REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGELSÆT ID-KORT og BILPAS"

Transkript

1 REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

2 Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser og uregelmæssigheder kan medføre omfattende ulykker med skader på mennesker og værdier i værste fald tab af menneskeliv. Derfor er det væsentligt for RKE som koncessionshaver at præcisere det ansvar og de forpligtelser, der er pålagt Dem som arbejdsgiver i forbindelse med Deres medarbejders færden på lufthavnens afspærrede område. Det er arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med ansættelsen af en medarbejder, der skal færdes på lufthavnens område, at sikre sig, at medarbejderen har gennemgået og forstået de love og bestemmelser, der er gældende på lufthavnens område (BL 11-6, ID-kort reglerne, safety- og securitybestemmelser, told- og færdselsregler osv). Det er ligeledes arbejdsgivers ansvar at sikre sig, at medarbejderen har de nødvendige kvalifikationer og en personlig og faglig baggrund, der godtgør at medarbejderen vil kunne færdes på området, uden at være til fare for sig selv og andre. Det er ID-kort indehaverens ansvar at efterleve myndighedernes udstedte love, bestemmelser og anvisninger og at være opmærksom på de konsekvenser, en eventuel overtrædelse kan have. Myndighederne har i Bekendtgørelse 979 af 2004 bestemt, at der kun kan udstedes ID-kort til personer, der er godkendt af den lokale politimyndighed. Politiets godkendelse består af et baggrundscheck og ansøgeren skal ved sin underskrift give sit samtykke til dette på den udleverede ID-kortansøgning. Ligeledes kræver myndighederne, at køretøjer der ønsker adgang til lufthavnens afspærrede område, skal forsynes med et såkaldt bilpas. Et bilpas sidestilles med et ID-kort der er udstedt til det enkelte køretøj. 1. Generelt For at få adgang med eget ID-kort kræves som sagt godkendelse af politiet jf. Bekendtgørelse 979 af 28. september 2004 om politiets godkendelse af personer der får adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede område. Ved ansættelse af nye medarbejdere skal det derfor anbefales, at den pågældendes ansættelsesforhold er betinget af, at han/hun kan opnå RKE ID-kort. RKE anbefaler derfor, at I som firma anmoder om at se en straffeattest og på baggrund heraf vurderer om de ønsker at ansætte den pågældende. For at kunne få udstedt et ID-kort skal ansøgeren have fuldført et sikkerhedskursus (Security Awareness) som består af en teoretisk del. Det er den ID-kortansvarlige, som har ansvaret herfor. For at lette denne opgave har RKE udarbejdet et selvstudiekursus til alle kommende ID-kort

3 indehavere, hvor de kan læse de vigtigste regler for færden og ophold på lufthavnens afspærrede område. Dette materiale ligger på vores hjemmeside 2. Sanktioner ved overtrædelse Overtrædelse af reglerne for brug af ID-kortet vil blive behandlet af RKE efter en konkret vurdering af den enkelte overtrædelse. Er der tale om grove overtrædelser, der udgør en trussel mod den civile luftfart, vil der ske indberetning til Trafikstyrelsen. Er der tale om overtrædelser/handlinger der vurderes at være strafbare, vil der ske anmeldelse til politiet. Såfremt en medarbejder misbruger sit ID-kort, kan det medføre, at adgang til lufthavnens afspærrede område ikke længere kan gives. Overtrædelse af bestemmelser i dette regelsæt og af lufthavnens bestemmelser vil, hvis der er tale om grove og/eller gentagne overtrædelser medføre, at medarbejderen får inddraget sit ID-kort. Ligeledes vil firmaet, hvis ansvaret for sådanne overtrædelser ligger her, kunne fortabe muligheden for at rekvirere ID-kort. Dette gælder også såfremt virksomheden ikke returnerer ID-kort ved fratrædelse mv. 3. Oprettelse af firma Firmaet skal som udgangspunkt være bosiddende i Danmark. Når Deres firma skal oprettes, skal De meddele Roskilde lufthavn navnet på den person, som er ansvarlig for, at regler og procedurer overholdes (ID-kortansvarlig). Udover det kan der udpeges op til to personer som ID-kortbestiller/kontaktperson. For at RKE kan kontrollere en indleveret ID-kortansøgning, skal De som arbejdsgiver fremsende underskriftsprøver (Oplysningsskema for firma). Samtidig skal de sammen med ID-kortansøgeren udfylde ansøgningen fra vores hjemmeside og påføre denne Deres firmastempel og underskrift. Underskriftsprøverne på det modtagne oplysningsskema bemyndiger de pågældende personer, til at rekvirere ID-kort. For god ordens skyld skal vi oplyse, at oprettelsen af Deres firma beror på en konkret vurdering af det eksisterende behov for ID-kort. Hvis behovet ændrer sig, er De forpligtet til straks at meddele dette til RKE. Ligeledes er det den ID-kort ansvarlige, der har ansvaret for at firmaets oplysninger altid er korrekte. Hvis ændrede forhold ikke meddeles RKE via nyt Oplysningsskema for firma, vil samtlige af firmaets ID-kort blive lukket og adgangen til lufthavnen spærret for ID-kort indehaveren.

4 RKE forbeholder sig ret til løbende at vurdere Deres virksomheds behov for adgang til det afspærrede område. Hvis firmaet ikke godtgør et behov gennem ansøgninger og brug af udstedte ID-kort, kan virksomheden automatisk efter 3 måneder miste muligheden for at rekvirere ID-kort. 4. Udstedelse af ID-kort Der udfyldes en rekvisition (Firmarelateret ansøgning) for hver person, som skal have udstedt et IDkort. Samtlige rubrikker på rekvisitionen skal være udfyldt og ansøgningen skal udfyldes elektronisk fra vores hjemmeside. Det skal ALTID være nyeste ID-kort ansøgning fra hjemmesiden der skal udfyldes og nyeste version er nu: Ver. 3. Der udstedes kun ID-kort til personer, der har et begrundet behov for adgang til det afspærrede område og som har gennemgået et security-awareness kursus. Det skal understreges, at det under alle omstændigheder er arbejdsgiverens ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at give en ansat adgang til lufthavnens afspærrede område. Hvis de før nævnte betingelser er opfyldt, kan ID-kortkontoret producere og udlevere ID-kortet i løbet af ca. 10 minutter. Der kan ikke udstedes ID-kort til personer, der ikke kan eller vil legitimere sig. ID-kortet skal afhentes senest 3 måneder efter politigodkendelsen hvorefter ansøgningen udløber. Hvis et ID-kort ikke har været i brug i 3 måneder, spærres det automatisk og nyt ID-kort kan kun udstedes hvis behovet for adgang ændrer sig. ID-kortet skal afhentes personligt. Gyldig billedlegitimation (pas, kørekort eller lignende) skal medbringes og fremvises. Personen skal endvidere opgive sit fulde CPR-nummer på forlangende. 5. ID-kortkontorets åbningstider ID-kortkontoret er åbent: Tirsdag kl Torsdag kl Sidste torsdag i måneden DOG KUN kl Forskellige typer af ID-kort Ved rekvisition af ID-kort skal de vurdere gyldighedsperioden i forhold til behovet. Der er som udgangspunkt to typer kort at vælge mellem:

5 Kort til medarbejdere i stilling som ikke er tidsbegrænset. Denne type kort vil blive udstedt for en periode på 3 år. Kort til medarbejdere i stilling som er tidsbegrænset (Praktikanter, elever og lignende). Denne type kort vil bliver udstedt for den ønskede periode. Hvis Deres medarbejder er ansat tidsbegrænset, anføres slutdato i feltet: Midlertidig ansat til hvorefter ID-kortet automatisk udløber på anførte dato. Husk at udløbne ID-kort skal returneres til ID-kort kontoret. Det udstedte ID-kort er på forsiden forsynet med en udløbsdato. Denne dato er fastsat, enten som den dato ansættelsesforholdet eller tilknytningen til lufthavnen forventes at ophøre, eller som den dato for hvornår ID-kortet senest skal fornyes. ID-kortet er desuden forsynet med fornavn, efternavn, ID-kortnummer og firmanavn samt billede af indehaveren. 7. Zoneinddeling for ID-kort ID-kortet er forsynet med områdezoner der angiver hvilke dele af lufthavnens afspærrede område, hvortil ID-kortet er gyldigt. Zonen er angivet nederst med en farvekode. Det er det rekvirerende firmas ansvar, at medarbejderen kun får udstedt ID-kort til det område, hvor medarbejderen har behov for at færdes. Det skal derfor fremgå af ID-kortansøgningen, hvilke områder medarbejderen skal have adgang til. Udstedes til personer der ønsker adgang til Serviceområdet Udstedes til personer der ønsker adgang til Serviceområdet, Trafikkontoret & Forplads Udstedes til personer med ekstra adgang til kælder (Kun efter aftale med RKE) Udstedes til personer med ekstra adgang til kælder samt kontorgang (Kun efter aftale med RKE) Udstedes til personer der ønsker adgang til Serviceområdet, Trafikkontoret, Forplads & SAR B Udstedes til personer der ønsker ubegrænset adgang til RKE s område. (Kun efter aftale med RKE) B B B B Udstedes til Securityansatte der må udføre eftersyn af personer og bagage. Udstedes til personer der ønsker adgang til Serviceområdet, Trafikkontoret, Forplads & Naviair rum. ID-kortets bagside er påtrykt de almindeligste regler for brug, telefonnummer til spærring samt returadresse ved fundne kort. ID-kortet er forsynet med en mikrochip til brug ved lufthavnens adgangskontrolanlæg og er kodet til den angivende zone. 8. Brugen af ID-kortet ID-kortet er strengt personligt. ID-kortet skal opbevares som et hvilket som helst andet vigtigt personligt legitimationskort. ID-kortet giver alene adgang til lufthavnens afspærrede område i forbindelse med tjenstligt ærinde.

6 Brug af adgangskontrolanlægget er en betingelse for, at få adgang til det afspærrede område. ID-kortindehaveren skal bære ID-kortet synligt overalt på lufthavnens afspærrede område. 9. Ændringer, herunder tab af ID-kort Ændringer/tilføjelser til det materiale der er fremsendt til ID-kortkontoret, skal løbende meddeles ID-kortkontoret med henblik på en evt. ombytning af ID-kortet. Ændringer med hensyn til underskriftsberettigede personer eller adresseændring mv. skal meddeles ID-kortkontoret skriftligt på et nyt oplysningsskema. Fratrædelser eller ophør af behov for ID-kort meddeles ID-kortkontoret, senest når ID-kortet returneres fra medarbejderen til firmaet. Bemærk at firmaet forpligter sig til at registrere samtlige rekvirerede ID-kort og sikre, at ID-kortet fornyes/returneres ved udløb eller når medarbejderen ikke længere er tilknyttet firmaet. Hvis et ID-kort tabes eller på anden måde kommer uden for den ansattes kontrol, skal dette hurtigst muligt meddeles firmaet og RKE s havnekontor (Tlf.: , døgnbemandet). Ved modtagelse af meddelelsen vil kortet herefter blive spærret. Arbejdsgiveren fremsender efterfølgende en ny ansøgning til ID-kortkontoret, hvor det fremgår som årsag at der er tale om et tabt eller stjålet kort, som ønskes erstattet. Erstatningskort med samme udløbsdato kan udstedes uden fornyet baggrundscheck. Hvis et ID-kort kommer til veje inden et erstatningskort er udstedt, kan en spærring kun hæves hvis personen selv henvender sig til ID-kortkontoret med det fundne kort. Hvis det tabte/stjålne ID-kort kommer til veje efter et erstatningskort er udstedt, skal det genfundne ID-kort afleveres i vagten eller sendes til ID-kortkontoret. 10. Bilpas For at et køretøj kan tillades adgang til lufthavnens afspærrede område, kræver det et bilpas. Bilpas er et ID-kort, der er udstedt til det specifikke køretøj og angiver hvor køretøjet må passere airside/landside grænsen. Køretøjets nummerplade er ligeledes angivet på kortet, samt kontaktoplysninger på indehaveren af køretøjet. Derfor må bilpasset kun bruges i det køretøj, hvortil det er udstedt. Der findes 2 adgangszoner angivet på et bilpas med farve, og de er:

7 Hovedvagten ved terminalen - SAR slusen og hovedvagten - Bilpasset skal skannes elektronisk ved hver indpassage gennem en vagt/sluse og kan kun anvendes i den angivne zone. Bilpas til Rød zone (SAR slusen) gives KUN til køretøjer der har specifikke opgaver i zonen og hvor føreren af køretøjet har adgang til slusen på sit personlige ID-kort. Et bilpas er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdagen og det er firmaets eget ansvar, at forny deres bilpas i god tid inden udløb. Når køretøjet befinder sig på airside skal bilpasset sidde i nederste venstre hjørne af forruden (set fra føreren) i den udleverede holder, med forsiden vendt mod fronten. Har man ikke permanent bilpas eller bruger man på dagen et andet køretøj, kan et midlertidigt bilpas udstedes mod udfyldelse af rekvisition i vagten og deponering af legitimation. Midlertidige bilpas gælder kun til det specifikke ærinde og kan aldrig gælde til længere end døgnets slutning. 11. Yderligere information Spørgsmål vedrørende denne skrivelse kan rettes til ID-kortkontoret på tlf.: eller til lufthavnens ID-kort kontor pr. mail: Spørgsmål af securitymæssig karakter kan rettes til vagtpersonalet på tlf.: Vi byder Dem og Deres medarbejdere velkommen til Roskilde lufthavn og ser frem til et godt og positivt samarbejde. Med venlig hilsen Roskilde Lufthavn

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere