BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET - BBR 1.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET - BBR 1.8"

Transkript

1 BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET - BBR 1.8 IMPLEMENTERINGSHÅNDBOG Version

2 Forord Velkommen til implementeringshåndbogen for Bygnings- og Boligregistret version 1.8 (herefter BBR 1.8). Implementeringshåndbogen er udarbejdet med henblik på at støtte kommunerne i forberedelsen til at implementere og tage BBR 1.8 i brug. BBR 1.8 implementeres samlet for alle 98 kommuner 6. juni Målgruppen for denne implementeringshåndbog er den enkelte kommunes projektejer og projektleder for implementeringen af BBR 1.8. Projektejerne og projektledere er forskellige kommunerne imellem. Derfor er implementeringshåndbogen skrevet med ønsket om at ramme bredt. Kommunerne er ansvarlige for implementering i egen kommune, og det er vigtigt, at den enkelte kommune forbereder sig grundigt frem mod den 6. juni For at hjælpe landets 98 kommuner igennem denne proces, har KOMBIT udformet indeværende implementeringshåndbog. Implementeringshåndbogen er kvalitetssikret af udvalgte kommuner. Implementeringshåndbogen opdateres løbende. Læser kan se versionsnummer på forsiden af implementeringshåndbogen. De ændringer, som er indarbejdet i den seneste version, er fremhævet med gule markeringer. Hvis projektejer og projektleder for BBR 1.8 er i tvivl om noget i forhold til implementering af BBR 1.8 eller indeværende implementeringshåndbog så kontakt gerne KOMBITs BBR team på adressen: HENRIK GRØNBÆK KRISTENSEN Projektchef for BBR 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: RAMMER OG KONCEPT HVAD ER BBR Baggrund for BBR Formål med BBR OM IMPLEMENTERINGSHÅNDBOGEN Formål og mål Målgruppe Læsevejledning Versioner ANSVAR Kommunerne Netcompany KOMBIT RAMMER OG KONCEPTER FOR IMPLEMENTERINGEN KOMBITs implementeringsmodel Koncept for gevinstrealisering Koncept for forandringsledelse Koncept for uddannelse Koncept for idriftsættelse Koncept for konvertering af data BISTAND DER UNDERSTØTTER KOMMUNERNES IMPLEMENTERING KIGO opgaver Netværksmøder Information til kommunerne RISICI VED IMPLEMENTERING...15 DEL 2: FASER OG OPGAVER TIDSPLAN OM BBR Fordele og ulemper Det vi venter med til BBR FASER I IMPLEMENTERINGEN FORBEREDELSE Lukkedage og beredskab Adgangsstyring Teknisk idriftsættelse...21 Browser BBR

4 adresser BBR-meddelelser adresser hændelseslog Tredjeparts software Foretag afklaring af standardtekster og arbejdsgange vedrørende indberetninger Foretag afdækning og backup af egenudviklede rapporter Gem en back up af lokale konfigurationer Foretag datagennemgang (del 1) Foretag datagennemgang (del 2) Uddannelse KIGO opgaver i forberedelsesfasen Gevinster Kommunikation IBRUGTAGNING Teknisk idriftsættelse...27 Test print af BBR meddelelse Genopret lokal konfiguration for BBR Tildel sikkerhedsklassificering Opsæt s og standardtekster for hændelseslog og indberetninger KIGO opgaver i ibrugtagningsfasen Support Hvis BBR 1.8 ikke virker som forventet i min kommune FORANKRING Webinar Support Ændringsønsker KIGO opgaver i forankringsfasen AFSLUTNING...31 DEL 3: BILAG OVERSIGT OVER ANBEFALEDE OPGAVER GEVINSTTRÆ EKSEMPLER PÅ KORTSIGTEDE GEVINSTER PRÆSENTATION AF KIGO OVERSIGT OVER KIGO-OPGAVER ANTAL SUPERBRUGERE PR. KOMMUNE SUPPORT TIL KOMMUNERNE INDHOLD I WEBINAR-LEKTIONER KONVERTERING AF BRUGERROLLER

5 DEL 1: RAMMER OG KONCEPT Del 1: Rammer og koncept skitserer de overordnede rammer, strategier og koncepter for kommunens implementering af BBR 1.8. For at skabe et hurtigt overblik over tidsperspektiver, rammer og koncepter for implementeringen, har vi visualiseret dette i nedenstående tidsplan. 1 HVAD ER BBR Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende grundregister, der indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler fx beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet. Hensigten er, at BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte og til tider direkte ulovlige, så disse kan behandles, vurderes mv. Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, og endelig af private interessenter. Det er kommunens ansvar at vedligeholde data i BBR, men det er ejerens pligt at sikre, at det registrerede er korrekt. I BBR er det både muligt at oprette objekter (fx bygninger og tekniske anlæg), knytte oplysninger til objekter samt finde og anvende oplysninger - nogle af disse oplysninger indhentes via andre fagregistrer. På denne måde skabes der sammenhæng mellem flere fagsystemer. 5

6 En sagsbehandler, der behøver oplysninger om en bygning, kan via BBR hurtigt få et detaljeret overblik over bygningen ved at fremsøge den. BBR udstiller informationer, men muliggør også registrering og ændring af objekter fx i forbindelse med en nedrivning eller ombygning af en bygning. BBR indeholder obligatoriske og lovpligtige oplysninger, såvel som muligheden for frivilligt at registrere ekstra oplysninger i kommunen, disse oplysninger kan bruges efter eget behov. 1.1 Baggrund for BBR 1.8 Datamodellen for BBR 1.8 er udviklet med henblik på understøttelse af Grunddataprogrammets mål, arkitektur og deraf følgende gevinster i Grunddataprogrammet. Et nyt og bedre BBR lanceres i to trin, først en version, som hedder BBR 1.8 senere en version som hedder BBR 2.0, som er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram 1. BBR 1.8 byder på både en ny brugergrænseflade samt en række funktionelle forbedringer. Den nye forbedrede funktionalitet vil gå igen i BBR 2.0. BBR 1.8 vil integrere til de nuværende registre, dvs. DAR/AWS, ESR 2 og Matrikel/Kortforsyningen. Med lanceringen af BBR 1.8 gives de bedste muligheder for den generelle opgavevaretagelse. Samtidig realiseres bl.a. de funktionelle forbedringer og komponenter, som skal muliggøre den aktuelt forestående nyregistrering af erhvervsejendomme mv., som er en forudsætning for ejendomsvurderingen. De kort- og langsigtede gevinster fremgår af bilag 2 og bilag 3. BBR 1.8 er udviklet af Netcompany, der ligeledes vil varetage drift og support af løsningen. 1.2 Formål med BBR 1.8 Formålet med BBR 1.8 er at give kommunerne mulighed for allerede nu, at benytte de mange forbedringer, der ligger klar og som har været muligt at tilbyde via BBR 1.8 alternativt ville forbedringerne først blive tilgængelige med BBR 2.0 og resten af Grunddataprogrammet. 1 Læs mere om Grunddataprogrammet på: og Ejendomsdataprogrammet på: 2 DAR (Danmarks Adresseregister), AWS (Adresse Web Services), ESR (Ejendomsstamregistret). 6

7 2 OM IMPLEMENTERINGSHÅNDBOGEN KOMBITs projektteam for BBR er ansvarlige for implementeringshåndbogen for BBR Formål og mål Formålet med implementeringshåndbogen er, at kommunerne selvstændigt kan implementere BBR 1.8. Målet med implementeringshåndbogen er at sikre: Klarhed om rolle-, ansvars- og opgavefordeling i mellem kommunen, leverandøren Netcompany og KOMBIT Klarhed over de tekniske krav og forudsætninger Sammenhæng og koordinering mellem den organisatoriske implementering og den tekniske idriftsættelse Overblik over tidsplaner Overblik over kommunerettede opgaver i de forskellige faser af implementeringen af BBR 1.8 Overblik over de opgaver Netcompany og KOMBIT udfører i forbindelse med implementeringen af BBR Målgruppe Målgruppen for implementeringshåndbogen er kommunens projektejer og projektleder for BBR 1.8. Desuden kan de daglige BBR ledere have glæde af at læse den igennem, så de har overblikket over den implementering de og deres medarbejdere skal igennem. 2.3 Læsevejledning Implementeringshåndbogen er fyldestgørende i den forstand, at det er kommunens samlede indgang til materiale af relevans for implementering af BBR 1.8. Implementeringshåndbogen kan læses fra ende til anden eller anvendes som opslagsværk. Implementeringshåndbogen består af 3 dele: Del 1 Rammer og Koncept: Skitserer de overordnede rammer og koncepter for kommunens implementering Del 2 Faser og Opgaver: Skitserer den operationelle del af kommunens implementering herunder faser og opgaver Del 3 Bilag: Uddybende bilagsmateriale. Projektejere for BBR 1.8 bør læse del 1 samt tilhørende bilag. Projektledere for BBR 1.8 bør læse del 1, 2 og 3. Afdelingslederen/lederne for BBR medarbejderne kan med fordel læse del 1, 2 og 3. 7

8 2.4 Versioner Version 1.0 af implementeringshåndbogen bliver offentliggjort til alle 98 kommuner i foråret Implementeringshåndbogen vil blive ajourført løbende. Den aktuelle version af implementeringshåndbogen vil altid være at finde på https://share-komm.kombit.dk/p094/sitepages/startside.aspx. Kommunens BBR 1.8 projektejer og projektleder bliver informeret pr. mail, når en ny version af implementeringshåndbogen publiceres. Det markeres tydeligt, hvilke dele af implementeringshåndbogen der redigeres fra gang til gang. 3 ANSVAR I dette afsnit beskrives ansvar for henholdsvis kommunerne, Netcompany og KOMBIT. Formålet med afsnittet er at give kommunen information om, hvem der har ansvar for de forskellige opgaver igennem implementeringen. 3.1 Kommunerne Kommunerne har ansvaret for at: Afsætte ressourcer til implementeringen. Planlægge, udføre og samle op på egen implementering. Gennemføre de kommunerettede opgaver som vises i KIGO. 3.2 Netcompany Netcompany har ansvaret for at: Sikre den tekniske idriftsættelse her under konvertering Levere og koordinere uddannelse og uddannelsesmateriale Udforme brugervejledning. Sikre den tekniske support Sikre den faglige support KOMBIT KOMBIT har ansvaret for at: Kvalitetssikre og godkende undervisningsmateriale Udforme implementeringshåndbogen Stille de kommunerettede opgaver i KIGO. 3 Netcompany sikrer den faglige support. Fx i forhold til valg af anvendelseskoder, samt hvordan nye funktionaliteter benyttes eksempelvis oprettelse af bygning på fremmet grund. Spørgsmål i relation til lovfortolkning varetager SKAT. I implementeringshåndbogen del 2 er supporten beskrevet mere detaljeret. 8

9 Fokus 4 RAMMER OG KONCEPTER FOR IMPLEMENTERINGEN Implementering af BBR 1.8 sker efter princippet hjælp til selvhjælp. Kommunerne er selv ansvarlige for implementeringen herunder ansvarlige for at løse de opgaver, der stilles i forbindelse hermed. I praksis er der to typer opgaver til kommunen: KIGO opgaver Obligatoriske opgaver; som kommunerne skal gennemføre for at kunne ibrugtage BBR 1.8. Eksempelvis opgaver i forbindelse med: Brugeruddannelse Datagennemgang Konfiguration Tredjeparts software. Anbefalede opgaver Opgaver som KOMBIT anbefaler kommunen at lave for at sikre kvalitet i implementeringen af BBR 1.8. Eksempelvis opgaver i forbindelse med: Forandringsledelse Gevinstrealisering Kommunikation Risikohåndtering. I bilag 5 ses en oversigt over alle KIGO opgaver. I bilag 1 ses en oversigt over alle anbefalede opgaver. 4.1 KOMBITs implementeringsmodel I dette afsnit præsenteres KOMBITs implementeringsmodel. Modellen beskriver BBR 1.8s liv i kommunen fra kommunens initiering af implementeringen til BBR 1.8 er blevet en naturlig del af den daglige opgaveløsning. Kommunens implementering opdeles i fire faser som illustreret i figuren nedenfor. Fase 1: Initiering Fase 2: Forberedelse Fase 3: Ibrugtagning Fase 4: Forankring Aktiviteter der leder frem til projektets godkendelse, samt ledelsesmæssig og strategisk forankring af løsningen. Eksempelvis kommunal projektejer og projektleder udpeges. KIGO opgaver og anbefalede opgaver, der sikrer, at kommunen forbereder sig organisatorisk og teknisk på ibrugtagning af BBR 1.8. Aktiviteter der sikrer, at kommunen kan tage BBR 1.8 i brug, og så hurtigt som muligt etablere normal drift. Aktiviteter der sikrer, at BBR 1.8 forankres i kommunens daglig løsning af kerneopgaver. 9

10 Da Fase 1: Initiering (Opstart) allerede er afsluttet i kommunerne, på tidspunktet for udarbejdelsen af indeværende implementeringshåndbog, er denne fase ikke beskrevet. Implementeringshåndbogen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der skal finde sted i kommunerne i fase 2, 3 og 4. Specielt i fase 2 skal kommunen løse obligatoriske opgaver, der er kritiske for kommunens implementering og ibrugtagning af BBR Koncept for gevinstrealisering Kommunen er ansvarlig for at lave sin egen plan for gevinstrealisering. KOMBIT anbefaler, at kommunen arbejder videre med dette. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører. Nedenfor præsenteres de overordnede gevinster i et gevinsttræ. Gevinsttræet fremgår ligeledes i bilag 2. Kommunerne kan med fordel tage udgangspunkt i gevinsttræet i forbindelse med eget arbejde med gevinstrealisering. Konkrete eksempler til hver af de 4 kortsigtede mål fremgår af bilag 3. Gevinsterne høstes efter idriftsættelsen, men frem mod idriftsættelsen vil det være relevant at kommunen får et fælles overblik over hvilke gevinster, der arbejdes henimod. 10

11 4.3 Koncept for forandringsledelse Kommunens indsats vedrørende forandringsledelse har til formål at sikre en positiv indstilling blandt brugerne af BBR 1.8, så systemet bruges effektivt fra dag ét. For flere af brugerne er den nuværende BBR løsning en stor del af deres faglighed. Derfor er det vigtigt, at der i implementeringen af BBR 1.8 skabes tryghed i forhold til systemets funktionalitet samt klarhed over, hvad den nye løsning kan bidrage med på bruger-, afdelings- og kommuneniveau. Eksempelvis vil BBR 1.8 automatisk understøtte flere af brugerens arbejdsgange. I kapitel 8 Om BBR 1.8 gives et hurtigt overblik over den nye løsning relateret til kommunernes forretningsbehov. Det er kommunen selv, der planlægger samt driver forandringsledelsesaktiviteterne i egen kommune. Kommunernes indsat vil være forskellige afhængig af kommunens størrelse, organisering, forandringsparathed mv. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører - herunder forandringsledelse. 4.4 Koncept for uddannelse Kommunens indsats vedrørende uddannelse har til formål at sikre, at kommunens primære 4 og sekundære brugere er i stand til at varetage relevante opgaver i BBR 1.8 fra dag ét. Alle brugere (det vil sige både primære og sekundære brugere) tilbydes et webinar 5. Webinaret består af otte lektioner, som kan tages samlet eller hver for sig, alt efter behov. Udover webinaret tilbydes kommunens superbrugere en dags undervisning. Hver kommune får tilbud om undervisning af en til fire superbrugere. Antal superbrugere pr. kommune er fordelt på baggrund af antal beboelsesenheder pr I de mindre kommuner kan der være så få BBR medarbejdere, at der ikke er behov for en superbruger struktur. Uanset struktur tilbydes alle kommuner en til flere superbrugerpladser, så alle kommuner er godt klædt på til den 6. juni. Der afsættes i alt 10 dage til superbruger-undervisning. De 10 dage ligger i maj, og er fordelt med fem dage i København, to dage i Aarhus, to dage i Odense og en dag i Aalborg. For specifikke datoer se kapitel 10 Forberedelse. Indholdet af lektionerne i webinaret og undervisningsdagene er lavet på baggrund af input fra kommunale BBR-brugere. Undervisningen skulle derfor gerne afspejle kommunernes behov i hverdagen. For mere detaljeret beskrivelse af undervisningen, se implementeringshåndbogens del 2. 4 Primær bruger: Benytter systemet dagligt og anvender store dele af systemet Sekundær brugere: Benytter dele af systemet en gang imellem 5 Webinar betegnes i dette tilfælde som et online kursus, der er tilgængeligt, når brugeren ønsker det. Brugerne vil ikke møde en underviser eller andre webinar-deltagere som i klassisk webinar forstand. Brugerne vil møde en række opgaver som understøtter at brugeren kan anvende systemet. 11

12 4.5 Koncept for idriftsættelse Alle kommuner overgår til BBR 1.8 den 6. juni Det altoverskyggende mål med implementering frem mod idriftsættelse af BBR 1.8 er at sikre en idriftsættelse, som ikke forstyrrer den daglige arbejdsgang i kommunerne. Dette er en af grundene til, at man har valgt at sætte BBR 1.8 i drift hen over pinsen BBR 1.7 lukker torsdag den 1. juni kl BBR 1.8 vil være tilgængelig tirsdag den 6. juni kl Det betyder at kommunens arbejdsgange i BBR og de it-systemer, der anvender BBR (fx miljøsystemer, byg og miljø systemer) ikke har adgang til BBR fra og med den 1. juni, til og med den 5. juni. KOMBIT giver direkte besked til superbrugere og afdelingsledere for Byg og Miljø i alle landets kommuner. Dagene i Pinsen vil blive brugt til at: 1. Udtrække data fra BBR 1.7 og andre nødvendige registre (herunder ESR) 2. Konvertere data fra BBR 1.7 til BBR samt indlæse disse data i BBR Starte BBR 1.8 i produktionsmiljø 4. Teste at alle integrationer virker 5. Teste at konvertering og indlæsning virker - samt at BBR 1.8 arbejder som forventet 6. Stikprøvekontrol for funktionalitet i enkelte kommuner 7. Åbne for bruger- og systemadgang tidligt tirsdag den 6. juni om morgenen. Kommunen har ingen opgaver i relation til punkt 1-7. I praksis betyder det, at kommunen ikke skal stå til rådighed under idriftsættelsen. Kommunen skal derimod være klar tirsdag den 6. juni om morgenen. Pga. forsinkelser på Støttesystemerne har KOMBIT valgt en midlertidig løsning for adgangsstyring til BBR 1.8. Interimsløsningen udvikles i samarbejde med Netcompany, og den skal bruges ved idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni. Konverteringsforløbet testes flere gange forud for den endelige konvertering i pinsen. KOMBIT etablerer desuden en fallbackplan 6. I forhold til snitflader skal kommunerne være opmærksomme på de eksisterende snitflader til tredjeparts software. Det betyder, at kommunernes IT afdeling skal afklare om kommunen bruger tredjeparts software. I så fald skal kommunen bestille nye snitflader for denne tredjeparts software, hvis kommunen ønsker fortsat integration fra denne software til BBR. Snitfladerne bliver ikke omlagt automatisk. 7 KOMBIT har i januar skrevet til de tredjeparts leverandører, der er registreret på KMDs liste over anvendere af BBRs Building & Dwelling service. Er der andre tredjeparts systemer, som kommunen anvender, men som ikke er kendt af KMD, har KOMBIT ikke kontaktet dem. Derfor lancerer KOMBIT også en KIGO 6 Skulle der opstå væsentlige problemer i forbindelse med idriftsættelsen af BBR 1.8, har KOMBIT sikret en plan, som gør det muligt for kommunerne fortsat at varetage deres daglige arbejde i BBR. 7 Information om de eksisterende snitflader til BBR 1.7 kan tilgås på Information om de kommende snitflader til BBR 1.8 kan tilgås på 12

13 opgave for kommunerne, som skal afdække kommunens brug af tredjeparts software i forbindelse med BBR, og sikre at disse informeres om de forestående ændringer. Tredjeparts leverandørerne har ydermere adgang til den relevante systemdokumentation, de skal bruge i forbindelse med eventuel udvikling af nye snitflader. Fra og med den 6. juni forestår Netcompanys Service Desk den tekniske og faglige support til kommunerne. 4.6 Koncept for konvertering af data Datakonverteringen ved overgangen til BBR 1.8 sker automatisk. Kommunerne skal imidlertid foretage en gennemgang af specifikke data. Matrikler med artskode 03 eller 33, altså matrikler på de såkaldte skyggegrunde, som forsvinder med BBR 1.8. Kommunerne har derfor en opgave i forbindelse med disse, inden konverteringen finder sted. Helt konkret stiller SKAT krav om, at kommunerne forholder sig til data, hvor følgende gør sig gældende: Data på skyggegrunde, altså grunde med matrikler med artskode 03 eller 33, kan ikke matches mod en ordinær matrikel og kan derfor ikke konverteres automatisk. Her skal kommunen afgøre, hvilken matrikel der skal matches mod. Data på skyggegrunde har match mod flere ordinære matrikler og kan derfor ikke konverteres automatisk. Her skal kommunen afgøre, hvilken matrikel der skal matches mod. Notatlinjer på skyggegrunde (altså på grundniveau) kan ikke automatisk konverteres hvis der er mere end én bygning eller teknisk anlæg på grunden. Her skal kommunen tage stilling til, hvad der skal ske med notatlinjer på skyggegrund. Kommunen vil i KIGO opgaverne, se mere herom i afsnit 5.1, modtage lister over de matrikler, hvor ovenstående forhold gør sig gældende, og som kommunen derfor skal forholde sig til. De relaterede KIGO opgaver beskriver desuden mere detaljeret, hvordan kommunen løser opgaven. 13

14 5 BISTAND DER UNDERSTØTTER KOMMUNERNES IMPLEMENTERING I dette afsnit beskrives de øvrige elementer og aktiviteter i BBR 1.8, der understøtter kommunernes implementering. 5.1 KIGO opgaver KIGO er et it-understøttet opgave- og opfølgningsværktøj, der skal bruges til at understøtte kommunernes implementering. Via værktøjet kan kommunen se, hvilke obligatoriske opgaver der skal være løst inden idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni og hvilke der skal løses i umiddelbar forlængelse af idriftsættelsen. KOMBIT kan sideløbende følge fremdriften i kommunens implementering og aktivt følge op, hvis obligatoriske opgaver ikke løses til tiden. Opgaverne er designet med henblik på, at hver kommune får de organisatoriske såvel som tekniske forudsætninger på plads, som sikrer en smidig overgang til og ibrugtagning af BBR 1.8. Hver enkelt opgave vil være beskrevet på en måde, som gerne skal sikre, at kommunen har tilstrækkelig afklaring til at løse opgaven. Når en opgave er løst, skal dette registreres direkte i KIGO-systemet hvormed KOMBIT ved besked om, at kommunen er et skridt nærmere, at have de nødvendige forudsætninger på plads, for ibrugtagningen af BBR 1.8. Alle KIGO opgaverne er obligatoriske, hvilket betyder, at alle kommuner skal løse dem for at kunne ibrugtage BBR 1.8 ved idriftsættelsen 6. juni I bilag 4 præsenteres KIGO og forventninger til kommunens brug heraf. I bilag 5 ses et samlet overblik over KIGO opgaverne. Der kan komme flere KIGO opgaver undervejs, men de oplistede opgaver vil udgøre hovedparten af de KIGO opgaver, kommunerne stilles i løbet af implementeringen. Kommer der flere KIGO opgaver, informeres projektejer og projektleder rettidigt herom på mail. 5.2 Netværksmøder KOMBIT afholdt to BBR netværksmøder i henholdsvis Glostrup den 2. maj og et i Horsens den 3. maj. Der var tale om to heldagsarrangementer. Formålet med netværksmøderne var at understøtte, at alle kommuner skulle blive klar til at ibrugtage BBR 1.8 den 6. juni. Program og tilmelding blev formidlet igennem kommunens projektleder for BBR 1.8. Programmet var målrettet, at hver kommune stillede med to personer henholdsvis en BBR 1.8-superbruger og en leder/projektleder. Materialer og oplæg fra møderne kan hentes her (under Netværksmøder i dokumentbiblioteket) 14

15 5.3 Information til kommunerne Ud over, at projektejer og projektleder løbende orienteres om opgaver igennem KIGO, agter KOMBIT løbende at orientere med status omkring implementeringen. Disse statusskrivelser udsendes regelmæssigt og direkte på mail til projektejere og projektledere 8. Det er projektejers og projektleders ansvar, at bære informationerne videre ud til relevante kolleger/aktører i kommunen. Nogle informationer/opgaver vil imidlertid også vejlede omkring den videre formidling i organisationen. Vi opfordrer til, at hver enkelt kommunes BBR 1.8 projektteam etablerer vejledende forretningsgange for informations- og vidensdeling igennem implementeringsprocessen. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører herunder kommunikation og information. 6 RISICI VED IMPLEMENTERING I skemaet nedenfor (denne og næste side) gennemgås eksempler på risici i forbindelse med kommunernes implementering af BBR 1.8. Risikoanalysen omfatter den tekniske idriftsættelse og den organisatoriske implementering samt forslag til, hvordan kommunerne kan håndtere de nævnte risici. Kommunerne er forskellige. Eksempelvis vil størrelse, organisering, forandringsparthed mm have indflydelse på de risici, der gør sig gældende i den enkelte kommune. Hver kommune kender sine egne ømme tæer. Derfor er det op til den enkelte kommune at vurdere sandsynligheden for, at de nævne risici indtræffer i egen kommune, samt vurdere, hvordan de bedst håndteres. Med afsæt i nedstående eksempler, anbefaler KOMBIT endvidere, at hver kommune arbejder videre med sin egen risikoanalyse og risikohåndtering. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører. Risiko Konsekvens Forslag til kommunernes håndtering Afdelingslederne for BBR medarbejderne er ikke involveret i planlægningen af implementeringen. Kommunen har valgt de forkerte superbrugere. Superbrugerne kender ikke deres rolle i kommunen og der er ikke afsat tid til, at de kan understøtte de almindelige brugere. Implementeringen bliver uhensigtsmæssig for kommunernes BBR afdelinger. Der opstår modstand mod implementeringsprocessen, hvilket ofte give anledning til modstand mod løsningen. Superbrugerne kan ikke nå deres opgaver, fordi de både skal nå egne arbejdsopgaver samt superbruger opgaver. Implementeringen planlægges i tæt samarbejde mellem kommunens projektejer, projektleder og relevante BBR afdelingsledere. Superbrugerne udvælges nøje. Der forventningsafstemmes i forhold til superbrugerens andre opgaver samt tidsforbrug. 8 Tidligere udsendte breve vil også kunne findes online i et dertil indrettet informations-bibliotek: https://sharekomm.kombit.dk/p094/sitepages/startside.aspx 15

16 Kommunens sekundære brugere er underinformeret om BBR 1.8 og brugen af denne. Kommunerne har ikke løst de kommunerettede opgaver. Brugerne af BBR 1.8 følger ikke de nye arbejdsgange men følger gamle arbejdsgange eller laver egne arbejdsgange Brugerne af BBR 1.8 er ikke klædt på til go live. Eksempelvis er der ikke afsat ressourcer til brugernes forberedelse. Det kan fx give sig udslag i, at brugerne ikke kender de nye funktionaliteter og ikke får gennemført de rette webinarer. Systemet går i drift lige inden sommerferien påbegyndes. Kommunen når ikke at lave datagennemgang Mindre kommuner kan blive sårbare i implementeringen fordi de kun har få BBR medarbejdere. Problematikken er generel, men vigtig at tænke igennem. Superbrugerne får modstand mod løsningen. De almindelige brugere får ikke den hjælp de har behov for. De sekundære brugere kan ikke løse deres opgaver. Brugerne kan ikke bruge systemet og dermed løse deres opgaver. Datakvaliteten falder Kommunen bruger unødig tid på BBR opgaverne. Brugerne kan ikke udføre deres arbejdsopgaver i det forventede tempo og sagsmængden stiger. Datakvaliteten falder. Brugerne bruger unødig tid på webinarer, som ikke er relevant for dem. Brugerne taber viden, og kommunen tager lang tid om at komme i forankringsfasen, hvor produktiviteten er stabil. Forringelse af kommunens datakvalitet. Risiko for decideret tab af data ved konverteringen. Kommunen når ikke i mål med KIGO opgaverne. Kommunen får ikke den rette undervisning og er ikke trygge ved at tage systemet i brug Kommunens projektleder og superbruger/brugere gør sig klart, hvem der er kommunens sekundære brugere mhp. at kunne give dem den nødvendige information og evt. undervisning. Projektejer og projektleder følger KIGO opgaverne tæt, samt laver en plan for hvem der løser hvad hvornår. Projektleder kontakter KOMBIT rettidigt, hvis kommunen går i stå i en opgave. KOMBIT hjælper kommunen på vej, så kommunen selv kan komme videre med opgaven. Afdelingslederne for brugerne af BBR 1.8 laver en plan for hvordan nye arbejdsgange tages i brug og fastholdes. Eksempelvis vedligehold af data i BBR 1.8. Afdelingslederen kan med fordel tages afsæt i implementeringshåndbogens del 2 afsnit: Om BBR 1.8. Afsætter ressourcer til brugernes forberedelse. Afklarer hvilke brugerprofiler, der skal have hvilke webinarer. Kommunen gennemfører brush-up på brugen af systemet, nye funktioner samt nye arbejdsgange Projektejer og projektleder skal have stort fokus på opgaven og skal hurtigst muligt have estimeret opgavens omfang og allokeret ressourcer til udførelsen. Projektlederen skal løbende sikre, at fremdriften i udførslen af opgaven er tilstrækkelig. Eksempelvis ved at holde øje med udviklingen i antallet af matrikler, kommunen mangler at behandle. Kommunen organiserer sig i erfagrupper med andre kommuner. Det giver ikke flere hænder til at løse opgaverne men kan være en støtte i tilfælde af tvivls spørgsmål osv. 16

17 DEL 2: FASER OG OPGAVER Del 2: Faser og opgaver skitserer den operationelle del af kommunens implementering af BBR TIDSPLAN Tidsplanen har til formål, at give kommunerne et overblik over implementeringsforløbet. 8 OM BBR 1.8 Afsnittet om BBR 1.8 er skrevet, for at give kommunerne et hurtigt overblik over den nye løsning relateret til kommunernes forretningsbehov. KOMBIT anbefaler, at kommunens afdelingsledere, superbrugere og brugere af BBR, bruger afsnittet til at få en fælles forståelse af BBR 1.8 og nye arbejdsgange. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver, KOMBIT anbefaler at kommunerne gennemfører, heriblandt opgaven om at skabe fælles forståelse og nye arbejdsgange. 8.1 Fordele og ulemper I indeværende afsnit præsenteres eksempler på fordele og ulemper ved de forandringer, som brugere vil opleve i overgangen fra BBR 1.7 til BBR 1.8. Fordelene hænger i flere tilfælde sammen med de kortsigtede gevinster i gevinsttræet for BBR 1.8 som kan ses i bilag 3. 17

18 Fordele De væsentligste fordele ved BBR 1.8 oplistes i den følgende tabel. Nuværende BBR BBR 1.8 Automatik Hændelseslog Kortvisning Samspil mellem BBR og ESR Udstykning I det nuværende BBR skal brugeren i mange tilfælde selv foretage og huske en række manuelle skridt, for at udføre en arbejdsgang. I det nuværende BBR skal brugeren selv manuelt opsøge, om der er sket noget, som kan have relevans for et objekt i BBR. I det nuværende BBR er der ikke direkte adgang til kort, hvorpå grunden og bygningerne kan ses. I det nuværende BBR skal brugeren midlertidigt flytte bygninger, når ESR har behov for at ændre en matrikel. I det nuværende BBR er udstykning en manuel proces, der ikke understøttes af fx koordinater. I BBR 1.8 vil systemet understøtte brugerens arbejdsgange, eksempelvis: Flytning af bygninger: Brugerne skal ikke længere selv huske på alle de trin de skal igennem; nu guides brugeren trin for trin. Sammenlægning og opdeling af f.eks. bygninger og enheder: Der er lavet en funktion til disse arbejdsgange, som automatiserer en del af arbejdet for brugeren. Sagsafslutning: Brugerne bliver hjulpet af systemet i forbindelse med afslutning af byggesager. I BBR 1.8 får brugeren direkte besked, når der sker noget i andre systemer med betydning for BBR, fx ændringer i ESR eller DAR. Beskederne samles i en hændelseslog. I BBR 1.8 får brugeren direkte adgang til kort, så brugeren kan se placering af bygninger og tekniske anlæg (hvis de er geokodet) på grunden. I BBR 1.8 slipper brugeren for denne midlertidige flytning af bygninger og tekniske anlæg, når ESR skal ændre en matrikel. I BBR 1.8 bliver bygninger og tekniske anlæg automatisk flyttet til ny korrekt matrikel ved udstykning. 18

19 Kviksøgning Indstillinger Webinar og brugervejledning Validering I det nuværende BBR er søgemulighederne i Kviksøgning begrænset til ejendomsnummer. I det nuværende BBR kan der sættes både kommunale og personlige indstillinger op. For personlige indstillinger kan brugeren fx opsætte valg af startside (fane) og søgeindstillinger. For kommunale indstillinger kan man opsætte fx kommunespecifikke felter og opsætning af tidsfrister. I det nuværende BBR er brugervejledning og uddannelse ikke tilgængelig. I det nuværende BBR får brugeren en fejl ad gangen. I BBR 1.8 bliver søgemulighederne i Kviksøgning udvidet, således at brugeren nu også kan søge på eksempelvis vejnavn, sagsnummer og BFE-nummer. I BBR 1.8 udvides mulighederne for både kommunale og personlige indstillinger. For personlig indstillinger kan brugeren fx vælge, hvad der skal vises i resultattræ og udpege favoritfelter. De kommunale indstillinger udvides med bl.a. opsætning af mail, standardtekster og indberetninger. Ligeledes forbedres standardindstillinger for alle brugere. I BBR 1.8 vil brugervejledningen og uddannelse, i form af et webinar, være tilgængelig direkte fra brugerfladen. I BBR 1.8 vil alle valideringer ske på én gang, og alle fejl og advarsler vil være tilgængelig for brugeren i brugergrænsefladen. Ulemper De væsentligste ulempe ved BBR 1.8 oplistes i den følgende tabel. Nuværende BBR BBR 1.8 Brugerbegrænsning I det nuværende BBR er en bruger tilknyttet én kommune, men kan også have roller, der giver adgang til opgaver i andre kommuner. I BBR 1.8 kan en bruger kun have adgang til opgaver i egen kommune. Hvis en bruger har opgaver i en anden kommune end brugerens egen, skal den anden kommune oprette en brugerprofil, som tildeles denne bruger. 19

20 Når BBR 1.8 bliver koblet på Støttesystemerne, vil det atter være muligt at tildele en bruger roller, så denne bruger kan udføre opgaver for en anden kommune. 8.2 Det vi venter med til BBR 2.0 Der er nogle områder, som af forskellige årsager først bliver tilgængelig i BBR 2.0, når BBR integreres i Grunddataprogrammet. Et udpluk af disse er: Vi venter på adgang til data via Datafordeleren o I praksis betyder det, at data fra Matriklens Udvidelse (MU) og Ejerfortegnelsen (EJF) fortsat vil komme fra Ejendomsstamregisteret (ESR) Vi venter på at landinspektøren selv kan vedligeholde og administrere ejerlejligheder o I praksis betyder det, at brugeren fortsat skal håndtere dette på sædvanlig vis Vi venter på hele funktionaliteten omkring Søterritorier o I praksis betyder det, at brugeren fortsat skal håndtere dette på sædvanlig vis; dog får brugerne et felt til markering af, at bygningen ligger på søterritorie. 9 FASER I IMPLEMENTERINGEN I det følgende afsnit beskriver KOMBIT de opgaver, opmærksomhedspunkter mv. der er i fase 2, 3 og 4 i implementeringsmodellen. Fase 1 gennemgås ikke, da den er overstået ved udformning af indeværende implementeringshåndbog. KOMBITs implementeringsmodel Fase 1: Initiering Fase 2: Forberedelse Fase 3: Ibrugtagning Fase 4: Forankring I bilag 5 kan du se en samlet oversigt over, hvilke KIGO opgaver der er i fase 2, 3 og 4, samt hvornår opgaverne skal løses i forhold til hinanden. Udover at kommunen skal løse KIGO opgaverne, skal kommunen være opmærksom på, at registrere i KIGO, når opgaverne er udført. Er opgaverne ikke registreret som udført, fremstår kommunens samlede implementering som rød. Rød signalerer, at kommunen ikke er klar til implementering. For at sikre at alle kommuner er klar til go live 6. juni følger KOMBIT op i forhold til de kommuner, hvor implementering er i rød. 20

21 10 FORBEREDELSE Fase 1: Initiering Fase 2: Forberedelse Fase 3: Ibrugtagning Fase 4: Forankring Fase 2: Forberedelse. BBR 1.8 skal snart tages i brug. For at BBR 1.8 kan tages i brug, er der en række opgaver, som kommunerne skal udføre. Derudover er der nogle punkter, som er værd at være opmærksom på Lukkedage og beredskab Den 1. juni kl lukkes BBR 1.7 ned, med henblik på idriftsættelse af BBR 1.8. BBR 1.8 er klar til ibrugtagning den 6. juni kl Der er således tale om fire hele lukkedage hen over Pinsen, hvoraf kun én dag, fredag d. 2. juni, er en arbejdsdag. Under lukkedagene er der ikke behov for at kommunerne har et beredskab. Hvis idriftsættelsen af BBR 1.8 mod alle forventninger ikke lykkes, bliver projektejer og projektleder for BBR 1.8 kontaktet pr. mail senest den 5. juni kl Projektejer og projektleder får ligeledes besked på mail, når idriftsættelsen er gennemført Adgangsstyring På grund af forsinkelser på Støttesystemerne har KOMBIT valgt en interimsløsning for adgangsstyring til BBR 1.8. Interimsløsningen er udviklet i samarbejde med Netcompany, og vil blive brugt ved idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni. Interimsløsningen for adgangsstyring understøtter en automatisk migration af brugere fra den kørende BBR-løsning til BBR 1.8. Med skiftet til BBR 1.8 reduceres antallet af brugerroller fra 58 til 17, så det bliver lettere at overskue og administrere de forskellige BBR-brugeres rettigheder. I bilag 9 ses en liste over, hvad der sker med samtlige roller fra den kørende BBR-løsning, når BBR 1.8 sættes i drift. Rollerne forsøges migreret til nye roller med tilsvarende rettigheder. I bør imidlertid være opmærksomme på, at der kan være behov for tilretning af rollefordelingerne efter idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni. Det er ambitionen, at BBR på et senere tidspunkt skal tilslutte sig Støttesystemerne Teknisk idriftsættelse Som en del af den tekniske idriftsættelse er der nogle KIGO opgaver, som kommunen skal have løst. KIGO opgaverne er kort beskrevet nedenfor. I selve KIGO systemet er opgaven beskrevet uddybende. 21

22 Browser BBR 1.8 BBR 1.8 er et browserbaseret system, men ikke alle browsere eller browserversioner understøtter brugen af systemet. Forsøger man at få adgang til BBR 1.8 fra en browser, der ikke understøtter brugen af systemet eller fra en browserversion, der er for gammel, risikerer man at BBR 1.8 ikke kan anvendes. Kommunen skal derfor sikre, at brugerne har en af de rette browsere. adresser BBR-meddelelser I dag printes visse BBR-meddelelser og leveres fysisk i papirform til kommunen. Fremover bliver disse BBR-meddelelser sendt til en kommunal adresse. Kommunen skal have etableret en adresse til BBR-meddelelserne. I princippet kan det være den samme adresse, som bruges til hændelseslog, men langt de fleste kommuner vil formentlig vælge at have to forskellige adresser, da det der sendes til adresserne er af forskellige karakter, og evt. håndteres af forskellige personer i kommunen. adresser hændelseslog BBR 1.8 giver kommunerne mulighed for automatisk at få s, når andre systemer opdaterer data i BBR 1.8. fx miljøindberetning og byggesagssystemer. For at kommunerne kan modtage s om hændelser, skal kommunen etablere en eller flere konti til hændelseslog. Tredjeparts software Benytter kommunen tredjeparts software, der anvender opdaterings snitfladen Building and Dwelling fra BBR 1.7, eksempelvis byggesagssystemer og miljøsagssystemer, skal disse tredjepartssystemer opdateres, så de stadig fungerer, når BBR 1.8 går i luften. Foretag afklaring af standardtekster og arbejdsgange vedrørende indberetninger (UDGÅR) BBR 1.8s indbakke gør, at kommunerne nemt kan sende retur til borgere, der har henvendt sig, samt videresende s til kommunale sagsbehandlere i andre afdelinger. Kommunen skal tage stilling til arbejdsgangen vedrørende indberetninger, herunder hvilke standardtekster og logo kommunen ønsker at benytte. Det er kommunen selv, der beslutter, hvad der skal stå i standardteksterne. Foretag afdækning og backup af egenudviklede rapporter Visse kommuner har valgt selv at udvikle rapporter i BBR, da standardrapporterne i systemet ikke har været fuldt dækkende for de pågældende kommuners ønsker. De rapporter, som kommunerne eventuelt selv har udviklet til tidligere versioner af BBR, vil ikke længere fungere når BBR 1.8 går i luften. Kommunen skal have identificeret, om den anvender egenudviklede rapporter i BBR, samt den videre proces for evt. oprettelse af nye rapporter i BBR 1.8. Gem en back up af lokale konfigurationer Kommunerne skal sikre sig overblik over nuværende konfigurationer med henblik på at kunne konfigurere BBR 1.8 mest hensigtsmæssigt efter ibrugtagning. Foretag datagennemgang (del 1) De såkaldte skyggegrunde udgår af BBR, dvs. grunde med matrikler med artskode 03 og 33 forsvinder. Kommunerne har i denne forbindelse en opgave med at sikre datakvaliteten, således at leverandøren kan konvertere data. Kommunerne får udleveret en liste over matrikler, der ikke kan konverteres automatisk, så kommunen kan rette data for disse matrikler. Datagennemgangens første del omhandler notatlinjer. Notatlinjer på skyggegrunde (altså på grundniveau) kan ikke altid konverteres automatisk. Hvis der kun er én bygning (eller teknisk anlæg) på skyggegrunden bliver notatlinjerne automatisk flyttet til bygningen i forbindelse med konverteringen. Hvis der er mere end én bygning på skyggegrunden, kan man ikke automatisk afgøre, hvilken bygning notatlinjen skal flyttes til. 22

23 Der er derfor behov for, at kommunen tage stilling til, hvad der skal ske med notatlinjerne på den pågældende skyggegrund. Foretag datagennemgang (del 2) Enkelte skyggegrunde, altså grunde med matrikler med artskode 03 eller 33, kan ikke matches mod en ordinær matrikel pga. fejl i data og kan derfor ikke konverteres automatisk. Her skal kommunen rette sine data. Det er imidlertid ikke alle kommuner, der har der har fejl i data. Det er derfor heller ikke alle kommuner som nødvendigvis skal gøre noget aktivt for at løse opgaven Datagennemgang (del 2). Opret NemLog-in systembrugere til tredjeparts it systemer Kommunens it afdeling skal oprette NemLog-in systembrugere til alle kommunens tredjeparts it systemer, som læser fra eller skriver til BBR, så disse tredjeparts it systemer fortsat kan bruge de services som BBR udstiller, efter idriftsættelsen af BBR 1.8. Tjek opsætning af e-boks og fjernprint Projektlederen for implementeringen af BBR skal kontakte den kommunale Programleder for monopolbruddet for at gennemgå status på kommunens aftaler om fjernprint og konfiguration af e-boks, med henblik på at afklare håndteringen af BBR meddelelser umiddelbart efter idriftsættelsen af BBR 1.8 og den videre vej mod indgåelse af aftale om fjernprint og konfiguration af e-boks. Træk og gem BBR rapporter For at sikre adgang til relevante rapporter fra BBR, skal kommunen gå ind i BBR 1.7, og gemme rapporterne BBR-adresse findes ikke i CPR, BBR-adresse findes ikke i CPR Oversigt samt CPRadresse findes ikke i BBR. Der vil ikke være adgang til disse rapporter umiddelbart efter idriftsættelsen. De vil dog komme ind i systemet senere i De hentede rapporter kan således bruges til relevante opgaver i den mellemlæggende periode. 23

24 10.4 Uddannelse Det er afgørende at kommunerne finder de rette profiler til superbrugeruddannelsen. Antal superbrugere pr. kommune fremgår af bilag 6. Antal superbrugere pr. kommune er fordelt på baggrund af antal beboelsesenheder pr Valg af superbruger(e) er lanceret som KIGO opgave (K1). Når superbruger(ne) er valgt skal de tilmelde sig en dato for undervisning. I kalenderudsnittet til højre ses de 10 dage, hvor der afholdes undervisning. Tilmelding til undervisning er ligeledes lanceret som en opgave i KIGO (K2). De udvalgte superbrugerne skal dels være godt inde i fagområdet, men samtidig have lyst til at undervise og kommunikere til kommunens almindelige brugere både primære- og sekundære brugere. Superbrugerne kan potentielt få en række kritiske spørgsmål, ligesom de skal hjælpe brugerne med at løse uklarheder. Det er derfor afgørende, at der er tale om profiler, som har evne, energi og lyst til at varetage opgaven. KOMBIT anbefaler at kommunerne også vælger en superbrugersuppleant, hvis den tilmeldte superbruger forhindres i at deltage på undervisningsdagen. Når holdene først er booket, er det desværre ikke muligt at tilbyde fraværende superbrugere undervisning en anden dag. 24

25 I forhold til uddannelse stiller Netcompany følgende tilgængeligt for kommunerne: BBR 1.8 Brugere Indhold Brugervejledning Webinar 1 dags Almindelige brugere Superbrugere Indeholder beskrivelse af de forskellige dele af systemet og anvendelsen heraf. Almindelige brugere. Superbrugere. Lektioner: 1. Søgning og søgeresultater 2. Objekter 3. Byggesag 4. Historik 5. BBR meddelelser 6. Indberetninger 7. Rapporter 8. Indstillinger superbrugerundervisning Superbrugere Lektioner: 1. Introduktion 2. Objekter 3. Fordelingsareal 4. Hændelser 5. Rapporter 6. Indstillinger 1 7. Indstillinger 2 8. Opsamling Diverse Som en del af brugervejledningen findes en felthjælp, som forklarer, hvad felterne i systemet kan. Brugervejledningen tilgås fra brugermenuen i BBR 1.8. Hver lektion i webinaret består af en lektionsvejledning, en træningsvideo, en hands-on øvelse og opsamling. Webinaret kan både bruges før og efter go live den 6. juni. Øvelserne forgår i et lukket træningssystem. De data der bruges ligner kommunens rigtige data. Superbrugerne skal gennemføre webinaret inden de kommer til superbrugerundervisning. Frem til den 6. juni kan webinaret tilgås via link. Webinar forventes klar i april. Link sendes til projektlederen for BBR 1.8. Efter den 6. juni kan webinaret tilgås direkte fra BBR 1.8. Ved undervisningen stiller Netcompany computere til rådighed. Der er tale om hands-on undervisning. Hver lektion består af et kort oplæg, inden deltagerne skal løse en opgave. Efter opgaveløsning vil der være en kort opsamling. Derefter følger et nyt oplæg etc. Øvelserne forgår i et lukket træningssystem. De data der bruges ligner kommunens rigtige data. Det er afgørende, at kommunerne finder ud af, hvilke af kommunens brugere, der skal have hvilke webinar lektioner og om de også skal undervises af kommunens superbruger(e). I bilag 8 er der en oversigt over, hvad hver af de otte webinar lektioner indeholder. Samtidig skal det planlægges, hvornår brugerne skal have undervisningen, ligesom der skal tages stilling til, hvad superbrugerens/superbrugernes rolle helt konkret skal være. Da kommunerne er organiseret forskelligt anbefales det, at hver kommune laver sin egen liste over brugere i kommunen. Kommunernes planlægning af egen uddannelse er lanceret som en opgave i KIGO (K3). 25

26 Hvis kommunen vurderer, at den har behov for uddannelse af flere superbrugere, end det antal som fremgår af bilag 6, har kommunen mulighed for selv at uddanne flere superbrugere. Det vil sige, at den eller de superbrugere der har været på en dags superbrugerundervisning, uddanner andre superbrugere i kommunen. Alternativt har kommunen mulighed for at tilkøbe ekstra undervisning fra Netcompany. En undervisningsdag koster kr. Der kan være op til 25 deltagere på holdet. Kommunen kontakter og koordinerer selv med Netcompany såfremt denne service ønskes KIGO opgaver i forberedelsesfasen K1 - Valg af superbrugere K2 - Superbruger undervisningsdag K3 - Plan for undervisning i kommunen K4 - Browser BBR 1.8 K5 - adresse til BBR meddelelser K6 - adresse til hændelseslog K7 - Tredjeparts software K8 - Foretag afdækning af standardtekster og arbejdsgange vedrørende indberetninger K9 - Foretag afdækning og backup af egenudviklede rapporter K10 - Gem backup af lokale konfigurationer K11 - Foretag datagennemgang del 1 K12 - Foretag datagennemgang del 2 K13 - Opret NemLog-in systembrugere til tredjeparts it systemer K14 - Tjek opsætning af e-boks og fjernprint K15 - Træk og gem BBR rapporter 10.6 Gevinster Udover KIGO opgaverne anbefales kommunen at arbejde videre med gevinster. Der er en række gevinster forbundet med BBR 1.8. Der er tale om kortsigtede gevinster og langsigtede gevinster jf. bilag 2 som indeholder et gevinsttræ. Det anbefales at kommunerne laver en plan for, hvordan de får kommunikeret gevinsterne ud til kommunernes brugere og andre interessenter. For at gøre gevinsterne kommunespecifikke anbefales det endvidere, at kommunerne selv arbejder videre med gevinstrealisering i egen kommune. Der er ikke KIGO opgaver i relation til gevinstarbejdet. Kommunerne forventes selv at arbejde videre med dette. 26

27 10.7 Kommunikation Udover KIGO opgaverne anbefales kommunen at arbejde videre med kommunikation. KOMBIT sender informationsmails til projektejerne og projektlederne for BBR 1.8. Derudover udsendes generelle nyhedsbreve til de BBR interesserede, som har tilmeldt sig KOMBITs projektnyheder vedr. BBR eller DAR. Kommunerne kan med fordel tilmelde sig nyhedsbrevet, for også at få indblik i generel organisering omkring BBR såvel som Grunddataprogrammet. Du kan tilmelde dig KOMBITs nyhedsbreve her. Nyhedsbrevene sendes desuden også til kommunernes funktionspostkasser. Informationshistorikken for implementeringen af BBR 1.8 (info-mails mm.) vil ligeledes være tilgængelig via et informationsbibliotek på kommunernes implementeringsportal. Projektleder for implementeringen af BBR 1.8 kan derfor også med fordel holde sig orienteret om udviklingen i projektet her. Der er ikke en KIGO opgave i relation til kommunikation i kommunerne. Kommunerne forventes selv at arbejde videre med den interne kommunikation eksempelvis ved at udforme og følge en kommunikationsplan. 11 IBRUGTAGNING Fase 1: Initiering Fase 2: Forberedelse Fase 3: Ibrugtagning Fase 4: Forankring Fase 3: ibrugtagning. BBR 1.8 tages i brug af primær- og sekundærbrugere. I den forbindelse er der en række opgaver, som kommunerne skal udføre. Derudover er der nogle punkter, som er værd at være opmærksom på Teknisk idriftsættelse Som en del af den tekniske idriftsættelse er der nogle KIGO opgaver, som kommunen skal løse. KIGO opgaverne er kort beskrevet nedenfor. Opgaverne vil være mere uddybende beskrevet, når de lanceres i KIGO. Test print af BBR meddelelse Kommunen skal umiddelbart efter go-live af BBR 1.8 teste, at den kan printe BBR meddelelser. Genopret lokal konfiguration for BBR 1.8 Kommunen har i forberedelsesfasen taget backup af sine lokale konfigurationer og konfigurerer BBR 1.8 på tilsvarende vis. 27

28 Tildel sikkerhedsklassificering BBR indeholder visse beskyttede oplysninger, hvor brugeren skal være tildelt en sikkerhedsklassificering, for at kunne tilgå disse oplysninger. Brugere, der har behov for at tilgå sådanne oplysninger i BBR, skal have tildelt sikkerhedsklassificering under Roller og rettigheder i BBR 1.8. Opsæt s og standardtekster for hændelseslog og indberetninger Kommunen skal konfigurere BBR 1.8 i forhold til konti for hændelseslog og BBR meddelelser. Endvidere skal kommunen konfigurere BBR 1.8 i forhold til de valgte standardtekster for indberetninger KIGO opgaver i ibrugtagningsfasen Test print af BBR meddelelse Genopret lokal konfiguration af BBR Tildel sikkerhedsklassificering Opsæt s og standardtekster for hændelseslog og indberetninger 11.3 Support Fra og med tirsdag den 6. juni ser supporten til kommunens brugere ud som følger: BBR 1.8 Beskrivelse Håndtering Loginfejl Fejl 40 Systemfejl Faglige spørgsmål Brugerne taster brugernavn, og/eller password men nægtes adgang til systemet. Brugerne gør ikke som der står i Brugervejledningen. Systemet gør ikke som der står i Brugervejledningen. Systemet gør som der står i Brugervejledningen. Brugeren har et spørgsmål af faglig karakter. 1. Tjek om det er det rigtige brugernavn og password du har skrevet. 2. Kontakt BBR administrator 3. Kontakt kommunens IT afdeling. 4. Kontakt Netcompany. 1. Eftertjek om du gør det der står i brugervejledningen. 2. Kontakt din superbruger. 3. Kontakt Netcompany. 1. Kontakt din superbruger. 2. Kontakt Netcompany. 1. Kontakt din superbruger 2. Kontakt Netcompany ang. spørgsmål af faglig karakter. Eksempelvis: Valg af anvendelseskode, hvilke arealer der benyttes til x byggeri, nye funktionaliteter fx oprettelse af bygning på fremmet grund, udtræk af rapporter. 2. Kontakt SKAT i tilfælde af spørgsmål om lovfortolkning. Eksempelvis: Hvilke regler der er gældende for fordeling af arealer på plejehjem, bemyndigelsen i forhold til BBR-lov fx spørgsmål til i lovgivningen, fx regler for indberetning af byggeskadeforsikring. Det anbefales, at kommunerne kommunikerer til almindelige brugere samt superbrugere, hvilken support der er tilgængelig, så brugerne har overblikket og selv kan tage aktion på eventuelle problemer. 28

29 Derudover skal det være tydeligt for kommunens brugere, hvem der er kommunens superbruger(e). I den forbindelse skal det ligeledes være afklaret med superbrugerne, hvad deres rolle er. Som hjælp til at skabe overblik for brugerne kan kommunerne eksempelvis bruge bilag 7, hvor du også finder relevant kontaktinformation til både Netcompany og SKAT. Information om mulig support er ikke en KIGO opgave. Det forventes, at kommunen selv arbejder videre med dette. Desuden anbefales kommunerne at fortsætte med de små netværks/erfagrupper som flere kommuner allerede er en del af. Netværksgrupperne vil kunne hjælpe hinanden med faglige afklaringer. Kommuner der ikke er en del af en netværksgruppe anbefales at blive dette. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører ovenstående opgaver i relation til support Hvis BBR 1.8 ikke virker som forventet i min kommune KOMBIT har meldt til projektejeren og projektlederen for BBR 1.8, at idriftsættelsen af BBR 1.8 er sket succesfuldt. BBR 1.8 virker således i andre kommuner, men det fungerer ikke som forventet i min kommune. Hvad gør jeg? 1. Tjek at KIGO opgaverne i forberedelsesfasen er gennemført korrekt 2. Tjek at KIGO opgaverne i ibrugtagningsfasen er udført korrekt 3. Tjek at brugeren/brugerne har de rigtige rettigheder. Hvis der findes brugere i kommunen, der mener, at de mangler nødvendige læse- eller skriverettigheder, skal kommunens BBR-administrator forholde sig til de brugerprofiler, som brugerne automatisk er blevet tildelt i BBR 1.8. Om nødvendigt må disse brugere tildeles en anden profil, der bedre understøtter deres behov. Administratoren kan i menupunktet Roller og rettigheder vælge at se Feltrettigheder, der angiver, hvilke rettigheder på feltniveau, de forskellige brugerprofiler har. 4. Kontakt din it-afdeling med henblik på at få afdækket, om problemet relaterer sig til kommunens indstillinger i Citrix eller tilsvarende løsning. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis rapportværktøjet, Report Builder, ikke kan åbnes inde fra BBR. Et andet eksempel kan være, hvis videoerne i webinaret ikke kan afspilles. Her skal du ligeledes kontakte din it-afdeling. 5. Kontakt Netcompany Netcompany Service Desk Tlf: (kl alle hverdage) Web: https://servicecenter.netcompany.com 29

30 12 FORANKRING Fase 1: Initiering Fase 2: Forberedelse Fase 3: Ibrugtagning Fase 4: Forankring Fase 4: forankring. BBR 1.8 er i brug og hverdagen melder sig. I den forbindelse er der en række punkter, som er værd at være opmærksom på Webinar Webinaret til BBR 1.8 er altid tilgængeligt. Fra den 6. juni er webinaret tilgængeligt direkte fra BBR 1.8. Nye BBR medarbejdere kan med fordel tage webinaret, så de hurtigt og nemt kan komme i gang med at bruge systemet. Desuden kan webinaret bruges til brush-up for medarbejdere, som har arbejdet med BBR i længere tid Support Supporten, der er tilgængelig i forankringsfasen, er den samme som den brugerne kender fra ibrugtagningsfasen. Se kapitlet: Ibrugtagning Ændringsønsker Brugerne har ønsker og forslag til, hvordan systemet kan gøres endnu bedre. Processen for ændringsønsker er som følger: 1. Brugeren hevender sig til kommunens superbruger med sit ønske 2. Superbrugerne i kommunen samler ændringsønskerne 3. Superbrugerne i kommunen prioriterer ændringsønskerne, og tjekker samtidig at ønsket ikke skyldes en fejl-40 eller en systemfejl 4. Én superbruger i kommunen melder ændringsønskerne til KOMBIT via en selvstændig løsning [information følger]. 5. Den kommunale følgegruppe for BBR samt KL og KOMBIT vurderer, hvilke ønsker der skaber størst værdi. Vurderingen foretages i forbindelse med planlægning af nye releases KIGO opgaver i forankringsfasen Ingen kendt, på det tidspunkt implementeringshåndbogen er skrevet. 30

31 13 AFSLUTNING Hvis projektejer og projektleder for BBR 1.8 er i tvivl om noget i forhold til implementering af BBR 1.8 eller indeværende implementeringshåndbog så kontakt gerne KOMBITs BBR team på adressen: 31

32 DEL 3: BILAG Del 3: Bilag indeholder en oversigt over bilag der understøtter kommunens implementering af BBR

33 1 OVERSIGT OVER ANBEFALEDE OPGAVER Gevinstrealisering Forandringsledelse Kommunikation og information Risici Supportmuligheder Arbejdsgange 33

34 2 GEVINSTTRÆ 34

35 3 EKSEMPLER PÅ KORTSIGTEDE GEVINSTER 35

36 4 PRÆSENTATION AF KIGO Til implementeringen af BBR 1.8 anvendes KIGO som et opgave- og opfølgningsværktøj. Projektejer og Projektleder kan derfor løbende bruge KIGO til at holde sig orienteret om, hvilke opgaver som skal løses i kommunen. Når KOMBIT publicerer nye BBR 1.8-relatede opgaver i KIGO orienteres kommunens projektejer og projektleder direkte på mail. KIGO giver KOMBIT mulighed for at følge status på kommunens løsning af obligatoriske opgaver og dermed et grundlag for at følge op overfor kommuner, der ikke følger planen i forhold til udførelse af obligatoriske/kritiske opgaver. Hensigten med løbende monitorering og opfølgning er at sikre succesfuld implementering og idriftsættelse. Systemet markerer opgaverne i forhold til deres fremdrift og deadlines. RØD: En opgave markeres som rød, hvis deadline er overskredet og opgaven endnu ikke er fuldført. GUL: En obligatorisk opgave markeres som gul få dage før planlagte deadline, såfremt opgaven ikke er fuldført. Gul markering skal signalere en risiko for overskridelse af deadline og varsler kommunen om, at der skal gøres en ekstraordnær indsats, for at løse opgaven til fastsatte deadline. GRØN: Når en opgave er fuldført, skal projeklederen registrere dette i KIGO, hvorefter opgaven automatisk markeres som grøn. Status på opgaver i KIGO er samtidig udslagsgivende for status på den samlede implementering af BBR 1.8. Er en enkelt opgave markeret med gul/rød, vil kommunens samlede implementering af BBR 1.8 også være i gul/rød ligesom kommunens overordnede status i KIGO vil blive gul/rød. Øverste niveau arver altså farvekoden gul/rød fra enkeltstående opgaver. Farverne i KIGO siger derfor ikke nødvendigvis noget om, hvor kritisk det er, at en kommune er markeret gul/rød. Opfølgningen baseres, i modsætning til farverne i KIGO, på en konkret helhedsvurdering af, hvor kritisk det samlede billede af kommunens status vurderes at være. Opfølgningsaktiviteterne kan fx være mails, telefonopkald og (i særlige kritiske tilfælde) møder. I givet fald kontakter KOMBIT kommunens projektejer og projektleder for BBR 1.8. Nøgleordet er dialog mellem kommunen og KOMBIT og hensigten er, at den enkelte kommune gennemfører en succesfuld implementering af BBR 1.8. Beslutningen om at eskalere træffes kun, hvis dialogen mellem KOMBIT og kommunen ikke giver de ønskede resultater ift. at sikre kommunens nødvendige fremdrift. Der foretages helhedsvurdering i den enkelte sag. Klik her for at få et overblik over de lancerede KIGO opgaver 36

37 5 OVERSIGT OVER KIGO-OPGAVER Oversigt over hvilke KIGO opgaver, der skal løses hvornår, samt i hvilken fase. 37

38 6 ANTAL SUPERBRUGERE PR. KOMMUNE Antal superbrugere pr. kommune er fordelt på baggrund af antal beboelsesenheder pr DRAGØR KOMMUNE FANØ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE LÆSØ KOMMUNE SAMSØ KOMMUNE VALLENSBÆK KOMMUNE ÆRØ KOMMUNE ALBERTSLUND KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ASSENS KOMMUNE BALLERUP KOMMUNE BILLUND KOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE BRØNDERSLEV KOMMUNE EGEDAL KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE FAXE KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE FREDERICIA KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSSUND KOMMUNE FURESØ KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE GLOSTRUP KOMMUNE GREVE KOMMUNE GRIBSKOV KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE HADERSLEV KOMMUNE HALSNÆS KOMMUNE HEDENSTED KOMMUNE HELSINGØR KOMMUNE HERLEV KOMMUNE HERNING KOMMUNE HILLERØD KOMMUNE HJØRRING KOMMUNE HOLBÆK KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE HORSENS KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE IKAST-BRANDE KOMMUNE JAMMERBUGT KOMMUNE 1 superbruger 2 superbrugere 38

39 KALUNDBORG KOMMUNE KERTEMINDE KOMMUNE KOLDING KOMMUNE KØGE KOMMUNE LANGELAND KOMMUNE LEJRE KOMMUNE LEMVIG KOMMUNE LOLLAND KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE MARIAGERFJORD KOMMUNE MIDDELFART KOMMUNE MORSØ KOMMUNE NORDDJURS KOMMUNE NORDFYNS KOMMUNE NYBORG KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE ODDER KOMMUNE ODSHERRED KOMMUNE RANDERS KOMMUNE REBILD KOMMUNE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE RINGSTED KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE SILKEBORG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE SKIVE KOMMUNE SLAGELSE KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE SORØ KOMMUNE STEVNS KOMMUNE STRUER KOMMUNE SVENDBORG KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE THISTED KOMMUNE TØNDER KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE VARDE KOMMUNE VEJEN KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE AABENRAA KOMMUNE ESBJERG KOMMUNE VEJLE KOMMUNE VIBORG KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE ODENSE KOMMUNE AALBORG KOMMUNE AARHUS KOMMUNE 2 superbrugere 3 superbrugere 4 superbrugere 39

40 7 SUPPORT TIL KOMMUNERNE Support BBR 1.8 Beskrivelse Håndtering Loginfejl Brugerne taster brugernavn, og/eller password men nægtes adgang til systemet. 5. Tjek om det er det rigtige brugernavn og password du har skrevet. 6. Kontakt BBR administrator 7. Kontakt kommunens IT afdeling. 8. Kontakt Netcompany. Fejl 40 Brugerne gør ikke som der står i Brugervejledningen. 4. Eftertjek om du gør det der står i brugervejledningen. 5. Kontakt din superbruger. 6. Kontakt Netcompany. Systemfejl Systemet gør ikke som der står i Brugervejledningen. 3. Kontakt din superbruger. 4. Kontakt Netcompany. Faglige spørgsmål Systemet gør som der står i Brugervejledningen. Brugeren har et spørgsmål af faglig karakter. 3. Kontakt din superbruger 4. Kontakt Netcompany ang. spørgsmål af faglig karakter. Eksempelvis: Valg af anvendelseskode, hvilke arealer der benyttes til x byggeri, nye funktionaliteter fx oprettelse af bygning på fremmet grund, udtræk af rapporter. 3. Kontakt SKAT i tilfælde af spørgsmål om lovfortolkning. Eksempelvis: Hvilke regler der er gældende for fordeling af arealer på plejehjem, bemyndigelsen i forhold til BBR-lov fx spørgsmål til i lovgivningen, fx regler for indberetning af byggeskadeforsikring. Netcompany Service Desk Tlf: (kl alle hverdage) Web: https://servicecenter.netcompany.com SKAT 40

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

STATUS PÅ KIGO. Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg

STATUS PÅ KIGO. Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg STATUS PÅ KIGO Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg Agenda 1. Kort om KIGO 2. Hvordan ser KIGO ud 3. Opgaverne i KIGO nu 4. Vejledning og support til KIGO 5. Videreudvikling af KIGO 6. Kort

Læs mere

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD KSD Netværksmøde I Implementeringshåndbogen Mette Bagge, KMD INDHOLD 1. Opbygning af implementeringshåndbogen 2. Formål med Implementeringshåndbogen 3. Målgrupper 4. Roller og ansvar 5. Beskrivelse af

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Mie Holmsgaard Rasmussen og Sidsel Bülow Skovborg

IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Mie Holmsgaard Rasmussen og Sidsel Bülow Skovborg IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE Mie Holmsgaard Rasmussen og Sidsel Bülow Skovborg DAGSORDEN 1. IMPLEMENTERING AF KSD OG KY V/ MIE HOLMSGAARD RASMUSSEN OG SIDSEL BÜLOW SKOVBORG 2. IMPLEMENTERING AF STS V/ PETER

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 SPOR 4 Projektlederens rolle, opgaver og estimering København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 2 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Indhold Dette dokument indeholder generel information om KIGO og forklarer, hvad KIGO er, hvem der skal bruge KIGO, og hvad KIGO kan hjælpe

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse Den generelle beskrivelse er

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING Ved Steen Pedersen og Mette Vinther Poulsen, KOMBIT Netværksmøder, november 2014 Du får svar på: Hvordan det samlede kommunale implementeringsforløb ser ud? Hvilke

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

SAPA-overblik over hovedopgaver

SAPA-overblik over hovedopgaver SAPA-overblik over hovedopgaver Overblik over kommunernes hovedopgaver og konkrete opgaver ved implementering af SAPA Indledning Dette dokument, som KOMBIT kort kalder SAPAoverblik, indeholder en gennemgang

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen Kommunedage januar 2016 Dagsorden Status på STS-projektet v/ Kenneth Møller Johansen Implementering

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8.

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. 4. maj 2017 NATIONAL MYNDIGHEDSADGANG TIL BBR 1.8 Formål med dokumentet Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. Dokumentet er målrettet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere