Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

2 Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret kunne have store konsekvenser, hvis modtageren ikke kendte arbejdsretten godt nok Ønske om mere fleksible ordninger, der i højere grad tog højde for borgerens ønsker og muligheder Satspulje til gennemførsel af forsøg med BPA i Forud for dette skulle erfaringer fra Norge og Sverige indhentes

3 Baggrund for BPA Erfaringer fra Norge og Sverige blev indhentet i 2006 / 07 På baggrund heraf blev det besluttet springe forsøgene over og gå direkte til lovgivning 1/ blev loven om BPA gennemført.

4 Norske erfaringer Forsøg i Lov om BPA vedtaget i 2000 Tre organiseringsformer Borgeren selv Kommunen Uloba Uloba etableres i 1991 Kommunen afgør om der kan vælges Uloba Modtagere af BPA skal gennemgå kursus i at være arbejdsleder

5 Norske erfaringer 5 pct. Af BPA modtagerne vælger selv at være arbejdsgivere Stor tilfredshed med BPA ordningen - 92 pct. Af brugerne i Uloba er svært tilfredse - 74 pct. Af brugerne i kommunerne er svært tilfredse - Større tilfredshed blandt de der selv har mulighed for at vælge udbyder Mulighed for at udviklingshæmmede kan få BPA med arbejdsleder.

6 Informationsdag om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

7 Indhold og formål med lov om Borgerstyret Personlig Assistance 1. Lovgrundlaget for BPA 2. Personkreds 3. Organiseringen af støtten 1. Borgerens valgmuligheder 2. Arbejdsgiver- og arbejdslederopgaver 3. Aftale mellem kommune og udbyder 4. Tilsyn og forsyningsansvar

8 Lov nr. 549 af 17. juni Lovgrundlaget for BPA Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et nyt begreb i serviceloven. Særligt rettet mod borgere med omfattende hjælpebehov som følge af deres funktionsnedsættelse. Ikrafttræden 1. januar 2009.

9 1. Lovgrundlaget for BPA Omfatter både servicelovens 95 og 96 Hensigten med ændringen er at sætte borgeren i fokus: Mere fleksibilitet i ordningen Større mulighed for selvbestemmelse Fokus på borgerens ønsker og behov Mulighed for fastholdelse eller opbygning af et selvstændigt liv En mere tidssvarende ordning

10 Ændringerne i 95 og 96: 1. Lovgrundlaget for BPA Borgeren/tilskudsmodtageren skal ikke, men kan vælge at være arbejdsgiver for hjælperne. Tilskuddet kan overdrages til en forening, et firma eller en nærtstående. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at varetage lønadministrationen, hvis borgeren eller en nærtstående ansætter hjælperne.

11 1. Lovgrundlaget for BPA Særligt for 96 Aktivitetskravet er bortfaldet og erstattet af en samlet vurdering af borgerens samlede behov Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tilbyde en BPA-ordning efter 96 uanset, at borgeren ikke opfylder kravet om et massivt hjælpebehov Særligt for 95: Præcisering af 95, stk. 3, så det fremgår, at den nærtstående ikke skal udføre al hjælpen selv

12 2. Personkreds Personkredsen for 96 Fortsat personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør det nødvendigt at yde denne særlige form for støtte. Udvidelse af personkredsen Borgere der ikke opfylder aktivitetskravet Borgere der ikke selv kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne Borgere der ikke ønsker at fungere som arbejdsgiver for hjælperne

13 2. Personkreds Personkreds for 95 Grundlaget for udmåling til 95 er hjælp efter 83 og 84 95, stk. 1: Kan kommunen ikke stille den nødvendige hjælp til rådighed er der mulighed for at få den som et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 95, stk. 2 og 3: Hvis en person har behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen, har denne ret til at få hjælpen udbetalt som et kontant tilskud. Hovedforskel mellem 95 og 96 er, at hjælpebehovet ligger i hjemmet og behovet for ledsagelse I 95 har borgeren som udgangspunkt et mindre massivt og sammensat hjælpebehov end i 96.

14 3. Organisering af støtten Borgerens muligheder Borgeren kan vælge: at varetage både arbejdsgiver- og arbejdslederrollen at varetage arbejdsgiver- og arbejdslederrollen, men overdrage lønadministration til kommunen eller et privat firma at overdrage tilskud til: En borgerstyret forening En privat virksomhed En nærtstående

15 3. Organisering af støtten Arbejdsgiveropgaver Ansættelse og afskedigelse af hjælpere (i ansættelsesretlig forstand) Udarbejdelse af ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indbetaling af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP Arbejdslederopgaver Udarbejdelse af jobbeskrivelse og annoncer Udvælgelse af hjælperkorps, herunder ansættelsessamtaler Daglig instruktion og oplæring af hjælperne (ledelsesretten) Arbejdsplaner for hjælperne Afholdelse af MUS-samtaler og personalemøder

16 3. Organisering af støtten Aftale mellem kommune og udbyder Det forventes, at der skal indgås aftale mellem kommune og parterne Betingelser for opsigelse af aftalen og opgaver for de enkelte parter Løbende afregning mellem kommunen og arbejdsgiveren

17 Tilsyn og forsyningsansvar Kommunen skal føre tilsyn med, at borgeren får den nødvendige hjælp. Kommunen skal føre tilsyn med, at BPA-ordningen fungerer efter hensigten, herunder: Overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse? Modtages pleje, overvågning og ledsagelse som forudsat i ordningen? Tilrettelægges hjælpen fornuftigt af modtager og hjælper? Opfylder modtageren betingelser for at fungere son arbejdsleder? Tilsyn er ikke ensbetydende med en årlig revisitation I sidste ende er det kommunens ansvar, at borgeren modtager hjælpen

18 BPA s betydning for borgeren Kronjuvelen i den danske handicappolitik Præsentation: - Handicap - Hjælperordning siden Har haft 227 hjælpere - Fra 48, Kært barn har mange navne - Undervist i hjælper-/ bruger relationer i over 15 år - Bogen Kunsten at modtage og give hjælp. Tag en bog gratis - En intens skole i samarbejde - Prøvet kræfter med mange ting. Teater, musik, undervisning, organisationsarbejde og skribentvirksomhed - Taknemmelig for at jeg har fået mange af mine drømme opfyldt

19 Hjælperordningen kronjuvelen i den danske handicappolitik - At tage livet på sig. Livet vil os noget - Fælles for os alle er, at vi er socialkulturelle væsner. En broget skare af mennesker. Fyldt med længsler, drømme og behov, som gerne vil sætte spor i livet, som andre værdsætter - Velfærdsstaten og den sociale lovgivning kan på ingen måde gøre os lykkelige, men er derimod forpligtet til at kompensere for vores handicap - At skabe forudsætninger for at de iboende evner og anlæg i det enkelte menneske ikke bremses på grund af et handicap

20 Fra Rapporten om Hjælpeordningen fra Udgivet af Viden centret for Bevægelseshandicap

21 Fire forskellige liv, der kan leves med en hjælperordning a.per er svært spastisk lammet med talebesvær. Mod alle odds fik han en hjælperordning med arbejdsgiveransvar. Udgiver egen CD, besøger Sari Baba og laver DVD om handicap og seksualitet b. Jan, spastiker med talebesvær, bliver direktør i eget firma. Er i færd med at måle hele kloden op for at fortælle, hvor der er handicapegnet c. Mikkel med talebesvær har gået i specialskole. Får en hjælperordning og uddanner sig til teolog og journalist d. Parret, som henholdsvis har muskelsvind og født med stive led, med hver sin hjælperordning flytter sammen. Lever som andre par uden at være for meget afhængige af hinanden e Johanne, der efter hun har fået en hjælperordning, pludseligt kan udfolde sine kunstneriske evner. Nu kan hun lave udstillinger og blive den billedkunstner, hun drømte om Eks. Jeg blev som en umoden teenager, da jeg fik hjælperordningen. Var oppe døgnet rundt for at afprøve alle mine nye muligheder.

22 Hvorfor var ændringerne i hjælperordningen nødvendige? Ordningen er ikke blevet ændret nævneværdigt siden kun paragrafnummeret.. A. Ordningen var ved at ødelægge sig selv indefra. Den tid, der skulle gå med at udfolde sit eget liv, gik med at ansætte og oplære hjælpere i det uendelige. Rekruttering blev et problem. Hjælpernes arbejdsvilkår var ikke fuldt med tiden. Endeligt gav samarbejdet mellem Handicaporganisationer og Folketinget endeligt bonus. B. Kravet om et højt aktivitetsniveau for at kunne få ordningen var begyndt at være et problem for nogle af de brugere, der var unge i 1970 erne. De er blevet ældre og kan ikke længere have det samme aktivitetsniveau. Behovet for hjælp var til gengæld blevet større, da aldring og handicap nu skulle indgå i en ny tango på lavere gear. C. Der stod også en gruppe med handicap, som kunne have glæde af en hjælperordning, men som ikke magter arbejdsgiverrollen. Svært at gennemskue lovgivningen på arbejdsretsområdet. Svært at overskue deadlines og den struktur der skal følges, når man skal være arbejdsgiver. Det juridiske ansvar kan veje tungt. Har set ulykkelige sager i pressen hvor brugere er dømt til at betale store erstatninger til hjælpere for uretsmæssige fyringer.

23 Flere citater fra rapporten: Nogle borgere finder arbejdsgiveransvaret belastende Da jeg havde alt det tekniske selv, brugte jeg ufatteligt lang tid på det pis, som var totalt unødvendigt. Kommunen kan jo køre det hele automatisk Så man selv kan blive fri for at fedte med procenterne. Det er langt mere behageligt nu, det er bare at indlevere en månedsrapport til kommunen, så kører de det.. Altså jeg er ikke så god til at få gjort de ting. Og jeg synes, det bliver et helvede med at sidde og lave løn. sætte sig ind i love og sådan noget og bliver der endnu mere administration i det jeg synes ikke, det behøver at være så svært. Det er en unødvendig belastning, at man skal bruge så meget tid på det. Det er som om, man skal straffes. Og det ligger ligesom i luften, nå, men hvis du ikke kan det, kan du få hjemmehjælp i stedet for. At have behov for hjælp gør ikke nødvendigvis en til en god arbejdsgiver En gruppe borgere, som kunne have stor glæde af en hjælperordning. har ikke hidtil kunne få den, fordi de ikke magtede arbejdsgiveransvaret. At være afhængig af hjælp gør ikke automatisk et menneske til en god arbejdsgiver. Oppe i alderen og har ikke den samme energi - gerne lettes for arbejdsgiveransvaret. Borgere med progredierende sygdomme - gerne lettes for arbejdsgiveransvaret.

24 Fordelen ved de nye tiltag Det forlyder, at endnu 70 borgere kan få en hjælperordning/bpa når arbejdsgiveransvaret og ledelsesansvaret skilles ad. Borgerens behov er i centrum, der er tænkt i helhedsløsninger Selvstændigheden er omdrejningspunktet for den enkelte. Ens lederevner behøver ikke længere at komme på kollisionskurs med ens ønske om selvstændighed og livsdrømme. Håber på gode udbydere med fleksible løsninger til dem, der overgiver arbejdsgiveransvaret. LOBPA kunne være et godt bud, fordi Handicaporganisationerne står bag, og det er et nonprofit fortagende. Undgår luksus palæer for sociale midler. Nærtstående familie medlemmer til at overtage ansvaret. Uden løn med et juridisk ansvar kan være betænkeligt. Selvstændigheden kan trues. (Mor klarer ærterne for sønnike). Behov for hjælp i stedet for aktivitetsniveau er godt, men behov-begrebet kan man også manipulere med. Vi håber det bedste for fremtiden. De forbedrede løn- og ansættelsesforhold skulle gerne give lidt mere ro i ordningen, så brugerne/borgerne kan frigøre kræfter til at udfolde det liv optimalt, de gerne vil leve. Og hjælperne/ assistenterne kan høste mere respekt og værdsættelse af deres gode arbejde.

25 Afsluttende bemærkninger - Om det fede liv og de frie valg - Ser på fremtiden med fortrøstning - Når også dem med 15 timers ledsagerordning i fremtiden kan blive inkluderet - Når jeg kompenseres optimalt for mit handicap, skal I ikke høre mere brok for mig - Kun taknemlighed over at leve i en velfærdsstat - når de fine etiske intentioner manifesteres i gerning Godt at bo i en velfærdsstat!

26 Borgerstyret Personlig Assistance Visitation og udmåling af BPA i Gentofte Kommune Ved Pernille Bennike, socialformidler i Social & Handicap myndighed

27 Henvendelser om BPA uændret praksis Nye ansøgninger via: Hospital Egen læge Borgeren Pleje & Sundhed, myndighed, Visitationen Social & Handicap myndighed

28 Når ny ansøgning modtages Hjemmebesøg eller hospitalsbesøg aftales Deltagere: Rådgiver fra Social & Handicap (tovholder) Visitator fra Pleje & Sundhed Metode til afdækning og beskrivelse af borgerens behov afhænger af, om borgeren vurderes at leve op til kriterierne i: SL 95 eller SL 96

29 Udmåling - metode til afdækning af BPA efter 96 Betingelser for at modtage assistance efter SL 96: Omfattende plejebehov/ praktisk hjælp Behov for overvågning og ledsagelse Skal kunne varetage rollen som arbejdsleder Metode til udmåling af BPA: Helhedsvurdering Indstillingsskema til voksne Elementer, der indgår i helhedsvurderingen: Borgerens egen formulering af behov/ problem Helbredsforhold Familieforhold, herunder hjemmeboende børn Boligforhold Arbejde eller uddannelse Netværk Fritid

30 Udmåling - metode til afdækning af BPA efter 95 Betingelser for at modtage assistance efter SL 95 Plejebehov over 20 timer Ikke behov for overvågning Ikke krav om at være arbejdsgiver og/eller arbejdsleder Metode til udmåling af BPA: Helhedsvurdering (Fællessprog 2) Hjælpen udmåles ud fra: Kvalitetsstandarderne for Gentofte Kommune Elementer, der indgår i helhedsvurderingen: Borgerens egen formulering af behov/ problem Faglig vurdering Boligforhold Helbredsforhold

31 Definition af arbejdslederrollen Udvælgelse af hjælperkorps, herunder ansættelsessamtaler Udarbejdelse af jobbeskrivelser og annoncer Daglig instruktion af hjælperne (ledelsesretten) Arbejdsplaner Afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalemøder Afholde årlig APV Arbejdslederrollen kan ved SL 95 stk. 3 afgives til: Nærtstående, der helt eller delvist passer den pågældende, og som får udbetalt det økonomiske tilskud

32 Definition af arbejdsgiverrollen Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indberetning af skat, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP Administration af lønudbetalingen: Kommunen skal tilbyde at varetage administrationen af lønudbetalingen Et privat firma kan varetage administrationen af lønudbetalingen Arbejdsgiverrollen kan afgives til: Forening, Privat leverandør eller En nærtstående person

33 Information til borgeren under hjemmebesøget Borgeren informeres grundigt om: Hvad det indebærer at modtage hjælp efter SL 95 eller 96 Hvad rollen som arbejdsgiver indebærer Hvad rollen som arbejdsleder indebærer Muligheder for at videregive arbejdsgiveransvaret

34 Afgørelsen Borgeren informeres om, at der skal foretages en vurdering, der indgår i den endelige afgørelse Ved 95 bevilliger visitator Ved 96 laves en indstilling til Ny Visitation i Social & Handicap myndighed Partshøring i tilfælde af, at: Ansøgningen ikke imødekommes fuldt Borgeren ikke er bekendt med samtlige oplysninger Skriftlig afgørelse: Skriftlig afgørelse med tilhørende klagevejledning sendes til borgeren En detaljeret vejledning udleveres til borgeren med praktisk information om: Mulighed for vikardækning ved sygdom Udeblivelser Arbejdsmiljø Opsigelser Ferie Andre arbejdsretlige forhold

35 Opfølgning Telefonisk opfølgning: Borgeren ringes op og spørges, om der fortsat er overensstemmelse mellem behov og bevilling Personlig opfølgning: Ved uforholdsmæssig stor udskiftning af hjælp eller andre opmærksomhedspunkter bør der foretages en opfølgning i hjemmet

36 Årligt tilsyn Tilsyn udføres årligt og skal sikre, at: Arbejdet udføres forsvarligt Reglerne om arbejdsmiljø overholdes

37 Regler om udmåling af hjælpen En individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare Grundlaget for 95 er fortsat 83 og 84. Grundlaget for 96 er borgerens samlede behov i og udenfor hjemmet Elementer i vurderingen: Funktioner hjælperne skal dække, herunder behov for særlige faglige kvalifikationer (sårpleje, respirator etc.) Antallet af timer Tidspunkt for hjælpen og borgerens dagsrytme. Sammenhængende og fleksibel ordning Timer til oplæring, personalemøder og MUS-samtaler og APV.

38 L 136: Nyt lovforslag om regler om udmåling af tilskud Fremsat 19. februar 2009 med forventet ikrafttræden 1. juni Bekendtgørelse og vejledning forventes udsendt primo/medio maj, under forudsætning af at lovforslaget er vedtaget. Formål: At etablere ensartede udmålingsprincipper for 95 og 96. Bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte bindende regler om udmåling af tilskud til BPA. Sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af hjælpere med de nødvendige kvalifikationer. At der i tilskuddet tages højde for andre elementer i en BPA-ordning (sygdom, kurser, arbejdsgiveropgaver og administrationsudgifter etc.).

39 1. Udmåling af tilskud til løn. Grundelementer i lovforslaget 2. Evt. udmåling til varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver og udgifter til at have hjælpere i og udenfor hjemmet. 3. Hjemmel til at udbetale tilskud forud, herunder mulighed for at fastsætte regler for udbetaling, regulering, regnskab og tilbagebetaling 4. Regler for flytning over kommunegrænse 5. Regler for udbetaling i forbindelse med dødsfald

40 Udmåling af tilskud til løn Udmålingen til løn sker på samme vilkår og med samme sats uanset om borgeren er arbejdsgiver eller har overdraget tilskuddet. Udmålingen pr. time kan maksimalt udgøre den kommunale omkostning ved tilsvarende hjælp ( 83, 84 og 97). Beregning af tilskud til løn: Minimum med udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper Tids- og stedbestemte tillæg, arbejdsgiverandel af arbejdsmarkedspension, løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, anciennitet og evt. andre tillæg. Hertil kommer elementer, der følger af anden lovgivning: feriepenge, feriegodtgørelse og ferie, ATP, bidrag til barselsfond og lovpligtige forsikringer.

41 Udmåling til at have hjælpere i og udenfor hjemmet Rekruttering og porto Ekstra forbrugsudgifter (el, varme, vand, sæbe og etc.) Evt. husleje til ekstra hjælperværelse Udgifter til overnatning, entre og transport etc. Forudsætning, at dette ikke dækkes efter 95 eller 96, 100 eller ved udbetaling af bistands- eller plejetillæg

42 Elementer ved arbejdsgiveropgave hos forening eller firma Kommunerne skal udmåle til direkte- og indirekte udgifter ved at have arbejdsgiveropgaven: Rådgivning og vejledning af især nye BPA-brugere Udfærdigelse af ansættelsesbreve og personalesag Forestå afskedigelse af hjælpere Medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøregler overholdes Administrativt personale i forening/firma Afledte udgifter til IT, husleje, kontorhold mv. Udarbejdelse af andet materiale Kommunalbestyrelsen skal beregne og fastsætte et beløb til disse udgifter. Der forventes ikke fastsat en fælles takst.

43 Andre elementer i det nye lovforslag Ophør af ordninger/dødsfald Kommunen dækker udgifter minimum én måned efter måneden, hvor dødsfald er sket For at sikre boet, herunder hjælperne i opsigelsesperioden Varsler Minimum 1 måneds varsel for borger ved overdragelse af tilskud til forening eller privat firma. Varslet skal sikre, at der er tid til indgåelse af aftale mellem kommune og firma/forening. Betaling Udbetaling sker månedsvis forud for at sikre de økonomiske rammer

44 Andre elementer i det nye lovforslag Regnskab Der forventes fastsat regler for opgørelse og overførsel af uforbrugte midler Mulighed for opsparing (fra år til år). Flytning over kommunegrænse Tidligere opholdskommune betaler indtil den nye har truffet afgørelse, men udgiften refunderes af den nye opholdskommune. Sikre borgeren, at ordning kan bibeholdes og løn udbetales, mens den nye opholdskommune hurtigst muligt behandler sagen. Regulering Kan ske i særlige situationer ved eksempelvis ekstraordinært højt sygefravær.

45 Yderligere information (bestil)

46 Kommende tiltag ift. BPA

47 Kommende tiltag Forsøgsprojekt hvor mennesker med kognitive funktionsnedsættelser får BPA. Planlægges i foråret. Rådgivning for modtagere af BPA der selv varetager arbejdsgiveransvaret Kurser for modtagere af BPA Introduktionskurser Specifikke kurser dybdekurser Evaluering af BPA

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark?

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? Bjarne Bjelke Jensen 1 I dag - indhold 1. Scenarie 2. Udvikling hvorfor? 3. Sverige 4. Norge 5. Hvordan: konkret eksempel et kooperativ i Norge 6. Ny

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

BPA PÅ EGNE PRÆMISSER. Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG

BPA PÅ EGNE PRÆMISSER. Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG BPA Borgerstyret Personlig Assistance PÅ EGNE PRÆMISSER Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG BPA Borgerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere