AW /220190/ AW /221190/221120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AW /220190/ AW /221190/221120"

Transkript

1 Gaggenau sv da no fi Bruks- och installationsanvisning Brugs- og monteringsvejledning Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet AW /220190/ AW /221190/221120

2 sv Sidan da Side no Side fi Sivu Fig. 1 GAS GASS KAASU Abb. 1 ELECTRO ELEKTRO SÄHKÖ 2

3 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Allmän information 4 Miljövård 4 Före första användningen 4 Säkerhetsanvisningar 5 Avsedd användning 5 Teknisk säkerhet 5 Kompletterande anvisningar vid montering över gasspis/-häll 6 Fackmässig användning 7 Fackmässig installation 7 Installationsanvisningar 14 Kanaler 14 Elektrisk anslutning 15 Montering 16 Förberedelser för montering 16 Haka fast spisfläkten 17 Montera beklädnaden 18 Olika driftsätt 8 Frånluft 8 Med kolfilter 8 Så används spisfläkten 9 Rengöring och skötsel 11 Ta ut/sätta tillbaka fettfiltren 12 Metallfettfilter 12 Kolfilter 12 Byte av lampor 13 3

4 Allmän information Miljövård Transportförpackningsmaterialet Din nya spisfläkt har skyddats av förpackningsmaterialet på sin väg till dig. Samtliga material som använts är miljövänliga och kan återvinnas. Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna förpackningsmaterialet så att det tas om hand på bästa miljövänliga sätt.. RISK FÖR SKADOR Förpackningsmaterial kan utgöra fara för barn. Förvara det därför utom räckhåll för barn. Den gamla spisfläkten Gamla uttjänta produkter är inte värdelöst avfall. Om de får tas om hand på miljöriktigt sätt kan värdefulla råmaterial återvinnas. Denna produkt är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG som gäller elektriska och elektroniska produkter (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta produkter inom EU. Gör produkten obrukbar innan den lämnas till avfallshanteringen. Lämna på inga villkor produkten med de vanliga hushållssoporna! Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna gamla produkter. Förvara produkten utom räckhåll för barn tills den lämnas till avfallshanteringen. Före första användningen OBS! Denna bruksanvisning gäller för flera modeller av produkten. Därför kan här finnas beskrivningar av utrustning och funktioner som inte finns på just din produkt. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten första gången. Här finns viktig information om säkerhet, användning, skötsel och vård av produkten. Spara bruks- och installationsanvisningen och låt den följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte. Råd vid fel Om det i teckenrutan står F: Se avsnittet "Sä anvends spisfläkten". Om fläkten inte fungerar: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen. Vänta ca. 1 minut och sätt därefter tillbaka stickkontakten i vägguttaget resp. skruva åter i säkringen. Starta fläkten på nytt. Vänligen kontakta en serviceverkstad vid eventuella frågor eller vid fel på produkten. (Se förteckningen över serviceställen.) Uppge följande vid kontakt med serviceverkstad: E-nr. FD Uppgifterna ovan återfinns på typskylten. Typskylten syns om du tar ut fettfiltren inuti spisfläkten. För in uppgifterna i fältet ovan så har du dem lätt till hands när de behövs. 4

5 $ Säkerhetsanvisningar Avsedd användning Denna spisfläkt uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Olämplig och felaktig användning kan leda till skador på människor och föremål. Denna spisfläkt får endast användas i ett hushåll. Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppkommer på grund av olämplig eller felaktig användning. Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador, som beror på att säkerhetsanvisningarna inte beaktats. RISK FÖR SKADOR Låt inte barn leka med spisfläkten! Vuxna och barn får inte lämnas ensamma att använda spisfläkten, när de kroppsligt eller mentalt inte är kapabla att använda den, eller när de saknar den kunskap och den erfarenhet som behövs för att på rätt och säkert sätt använda produkten. Felaktig installation, felaktigt underhåll och felaktig reparation kan för användaren innebära stor fara för vilken tillverkaren inte ansvarar. Elektriska eller mekaniska förändringar beträffande konstruktionen är farliga och får inte göras. De kan även leda till att spisfläkten fungerar på fel sätt. Att använda spisfläkten samtidigt med eldstad som är beroende av luften i rummet Eldstad som är beroende av luften i rummet är t.ex. element, varmvattenberedare, hällar eller ugnar som drivs med gas, olja, ved eller kol som använder förbränningsluften i rummet och vars gaser leds ut i det fria via skorsten. RISK FÖR FÖRGIFTNING Om spisfläkten används samtidigt med eldstad som är beroende av luften i rummet finns risk för förgiftning på grund av att oförbrända gaser sugs tillbaka in i rummet. Teknisk säkerhet När spisfläkten lämnade fabriken var den felfri. Kontrollera ändå före installationen att produkten inte uppvisar några synliga skador. Är produkten skadad får den inte användas! Om spisfläktens anslutningsledning skadas måste den bytas ut av tillverkaren, service eller annan lika kvalificerad person. Detta för att förebygga fara. Montering (inklusive elektrisk anslutning), underhåll eller reparation av spisfläkten får endast utföras av fackkunnig. Gör först alltid spisfläkten strömlös genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller genom att vrida ur säkringen! 5

6 Det är ingen fara om det rum där eldstaden står uppställd har ett undertryck som inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta kan man uppnå om förbränningsluften leds genom öppningar som inte går att stänga, t.ex. i dörrar, fönster och i kombination med öppningar för tilluft/frånluft i väggar eller med andra tekniska åtgärder, som sörjer för att det finns tillräcklig mängd förbränningsluft för respektive eldstad. Det måste därför alltid finnas tillräcklig mängd förbränningsluft. Enbart ett hål i väggen för tilluft och frånluft är inte tillräckligt för att värdena ska hamna inom tillåtna gränser. Observera att du vid beräkningen alltid måste utgå ifrån hela våningens ventilation. Kontakta ansvarig sotare för råd. Om du använder spisfläkt med kolfilter gäller inte ovanstående reservationer. Kompletterande anvisningar vid montering över gasspis/-häll Om spisfläkten ska monteras över gasspis/-häll måste detta göras i enlighet med gällande bestämmelser i respektive land (t.ex. Technische Regeln Gasinstallation TRG för Tyskland). Följ gällande anvisningar för montering av spisfläktar samt de installationsanvisningar tillverkaren av gasspisen/-hällen lämnar. Spisfläkten får endast monteras med ena sidan mot högskåp eller vägg. I annat fall finns risk för värmeansamling. Minimiavståndet till högskåp eller vägg är 50 mm. RISK FÖR BRÄNNSKADOR Ha inte fler än två gaskokzoner igång samtidigt längre än 15 minuter på högsta effektläge. Detta för att undvika risken för brännskador om du råkar vidröra spisfläktens hölje! Observera att en dubbelbrännare med en effekt som överstiger 5 kw (wok) motsvarar effekten hos två brännare. Spisfläkten kan skadas av den kraftiga värmen. Använd aldrig en gasspis/-häll utan att lågorna täcks av ett tillagningskärl. Reglera lågorna så att de inte går utanför kokkärlets sidor. 6

7 Fackmässig användning Rengör noggrant spisfläkten före första användningen. Gör alltid spisfläkten strömlös före rengöring och skötsel, antingen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller vrida ur säkringen. Lampor (i synnerhet halogenlampor) blir mycket heta när de används. Det finns risk för brännskador en bra stund efter det att de släckts! Före lampbyte ska spisfläkten ha gjorts strömlös och lamporna måste ha hunnit svalna! Använd aldrig spisfläkten utan att lamporna sitter fastskruvade. Starta alltid spisfläkten så snart hällen ska användas. Om spisfläkten inte startas kan kondensvatten bildas. Detta kan leda till korrosionsskador på produkten. Ställ aldrig föremål på spisfläkten. Fackmässig installation Läs anvisningarna från tillverkaren av hällen om det går att använda spisfläkt ovanför den. Om tillverkaren av hällen inte anger några större säkerhetsavstånd, gäller följande minimiavstånd mellan elhäll och spisfläktens underkant, 550 mm, se bild 1. mellan gashäll (gallrets övre kant) och spisfläktens underkant, 650 mm, se bild 1. Om flera olika hällar används gäller det största angivna avståndet. Spisfläkten ska vara lika bred som spishällen. Över eldstad för fasta bränslen som kan utgöra brandfara (t.ex. gnistor) får spisfläkten endast monteras om eldstaden har ett slutet, ej avtagbart lock och de föreskrifter som gäller i respektive land åtföljs. Denna reservation gäller inte gasspisar och gashällar. För att undvika skador på hällen måste denna vara övertäckt under monteringen av spisfläkten. BRANDRISK Flambera inte under spisfläkten och låt alltid lågorna på gashällen vara täckta av tillagningskärl. När spisfläkten är igång suger den annars in lågorna i fettfiltren. Fettavlagringar i fettfiltren innebär brandrisk! Ha uppsikt över kokkärl, stekpannor och frityrpannor vid tillagning av maträtter med olja eller fett, t.ex. pommes frites. Överhettat matfett och olja kan lätt självantändas! Du kan förebygga risken för brand genom att regelbundet rengöra fettfiltren och i god tid byta kolfilter. Använd aldrig spisfläkten utan fettfilter. 7

8 Olika driftsätt Spisfläkten kan drivas med frånluft och med kolfilter. Med kolfilter Frånluft Spisfläkten suger upp köksoset som leds genom fettfiltren och ett kolfilter där det renas och sedan leds tillbaka till köket igen. Köksoset sugs upp och rengörs av fettfiltren och leds sedan ut i det fria via ett kanalsystem. Mått vid frånluft min. 580 mm max mm min. 126 mm För att luktämnena ska bindas, måste ett kolfilter monteras (se avsnittet Ta ut/sätta tillbaka fettfiltren). Komplett monteringsset samt nya fettfilter finns att köpa i fackhandeln eller hos service. Tillbehörsnumret hittar du i slutet av bruksanvisningen. Vägguttaget måste vara placerat minst 170 mm nedanför taket. Mått vid drift med kolfilter min. min. 400 mm 450 mm min. min. 170 mm 580 mm max mm min. 126 mm 8

9 Så används spisfläkten Köksoset avlägsnas mest effektivt om du: Startar fläkten i samband med att du börjar tillagningen. Stänger av fläkten först några minuter efter det att du lagat färdigt maten. Fläkt AV Fettfilterindikator Fläkthastighet Eftergångsläge Lampa Intensivläge Start: Tryck på knappen 1, 2, 3 eller Int. Stopp: Tryck på tangenten 0. Intensivläge I intensivläget arbetar fläkten på högsta effekt. Detta läge behövs endast under kort tid. Vid uppstekning och stekning i öppen panna skall knappen Int tryckas in för intensivläge. Om intensivknappen är intryckt, kopplas den automatiskt ifrån efter 5 minuter. Om Du trycker på knappen Int medan fläkten går på läge 1, 2 eller 3, kopplas elektroniken efter 5 minuter automatiskt tillbaka till tidigare valt utsugningsläge. Vill du avbryta intensivläget innan fläkten hunnit gå i 5 minuter, tryck på 0-knappen ( motor från ) eller ett annat läge. Fläkten kan stängas av när som helst med knapp 0 ( Motor avstängd ). 9

10 Specialfunktioner Intensiv-tidr: Genom samtidig tryckning på Int-knappen och knapparna 1, 2 eller 3 kan Du ställa in och lagra tidslängden på intensivläget på 3, 5 eller 10 minuter. Inställning på 5-minuters-, steget, dvs. knappkombination Int/knapp 2. Eftergångs-läge: Eftergång är möjlig i vilket läge som helst. Tryck först på önskad knapp 1, 2, 3 eller Int och därefter på knappen. Eftergångstiden 10 minuter gäller för alla lägen. Efter dessa 10 minuter kopplas ventilationen automatiskt från, men belysningen är fortfarande tänd. Intervallfrånluft: En specialitet för denna fläkt är intervallfrånluft. Detta är en automatisk periodisk inkoppling av frånluften i fem minuter per timme. Denna funktion aktiveras genom samtidig tryckning på knapp 0 och, efter önskad effekt, knapp 1, 2 eller 3. Belysning: Tryck helt kort på tangenten resp. släcka belysningen. för att tända Belysningen kan tändas även om fläkten är avstängd. Ställa in ljusstyrkan: Håll tangenten intryckt tills ljusstyrkan är som du vill ha den. Fettfilterindikator: F Efter 30 timmars drift blinkar fettfilterkontrollen F. När kontrollampan blinkar betyder det att fettfiltret skall rengöras. Naturligtvis kan Du också rengöra filtret när som helst, även om fettfilter-kontrollampan inte blinkar. Tryck på knappen F för att stänga av att kontrollampan blinkar. Denna funktion visas genom att -knappen lyser omväxlande med motsvarande effektläge. Intervallfrånluften kan stängas av med knapp 0. 10

11 Rengöring och skötsel RISK FÖR SKADOR Lämpliga medel för rengöring och skötsel finns att beställa via vår Hotline eller Online-Shop (se omslaget). Hölje OBS! Läs konsumentbestämmelserna i det bifogade servicehäftet. Hölje och reglage är repkänsliga. Följ därför noga följande anvisningar om rengöring: Undvik att rengöra spisfläkten med torra torkdukar, svampar som kan repa, putsmedel eller rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klorider eller som över huvud taget är starkt och aggressivt. Använd endast en mjuk torkduk fuktad i milt diskmedel eller milt fönsterputsmedel för att rengöra hölje och reglage. Skrapa inte loss smuts som fastnat utan blöt upp det med en våt torkduk. Var försiktig när du rengör området kring reglagen så att vatten inte tränger in i elektroniken. OBS! Ytor i rostfritt stål rengörs i slipriktningen. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål på reglagen! Observera Lämpliga rengörings- och skötselmedel för fläkten kan beställas via vår Hotline eller vår Online-Shop (se omslaget). Metallfettfilter Metallfettfiltren binder de beståndsdelar av köksoset som innehåller fett. Filtermattorna består av obrännbar metall. BRANDRISK Allt eftersom filtren fylls med fetthaltiga ämnen ökar risken för antändning. Dessutom påverkas fläktens sugeffekt negativt. Genom att i god tid rengöra metallfettfiltren förebyggs risken för brand. Rengör även övriga delar av spisfläkten som du kommer åt från fettavlagringar i samband med att du rengör fettfiltren. Använd en fuktad trasa. Rengöring av metallfettfiltren... Vid normal användning (spisfläkten används 1-2 timmar varje dag) måste metallfettfiltren rengöras 1 gång per månad.... i diskmaskin Metallfettfiltren kan rengöras i diskmaskin. Eventuellt kan metallen då missfärgas något men detta påverkar inte filtrens funktion. Låt metallfettfiltren ligga löst inne i diskmaskinen. Kläm inte fast dem. Observera att kraftigt nedsmutsade metallfettfilter inte ska diskas tillsammans med annat porslin.... för hand Vid handdisk: Låt först fettfiltren ligga i blöt i hett diskvatten. Borsta dem därefter ordentligt, skölj noga och låt dem dropptorka. Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehållet syra eller lut. Vi rekommenderar fettlösande spray när smuts inte vill lossna. Denna kan beställas via vår Online-Shop. 11

12 Ta ut/sätta tillbaka fettfiltren RISK FÖR SKADOR Läs noga alla anvisningar och varningar i avsnittet Säkerhetsanvisningar innan du påbörjar arbetet med att ta ut/sätta tillbaka fettfiltren. Metallfettfilter 1 Öppna låsmekanismen och fäll ned filtret. Håll med andra handen under filtret. Kolfilter Kolfiltret binder luktämnena. Vid normal användning (spisfläkten används 1-2 timmar varje dag) måste kolfiltren bytas till nya ca 2 gånger per år. Nya kolfilter finns att köpa i fackhandeln (se avsnittet Extra tillbehör). Använd endast originalfilter. Kolfilter innehåller inga skadliga ämnen. De kan därför slängas med övriga kökssopor. Byte av kolfilter 1 Ta ut metallfettfiltren (enligt beskrivningen under Metallfettfilter). 2 Sätt in nya kolfilter. 3 Haka fast i spärrarna. 4 Sätt tillbaka metallfettfiltren (enligt beskrivningen under Metallfettfilter). (på spisfläktar med kantsug) 2 Rengör fettfiltren. 3 Sätt tillbaka de rengjorda fettfiltren. 12

13 Byte av lampor Läs noga alla anvisningar och varningar i avsnittet Säkerhetsanvisningar innan du påbörjar arbetet med att byta lampor. Beskrivningen av hur lampbytet går till gäller flera modeller av spisfläkten. OBS! Läs konsumentbestämmelserna i det bifogade servicehäftet. Halogenlampor RISK FÖR SKADOR Halogenlampor blir mycket heta när de används. Risk för brännskador även en stund efter det att de stängts av. Trasiga lampor ska genast bytas till nya för att undvika att övriga lampor blir överbelastade. Halogenlamporna måste vara alldeles kalla innan arbetet med att byta ut dem påbörjas. OBS! Ta inte i glaskolven på halogenlampan under lampbytet. Håll i lampan med en ren trasa när den ska sättas fast. 3 Sätt tillbaka locket över lampan. 4 Kontrollera att lampan lyser genom att sätta tillbaka stickkontakten i vägguttaget resp. åter vrida i säkringen. Byta glödlampor RISK FÖR SKADOR Lampor blir mycket heta när de används. Risk för brännskador även en stund efter det att de stängts av! Lamporna måste vara alldeles kalla innan arbetet med att byta ut dem påbörjas. 1 Lossa försiktigt locket över lampan en aning. 2 Skjut locket mot fläktens mitt. 1 Lossa försiktigt lampringen med lämpligt verktyg Byt till ny lampa av samma typ och med likvärdig effekt (se typskylten). 2 Byt till ny lampa av samma typ och med likvärdig effekt (se typskylten). 4 Sätt tillbaka locket. 5 Kontrollera att lampan lyser genom att sätta tillbaka stickkontakten i vägguttaget resp. åter vrida i säkringen. OBS! Om belysningen inte fungerar, kontrollera att du satt fast lamporna på rätt sätt. 13

14 Installationsanvisningar Läs noga alla anvisningar och varningar i avsnittet Säkerhetsanvisningar innan du påbörjar installationen. Frånluft Den avgående luften leds via en ventilationstrumma uppåt eller direkt ut i det fria. OBS! Den avgående luften får inte ledas ut i skorsten för rök eller avgas om denna är i funktion eller i en trumma som används för ventilation av rum där det står en eldstad. Om den avgående luften ska ledas ut i skorsten för rök eller avgas som inte är i funktion, måste tillstånd inhämtas från ansvarig sotare. Gällande föreskrifter (t.ex. byggnorm) måste åtföljas beträffande hur den avgående luften får ledas ut. Om den avgående luften ska ledas ut genom yttervägg, måste teleskopisk anslutningslåda mot mur användas. Ej tillåtet i Sverige. Kanaler Frånluftrörens diameter bör inte understiga 150 mm. Runda kanaler: Vi rekommenderar inre diameter 150 mm, dock minst 120 mm. Platta kanaler måste ha likvärdig inre area som runda. Kanalerna bör inte ha några skarpa böjar. Ø 150 mm ca. 177 cm 2 Ø 120 mm ca. 113 cm 2 Vid avvikande rördiameter: Sätt in tätningslister. Kanalens diameter är 150 mm (rekommenderad storlek) Fäst kanalen direkt i rörstosen och täta på lämpligt sätt. Om du använder aluminiumrör, jämna då först till anslutningsområdet. Så här fungerar fläkten mest effektivt: kort, slät imkanal och så stor diameter som möjligt på rör. Undvik rörkrökar och starka böjar. OBS! Långa, icke släta frånluftsrör, många böjar eller rördiameter som understiger 150 mm gör att effekten inte blir optimal samtidigt som bullret ökar. Använd endast kanaler av icke brännbart material. För reklamationer som kan hänföras till hur kanalernas dragits och deras utförande har tillverkaren av spisfläkten inget ansvar. Kanalens diameter är 120 mm Fäst reducerstycket direkt i rörstosen. Fäst kanalen i reducerstycket. Täta båda anslutningsområdena på lämpligt sätt. 14

15 Elektrisk anslutning Läs noga alla anvisningar och varningar i avsnittet Säkerhetsanvisningar innan du påbörjar den elektriska anslutningen. Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig elektriker. RISK FÖR SKADOR Om anslutningsledningen skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller service eller av annan fackman. Detta för att förhindra risken för skador. Spisfläkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag förutsatt att detta installerats enligt gällande bestämmelser och att stickkontakten är skyddad genom jordning. Det jordade vägguttaget bör om möjligt installeras direkt bakom fläktbeklädnaden. Om fast anslutning krävs Frånskiljare måste användas. Använd en frånskiljare med en kontaktöppning om minst 3 mm och allpolig frånslagning. Dit hör LSomkopplare och skyddsbrytare. Elektriska data Erforderliga anslutningsdata framgår av typskylten, som syns inuti spisfläkten när du tar ut fettfiltren. Anslutningledningens längd: ca 1,30 m. Spisfläkten är avstörd enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning. Det jordade vägguttaget bör vara anslutet via en egen säkring. Om det jordade uttaget inte längre går att nå sedan spisfläkten väl monterats, måste frånskiljare användas som vid fast anslutning. 15

16 Montering Denna spisfläkt är avsedd att fästas i vägg. Ta hänsyn till eventuella extra tillbehör som också ska monteras. Var uppmärksam på minimiavståndet mellan spishäll och spisfläkt (se avsnittet Säkerhetsanvisningar). Var försiktig så att du inte skadar känsliga ytor! Förberedelser i väggen RISK ATT DU SJÄLV SKADAR DIG, RISK FÖR SAKSKADOR Kontrollera innan du borrar på avsedd plats att det inte finns elledningar eller andra installationsledningar under putsen. Väggen måste vara plan och lodrät. Bifogade skruvar och plugg är avsedda för massiva väggar. Om väggen har annan konstruktion (t.ex. gips, porbetong, poroton tegelblock), använd lämpligt fästmedel. Kontrollera att väggen är tillräckligt bärkraftig. Var noga med att borrhålens djup motsvarar skruvarnas längd. Kontrollera att plugg sitter fast ordentligt. Maximal vikt: 40 kg. Förberedelser för montering 1 Markera en mittlinje på väggen från taket till fläktens underkant. 2 Markera borrhålen för skruvarna i väggen med hjälp av den bifogade mallen och markera även området där fläkten ska hänga på väggen. Mallens nedersta del motsvarar fläktens nedersta del. 3 Borra 2 hål avsedda att hänga upp spisfläkten i och 2 hål för fästjärnet till beklädnaden. Diameter 8 mm. Tryck in pluggen så att de ligger jäms med väggen. 4 Skruva fast fästjärnet till beklädnaden. 0 Rätten till tekniska ändringar förbehålles. 5 Skruva fast upphängningsanordningarna till fläkten: Dra åt ordentligt, max. 3 Nm. Observera brickornas och upphängningsanordningarnas lägen! 16

17 Montering och justering så att allt hänger rakt 1 Dra av skyddsfolien först baktill och först efter monteringen helt och hållet. C 2 Haka fast fläkten så att den fastnar ordentligt i upphängningsanordningarna baktil A. 3 Justera fläkten så att den hänger rakt genom att vrida på upphängningsanordningarna. Vid behov kan fläkten skjutas åt höger resp. vänster B. Säkringsskruvar och proppar A B RISK FÖR SKADOR Kontrollera noggrant att alla säkringsskruvar och proppar sitter fast ordentligt! 4 Sätt samman rörkanalerna (se avsnittet Rörkanaler ). 5 Koppla fläkten till elnätet (se avsnittet Elektrisk anslutning ). 1 Markera hålen till säkringsskruvarna. Haka loss fläkten, borra hålen där säkringsskruvarna ska sitta och tryck in plugg jäms med väggen Ta bort propparna Propparna tas bort från upphängningsanordningarna med lämpligt verktyg t.ex. platt skruvmejsel. 2 Haka fast fläkten och dra åt säkringsskruvarna ordentligt. 3 Tryck fast propparna med pilen uppåt på upphängningsanordningarna tills du hör att de fastnar C. 17

18 Montera beklädnaden RISK FÖR SKADOR 4 Placera beklädnadsdelarna ovanpå fläkten, skjut den inre delen uppåt och haka fast den i sidorna i fästjärnet. Beklädnaden kan ha vassa hörn på insidan. Vi rekommenderar skyddshandskar i samband med monteringen. 1 Sära på beklädnadsdelarna genom att dra bort tejpen. 2 Dra loss skyddsfolien från båda beklädnadsdelarna. 3 Skjut in delarna i varandra. Var försiktig när du skjuter in delarna i varandra så att de inte repas. Lägg gärna mallen som skydd över kanten på den yttre beklädnadsdelen! Ge akt på var springorna i beklädnaden ska sitta! Frånluft: Springorna i den inre beklädnadsdelen nedtill. Kolfilter: Springorna i den inre beklädnadsdelen upptill. 5 Skruva fast den inre beklädnadsdelen i sidorna i fästjärnet. Använd 2 skruvar. 18

19 Indhold Brugsvejledning Montagevejledning Generelle informationer 20 Henvisninger til miljøbeskyttelsen 20 Før første brug 20 Sikkerhedsoplysninger 21 Anvendelsesformål 21 Teknisk sikkerhed 21 Specielle henvisninger vedr. gaskogeapparater 22 Korrekt brug 23 Korrekt montering 23 Monteringsforskrifter 30 Rørforbindelse 30 Elektrisk tilslutning 31 Montering 32 Monteringsforberedelser 32 Ophængning og justering 33 Montering af aftræksbeklædningerne 34 Funktioner 24 Aftræk 24 Cirkulation 24 Betjening 25 Rengøring og vedligeholdelse 27 Udtagning og isætning af fedtfiltrene 28 Udtagning og isætning af metalfedtfiltrene 28 Isætning og udtagning af aktivfiltrene 28 Udskiftning af lamperne 29 19

20 Generelle informationer Henvisninger til miljøbeskyttelsen Bortskaffelse af transportemballagen Produktet har været effektivt emballeret under transporten. Alle benyttede materialer er miljøvenlige og egnet til genbrug. Brug genbrugsordningerne for emballage og udtjente apparater og vær med til at skåne miljøet. FARE FOR KVÆSTELSER Emballagedele kan være farlige for børn. Opbevar derfor disse uden for børns rækkevidde. Bortskaffelse af det gamle apparat Gamle apparater er ikke værdiløst affald. Sørg for at gøre det gamle apparat ubrugeligt, og kontakt dit genbrugscenter, før det gamle apparat smides ud. Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området. Før du bortskaffer apparatet, skal du sørge for at gøre det ubrugeligt. Smid under ingen omstændigheder det gamle apparat ud sammen med restaffaldet! Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes. Sørg for, at det gamle apparat opbevares utilgængeligt for børn, indtil det bortskaffes. Før første brug HENVISNING: Denne brugsvejledning gælder for flere modeller. Det kan være, at specielle udstyrsdetaljer er beskrevet, som ikke findes på din emhætte. Du skal have læst brugsvejledningen grundigt igennem, før du tager emhætten i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og pleje. Opbevar brugs- og monteringsvejledningen et sikkert sted og giv den videre til en evt. senere ejer. Fejl Hvis der fremkommer et F i displayet: Se afsnit "Betjening. Hvis emhætten ikke kan betjenes: Gør emhætten strømløs i ca. 1 minut ved at trække netstikket ud eller slå sikringen fra. Derefter tændes emhætten igen. Kontakt venligst kundeservice, hvis du har spørgsmål eller der opstår fejl. (se fortegnelse over kundeservicer). Husk at informere kundeservice om: E-nr. FD Numrene findes på typeskiltet på indersiden af emhætten og kan ses, når fedtfiltrene tages af. Notér numrene i de øverste felter. 20

21 $ Sikkerhedsoplysninger Anvendelsesformål Denne emhætte er i overensstemmelse med de foreskrevede sikkerhedsbestemmelser. Forkert brug kan føre til skader på personer eller ting. Emhætten må kun bruges i husholdningen. Fabrikanten hæfter ikke for skader, der er skyldes uhensigtsmæssig anvendelse eller forkert betjening. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes en manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne. FARE FOR KVÆSTELSER Hold børn borte fra emhætten. Voksne og børn må aldrig bruge emhætten uden opsyn, hvis de fysisk eller psykisk ikke er i stand til det, eller hvis de ikke råder over den nødvendige viden og erfaring mht. rigtig og sikker betjening af emhætten. Teknisk sikkerhed Emhætten har forladt fabrikken i korrekt tilstand. Kontroller alligevel emhætten for synlige skader, før den monteres. Emhætten må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget! Hvis tilslutningsledningen til emhætten er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeservice eller lignende, kvalificeret person for at undgå fare. Montering (inkl. elektrisk tilslutning), vedligeholdelse eller reparation af emhætten må kun gennemføres af en fagmand. I hvert fald skal emhætten gøres strømløs ved at trække netstikket ud eller frakoble sikringen! Fagligt ukorrekt montering, vedligeholdelse eller reparation kan udsætte brugeren for stor fare, som fabrikanten ikke bærer ansvaret for. Ændringer på den elektriske eller mekaniske opbygning er farlige og må ikke foretages! De kan også føre til fejlfunktioner på emhætten. FARE FOR ELEKTRISK STØD Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-Stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr ). Samtidig drift af emhætten med et rumluftafhængigt ildsted Rumluftafhængige ildsteder som f.eks. gas-, olie-, træ- eller kuldrevede varmeapparater, varmvandsboilere, kogesektioner eller bageovne, der henter forbrændingsluft fra opstillingsrummet og hvis røggasser føres ud i det fri gennem en skorsten. FARE FOR FORGIFTNING Bruges emhætten samtidigt med et rumluftafhængigt ildsted, er der fare for forgiftning som følge af tilbagesugede forbrændingsgasser. 21

22 Der er ingen fare på færde, hvis undertrykket i opstillingsrummet, hvor ildstedet befinder sig, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan opnås ved at sørge for, at der i køkkenet findes åbninger, der ikke kan lukkes som f.eks. i døre, vinduer, i forbindelse med murkasse til ny luft/brugt luft eller andre tekniske foranstaltninger, således at den luft, der skal bruges til forbrændingen, kan strømme ind. Der skal derfor altid sørges for tilstrækkelig ny luft. En murkasse til ny luft/brugt luft er ikke nok til at sikre, at grænseværdien overholdes. HENVISNING: Når man overvejer, hvilke forholdsregler, der skal tages, skal man tage ventilationssystemet i hele boligen i betragtning. Spørg skorstensfejeren om råd. Bruges emhætten udelukkende til luftcirkulation, kan den bruges uden begrænsninger. Specielle henvisninger vedr. gaskogeapparater Monteres emhætten over gaskogeplader, skal de nationalt gældende lovbestemmelser (f.eks. i Tyskland: Tekniske regler gasinstallation TRGI) overholdes. De tilsvarende indbygningsforskrifter og indbygningshenvisninger fra gaskogeapparatets fabrikant skal overholdes. Under monteringen skal man sørge for, at kun en side af emhætten må befinde sig ved siden af et skab eller en væg. Ellers er der fare for ophobet varmemængde. Afstanden til væggen eller skabet skal være mindst 50 mm. FARE FOR FORBRÆNDING Brug ikke mere end to gaskogeplader ad gangen i max. 15 minutter ved højeste varmebelastning. Varmepåvirkningen er forbundet med fare for forbrænding, hvis husets overflader berøres! Vær opmærksom på, at en stor brænder med mere end 5 kw (wok) svarer til kapaciteten fra to gasbrændere. Emhætten kan beskadiges som følge af den stærke varmepåvirkning. Brug aldrig en gaskogeplade, hvis er ikke står kogeservice ovenpå. Indstil flammen på en sådan måde, at den ikke rager ud over kogeservicet. 22

23 Korrekt brug Rengør emhætten omhyggeligt, før den tages i brug første gang. Emhætten skal gøres strømløs ved at trække stikket ud eller frakoble sikringen, før den rengøres og plejes. Lamper (især halogenlamper) bliver meget varme, når de er i brug. Også nogen tid efter de er slukket er der fare for forbrænding! Emhætten skal gøres strømløs og lamperne skal være afkølet, før lamperne skiftes! Brug kun emhætten med isatte lamper. Tænd altid for emhætten, når en kogeplade er i brug. Er emhætten ikke tændt, kan der dannes kondensvand. Derved kan der opstå korrosionsskader på emhætten. Stil ikke genstande fra på emhætten. BRANDFARE Flamber ikke under emhætten og arbejd ikke med åben ild. Den tændte emhætte trækker ilden ind i filteret. Aflejringer i fedtfilteret er forbundet med brandfare! Hold øje med gryder, pander og frituregryder/friturekogere, hvis der laves mad med olie og fedt (f.eks. pommes frites). Overophedet fedt eller olie kan let antændes! Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene og rettidig skift af aktivfilteret er med til at forebygge brandfare. Brug aldrig emhætten uden fedtfilter. Korrekt montering Overhold fabrikantens oplysninger mht. kogeapparatet, om det er muligt at bruge emhætten ovenover. Har fabrikanten af kogeapparatet ikke angivet nogle større sikkerhedsafstande, gælder en mindste afstand mellem el-kogeplader og underkant på emhætte på 550 mm, Fig. 1. mellem gas-kogeplader (overkant grydestativ) og underkant på emhætte på 650 mm, Fig. 1. Bruges forskellige kogeapparater, gælder den største afstand, der er angivet. Bredden på emhætten skal svare til bredden på kogestedet. Det er ikke tilladt at montere emhætten over et ildsted til faste brændstoffer, fra hvilke der kan udgå en brandfare (f.eks. gnister), med mindre ildstedet har et lukket, ikke aftageligt dæksel, og med mindre de forskrifter, som gælder i Danmark, overholdes. Denne restriktion gælder ikke for gas-komfurer og nedsænkende kogeplader med gas. For at undgå skader på kogestedet skal dette være tildækket, når emhætten monteres. 23

24 Funktioner Emhætten kan bruges som aftræk og til cirkulation. Cirkulation Aftræk Den opsugede luft renses i fedtfiltrene og et aktivfilter og ledes tilbage i køkkenet igen. Den opsugede luft renses i fedtfiltrene og ledes ud i det fri gennem et rørsystem. Aktivfilteret skal være monteret for at binde køkkendunsten i forbindelse med luftcirkulation (se Demontering og montering af fedtfiltrene ). Emhættens mål brugt luft min. 580 mm max mm min. 126 mm Hele monteringssættet samt reservefiltrene kan købes i faghandlen, hos kundeservice eller i onlineshoppen. Tilbehørs-nummeret findes bag i brugsvejledningen. Stikdåsen skal være anbragt mindst 170 mm under loftet. Emhættens mål ny luft (cirkulation) min. min. 400 mm 450 mm min. min. 170 mm 580 mm max mm min. 126 mm 24

25 Betjening Køkkendunsten kan mest effektivt fjernes ved: at tænde for emhætten når man begynder at lave mad. først at slukke for emhætten et par minutter efter, at man er færdig med at lave mad. Ventilator - slukket Opsugningsstop Ventilatortrin Lys Ventilatorefterløb Intensivtrinn Tænd for ventilatoren: Tryk på tasten 1, 2, 3 eller Int. Der slukkes for emhæten: Tryk på tasten 0. Intensivtrinn: Ventilatoren yder sit maksimale i intensivtrinnet, som benyttes for et kort øjeblik. Ved starten på steging samt stegning i åben pande skal knappen Int trykkes ind for intensivt niveau. Når intensivknappen er trykket ind, frakobles funktionen automatisk efter 5 minutter. Hvis De trykker på knappen Int, mens emhætten fungerer på trin 1, 2 eller 3, frakobler elektronikken automatisk efter 5 minutter og vender tilbage til det oprindeligt valgte effekttrin. Vil du gerne afslutte intensivtrinet, før de 5 minutter er udløbet, skal du trykke på tasten 0 ( Motor fra ) eller et andet trin. Emhætten kan slukkes når som helst med knap 0 ( Motor slukket ). 25

26 Specialfunktioner Intensiv-tid: Ved samtidig at trykke på Int-knappen og knapperne 1, 2 eller 3 kan De indstille og lagre tiden med intensiv effekt til 3, 5 eller 10 minutter (se fig. 9). Indstilling af 5-minutters intervallet, d.v.s. knapkombination Int/knap 2. Efterløbstrin: Efterløbet er muligt på et hvilket som helst trin. Tryk først på den ønskede tast 1, 2, 3 eller Int og derefter tast. Efterløbstiden udgør ti minutter for alle trin. Efter disse ti minutter slukkes der automatisk for ventilationen, belysningen forbliver fortsat tændt. Belysning: Belysningen tændes og slukkes ved at trykke kort på tasten. Belysningen kan benyttes til enhver tid, også når ventilatoren ikke er tændt. Indstilling af lysstyrke: Tryk på tasten og hold den nede, indtil den ønskede lysstyrke er indstillet. Opsugningsstop: F Efter 30 timers drift blinker fedtfilterkontrollen F. Når kontrollampen lyser betyder det, at fedtfiltret skal rengøres. Det kan De naturligvis også gøre nårsomhelst, også når lampen ikke lyser. Tryk på tasten F for slukke for lampen. Intervalaftræk: En specialitet ved denne emhætte er intervalaftræk. Dete r en automatisk periodisk tilkobling af aftræk i fem minutter pr. time. Denne funktione aktiveres ved samtidig at trykke på knap 0 og - alt efter ønsket effekt - knap 1, 2 eller 3. Denne funktion vises ved at -knappen lyser afvekslende med det valgte effekttrin. Intervalsugningen kan slukkes med 0-knappen. 26

27 Rengøring og vedligeholdelse FARE FOR KVÆSTELSER Egnede rengørings- og vedligeholdelsesmidler til din emhætte fås via hotlinen eller i onlineshoppen (se foldeside). Emhættens overflader HENVISNING: Læs og overhold garantibestemmelserne i vedlagte servicehæfte. Emhættens overflader og betjeningselementerne er sarte, undgå ridser. Overhold derfor følgende rengøringstips: Undgå at rengøre emhætten med tørre klude, ridsende svampe, skuremiddel samt sand-, soda-, syre-, chloridholdige eller andre skrappe rengøringsmidler. Rengør kun emhættens overflader og betjeningselementer med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller mildt vinduesrens. Forsøg ikke at kradse fastbrandt snavs væk, men opblød det med en fugtig klud og opvaskemiddel. Rengør forsigtigt i området omkring betjeningselementerne for at undgå, at fugtighed trænger ind i de elektroniske dele. HENVISNING: Rengør kun overflader af rustfrit stål i sliberetning! Brug ikke stålrens til betjeningstasterne! Tips mht. pleje af emhætten Egnede rengørings- og vedligeholdelsesmidler til emhætten fås via hotlinen eller i onlineshoppen (se foldeside). Metal-fedtfiltre De indsatte metal-fedtfiltre optager de fedtede bestanddele fra køkkendunsten. Filtermåtterne består af metal, der ikke kan gå ild i. BRANDFARE Når filtrene fyldes mere og mere med fedtholdige reststoffer, bliver de mere brændbare. Desuden kan emhættens funktion forringes. Rettidig rengøring af metal-fedtfiltrene er med til at forebygge brandfaren. Når fedtfiltrene rengøres, rengøres også de tilgængelige dele på huset for gammel fedt med en fugtig klud. Rengøring af metal-fedtfiltrene... Ved normal brug (1 til 2 timer hver dag) skal metal-fedtfiltrene rengøres 1 x om måneden.... i opvaskemaskinen Metal-fedtfiltrene kan vaskes af i opvaskemaskinen. I denne forbindelse kan der opstå lette misfarvninger, disse har dog ingen indflydelse på fedtfiltrenes funktion. Filtrene skal ligge løst i opvaskemaskinen. De må ikke være klemt inde. HENVISNING: Helt fyldte metal-fedtfiltre må ikke vaskes af sammen med andet køkkengrej.... i hånden Vaskes fedtfiltrene af i hånden, skal fedtfiltrene lægges i blød i meget varmt opvaskevand, hvorefter de børstes af og skylles godt af, til sidst skal de dryppe af. Brug ikke skrappe, syre- eller ludholdige rengøringsmidler. Til fjernelse af fastsiddende snavs anbefales det at bruge en speciel fedtopløsende spray. Denne kan bestilles i online-shoppen. 27

28 Udtagning og isætning af fedtfiltrene FARE FOR KVÆSTELSER Læs og overhold ubetinget henvisningerne og advarslerne i kapitlet Sikkerhedsoplys-ninger, før fedtfiltrene tages ud og sættes på plads igen! Udtagning og isætning af metal-fedtfiltrene 1 Åbn låsen og klap fedtfiltrene ned. Grib fat under fedtfiltrene med den anden hånd. Aktiv-filteret Aktivfiltrene binder køkkendunsten ved cirkulation. Ved normal brug (1 til 2 timer hver dag) skal aktivfiltrene skiftes ca. 2 x om året. Aktivkulfilteret kan købes i faghandlen, hos kundeservice eller i online-shoppen (se specialtilbehør). Brug kun originale filtre. Aktiv-filtre indeholder ingen skadelige stoffer. De kan smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Isætning og udtagning af aktivfiltrene 1 Tag fedtfiltrene ud (se udtagning og isætning af metal-fedtfiltrene). 2 Sæt aktiv-filteret på plads. 3 Tryk snippen på plads. 4 Sæt fedtfiltrene på plads igen (se udtagning og isætning af metal-fedtfiltrene). (på modeller med kantopsugning) 2 Rengør fedtfiltrene. 3 Sæt de rengjorte fedtfiltre på plads igen. 28

29 Udskiftning af lamperne Læs og overhold ubetinget henvisningerne og advarslerne i kapitlet Sikkerhedsoplys-ninger, før lamperne skiftes! Beskrivelsen til lampeskiftet gælder for flere modeller. HENVISNING: Læs og overhold garantibestemmelserne i vedlagte servicehæfte. Udskiftning af halogenlamperne FARE FOR KVÆSTELSER Halogenlamperne bliver meget varme, når de er i brug. Også nogen tid efter de er slukket er der fare for forbrænding! Defekte lamper skal udskiftes med det samme for at undgå en overbelastning af de øvrige lamper. Halogenlamperne skal være fuldstændigt afkølet, før de skiftes. HENVISNING: Halogenlampernes glaskolbe må ikke berøres, når de sættes i. Brug derfor en ren klud til isætning af lyskilden. 3 Sæt lampeglasset i igen. 4 Tilslut strømforsyningen ved at sætte stikket i eller tænde for sikringen. Udskiftning af pærerne FARE FOR KVÆSTELSER Glødelamperne bliver meget varme, når de er i brug. Også nogen tid efter de er slukket er der fare for forbrænding! Glødelamperne skal være helt afkølet, før de skiftes. 1 Løft lampeglasset en smule. 2 Skub lampeglasset hen mod emhættens midte. 1 Fjern lamperingen forsigtigt med et egnet værktøj Erstat den defekte lampe med en ny af samme type og samme effekt (se typeskilt). 2 Erstat den defekte lampe med en ny af samme type og samme effekt (se typeskilt). 4 Sæt lampeglasset i igen. 5 Tilslut strømforsyningen ved at sætte stikket i eller tænde for sikringen. HENVISNING: Fungerer belysningen ikke, skal det kontrolleres, om lamperne er sat rigtigt i. 29

30 Monteringsforskrifter Læs og overhold ubetinget henvisningerne og advarslerne i kapitlet Sikkerhedsoplysninger før monteringen! Aftræk Den brugte luft ledes væk gennem en luftskakt opad eller direkte ud gennem ydermuren. HENVISNING: Den brugte luft, der går bort, må hverken ledes ud i en røg- eller røggaskamin, der er i funktion eller i en skakt, der benyttes til udluftning af rum, hvor der findes ildsteder. Ledes den brugte luft ind i en røg- eller røggasskorsten, der er ude af drift, skal gældende forskrifter, der er fastlagt af de lokale myndigheder og som findes i loven, overholdes. Brugt luft skal ledes ud iht. gældende forskrifter, der er fastlagt af de lokale myndigheder og som findes i loven. Ledes den gamle luft gennem den udvendige væg, bør der anvendes en teleskop-murkasse. Emhætten når sin højeste ydelse: Rørforbindelse Diameteren på aftræksrørene må ikke underskride 150 mm. Runde rør: Vi anbefaler en indvendig diameter på 150 mm, dog mindst 120 mm. Flade kanaler skal have et jævnt indvendigt tværsnit som runde rør. De bør ikke have skarpe kanter. Ø 150 mm ca. 177 cm 2 Ø 120 mm ca. 113 cm 2 Drejer det sig om andre rørdiametre: Sættes et tætningsbånd i. Tilslutning aftræksrør Ø 150 mm (anbefalet størrelse) Fastgør aftræksrøret direkte på luftstudsen og tætne det korrekt. Bruges et aluminiumsrør, glattes tilslutningsområdet forinden. med et kort, lige aftræksrør og en så stor rørdiameter som mulig. Kan rørbøjninger ikke undgås, skal der vælges så store radier som muligt. HENVISNING: Brug af lange, rå aftræksrør, mange bøjede rør eller rørdiametre under 150 mm fører til en afvigelse fra den optimale luftkapacitet; desuden øges støjen. Aftræksrøret må kun bestå af rør eller slanger af ikke brændbart materiale. Emhættefabrikanten fraskriver sig ansvaret for reklamationer, der skyldes planlægning og udførelse af rørforbindelsen. Tilslutning aftræksrør Ø 120 mm Fastgør reduktionsstudsen direkte på luftstudsen. Fastgør aftræksrøret på reduktionsstudsen. Tætne de to forbindelsessteder rigtigt. 30

31 Elektrisk tilslutning Læs og overhold ubetinget henvisningerne og advarslerne i kapitlet Sikkerhedsoplysninger før den elekriske tilslutning! Emhætten må kun tilsluttes af en kvalificeret elektroinstallatør, der kender forskrifterne fra den ansvarlige elektricitetsforsyningsvirksomhed. FARE FOR KVÆSTELSER Beskadiges emhættens tilslutningsledning, skal den erstattes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Emhætten må kun sluttes til en stikkontakt, der er installeret efter de gældende bestemmelser. Stikkontakten skal helst anbringes direkte bag ved aftræksbeklædningen. Hvis en fast tilslutning er nødvendig Til installationen skal der bruges en skilleanordning. Som skilleanordning gælder kontakter med en kontaktåbning på mere end 3 mm og udkobling af alle poler. Dertil hører ledningssikrings-kontakter, sikringer og kontaktorer. Elektriske data De nødvendige tilslutningsdata findes på typeskiltet inde i emhætten (forinden fjernes fedtfiltrene). Længde på tilslutningsledning: ca. 1,30 m. Denne emhætte er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning. Stikkontakten skal være tilsluttet via en egen strømkreds. Er stikkontakten ikke mere tilgængelig, når emhætten er monteret, skal der være en afbryderanordning lige som ved den faste tilslutning. 31

32 Montering Emhætten er beregnet til montering på væggen. Tag under monteringen hensyn til, at der evt. skal monteres specielle tilbehørsdele. Overhold den mindste afstand mellem kogezone og emhætte (se Sikkerhedsoplysninger )! Undgå beskadigelser af de sarte overflader! Forberedelse af væggen FARE FOR KVÆSTELSER, FARE FOR TINGSKADER Kontrollér monteringsstedet for skjulte elektriske ledninger eller andre installationsledninger, før borearbejdet påbegyndes. Væggen skal være lige og lodret. De vedlagte skruer og dyvler er egnet til massivt murværk. Anvend til andre vægkonstruktioner (f.eks. porebeton, poroton-mursten) de tilsvarende fastgørelsesmidler. Kontroller, at væggen har en tilstrækkelig bæreevne. Sørg for, at borehullernes dybde svarer til skruernes længde. Sørg for, at dyvlerne sidder fast. Max. vægt: 40 kg. Monteringsforberedelser 1 Træk en miderlinje på væggen fra loftet ned til underkanten på emhætten. 2 Opmærk skruepositionerne ved hjælp af vedlagte skabelon og marker konturen for ihængningsområdet. Den nederste kant på skabelonen svarer til underkanten på emhætten. 3 Bor 2 huller til ophængning af emhætten samt 2 huller til holdevinklerne til aftræksbeklædningen Ø 8 mm og tryk dyvlerne i, til de flugter med væggen. 4 Skru holdevinklen fast til aftræksbeklædningen. 0 Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer inden for den tekniske udviklings rammer. 5 Skru ophængningerne i til emhætten: håndfast, max. 3 Nm. Kontroller at spændeskiverne og ophængningerne sidder rigtigt! 32

33 Ophængning og justering 1 Fjern beskyttelsesfolien fra emhætten først bagved og efter monteringen helt. C 2 Hæng emhætten op, så den falder rigtigt i hak i ophængningerne bagved A. 3 Indstil emhætten vandret ved at dreje på ophængningerne. Emhætten kan forskydes til højre eller venstre efter behov B. Sikringsskruer og sikringskapper A B FARE FOR KVÆSTELSER Kontrollér ubetinget, at alle sikkerhedsskruer og sikkerhedskapperne er monteret fast! 4 Opret rørforbindelsen (se Rørforbindelse ). 5 Opret den elektriske forbindelse (se Elektrisk tilslutning ). 1 Markér hullerne til sikkerhedsskruerne. Tag emhætten ned, bor hullerne til sikkerhedsskruerne og tryk dyvlerne i, til de flugter med væggen. Demontering af sikkerhedskapperne Sikkerhedskapperne til ophængningerne demonteres ved at fjerne dem med et egnet værktøj f.eks. en flad skruetrækker. 2 Hæng emhætten på plads og drej sikkerhedsskruerne rigtigt i. 3 Tryk sikkerhedskapperne fast på ophængningerne med pilen opad, til de falder hørbart på plads C. 33

34 Montering af aftræksbeklædningerne FARE FOR KVÆSTELSER 4 Anbring aftræksbeklædningerne på emhætten, skyd den indvendige aftræksbeklædning opad og fastgør den til højre og venstre på holdevinklen. De indvendige sider på aftræksbeklæd-ningerne kan have skarpe kanter. Vi anbefaler, at der bæres beskyttelseshandsker under monteringsarbejdet. 1 Aftræksbeklædningerne skilles. Dette gøres ved at fjerne tapen. 2 Beskyttelsesfoliet fjernes fra aftræksbeklædningerne. 3 Aftræksbeklædningerne skydes ind i hinanden. HENVISNING: Sørg for, at de ikke ridses, når de skubbes ind i hinanden (f.eks. ved at lægge monteringsskabelonen som beskyttelse hen over kanten på den udvendige aftræksbeklædning)! Kontroller slidsernes position i aftræksbeklædningen! Aftræk: Slidserne på den indvendige aftræksbeklædning vender nedad. Luftcirkulation: Slidserne på den indvendige aftræksbeklædning vender opad. 5 Skru den indvendige aftræksbeklædning fast på siden af holdevinklen med 2 skruer. 34

35 Innhold Bruksanvisning Monteringsanvisning Generelle henvisninger 36 Tips for miljøvern 36 Før første gangs bruk 36 Sikkerhetshenvisninger 37 Forskriftsmessig bruk 37 Teknisk sikkerhet 37 Særlige henvisninger for Gasskomfyrer 38 Forskriftsmessig bruk 39 Forskriftsmessig montasje 39 Veiledninger om montering 46 Rørforbindelser 46 Elektrisk anslutning 47 Montering 48 Forberedelse for montering 48 Opphenging og innretting 49 Montering av pipeblenden 50 Driftstyper 40 Avluftsdrift 40 Sirkulasjondrift 40 Betjening 41 Rengjøring og pleie 43 Utskifting av fettfilter 44 Uttaking og innsetting av metall fettfilter 44 Inn- og uttaking av aktiv kullfilteret 44 Utskifting av lampene 45 35

36 Generelle henvisninger Tips for miljøvern Bortskaffing av emballasjen Under transporten til deg er apparatet beskyttet med en emballasje. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan resirkuleres. Hjelp oss å skåne miljøet ved å levere inn emballasjen på et deponi for miljøvennlig skroting. FARE FOR SKADE Deler av emballasjen kan være farlige for barn. Oppbevar derfor disse utenfor barns rekkevidde. Avskaffing av gammelt apparat Gamle apparater er intet verdiløst avfall. Ved å resirkulere dem på miljøvennlig måte, kan det vinnes verdifulle råstoffer. Dette apparatet er kjennetegnet i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG om gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammen for tilbakelevering og behandling av gamle apparater som har gyldighet i hele EU. Før du kaster det gamle apparatet, må du gjøre det ubrukelig. Du må under ingen omstendighet kaste apparatet i det vanlige husbosset!! Kommunen på hjemstedet ditt gir deg informasjon om skroting av gammelt apparat. Sørg for at det gamle apparatet blir oppbevart utenfor barns rekkevidde inntil det blir skaffet bort. Før første gangs bruk Henvisning: Denne bruksanvisningen gjelder for flere typer og utførelser. Det er mulig at enkelte utstyrskjennetegn er beskrevet som ikke befinner seg på ditt apparat. Før du tar det nye apparatet i bru, må du lese nøye igjennom bruksanvisningen. Den inneholder viktige informasjoner om din egen sikkerhet, såsom bruken av apparatet og pleie av dette. Oppbevar bruks- og monteringsanvisningen godt og gi dem videre til en eventuell ny eier. Feil Når det vises F i indikasjonen: Se avsnittet "Betjening. Dersom damphetten ikke lar seg betjene: Slå av damphetten i ca. 1 minutt ved å trekke ut støpselet hhv. slå av sikringen. Slå den deretter på igjen. Ved eventuelle spørsmål eller feil ber vi deg om å ta kontakt med kundeservice. (se fortegnelsen over kundeservice). Ved henvendelser må du angi: E-nr. FD nr. Numrene finnes på typeskiltet på innsiden av damphetten når fettfilteret tas av. Før opp numrene i feltet ovenfor. 36

37 $ Sikkerhetshenvisninger Forskriftsmessig bruk Denne damphetten tilsvarer de foreskrevne sikkerhetsbestemmelsene. En ikke forskriftsmessig bruk kan føre til skader på personer og ting. Damphetten må utelukkende brukes i husholdningen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som oppstår på grunn av at sikkerhetshenvisningene ikke blir overholdt. FARE FOR SKADE Barn må ikke få lov å leke med damphetten! hverken vokse eller barn må aldri få bruke damphetten uten tilsyn, dersom de ikke kroppslig eller åndelig er i stand til dette, eller dersom de ikke har kunnskap eller erfaring med å bruke apparatet på en riktig og sikker måte. Ved ikke sakkyndig montering, vedlikehold eller reparasjon kan det oppstå stor fare for brukere. Produsenten er ikke ansvarlig for dette. Forandringer på den elektriske eller mekaniske konstruksjonen er farlige og må ikke foretas! De kan føre til feilfunksjoner på damphetten. Samtidig bruk av damphetten og fyringsovner som trenger skorstein. Ovner som trenger skorstein er f. eks. gass-, olje- tre- eller kulldrevne varmeapparater, varmtvannsbeholder med gjennomløp, varmtvanns bereder, kokeplater eller stekeovn som trenger forbrenningsluft fra rommet, og som fører avluften ut i det fri. FARE FOR FORGIFTNING Ved samtidig drift av damphetten og en ovn som trenger skorstein utenfor rommet, er det fare for forgiftning på grunn av forbrenningsluften som kan suges tilbake i rommet. Teknisk sikkerhet Damphetten har forlatt fabrikken i lytefri tilstand. Kontroller allikevel apparatet før du monterer det for synlige skader. Dersom det er skadet, må det ikke tas i drift! Dersom tilkoplingsledningen påviser skader, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller en ellers kvalifisert person for å unngå fare. Montering (inkl. elektrisk tilkopling), vedlikehold eller reparasjon av damphetten må kun foretas av en fagmann. I alle tilfeller må damphetten gjøres strømløs ved å trekke ut støpselet eller slå av sikringen! 37

38 Det er mulig med en ufarlig bruk, dersom undertrykket i rommet der ovnen brukes, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås når det kan strømme inn tilstrekkelig luft igjennom åpninger som ikke kan lukkes, f. eks. dører, vindu som står i forbindelse med en pipe for tilløps- og avløpsluft eller ved andre tekniske tiltak som gjør at luften som skal forbrennes kan strømme inn. Det må derfor sørges for tilstrekkelig tilløpsluft. En murkasse for tilløps- og avløpsluft er ikke alene tilstrekkelig for at grenseverdien overholdes. Henvisning: Ved vurdering må hele ventilasjonsforbindelsen i huset tas hensyn til. Dersom du er i tvil, bør du ta kontakt med brannvesenet eller skorsteinsfeieren. Dersom damphetten kun blir bruk i sirkulasjonsdrift, er driften mulig uten innskrenkninger. Særlige henvisninger for Gasskomfyrer Ved montering over gasskomfyr, må det tas hensyn til de gjeldende monteringsforskriftene og monteringshenvisningene for gasskomfyren og de nasjonale bestemmelsene fra myndighetene. (f. eks. i Tyskland må det tas hensyn til: De tekniske reglene for gassinstallasjon: TRGI). Det må alltid tas hensyn til de hhv. gyldige monteringsforskriftene og -henvisninger fra produsenten av gasskomfyren. Ved monteringen må det tas hensyn til at kun en side av damphetten er direkte ved siden av et høyskap eller en vegg. Det er ellers fare for overoppheting. Avstanden til veggen eller høyskapet må være minst 50 mm. FARE FOR FORBRENNING Ikke bruk mer enn to gassbluss samtidig over et tidsrom på max. 15 minutter ved høyeste varme. På grunn av varmeutviklingen er det fare for forbrenning ed berøring av overflaten! Ta hensyn til at et stort kokekar med mer enn 5 kw (Wok) tilsvarer ytelsen på to gassbrennere. Damphetten kan ta skade på grunn av sterk varmeutvikling. Ikke bruk gassblussene uten at det står kokekar på dem. Reguler flammen slik at den ikke rager ut over kokekarene. 38

39 Forskriftsmessig bruk Damphetten må rengjøres grundig før første gangs bruk. Før hver rengjøring og vedlikehold må damphetten slås av ved å trekke ut støpselet eller slå av sikringen. Lampene (særlig halogenlampene) blir under driften meget varme. Selv en tid etter at de er slått av, er de ennå varme og det er fare for forbrenning! Før hver lampeskift må damphetten gjøres strømløs og lampene må avkjøle. Damphetten må kun drives når lampene er satt inn. Slå alltid på damphetten når kokeplatene blir brukt. Dersom ikke damphetten blir slått på, kan det danne seg kondensvann. Dette kan føre til korrosjonsskader på apparatet. Ikke sett gjenstander oppå damphetten. FARE FOR BRANN Det må ikke flamberes eller koke med åpen flamme under damphetten. Forskriftsmessig montasje Ta hensyn til veiledningene for kokekaret fra produsenten, om det er mulig å bruke en damphette over dette. Dersom produsenten ikke angir en større sikkerhetsavstand, gjelder den minste avstanden mellom elektro kokeplate og underkanten på damphetten på 550 mm, fig. 1. mellom gassbluss (overkanten av gryteholder) og underkanten på damphetten på 650 mm, fig. 1. Dersom det brukes forskjellige kokekar, gjelder den største angitte avstanden. Bredden på damphetten må tilsvare bredden på komfyren. Over en komfyr for faste brennstopper hvor det kan oppstå fare for brann (f. eks. gnister), er det kun tillatt med montering av damphetten dersom komfyren har en fast tildekning som ikke kan tas av og det tas hensyn til de gjeldende monteringsforskriftene i landet. Denne innskrenkningen gjelder ikke for gasskomfyr og gassbluss. For å unngå skade på kokeplatene, må disse dekkes til under monteringen av damphetten. Den innkoplete damphetten trekker inn flammene i filteret. Ved avleiringer i fettfilteret kan dette føre til brann! Pass på gryter og panner og frityrgryte dersom du tilbereder mat med olje og fett, f. eks. pommes frites..det må ikke kokes med frityrgryte uten tilsyn. Overopphetet olje eller fett kan lett antenne. Ved regelmessig å rengjøre fettfilteret og å skifte ut aktiv kullfilteret, forebygger du brannfaren. Du må ikke bruke damphetten uten fettfilter. 39

40 Driftstyper Damphetten kan drives med avluft og sirkulasjonsluft. Sirkulasjondrift Avluftsdrift Luften som suges inn, blir rengjort med fettfilter og et aktiv kullfilter og blir så ført tilbake i kjøkkenet. Luften som suges inn, blir rengjort med fettfilteret og blir ledet ut i det fri igjennom et rørsystem. For å binde luftestoffene i sirkulasjonsdriften, må det monteres et aktiv kullfilter (se montering og demontering av fettfilteret ). Apparatmål avluft min. 580 mm max mm min. 126 mm Det komplette monteringssettet såsom reservefilter fåes i faghandelen, hos kundeservice eller i Online- Shop. Tilbehør nr. finnes på slutten av bruksanvisningen. Stikkontakten må være plassert minst 170 mm under taket. Apparatmål sirkulasjonsdrift min. min. 400 mm 450 mm min. min. 170 mm 580 mm max mm min. 126 mm 40

41 Betjening Kjøkkendampen kan fjernes virkningsfullt ved: å slå på damphetten ved begynnelsen av kokingen. å slå av damphetten først noen minutter etter at kokingen er ferdig. Vifte - av Visning av filterets mettelse Viftetrinn Lys Etterløp av viften Intensivtrinn Innkopling av viften: Trykk tasten 1, 2, 3, eller Int. Slå av damphetten: Drykk tasten 0. Intensivtrinn Ved å slå på intensivtrinnet arbeider viften med maksimal styrke. Dette kan trenges en kort tid. Ved oppkok og steking i åpen panne må knappen Int trykkes inn for intensivnivå. Intensivknappen kobles automatisk fra etter 5 minutter dersom denne er inntrykket. Trykkes knappen Int mens ventilatoren er innstilt på posisjon 1, 2 eller 3, kobles elektronikken automatisk tilbake til tidligere valgt utsugingsnivå etter 5 minutter. Ønsker man å avslutte intensivnivå før de 5 minutte ne har gått, trykkes knapp 0 ( motor avslått ) eller et annet nivå. Ventilatoren kan slås av når som helst med knapp 0 ( Motor avslått ). 41

42 Spesialfunksjoner Intensiv-tid: Ved samtidig å trykke Int-knappen og knappene 1, 2 eller 3 kan du stille inn og lagre tidslengden på intensiv-nivået på 3, 5 eller 10 minutter. Innstilling på 5-minuttersnivået, dvs. knapp kombinasjon Int/knapp 2. Belysning: Trykk kort på tasten for inn- og utkopling. Belysningen kan tennes når som helst, også når viften ikke er i bruk. Innstilling av lysstyrken: Hold tasten trykket inntil den ønskede lysstyrken er nådd. Etterutluftingsnivå: Etterutlufting er mulig ved alle nivå. Trykk først ønsket knapp 1, 2, 3 eller Int og betjen så knapp. Etterutluftingstiden er ti minutter ved alle innstillinger. Etter ti minutter slås avtrekket automatisk av, belysningen er fortsatt på. Visning av mettelse: F Etter 30 timers drift blinker fettfilterkontrollen F. Det betyr at fettfilteret må rengjøres. Naturligvis kan du rengjøre fettfilteret når som helst, selv om fettfiltekontrollampen ikke blinker. For å slette kontrollen, trykker du tasten F. Intervallutlufting: Spesielt for denne ventilatoren er intervallutlufting. Dette er en automatisk periodisk innkobling av avtrekk i fem minutter pr. time. Funksjonen aktiveres ved samtidig å trykke knapp 0 og, etter ønsket effekt, knapp 1, 2 eller 3. Funksjonen vises ved at -knappen lyser vekselvis med tilsvarende effekttrinn. Intervallutluftingen slås av med knapp 0. 42

43 Rengjøring og pleie FARE FOR SKADE Egnet rengjørings- og pleiemiddel for apparatet kan du få via Hotline eller vår Online Shop (se siden som kan brettes ut). Overflaten på apparatet HENVISNING: Ta hensyn til garantibestemmelsene i vedlagte service hefte. Overflaten på apparatet og betjeningselementene er ømfintlige overfor skrap. Ta hensyn til følgende rengjøringshenvisninger: Unngå rengjøring av damphetten med tørre kluter, svamper som skraper, skuremidler såsom sand-, soda-, syre-, klorholdige eller andre aggressive rengjøringsmidler. Rengjør overflaten av apparatet og betjeningselementene kun med en myk, fuktig klut, litt oppvaskmiddel eller et mildt middel for vindusvask. Ikke skrap av smuss som er tørket, men myk det opp med en fuktig klut. Rengjør området rundt betjeningselementene forsiktig for å forhindre at det trenger væte inn i elektronikken. HENVISNING: Rengjør rustfrie overflater kun i sliperetningen! Bruk ikke rensemiddel for stål på betjeningsknappene. Henvisninger for pleie av apparatet. Egnet rengjørings- og pleiemiddel for apparatet kan du få ved å melde deg via Hotline eller i Online shop (se omslagssiden). Metall fettfilter Metall fettfilteret binder fettkomponentene som finnes i kjøkkendampen. Filtermattene består av material som ikke brenner. BRANNFARE Etter en tids bruk blir fettfilteret mettet med fettholdige matrester og dampen og det oppstår da et større risiko for antennelse. Dessuten kan funksjonen til damphetten bli påvirket. For å forebygge faren for brann, er det derfor viktig å rengjøre metall fettfilteret med jevne mellomrom. Under rengjøringen av fettfilteret må også de delene av viften som er tilgjengelige rengjøres for fett. Rengjøring av metall fettfilteret... Ved normal drift (daglig 1 til 2 timer) må metall fettfilteret rengjøres 1 x i måneden.... i oppvaskmaskinen Rengjøring av metall fettfilteret kan foregå i oppvaskmaskinen. Det er mulig at metallet kan få en lett misfarging, dette har imidlertid ingen innflytelse på funksjonen av filteret. Filteret må ligge løst i oppvaskmaskinen og må ikke klemmes fast. HENVISNING: Sterkt smusset metallfilter må ikke vaskes sammen med oppvasken.... med hånd Ved rengjøring med hånd, må fettfilteret legges i bløt i oppvaskvann, børstes av, skylles og tørkes godt. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, eller midler som inneholder syre eller lut. Ved smuss som er vanskelig å fjerne, blir rengjøringen foretatt med en fettløsende spray. Denne sprayen kan bestilles via vår Online Shop. 43

44 Utskifting av fettfilter FARE FOR SKADE Før fettfilteret blir tatt av eller satt inn igjen, må du absolutt lese igjennom henvisningene og advarslene i kapittelet sikkerhetshenvisninger! Uttaking og innsetting av metall fettfilter 1 Åpne låsen og klaff ned fettfilteret. Ta under fettfilteret med den andre hånden. Aktiv kullfilter Aktiv kullfilter binder luktestoffene ved sirkulasjonsdrift. Ved normal drift (daglig 1 til 2 timer) må aktiv kullfilteret skiftes ut ca. 2 x i året. Aktiv kullfilteret fåes i faghandelen, hos kundeservice eller i vår Online Shop (se ekstra tilbehør). Bruk kun original filter. Aktiv kullfilter inneholder ingen skadestoffer. Du kan kaste det i bosset. Inn- og uttaking av aktiv kullfilteret 1 Ta ut fettfilteret (se uttaking og innsetting av metall fettfilter). 2 Sett aktiv kullfilteret inn. 3 Smekk lasken på. 4 Sett fettfilteret inn igjen (se uttaking og innsetting av metall fettfilter). (på apparater med avsug ved kanten). 2 Rengjør fettfilteret. 3 Sett det rensete fettfilteret inn igjen. 44

45 Utskifting av lampene Før utskifting av lampene må det absolutt tas hensyn til henvisningene og advarslene i kapittelet sikkerhetshenvisninger! Beskrivelsen av skift av lamper gjelder for flere utførelser. HENVISNING: Ta hensyn til garantibestemmelsene i vedlagte servicebok. Utveksling av halogenlamper FARE FOR SKADE Halogenlamper blir meget varme under bruken. Selv etter at de er slått av, kan det i en tid være fare for forbrenning! Defekte pærer må straks skiftes ut for å unngå overbelastning av de andre pærene. Halogenlampene må være avkjølt før de skiftes ut. HENVISNING: Under innsettingen må du ikke ta på glasskolben på halogenlamper. For innsettingen bør du bruke en ren klut. 3 Sett på lampedekselet igjen. 4 Sett strømmen på igjen ved å stikke inn støpeselet eller å slå på sikringen igjen. Skift av lyspærene FARE FOR SKADE Lyspærene blir meget varme under driften. Også en tid etter at de er slukket kan det fremdeles være fare for forbrenning! Lyspærene må avkjøles fullstendig før de skiftes ut. 1 Løft litt på dekselet på lyspæren. 2 Skyv dekselet mot midten. 1 Fjern lamperingen forsiktig med et egnet verktøy Skift ut pæren med en ny pære av samme typen og effekt (se typeskiltet) 2 Skift ut den defekte lampen med en ny lampe av samme typen og med samme effekt (se typeskiltet). 4 Sett på dekselet igjen. 5 Sett strømmen på igjen ved å stikke inn støpselet eller å slå på sikringen igjen. HENVISNING: Dersom lyset ikke fungerer, må du kontrollere om pæren er satt riktig inn. 45

46 Veiledninger om montering Før monteringen må det absolutt tas hensyn til henvisningene og advarslene i kapittelet sikkerhetshenvisninger! Avluftsdrift Avluften blir ført oppover via en luftesjakt og direkte ut i det fri. HENVISNING: Avluften må ikke føres inn i en skorstein for røk eller avgass som er i drift, og som tjener som ventilasjon av f. eks. peis, ovn osv. Dersom avluten blir ført inn i en skorstein for røk eller avgass som ikke er i bruk, må allikevel tillatelse innhentes fra brannvesenet eller skorsteinsfeier. Ved avledning av avluft må det tas hensyn til de lovmessige forskriftene fra myndighetene (brannvesenet). Dersom avluften blir ledet igjennom uteveggen, bør det brukes en teleskop murkasse. Damphetten oppnår sin optimale effekt ved: Rørforbindelser Diameteren på avluftsrørene bør ikke være mindre enn 150 mm. Rundrør: Vi anbefaler en innvendig diameter på 150 mm, minst 120 mm. Flatkanaler må ha det samme innvendige tverrsnittet som rundrørene. De bør ikke ha skarpe dreininger. Ø 150 mm ca. 177 cm 2 Ø 120 mm ca. 113 cm 2 Ved avvikende rørdiameter: Sett inn tetningsstriper. Tilkopling av avluftsrør Ø 150 mm (anbefalt størrelse) Avluftsrøret festes direkte til luftstussen og tettes til. Ved bruk av et aluminiumsrør, må tilkoplingsområdet glattes ut på forhånd. et kort, rett avluftsrør og helst en stort diameter på rører. Dersom det ikke er kan unngås at røret må bøyes, må det passes på at det er en stor radius. HENVISNING: Bruk av lange, ru avluftsrør, mange rørbøyninger eller rørdiameter som er mindre enn 150 mm, fører til avvik fra den optimale ventilasjonsytelsen og fører også til høyere lyddannelse. For opplegg av avluftsledningen må det kun brukes rør eller slanger som er av ikke brennbart material. For reklamasjoner som angår planleggingen og utføringen av rørstrekningen, overtar produsenten av damphetten ingen garanti. Tilkopling av avluftsrør Ø 120 mm Reduksjonsstussen festes direkte til luftstussen. Avluftsrøret festes til reduksjonsstussen. Begge forbindelsesstedene må tettes til med egnet material. 46

47 Elektrisk tilkopling Før den elektriske tilkoplingen må det absolutt tas hensyn til henvisningene og advarslene i kapittelet sikkerhetshenvisninger! Damphetten må kun tilkoples av en autorisert elektrofagmann og det må tas hensyn til forskriftene fra myndighetene og elektrisitetsverket. FARE FOR SKADE Dersom tilkoplingsledningen til damphetten blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, hans kundeservice eller en annen kvalifisert person, for å unngå fare for skade. Damphetten må kun tilkoples en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Denne jordete stikkontakten bør helst ligge bak pipeblenden. Ved nødvendig fast tilkopling Ved installasjonen må det settes inn en skilleinnretning. Som skilleinnretning gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm og en flerpolet utkopling, herunder gjelder også LS-bryter, sikringer og beskyttelse. Elektriske data De nødvendige tilkoplingsdata finnes på typeskiltet på innsiden når fettfilteret tas ut. Lengden på tilkoplingsledningen: ca. 1,30 m. Denne damphetten tilsvarer EU direktivet for fjerning av radiostøy. Den jordete stikkontakten må være tilkoplet via en separat strømkrets. Dersom stikkontakten etter monteringen ikke lenger er tilgjengelig, må det installeres en skilleinnretning som ved en fast tilkopling. 47

48 Montering Denne damphetten er beregnet for montering i på veggen. Under monteringen må du passe på eventuelle ekstra tilbehørsdeler som skal monteres. Pass på den minste avstanden mellom kokeplaten og damphetten (se Sikkerhetshenvisninger )! Unngå skader på den ømfintlige overflaten! Forberedelse av veggen FARE FOR SKADE, FARE FOR SKADE PÅ TING Kontroller før boring på det stedet hvor monteringen skal foregå at det ikke ler lagt ned elektriske kabler eller andre installasjonsledninger under murpussen. Veggen må være glatt og loddrett. Ved vedlagte skruene og hylsene er egnet for massivt murverk. For andre veggkonstruksjoner (f. eks. gipsplater, porebetong, poroton mursteiner) må det brukes egnet festemidler. Pass på at veggen er tilstrekkelig stabil. Pass på at dybden på borehullene tilsvarer lengden på skruene. Sørg for at hylsene sitter godt fast. Max vekt: 40 kg. Forberedelse for montering 1 Fra taket til underkanten av damphetten tegnes det inn en midtlinje på veggen. 2 Med hjelp av sjablon tegnes inn plasseringen av skruene og konturen av hengeområdet. Slik blir opphengningen lettere. Underkanten av sjablonen tilsvarer underkanten av damphetten. 3 Bor 2 hull for opphengningen av damphetten og 2 hull for holdevinkelen av pipeblenden ø 8 mm og sett inn hylser i plan med veggen. 4 Skru inn holdevinkelen for pipeblenden. 0 Konstruksjonsendringer innenfor rammen av den tekniske utviklingen forbeholdes. 5 Skru på opphengningen for damphetten: fast med hånd, max 3 Nm. Pass på riktig plassering av underlagsskivene og opphengningen. 48

49 Opphenging og innretting 1 Ta beskyttelsesfolien av først bak og trekk av resten etter monteringen. C 2 Damphetten henges inn slik at den smekker helt inn i opphengningen bak A. 3 Damphetten innrettes ved å dreie på innretningen slik at den blir vannrett. Om nødvendig kan damphetten skyves mot høyre eller venstre B. A B FARE FOR SKADE Kontroller absolutt at alle sikringsskruene og sikringshettene er fast montert! 4 Legg opp rørforbindelsene (se rørforbindelser ). 5 Foreta de elektriske forbindelsene (se elektrisk tilkopling. Sikringsskruene og sikringshettene 1 Hullene for sikringsskruene tegnes på. Damphetten tas ned, bor hull for sikringsskruene og trykk inn hylser plant med veggen. Demontering av sikringshettene For å demontere sikringshettene i opphengningen fjernes disse med en egnet verktøy, f. eks. et flatt skrujern. 2 Heng opp damphetten og skru fast sikringsskruene. 3 Sikringshettene trykkes på med pilen oppover inntil de smekker på slik at det høres C. 49

50 Montering av pipeblenden FARE FOR SKADE 4 Sett pipeblendene på damphetten, den indre pipeblenden skyves oppover og henges opp til høyre og venstre i holdevinklene. Innsiden av pipeblenden kan ha skarpe kanter. Vi anbefaler å bruke vernehansker under monteringen. 1 Skill pipeblendene. Trekk av limbåndet. 2 Ta av beskyttelsesfolien på begge blendene. 3 Skyv pipeblendene inn i hverandre. HENVISNING: Unngå at de skrapes opp når de blir skjøvet inn i hverandre ved at du f..eks. bruker monteringssjablonen som beskyttelse over kanten på den ytre blenden. Pass på plasseringen av kjervene i pipeblenden! Avluftsdrift: Kjervene på den indre pipeblenden nedover. Sirkulasjonsdrift: Kjervene på den indre pipeblenden oppover. 5 Den indre pipeblenden skrues fast med 2 skruer til holdevinkelen på siden. 50

51 Sisältö Käyttöohje Asennusohje Yleistietoa 52 Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita 52 Ennen ensimmäistä käyttöä 52 Turvallisuusohjeet 53 Määräystenmukainen käyttö 53 Tekninen turvallisuus 53 Kaasulla toimivia keittotasoja koskevia erityisohjeita 54 Asianmukainen käyttö 55 Asianmukainen asennus 55 Asennusohjeet 62 Hormiliitäntä 62 Sähköliitäntä 63 Asennus 64 Asennuksen alkuvalmistelut 64 Ripustus ja suoristus 65 Hormisuojusten asennus 66 Toimintatavat 56 Toiminta hormiliitäntäisenä 56 Toiminta huoneilmaan palauttavana 56 Käyttö 57 Puhdistus ja hoito 59 Rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys 60 Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys 60 Aktiivihiilisuodattimen kiinnitys ja irrotus 60 Lamppujen vaihto 61 51

52 Yleistietoa Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita Kuljetuspakkauksen kierrätys Kuljetussyistä uusi liesituulettimesi on pakattu sitä suojaavaan pakkaukseen. Kaikki pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Suojele ympäristöä hävittämällä pakkaus ympäristöystävällisesti. LOUKKAANTUMISVAARA Pakkausmateriaali voi aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Säilytä ne poissa pienten lasten ulottuvilta. Käytöstä poistetun laitteen kierrätys Käytöstä poistetut laitteet voidaan käyttää hyväksi toimittamalla ne kierrätykseen, jolloin niistä saadaan raaka-aineita uusiokäyttöön. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (waste electrical and electronic equipment - WEEE) annetun direktiiviin 2002/96/EY mukaisesti. Direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautusta ja kierrätystä koskevat säännökset koko EU:n alueella. Tee käytöstä poistettu laite käyttökelvottomaksi, ennen kuin toimitat sen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä vanhaa laitetta sekajätteiden mukana! Myyjäliike tai kunnan tai kaupungin jätehuoltoasioista vastaavat henkilöt antavat neuvoja paikallisesta jätehuollosta. Säilytä käytöstä poistettua laitetta ennen sen jätehuoltoon toimittamista niin, ettei se joudu lasten käsiin. Ennen ensimmäistä käyttöä HUOMAUTUS: Käyttöohje on tarkoitettu eri laitemalleille. Tästä johtuen on mahdollista, että kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja varusteet eivät koske hankkimaasi laitetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin otat uuden laitteen käyttöön. Niissä on tärkeää turvallisuuteen ja käyttöön liittyvää tietoa sekä laitteen hoito-ohjeita. Säilytä käyttö- ja asennusohjeet hyvin, jotta laitteen mahdollinen uusi omistaja voi tutustua niihin. Häiriöt Kun näytölle ilmestyy F: Katso kappale "Käyttö. Kun liesituuletin ei toimi: Katkaise liesituulettimeen tuleva virta noin 1 minuutiksi irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta tai kytkemällä sulake pois päältä/irrottamalla sulake. Käynnistä sitten liesituuletin uudelleen. Jos sinulla on kysyttävää tai mahdollisissa häiriötapauksissa, soita huoltopalveluun. (Katso huoltoliikkeiden luettelo). Kun soitat huoltoon, muista ilmoittaa: E-Nro. FD Numerot löytyvät rasvasuodattimien irrottamisen jälkeen liesituulettimen sisäpuolelle kiinnitetystä tyyppikilvestä. Merkitse numerot edellä olevaan ruutuun. 52

53 $ Turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Tämä liesituuletin täyttää lakisääteiset turvallisuusmääräykset. Ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia tai esinevahinkoja. Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta tai virheellisestä käytöstä. Jos turvallisuusohjeet laiminlyödään, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista. LOUKKAANTUMISVAARA Älä anna lasten leikkiä liesituulettimella! Aikuiset ja lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa, jos he eivät pysty siihen fyysisesti tai henkisesti, tai jos heillä ei ole tietoa eikä kokemusta laitteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Tekninen turvallisuus Liesituuletin lähtee tehtaalta moitteettomassa kunnossa. Tarkista kuitenkin ennen asennusta, onko se mahdollisesti vaurioitunut matkalla. Jos laite on vioittunut, sitä ei saa ottaa käyttöön! Jos liesituulettimen liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö. Liesituulettimen asennuksen (mukaan lukien sähköliitännän), huollon tai korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu kodinkoneasentaja. Liesituuletin on tehtävä jännitteettömäksi ennen huoltotoimenpiteitä tai asennusta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta tai irrottamalla sulake tai kytkemällä sitä vastaava automaattisulake pois päältä! Ammattitaidottomasti tehty asennus, huolto tai korjaus saattaa aiheuttaa laitteen käyttäjälle vakavia vaaratilanteita, joiden aiheuttamista vahingoista valmistaja ei vastaa. Sähkö- tai mekaanisiin laitteisiin kohdistuvat muutokset ovat vaarallisia eikä niitä saa tehdä! Ne saattavat aiheuttaa myös liesituulettimen virhetoimintoja. Liesituulettimen ja huoneilmaa tarvitsevan tulisijan samanaikainen käyttö Esimerkiksi kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, vedenlämmittimet, lämminvesivaraajat, keittotasot ja uunit ovat tulisijoja, jotka tarvitsevat huoneilmaa palamiseen ja joiden palokaasut johdetaan hormin kautta ulkoilmaan. MYRKYTYSVAARA Kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa, palokaasut voivat palautua takaisin huoneeseen, jolloin seurauksena on myrkytysvaara. 53

54 Vaaraton toiminta on mahdollista, jos tulisijan sijoitushuoneessa alipaine ei ole korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tähän päästään, kun palamiseen tarvittavaa ilmaa voi aina virrata avoimien aukkojen kautta, joita on esim. ovissa, ikkunoissa, tulo- ja poistoilman liitännöissä, tai ilmanvirtaus on järjestetty muita teknisiä toimenpiteitä käyttäen. Muista sen vuoksi aina huolehtia riittävästä tuloilman saannista. Seinään asennettu tuloilma-/ poistoilmahormi ei yksinään takaa raja-arvojen pysymistä sallituissa rajoissa. HUOMAUTUS: Tilannetta arvioitaessa on aina otettava huomioon asunnon ilmastoinnin kokonaisratkaisu. Kysy neuvoa paikalliselta nuohoojalta. Jos liesituuletinta käytetään vain huoneilmaan palauttavana, on toiminta mahdollista ilman rajoitusta. Kaasulla toimivia keittotasoja koskevia erityisohjeita Noudata kaasulla toimivien keittotasojen asennuksessa maakohtaisia lakisääteisiä määräyksiä (esim. Suomessa lisätietoa antaa TUKES). Noudata voimassaolevia kaasulaitteiden valmistajien asennusmääräyksiä ja -ohjeita. Asenna liesituuletin niin, että ainoastaan sen toisella puolella on korkea kaappi tai seinä. Muutoin on vaara lämmön kerääntymisestä. Tuulettimen ja seinän tai korkean kaapin välillä tulee olla tilaa vähintään 50 mm. PALOVAMMAN VAARA Älä käytä useampaa kuin kahta kaasutoimista keittoaluetta maksimiteholla samanaikaisesti pidemmän aikaa kuin 15 minuuttia. Lämmön vaikutuksesta on palovamman vaara kosketettaessa tuulettimen rungon pintoja! Muista, että suurtehopoltin (yli 5 kw), esim. wokki, vastaa kahden kaasupolttimen tehoa. Liesituuletin saattaa vioittua voimakkaan lämmön vaikutuksesta. Kun käytät liesituuletinta kaasulieden yläpuolella, varmista että liekin päällä on aina keittoastia. Säädä liekki niin, ettei se ulotu keittoastian yläpuolelle. 54

55 Asianmukainen käyttö Puhdista liesituuletin huolellisesti, ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa. Tee liesituuletin aina ennen puhdistamista ja huoltoa jännitteettömäksi irrottamalla pistotulppa pistorasiasta tai irrottamalla sulake tai kytkemällä sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Lamput (erityisesti halogeenilamput) tulevat hyvin kuumiksi käytön aikana. Vaikka virta on katkaistu, kestää jonkin aikaa, ennen kuin lamput jäähtyvät - varo ettet polta itseäsi! Tee liesituuletin jännitteettömäksi aina ennen lampun vaihtoa ja odota, että lamput ovat jäähtyneet! Käytä liesituuletinta vain, kun lamput on asennettu paikoilleen. Kytke liesituuletin aina päälle, kun käytät keittotasoa. Jos liesituuletinta ei kytketä päälle, tuulettimeen saattaa muodostua kondenssivettä. Tällöin laite altistuu ajan mittaan korroosiolle ja vaurioituu. Älä aseta mitään esineitä liesituulettimen päälle. Asianmukainen asennus Katso keittotason valmistajan ohjeista, onko liesituulettimen käyttö mahdollista keittotason yläpuolella. Mikäli keittotason valmistaja ei anna suurempia turvaetäisyyksiä, tulee minimietäisyyden olla sähkölieden ja liesituulettimen alareunan välillä 550 mm, kuva 1. kaasulieden (kattilan kannattimen yläreunan) ja liesituulettimen alareunan välillä 650 mm, kuva 1. Jos käytössä on erityyppisiä keittotasoja, noudata asennettaessa suurinta ilmoitettua etäisyyttä. Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen. Liesituulettimen asennus on sallittu esim. kipinöinnistä aiheutuvan palovaaran vuoksi kiinteillä polttoaineilla toimivien liesien yläpuolelle vain, jos liesi on varustettu suljetulla kiinteällä kannella ja jos noudatetaan maakohtaisia määräyksiä. Rajoitus ei koske kaasuliesiä eikä kaasukeittotasoja. Keittotaso on peitettävä hyvin, jottei se vioitu liesituulettimen asennuksen yhteydessä. PALOVAARA Älä liekitä tai pidä muuten avotulta suoraan liesituulettimen alla. Kun liesituuletin on toiminnassa, liekit nousevat imun vaikutuksesta rasvasuodattimiin ja ne voivat syttyä palamaan! Kun käytät ruokien valmistamiseen öljyä tai rasvaa, esim. valmistaessasi ranskanperunoita, älä jätä kattiloita, pannuja tai rasvakeitintä ilman valvontaa. Ylikuumentuneet öljyt ja rasvat syttyvät helposti palamaan! Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti ja vaihda aktiivihiilisuodatin ajoissa palovaaran ehkäisemiseksi. Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman rasvasuodattimia. 55

56 Toimintatavat Liesituuletinta voi käyttää hormiin liitettynä tai huoneilmaan palauttavana. Toiminta huoneilmaan palauttavana Toiminta hormiliitäntäisenä Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen puhdistamana takaisin keittiöön. Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan. Laitemitat hormiliitäntäisenä min. 580 mm max mm min. 126 mm Kun laite toimii huoneilmaan palauttavana, on asennettava aktiivihiilisuodatin, joka sitoo hajuaineet ja kosteuden (katso Rasvasuodattimien kiinnitys ja irrotus ). Täydellisen asennussarjan ja varasuodattimia saat kodinkoneliikkeistä tai huoltopalvelusta. Lisävarusteiden numerot löydät käyttöohjeen lopusta. Pistorasian tulle olla kiinnitetty vähintään 170 mm katon alapuolelle. Laitemitat huoneilmaan palauttavana min. min. 400 mm 450 mm min. min. 170 mm 580 mm max mm min. 126 mm 56

57 Liesituulettimen käyttö Näin keittiöhöyry poistuu tehokkaimmin: Käynnistä tuuletin alkaessasi valmistaa ruokaa. Kytke tuuletin toiminnasta vasta muutaman minuutin jälkeen lopetettuasi ruoanvalmistuksen. Tuuletin - pois päältä Kyllästysasteen näyttö Tuuletustehot Valot Jälkikäyntitoiminto Intensiiviteho Tuulettimen käynnistys: Paina painiketta 1, 2, 3, tai Int. Tuulettimen kytkeminen toiminnasta: Paina painiketta 0. Korkein teho: Tuuletin toimii tällöin maksimiteholla. Tätä tuuletustehoa tarvitaan vain lyhyen aikaa Kun ruskistetaan tai paistetaan avoimella pannulla täytyy käyttää tehoasentoa ja painaa Int-näppäin alas. Jos tehoasentonäppäin on painettu alas, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua. Jos painat Int-näppäimen alas, kun tuuletin käy asennossa 1, 2 tai 3, kytkeytyy elektroniikka 5 minuutin kuluttua automaattisesti takaisin aiempaan poistoimuasentoon. Voit katkaista tehoimun ennen kuin 5 minuuttia on kulunut, painamalla näppäintä 0 ( Moottori pysäytetty ) tai jonkun muun tehoasennon näppäintä. Tuuletin voidaan pysäyttää milloin tahansa 0-näppäimellä ( Moottori pysäytetty ). 57

58 Erikoistoiminnot Tehoaika: Painamalla samanaikaisesti Int-näppäintä ja näppäintä 1, 2 tai 3 voit ohjelmoida ja tallentaa tehoasennon ajaksi 3, 5 tai 10 minuuttia. 5 minuutin jakson ohjelmointi tapahtuu siis näppäinyhdistelmällä Int/2. Valaistus: Kytke valot päälle ja pois päältä painamalla lyhyesti painiketta. Voit käyttää valaisinta milloin tahansa, myös kun tuuletin ei ole toiminnassa. Valaistustehon säätö: Pidä painiketta painettuna, kunnes valaistus on sopiva. Jälki-imuasento: Jälki-imutehon voit valita itse. Paina ensin näppäintä 1, 2, 3 tai Int-näppäintä ja sitten näppäintä. Jälki-imutoiminto kestää 10 minuuttia kaikilla ohjelmoinneilla. Kymmenen minuutin kuluttua ilmanpoisto pysähtyy, valo jää kuitenkin vielä palamaan. Jaksottainen ilmanpoisto: Yksi tämän liesituulettimen erikoisuuksista on jaksottainen ilmanpoisto. Se on automaattinen, ajoittainen ilmanpoiston käynnistäminen viideksi minuutiksi tunnissa. Tämä toiminto käynnistetään painamalla yhtä aikaa 0-näppäintä ja halutun tehon mukaan näppäintä 1, 2 tai 3. Tämä toiminto osoitetaan siten, että -näppäin palaa vuorotellen valitun tehoasennon kanssa. Kyllästysasteen näyttö: F Rasvasuodattimen merkkivalo F vilkkuu 30 tunnin käytön jälkeen. Merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa, että rasvasuodatin on puhdistettava. Tietenkin voit puhdistaa suodattimen milloin tahansa, vaikka rasvasuodattimen merkkivalo ei vilkkuisikaan. Poista näyttö painamalla painiketta F. Jaksottainen ilmanpoisto voidaan pysäyttää näppäimällä 0. 58

59 Puhdistus ja hoito LOUKKAANTUMISVAARA Voit tilata laitteelle sopivia puhdistus- ja hoitoaineita huoltopalvelusta puhelimitse (katso ulostaitettava sivu). Laitteen pinnat HUOMAUTUS: Huomioi takuumääräykset oheisessa huoltovihkossa. Laitteen pinta ja ohjauspaneeli naarmuuntuvat helposti. Muista sen vuoksi noudattaa seuraavia puhdistusohjeita: Vältä liesituulettimen puhdistamista kuivilla liinoilla, naarmuttavilla sienillä, hankaavilla menetelmillä ja hiekka-, sooda-, happo-, kloridipitoisilla tai muilla syövyttävillä puhdistusaineilla. Puhdista laitteen pinnat ja ohjauspaneeli pehmeällä, kostealla siivouspyyhkeellä, käsinpesuun tarkoitetulla astianpesuaineella tai miedolla ikkunanpesuaineella. Älä hankaa kuivunutta likaa pois, vaan liota se pois pehmeällä ja kostealla siivouspyyhkeellä. Puhdista varovasti ohjauspaneelin alue. Elektroniikan sisään ei saa päästä kosteutta. HUOMAUTUS: Puhdista teräspinnat hiontajälkien suuntaan! Älä puhdista ohjauspaneelin painikkeita ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla puhdistusaineilla! Laitteen hoitoa koskeva ohje Voit tilata laitteelle sopivia puhdistus- ja hoitoaineita kuluttajapalvelusta puhelimitse (katso ulostaitettava sivu). Metalliset rasvasuodattimet Metalliset rasvasuodattimet keräävät keittiöhöyryn rasvan. Suodattimet ovat vaikeasti syttyvää metallia. PALOVAARA Syttymisvaara kasvaa, mitä enemmän rasva kyllästää suodattimia. Myös liesituulettimen toiminta saattaa tällöin heikentyä. Vaihda metalliset rasvasuodattimet ajoissa, niin vältyt palovaaralta. Kun puhdistat rasvasuodattimet, pyyhi samalla kerääntynyt rasva pois kostealla liinalla tuulettimen rungon osista, jotka on muutoin hankala puhdistaa. Metallisten rasvasuodattimien puhdistus... Puhdista normaalikäytössä (päivittäin 1-2 tuntia) metalliset rasvasuodattimet kerran kuukaudessa.... astianpesukoneessa Voit pestä metalliset rasvasuodattimet astianpesukoneessa. Suodattimien väri saattaa tällöin vähän muuttua. Se ei kuitenkaan vaikuta rasvasuodattimien toimintaan. Aseta suodattimet väljästi astianpesukoneeseen. Ne eivät saa jäädä puristuksiin. HUOMAUTUS: Erittäin rasvaisia metallisia rasvasuodattimia ei saa pestä yhdessä astioiden kanssa.... käsin Kun puhdistat rasvasuodattimet käsin, liota niitä ensin kuumassa pesuliuoksessa. Harjaa ne sitten puhtaaksi, huuhtele hyvin ja anna valua kuivaksi. Älä käytä voimakkaita, happamia tai emäksisiä pesuaineita. Jos lika on erittäin pinttynyttä, käytä puhdistukseen rasvaa irrottavaa erikoisspraytä. Voit tilata tuotetta huoltopalvelusta. 59

60 Rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys LOUKKAANTUMISVAARA Lue ennen rasvasuodattimien irrotusta ja kiinnitystä kappaleessa Turvallisuusohjeet annetut ohjeet ja varoitukset ja noudata niitä! Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys 1 Avaa lukitus ja irrota rasvasuodattimet. Pidä samalla toisella kädellä kiinni rasvasuodattimien pohjasta. Aktiivihiilisuodattimen Aktiivihiilisuodatin sitoo hajuaineet ja kosteuden, kun liesituuletin toimii huoneilmaan palauttavana. Vaihda normaalikäytössä (päivittäin 1-2 tuntia) aktiivihiilisuodatin kaksi kertaa vuodessa. Aktiivihiilisuodattimia saat kodinkoneliikkeistä tai huoltopalvelusta (katso Lisävarusteet). Käytä vain alkuperäisiä suodattimia. Aktiivihiilisuodattimissa ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Voit hävittää ne muiden talousjätteiden mukana. Aktiivihiilisuodattimen kiinnitys ja irrotus 1 Irrota rasvasuodattimet (katso Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys). 2 Aseta aktiivihiilisuodatin paikalleen. 3 Lukitse kiinnike. 4 Kiinnitä rasvasuodattimet takaisin paikoilleen (katso Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja kiinnitys). (laitteet, joissa on reunasuodattimet) 2 Puhdista rasvasuodattimet. 3 Kiinnitä puhtaat rasvasuodattimet takaisin paikoilleen. 60

61 Lamppujen vaihto Lue ennen lamppujen vaihtamista kappaleessa Turvallisuusohjeet annetut ohjeet ja varoitukset ja noudata niitä! Lamppujen vaihto-ohjeet on tarkoitettu eri laitemalleille. HUOMAUTUS: Huomioi takuumääräykset oheisessa huoltovihkossa. Halogeenilamppujen vaihto LOUKKAANTUMISVAARA Halogeenilamput tulevat hyvin kuumiksi käytön aikana. Vaikka virta on katkaistu, kestää jonkin aikaa, ennen kuin lamput jäähtyvät - varo ettet polta itseäsi! Vaihda viallisten lamppujen tilalle heti uudet, jotta jäljellä olevat lamput eivät ylikuormitu. Varmista, että halogeenilamput ovat jäähtyneet ennen niiden vaihtamista. HUOMAUTUS: Kun kiinnität halogeenilamppuja, älä koske lampun lasikupuun. Kiinnitä lamppu puhdasta liinaa käyttäen. 3 Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen. 4 Kytke virta taas päälle asettamalla pistotulppa pistorasiaan tai kiinnittämällä sulake tai kytkemällä sitä vastaava automaattisulake päälle. Hehkulamppujen vaihto LOUKKAANTUMISVAARA Hehkulamput tulevat hyvin kuumiksi käytön aikana. Vaikka virta on katkaistu, kestää jonkin aikaa, ennen kuin lamput jäähtyvät - varo ettet polta itseäsi! Anna lamppujen jäähtyä ennen niiden vaihtamista. 1 Nosta vähän lampun suojusta. 2 Työnnä lampun suojus laitteen keskikohtaan. 1 Poista lampunrengas varovasti tarkoitukseen sopivalla työkalulla Vaihda viallisen lampun tilalle uusi, tyypiltään ja teholtaan samanlainen lamppu (katso tyyppikilpi). 3 Vaihda viallisen lampun tilalle uusi, tyypiltään ja teholtaan samanlainen lamppu (katso tyyppikilpi). 4 Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen. 5 Kytke virta taas päälle asettamalla pistotulppa pistorasiaan tai kiinnittämällä sulake tai kytkemällä sitä vastaava automaattisulake päälle. HUOMAUTUS: Jos valaistus ei toimi, tarkista, onko lamput kiinnitetty oikein. 61

Gaggenau Brugs- og montagevejledning. Emhætten AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Brugs- og montagevejledning. Emhætten AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Brugs- og montagevejledning Emhætten AW 280190/280120 AW 281190/281120 Fig. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Indhold Brugsvejledning Montagevejledning Arbejdsfunktioner 4 Aftrækcirkulation 4 Luftcirkulation

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

DHI 625 H / 635 H / 632 L / 635 L. da Brugs- og montagevejledning

DHI 625 H / 635 H / 632 L / 635 L. da Brugs- og montagevejledning DHI 625 H / 635 H / 632 L / 635 L da Brugs- og montagevejledning Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de Bosch Info-Team: de Tel. 01 80/5 30 40 50 (E 0,14/Min. DTAG) da side 42 54 Abb. 1 GAS GAZ KAASU

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU AI

Din brugermanual GAGGENAU AI Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Gaggenau Brugs- og montagevejledning. Emhætten AI AI

Gaggenau Brugs- og montagevejledning. Emhætten AI AI Gaggenau Brugs- og montagevejledning Emhætten AI 280120 AI 281120 Fig. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Indhold Brugsvejledning Montagevejledning Arbejdsfunktioner 4 Aftrækcirkulation 4 Luftcirkulation 4 Coanda-effekt

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Sidan 03 19 no Side 20 36 fi Sivu 37 53 da Side 54 70 Fig. 1 GASS

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Bruks- och installationsanvisning Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Brugs- og monteringsvejledning

Bruks- och installationsanvisning Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Brugs- og monteringsvejledning S Bruks- och installationsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Brugs- og monteringsvejledning sv no fi da sv Sidan 03 17 no Side 18 32 fi Sivu 33 47 da Side 48 62 Fig. 1 GAS

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning

Da: Betjeningsvejledning Da: Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner skal afbrydes til emfanget, før det rengøres. Sørg for, at der ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Underlagt tekniske forandringer!

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Llano

Da: Betjeningsvejledning Llano Da: Betjeningsvejledning Llano Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF 1 3 5 2 4 6 1 Strøm kabel 2 Lys 3 Kabinet 4 Kantsug plader 5 Kontrol panel 6 Metal fedtfilter 7 Fjernbetjning 7 2 Kære kunde Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Sidan 03 17 no Side 18 32 fi Sivu 33 47 da Side 48 62 Fig. 1 GAS GASS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere