Model U-turn. en introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model U-turn. en introduktion"

Transkript

1 Model U-turn en introduktion 1

2 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling Implementering af Model U-turn Hvis du vil vide mere Udgivet af Center for Unge og Misbrug, U-turn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Materialet er samlet og redigeret af Dan Orbe. Medforfattere: Johanne Møller, Unna Madsen, Lotte Lyng Larsen og Dirch Bacher, Center for Unge og Misbrug. Grafisk tilrettelæggelse: D-Grafisk, David Lund Nielsen Fotos: Kim Adrian, U-turn OM HÆFTET Denne introduktion er skrevet i forbindelse med Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år, , hvor U-turn-modellen blev systematisk afprøvet i hhv. Horsens og Helsingør Kommune. Hæftet introducerer kort modellen og dens implementering. Bagest i hæftet henvises til mere grundige indføringer i modellen. U-TURN U-turn er et tilbud i Københavns Kommune til unge under 25 år, der har problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er også et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge. U-turn blev etableret i 2004 og er en del af Center for Unge og Misbrug. Foruden U-turn består Center for Unge og Misbrug af Viden- & kompetencecenter unge og rusmidler og De Drikker Derhjemme. Viden- & kompetencecenter unge og rusmidler har til opgave at dokumentere, evaluere, projektudvikle samt afholde kurser og uddannelse inden for området unge og rusmidler. De Drikker Derhjemme er Københavns Kommunes tilbud til børn og unge op til 20 år, hvis forældre har alkoholproblemer. Se også kk.dk, og Flere og flere unge søger i disse år hjælp til at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler, men føler sig ikke hjemme i de traditionelle behandlingstilbud til voksne. Mange forældre og professionelle, der arbejder med unge efterspørger også i stigende grad hjælp til at forstå og håndtere de unges rusmiddelproblemer. Der er behov for særlige tilbud, hvor de unge føler sig mødt og forstået, både i form af lettilgængelige, anonyme rådgivninger og tilbud om mere intensive, længerevarende behandlingsforløb. Samtidig er det vigtigt, at sikre en tidlig indsats. Jo hurtigere vi hjælper, jo mindre indgribende behandling behøver den unge. Tidlig hjælp øger også chancen for succes og er billigere for samfundet. U-turn har mere end 10 års erfaring med at udvikle rådgivnings- og behandlingstilbud, der er specielt målrettet unge. Tilbud de unge kan identificere sig med og derfor profitere af. Vi ved, at unges selvforståelse knyttes til deres alder og vi ved, at en effektiv indsats over for rusmiddelproblemer skal tage udgangspunkt i borgerens selvforståelse. Igennem de seneste 4 år ( ), har U-turn endvidere opnået erfaringer med at overføre modellen til andre kommuner med de tilpasninger til lokale vilkår og virkeligheder, som er nødvendige for at sikre, at tilbuddet bliver en effektiv medspiller i kommunens samlede ungeindsats. Dette hæfte giver en kort introduktion til Model U-turn, indsatserne, resultaterne og sammenhængene. Og der gives en kort beskrivelse af den nødvendige proces for at implementere rådgivnings- og behandlingsmodellen i en kommune. Hæftet indgår i en serie af hæfter, der beskriver U-turns tilbud, metoder og tilgange. Hæftet kan downloades via U-turn. Der kan frit citeres fra hæftet med angivelse af kilde. Hæfterne kan rekvireres ved henvendelse til Center for Unge og Misbrug, U-turn, Studiestræde 47, København K. Mail: 2 3

3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser U-turn-modellen i korte træk U-turns indsatser er karakteriseret ved at være fleksible og dække hele spektret fra forebyggende og tidlige indsatser til mere intensive behandlingsindsatser. Dette kan illustreres som et kontinuum af 5 sammenhængende og FEM SAMMENHÆNGENDE INDSATSOMRÅDER Almen oplysning Forebyggelse Tidlig indsats Info og vejledning på og Indsatser på skoler, ungdomsuddannelser mm. Konsulentopgaver Oplæg Kurser Åben Anonym Rådgivning (unge, forældre, professionelle) Forældregrupper delvist overlappende indsatsområder, der går fra at være rettet mod de mange, (f.eks. almen oplysning og generel forebyggelse) til at være rettet mod de få, der har behov for en mere intensiv og kompleks behandlingsindsats. Åben Anonym Rådgivning Behandling Individuel behandling Evt. daggrupper (+ skole) <18 år Evt. andre grupper Over/under 18 år U-turn er et tilbud til unge, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er samtidig et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge. I København dækker tilbuddet unge op til 25 år, men det kan også implementeres som et særligt tilbud til de under 18-årige. U-turn kombinerer rådgivning og tidlig indsats med behandling. Der er fokus på hurtig handling og på at opnå resultater med mindst mulig indgriben i de unges liv. Det er derfor centralt i modellen at understøtte inklusion og lokale løsninger. De unge hjælpes til at få en meningsfuld hverdag, der hvor de er. Eller der arbejdes med at motivere dem og brobygge til en ny start i skole, uddannelsestilbud, praktik eller arbejde. Der arbejdes med et helhedsperspektiv. Man ikke kan løse et rusmiddelproblem isoleret. Man må hjælpe de unge med de problemer, de er fyldt op af og har motivation for at løse. Grænsen mellem rådgivning og behandling i U-turn er flydende. Korte anonyme rådgivningsforløb er ofte nok til at forebygge, at problemer med rusmidler opstår eller accelererer. De fungerer dermed som korttidsbehandling, der bevirker, at færre unge bliver indskrevet i længerevarende og mere ressourcekrævende behandlingsforløb. Men er der behov for længerevarende behandling, sikres en smidig overgang til et relevant behandlingstilbud. Indskrivning kan ske i U-turns egne individuelle eller gruppebaserede behandlingsforløb eller andre relevante tilbud. Modellen rummer også mulighed for at etablere et kombineret skole- og behandlingstilbud målrettet unge under 18 år. Her kan unge, der er faldet uden for andre skoletilbud, tage 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Der lægges desuden stor vægt på at inddrage de unges familie og netværk samt relevante samarbejdspartnere. Forældre og andre pårørende kan få individuelle samtaler, familiesamtaler eller deltage i gruppeforløb. Forældrene spiller samtidig en central rolle, når unge under 18 år skal indskrives i et behandlingstilbud. U-turns metoder er primært inspireret af systemiske, anerkendende, narrative og løsningsorienterede tilgange. Men der bliver også hentet inspiration fra andre beslægtede tilgange f.eks. den motiverende samtale og kognitiv terapi. Samtalerne kombineres ofte med fysisk udfoldelse og sund kost, der har en positiv effekt på mange unge, når de skal reducere eller stoppe deres rusmiddelbrug. Desuden inddrages kreative aktiviteter f.eks. foto, små filmoptagelser eller musik hvor der arbejdes med de unges refleksion, selvforståelse og handlemuligheder. 4 5

4 MODELLENS INDSATSER De bærende principper DE BÆRENDE PRINCIPPER Åben Anonym Rådgivning For unge, deres pårørende og professionelle netværk. Åben for personlig, telefonisk og mail- henvendelse. Mulighed for både enkeltstående samtaler og korte rådgivningsforløb. Samtaler kan også foregå uden for samtalerummets rammer. Muligheden for anonymitet gør vejen ind over dørtærsklen lettere for de unge. Individuel behandling Samtaler og evt. aktiviteter, familie-/netværkssamtaler mm. Der er glidende overgang mellem de anonyme rådgivningssamtaler og det individuelle behandlingsforløb. Evt. Daggruppe Kombineret skole- og behandlingstilbud for unge mellem 14 og 18 år. Desuden sport og andre aktiviteter, sund kost og inddragelse af familie/netværk. Mulighed for 9. eller 10. klasse afgangsprøve. Evt. andre gruppeforløb F. eks. forandringsgrupper, korte hash-stop-forløb eller sportsgrupper. Forældregrupper Gruppeforløb a 5 aftener for forældre/pårørende til unge med problematisk forbrug af rusmidler. Fokus på at give forældre viden, nye perspektiver og nye handlemuligheder, der kan understøtte positive forandringer i familiens relationer og i den unges rusmiddelforbrug. Rusmiddelfaglig konsulentfunktion Assistance til myndighedssagsbehandlere i konkrete sager, oplæg for forældre, kurser for professionelle, der arbejder med unge samt indsatser på døgninstitutioner, i klubber mm. Indsatser på skoler og ungdomsuddannelser Fremskudt rådgivning, oplæg og dialog med elever samt sparring og undervisning af lærere, vejledere m.fl.. Evt. andre gruppeforløb F. eks. forandringsgrupper, korte hash-stop-forløb eller sportsgrupper. U-turns erfaringer med at udvikle tilbuddene til de unge og herunder med at tilpasse tilgang og metoder til målgruppen har ført til opstilling af en række bærende principper for modellen. På tværs af alle tilbud i U-turn gælder: Attraktive tilbud, der vækker nysgerrighed (noget at løbe efter noget at miste) Imødekommende og hyggelige rammer Frivillighed, åbenhed og synlighed (vi er et tilbud til dig) Helhedsorienteret tilgang og inddragelse af alle relevante parter, når det er muligt (vi gør det ikke alene) Udgangspunkt i den enkelte unges behov Særligt fokus på uddannelse og arbejde Vægt på kreativitet og aktivitet (det skal være livgivende og sjovt) Service og hurtig handling (vi er til for dig ikke omvendt) 6 7

5 Mål Samarbejde er vigtigt Som naturlig del af den helhedsorienterede tilgang til de unge og princippet om, at vi ikke kan gøre det alene, lægges der stor vægt på at skabe gode og smidige samspil med relevante aktører i de unges liv. Medarbejderne skal være koordinerende ankerpersoner, som sikrer hurtig handling og sammenhæng mellem de forskellige indsatser, der sættes i gang. I model U-turn er de centrale samarbejdspartnere oftest forældre/pårørende og myndighedssagsbehandlere. Derudover samarbejdes med kommunes øvrige kommunale tilbud til målgruppen (kontaktpersoner, pædagoger m.fl.) samt tilbud inden for uddannelsessystemet (lærere, UU-vejledere m.fl.) Ud over de samarbejder, der etableres i forbindelse med de konkrete forløb med hver enkelt ung, er der fokus på at have løbende kontakt med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, klubber og døgninstitutioner (lærere, vejledere, pædagoger, elever, forældre m.fl.). Hjælpen skal så vidt muligt gives lokalt, der hvor den unge er, og kontakten skal dermed understøtte en tidlig og forebyggende indsats. U-turns medarbejdere kan blandt andet hjælpe professionelle, tæt på den unge, med konkrete værktøjer til opsporing og tidlig indsats. De kan indgå som sparringspartnere og tilbyde workshops/kurser og sikre, at der udveksles viden og erfaringer. Der er to helt overordnede mål for de unge, der er indskrevet i U-turns behandlingstilbud. Disse mål skal være nået, før den unge slipper kontakten til U-turn: Den unge skal være ophørt eller væsentligt have reduceret sit forbrug af rusmidler Den unge skal være forankret i uddannelse eller arbejde U-turns løbende evalueringer viser en klar positiv sammenhæng mellem det at være beskæftiget eller under uddannelse, og det at reducere eller ophøre med et forbrug af stoffer. Desuden er det af stor betydning for de unges trivsel at have en meningsfuld hverdag. Men også på andre livsområder oplever de unge vigtige forandringer. Det kan for eksempel være forbedrede familierelationer, nye eller genoptagede fritidsinteresser, øget fysisk og psykisk sundhed, kærester mm. (Se evt. Disse forandringer er vigtige skridt på vejen, da forandring på ét område ofte spiller positivt ind på andre områder i de unges liv. Det giver derfor stor mening at arbejde helhedsorienteret med alle aspekter af ungdomslivet. Der er således mange forhold og mange aktører, der kan have betydning for, hvordan det lykkes for den enkelte unge at skabe positive forandringer. LOVGIVNING Serviceloven fastlægger de lovgivningsmæssige rammer for tilbuddene: Den anonyme rådgivning etableres i henhold til Servicelovens 10 og 11 Behandlingstilbuddene tager afsæt i Servicelovens 101 Tilbud til unge under 18 år iværksættes som en foranstaltning i henhold til Servicelovens 52, stk. 3 nr. 3 eller 52, stk. 3, nr. 9 (jf. 101, stk. 3 om behandlingsgaranti) Forældrekurser etableres i henhold til Servicelovens

6 Dokumentation og formidling I modellen lægges stor vægt på løbende dokumentation og formidling. Dokumentation sker ved indsamling af både kvantitative og kvalitative data. Der foretages systematiske ind- og udskrivningsinterviews samt opfølgende interviews henholdsvis 1 og 6 måneder efter den unges udskrivning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Målingerne afdækker rusmiddelforbrug, forankring/fastholdelse i skole/uddannelse/arbejde, fysiske og psykiske helbredsindikatorer, netværk og relationer, fritidsinteresser mm. Endvidere registreres en række baggrundsfaktorer. Sideløbende med dokumentationen af unge i behandlingsforløb foretages også en systematisk registrering af henvendelserne i den Åbne Anonyme Rådgivning samt af alle forældregruppeforløb. ET PAR HOVEDRESULTATER Undersøgelser fra U-turn, København viser, at blandt de unge, der fuldførte behandlingen var ca. 79 % forankrede i arbejde/uddannelse ved behandlingens ophør. De unges reduktion af rusmiddelforbruget er kompleks at opgøre, da de kvantitative opgørelser både vedrører forbrugsdage, mængder, hyppighed og omstændigheder omkring forbruget. Dette er nærmere beskrevet i bogen Fra Labyrinten (se litteraturoversigt bagest), hvor det fremgår, at målet om at mindst 75 % af de unge, som har gennemført et forløb i U-turn, skal være ophørt med deres rusmiddelforbrug eller have reduceret forbruget væsentligt, er opnået. Den løbende dokumentation af forældregruppernes effekt ( ) viser desuden, at det er nemmere for de unge at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler, når familien inddrages og tager ansvar for at understøtte de positive forandringer. Opfølgningen på forældregrupperne viser bl.a. at 74 % af de unge, hvis forældre har deltaget, har reduceret deres forbrug eller er stoppet helt med at bruge rusmidler. Tre måneder efter afslutningen af forældregrupperne, vurderer 82 % af forældrene desuden, at forholdet i familien er blevet bedre. (Se evt. mere om U-turns resultater på

7 GRUNDMODEL FOR IMPLEMENTERING AF MODEL U-TURN EVT. FORÆLDRE- GRUPPER 1 kursusdag Forældregrupper, Sidemandsoplæring (5 aftener) Implementering af Model U-turn Med udgangspunkt i de erfaringer, der blev gjort da Helsingør og Horsens Kommuner opbyggede deres tilbud, har U-turn København udviklet en grundmodel for implementering af U-turn-modellen. Grundmodellen bygger på projektforløbets gode erfaringer med en trinvis implementering, startende med den Åbne Anonyme Rådgivning, som basis for de øvrige indsatser. Herefter blev behandlingstilbud og konsulentfunktion etableret. Implementering vil dog altid skulle ske på baggrund af en dialog og tilpasset de lokale behov og vilkår. I praksis sker det ved en vekselvirkning mellem henholdsvis tæt medarbejder- og ledelsessupervision, kursusdage og sidemandsoplæring i U-turn København samt statusmøder undervejs. RESSOURCER Det er U-turns erfaring at modellen kræver mindst 2-3 medarbejdere, afhængig af behovet i den enkelte kommune. Disse medarbejdere kan stå for anonym rådgivning, individuel behandling, forældregrupper, udgående indsatser samt konsulentfunktion og undervisning af samarbejdspartnere. Model U-turn behøver ikke medføre øgede omkostninger. Horsens har implementeret modellen for de under 18-årige ved at omstille sine ressourcer på ungeområdet, og Helsingør har ved at tilføre yderligere to stillinger fået et samlet tilbud for målgruppen år. ANONYM RÅDGIVNING FORANALYSE OG ETABLERING INDIVIDUEL BEHANDLING KONSULENT- FUNKTION EVT. DAGGRUPPER 1 kursusdag: Rusmiddelfaglig konsulentfunktion samt evt. sidemandsoplæring 1 kursusdag Den anonyme rådgivning 1 temadag om rusmidler 2 dages sidemandsoplæring i U-turns Rådgivning 1 kursusdag: U-turns daggruppe 4 dages sidemandsoplæring i U-turns daggruppe 1 kursusdag Metoder og tilgange 1 kursusdag Opfølgning på erfaringer/cases 1 kursusdag Behandling gennem aktiviteter (sport, musik, foto mm) samt 2 dages sidemandsoplæring i U-turn Implementeringsmøder (målgruppeanalyse, lokal kontekst, parathedsanalyse, organisering) Etablering af U-turn-team og fysiske rammer Opstartsworkshop for team og ledelse samt grunduddannelse af teamet, 3 dage Konsultation og sagssupervision af U-turn team 1 gang/md Ledelsessupervision/-konsultation Grundmodellen illustreres i implementeringstrappen på næste side

8 Hvis du vil vide mere Modellens tilbud, tilgang og metoder er beskrevet i en serie af inspirations- og metodehæfter, der også omfatter cases fra U-turns rådgivning, behandling og forældregrupper. Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Forældregrupper inddragelse af forældre, når unge udfordres af rusmidler, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Samtaler med Unge om rusmidler, Fra bekymring til dialog og handling, Inspirations- og metodehæfte til vejledere, mentorer og andre, der arbejder med unge i hverdagen, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( Hashgrupper på ungdomsuddannelser, Inspirations- og metodehæfte, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, 2011 En nærmere præsentation af modellen som helhed samt introduktion til implementering findes her: Model U-turn et rådgivnings- og behandlingstilbud for unge, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune, ( U-turns socialpolitiske baggrundshistorie, beskrivelse af målgruppen, behandlingen og resultaterne kan læses her: Orbe, Dan: Fra Labyrinten om unge i behandling i U-turn, Københavns Kommunes tilbud til unge, der har problemer med stoffer bd. I og II, U-turn (2010) ( HENVENDELSESINFORMATION U-turn tilbyder sparringsmøder for de kommuner, der overvejer en implementering af Model U-turn. Kontaktpersoner: Centerchef Unna Madsen, Souschef Dan Orbe el. udviklingskoordinator Johanne Møller Center for Unge og Misbrug, U-turn Socialforvaltningen, Københavns Kommune Studiestræde 45 & 47, 1455 København K. Tlf Mail: 14 15

9 Model U-turn en introduktion Som led i Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år, fik U-turn København til opgave, at understøtte afprøvningen og implementeringen af U-turn-modellen i to andre danske kommuner Horsens og Helsingør. U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Der er fokus på at tilbyde de unge et let tilgængeligt og attraktivt tilbud og samtidig sikre hjælp og sparring til de unges familie og netværk samt til de professionelle omkring de unge. I modellen vægtes det desuden højt at etablere smidige samspil på tværs af de kommunale aktører. Denne korte introduktion til U-turns opbygning, indsatser og resultater henvender sig til beslutningstagere, ledere og andre, der ønsker at få et indblik i modellen. 16

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer

Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer Model U-turn - et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer U-turn kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Det er

Læs mere

U-turn i tal Faktiske antal årspladser

U-turn i tal Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2011 Antal unge i behandling Der har i alt været 97 unge i behandling i løbet af 2011, svarende til 116,7% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 44,7 svarende til 124%

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

Sådan arbejder vi med udfordringerne

Sådan arbejder vi med udfordringerne Sådan arbejder vi med udfordringerne - om U-turns tilgang til arbejdet med unge og rusmidler oplæg ved gåhjemmøde - SFI Kunne livet være Det handler om at føle sig velkommen At skabe en rar ånd og en god

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE

Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE 1 Indhold Forord... 3 Del 1 Hvorfor en åben anonym rådgivning?... 7 Del 2 Rådgivningen i U-turn... 17 Rådgivningens praksis...

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Dorte Sandø Lund & Susanna de Lima Gladsaxe 6. november 2017 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J.

Læs mere

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE OG LÆRERE PÅ SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER TIL KLASSEDIALOGEN HØRER FILMEN SARAH, DER KAN FINDES PÅ WWW.UTURN.KK.DK

Læs mere

Forældregrupper INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE. Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere

Forældregrupper INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE. Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere Forældregrupper Inddragelse af forældre, når unge udfordres af rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE Glæden ved at mærke og se at det ændrer sig til det positive, håbet bliver stærkere FAR FRA ÉN AF U-TURNS

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kommuner til 1. forløb er udvalgt. Forløb 2 og forløb 3 udbydes samtidigt og med ansøgningsfrist 15. januar 2018

Kommuner til 1. forløb er udvalgt. Forløb 2 og forløb 3 udbydes samtidigt og med ansøgningsfrist 15. januar 2018 UNG Rusmidler UNG Rusmidler er et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb til kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres rådgivnings- og behandlingstilbud til: Unge ml. 15-25 år med et problematisk forbrug

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE OG LÆRERE PÅ SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER TIL KLASSEDIALOGEN HØRER FILMEN SARAH, DER KAN FINDES PÅ WWW.UTURN.KK.DK

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING. Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN

U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING. Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN U-TURN & ERFARINGER MED SOCIALØKONOMISK EVALUERING Mette Clausen, Leder af U-turn & Nikolaj B.L. Christensen, Fuldmægtig SOCIALFORVALTNINGEN 1. OUTLINE Emne: Erfaringer med samfundsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

SFI og Effektmåling. Effektmåling af indsatsen overfor unge med et misbrugsproblem

SFI og Effektmåling. Effektmåling af indsatsen overfor unge med et misbrugsproblem SFI og Effektmåling Effektmåling af indsatsen overfor unge med et misbrugsproblem SFIs opgave Tre individuelle indsatser der skal evalueres Effektmåling Udfordringer ved en effektmåling I dag. 2 SFIs opgave

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn

Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn Kommune Kommune Laksetorvet, 8900 C Ansøger type Kommunalt tilbud indeholdende forebyggende

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler Temadag, Socialstyrelsen Hvad kan I forvente de næste 30 min.? 1. Notatets formål, baggrund og indhold 2. Lidt om kontaktpersonindsatser 3. Tre eksempler

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn - resultater for forældre og deres børn fra Forældregrupper i perioden 2007-2014 Publiceret 07.11.2014 Udgivet af Viden og Kompetencecenter, Unge og

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere