Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING"

Transkript

1 Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ønsker Århus Byråd at betone den dannende opgave, som SFO skal varetage som en ligestillet del af skolens samlede virksomhed. SFO en indgår sammen med skolens undervisning i et ligeværdigt og komplementært samarbejde med forældrene om børnenes trivsel, læring og rummelighed på klassetrin. Til et ligeværdigt samarbejde mellem undervisning og SFO hører også, at de samlede ressourcer bruges til størst mulig gavn for børnene inden for de gældende rammer samt en gensidig anerkendelse af fagligheden. SFO ens opgave er gennem etablering af nærværende, levende og differentierede fællesskaber, for og sammen med børnene, at støtte børnenes alsidige personlige udvikling i et tæt samarbejde med undervisningen og forældrene. Målet er at ruste børnene til at blive aktive medborgere i en globaliseret og højt specialiseret verden. Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sikrer et stort lokalt råderum om den opgave, som skolebestyrelsen i samarbejde med SFO-forældrerådet, øvrige forældre, skolens ledelse og medarbejdere i SFO og indskoling skal løse. Med disse ord ønsker jeg alle god arbejdslyst! Jacob Bundsgaard Johansen Rådmand Børn og Unge Forslag til ny tekst Indledning I Aarhus skal der være tilbud om SFO til børn i klasse. SFO er et vigtigt pædagogisk tilbud. Ikke kun som fritidstilbud men også som en del af skolens samlede hverdag, hvor SFO er en værdifuld samarbejdspartner i undervisningen. SFO en er i høj grad også stedet, hvor skolen møder forældrene i dagligdagen, når de mindste børn bliver afleveret og hentet på skolen. Det er børnenes og de unges trivsel, læring og dannelse, der er på spil, og det skal vi alle værne om, hver med vores roller og opgaver. Den opgave skal vi samarbejde om. SFOforældrerådet og skolebestyrelsen har en vigtig opgave i skole-hjemsamarbejdet generelt. I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er det SFOforældreråd og skolebestyrelser, der fastlægger de temaer, der skal arbejdes med. I arbejdet er det vigtigt også at sikre børnenes stemme, så de har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. Med denne nye og reviderede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ønsker vi byrådet og jeg - at skabe en ramme for arbejdet med stor lokal frihed for SFOforældreråd, skolebestyrelser, ledere og medarbejdere. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er - på samme måde som Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik - ikke en færdig opskrift på opgaven i SFO eller på samarbejdet mellem

2 SFO, undervisning og forældrene. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er en ramme, der skal inspirere til dialog mellem skolebestyrelse, SFO-forældreråd, ledere og medarbejdere - og børn - om, hvilke mål og indsatser, der lokalt skal arbejdes med for at tilgodese de lokale ønsker og behov. Og dermed give gode vilkår for at række ud efter visionen for vores børne- og ungepolitik. God arbejdslyst! Bünyamin Simsek Rådmand Børn og Unge FORMÅL Århus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ( klasse) i Århus Kommunes skoler, at fremme udviklingen af sammenhæng, ligeværdighed og samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hensigten er at skabe helhed og sammenhæng i barnets dagligdag. I Børn og unge-politikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Det er et grundlæggende princip i børn og ungepolitikken, at børn og unge skal føle sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Børn og unge har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på. Derfor skal vi tilbyde børn og unge noget forskelligt for at give alle lige muligheder. Børn og unge-politikken og strategi for differentiering danner den værdimæssige paraply for hele det arbejde der pågår i Børn og Unge i et 0-18 års perspektiv. Det er en paraply, som bygger på anerkendelse, inddragelse og høje forventninger til det FORMÅL I børne- og ungepolitikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Målet er, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Aarhus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO (0 3 klasse) i Aarhus Kommunes skoler at fremme barnets trivsel, læring og dannelse gennem udviklingen af sammenhæng, ligeværdighed og samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene. I SFO og undervisning indgår ledere, medarbejdere og forældre hver med deres roller i et tæt samskabende samarbejde om at skabe helhed i barnets skoleliv. I kraft af at fritid og undervisning finder sted inden for den samme ramme, forstærkes muligheden for en målrettet og koordineret tidlig pædagogisk indsats. SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer og stærke fælleskaber, som skolen som helhed udgør. Dette sker i et

3 enkelte barn og et tæt samarbejde med forældrene. komplementært forhold til og samarbejde med undervisningen. I kraft af at fritiden og undervisningen finder sted i den samme overordnede ramme, forstærkes muligheden for et helhedssyn på barnet med henblik på en målrettet, differentieret og koordineret pædagogisk indsats. I SFO er der særligt fokus på børnenes aktive deltagelse i for dem meningsfulde aktiviteter og stærke fællesskaber. Dette forudsætter, at børnene lærer at træffe reflekterede valg, gode beslutninger og udøve kvalificeret dømmekraft. SFO skal sammen med skolens undervisningsdel medvirke til en fortsat udvikling af en rummelig folkeskole, der aktivt søger at fremme det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra perspektivet om barnets hele skoleliv. Organiseringen af det pædagogiske arbejde sker inden for en ramme af voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO og undervisning pædagoger og lærere og øvrige medarbejdere indgår hver med deres særlige kompetencer i et tæt samarbejde om at skabe helhed og sammenhæng i barnets hele skoleliv. SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer, som skolen som helhed udgør. Dette sker i et komplementært forhold til og samarbejde med skolens undervisning i spændingsfeltet mellem det at blive til nogen og blive til noget. I SFO lægges der særligt vægt på at støtte børnene i udvikling af kompetencer, der aktivt gør dem i stand til at forvalte tiden til betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter i SFO, og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Endvidere har SFO fokus på både voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på hvad de skal foretage sig i SFO. Endvidere har SFO en særlig opgave i at forberede børnene til et mere selvstændigt fritidsliv fra 4. klasse. Et fritidsliv, der kan foregå i det lokale foreningsliv og/eller i det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud. I arbejdet er der et særligt fokus på barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed. Under ét egenskaber, der er vigtige i barnets dannelsesproces på vej mod et selvstændigt ungdomsliv. Formålet er at skabe rammerne for det gode børneliv i skolen i spændingsfeltet mellem at blive til nogen og blive til noget. BAGGRUND Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet dels for at understøtte det lokale råderum og løsninger, dels for at udmønte BAGGRUND Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er udarbejdet dels for at understøtte det lokale råderum og løsninger, dels for at

4 Byrådets børn og unge-politik og de fire effektmål. Valg af pædagogiske metoder i arbejdet fastsættes derfor ikke i de centralt fastsatte rammer. For at tilgodese den fælles pædagogiske opgave er der ikke noget til hinder for, at man lokalt og i et vist omfang anvender de pædagogiske ressourcer, hvor de bedst kommer det enkelte barn og grupper af børn til gode. Dette gælder både i forhold til at bruge undervisningens ressourcer i fritidsdelen og fritidsdelens ressourcer i undervisningstiden. En prioritering af de pædagogiske ressourcer sker med respekt for de selvstændige opgaver og forpligtelser, som SFO og undervisning hver især har for SFO s vedkommende også uden for undervisningstiden. Samtidig må overførelse af de pædagogiske ressourcer fra SFO til undervisning ikke ske i en størrelsesorden, der indebærer, at forældreandelen af betalingen til SFO overføres til skolens undervisningsdel, idet lovgivningen sikrer, at undervisningen er betalingsfri. Endvidere gælder det, at der inden for rammerne af skolernes samlede virksomhed SFO og undervisning i Århus Kommune er adskilte budgetter. udmønte Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Valg af pædagogiske metoder i arbejdet fastsættes derfor ikke i de centralt fastsatte rammer. Skolen undervisningsdel og fritidsdel har en samlet opgave med at sikre, at børnene trives og bliver så dygtige, som de kan. Hertil hører, at de samlede ressourcer skal bruges til størst mulig gavn for børnene inden for de gældende rammer. I arbejdet med den fælles pædagogiske opgave bør man lokalt anvende de pædagogiske ressourcer, hvor de kommer det enkelte barn og grupper af børn bedst til gode. Prioriteringen af de pædagogiske ressourcer skal ske med respekt for de selvstændige opgaver og forpligtelser, som SFO og undervisning hver især har. Grundloven sikrer, at undervisningen er betalingsfri. Derudover har man i Aarhus Kommune besluttet, at SFO og undervisning har adskilte budgetter. Der kan som udgangspunkt ikke flyttes budget mellem SFO og undervisning, og der aflægges selvstændigt regnskab for de to dele. Målet er, at skolerne inden for disse rammer og retninger skal have så stort et lokalt råderum som muligt, idet det giver større engagement, trivsel og fokus på kerneydelsen. Det skal være muligt for de decentrale led at udnytte og udforske råderummet indenfor rammen, så den ydelse, der leveres lokalt, er til størst mulig gavn for børnene og de unge med fokus på det hele skoleliv. Grundlaget for arbejdet er Lov om Folkeskolen, herunder Folkeskolens formålsbestemmelse (som SFO også er omfattet af), Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for Det er en fælles opgave for skolebestyrelse og SFO-forældreråd at drøfte og følge op på, at SFO ens samlede ressourcer bruges i overensstemmelse med byrådets beslutninger. Grundlaget for arbejdet er Lov om Folkeskolen, herunder Folkeskolens formålsbestemmelse, Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger og Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Dokumenter, der indgår i det samlede grundlag for SFOs virke er angivet som faktaboks og vil fremtidigt indgå som en del

5 skolefritidsordninger (BEK), Århus Byråds beslutning om indførelse af tilbud om lektiehjælp i SFO, Århus Kommunes børn og unge-politik, Børn og Unges effektmål samt strategi for differentiering. af materialet på hjemmesiden: Dokumenter, der indgår i det samlede grundlag for SFO s virke er angivet som faktaboks bagerst i indstillingen og vil fremtidigt indgå som en del af den samlede itbaserede platform for gældende retningslinjer mv. for SFO s virke i Århus Kommune. SKOLERNES UDFYLDELSE AF RAMMEN Arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og undervisning samt de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud om blandt andet barnets overgang fra dagtilbud til skole og fra SFO og indskoling til mellemtrin og fritids- og ungdomsskoletilbud og/eller andre lokale fritids- og foreningstilbud. SKOLERNES UDFYLDELSE AF RAMMEN Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og undervisning og de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet (dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud samt lokale foreninger mv.) om blandt andet overgange fra dagtilbud til skole, fra SFO og indskoling til mellemtrin og fritids- og ungdomsskoletilbud, og/eller andre lokale fritids- og foreningstilbud. De nedenfor opstillede temaer i Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune danner til sammen en ramme for udmøntning af Byrådets fire effektmål og strategi for differentiering. Temaerne er formuleret bredt, så de samlet tilgodeser en alsidig udvikling, samtidig med at børnene jf. Bekendtgørelsens krav sikres en høj grad af medbestemmelse på, hvad der skal foregå i SFO og undervisning indenfor de givne rammer. Temaerne tjener indenfor rammerne af Bekendtgørelsens bestemmelser1 og Byrådets beslutninger, som inspiration for skolernes arbejde i SFO og kan erstattes af andre og/eller tilpasses lokale forhold. Fokus på kravene lokalt er den inddragende og samarbejdende proces mellem undervisning og SFO. Det vil sige, at der for hvert valg af Det lokale arbejde med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sker inden for de rammer og temaer, som bekendtgørelsen og børne- og ungepolitikken beskriver. De opstillede temaer danner tilsammen en ramme om udmøntning af børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser. Jævnfør byrådets ønske om at styrke det lokale engagement og indflydelse tjener temaerne som inspiration for skolebestyrelsens og SFO-forældrerådets beslutning om valg af temaer. Det betyder, at de opstillede temaer kan erstattes af andre temaer og/eller tilpasses lokale forhold. Fokus på kravene i samarbejdet er den inddragende og samarbejdende proces mellem SFO og undervisning. Det vil sige, at

6 tema skal beskrives hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig medvirker til at indfri de byrådsvedtagne effektmål. der for hvert valg af tema skal beskrives, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig medvirker til at indfri børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser. TEMAERNE ER: Forældresamarbejde (strategi for forældresamarbejde) Områdesamarbejde, herunder samarbejde om overgange, med dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud (strategi for forældresamarbejde og læring samt BEK 2 ) Tilbud om lektiehjælp på forældreniveau (Byrådsbeslutning, strategi for forældresamarbejde, læring og udvikling samt BEK) Arbejdet med børn med særlige behov (strategi for rummelighed samt læring og udvikling samt BEK) Idræt og bevægelse (strategi for trivsel og sundhed samt BEK) Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sproglige udtryksformer (strategi for rummelighed samt læring og udvikling) Kreativitet og musiske aktiviteter (strategi for læring og udvikling samt trivsel og sundhed) Natur og udeliv (strategi for trivsel og sundhed samt læring og udvikling) TEMAERNE ER: Områdesamarbejde, herunder samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud. Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning og SFO. Vidensbaseret udvikling af praksis. Tidlig og forebyggende indsats. Fokus på helhed og sammenhæng. Læring, udvikling og dannelse. Alle skal bliver så dygtige, som de kan. Motivation, robusthed, vedholdenhed samt evnen til at begå sig i fællesskaber og møde fremtidens udfordringer. Demokrati og medborgerskab. Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse. Kreativitet og musiske aktiviteter. Natur og udeliv. Sproglige udtryksformer. Temaerne er rettet dels mod det enkelte barn og gruppen af børn. Dels mod organiseringen af arbejdet med indfrielse af de lokalt opstillede mål i samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene. For hver af de lokalt relevante temaer, der vælges, beskrives valg af aktivitet, der udmønter temaet. Samtidig angives det, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig bidrager til at indfri målet. Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indgår i den

7 Temaerne er rettet mod det enkelte barn og gruppen af børn (mål for trivsel, læring og udvikling). Dels mod organiseringen af arbejdet med indfrielse af de opstillede mål i et samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene. lokale udviklingsplan og kvalitetsrapport og tages således op til revision i den forbindelse, jf. bekendtgørelsens krav herom. For hvert af de lokalt relevante temaer der vælges beskrives valg af aktivitet, der udmønter temaet. Samtidig angives det hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig bidrager til at indfri effektmålet. Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse indgår i den lokale udviklingsplan og kvalitetsrapport og tages således op til revision i den forbindelse, jf. Bekendtgørelsens krav herom. DEN LOKALE PROCES Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med SFO-forældrerådet principper for de temaer, man lokalt ønsker fremmet, herunder rækkefølgen for implementering 3. For hvert af de temaer, der ønskes fremmet for at indfri effektmålene, fastlægger skolebestyrelsen i samarbejde med SFOforældrerådet de overordnede principper for arbejdet Altså hvad man ønsker fremmet lokalt. Herefter fastlægger skoleledelsen i samarbejde med medarbejderne pædagogiske mål, der understøtter en indfrielse af de opstillede principper og mål Altså hvordan arbejdet lokalt skal tilrettelægges. Et eksempel på udmøntning af et princip er Århus Byråds beslutning om indførelse af tilbud om lektiehjælp på forældreniveau. Skolebestyrelsen inddrager SFOforældrerådet og drøfter, eventuelt på baggrund af oplæg fra skolelederen og/eller SFO-lederen hvilke DEN LOKALE PROCES Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med SFO-forældrerådet principper for de temaer, man lokalt ønsker fremmet, herunder rækkefølgen for implementering. For hvert af de temaer, der ønskes fremmet for at indfri børne- og ungepolitikken, fastlægger skolebestyrelsen i samarbejde med SFO-forældrerådet de overordnede principper for arbejdet hvad man ønsker fremmet. Herefter opstiller skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne pædagogiske mål og fastlægger aktiviteter og samarbejdsaftaler, der understøtter en indfrielse af de opstillede principper og mål hvordan arbejdet lokalt tilrettelægges. Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFOs virke i Aarhus Kommune: Dokumentoversigt revideres og indsættes her.

8 principper, der lokalt skal være gældende for udmøntning af Byrådets beslutning. Skal tilbuddet målrettes alle børn? Eller er der lokale forhold der gør, at der også skal tilrettelægges et mere specifikt tilbud målrettet en gruppe af børn med særlige behov for lektiehjælp? Skoleledelsen udmønter herefter i samarbejde med medarbejderne skolebestyrelsens principbeslutning i tilrettelæggelsen af det lokale tilbud om lektiehjælp. For eksempel som et tilbud, der alene er forankret i SFO og/eller i samarbejde med undervisningen i forhold til børn med særlige behov for lektiehjælp hjælp til det hele skoleliv. Den konkrete tilrettelæggelse af tilbud om lektiehjælp sker på baggrund af konkrete pædagogiske mål, målrettet den generelle børnegruppe såvel som børn med særlige behov. Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO ers virke i Århus Kommune: Lov om Folkeskolen Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- Og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger nr. 550 af den 18. juni 2009 Vejledning om skolefritidsordninger nr. 16 af 9. marts 1999 Ny struktur for Århus Kommunale Skolevæsen 2001 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune af den 1. november 2010 erstatter: Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen 1999 Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Delegationsplan for de nye SFO er af den 30. januar 2007 Børn og unge-politikken 2008 Udviklingsplan for Børn og Unge, herunder Børn og Unges effektmål og strategier*

9 Strategi for differentiering 2009 Vejledning til arbejdet i SFO-forældreråd i Århus Kommune 2007 Lokaleprogram for Århus Skolevæsen 1995 Byrådets Hensigtserklæring af 27. februar 1991: Hensigtserklæringer og øvrige forslag i forbindelse med justering af forliget. *Handleplaner og strategier samt gældende politikker for blandet andet SFO indgår som en del af den samlede it-baserede platform for gældende retningslinjer mv. for SFO s virke i Århus Kommune. It platformen revideres løbende som følge af fremadrettet ændret lovgivning samt Byrådsbeslutninger mv. uden at dette afstedkommer fornyet Byrådsbehandling. Noter 1 For de temaer, som er markeret med BEK i listen nedenfor, kræver bekendtgørelsen, at det fremgår i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde, der arbejdes med temaerne. 2 Bekendtgørelsen kræver, at mål- og indholdsbeskrivelsen angiver, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skole-fritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. 3 Det skal i den forbindelse bemærkes, at Århus Kommune i perioden har fået dispensation fra Undervisningsministeriet således at SFOlederne kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, hvilket derfor vil ske alle steder, hvor SFO-lederen måtte ønske det.

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Ny indledning skrives af Rådmanden

Ny indledning skrives af Rådmanden Notat Emne Til Kopi til Bilag 2. Notat vedrørende det fremtidigt gældende grundlag for SFO i Århus Kommune Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Charlotte Groftved

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO Revideret september 2017 På Frederiksbjerg skoles SFO arbejder vi med udgangspunkt i Aarhus kommunes Børn- og ungepolitik og de fire

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling.

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling. 1 Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål: Auraskolens fritidstilbud har som målsætning at tilbyde gode rammer for fritiden for alle børn i distriktet. Vi har tilbud til børn og unge fra

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO ÅFO er interesseorganisation for forældre i Århus med børn i dagtilbud, SFO og klub. Vi varetager forældrenes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 Indsæt billede og navn på SFO og skole Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for alle børn og

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2013 1.0 Indledning Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune er udarbejdet

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi Forældrepjece Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi 2016-2020 November 2015 1 Indledning Denne forældrepjece er i korte træk en hjælp til at forstå hvad inklusion

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere