنفسجي وتحت األحمر وتربط ھذه العالقة أطوال الموجة بعددين طبيعيين و حيث = أو = أو = R H وھي : و > = 3 بحيث أن R H ثابتة ريدبيرك R H 7 =, m : Rhydberg انطالقا من قيمة معينة لعدد يمكن حساب متسلسلة من الحزات وذلك بتغيير العدد متسلسلة بالمير توافق = متسلسلة باشين نحصل عليھا بالنسبة للعدد متسلسلة ليمان نحصل عليه بالنسبة للعدد وتعطي اطوال الموجة ألربع حزات مرئية توافق كل حزة قيمة معينة لعدد و = 3 > 3 = متسلسلة براكيت نحصل عليھا بالنسبة للعدد > و و = 4 > 4 في سنة 93 م اقترع الفيزيائي بوھر نظرية تمكن من تفسير طيف حزات ذرة الھيدروجين حيث توصل إلى كون طاقة ذرة 3,6 ev) E = ( حيث عدد صحيح موجب يسمى العدد الكمي الرئيسي يستخلص من ھذا ھيدروجين معزولة ھي : أن طاقة ذرة الھيدروجين مكماة بحيث ال تأخذ إال قيما محددة يميزھا العدد استثمار : تحقق من صحة العالقة الوثيقة نستعمل العالقة : ( )بحساب أطوال الموجة للحزات المرئية لمتسلسلة بالمير ثم قارن القيم المحصلة مع معطيات () = R H ونأخذ = R H و أن = > نأخذ = 3 لدينا () 36 7 R H, = = = 656,m 4 = 486m نأخذ = 4 و 6 = 40m و 5 = 434m Allal mahdade wwwchimiehysiquema Page 4

5 أ أحسب الترددات ν للحزات األربع األولى لمتسلسالت السالفة الذكر حساب الترددات ν إلخ c 4 ν 3 = = 4, 57 0 Hz 3 ب أنقل قيم الترددات على محور رأسي للترددات ممثال كل حزة بخط أفقي ومقرنا بكل حزة العددين الموافقين و ν يستعمل السلم ( E E ) 4 cm 0 Hz 3 أ بين أنه إذا كانت طاقة الذرة مكماة فإن تغيرات الطاقة ھي تغيرات مكماة أيضا ب أثبت العالقة التي تمكن من حساب الفرق ( E E ) التي توافق التبادالت الطاقية مع الوسط الخارجي أطياف الجزيئات : يتكون طيف االمتصاص لجزيئة من حزات ومن مجاالت االمتصاص حيث تنخفض الشدة الضوئية إلشعاع ممتص فجأة حيث يوافق كل قمة مقلوبة تردد اإلشعاع الممتص رتبة قدر إشعاع ممتص ھي 0 Hz بالنسبة لجزيئة مما يدل على أن مجاالت االمتصاص توجد غالبا في المجال تحت األحمر وبالتالي فھي غير مرئية ومن تم ينبغي تسجيلھا باستعمال مكثفات ذات حساسية لھذه اإلشعاعات إن تحليل طيف االمتصاص لجزيئة يمكن من التعرف على ھذه الجزيئة كونه يقدم معلومات عن المجموعة الوظيفية وعن الروابط التي تحتوي عليھا الجزيئة يمثل المبيان جانبه طيف إمتصاص للبوتانون يتميز ھذا االمتصاص بعدد الموجة بالنسبة المئوية للطاقة المنقولة من طرف البوتانون أكتب الصيغة نصف المنشورة للبوتانون لمادا يعتبر ھذا الطيف طيف امتصاص 3 تتميز المجموعة C H بوجود قمة االمتصاص الموافقة لعدد الموجة 900cm 3 أحسب طول الموجة ب m الموافق لھذه المجموعة, إلى أي مجال ضوئي ينتمي ھذا اإلشعاع 3 أحسب ب ev الطاقة الموافقة لھذا اإلشعاع 3 أطياف النوى طاقة النواة ھي أيضا مكماة ففي النشاط اإلشعاعي تكون النوى الناتجة عن تفتت إشعاعي نوى مثارة فقدان اإلثارة لھذه النوى يصاحبه انبعاث فوتونات ذات طاقة عالية ) إشعاعية النشاط ( γ تميز النوى الباعثة رتبة قدر تغيرات الطاقة في النواة تناھز الميغا إلكترون فولط ( MeV) cm σ = / و معامل االنتقال نعبر عنه Allal mahdade wwwchimiehysiquema Page 5

تعدد الطرق لحل مسائل رياضية

تعدد الطرق لحل مسائل رياضية تعدد الطرق لحل مسائل رياضية بقلم: األستاذة سناء نص ار مدرسة البطوف الشاملة أ - عرابة إن تحفيز التالميذ على البحث عن طرق متعددة لحل مسألة رياضية من شأنه أن يثير الرغبة لديهم في موضوع الرياضيات وهو يخلق

Læs mere

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ : مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III

Læs mere

بنية المادة الكثيفة :

بنية المادة الكثيفة : بنية المادة الكثيفة : البلو ارت د. اسكندر منيف 4/9/2013 دمشق 3102 نتناول فيما يلي المفاهيم األولية المستخدمة في د ارسة بنية المادة الصلبة. البنية الهندسية للبل ورات الصلبة 1.1 الجسم البل وري والجسم الالبل

Læs mere

العروض التقديمية PowerPoint Presentations

العروض التقديمية PowerPoint Presentations الفصل الحادي عشر العروض التقديمية PowerPoint Presentations 11.1. في هذا الفصل: تعتبر الشرائح البنى األساسية للعرض المرئي. في هذا الفصل سنتعلم استخدام برنامج PowerPoint إلنشاء شرائح )Slides( إدخال النص

Læs mere

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس : المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء

Læs mere

محاضرات في الرياضيات المالية

محاضرات في الرياضيات المالية محاضرات في الرياضيات المالية لطلبة السنة الثانية علوم التسيير اعداد د. منصر الياس 2016 /2015 1 2 ىوتحملا ةدئافلا 5...ةطيسبلا 1. ام يه ةدئافلا و اذامل 5... 1.1. فيرعت ةدئافلا 5....1.2 اذامل 5...ةدئافلا

Læs mere

Indmad som lever og hjerte fra kylling, kalv eller svin, kan gives i form af leverpostej, eller kogt og bagefter findelt, som skært kød.

Indmad som lever og hjerte fra kylling, kalv eller svin, kan gives i form af leverpostej, eller kogt og bagefter findelt, som skært kød. Ideer til fisk Om fisk Fisk er nem at tilberede ved kogning eller dampning i ovn eller mikrobølgeovn. Tilberedt fisk moses let med en gaffel. Det er godt at veksle mellem fede fisk, som laks, sild og makrel,

Læs mere

ORDLISTE. Herunder ses ordlisten oversat til: Engelsk Arabisk Somali Tigrinya. Behaviour the way one acts or reacts, actions

ORDLISTE. Herunder ses ordlisten oversat til: Engelsk Arabisk Somali Tigrinya. Behaviour the way one acts or reacts, actions ORDLISTE Beskrivelserne af ordenes betydning i denne liste er målrettet brug i MindSpring-forløb. Således findes også andre definitioner og betydninger af ordene, som er fravalgt i beskrivelserne i denne

Læs mere

أطفال أصحاء في بلد جديد من سن SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK

أطفال أصحاء في بلد جديد من سن SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK أطفال أصحاء في بلد جديد من سن 2-0 سنة SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK 2017 Indhold Tillykke med jeres baby 1 At blive forældre i et fremmed land 2 Det danske sundhedsvæsen tilbud til familier med

Læs mere

نظام الرعاية الصحية في الدانمارك. Det danske sundhedsvæsen

نظام الرعاية الصحية في الدانمارك. Det danske sundhedsvæsen نظام الرعاية الصحية في الدانمارك Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم

بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم وزارة األغذية والزراعة والثروة السمكية بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم مساعدة للمحال التجارية والمطاعم إلستحداث نظام للتفتيش الذاتي سواء بالنسبة للتفتيش الذاتي الخطي أو الممارسات الجيدة في العمل

Læs mere

100 00 *a Lindgren *h Astrid

100 00 *a Lindgren *h Astrid Date submitted: 01/07/2010 استخدام أآواد الا دوار فى الا تصال بنقاط الوصول (الا تاحة) بدلا من ببيانات المسي ولية التنفيذ الدنمارآى هان هورل هانسن مستشار الببليوجرافيا المجلس الدنمارآى للببليوجرافيا (DBC)

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Del 3 Disposition 1. Gennemgang af hadîthen: Hvis én blandt jer ser en munkar, så lad ham da fjerne den 2. Opsamling 3. Udtalelser fra Ulamâ

Læs mere

الجزائر المعاصر - الجزء األول -

الجزائر المعاصر - الجزء األول - تاريخ الجزائر المعاصر - الجزء األول - 2 الحقوق كافة محفوظة التحاد الكت اب العرب البريد االلكتروني: E-mail :unecriv@net.sy aru@net.sy موقع اتحاد الكت اب العرب على شبكة اإلنترنت www.awu-dam.com 3 الدكتور

Læs mere

انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي

انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي طفل بدون سرير 06-02 ابتداء من 21 تموز كل ثالثاء وجمعة االسعار بالدينار االردني الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة الثالثية المفردة ANTALYA

Læs mere

34 البرازات رمز خاص رموز متسلسة بدون فصل إختصارات لوحة المفاتيح إختصارات الفأرة 47...

34 البرازات رمز خاص رموز متسلسة بدون فصل إختصارات لوحة المفاتيح إختصارات الفأرة 47... فهرس المحتويات 1 مقدمة 1... 2 نظريا 1... 3 هيكل الوثيقة 2... 4 الخطوة الولي 3... 5 العناوين 3... 6 ترقيم الفصول 8... 7 جدول المحتويات 10... 8 الهيكل 12... 9 المتصفح 13... 10 متن النص 14... 11 نمط النص

Læs mere

برنامج إرشاد الوالدين

برنامج إرشاد الوالدين برنامج إرشاد الوالدين برنامج إرشاد الوالدين هو عرض عام لجميع األهالي الذين لديهم أطفال من حديثي الوالدة إلى سن الثامنة عشر, من خالل البرنامج يمكن لألهالي أن يلتقوا في مجموعات لتبادل الخبرات في طرق رعايتهم

Læs mere

الموضوع قسم: علوم التسيير أنس هباز بنوناس صباح كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير رقم التسجيل: تاريخ اإليداع ...

الموضوع قسم: علوم التسيير أنس هباز بنوناس صباح كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير رقم التسجيل: تاريخ اإليداع ... وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائر جامعة محمد خيض ر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم: علوم التسيير الموضوع أنس هباز بنوناس صباح رقم التسجيل: تاريخ اإليداع. تطلب من القسم...

Læs mere

السالمة من الحريق في المنزل

السالمة من الحريق في المنزل من أجل غد أكثر أمان ا السالمة من الحريق في المنزل البلدية / المدينة: الشارع: رقم المنزل: رقم الهاتف الخاص بساكن المنزل: رقم الطوارئ 112 احتفظ بهذه النشرة في مكان يسهل عليك العثور عليها فيه. 1 تثبيت جهاز

Læs mere

US مدختسملا ليلد ER'S GUIDE

US مدختسملا ليلد ER'S GUIDE دليل المستخدم اإلصدار 9.0 1 حقوق الطبع محفوظة ل. 1981-2015 Netop Business Solutions A/S جميع الحقوق محفوظة. األجزاء المستخدمة بترخيص من شركات أخرى. الرجاء إرسال أية تعليقات إلى: Netop Business Solutions

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis

Læs mere

التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالدافعية لدى الطالب الجامعي

التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالدافعية لدى الطالب الجامعي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية قسم العلوم االجتماعية شعبة علوم التربية التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالدافعية للتعلم لدى الطالب الجامعي د ارسة ميدانية على عينة من طلبة

Læs mere

الثقافة والتراث والهوية

الثقافة والتراث والهوية دراسات في الثقافة والتراث والهوية شريف كناعنة حققه ونقحه وأعده للنشر مصلح كناعنة مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله - فلسطني 2011 Studies in Culture Folklore and Identite by Sharif Kanaana

Læs mere

مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0

مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0 RG مجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة )RG( 2000-2006 GRI Version 3.0 RG: إرشادات إعداد تقارير االستدامة RG قائمة احملتويات متهيد التنمية املستدامة ومبادرة اإللتزام بالشفافية مقدمة نظرة عامة على تقرير

Læs mere

مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في

مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد

Læs mere

دليل استخدام الربنامج

دليل استخدام الربنامج جامعة عني مشس كلية الرتبية قسم املناهج وطرق التدريس ملحق )3( إعداد الباحث حممد أمحد مطهر آل املطهر إشراف أ.د/ فايز مراد مينا أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية الرتبية جامعة عني مشس غري املتفرغ د/

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

الصدمات املناخية : اخملاطر والضعف في عالم متفاوت

الصدمات املناخية : اخملاطر والضعف في عالم متفاوت 2 الصدمات املناخية : اخملاطر والضعف في عالم متفاوت إن الدول األكثر عرضة للخطر هي نفسها الدول األقل قدرة على حماية نفسها وهي نفس الدول ذات املساهمة األدنى في انبعاثات غاز االحتباس احلراري. وستدفع هذه الدول

Læs mere

المملكة المغربية نشرة مداوالت مجلس المستشارين فهرست املغربية والبوسنة والهرسك

المملكة المغربية نشرة مداوالت مجلس المستشارين فهرست املغربية والبوسنة والهرسك عدد 1 ةدعقلا 5 وذ 1 وذ 17(11 شغ 17 غ 17( المملكة المغربية ISSN 2458-5785 نشرة مداوالت مجلس المستشارين السنة التشريعية - 2014 2015 : دورة أبريل 2015 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس املستشارين برمتها عمال

Læs mere

مها ارت التفكير والبحث العلمي

مها ارت التفكير والبحث العلمي مها ارت التفكير والبحث العلمي إعداد أ. د. سهههههههههههي ر هههههههههها جامعة غزة د. خالههههههد علههههههد ال ههههههو ر مجل البحث العلمي د. لهاءالهههديم أحمهههد العر هههي الكلية الجامعية للعلو الت ي ية د.

Læs mere

INDHOLD. Dansk Danish Side 3. Engelsk English Side 14. Arabisk Side 26

INDHOLD. Dansk Danish Side 3. Engelsk English Side 14. Arabisk Side 26 1 INDHOLD Dansk Danish Side 3 Engelsk English Side 14 Arabisk Side 26 2 DANSK 3 Hvordan med min økonomi? Det er meget vigtigt du hurtigt får overblik over din økonomi. Hvis du er flygtning, vil du starte

Læs mere

تغير المناخ وموارد المياه في النظم والقطاعات

تغير المناخ وموارد المياه في النظم والقطاعات 4 تغير المناخ وموارد المياه في النظم والقطاعات تغير المناخ وموارد المياه في النظم والقطاعات الفرع 4 4.1 النظم اإليكولوجية والتنوع األحيائي 4.1.1 السياق تعت ب ر ن ظم درجات الحرارة والرطوبة من بين المتغيرات

Læs mere

إسيتالوبرام لا عراضك. 2. قبل أن تتعاطى ليكسابرو 4. طريقة تخزين ليكسابرو إضافية").

إسيتالوبرام لا عراضك. 2. قبل أن تتعاطى ليكسابرو 4. طريقة تخزين ليكسابرو إضافية). ليكسابرو 5 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 10 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 15 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 20 مغ أقراص مكسوة بفلم إسيتالوبرام النشرة الداخلية: معلومات للم ستخدم اقرأ هذه النشرة آلها بعناية

Læs mere

كتاب»كيف نسقط الستبداد«

كتاب»كيف نسقط الستبداد« كتاب»كيف نسقط الستبداد«1 معطيات تقنية حول كتاب :»كيف نسقط الستبداد«الكاتب : عبد الرحمان النوضة عنوان الكتاب : كيف نسقط الستبداد العن!!وان الفرع ي للكت اب : ف""ي فن""ون النض""ال الجم""اهيري الس""لمي المشترك

Læs mere

The Qur an is a Nazaritic Mission

The Qur an is a Nazaritic Mission )) القرآن د ع وة نص راني ة ) القسم الثاني: الفصل الر ابع الفصل الس ابع ) ص ٣٧١ ( ٧٤٥ The Qur an is a Nazaritic Mission (The second part: 4 th chapter The 7 th chapter ( pp. 371-745) Professor Youssef Durrah

Læs mere

الميكروفونات السلكية PG42 اللغة العربية N108

الميكروفونات السلكية PG42 اللغة العربية N108 الميكروفونات السلكية PG42 اللغة العربية N108 حقوق الطبع والنشر لعام 201 محفوظة لشركة Shure المتحدة 27A1207 )النسخة المنقحة 3( احتياطات السالمة ي شار إلى النتائج المحتملة لالستخدام غير الصحيح بأحد الرمزين

Læs mere

KURSISTFOLDER OKTOBER

KURSISTFOLDER OKTOBER KURSISTFOLDER OKTOBER ALLE LØRDAGE I OKTOBER MÅNED KL. 10-14. På alle disse lørdage er Naturcenteret bemandet af frivillige kræfter, som sørger for at gæster kan bruge stedets faciliteter. Der vil være

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

دليل علم لغة الجسد. ترجمة من الموقع الكندي www.synergologie.com ترجمة : محمد عبد للرحمن سبحانه. 1 أصول علم لغة الجسد دليل علم لغة الجسد. ترجمة من الموقع الكندي www.synergologie.com هي لغة تواصل حديثة تعتمد

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015.

موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015. موالي صاحب الجاللة والمهابة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتشرف خديمكم الوفي إدريس جطو الرئيس األول للمجلس

Læs mere

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge.

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. 1 DANSK 2 Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. I Danmark findes der regler når man flytter i lejlighed eller hus. Disse regler sikrer både personen der lejer huset ud og

Læs mere

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية covera دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية حقوق الطبع والنشر 2009 مملوكة لبرنامج األمم

Læs mere

تهانينا. باالستدامة. وتعتبر عملية تغليف هذا المنتج عملية صديقة للبيئة! لمعرفة المزيد قم بزيارة.www.gigaset.com

تهانينا. باالستدامة. وتعتبر عملية تغليف هذا المنتج عملية صديقة للبيئة! لمعرفة المزيد قم بزيارة.www.gigaset.com تهانينا بشرائك أحد منتجات Gigaset لقد اخترت عالمة تجارية ملتزمة تمام ا باالستدامة. وتعتبر عملية تغليف هذا المنتج عملية صديقة للبيئة! لمعرفة المزيد قم بزيارة.www.gigaset.com Gigaset A510/A510A ملحق ذو

Læs mere

Milika har lært mig om at være til

Milika har lært mig om at være til DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Tema: Skæv i en lige verden Milika har lært mig om at være til I en tid, hvor fosterdiagnostik bliver mere og mere udbredt, er der efterhånden langt imellem børn med Downs Syndrom.

Læs mere

جدول المحتويات معايرة المقدار... 12

جدول المحتويات معايرة المقدار... 12 إرشادات ماكينة االسبرسو جدول المحتويات معلومات السالمة المتعلقة بماكينة االسبرسو إجراءات وقائية هامة... 2 التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية... 3 المتطلبات الكهربائية... 3 األجزاء والميزات أجزاء ماكينة

Læs mere

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت ترتيب الخرائط ٧-١ مقدمة توج د ع دة نظ م لترتي ب أو ت رقيم الخ رائط م ع اخ تالف مق اييس رس مھا س واء عل ي المستوي العالمي أو المستوي المحلي. فھناك نظام ترتيب عالمي للخرائط المليونية (ذات مقي اس الرس م ١

Læs mere

ﻞـﻴﻠـﺠﻟا ﺔـﻴﻌﻤﺟ زﺎـــﻛر ﻞﻣﺮـﻜﻟا ىﺪـﻣ مﻼــﻋإ :ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ تﺎﻴﺑﺮﻌﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﻢﺳﺮﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗاو ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺗ تﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺳﺎﻴﺳ تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻗرو يرﺎﻌﻴﻣ ﻲﻣﺎﺳ.

ﻞـﻴﻠـﺠﻟا ﺔـﻴﻌﻤﺟ زﺎـــﻛر ﻞﻣﺮـﻜﻟا ىﺪـﻣ مﻼــﻋإ :ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ تﺎﻴﺑﺮﻌﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﻢﺳﺮﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗاو ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺗ تﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺳﺎﻴﺳ تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻗرو يرﺎﻌﻴﻣ ﻲﻣﺎﺳ. النساء العربيات في سوق العمل: تطبيقات تجريبية واقتراحات لرسم سياسات عامة جمعية الجليل الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية ركاز بنك املعلومات حول املجتمع الفلسطيني في إسراي يل مدى الكرمل املركز

Læs mere

سيارات تتحدى المعقول. وقد دفع ذلك مالكيها إلى استكشاف مناطق جديدة واقتحام الطرق الصعبة. تعكس سياراتنا قيم المصممين

سيارات تتحدى المعقول. وقد دفع ذلك مالكيها إلى استكشاف مناطق جديدة واقتحام الطرق الصعبة. تعكس سياراتنا قيم المصممين رينج روڤر سبورت منذ إصدار أول سيارة الند روڤر في عام 197 ونحن نقوم بتصنيع سيارات تتحدى المعقول. وقد دفع ذلك مالكيها إلى استكشاف مناطق جديدة واقتحام الطرق الصعبة. تعكس سياراتنا قيم المصممين والمهندسين

Læs mere

األديب إبراهيم نصر اهلل

األديب إبراهيم نصر اهلل إبراهيم نصر هللا: األدب تنقية للذاكرة وأنسنة للتاريخ األديب إبراهيم نصر اهلل موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث الجزء الرابع عبد هللا بريمي موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث الجزء

Læs mere

TV + دليل المستخدم العربي العربية عملينا العزيز راضي ا عن منتجاتنا لسنوات طويلة قادمة.

TV + دليل المستخدم العربي العربية عملينا العزيز راضي ا عن منتجاتنا لسنوات طويلة قادمة. العربية اإلصدار 1.0 TV + دليل المستخدم العربي يرجى زيارة الرابط www.archos.com/manuals لتنزيل أحدث إصدارات هذا الدليل. عملينا العزيز شكر ا على اختيارك هذا المنتج من منتجات.ARCHOS نتمنى أن تستمتع باستخدامه

Læs mere

١-١ تمهيد Introduction

١-١ تمهيد Introduction الباب الا ول : المقدمة ا ولا : الدراسات السابقة ١-١ تمهيد Introduction يعتمد الطب الشعبي على النباتات التي تساعد في اكتشاف ا نواع جديدة من المنتجات الطبيعية والتي لها تا ثير دواي ي وقد ا دت هذه الظاهرة

Læs mere

إرسال األموال إلى الوطن في أفريقيا أسواق التحويالت والبيئة التمكينية واآلفاق

إرسال األموال إلى الوطن في أفريقيا أسواق التحويالت والبيئة التمكينية واآلفاق 100 إرسال األموال إلى الوطن في أفريقيا أسواق التحويالت والبيئة التمكينية واآلفاق مقدمة دأب الناس منذ قرون على عبور احلدود بحثا عن فرص أفضل ألنفسهم وألسرهم. وتسارعت وتيرة هذه الظاهرة في ظل التطو ر املستمر

Læs mere

امللتقى السنوي العنرص البرشي كفاءة وخربة برنامج النظام اإلداري مجموعة األبحاث والتكنولوجيا مكتب لندن لقاء مع عمر العساف الا علام - ش ركة نفط الكويت

امللتقى السنوي العنرص البرشي كفاءة وخربة برنامج النظام اإلداري مجموعة األبحاث والتكنولوجيا مكتب لندن لقاء مع عمر العساف الا علام - ش ركة نفط الكويت العدد 1374 يونيو I 2015 ش عبان 1436 ه العدد - 1374 يونيو 2015 ش عبان 1436 ه السسنة الرابعة والخمسسون (صصدر العدد الا ول بتاريخ 24 يونيو 1961) مجلة ش هرية مصصورة يصصدرها فريق عمل الا علام - ش ركة نفط الكويت

Læs mere

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية Ministère Délégué auprès du Ministère de l'industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'economie Numérique www.mce.gov.ma 3 كلمة السيد الوزير محمد عبو الوزير

Læs mere

Fagligt skole-hjemsamarbejde på flere sprog. Inspiration til lærere og flersprogede familier

Fagligt skole-hjemsamarbejde på flere sprog. Inspiration til lærere og flersprogede familier Fagligt skole-hjemsamarbejde på flere sprog Inspiration til lærere og flersprogede familier INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION HVORFOR DENNE VEJLEDNING... 2 1. SKOLE-HJEMSAMARBEJDE PÅ FLERE SPROG... 4 SAMARBEJDE

Læs mere

في إطار التعاون الوثيق مع عمالئنا ونحقق التميز في األداء وسالمة األغذية واالستدامة.

في إطار التعاون الوثيق مع عمالئنا ونحقق التميز في األداء وسالمة األغذية واالستدامة. عالم تجهيز الدواجن 2 في إطار التعاون الوثيق مع عمالئنا نقدم حلوال مبتكرة ونحقق التميز في األداء وسالمة األغذية واالستدامة. عالم تجهيز الدواجن يشهد سوق الدواجن العالمي نمو ا متواصال. توفر الدواجن مصدر ا

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Arabisk

Det danske sundhedsvæsen. Arabisk Det danske sundhedsvæsen Arabisk قطاع الخدمات الص هية الدانمركى تش ره هذه النش رة با ختص ار عن قطاع الص هة الدانمركى وعن الا ماكن المختلفة التى تقوم بالفهوص ات الطبية على المرء وتقديم العلاج له فى حالة

Læs mere

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com 1 Hvad er musik - definitioner Musik (موسيقى) Afledt fra det græske musica, der refererer tilbage til muserne. Lyd struktureret

Læs mere

دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني

دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا املشرتك مع جامعة األقصى دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني إعداد الباحث أشرف رفيق سليم نصر اهلل إشراف الدكتور نافذ ياسني حممد املدهون

Læs mere

Arabiske film for voksne 2008-2009

Arabiske film for voksne 2008-2009 Arabiske film for voksne أفلام عربية للكبار 2008-2009 للمستعيرين: أصدرت مكتبة المغتربين فهارس تحتوي على عناوين الكتب والموسيقى والا فلام باللغة العربية المشتراة من قبل المكتبة لعام 2008 يمكنك حجز المواد

Læs mere

Udrejsecenter Kærshovedgård Husorden

Udrejsecenter Kærshovedgård Husorden Udrejsecenter Kærshovedgård Husorden مركز التسفير قوانين المركز عموما الهدف في مركز التسفير يسكن ا ناس من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات. لذلك هناك قانونين مشتركه في مركز التفسير تشرح القانون وعلى

Læs mere

SÆRUDGAVE praktikanternes besøg

SÆRUDGAVE praktikanternes besøg I dette nummer af DIA-Meter kan du bl.a. læse om: De seje skakvindere: side 7 Nyt fra Idrætten: side 4-5 En oplevelse for livet. Ahmad Habib fra 3.b beretter om sin pilgrimsrejse til Mekka: side 7-8 Som

Læs mere

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nådefulde.

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nådefulde. I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nådefulde. Allah (Subhanahu wa Ta ala) siger i Surah an-nisa vers 3: Og hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de

Læs mere

Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015

Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015 Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte االجتماع المشترك لالجئين و لم الشمل 20. oktober 2015 Dagsorden جدول االعمال Kort introduktion til introduktionsprogrammet og kommunens rolle Orientering

Læs mere

no. خصائص متميزة اليابان مكان لالستجمام والراحة اللذيذة

no. خصائص متميزة اليابان مكان لالستجمام والراحة اللذيذة no. 2015 16 خصائص متميزة اليابان مكان لالستجمام والراحة اللذيذة no. 16 املحتويات نيبونيكا niponica هي مجلة يتم نرشها باللغة اليابانية وست لغات أخرى )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واألسبانية(

Læs mere

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية صندوق النقد الدولي أغسطس 17 المملكة العربية السعودية التقرير الق طري رقم 17/316 الصادر عن صندوق النقد الدولي مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 17 البيان الصحفي وتقرير الخب ارء ومرفق المعلومات طبقا للمادة ال

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات c1 القسم الرابع اأحكام اأخيرة الماد ة 42 مراجعة الميثاق بعد السنوات اأربع التي تلي دخول هذا الميثاق حي ز التنفيذ ومن ثم بشكل دوري تجري

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

ARABISKE BØGER OG FILM for børn

ARABISKE BØGER OG FILM for børn 2015 ARABISKE BØGER OG FILM for børn للصغار عربية أفالم و كت ب WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder arabiske bøger og film for børn indkøbt

Læs mere

Har du styr på dit køkken?

Har du styr på dit køkken? Mutfağınız kontrol altında mı? 你 對 你 的 廚 房 是 否 瞭 如 指 掌? Har du styr på dit køkken? dansk türkçe 繁 體 中 文 عرلی Har du styr på dit køkken? Har du styr på dit køkken? Udgivet af Fødevarestyrelsen Oversættelser:

Læs mere

Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (4) I Sunnit Islam

Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (4) I Sunnit Islam Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (4) I Sunnit Islam Wilayah Organisationen Www.Wilayah.dk 1 Oversat af en gruppe unge på tværs af trosretninger: Sammensat og redigeret af: Cecilie Jørgensen Den hellige

Læs mere

IGô````ª```dG. Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh. IGô````ª```dG. »FÉ` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh

IGô````ª```dG. Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh. IGô````ª```dG. »FÉ` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh A IGô````ª```dG A Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh IGô````ª```dG A ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh ô````fgõ```é``dg»```a Iô``````` S G A ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

باعتبارها أول مجموعة بنكية ومالية على صعيد المغرب العربي والسادسة على صعيد القارة اإلفريقية تؤكد مجموعة التجاري وفابنك من خالل حضورها في إفريقيا و

باعتبارها أول مجموعة بنكية ومالية على صعيد المغرب العربي والسادسة على صعيد القارة اإلفريقية تؤكد مجموعة التجاري وفابنك من خالل حضورها في إفريقيا و 2011 التقرير الس نوي 2011 التقرير الس نوي التجاري وفا بنك شركة مساهمة رأسمالها 2 008 898 130 درهم المقر االجتماعي : 2 شارع موالي يوسف الدارالبيضاء. مرخص لها كمؤسسة ائتمان بقرار من وزير المالية و الخوصصة

Læs mere

DÅB I DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FOLKEKIRKE I DENMARK في الدانمرك

DÅB I DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FOLKEKIRKE I DENMARK في الدانمرك DÅB I DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FOLKEKIRKE I DENMARK العماد طقس في الكنيسة اإلنجيلية في الدانمرك اللوثرية (1) DÅBSSALME )1 ) ترنيمة العماد Efter dåbssalmen spørger præsten: Er barnet hjemmedøbt? - Nej!

Læs mere

Nu går vi i gang med vejene

Nu går vi i gang med vejene Nu går vi i gang md vn Hadda ayaannu bilaabaynaa idadka Road work st to bgin Nu går vi i gang md vn Til ma går vi i gang md at lav ny v i Gllrupparkn. Vi startr på sv i dn nordlig dl. Vproktt vil var d

Læs mere

Arabisk faglitteratur for voksne للكبار. Side 1 af 14

Arabisk faglitteratur for voksne للكبار. Side 1 af 14 Arabisk faglitteratur for voksne آتب علمية باللغة العربية للكبار Side 1 af 14 للمستعيرين : أصدرت مكتبة المغتربين فهارس تحتوي على عناوين الكتب والموسيقى والا فلام باللغة العربية المشتراة من قبل المكتبة

Læs mere

ـ ٣ ـ

ـ ٣ ـ ليف J 3 ١٤٣٧ ه ٢٠١٦ م ٢ @ @ @ @ @ @ @ @ ٣ J @ @ : @ @ @ @ @ @ ٤ تقديم فضيلة الشيخ الا ستاذ الدكتور أحمد علي الا مام الحمد رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الا سلام دينا. وصلوات الله

Læs mere

SIWA COPENHAGEN UNTLD AN EGYPTIAN DANISH DIALOGUE

SIWA COPENHAGEN UNTLD AN EGYPTIAN DANISH DIALOGUE SIWA COPENHAGEN UNTLD AN EGYPTIAN DANISH DIALOGUE DETTE ER EN ANDEN HIMMEL SOUND TEKSTIL UNTLD WOMAN E L L E N R A V E N O R D SAHARA OASIS HELLE MARDAHL UDEN NAVN MORTEN SØNDERGAARD KVINDERNE DIALOG W

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

Stadtwerke Meran Wasser Umwelt Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Water Environment

Stadtwerke Meran Wasser Umwelt Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Water Environment قيمة أكبر Stadtwerke Meran Wasser Umwelt Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Water Environment سلطة الخدمات الخاضعة لبلدية ميرانو الماء البيئة لنعطي أهمية لتدوير المخلفات. ألننا نحب مدينتنا أماكن

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne كتب افلام و موسيقى عربية للكبار WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder arabiske bøger, film og

Læs mere

Den gode madpakke Inspiration og fakta

Den gode madpakke Inspiration og fakta Den gode madpakke Inspiration og fakta Udarbejdet i samarbejde mellem Børnehuset Næringen & Sine Sandberg Jørgensen Prof. bachelor i ernæring og sundhed Kære forældre Børnehuset Næringen har pligt til

Læs mere

ARABISKE BØGER, FILM OG musik for børn

ARABISKE BØGER, FILM OG musik for børn 2014 ARABISKE BØGER, FILM OG musik for børn كتب افلام و موسيقى عربية للصغار WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder arabiske bøger, film

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (5) I Sunnit Islam

Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (5) I Sunnit Islam Et Fordomsfrit Islam (2) Ghadir (5) I Sunnit Islam Wilayah Organisationen Www.Wilayah.dk 1 Oversat af en gruppe unge på tværs af trosretninger : Sammensat og redigeret af: Cecilie Jørgensen Den hellige

Læs mere

Invitation. Din mening er vigtig for os. Kære beboer i Gellerupparken og Toveshøj

Invitation. Din mening er vigtig for os. Kære beboer i Gellerupparken og Toveshøj Invitation Din mening er vigtig for os Kære beboer i Gellerupparken og Toveshøj Brabrand Boligforening laver mange sociale indsatser i Gellerup og Toveshøj. Du kender måske Foreningernes Hus, beboerbladet

Læs mere

Introduktion til Aqida

Introduktion til Aqida Introduktion til Aqida Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Aqida?... 1 2 Hvor kommer Aqida fra?... 2 3 Aqida-politiet... 4 4 Tage stilling til alt i Aqida?...

Læs mere

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Ramadan-måneden شهر رمضان Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Disposition Hvem SKAL faste? (Hvilke kriterier skal være tilstede før det er obligatorisk at faste for en muslim? Shurût Wujûb as-sawm).

Læs mere

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل 2 الفهرس 4 كلمة السيد المدير 11 أهم األحداث لسنة 2014 15 التحسين والمحافظة على الموارد الجينية 21 البيئة والموارد الطبيعية 29 وقاية النباتات 35 اإلنتاج الحيواني

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 ARABISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD للمستعيرين : أصدرت مكتبة المغتربين فهارس تحتوي على عناوين الكتب والموسيقى والا فلام باللغة العربية المشتراة من قبل المكتبة لعام 2010

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Del 2 Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Overblik over processen Vi ser nærmere på processen fra slagteklare kyllinger Til færdigpakkede frosne

Læs mere