Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%."

Transkript

1 årsrapport 2010

2 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900 Nuuk Telefon: , Telefax: , Hjemmeside: A/S Nuuk, Grønland A/S-kapital 120 mio. kr. Ejerforhold Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Bestyrelse Martha Labansen, formand Kristian Lennert, næstformand Bent Østergaard Claus E. Nielsen Ole Frie Efraim Tittussen* Jens Peter Berthelsen* Mariane Hansen* * Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode Direktion Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO) Executivegruppe Ledergruppe John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO) Niels Clemensen, Chief Development Officer (CDO) Jesper Balthazar-Christensen, administrerende direktør, Royal Arctic Logistics A/S Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice og administrerende direktør, Arctic Base Supply A/S* Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation og marketing Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab * Administrerende direktør i Arctic Base Supply A/S i perioden 1/ til 28/

3 årsrapport 2010

4 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Årets resultat 6 Nye skibe 7 Sejlplan Fragtrater 7 Olie- og valutakurstillæg 7 Ændringer i bestyrelse og ledelse 7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 8 Forventninger til Risici 10 Forretningsgrundlag 11 Markedet 11 Godsmængder 11 Island 12 Regularitet 12 Royal Arctic Lines flåde 13 Samfundsansvar Corporate Social Responsibity 13 Klima, miljø, sikkerhed 14 Samfundsengagement 15 Medarbejdere 15 Trivselsundersøgelse 15 Kompetenceudvikling 15 Elever 16 Royal Arctic Line koncernen 17 Royal Arctic Linietrafik 18 Royal Arctic Havneservice 19 Royal Arctic Bygdeservice 20 Royal Arctic Logistics 21 Associerede selskaber 22 Ledelsespåtegning 23 Den uafhængige revisors påtegning 23 Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S 23 Ledelsens ansvar for årsrapporten 23 Revisors ansvar og den udførte revision 23 Konklusion 24 Regnskabspraksis 24 Regnskabsgrundlag 24 Generelt om indregning og måling 24 Koncernregnskabet 25 Resultatopgørelsen 26 Balancen 28 Resultatopgørelse 29 Aktiver 30 Passiver 31 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 44 Corporate Governance i Royal Arctic Line 2

5 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DKK mio. Resultat Samlede indtægter Driftsresultat Finansiering netto (1) (2) (6) (6) (10) Årets resultat før skat Årets resultat Udbytte Balance Balancesum Nettoarbejdskapital (16) Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (22) 74 (143) (68) (26) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (10) (12) (47) (76) (97) Ændringer i likvider (124) (28) 1 Likviditet ved årets udgang Nøgletal * Overskudsgrad (%) 5,0 3,1 1,8 5,0 10,5 Afkastningsgrad (%) 5,8 3,6 2,2 5,3 10,3 Forrentning af egenkapitalen (%) (ROE) 6,5 4,5 1,6 5,9 15,2 Soliditetsgrad (%) 61,6 59,5 55,6 52,5 51,3 Afkast af investeret kapital (%) (ROIC) 10,0 4,8 2,7 6,5 12,3 Gearing af driftsaktiver 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Definitioner af nøgletal Arbejdskapital = Omsætningsaktiver kortfristet gæld Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Forrentning af egenkapitalen (ROE) = Soliditetsgrad = Afkast af investeret kapital (ROIC) = Gearing af driftsaktiver = Resultat før finansielle poster X 100 Samlede indtægter Resultat før finansielle poster X 100 Samlede aktiver Årets resultat eksklusiv minoritetsinteresser X 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo X 100 Samlede aktiver Resultat før finansielle poster X 100 Gennemsnitlig værdi af ikke rentebærende nettoaktiver Ikke rentebærende nettoaktiver Egenkapital ultimo 3

6 Langsigtede løsninger og nye udfordringer har kendetegnet 2010 i Royal Arctic Line. To datterselskaber blev til et, da Royal Arctic Linieagentur og Arctic Container Operation blev lagt sammen til Royal Arctic Logistics. En forlængelse af basishavnsaftalen med Aalborg Havn er faldet på plads. Endnu et nyt selskab, Arctic Base Supply, der servicerer den spirende olieindustri i Grønland, har været gennem sit første leveår. Samlingen af kompetencerne fra Danbor Service og Royal Arctic Line har vist sin styrke. I 2010 har tendensen fortsat været, at godsmængderne til Grønland ikke helt har nået det forventede niveau. En tilpasning har været nødvendig, og for at komme styrket ud af de vanskelige udfordringer har Royal Arctic Line i 2010 intensiveret arbejdet med at nå de strategiske mål for at trimme driften. Projekt Ninngarut har til formål at finde varige effektiviseringer og besparelser. Dette er en vanskelig, men nødvendig opgave. Derfor skal der lyde en stor tak til alle medarbejdere for en stærk og helhjertet indsats. Royal Arctic Line er således godt rustet til at møde de kommende års udfordringer. I december besluttede Royal Arctic Line at selskabet i 2011 og 2012 bygger fem nye skibe, som alle vil medvirke til at sikre forsyningssikkerheden af Grønland. Martha Labansen Bestyrelsesformand Jens Andersen Administrerende direktør Royal Arctic Line A/S Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession på al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund. Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygde service sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i Grønland. Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg. Al søfragt til og fra Grønland går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad angår gods fra Nordamerika. Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads, logistik løsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. 4 Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100% ejet af Grønlands Selvstyre.

7 Ledelsesberetning Året 2010, som er Royal Arctic Lines 18. driftsår, blev et år præget af forandringer og udfordringer, samt et år hvor der er taget nogle langtrækkende beslutninger. Desværre viste kerneforretningen den koncessionerede del af besejlingen af Grønland fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling. Årets resultat blev 41 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring på ca. 15 mio. kr. i forhold til det udmeldte ved halvårsmeddelelsen. Efter skat blev resultatet 29 mio. kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Det forbedrede resultat er sammensat af forskellige faktorer. Herunder en fortsat målrettet indsats for at følge koncernens strategi om at tilpasse omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau, og at indtægterne steg som resultat af øgede aktiviteter og nye forretningsområder. Set i lyset af beslutningen om betydelige investeringer i nye skibe, og deraf følgende økonomiske forpligtelser, indstilles der til ikke at udbetale udbytte. De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kbm. i 2010 imod kbm. i Der ligger store udsving til grund for den samlede stigning i godsmængderne. Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med ca kbm., og samtidig registreredes et fald i de interne mængder på kbm. i forhold til Stigningen kan noteres i mængderne fra Grønland og på projekt gods, som steg med henholdsvis kbm. og med kbm. i forhold til De samlede koncessionerede fragtindtægter udgjorde 561 mio. kr. i 2010 imod 550 mio. kr. i Ikke-koncessionerede indtægter udgjorde 200 mio. kr. i 2010 imod 170 mio. kr. i Der er indgået aftale med Aalborg Havn frem til 2022, som indebærer, at Aalborg vil være basishavn i Danmark for gods til og fra Grønland. Ligeledes er der indgået aftale om etablering af nyt pakhus og kontorfaciliteter, som forventes klar til indflytning i andet halvår af Med forventning om at opnå en forbedret udnyttelse af kapacitet, faciliteter og organisationen i Aalborg er datterselskabet Royal Arctic Logistics, som er et 100% ejet datterselskab, etableret i Aalborg. Aktiviteterne i de to, nu afviklede datter selskaber i Aalborg, Arctic Container Operation og Royal Arctic Linieagentur er lagt sammen i det nye selskab. I december 2010 indgik Royal Arctic Line aftaler med det tyske P+S Werften i Stralsund om bygning af fem nye specialskibe. Leveringen af de nye skibe forventes at ske successivt i andet halvår af Med levering af de nye skibe vil alle nuværende bygdeskibe blive udfaset. Endvidere forventes det at Pajuttaat og Arina Arctica udfases. Den endelige bekræftelse på kontraheringen af nybygningerne skete reelt i januar 2011 med indgåelse af en 20-årig kontrakt med Selvstyret om bygdebesejling, samt Selvstyrets accept af den anbefalede finansiering af nybygningerne med den tyske bank KfW IPEX. For Royal Arctic Bygdeservice blev 2010 endnu en milepæl. I tæt samarbejde med Selvstyret er der udarbejdet en 20-årig aftale om besejlingen af bygderne, og dermed faldt grundlaget for investeringen i nye bygdeskibe på plads. Grundlaget blev først vedtaget med finansloven for 2010, og siden bekræftet med vedtagelsen af finansloven for Aftalen blev endelig godkendt og underskrevet af Selvstyret i januar Indtil de nye skibe forventes leveret i slutningen af 2012, vil bygderne blive besejlet med den eksisterende tonnage. For Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og Royal Arctic Line, blev 2010 endnu et udfordrende år. Transportkommissionen skriver i en delbetænkning, at AUL ud fra et kommercielt synspunkt bør nedlægges, men at det i sidste ende er en politisk beslutning. Politisk var der ikke flertal herfor, og Naalakkersuisut besluttede derfor at afvente, at spørgsmålet behandles af Inatsisartut. Selskabets driftsresultat for 2010 blev på 0 kr., idet et underskud på 3,3 mio. kr. blev dækket af en underskudsgaranti på op til 6,8 millioner, afgivet af Grønlands Selvstyre. For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor Service og Royal Arctic Line, var 2010 selskabets første driftsår. Selskabets målsætning er at være leverandør til de olieselskaber, der opererer i Grønland. ABS har indgået en flerårig aftale med selskabet Cairn, og der arbejdes derudover på at assistere kommende aktører. Aktiviteterne i 2010 har været meget positive, og samspillet mellem Danbor Service og Royal Arctic Line, med hver deres kompetencer, har vist sig at være bæredygtigt. En af de største udfordringer for at fastholde aktiviteterne i Grønland er muligheden for at tilbyde egnede havnefaciliteter. Behovet for yderligere plads i flere grønlandske havne er velkendt. Naalakkersuisut nedsatte i slutningen af 2009 en transportkommission, som har spørgsmålet om havne i Grønland med i kommissoriet. Kommissionens rapport forventes offentliggjort i første kvartal af Royal Arctic Lines udviklingsafdeling har gennem 2010 arbejdet med eksisterende samt potentielle, nye forretningsområder herunder olie- og råstofområdet. Besejlingen af Antarktis, som der blev indgået aftale om i 2009, er også i 2010 gennemført med succes. Der er klare tegn på øget interesse for olie og olieefterforskningen i Grønland og de beslægtede serviceerhverv, mens mineralsektoren i 2010 fortsat har været præget af meget 5

8 6 begrænset udvindingsaktivitet, men en del efterforskningsaktivitet har været året, hvor der er taget store og langtrækkende beslutninger om forsyningssikkerheden. Samtidig har nye aktiviteter bidraget væsentligt til selskabets resultat. Der forventes på kort sigt ikke væsentlige ændringer i godsmængderne, hvilket betyder, at der også i 2011 vil være stærkt fokus på tilpasning af omkostningerne til aktivitetsniveauet. Den lagte strategi for interessenter, trimning og udvikling, som har vist sin styrke i 2010, vil fortsat blive fulgt. Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2010 viser et overskud før skat og minoritetsandele på 41 mio. kr. og 29 mio. kr. efter skat, sammenlignet med et overskud i 2009 før skat på 23 mio. kr. og efter skat 19 mio. kr. Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men primært en større omsætning og forbedret indtjening på ikke-koncessionerede indtægter. Driftsomkostningerne i 2010 udgør 746 mio. kr. mod 722 mio. kr. i De væsentligste stigninger omfatter skibenes omkostninger, terminaldrift og administration. Omkostningen til bunkers, som hører under skibenes omkostninger, er forøget med 15,7 mio. kr. som følge af stigende priser, målt i danske kroner. De forøgede omkostninger til bunkers er til dels modsvaret af stigende indtægter fra olie- og valutakurstillægget. Imidlertid foregår reguleringen af tillægget i forhold til markedspriserne bagud, hvilket medfører en saldo til senere opkrævning, som ved udgangen af 2010 udgjorde 5,6 mio. kr. Saldo til senere opkrævning ved årets begyndelse udgjorde fire mio. kr., og forskellen på 1,6 mio. kr. fra årets begyndelse til årets slutning er ikke indregnet i omsætningen. De øgede omkostninger til terminaldrift knytter sig til den forøgede omsætning. Omkostninger til administration er fra 2009 til 2010 steget med ca. 6 mio. kr., især som følge af ekstraordinære konsulentydelser samt større aktiviteter på en række områder. Afskrivninger er faldet med ca. 4 mio. kr. i forhold til 2009, idet skibene nu i det væsentligste er færdigafskrevet, bortset fra Mary Arctica. Resultatet for associerede selskaber bidrager positivt med en forbedret indtjening på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til Renteudgifter, netto, udgør ca. 0,5 mio. kr., hvor den tilsvarende post i 2009 var en nettoudgift på ca. 1,6 mio. kr. Forbedringen hidrører primært fra en generelt forbedret likviditet. Koncernresultatet er ca. 15 mio. kr. over det niveau, som er indikeret i halvårsmeddelelsen, hvilket især skyldes en stigning i aktivitetsniveauet i slutningen af året. Koncernens samlede indtægter udgør 831 mio. kr. (789 mio. kr. i 2009). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 561 mio. kr. (550 mio. kr. i 2009), fordeler sig med 67% (68% i 2009) på transport til Grønland, 21% (20% i 2009) på transport fra Grønland og 12% (12% i 2009) på transport internt i Grønland. Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 200 mio. kr. (170 mio. kr. i 2009) eller 24% af den samlede nettoomsætning (22% i 2009). Andre driftsindtægter udgør i mio. kr. (70 mio. kr. i 2009) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. Koncernens nettoarbejdskapital udgør 222 mio. kr. i 2010 (145 mio. kr. i 2009). Den positive udvikling skyldes især reduceret investeringsaktivitet. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er negativ med 21 mio., hvorimod den tilsvarende post i 2009 var positiv med 74 mio. Den positive pengestrøm fra investeringsaktivitet i 2009 skyldtes tilbageførsel af ratebetaling vedrørende det aflyste skibsbygningsprogram. Øvrig investeringsaktivitet i 2010 omfatter primært investering i modificering af skibe og rullende materiel til havnene. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 249 mio. kr. (181 mio. kr. i 2009). Stigningen i likvide midler kan, udover det positive likviditetsbidrag fra driften i 2010, henføres til tilbagebetaling af byggerate vedrørende aflyste skibsbygninger. Egenkapitalen ved udgangen af 2010 udgør 439 mio. kr. (410 mio. kr. i 2009). Royal Arctic Lines soliditet udgør 61,5% ved udgangen af 2010 mod 59,5% ved udgangen af Nye skibe Gennem hele 2010 har Royal Arctic Line arbejdet med et nybygningsprogram, herunder udvælgelse af værft og sikring af finansiering. I december 2010 godkendte bestyrelsen et samlet nybygningsprogram på fem nye skibe, som skal bygges på tyske P+S Werften. En grundig udvælgelsesproces viste, at dette værft tilbød den bedste kombination af pris, kvalitet, faciliteter, leveringstid og finansieringsmuligheder. Den samlede ordre omfatter et containerskib af Mary-klassen, med enkelte modifikationer, på 606 TEU (TEU=containermål - Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver 108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen. De nye skibe vil være med til at sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af bygdebesejlingen. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line

9 kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke-koncessionerede områder. Sejlplan 2010 Sejlplanen for 2010 var baseret på en 10/11 dages anløbsfrekvens i første kvartal, samt en frekvens med ugentlige anløb resten af året, da erfaringen fra både 2008 og 2009 viser lave godsmængder i første kvartal. Den ændrede sejlplan medvirkede til at minimere den negative effekt af det lave aktivitetsniveau. Men samtidig viste den ændrede sejlplan sig vanskelig at håndtere for en række større kunder, og i 2011 sejles med en ugentlig frekvens hele året. For at kompensere for det lave omsætningsniveau forlænges sejltiden mellem Aalborg og Grønland med et døgn, hvilket giver besparelser i brændstofforbruget. Fragtrater Der har ikke været ændringer i fragtraterne i 2010, men Naalakkersuisut har godkendt at fragtraterne fra 1. februar 2011 hæves med 1,5%. Samtidig indføres et investeringsbidrag til finansiering af ny tonnage til bygdebesejlingen. Investeringsbidraget vil i 2011 være på 3,1%. Olie- og valutakurstillæg Per 1. januar 2010 var olie- og valutakurstillægget 8%. Prisudviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget reguleres i overensstemmelse hermed, hver anden måned. Tillægget har i 2010 svinget mellem 8% og 13%. Pr. 1. januar 2011 er olie- og valutatillægget 11%. Ændringer i bestyrelse og ledelse Ved generalforsamlingen i 2010 udtrådte direktør Tage D. Lennert af bestyrelsen i Royal Arctic Line. Udviklingschef Niels Clemensen blev udnævnt til underdirektør i Royal Arctic Line med titel af udviklingsdirektør pr. 1. maj Kommunikationschef Jakob Strøm indtrådte i ledergruppen pr. 1. maj Økonomidirektør Lars Thorup fratrådte 31. juli 2010, og blev afløst af Bent Ole Baunbæk som tiltrådte 1. august Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 7

10 Forventninger til 2011 Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således bestemt af de transporterede mængder, og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunk turerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt politiske og økonomiske udgivelser offentliggjort af Naalakkersuisut, herunder Økonomisk Råds årsrapport, indikerer et aktivitetsniveau i Grønland i 2011 på niveau med Det er således forventningen, at godsmængderne til Grønland i 2011 vil være på niveau med Sejlplanen for 2011 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens hele året, da erfaringen fra 2010 viser et udpræget kundeønske om ugentlige anløb. Den negative effekt af det lave aktivitetsniveau, ikke mindst i første kvartal, forventes minimeret af besparelser på driften, samt ændret mønster for losning og lastning i Aalborg, som tillader skibet et ekstra døgn til rejsen mellem Danmark og Grønland stort set uden at ændre kundernes ind leveringsfrist. Dermed kan der spares bunkersforbrug ved at sejle med reduceret fart. De seneste års tendenser til ændringer i issituationen følges nøje i Royal Arctic Line. I 2011 vil servicen til Østkysten blive udvidet med mindst to anløb samt et vinteranløb, hvis dette lader sig gennemføre. Pajuttaat placeres i Diskobugten i første kvartal af 2011, og vil, kombineret med en forlænget feedersejlads, udføre anløb af alle de byer og bygder, det er muligt at nå afhængig af issituationen. Olieindustrien udviser fortsat stor interesse for Grønland, og der forventes et stigende aktivitetsniveau i sektoren i 2011, ikke mindst med forberedelsen af nye boringer i de kommende år. Arctic Base Supply indgik i foråret 2010 en tre-årig kontrakt om logistikservice med det skotske olieselskab Cairn Capricorn Greenland Ltd. Olieselskabet gennemførte i 2010 tre ud af fire planlagte efterforskningsboringer vest for Diskoøen, og forventer i 2011 at gennemføre et lignende boreprogram ved Vestgrønland. Aktiviteterne omkring olieboringer forventes samtidig at give afsmittende omsætning i koncernens øvrige selskaber. Nedgangen i aktiviteterne inden for minedrift fortsatte gennem 2010, hvor miner blev afviklet. Der er fortsat store forventninger til sektoren på lang sigt, men i 2011 forventes fortsat moderat udvikling på Royal Arctic Lines ydelser til sektoren. Samlet set skønnes et resultat i 2011 i niveauet 40 til 45 millioner kroner efter skat i Royal Arctic Line A/S. Det meget positive, forventede resultat er et enkeltstående tilfælde og indtræffer som konsekvens af, at der i 2011 ikke længere er afskrivninger på den gamle flåde, og at der først afskrives på nybygningsprogrammet de efterfølgende år. Det positive resultat vil samtidig medføre betydelige skatteindbetalinger til det grønlandske samfund i Pengestrømme fra driftsaktivitet ventes også i 2011 at være positive. Bortset fra nybygningerne, der har en særskilt finansieringsplan, vil afdrag på gældsforpligtelser og årets investeringer blive finansieret af den løbende drift. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for Strategi Royal Arctic Lines strategi, Naleraq 2015, fastsætter mål for, hvordan koncernen fortsat kan sikre et tilstrækkeligt afkast til ejeren, samtidig med at priser og service er på et konkurrencedygtigt niveau, og udføres til det grønlandske samfunds tilfredshed. Efter strategien blev opdateret i 2009, har hele koncernen i 2010 arbejdet med at gøre strategiens mål til en del af hverdagen. Naleraq 2015 hviler på tre søjler: Interessenter En tæt kontakt til ejer og kunder er en forudsætning for, at Royal Arctic Line kan honorere forpligtelserne i koncessionen samt de krav og behov, der kommer fra det grønlandske samfund. 8 Drift Koncernens strategiske indsatser på drift af kerneforretning skal fastholde omkostningsbevidsthed samt optimere forretningsgange og it-infrastruktur. Udvikling På længere sigt kan en trimmet drift kun i begrænset omfang skabe de resultater til ejer og samfund, som Royal Arctic Line har som mål. Derfor handler en væsentlig del af Royal Arctic Lines strategi om vækst og udvikling af ikke- koncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder.

11 Risici Royal Arctic Line arbejder i et geografisk afgrænset marked, som er kendetegnet ved stabile efterspørgselsmønstre og en markedsmæssig beskyttelse af kerneforretningen i henhold til en koncession. Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i grønlandske og danske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Beløbene, der er opført i balancen, svarer til den maksimale risiko. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter rente-swaps samt i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større danske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Vision Royal Arctic Line er en koncern, der leverer transportløsninger til rette pris og kvalitet, og vil alene eller sammen med andre tilføre det grønlandske samfund væsentlige indtægter. 9

12 Forretningsgrundlag Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession til at drive linjefart til, fra og mellem byerne i Grønland, samt mellem Grønland og Reykjavik, Aalborg og en række oversøiske destinationer. Med koncessionen følger en række betingelser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer på både Vest- og Østkyst. Selvstyret kan også forpligte Royal Arctic Line til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med transport af gods og passagerer jævnfør Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni Royal Arctic Lines fragttarif bygger på et ensprissystem, så prisen for søfragt er ens for alle byer. Naalakkersuisut har endvidere vedtaget, at prisen for sydgående gods ud af Grønland skal være lavere end for nordgående gods til Grønland. Naalakkersuisut godkender fragtpriserne. Royal Arctic Line drives på forretningsmæssige vilkår. Det indebærer ifølge koncessionsforpligtelsen, at afkastet på den investerede kapital som minimum skal sikre selskabets langsigtede konsolidering. Godsmængder i kbm til følgende grønlandske byer Aasiaat Ilulissat Maniitsoq Nanortalik Narsaq Nuuk Paamiut Qaqortoq Qasigiannguit Sisimiut Tasiilaq Upernavik Uummannaq 10 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland km. Langs kystlinjen, som er km, ligger 18 byer, ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne er placeret på Vestkysten. Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet generelt dækket af is om vinteren, og forsyninger skal flyves ind i tre til seks måneder af året. Der bor ca mennesker i hele Grønland, heraf ca i bygderne. I den mindste bygd, som anløbes af Royal Arctic Bygdeservice, bor 32 personer, mens Nuuk med sine indbyggere er den største by i landet, og den eneste by med over indbyggere. Mange grønlandske byer er således så små, at de ikke umiddelbart har et godsbehov, der retfærdiggør hyppige skibsanløb. Koncessionens krav om forsyningssikkerhed og hyppige anløbsfrekvenser er derfor en af forudsætningerne for de små samfunds fortsatte drift og udvikling. Kilde:

13 Markedet Som følge af koncessionen har Royal Arctic Line en markedsandel på 100% for almen containeriseret godstransport til søs i Grønland. Rederiet forsyner alle byer og bygder i Grønland. Qaanaaq Importen er meget påvirket af bygge- og anlægssektoren, der tegner sig for omkring en fjerdedel af godsmængderne til Grønland. En anden væsentlig faktor for importen er befolkningsudviklingen og dermed godsmængderne til fødevare- og detailbranchen. Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Eksporten består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør halvdelen af alle eksporterede godsmængder. Ændringer i den politisk besluttede TAC (Total Allowed Catch) har derfor direkte konsekvens for de sydgående godsmængder. Sisimiut Maniitsoq Tasiilaq Aalborg Nuuk Reykjavik N Q a N aq r s a an o q or r to ta q lik Paamiut De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig hovedsageligt til fiskeri og transport af øl og vand, der tappes i Nuuk, distribueres til kysten, og efterfølgende returneres emballagen til Nuuk. Udviklingen i godsmængderne er betinget af den generelle udvikling i det grønlandske samfund. Rederiet er derfor sårbart overfor større udsving som eksempelvis virkningerne af finans krisen. Som konsekvens har Royal Arctic Line iværksat udvikling af ikke-koncessionerede forretningsområder. Godsmængder De samlede godsmængder for 2010 steg med 2,4% i forhold til Der er dog store forskelle på udviklingen i de enkelte hovedgrupper og på de forskellige fragtveje. Det nordgående koncessionsgods faldt med ca. 2%. Det nordgående ikke-koncessionerede gods steg med 220% fra kbm. til kbm., men udgør fortsat under fire procent af de samlede godsmængder. Feeder Nordvest Atlantøst Atlant Østkyst Island Forbindelsen til og fra USA, Canada og Island fortsatte i De samlede godsmængder på forbindelsen udgjorde i kbm. Islandske Eimskip, hvis skibe besejler ruten fra USA og Canada til Island, sejler i en 28 dages rotation. Royal Arctic Line anløber Reykjavik kort tid efter Eimskips skib har losset godset fra USA og Canada. Royal Arctic Line anløber derved med fire til seks ugers frekvens. Godset bliver herefter sejlet direkte til Grønland. Det sydgående koncessionsgods steg med ca. 6%. De interne godsmængder er faldet med ca. 9%. Godsmængder 1,000, ,000 Internt i Grønland Fra Grønland 600,000 Projektgods Til Grønland 400, ,

14 Regularitet, anløb til tiden Procent Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Regularitet Hårdt vejr, storis samt i mindre grad tekniske problemer kan påvirke rederiets regularitet. I 2010 var Royal Arctic Lines præcision i forhold til mastersejlplanen i gennemsnit 76% (81% i 2009). Storis, dårligt vejr i sensommeren og behov for ekstraordinær dokning af Arina Arctica i december er hovedårsagerne til nedgangen. Royal Arctic Lines flåde Royal Arctic Lines flåde er designet til de arktiske og markedsmæssige betingelser, som kendetegner Grønland. Flåden består af ti transportskibe, der hver især er specialdesignet til deres opgave. Containerskibene Rederiets fem største atlant- og feederskibe er af højeste, baltiske isklasse og specialfremstillet med højt fribord for at kunne sejle i arktiske farvande. Samtlige skibe er udstyret med kraner, og suppleret med rederiets pramme kan den samlede flåde operere stort set alle steder i Grønland uanset anløbsforhold. Naja Arctica og Nuka Arctica er på hver 782 TEU, og sejler i fast rutefart mellem Aalborg og Grønland. Skibene er fra midten af 1990 erne, og forventes at have en restlevetid på 5-7 år. Mary Arctica er på 588 TEU, og sejler dels mellem Aalborg og Grønlands øst- og vestkyst. Skibet er meget fleksibelt og har i november og december 2010 været udchartret til opgaver ved Antarktis. Irena Arctica på 424 TEU og Arina Arctica på 283 TEU, kan anløbe de fleste byer i Grønland på både Øst- og Vestkysten. Skibene losser med specialpramme og lastbiler de steder, hvor der ikke findes havnefaciliteter. Pajuttaat transporterer hovedsageligt stykgods og enkelte containere. Skibet er fra 1979 og oprindeligt bygget til at sejle med stykgods og i mindre omfang frysegods. Bygdeskibene Angaju Ittuk, Aqqaluk Ittuk, Anguteq Ittuk og Johanna Kristina er alle mindre stykgodsskibe med en kapacitet på mellem 220 og 320 kubikmeter. Skibene er bygget mellem 1960 og Skibenes alder er høj, og har i en årrække medført støt stigende vedligeholdelsesomkostninger. 12

15 Samfundsansvar Corporate Social Responsibity Royal Arctic Line har gennem mange år engageret sig i det grønlandske samfund blandt andet med et omfattende udbud af uddannelser og sponsorater til både den frivillige indsats for børn og unge samt sports- og kulturlivet i Grønland. Hvad angår miljø er rederiet altid ajour med gældende lovgivning og tilstræber at indrette arbejdsrutiner og anvende materiel så skånsomt for miljøet som muligt. I 2011 udarbejdes en samlet CSR-strategi for Royal Arctic Line. Selvom der fortsat arbejdes med en færdiggørelse, så er de første resultater af det strategiske arbejde allerede synlige. I slutningen af 2010 indgik Royal Arctic Line sin første strategiske partnerskabsaftale med en frivillig børneorganisation, Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv. Den endelige partnerskabskontrakt udarbejdes i begyndelsen af Samtidig forventer Royal Arctic Line at indgå mindst et yderligere strategisk partnerskab med en frivillig organisation i Klima, miljø, sikkerhed Det arktiske miljø er meget sårbart. Royal Arctic Lines selskaber er bevidste om deres ansvar for at skåne miljøet i videst mulig omfang. Det sker ved at tilrettelægge arbejdsrutinerne, så de negative klima- og miljøpåvirkninger er mindst mulige. Den grønlandske basishavn i Aalborg er kvalitetscertificeret efter ISO 9001, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS I 2011 er det et strategisk mål for Royal Arctic Line at certificere en række af de største grønlandske havne efter samme standarder. CO 2, SO X og NO X Royal Arctic Line følger forskning og udvikling, der kan reducere energiforbrug og udledningen af CO 2, SO x (svovlilte) og NO x (kvælstofilte). I forhold til skibe i konventionel fart er mulighederne for at mindske CO 2 -forbruget på Royal Arctic Lines skibe begrænsede, da aktuelle tiltag med hensyn til at reducere CO 2 -udledningen gennem optimering af skibsdesign, stålkonstruktioner og materialer ikke umiddelbart er optimale i arktiske områder af hensyn til søsikkerheden under ishavssejlads. Royal Arctic Line følger dog udviklingen indenfor dette område, og vil benytte gennemprøvet teknologi i det omfang, det er muligt. Slow Steaming /reduceret fart Den meste effektive form for brændstofsbesparelse er, at skibene sejler lidt langsommere end den normale marchfart. Royal Arctic Line har igen i 2010 benyttet slowsteaming i det omfang vind- og strømforhold tillader det. I 2011 betyder ændringer i sejlplanen, at mulighederne for slowsteaming øges, da sejltiden mellem Danmark og Grønland kan øges som følge af ændrede arbejdsrutiner på havnen i Aalborg. 13

16 Lovgivning Søfart reguleres på tre niveauer. International, regional og national lovgivning. Mens der endnu ikke er internationale lovbestemte begrænsninger i udledningen af CO 2, så findes der både internationale samt eu-regler for udledning af SO x og NO x. Dette reguleres i Marpol-konventionerne, som også regulerer reglerne for bortskaffelse af affald og spildevand. SOLAS-konventionerne vedrører maritime sikkerhedsspørgsmål som skibskonstruktion, navigation og redningsudstyr. Marpol- og SOLAS-konventionerne er indarbejdet i skibenes rutiner, og nye tiltag indarbejdes løbende. Herudover fokuserer rederiet på udvidet vedligehold af skibenes brænd-oliesystemer for at sikre en optimal forbrænding, som igen medvirker til at reducere udledningen. Sikkerhed Den internationale søfartsorganisation, IMO s, sikkerheds- og miljøbeskyttelsessystem, ISM, blev implementeret på Royal Arctic Lines skibe i I systemet indgår et krav og en målsætning om rutiner for miljøbeskyttelse. Alle skibe og havne lever ligeledes op til International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Både havne og skibe bliver løbende kontrolleret, dels af Søfartsstyrelsen, dels ved interne audits. Begge dele gennemføres mindst en gang om året. Samfundsengagement Sponsorprogrammet i Royal Arctic Line er en hjørnesten i Royal Arctic Lines samfundsengagement. Hovedvægten er lagt på sponsorater af søfragt indenfor Royal Arctic Lines rutenet og kun kontantbeløb i meget lille omfang. Det tilstræbes at fordele sponsormidlerne inden for de tre hovedsøjler: Børn og unge, kultur og sport samt socialt udsatte. Royal Arctic Line sponserer alt lige fra ganske små begivenheder med små godsmængder til store events. Største sponsorat i 2010 var GM i qajaq, hvor der blev sponseret fragt af kajakker til en fragtværdi af godt kroner. I 2010 har koncernen uddelt fragt- og kontantsponsorater til en værdi af kroner. Sponsoraterne er fordelt med 31% til børn og unge, 42% til sport og kultur og 27% til socialt udsatte. Ambassadører Partnerskabsaftalen med Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv omhandler projektet Som ringe i vandet, der skal øge bevidstheden om vigtigheden af at forhindre seksuelt misbrug af børn. Ambassadører, som kan videreformidle budskaberne, er en essentiel del af projektet. Som en del af partnerskabsaftalen tilbydes alle Royal Arctic Lines medarbejdere i Grønland at blive uddannet som ambassadører, først i Nuuk og sidenhen i de byer på kysten, som projektet udbredes til. Farligt Gods Royal Arctic Line og havne har godkendelser og stor erfaring med at håndtere farligt gods i henhold til de internationale forskrifter i IMDG-code. CSR Greenland I 2010 var Royal Arctic Line med til at stifte samarbejdet CSR Greenland. Mange grønlandske virksomheder er i samme båd som Royal Arctic Line. CSR er både nyt og bestemt ikke nyt. Begrebet og det at arbejde strategisk og struktureret med området er nyt men mange grønlandske virksomheder har arbejdet med forskellige CSR aktiviteter som for eksempel medarbejdertrivsel, rummelighed, arbejdsmiljø og miljø i mange år. 14 CSR Greenland har fokus på forskellige aktiviteter, herunder: - At koordinere virksomhedernes frivillige indsats - At skabe opmærksomhed omkring CSR i Grønland gennem kurser, arrangementer og PR - At skabe et fora for erfaringsudveksling gennem netværk - At være kontaktpunkt for relevante internationale CSR-organisationer Kilde:

17 Medarbejdere Koncernen har i 2010 gennemsnitligt beskæftiget 795 medarbejdere mod 818 medarbejdere i Reduktionen i medarbejdertal skyldes flere faktorer. De tre primære faktorer har været sammenlægningen af de to tidligere selskaber i Aalborg, stor afgang af færdiguddannede elever, samt øget fokus på administrationen af antallet af medarbejdere, så genansættelser har kunnet undgås ved fratrædelser. Royal Arctic Line beskæftiger 247 maritime medarbejdere. Til lands beskæftiger koncernen 548 medarbejdere på 14 lokationer i Grønland og Danmark. Trivselsundersøgelse I slutningen af 2010 gennemførte Royal Arctic Line en trivselsundersøgelse blandt samtlige koncernens medarbejdere. Resultatet foreligger i begyndelsen af 2011 og vil udmønte sig i en række handlingsplaner. Kompetenceudvikling Royal Arctic Lines daglige drift og udvikling af forretningen på ikke-koncessionerede aktiviteter forudsætter, at koncernens medarbejdere besidder de kvalifikationer, der er nødvendige for at løse deres opgaver bedst muligt. For at imødekomme kravene arbejder rederiet målrettet på at skabe de bedste rammer for kompetenceudvikling for alle medarbejdere i koncernen. Der tilbydes blandt andet sprogundervisning, videregående erhvervsøkonomiske uddannelser samt kurser i håndtering af farligt gods, sikkerhedskurser og røgdykkerkurser. Naleraq 2015 har fokus på interessenter og en af rederiets vigtigste interessenter, er medarbejderne. For at kunne arbejde med udvikling og fastholdelse af medarbejdere, ønsker Royal Arctic Line at fokusere endnu mere på kompetenceudvikling. Det vil ske gennem et projekt der skal sikre optimal udnyttelse og udvikling af medarbejdernes ressourcer og potentialer. Projektet søsættes i løbet af Elever I 2010 modtog hele 20 elever et uddannelsesbevis efter endt uddannelse hos Royal Arctic Line. Den er den største samlede uddannelsesafslutning på et år. Ved udgangen af 2010 var antallet af elever derfor 63 (74 elever i 2009) svarende til 8,1% af de beskæftigede i koncernen (8,9% i 2009). Eleverne fordeler sig med 14 på de maritime uddannelser og 49 indenfor administration og drift. Royal Arctic Line er en af Grønlands største virksomheder, og rederiet ønsker at bidrage til samfundets udvikling gennem en bred vifte af uddannelsesmuligheder. En uddannelse hos Royal Arctic Line skal kvalificere til en karriere i rederiet og samtidig give mulighed for at søge karrieremuligheder i andre virksomheder. Alle medarbejdere i koncernen arbejder ud fra vores fælles værdisæt - Vi kommunikerer hurtigt og effektivt - Vi leverer høj kvalitet ud fra klare mål - Vi er loyale, engagerede og selvstændige Royal Arctic Line tilbyder følgende uddannelser - Skibsofficer - Skibsmekaniker - Terminalarbejder - Kontorassistent - Lager- og transportarbejder - Entreprenørmaskinmekaniker - Skibskok - Shippingmedarbejder - IT-supporter - Klejnsmed - Akademimerkonom - IT-administrator 15

18 Royal Arctic Line koncernen Royal Arctic Line A/S Nuuk Royal Arctic Logistics A/S 100%, Nuuk Royal Arctic Bygdeservice A/S 100%, Nuuk Arctic Base Supply A/S 50%, Nuuk Royal Arctic Tankers A/S 50%, Nuuk Arctic Umiaq Line A/S 50%, Nuuk Aalborg Stevedore Company A/S 67%, Aalborg Nordjysk Kombi Terminal A/S 50%, Aalborg Aalborg Toldoplag A/S 40%, Aalborg Royal Arctic Line koncernen består af en række divisioner, datterselskaber og associerede selskaber. De tilknyttede selskaber ejes i forskellige forhold af Royal Arctic Line og fremmede selskaber. Divisionerne indgår som en del af moderselskabet Royal Arctic Line A/S. Omsætningstallene, vist i det følgende under omtalen af de tilknyttede selskaber og divisioner, inkluderer eventuel intern omsætning, som er elimineret i årsrapporten. 16

19 Royal Arctic Linietrafik Divisionen er ansvarlig for den søværts trafik mellem Danmark, Island og en række byer i Europa, Nordamerika, Canada og Grønland samt mellem byerne i Grønland. Royal Arctic Linietrafik har ligeledes ansvaret for rederiets nybygningsprogram. Under divisionens ansvarsområde hører endvidere disponering af skibe og containerflåde, samt teknisk drift og vedligehold af koncernens skibe. Divisionen har gennemsnitligt beskæftiget 216 personer (237 i 2009), hvoraf de 176 var maritimt personale (190 i 2009). Mastersejlplan Royal Arctic Linietrafik udarbejder hvert efterår mastersejlplanen for det kommende år, hvorefter den sendes i høring hos store kunder. Der tages så vidt muligt hensyn til kunders specifikke ønsker og behov i fastlæggelsen af rutestrukturen. Mastersejlplanen er endvidere et af de vigtigste værktøjer for omkostningsstyringen i rederiet, og der er således fokus på både kapacitetsudnyttelse, bunkersforbrug, sejlede sømil samt infrastrukturelle og isrelaterede begrænsninger i udarbejdelse af sejlplanen. Specialkompetencer Forsyningen af Grønland fordrer, at Royal Arctic Linietrafiks maritime medarbejdere skal varetage en række komplicerede opgaver, som ikke vanligvis udføres af søfolk. Den grønlandske infrastruktur kræver høj fleksibilitet i forbindelse med lastning og losning, som i visse tilfælde foregår med pramme, specialfremstillede lastbiler og helikoptere. Disse ekspertiser har rederiet også anvendt til opgaver på Antarktis. Forventninger til 2011 Rederiets nybygningsprogram sættes i gang i Der bygges i alt fem skibe. Et skib af Mary-typen med en kapacitet på 606 TEU. To mellem-typer med en kapacitet på 108 TEU og to mindre skibe med en kapacitet på 36 TEU. De fem skibe vil blive leveret i Kundeundersøgelse Royal Arctic Kundeservice gennemfører i første halvår af 2011 en større kundetilfredshedsanalyse. De efterfølgende handlingsplaner skal medvirke til at opfylde det strategiske mål om tilfredse interessenter. 17

20 Royal Arctic Havneservice Divisionen driver havne-, gods- og containerterminaler og varetager på vegne af Grønlands Selvstyre den lokale havnemyndighed i 13 grønlandske byer. Disse steder fører divisionen endvidere tilsyn med havne- og kystfyr. Der har i gennemsnit været beskæftiget 283 personer i 2010 (288 i 2009). Serviceydelser Udover de koncessionerede forpligtelser tilbyder divisionen også ekspedition af trawlere, passagerskibe og krydstogt skibe. Divisionen arbejder tæt sammen med Arctic Base Supply og Royal Arctic Logistics om at udvikle serviceydelser inden for disse forretningsområder. Forventninger til 2011 Royal Arctic Havneservices medarbejdere varetager den daglige kontakt til rederiets kunder i Grønland. Antallet af kunder forventes at ekspandere i takt med udviklingen indenfor både olie- og mineindustri. For at sikre, at krav fra fremtidige kunder kan imødekommes bedst muligt, har divisionen fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling blandt andet indenfor sprog. I 2011 skal en række af de større grønlandske havne certificeres inden for kvalitetsledelse (ISO 9001) miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001). Certificeringen har dels til formål at understøtte koncernens mål, dels at leve op til internationale kvalitetskrav fra internationale partnere i for eksempel olie- eller mineralindustrien, der skal benytte havne i Grønland. 18 Specialkompetencer Kompetencekravene til divisionens medarbejdere er høje. De deltager ved pramlosninger og specielt vanskelige laste- og losseoperationer i hele landet.

21 Royal Arctic Bygdeservice Datterselskabet har ansvaret for godsbefordringen til, fra og mellem bygderne i Grønland samt passagerbefordring til bygder i Midtgrønland. Opgaven er baseret på en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre. I de isfri områder besejles bygderne hver 14. dag med gods og i Midtgrønland ligeledes hver uge med passagerer. Selskabets omsætning udgjorde 73 millioner i 2010 (73 millioner kroner i 2009). Heraf udgør 65 mio. kr. servicebidrag fra Grønlands Selvstyre. I 2010 har selskabet i gennemsnit beskæftiget 31 medarbejdere, hvoraf de 30 var maritimt personale som er ansat i Royal Arctic Line (36 medarbejdere, heraf 35 maritime medarbejdere i 2009). Shipmanagement, bemanding, regnskabsassistance og it-support udføres i henhold til serviceaftale med Royal Arctic Line. Nuværende flåde Royal Arctic Bygdeservice ejer fire bygdeskibe og indchartrer i højsæsonen et stykgodsskib. Endvidere udfører selskabet en del af passagertransporten gennem charteraftaler med private udbydere. De fire bygdeskibe har en høj alder. Det nuværende vedligehold af skibene er forbundet med store omkostninger, blandt andet fordi reservedele oftest skal specialfremstilles på grund af skibenes alder. Servicekontrakt Den nuværende aftale med Grønlands Selvstyre udløb ved årsskiftet. I forbindelse med selskabets nybygningsprogram er forhandlingen af en ny længerevarende servicekontrakt påbegyndt i 2009, og har været forhandlet gennem hele Servicekontrakten udgør grundlaget for finansiering af nybygninger til bygdebesejling. Finansloven for 2011 indbefatter mulighed for en længerevarende serviceaftale, og i januar 2011 blev en 20-årig aftale underskrevet. Royal Arctic Line har kontraheret fem nye skibe, og fire af skibene vil efter behov blive udchartret til Royal Arctic Bygdeservice til kostpris. Det foreslåede nybygningsprogram er fremtidssikret, og der er taget højde for, at fraflytningen fra bygderne fortsætter dels ved at reducere antallet af skibe, og dels ved at skibene har flere anvendelsesmuligheder. Skibene kan for eksempel, med simple modifikationer, bruges til SAR-beredskab, passagerbefordring, maritime skolestuer, flydende læge-, øjen- eller tandlægeklinikker m.m. Alle nybygninger vil have mulighed for at medtage 12 passagerer. Flåden er designet således at alle opgaver kan løses på den nuværende infrastrukturs betingelser, hvorfor større investeringer i nye kajanlæg i bygderne ikke er påkrævet. Passagersejlads i Midtgrønland Naalakkersuisut har ønsket at forlænge aftalen med Royal Arctic Bygdeservice om passagerbefordring i Midtgrønland indtil udgangen af 2012 på uændrede vilkår. Royal Arctic Bygde service og Arctic Umiaq Line har indgået en aftale, der betyder, at Arctic Umiaq Line bliver fast underleverandør af passagersejlads i Midtgrønland. Aftalen giver flere valgmuligheder for passagerer og kommer også en række private turbådsoperatører til gavn, da disse chartres til at udføre opgaven. Denne aftale sætter Royal Arctic Bygdeservice i stand til at koncentrere kræfterne om kernekompetencen fragt. Forventninger til 2011 Der forventes ikke de store ændringer i bygdebesejlingen i 2011, da indholdet i den nuværende serviceaftale danner grundlag for den kommende aftale. Dog vil der i vinterperioden være stationeret tonnage i Diskobugten som en konsekvens af de senere års ændringer i issituationen. Udover øget service til gavn for kunderne, giver det mulighed for løbende tømning af frysehuse. Ny flåde Royal Arctic Bygdeservice planlægger at begynde en delvis containerisering af bygdesejladsen når der leveres nye skibe til Royal Arctic Line. De to mindste af de nye skibe vil have en kapacitet på 36 TEU, mens skibene i mellemklassen vil have en kapacitet på 108 TEU. Designet af skibene sikrer, at containere kan benyttes i højere grad end tilfældet er i dag, uden at give køb på fleksibiliteten i forhold til mindre godsmængder. 19

22 Royal Arctic Logistics Datterselskabet Royal Arctic Logistics A/S blev dannet i 2010 på basis af de to tidligere datterselskaber Royal Arctic Linieagentur A/S og Arctic Container Operation A/S. Datterselskabet varetager Royal Arctic Lines interesser i Danmark og driver linje- og havneagentur i basishavnen i Aalborg, og speditionsvirksomhed i Grønland og Danmark. Selskabet driver en moderne havne-, gods- og container terminal i Aalborg Østhavn. Royal Arctic Logistics ejer 67% af Aalborg Stevedore Company, der udfører stevedoreopgaver, der ikke relaterer sig til grønlandstrafikken. I 2010 beskæftigede virksomheden i gennemsnit 167 medarbejdere (179 i de to tidligere selskaber tilsammen i 2009). Markedet I 2010 omsatte selskabet for 222 millioner kroner (225 millioner i 2009 samlet i de to tidligere selskaber). Faldet i godsmængder, som fulgte af finanskrisen, har haft stor indflydelse på omsætningen. Ikke-koncessionsrelaterede forretninger har kompenseret for nedgangen i godsmængderne. Spedition I fri konkurrence med andre udbydere tilbyder selskabet alle transportydelser. Royal Arctic Logistics primære speditionsmarked er Grønland, og i samarbejde med Royal Arctic Havneservice tilbydes service i 13 grønlandske havne. Derudover leverer selskabet globale transportydelser i samarbejde med et verdensomspændende agentnet. Udover speditionsydelser tilbyder denne del af Royal Arctic Logistics også logistikydelser til virksomheder med særlige krav, blandt andet trawlerservice, off-shore, lagerhotel og distribution. Selskabet fungerer ligeledes som havneagent for både forskningsskibe og størstedelen af de krydstogtrederier, der sejler til Grønland. Feederrute Det er et strategisk mål at udvikle nye forretningsområder, og Royal Arctic Logistics har i 2010, i samarbejde med Aalborg Havn A/S, etableret en feederrute med forbindelser til Gøteborg og Rotterdam. Certificeringer Royal Arctic Logistics er certificeret inden for kvalitetsledelse (ISO 9001) miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001). Derudover er selskabet ISPS-godkendt (International Ship and Port Facility Security-sikkerhedscertificeret). Virksomheden er ligeledes godkendt af Fødevaredirektoratet til opbevaring og håndtering af fødevarer i køle- og frysehus. Forventninger til 2011 Dannelsen af Royal Arctic Logistics var en udløber af en forlængelse af basishavnsaftalen mellem Royal Arctic Line og Aalborg Havn A/S til Forlængelsen betyder, at der nu er taget første spadestik til et nyt logistikpakhus og nye kontorfaciliteter, som Royal Arctic Logistics fremover vil leje sig ind i. De nye faciliteter giver mulighed for at optimere driften og samtidig udvide med nye forretningsområder. I 2010 har Royal Arctic Logistics som en del af den samlede koncerns Ninngarutprojekt, og som en del af sammenlægningen af de to virksomheder, haft stor fokus på optimering og effektivisering af arbejds processer. Disse effektiviseringer ventes at slå helt igennem i

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2012

Halvårsmeddelelse for 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Line A/S og Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Indholdsfortegnelse Beretning 2012 3 Halvårsregnskabet 3 Markedet 4 Forventninger til resten af 2012 4 Regnskabspræsentation

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2013

Halvårsmeddelelse for 2013 Halvårsmeddelelse for 2013 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Beretning 2013 2 Halvårsregnskabet 2 Forventninger til resten af 2013 3 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

HALVÅRS- MEDDELELSE 2015

HALVÅRS- MEDDELELSE 2015 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN HALVÅRS- MEDDELELSE 2015 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) ROYAL ARCTIC LINE A/S ER HELE GRØNLANDS

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2014

Halvårsmeddelelse for 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Beretning 2014 2 Halvårsregnskabet 2 Forventninger til resten af 2014 3 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Årsrapport 2011 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2017

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2017 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse 2017 2 Hoved- og nøgletal Set over en 3 årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal for 1. halvår: DKK

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2012 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2013 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland 2.670 kilometer. Langs kystlinjen, som er godt 40.000 kilometer lang, ligger 18 byer og ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2016

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2016 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse 2016 2 Hoved- og nøgletal Set over en 2-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal for 1. halvår: DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Reg. nr. 209.713 01.04.2014-30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Koncernoversigt 5 Selskabsoplysninger

Læs mere

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD 2 Udfordringer og forandringer 3 2014 i overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 8 Udvikling

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere