Forstærkning af slamdepot ved Cementstabilisering. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstærkning af slamdepot ved Cementstabilisering. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kolding Havn Forstærkning af slamdepot ved Cementstabilisering Projektbeskrivelse Januar 2011 COWI A/S Havneparken Vejle Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Vurderede løsningsmuligheder 3 3 Cementstabilisering 4 31 Koncept 4 32 Omfang og lokalisering 6 4 Udførelse og levetid 6 5 Bilag 8 Bilag A: Statisk eftervisning af cementstabilisering 9 Bilag B: Cementstabilisering - Laboratorieforsøg 19 Bilag C: Skitser af løsningsforslag 25 Bilag D: Foreløbig tidsplan for udførelse 26

2 2 / 26 1 Indledning Kolding Havn driver et indspulingsbassin til opgravede havnesedimenter placeret i umiddelbar tilknytning til havnen Depotet modtager opgravede havbundssedimenter dels fra sejlrende og havnens bassiner og dels fra lystbådehavnen Kolding Havn har tidligere bedt COWI A/S om at udføre en miljøvurdering af den potentielle udvaskning og spredning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer Konklusionen på miljøvurderingen var, at udsivningen af perkolat fra sedimentdepotet ikke vil resultere i en overskridelse af kvalitetskravene i recipienten for de analyserede stoffer Der stilles derfor ikke krav til en "tæt" væg På baggrund af denne miljøvurdering og på baggrund af begyndende brud i indfatningsvæggen, skal der foretages en forstærkning af indspulingsbassinet/slamdepotet Kolding Havn har ligeledes bedt COWI A/S om et skitse- og detailprojekt samt evt udbud for forstærkning af indfatningsvæggen Forstærkning af slamdepotet er opdelt i en sydlig, østlig og nordlig væg, total er der 840 m væg Fordelt således: Sydvæggen st (mod Kolding å) Østvæggen st Nordvæggen st Nordvæggen st (skal ikke forstærkes idet slam væggen her delvist er erstattet af ny kajforlængelse) Figur 1 Slamdepot, Kolding Havn Der er i området foretaget tidligere forstærkninger af indfatningsvæggen Disse områder beskrives her kort: I området fra st er der opsat nye pælegrupper indvendig i væg Der er brud i flere af disse forstærkninger Dette område ligger i 3 området

3 3 / 26 I området fra st st 620 er der etableret en pælebuk forstærkning i stål uden for depot I dette område cementstabiliseres der, og stålforstærkning kan eventuelt efterfølgende fjernes I området fra st 763 til st 820 er der etableret en stålpæle forstærkning uden for depot I dette område cementstabiliseres der, og stålforstærkning kan efterfølgende fjernes I området fra st 812 til st 908 står der en stålspuns Dette område forstærkes ikke, da der ikke er tegn på brud eller svigt Omkring hele væggen er der løbende udført en sandopfyldning for at danne modhold for indfatningsvæggen Dette sandopfyld indregnes i beregningerne for forstærkningsprojektet Der er i januar måned foretaget nye styrkemålinger og indmålinger af dybder på slamlaget og sandopfyld foran væggen Vi afventer denne opmålings færdiggørelse, da denne danner det endelige grundlag for omfanget af stabiliseringen eftervist ved dimensioneringen af de faktiske forhold på stedet 2 Vurderede løsningsmuligheder Der er foretaget en større undersøgelse af anvendelige metoder til forstærkning af indfatningsvæggen Følgende løsningsmuligheder har været vurderet: Opspænding af stænger Retablering af ødelagte pælebukkesamlinger Ramning af træpæle (modsat eksisterende) Cement/kalkstabilisering på bagsiden af væg Jordankre Stålpæle Stenkastning foran væg Stenkistevæg uden på spuns Udvendige pælebukke Cellefangskonstruktion med betonelementer Ankervæg På baggrund af opgravninger på stedet, er det konstateret, at det ikke er muligt at arbejde i en dybde af mere end ½-1 meter under slamniveau ved forstærkningsarbejderne Samtidigt har flere løsninger vist sig meget omkostningsfulde og flere løsninger kræver flere års konsolidering før den forstærkende virkning kan træde i kraft Antallet af mulige forstærkningsmetoder er derfor begrænset med de tidsmæssige bindinger der er for forstærkningen COWI har sammen med Kolding Havn valgt følgende løsning mht forstærkning af indfatningsvæggen:

4 4 / 26 3 Cementstabilisering 31 Koncept Ved hjælp af cementstabilisering, kan der opbygges en form for dæmning, som kan holde på selve slamdepotet Ud fra et langsigtet perspektiv, vil indfatningsvæggen kunne fjernes helt Cementstabilisering er en kendt løsning fra Finland og England Løsningen er hovedsagligt brugt i blødbundsområder og havneområder, hvor jorden ikke har tilstrækkelig bæreevne til dens nødvendige formål Det cementstabiliserede område vil have en udstrækning på ca 18 m fra indfatningsvæggen og 4,5 m i dybden Der kræves en forholdsvis stor udstrækning for at sikre den vandrette bæreevne Metoden, hvorved der opnås større styrke i jorden, og dermed dæmningseffekten, sker ved at iblande cement mm i jorden Denne iblanding skal udføres med specielle entreprenørmaskiner, for at sikre at der opnås en ensformig masse Denne forstærkede masse, vil derved fungere som et fundament, der fjerner trykket fra selve indfatningsvæggen Indfatningsvæggen kan i teorien fjernes et par dage efter stabiliseringen Af hensyn til afgrænsning af bassinet, forbliver væggen stående Fremtidscenariet er, at depotet senere kan overgå til anden anvendelse og der vil i den forbindelse foretages en modificering af selve indfatningsvæggen Evt ved en opbygning af en stensætning eller noget tilsvarende Ovenpå den cementstabiliserede masse, etableres der en jorddæmning som skal danne afgrænsning for de fremtidige indpumpninger af slam Denne jorddæmning udføres, så den i sig selv kan opnå tilstrækkelig tætning mod udskylning af slam til selve den eksisterende indfatningsvæg Det cementstabiliserede område, vil fremtræde som en fast homogen masse Konsistensen har samme karakteristika som en fast ler Massen er ikke 100 % impermeabel, og der vil kunne optræde revner i massen Procedurer for cementstabiliseringen: Området ryddes for beplantning, sten mm Stabiliseringsområdet inddeles i blokke Evt udlægning af sandlag Iblanding af cement mm i en blok Kvalitetskontroller udføres under udførsel Bla ensformigheden og mængden af det iblandede stabiliseringsmateriale Blokken udjævnes

5 5 / 26 Kørsel er mulig på den stabiliserede blok efterfølgende dag, hvorefter den næste blok kan stabiliseres Princippet ved cementstabilisering er illustreret på vedlagte billeder Principtegninger: 1 Stabilisering udføres - oversigt 2 Stabilisering udføres Cement mm iblandes i jorden

6 6 / 26 3 Sandlag udlægges Klargøring til efterfølgende dag Ovenstående principskitser er leveret af producenten af entreprenørmaskiner ALLU Finland Ltd Kilde: wwwallunet 32 Omfang og lokalisering Vedhæftet plan under bilag C, angiver omfanget af cementstabiliseringen og øvrig forankring som beskrives i dette afsnit Der stabiliseres et område svarende til cirka 18 meter i bredden fra den indvendige side af indfatningsvæggen og ind i bassinet Dybden på stabiliseringen bliver cirka 4,5 meter idet overgangen mellem slamlaget og det eksisterende gytjelag også ønskes forstærket Samtidigt skal der kunne etableres et modholdstryk til det foranliggende sandopfyld som har underside i denne kote Ovenpå det cementstabiliserede område, etableres der en efterfølgende dæmning/jordvold som skal holde på det tilfyld af slam, som skal foregå over de kommende år Omkring eksisterende mole samt ved afslutning i de vestlige ender, skal denne dæmning afsluttes ind mod konstruktioner, for at undgå tilstrømning af vand og slam uden for jorddæmningen Samtidigt etableres der ved eksisterende skot i de østlige hjørner, en sten-/gruskasse dæmning, som skal fungere som slamfang i forbindelse med dræning af pumpevand fra indpumpning af slam Ved den gamle søndre dækmole som går gennem slamdepotet, opsættes der en spunsløsning eller lignende til sikring af, at vand og slam ikke slipper under betonkonstruktion og slipper ud til den eksisterende indfatningsvæg Områdets syd-vestlige hjørne, er udpeget som et 3 område I dette område, st 10 til st 110, påtænkes forstærkning udført anderledes for at tilgodese 3 området Dette gøres ved, at der på denne strækning udføres ankerstænger i terræn forbundet til ankerplader udgravet i jordvolden ved slamdepotets afgrænsning Dette for at undgå at ændre i dette områdes opbygning og udformning I området fra st 763 til st 813 er der igangsat kontrolmålinger for at vurdere, om den eksisterende væg, med baggrund i de på strækningen tidligere udførte forstærkninger, har brudbæreevne nok, så cementstabilisering kan undværes Hvis dette ikke er tilfældet, vil dette område også blive cementstabiliseret 4 Udførelse og levetid Selve cementstabiliseringen udføres af en specialmaskine til cementstabilisering med tilhørende fræsehoved og anhænger med cementbeholder samt tilhørende personel Maskinen kan stabilisere en mængde på ca 250 m 3 /dag Dette giver en udførelse tidsplan med en produktion på cirka 10 måneder Inden opstart skal der udføres laboratorieforsøg for at sikre den korrekte blanding af cementforholdet i slam

7 7 / 26 Næste entreprenør skal varetage etableringen af jordankre omkring 3 området samt etableringen af jorddæmning på det cementstabiliserede område Yderligere etableres nye udløb omkring de østlige skot og tætning omkring eksisterende betonmole og eksisterende konstruktioner Samlet set giver det en afslutning på forstærkning af hele depotet i medio 2012 Der henvises til foreløbig tidsplan under bilag C Levetidsundersøgelse for den udførte konstruktion afventer endelig afklaring i forbindelse med laboratorieforsøg med hensyn til cementopblanding Dog estimeres levetiden til min 50 år ud fra de udenlandske referencer og erfaringer

8 8 / 26 5 Bilag

9 9 / 26 Bilag A: Statisk eftervisning af cementstabilisering Resumé Efter at have indpumpet opgravede sedimenter på Kolding Havn i slamdepotet i år 2005, blev det opdaget, at et stykke af indfatningsvæggen, som omgrænser slamdepotet, var begyndt at "bule" ud COWI A/S er derfor blevet bedt om at udarbejde et skitse- og detailprojekt samt evt udbud for forstærkning af indfatningsvæggen Det er valgt at undersøge cementstabilisering i det yderste felt op mod væggen Forstærkningen af slamdepotet gælder indfatningsvæggen mod syd til nord, fra st 160 til st 813, svarende til en samlet længde på ca 700 m Dette notat omhandler detailprojekteringen af cementstabiliseringen vha analyser i finite element programmet PLAXIS Det er valgt at undersøge stabiliseringen ved tre forskellige stationeringer langs indfatningsvæggen; st 450, st 620 og st 730 Analyserne i PLAXIS har vist, at der ikke vil fremkomme brud ved de tre stationeringer langs indfatningsvæggen Det må derfor konkluderes, at en cementstabilisering med en bredde på 18 m og en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at stabilisere indfatningsvæggen Det skal ligeledes medtages, at der i analyserne ikke er medtaget den eksisterende stabilitet fra pæle og træspunsvæg, hvilke giver ekstra sikkerhed for glidning Den endelige statiske projekteringsrapport vil foreligge medio februar 2011

10 Introduktion Kolding havn driver et slamdepot til opgravede havnesedimenter placeret i tilknytning til havnen Efter at have indpumpet opgravede sedimenter i slamdepotet i år 2005, blev det opdaget, at et stykke af indfatningsvæggen, som omgrænser slamdepotet, var begyndt at gå i brud COWI A/S er derfor blevet bedt om at udarbejde et skitse- og detailprojekt samt evt udbud for forstærkning af indfatningsvæggen Et af disse forslag er at udføre cementstabiliseringen i det yderste felt op mod væggen Forstærkningen af slamdepotet gælder indfatningsvæggen mod syd til nord st 160 til st 813, svarende til en samlet længde på 700 m Der vil i det følgende blive beregnet, om en cementstabilisering med en bredde på 18 m en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at stabilisere de indpumpede sedimenter og derved danne en dæmning for disse Numeriske analyser Beregningsmodel Til at analyse den cementstabiliserede slam og gytje er det valgt at anvende finite element programmet PLAXIS For at kunne give det bedst mulige helhedsindtryk er der analyseret på tre forskellige stationeringer langs indfatningsvæggen: En stationering i sydvæggen, st 450 En stationering i østvæggen, st 620 En stationering i nordvæggen, st 730 I PLAXIS analyserne er jordlagene beskrevet vha den lineær elastiske perfekt plastiske Mohr-Coulomb materiale model I analyserne er det ligeledes valgt at modellere slam og gytje lagene udrænet, mens sand og påfyldnings lag er modelleret drænet Jordbundsforhold og materiale parametre På bagsiden af indfatningsvæggen er lagsammensætning og slam og gytjens styrkeparametre fastsat på baggrund boringer og vingeforsøg fra januar 2011 Vingeforsøgene har vist, at der er sket en styrkeforøgelse af slam og gytje i slamdepotet svarende til en faktor 1,6 På forsiden af indfatningsvæggen varierer lagsammensætning alt efter hvilken stationering der analyseres Forsidens lagsammensætning og gytjens styrkeparametre er fastsat på baggrund af målinger fra 2005 I starten af februar 2011 afsluttes nye målinger foran indfatningsvæggen Disse indarbejdes i de endelige statiske beregninger På forsiden af indfatningsvæggen består det øverste af jordbunden af sandlag, som er udlagt for at stabilisere indfatningsvæggen Sandlagene er underlejret af

11 11 / 26 et gytje lag Mellem sandlagene er der er fremkommet et lag, som i det følgende betegnes øvre gytje For en detaljeret beskrivelse af sandlagene se Bilag 1 Bagside af indfatningsvæg Bag indfatningsvæggen er jordbunden opdelt i et slam lag fra terræn i kote +0,7 m til kote -2,3 m og et gytje lag fra kote -2,3 m til kote -15 m Gytjen er ligeledes underlejret af et sandlag begyndende i kote -15 m Slam og gytjens styrkeparametre er beskrevet i det følgende Slam: Gytje: Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg Ned til kote -2,3 m: γ = 11 kn/m 3, c u = 3,4 kpa, c ud = 2,3 kpa Afstand >20 m fra indfatningsvæg Ned kote -2,3 m: γ = 11 kn/m 3, c u = 3,1 kpa, c ud = 2,1 kpa Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg Ned til kote -6 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5,8 kpa, c ud = 3,8 kpa Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg Under kote -6 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5,8 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 3,8 kpa + 0,6 kpa/m Afstand >20 m fra indfatningsvæg Ned til kote -6 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,3 kpa, c ud = 2,9 kpa Afstand >20 m fra indfatningsvæg Under kote -6 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,3 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 2,9 kpa + 0,6 kpa/m For sandlaget er antaget: γ = 20 kn/m 2 og ϕ' = 35, hvilket giver en regningsmæssig friktionsvinkel ϕ' d = 30,3 Forside af indfatningsvæg, st 450 Styrkeparametrene for gytje lagene på forsiden af indfatningsvæggen er som tidligere skrevet fastsat på baggrund af målinger fra 2005 Der er dog antaget, at gytjen har fået en styrkeforøgelse på 1 kpa fra år 2005 til år 2011 Gytje lagenes styrkeparametre er beskrevet i det følgende Gytje: Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -10,05 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 8,75 kpa, c ud = 5,83 kpa Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Under kote -10,05 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 8,75 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 5,83 kpa + 0,6 kpa/m

12 12 / 26 Afstand >15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -5,8 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5 kpa, c ud = 3,3 kpa Afstand >15 m fra indfatningsvæg Under kote -5,8 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 3,3 kpa + 0,6 kpa/m Øvre gytje: γ = 11 kn/m 3, c u = 2,4 kpa, c ud = 1,6 kpa Forside af indfatningsvæg, st 620 Gytje: Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -7,7 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 6,63 kpa, c ud = 4,42 kpa Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Under kote -7,7 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 6,63 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 4,42 kpa + 0,6 kpa/m Afstand >15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -5,5 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,62 kpa, c ud = 3,08 kpa Afstand >15 m fra indfatningsvæg Under kote -5,5 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,62 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 3,08 kpa + 0,6 kpa/m Øvre gytje: γ = 11,5 kn/m 3, c u = 3,6 kpa, c ud = 2,4 kpa Forside af indfatningsvæg, st 730 Gytje: Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -6,1 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5,15 kpa, c ud = 3,43 kpa Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg Under kote -6,1 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 5,15 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 3,43 kpa + 0,6 kpa/m Afstand >15 m fra indfatningsvæg Ned til kote -5,1 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,25 kpa, c ud = 2,83 kpa Afstand >15 m fra indfatningsvæg Under kote -5,1 m: γ = 12 kn/m 3, c u = 4,25 kpa + 0,9 kpa/m, c ud = 2,83 kpa + 0,6 kpa/m Øvre gytje: γ = 12 kn/m 3, c u = 3,6 kpa, c ud = 2,6 kpa Af hensyn til den numeriske modellering af cementstabiliseringen er der antaget følgende stivheder for jorden (estimater); Sand E = kpa, gytje E = 483 kpa, slam og øvre gytje E = 160 kpa Poissons forhold for jorden er fastsat til 0,3 for sandet, mens slam og gytje lagene har 0,35 Der er ligeledes anvendt

13 13 / 26 en permeabilitetskoefficient på 1 m/dag for sand og 1 mm/dag for slam og gytje Herudover er det valgt, at modellere den cementstabiliserede slam og gytje lineær elastiske med en høj stivhed PLAXIS analyser Generelle antagelser PLAXIS analyserne tager udgangspunkt i en brudsituation, og derfor er det regningsmæssige styrkeparametre, som er anvendt i modelleringen I analyserne af slamdepotet er det valgt at se bort eksisterende pæle og træspunsvæg da den eksisterende styrke af disse ikke kendes I analyserne er der opsat fire forskellige belastningssituationer De fire belastningssituationer er som følger: År 0 - Situation i dag, slamoverside i kote 0,7 År 5 - Slam indpumpet til kote +1,5 m År 5 - Lavvande År ,5 m påfyldning Den første belastningssituation, år 0, tager udgangspunkt i situationen som den ser ud i dag med slam og vandspejl i terræn kote +0,7 m Herudover er der ovenpå cementstabiliseringen opbygget en vold af cementstabiliseret påfyldning for at kunne holde fremtidig indpumpet slam tilbage Der er i denne situation antaget, at vandspejlet er placeret i kote -1 m på forsiden af indfatningsvæggen svarende til lavvande i havnen Lavvande i havne er bestemt ud fra statistiske målinger foretager i havnens levetid Vandspejlsniveauet er sat udfra, at sandsynligheden for lavt vandspejl i perioden på 1 mdr hvor der ved indpumpning er højt vandspejl inde i bassinet, ikke overstiger 5 % En beregning har eftervist, at denne sandsynlighed er under 4,4 % Generelt vil et lavvande under kote -1 optræde hvert 2,4 år Den næste belastningssituation, år 5, tager udgangspunkt, at der indpumpes slam til kote +1,5 m Det er i denne situation antaget, at vandspejlet er placeret i kote 0 m på forsiden af indfatningsvæggen svarende til dagligt vandspejlsniveau Dette tilsvarer situationen under selve indpumpningen hvor vandspejlet inde i bassinet er højt Den tredje belastningssituation, år 5, er lige efter slammet er indpumpet i slamdepotet og vandspejlet stadig er placeret i kote +1,5 m, mens vandspejlet på forsiden igen svarer til lavvande kote -1 m

14 14 / 26 Den sidste belastningssituation, år 15-20, tager udgangspunkt i at slammet og vandspejlet i slamdepotet er placeret i kote +1 m Der er herefter lagt 0,5 m påfyldning ovenpå slammet inde i slamdepotet Vandspejlet på forsiden af indfatningsvæggen er stadig placeret i kote -1 m I denne belastningssituation er det antaget, at der er sket en yderligere styrkeforøgelse af slam og gytje i slamdepotet, svarende til den fundne styrkeforøgelse fra år 2005 til år 2011 på en faktor 1,6 Denne styrkeforøgelse i slam og gytje skal eftervises inden udlægning af overjord I PLAXIS modellerne er egenvægten af den opblandede slam og gytje fundet på baggrund af en cementstabilisering med en længde på 750 m, en bredde på 18 m og en højde på 4,5 m opblandet med ca 7300 t bindemiddel I modellerne er det valgt at nulstille flytningerne i jorden, da det interessante i analyserne er flytningerne fremkommet efter slammet er indpumpet Resultater PLAXIS modellerne af de tre stationeringer har vist, at der ikke forekommer brud i jorden efter 0,5 m påfyldning er fyldt ovenpå slammet i slamdepotet I Bilag 2 er der vist variationen af de totale flytninger i jorden for hver af de tre stationeringer Materialer og mængder Ved hjælp af forsøg er det blevet fastlagt, at gytjen og havneslammet har et højt vandindhold i størrelsesordnen 300 % Det vil derfor kræve en god kvalitet bindemateriale for at opnå en homogen masse med ensartet styrke I det følgende er det valgt at bruge et bindemiddel med en rumvægt på 120 kg/m 3 I Tabel 1 er forbruget af bindemiddel vist Strækning Volumen Bindemiddel [-] [m 3 ] [t] St Tabel 1: Oversigt over forbrug af bindemiddel På baggrund af Tabel 1 skal der bruges ca 7300 t bindemiddel for at stabilisere gytjen og havneslammet Konklusion Analyserne i PLAXIS har vist, at der ikke vil fremkomme brud ved de tre stationeringer langs indfatningsvæggen Det må derfor konkluderes, at en cementstabilisering med en bredde på 18 m og en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at stabilisere indfatningsvæggen Det skal ligeledes medtages, at der i analyserne ikke er indregnet den eksisterende stabilitet fra pæle og træspunsvæg Pælene vil give en ekstra sikkerhed for glidning

15 Bilag A1: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen I de følgende tabeller er angivet den detaljerede geometri af sand og gytje lagene foran indfatningsvæggen Der angives underside nedre sand, overside nedre sand (= underside øvre gytje), underside øvre sand (= overside øvre gytje), samt overside øvre sand Koterne gives som funktion af afstanden til indfatningsvæggen Det er forudsat, at den gytje, der er sedimenteret over det nedre sand, er blevet sammentrykket af vægten af det øvre sand, således at laget nu har to tredjedels tykkelse af det, der blev målt, før det øvre sand blev placeret Underside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -3,9-3,9-4,6-4,4-4,4-3,9-3,3 Overside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -2,4-2,4-3,1-3,2-2,7-2,7-2,6-2,6-3,0-3,3 Underside Afstand [m] øvre sand Kote [m] -1,8-1,8-2,3-2,4 Overside Afstand [m] øvre sand Kote [m] -1,5-1,5-2,0-2,4 Tabel 2: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st 450 Underside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -4,3-4,3-2,0 Overside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -3,1-3,1-2,0 Underside Afstand [m] øvre sand Kote [m] -2,3-2,3-2,0 Overside Afstand [m] ,5 øvre sand Kote [m] -1,6-1,6-2,0 Tabel 3: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st 620 Underside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -4,2-4,2-2,05 Overside Afstand [m] nedre sand Kote [m] -2,5-2,5-2,05 Underside Afstand [m] 0 31 øvre sand Kote [m] -2,05-2,05 Overside Afstand [m] øvre sand Kote [m] -1,25-1,25-2,05 Tabel 4: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st 730

16 Bilag A2 Udskrifter fra PLAXIS Dokumentnr Version 01 Udgivelsesdato Y:\53581B\53581B\3_Pdoc\DOC\Forstærkning \Skitseprojekt\DOC\Notat\Til Miljøcenteret\Forstærkning af slamdepot med cementstabiliseringdocx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt AMER ALHH/TUJ SOH

17 Forstærkning af slamdepot 17 / 26

18 Forstærkning af slamdepot 18 / 26

19 Forstærkning af slamdepot 19 / 26 Bilag B: Cementstabilisering - Laboratorieforsøg Forsøg med cementstabilisering - 9 december 2010: Torsdag d 9 december 2010 blev der af COWI udført et mini-forsøg med cementstabilisering Formålet med forsøget er, at få estimeret et forbrug af cement Der er udført forsøg med 4 klasser, der hver især har forskelligt cementindhold pr m 3 havneslam A: B: C: D: Indhold: 50 kg/m 3 Indhold: 100 kg/m 3 Indhold: 150 kg/m 3 Indhold: 200 kg/m 3 Tabel 5-4 forsøgsklasser Forsøget er udført med 2 betonprøvecylindere pr klasse, som pt hærder i Vejle Der er ligeledes 3 stk 65 L baljer med indhold fraklasse B, C og D Billeder fra forsøget:

20 Forstærkning af slamdepot 20 / 26 Om ca en uge åbnes cylinderne, og i så fald at prøverne er sammenhængende, skal de testes hos Unicon, Vejle De første vurderinger af forsøget er umiddelbart positive Under selve blandingsprocessen kunne det erfares, at cementindholdets mængde havde en effekt

21 Forstærkning af slamdepot 21 / 26 Resultater: Trykprøvning: Trykprøvning af betoncylinderne blev foretaget hos Unicon, Vejle, d 17 december 2010 Prøve: Indhold: Styrke: A1: 50 kg/m 3 - A2: 50 kg/m 3 - B1: 100 kg/m 3 - B2: 100 kg/m 3 - C1: 150 kg/m 3 1,5 kn C2: 150 kg/m 3 1,5 kn D1: 200 kg/m 3 2,0 kn D2: 200 kg/m 3 2,0 kn Tabel 6 - Trykprøvningsresultater Resultaterne vurderes ikke at være retvisende, da der efter kort belastningstid skete deformation og brud Prøverne havde generelt karakter af ler, men med stor individuel styrke forskel Klasserne A og B: Sammenhængende, lette at smuldre og deformere med fingrene Der blev ikke foretaget trykprøvning på cylinderprøverne Klasserne C og D: Meget sammenhængende, svært at deformere med fingrene

22 Forstærkning af slamdepot 22 / 26 Billeder fra trykprøvningen: På billedet til venstre ses prøve B2 Prøvens brud viser, at bruddet fremkommer som en skråbrudfigur På billedet til højre ses prøve C1 Prøven er mere fast end prøve B2

23 Forstærkning af slamdepot 23 / 26 Vingeforsøg: Vingeforsøg er udført i samarbejde med Jannie Hansen, geotekniker, COWI Der er udført vingeforsøg i de 3 stk 65 L baljer med indhold fraklasse B, C og D I hver enkel klasse er der udført 3 forsøg Vinge: Prøve: C v C vr C v -snit: B BI 48 5 B BII 67 2,5 ~54 B BIII 48 5 A CI A CII 117 7,5 ~160 A CIII A DI A DII 131 7,5 ~180 A DIII Tabel 7 - Resultater fra vingeforsøg I tabel 3 er den udrænede forskydningsstyrke oplistet for de enkelte prøver Prøverne viser igen stor forskel på styrkerne samt at et cementindhold på min 150 kg/m 3 er nødvendigt

24 Forstærkning af slamdepot 24 / 26 Vurderinger: Klasse A - 50 kg/m 3 : De to cylinderprøver med 50 kg/m 3 var sammenhængende, men kunne med lethed smuldres og deformeres Føltes som blødt ler Der er ikke foretaget et vingeforsøg på klasse A Klasse B kg/m 3 : Klasse B cylinderprøverne var bedre en klasse A Mere sammenhængende, men kunne stadigvæk med lethed smuldres og deformeres Føltes som blødt ler Vingeforsøget gav en udrænet forskydningsstyrke gennemsnit på 54 kn/m 2 Klasse C kg/m 3 : Cylinderprøverne, C1 og C2, var sammenhængende og faste Cementens betydning kunne klart mærkes, og det var sværere at smuldre og deformere med fingrene Trykprøverne viste 1,5 kn Dette vurderes ikke at kunne tages i betragtning Resultaterne fra vingeforsøget gav c v ~ 160 kn/m 2, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til klasse B vingeforsøgsprøverne Klasse D kg/m 3 : Klasse D prøverne indeholdt mest cement, hvilket kunne ses på både vingeforsøget og trykcylinderforsøget Cylinderen var en stabil helhed, der var svært at deformere med fingrene Trykprøverne viste 2,0 kn Vurderes ligeledes heller ikke at være retvisende Vingeforsøget resulterede i en udrænet forskydningsstyrke på 180 kn/m 2

25 Forstærkning af slamdepot 25 / 26 Bilag C: Skitser af løsningsforslag Vedlagt separat

26 Forstærkning af slamdepot 26 / 26 Bilag D: Foreløbig tidsplan for udførelse

Indholdsfortegnelse. Beredskabsplan for slamdepot. Kolding Havn. Januar 2011

Indholdsfortegnelse. Beredskabsplan for slamdepot. Kolding Havn. Januar 2011 Kolding Havn Beredskabsplan for slamdepot Januar 2011 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål: 2 2 Ansvarlig: 2 3 Overvågning: 2

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Aksialbelastede betonpæle

Aksialbelastede betonpæle Aksialbelastede betonpæle - statisk analyse af bæreevneudvikling R R L x x dx R(x) R b R b Af Jane Lysebjerg Jensen Præsentation Jane Lysebjerg Jensen Afgangsprojekt, januar 2004 Uddannet fra Aalborg Universitet

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Nordhavnsvejen, Banekrydsningen - monitering vs numeriske beregninger af byggegrube

Nordhavnsvejen, Banekrydsningen - monitering vs numeriske beregninger af byggegrube Nordhavnsvejen, Banekrydsningen - monitering vs numeriske beregninger af Præsenteret og udarbejdet af: Carsten Lyse, COWI Sabina Brammer, Rambøll SAMSPIL MELLEM JORD OG KONSTRUKTION Aftenens menu Kort

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1 Øster Assels. Ørding Kærvej Anlæggelse af sø ved Sillerslev Å Geoteknisk vurdering GEO projekt nr. 35246 Rapport 1, 2011-10-24 Sammenfatning

Læs mere

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY Referat Referent: Jannie Hansen og Caspar Thrane Leth Møde 1. Foråret/Efteråret 2009 Torsdag den 12. marts 2009, kl. 17.00 til ca. 21.00 Odense Congress

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Jordtryk på gravitationsstøttemure

Jordtryk på gravitationsstøttemure Jordtryk på gravitationsstøttemure Anette Krogsbøll, DTU Byg DGF-møde, Odense, 12. marts 2009 Oplæg til diskussion Definition gravitationsmur Krav til jordtryksberegning i henhold til Eurocode 7 Brudgrænsetilstanden

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00552 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Kolding Havns deponi for havbundssediment Virksomhedens adresse

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

Ringsted-Femern Jernbanen Dæmningsstabilitet (EYGEC 2015) v/ Mads Nedergaard,

Ringsted-Femern Jernbanen Dæmningsstabilitet (EYGEC 2015) v/ Mads Nedergaard, Ringsted-Femern Jernbanen Dæmningsstabilitet (EYGEC 2015) v/, MNG@NIRAS.dk Ringsted-Femern Jernbanen Eksisterende forhold To spor Ringsted til Vordingborg Et spor Vordingborg til Femern(Rødby) 2 Ringsted-Femern

Læs mere

dgf, 12/ Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt

dgf, 12/ Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt dgf, 12/3 2009 Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt Indledning, 1/2 Er det et problem, at beregningsmodellen bliver en konkurrenceparameter? NEJ, uenighed er sundt så lang tid ansvaret er

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Poul-Erik Jakobsen Pavement Consultants, Kolding Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Pavement Consultants producerer: Faldlodsmålere RoSy pavement

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Målemetodens historie og baggrund Delft, 1950 erne, soft soils

Målemetodens historie og baggrund Delft, 1950 erne, soft soils Page 1 Page 2 Agenda Lidt om målemetodens historie og baggrund Udstyret og måleprocedure, måleparametre De udledte parametre Case m. sammenligning af data Vurdering af metoden Fra Wikipedia: A dilatometer

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Formålet med nærværende notat er at vurdere egnetheden af dette materiale som dokumentation af den statiske bæreevne iht. gældende normsystemer.

Formålet med nærværende notat er at vurdere egnetheden af dette materiale som dokumentation af den statiske bæreevne iht. gældende normsystemer. ROSKILDE HAVN Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Kopi til Udvidelse af Roskilde Havn Roskilde Kommune 03 Vurdering af beregninger, Revision 2016-01-07 Esben Haarder Paludan Morten Boolsen 1. Indledning

Læs mere

Notat 01. Allerød Kommune STØJVOLD VED RUTE 16, ETAPE 2. Geoteknisk vurdering af stabilitetsforhold. 19. maj 2010

Notat 01. Allerød Kommune STØJVOLD VED RUTE 16, ETAPE 2. Geoteknisk vurdering af stabilitetsforhold. 19. maj 2010 Notat 01 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune STØJVOLD VED RUTE 16, ETAPE 2 Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Geoteknisk vurdering

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

NGF møde 2015.03.19 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015

NGF møde 2015.03.19 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015 ZÜBLIN A/S Marts 2015 2 Morten Schousboe Rasmussen Civilingeniør (B) 1991, Licentiat 1996 Ansat: -1995-1996: Carl Bro Anlæg, Glostrup -1996-2002: Aarsleff

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse

Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse Kolding Havn Jens Holms Vej 1 6000 Kolding Odense J.nr. mst-1271-00018 Ref. Anved, Jemma Den 27. maj 2011 Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse

Læs mere

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1 FURESØ KOMMUNE STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DESIGNFORSLAG MATERIALEVALG OG DESIGN INDHOLD 1

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING Skibsstødssikring Svend Engelund, COWI 1 Historik (Aggersundbroen) Identifikation af kritiske broer - Aggersundbroen - Limfjordsbroen - Sallingsundbroen - Svendborgsundbroen 2008 Analyse af broens sikkerhed

Læs mere

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg BM7 1 E09

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg BM7 1 E09 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg... 3 E 1. Teori...

Læs mere

Lillebæltsbroen af 1935 effekt af fundamentsforstærkning

Lillebæltsbroen af 1935 effekt af fundamentsforstærkning Lillebæltsbroen af 1935 effekt af fundamentsforstærkning Kristian T. Brødbæk 1 Agenda Introduktion til forstærkningsprojektet Projektorganisation Løsning Overvågning i forbindelse med udførelsen Forstærkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

1. Generelt. Notat. Projekt Ballasttal Rambøll Danmark A/S. Plastindustrien i Danmark. EPS sektionen. J. Lorin Rasmussen

1. Generelt. Notat. Projekt Ballasttal Rambøll Danmark A/S. Plastindustrien i Danmark. EPS sektionen. J. Lorin Rasmussen Notat Projekt Ballasttal Rambøll Danmark A/S Kunde Emne Fra Til Plastindustrien i Danmark, EPS sektionen Ballasttal J. Lorin Rasmussen Plastindustrien i Danmark. EPS sektionen c/o Sundolitt A/S Att.: Claus

Læs mere

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO Boringer og prøvetagning Jan Dannemand Andersen GEO Agenda Valg af boreteknik og -værktøj Eksempler på fejltolkninger Forede eller uforede boringer? 10-07-2011 2 Boremetoder og redskaber ved normale boringer

Læs mere

Geoteknisk Forening, Generalforsamling 2014. Læring. Carsten Steen Sørensen

Geoteknisk Forening, Generalforsamling 2014. Læring. Carsten Steen Sørensen Geoteknisk Forening, Generalforsamling 2014 Læring Carsten Steen Sørensen 1 Læring Lære selv Lære andre Formidling 2 Det at lære Ingeniøreksamen fra Danmarks Ingeniør Akademi i Aalborg i 1977 Ansættelse

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Indspulingsbassin for opgravet havnesediment

Indspulingsbassin for opgravet havnesediment Kolding Havn Indspulingsbassin for opgravet havnesediment Overgangsplan Oktober 2009 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Kolding Havn Indspulingsbassin for

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Titel: Virkelighedens teori eller teoriens virkelighed? Tema: Analyse og design af bærende konstruktioner Synopsis: Projektperiode: B7 2. september

Læs mere

Modellering af jord-struktur-interaktion i jordskælvsanalyser for Izmit Bay Bridge

Modellering af jord-struktur-interaktion i jordskælvsanalyser for Izmit Bay Bridge Dansk Geoteknisk forening, 12. september 2013 Artikler fra ICSMGE 2013 Modelling of soil-structure interaction for seismic analyses of the Izmit Bay Bridge Modellering af jord-struktur-interaktion i jordskælvsanalyser

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 82 28 14 00 F 82 28 14 01 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rødekro Svømmehal 13. september 2016 Vores reference: 2016-09 Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane

Læs mere

Banebranchen Konference 2014

Banebranchen Konference 2014 Banebranchen Konference 2014 Tema: Lillebæltsbroen Room 5 Ved Niels Mortensen, nmgeo, & Søren Boysen, Banedanmark Søren Boysen: Forstærkning af Lillebæltsbroens fundering Niels Mortensen: Plastisk ler

Læs mere