Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.:"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. november 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Stormly Vejlevej Juelsminde Tlf.: Forstander: Karl Peter Nielsen Stedfortræder: Inger Marie Olesen Målgruppe Afdelinger Driftscenter Stormlys Bo- og dagtilbud ejes af Filadelfia og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Målgruppen er voksne borgere med betydelig eller varig nedsat fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, primært som følge af vanskelig behandlelig epilepsi, og som har behov for omfattende støtte i hverdagen. Botilbuddet Lov om Social Service pladser Dagtilbuddet Lov om Social Service pladser (30 pladser fra 2012) Køkken og Service Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Afdelingsleder: Inger Marie Olesen Afdelingsleder: Karl Peter Nielsen Afdelingsleder: Lisbeth Bruun

2 Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2009 og senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt (Udsat fra pga. vejrlig) Aktuelt tilsyn Anmeldt tilsyn på Stormly den 1. november 2011 Grundlag for tilsynet Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, som desuden havde søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Seneste tilsynsrapport ligger ikke på tilbuddets hjemmeside. Der var følgende opmærksomhedspunkter: Medicinhåndtering: Stormly bør revidere og uddybe den udarbejdede instruks for medicinhåndtering i henhold til gældende vejledning. Andet: Tilbudsportalen skal revideres, så antallet af dagtilbudspladser fremstår korrekt. Andet: Ydelseskataloget er ikke udarbejdet endnu, og det anbefales at lave en konkret tidsplan med deadline for det endelige produkt. Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunkterne. Fokusområder for tilsynet Deltagere i tilsynet Tilsynet havde fokus på følgende områder: Status og organisatoriske udfordringer Opfølgning fra den seneste tilsynsrapport og opmærksomhedspunkter Ydelsesspecifikke standarder: Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation, samt dokumentation Magtanvendelse Medicinhåndtering Organisatoriske standarder: Ledelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Ledelse: Karl Peter Nielsen, forstander Inger Marie Olesen, stedfortræder og afdelingsleder Medarbejdere: Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt af ledelsen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Alle beboerne var orienterede om tilsynet, og deltagerne udgør brugerrådet. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rap- Socialpædagog/diakon Diakon To dagbrugere To beboere Side 2

3 Program for tilsynet porten. Pårørende: Alle pårørende var orienteret om tilsynet, og repræsentanterne var udvalgt af forstanderen ud fra et princip om passende fordeling. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Søster til en beboer, økonomisk værge Søster til beboer Samboende med ovenstående Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl. 15. Forstanderen forestod en rundvisning, og afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Stormly har taget otte af ni nye boliger i brug som erstatning for eksisterende boliger og har 24 boliger i alt. Der er fire ledige boliger ved tilsynsbesøget, og der er aktuelt ikke nye beboere på vej ind. Ledelsen har iværksat en markedsføringsstrategi med en ny pjece målrettet kommunerne, og inviterer kommunernes sagsbehandlere med til kurser og foredrag. Den interne udviklingskonsulent er tovholder i forhold til Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. På Stormly er der udarbejdet lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter i form af en vejledning til individuelle planer, samt en lokal procedure vedrørende kommunikation. Stormly anvender individuelle planer på baggrund af kommunale 141-handleplaner. De individuelle planer følger til dels den udarbejdede vejledning med personbeskrivelse, en pædagogisk og plejemæssig indsats med mål, samt døgnrytme, evaluering og status. Konkret er det endnu ikke alle beboere på Stormly, som har mål og delmål i de individuelle planer, og evalueringen fremgår ikke af alle planer. Bosted System = Socialfagligt it-system til dokumentation Efter tilsynets vurdering er der ikke overensstemmelse mellem den foreliggende dokumentation på den enkelte bruger/beboer og den konkrete indsats, de individuelle planer ses ikke styrende for den daglige indsats, og mål og delmål er ikke synlige for medarbejderne i hverdagen. Tilsynet anbefaler at Stormly skærper indsatsen, så der arbejdes med mål og delmål for alle beboere, samt at de individuelle planer anvendes løbende til opfølgning på beboernes udvikling. Anvendelse af aktive delmål i Bosted System kan medvirke til at synliggøre målene. Ledelsen oplyser at tilbuddet fortsat arbejder på at udforme en lokal tilføjelse for brugerinddragelse. Beboerne inddrages i de individuelle planer i det omfang det er muligt efter medarbejdernes vurdering. Tilsynet ser ingen systematisk afdækning af beboernes forudsætninger for inddragelse på Stormly i henhold til den regionale retningslinje for Side 3

4 standarden Brugerinddragelse. Det er tilsynets anbefaling at Stormly opprioriterer arbejdet med brugerinddragelse, så praksis bringes i overensstemmelse med gældende regionale retningslinje og opfylder den nationale standard Brugerinddragelse under Dansk Kvalitetsmodel på socialområdet. Det er tilsynets vurdering at arbejdet med Det gode Liv med fordel kan inddrages heri, og at en lokal tilføjelse evt. kan angive en procedure for indsatsen omkring brugerinddragelse. Stormly har udarbejdet en lokal tilføjelse for kommunikation, som lever op til den regionale retningslinje for standarden Kommunikation under Dansk Kvalitetsmodel på socialområdet. Desværre ses tilføjelsen ikke anvendt for alle beboere. Det er således fortsat tilsynets anbefaling, at kommunikation synliggøres i den individuelle plan med henblik på at tydeliggøre anvendelsen af afdækningen. Tilsynet talte med to brugere af dagtilbuddet og to beboere, som samstemmende udtrykker generel tilfredshed med tilbuddet på Stormly. Beboerne oplever at der generelt er tillid til ledelsen, også når beboerne har behov for at drøfte utilfredshed. Tilsynet talte med tre pårørende til to beboere, som udtrykker at Stormly er et godt tilbud til deres familiemedlemmer. De nævner blandt andet imødekommenhed, ligeværdighed og anerkendelse som karakteriserer både personalets og ledelsens tilgang til dem og deres familiemedlemmer. De fysiske rammer fremstår rene, ryddelige og vedligeholdte. Nybygningen fremstår efter tilsynets vurdering handicapvenlig, dog kan der blive udfordringer for beboere, som anvender kørestol eller rollator, med selv at komme ind i boligen fra terrassen på grund af en mindre niveauforskel. Der iværksættes renovering af enkelte fraflyttede boliger, mens der ikke er aktuelle planer for andre rum. Stormlys medicininstruks er overskuelig og konkret i forhold til individuel håndtering af medicin for beboerne. Et kort uddrag udgør en instruks for medicingivning. Al medicin opbevares i aflåste medicinskabe i personalerum. Håndkøbsmedicin er lægeordineret, og der forefindes ikke fælles medicin for beboerne. Tilsynet anbefaler at medicininstruksen omfatter håndkøbsmedicin og alternativ medicin, samt at praksis med lægeordination af håndkøbsmedicin fremgår af medicininstruksen. Tilsynet anbefaler desuden at kommende revisionsterminer fremgår af medicininstruksen. Efter tilsynets vurdering bør medicininstruksen indeholde oplysninger om hvordan ordineret medicin formidles ved indlæggelse på sygehus, herunder oplysninger om dosisdispensering jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af 30. juni Stedfortræderen er koordinator for utilsigtede hændelser (UTH), som netop er implementeret på Stormly. Alle utilsigtede hændelser og fejl med medicinhåndtering drøftes ifølge medicininstruksen på teammøder med henblik på læring og forebyggelse. Side 4

5 Tilsynet vurderer at Stormlys virksomhedsgrundlag stort set lever op til den regionale retningslinje for standarden Ledelse under Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Det er dog tilsynets anbefaling at MUS-skabelonen tillige bør omfatte spørgsmål til, hvordan tilbuddets værdier er synlige i hverdagen jf. den regionale retningslinje. Ledelsen har i samarbejde med ressourcepersonen for den danske kvalitetsmodel udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for 2010/2011, som indeholder procedure for kursusønsker, kursusudvalg og en konkret kursusplan for perioden. Stormly har drøftet retningslinjen for standarden Kompetenceudvikling på en temadag i Det er tilsynets vurdering at en plan for kompetenceudvikling på det strategiske niveau er på vej, og at der på individuelt niveau tilbydes MUS, supervision og uddannelse, som understøtter opgaveløsningen. Stormlys arbejdsmiljøaftale lever stort set op til den regionale retningslinje for standarden Arbejdsmiljø under Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Efter tilsynets vurdering bør aftalen dog suppleres med en procedure for skriftlig bagudrettet evaluering af indsatsen, samt en plan for indsatserne i arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år. Opmærksomhedspunkter Tilsynet er ikke blevet præsenteret for forhold, som giver anledning til opmærksomhedspunkter. Status/organisatoriske udfordringer Målgruppe Efterspørgsel Stormly har bygget ni nye boliger til erstatning for eksisterende boliger. Det giver i alt 24 boliger, hvoraf fire boliger er ledige ved tilsynsbesøget. De fire boliger er meget forskellige og kan imødekomme differentierede funktionsniveau og plejebehov. Stormly har flere henvendelser, men der er pt. ingen konkrete borgere visiteret til tilbuddet. Stormlys ledelse har lagt en strategi for markedsføring, herunder er der netop trykt en præsentationspjece målrettet kommunerne. I forbindelse med kurser og foredrag inviterer Stormly samarbejdspartnere fra kommunerne. Stormly medvirker i Det gode Liv i Hedensted kommune, hvilket også er med til at pleje kontakter i det kommunale regi. Organisationen Filadelfia er på vej til at lukke nogle afdelinger, som matcher beboertyperne på Stormly, hvilket bekymrer ledelsen. Målgruppen er primært mennesker med epilepsi, men enkelte beboere har andre udfordringer som fx hjerneskade, hvilket medfører en adfærd, som kan tilgodeses på Stormly. Side 5

6 Kvalitetsarbejdet Organisering af kvalitetsarbejdet Lokale tilføjelser Udviklingskonsulenten er tovholder i forhold til Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og orienterer løbende ledelsen om processen og sætter emner på dagsorden i MED-udvalget. Der er udpeget to ressourcepersoner, men den ene er pt. på barsel. Stormly har lavet lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter i form af en vejledning til individuelle planer, samt en lokal procedure vedrørende kommunikation. Kvalitetsmodellens ydelsesspecifikke standarder kan ifølge ledelsen koordineres med deltagelsen i projekt Det gode liv. Forstanderen sidder i ledelsesgruppen for kvalitetsmodellen, og giver input til en forstanderkollega, som deltager i den regionale styregruppe for kvalitetsmodellen. Forstanderen efterspørger et akkrediteringstempel i kvalitetsmodellen på de sociale tilbud, hvilket efter hans mening vil give et løft til de regionale tilbud, også i forhold til præsentation overfor kommunerne. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Individuel plan/ dokumentation På Stormly anvendes en skabelon for individuelle planer, som ifølge vejledningen indeholder personbeskrivelse, herunder livshistorie, helbred og sundhed, psykisk tilstand, sociale færdigheder og relationer, økonomi samt beskæftigelse og interesser. Dernæst følger en beskrivelse af den pædagogiske og plejemæssige indsats, som omfatter udviklingsområder/ressourcer, væsentlige problemstillinger, langsigtede mål, kortsigtede mål samt konkrete plejemæssige og pædagogiske tiltag. Desuden er der afsnit til beskrivelse af døgnrytme/bistand samt evaluering/status. For et par år siden igangsatte kontaktpersonerne udarbejdelsen af individuelle planer for beboerne efter skabelonen, men det er endnu ikke alle beboere, som pt. har mål og delmål i deres individuelle planer. Tilsynet har set en beboers individuelle plan for henholdsvis bo- og dagtilbud, som indeholder lang- og kortsigtede mål, men ingen evaluering, som ellers ifølge proceduren skal ske hver 3. måned, og resultatet indskrives i planen. Ifølge medarbejderne bør der være et fast rul for gennemgang af beboerne ved teammøder, så det sikres at alle beboere nås. Det er ifølge ledelsen en udfordring for tilbuddet at udvikle mål for beboerne, som bliver styrende for indsatsen i hverdagen. Medarbejderne medgiver at det kræver fordybelse samt vidensdeling i team at anvende individuelle planer struktureret. Stedfortræderen vil arbejde for at der kan anvendes aktive delmål på forsiden af beboernes journal i Bosted System, hvilket vil synliggøre målene. Stormly anvender dagbogsnotater inddelt i typer i Bosted System. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Ledelsen oplyser at Stormly ofte modtager en revideret 141-handleplan fra kommunen efter det årlige statusmøde, og derefter tilrettes den individuelle plan. Alle beboere har nu 141-handleplaner. Brugerinddragelse Borgernes ønsker til mål og delmål drøftes, men det dokumenteres pt. ikke specifikt i de individuelle planer, og heller ikke hvis det ikke er muligt at inddrage borgeren heri. Brugerinddragelse er en del af projekt Det gode Liv, som Stormly medvirker i. To tredjedele af beboerne deltager i projektet, og de er blevet interviewet individuelt om deres livshistorie. Medarbejderne vurderer at projektet har tilført en større viden om beboerne, og at beboerne har følt sig værdifulde ved møderne og i interviews. Der er eksempelvist fremkommet konkrete ønsker fra beboere i processen, hvilket Stormly har kunnet imødekomme. Medarbejderne oplyser at det dokumenteres i Bosted System, hvis beboerne har særlige ønsker, og der registreres positive oplevelser til inspiration for kollegaer. Ledelsen oplyser at tilbuddet fortsat arbejder på at udforme en lokal tilføjelse for den regionale retningslinje under standarden Brugerinddragelse. Kommunikation Ifølge den seneste tilsynsrapport afdækkes kommunikation ved hjælp af et skema i henhold til en lokal procedure. Proceduren foreskriver blandt andet en årlig revidering af afdækning af kommunikationen, og at beskrivelse af kommunikationen samt udviklingsområder indskrives i den individuelle plan. Beboerens kommunikative ressourcer og barrierer skal ifølge proceduren afdækkes ud fra fem niveauer, og der er mulighed for at markere hvis der er behov for yderligere afdækning. Ledelsen oplyser at udredningen af beboernes kommunikation endnu ikke er gennemført for alle pt. I den konkrete plan for en beboer ses eventuelle konklusioner fra afdækningen af kommunikative ressourcer og barrierer ikke, dog beskrives behov for hørehjælpemidler som en væsentlig problemstilling og som et mål. For samme beboer er der udviklet en skriftlig kommunikationsstrategi, som er gennemgået i teamet. Beskrivelsen indeholder en række forholdsregler og gode råd til kommunikation med den konkrete beboer, hvilket ifølge ledelsen forebygger konflikter. Det fremgår ikke af den individuelle plan, at der er udviklet en kommunikationsstrategi for den pågældende beboer. Den generelle faglige indsats Beboernes vurdering Tilsynet talte med to brugere af Dagtilbuddet og to beboere, som tilsammen udgør brugerrådet på Stormly. Brugerrådet mødes ca. fire gange Side 7

8 Den generelle faglige indsats årligt og har senest drøftet byggeriet. De øvrige beboere kommer af og til med emner til drøftelse i brugerrådet. Brugerne af Dagtilbuddet udtrykker samstemmende tilfredshed med aktiviteterne, som er varierede og tilpasset brugernes behov. Der er ligeledes tilfredshed med personalet. Brugerne i dagtilbuddet har ikke indflydelse på, hvem der er deres kontaktperson. Hvis der er utilfredshed med noget, kan de snakke med forstanderen eller afdelingslederen. En af beboerne er flyttet ind i en af de nybyggede boliger, hvilket er tilfredsstillende efter en tilvænningsperiode. En beboer, som bor i den oprindelige bygningsmasse, oplever at der er bedre plads og mindre forstyrrelser, eftersom de ikke bor så tæt længere. En af beboerne efterspørger mere personale, så der er flere muligheder for at komme ud på ture, fx i biografen eller at spise sammen. Som det er nu, skal der være mindst fem beboere, som vil det samme, for at der kan tage et personale med. Beboerne har blandt andet medvirket i interview i projekt Det gode liv. Beboerne oplever ikke problemer med støtte til deres medicinhåndtering, som kan tilrettelægges individuelt. En beboer vurderer ikke at der er reel medindflydelse på kosten, kun ved fødselsdage. Beboerne oplever at der er tillid til ledelsen på Stormly, også hvis der er behov for at drøfte uenigheder. Pårørendes vurdering Tilsynet talte med søstre til to beboere, samt den enes samboende. Den ene pårørende er tillige økonomisk værge. Den ene pårørende vurderer at det er et godt tilbud til hendes familiemedlem, som trives med god omsorg på Stormly. Hun oplever altid at blive mødt af personale med imødekommenhed og invitation på kaffe, uanset hvornår hun kommer. Den anden pårørende oplever at ledelse og medarbejdere tilstræber en ligeværdig tilgang til beboere og pårørende, hvilket også er beskrevet i Stormlys værdier. Hun oplever at den anerkendende tilgang er virksom overfor familiemedlemmet og nævner som billede, at personalet ikke træder ind over den private dørtærskel, men taler til beboeren fra tærsklen. De pårørende, som tilsynet talte med, har ikke forslag til hvordan Stormly kan forbedre tilbuddet til deres familiemedlemmer. Et af familiemedlemmerne er flyttet til de nye boliger, som er indrettet til kørestolsbrugere. De pårørende har fået præsenteret pårørendekontaktgruppen ved et arrangement på Stormly, men har ikke behov for tættere kontakt til tilbuddet eller et tættere netværk med andre pårørende. De pårørende finder at de er i passende dialog med Stormly om deres Side 8

9 Den generelle faglige indsats familiemedlems dagligdag, og informationer kan gå begge veje, da de pårørende også kan overlevere viden ud fra deres kendskab til familiemedlemmet. Det kan eventuelt være med til at forebygge magtanvendelser, mener en pårørende, som også vurderer at personalet er dygtige til at guide og aflede beboerne ved behov. Den pårørende er opmærksom på de udfordringer det kan give at bo sammen med ukendte medbeboere. De pårørende oplever ikke problemer med rygning, som udelukkende sker indendørs i egen bolig. Den økonomiske værge føler sig sat under administration, da hun skal søge om at købe fx nye møbler til familiemedlemmet, som får afsat midler til henholdsvis husleje, ydelser og lommepenge hver måned. Den anden beboer modtager støtte til håndtering af økonomien fra Stormly, og de pårørende oplever at det fungerer tilfredsstillende og med tilpas information om, hvad der bliver købt til familiemedlemmet. Pårørendesamarbejde Klager Magtanvendelser Forstanderen ønsker at give pårørende reel medindflydelse på Stormly, og har for tre år siden startet en pårørendekontaktgruppe med tre hold pårørende. Der holdes typisk 3-4 møder årligt, ofte i forbindelse med familiedag og pårørendearrangementer. Ledelsen vurderer at de pårørende i større omfang kan inddrages som frivillige i arrangementer som fester og udflugter. Stormlys støtte til ferie har været drøftet i pårørendekontaktgruppen. Der har ikke været klager i 2011 på Stormly indtil dagen for tilsynsbesøget. Tilgangen til magtanvendelser på Stormly er beskrevet i tidligere tilsynsrapporter, som der henvises til: 9. februar 2010 og 31. maj Der er ikke registreret magtanvendelser på Stormly indtil tilsynsbesøget i Der var to fastholdelser i forhold til den samme beboer i 2010, hvilket har medført ekstern supervision ved en konsulent fra regionen. Da ledelsen anerkender at beboerens reaktionsmønstre ikke kan ændres, er der udviklet en kommunikationsstrategi, der fungerer som en vejledende tilgang til den konkrete beboer. Der kan forekomme udfordringer i forhold til beboeres personlige hygiejne, og det drøftes i personalegruppen, hvordan medarbejderne på samme tid kan respektere beboernes ønsker og tage hensyn til medbeboerne. I samarbejde med beboeren søges aftalt fx hvordan og hvornår, der gives støtte til hygiejne. Hvis en beboer på grund af sin adfærd eller personlige hygiejne er til gene for medbeboere, kan medarbejderne bede beboeren opholde sig i egen bolig, men medarbejderne kan ifølge ledelsen ikke forhindre beboeren adgang til fællesarealerne. Grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt drøftes i medarbejdergruppen. Der kan være konflikt mellem beboere, hvilket drøftes konkret i medarbejdergruppen, og der er fokus på medarbejdernes tilstedeværelse, og der anvendes afledning, hvilket forebygger magtanvendelser. Side 9

10 Den generelle faglige indsats Medarbejderne oplyser at de har viden om magtanvendelser, og at alle episoder registreres. Der tilbydes ikke løbende undervisning om magtanvendelser, men medarbejderne ved hvor de kan hente yderligere viden. Medarbejderne har ikke kendskab til muligheden for at ansøge kommunen om magtanvendelse til hygiejne for en periode. Yderdørene på Stormly er låste om natten ifølge et låsereglement. Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer Tilsynet fik en rundvisning med fokus på ændringer i de fysiske rammer og anvendelsen af lokalerne. Med tilbygningen af ni nye boliger er der ifølge forstanderen i højere grad blevet mulighed for at tilgodese beboernes individuelle behov. Blandt andet deler to beboere et spiserum, som er placeret mellem deres to-rums boliger på første sal i administrationsfløjen. Der er desuden en ledig to-rums bolig, som skal renoveres. Værelserne på førstesalen over spisestuen er lukket ned, og der er indrettet et mødelokale. Den store spisestue anvendes nu af 10 af beboerne, som bor i det gamle Stormly. Adgangen til den nye bygning sker via en glasgang, som er placeret tæt ved indgangen til dagtilbuddet og som munder ud i et fællesrum med opholdsareal, spiseborde og et anretterkøkken. Lejlighederne på ca. 46 m2 ligger med adgang fra to gangforløb ud fra fællesarealet. Tilsynet så tre lejligheder samt en ledig lejlighed. Lejlighederne indrettede med et tekøkken i et hjørne af stuen. Køkkenerne har vask og køleskab og er forberedt til bordkomfur/ovn. Køkkenbordet kan højdeindstilles manuelt. Fra stuen er der udgang til flisebelagt terrasse, hvor der er en mindre niveauforskel i døren. Ledelsen overvejer om der bør tilsluttes tyverisikring til terrassedørene i boligerne efter aftale med den enkelte beboer. Der er mulighed for fleksibel placering af skabsmodulet, som danner væg mellem stue og soveværelse, så der er plads til at komme omkring med en kørestol i soveværelset og til medarbejderne, som støtter beboeren. Det giver samtidig mulighed for at indrette soveværelset med sengen stående ud fra væggen og dermed adgang fra begge sider af sengen. Skabene har glidelåger, og der er skydedøre mellem badeværelse, soveværelse og stue/køkken. I fire af lejlighederne er der opsat loftlift med rumdækning i soveværelset og overkørsel til et skinneforløb hen over toilettet. Der er forberedt til skinner til loftlift i alle lejligheder. På badeværelset, som med ca. 10 m2 har plads til to hjælpere, er der væg til væg badeforhæng, og forberedt til vaskemaskine. Lejlighederne er forberedt til separat måling af forbrug. Side 10

11 Fysiske rammer Personalerummet har et vindue ud til fællesarealet og er indrettet med et lille mødebord og en pc-arbejdsplads. Der er medicinskab i personalerummet. Der er et personaletoilet og teknikrum. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn Medicinadministration Stormly modtager psykiatrisk tilsyn til en specifik gruppe af beboere via en psykiater fra Region Syddanmark, hvilket normalt sker pr. telefon. Ledelsen nævner et konkret eksempel med hyppig kontakt ved store ændringer i medicineringen. Nogle beboere går til psykiater, hvilket var igangsat før indflytning. Ifølge ledelsen vil det være et problem at få psykiatrisk bistand til nye beboere og til nye psykiatriske problemstillinger hos nuværende beboere. Ved tilsynsbesøget den 31. maj 2011 var der fokus på medicinhåndtering, hvilket er beskrevet i tilsynsrapporten. Ved dette tilsyn har fokus særligt været på ændringer i forbindelse med de nye boliger og utilsigtede hændelser. Stormlys medicininstruks, som senest er revideret den 17. oktober 2011, fremstår overskuelig og konkret med individuelle aftaler mv. Et uddrag udgør en kort instruks om medicinudlevering, som er tilgængelig i medicinskabene, hvor doseret medicin opbevares. Ledelsen oplyser at håndkøbsmedicin er lægeordineret og opbevares i medicinskab. Der er ikke fælles medicin til beboerne, men der er et glas smertestillende håndkøbsmedicin til personalets brug. Tilsynet ser det aflåste medicinskab i den nye afdelings personalerum. Nattevagten doserer al medicin og sætter dagens medicin ind i medicinskabet på en bakke. Tabletter er i doseringsæsker og flydende medicin er ophældt og mærket med navn. Da nattevagterne doserer og bestiller medicin, hvilket ifølge ledelsen fungerer næsten uden fejl, er der ikke opsat medicinskabe i beboernes lejligheder. Stedfortræderen er koordinator for utilsigtede hændelser (UTH), som netop er implementeret på Stormly. Der har været ca. fem indberetninger af UTH indtil tilsynsbesøget, og stedfortræderen fortæller at den ene handlede om at der blev fundet en tablet, som sad fast i doseringsæsken. Medarbejderne indberetter UTH, hvorefter ledelsen skal få den tilsendt, men det er endnu ikke forekommet. Alle utilsigtede hændelser og fejl med medicinhåndtering drøftes ifølge medicininstruksen på teammøder med henblik på læring og forebyggelse. Stedfortræderen undrer sig over at ikke alle sektorovergange skal indberettes som UTH. Det kan fx handle om at lægens recept ikke er modtaget på apoteket. Side 11

12 Organisatoriske forhold Generelt, normering, rekruttering Stormly har reduceret antal ansatte fra ca. 45 til ca. 41. Reduktionen har været en tilpasning i dagtilbuddet, i botilbuddet og i vikarforbruget. Det er besluttet at dagpersonalet i botilbuddet skal hjælpe til i dagtilbuddet, som er beskåret, så Stormlys tilbud er en helhedsplan: én plan til én borger. Dækningen er derefter 5 medarbejdere i dagvagt, 4 i aften og 2 nat, inklusive et enkeltmandsprojekt. Stormly modtager i 2012 elever fra social- og sundhedsuddannelserne og medvirker i et samarbejde med kommunen om at modtage personer i fleksjob, militærnægtere og samfundstjeneste. Ledelse Stormly har udarbejdet et virksomhedsgrundlag, som på samme tid tager hensyn til Filadelfias værdiord: Respekt, helhed og udvikling og Region Midtjyllands værdier: Dialog, dygtighed og dristighed. Værdierne er beskrevet henholdsvis i forhold til borgeren og til medarbejderne. Værdigrundlaget indeholder desuden mission, vision og strategispor, er drøftet og godkendt i LMU (det lokale MED-udvalg) og præsenteret af forstanderen for medarbejderne, som også har været inddraget i processen. Værdierne kan ifølge medarbejderne ses i hverdagen, fx i hvordan medarbejderne udviser respekt for beboerne, også når deres adfærd er udadreagerende. Medarbejderne nævner at de nye boliger har givet andre forhold i hverdagen for både beboere og medarbejdere, da den enkelte medarbejder kan være nærværende for et mindre antal beboere af gangen. Ifølge MUS-skabelonen, som tilsynet har modtaget, drøftes anvendelsen af Stormlys værdier ikke eksplicit ved MUS (medarbejderudviklingssamtalerne), men der er spørgsmål til kendskabet til afdelingens mål og strategier. Kompetenceudvikling Stormly har drøftet retningslinjen for standarden Kompetenceudvikling på en temadag i 2010, hvor også medarbejdernes kompetencer blev afdækket som grundlag for MUS-samtaler. Ledelsen har i samarbejde med ressourcepersonen for kvalitetsmodellen udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for 2010/2011, som indeholder procedure for kursusønsker, kursusudvalg og en konkret kursusplan for perioden. En revision af stillings- og funktionsbeskrivelser for medarbejdere, som skal afspejle sammenhængen mellem faktuelle krav, kompetenceudvikling og dokumentation heraf, forventes afsluttet i LMU i første halvår Virksomhedsgrundlaget omtaler flere strategispor for kompetenceudvikling: løbende epilepsiuddannelse, vidensdeling med øvrige regionale tilbud om neuropædagogik og styrkelse af anerkendende og relationsbåret pædagogik. Ledelsen fremhæver den anerkendende tilgang, hvor kurset i 2010 er fulgt op med et kursus fra Sølund i Gentle Teaching. Anerkendelse er også i fokus i projekt Det gode Liv, hvor beboerne efter planen skal medvirke ved det kommende modul. Side 12

13 Organisatoriske forhold Stormly tilbyder supervision i teams med ekstern supervisor, hvilket i 2011 planlægges med fem ugers interval bortset fra tre feriemåneder. Der tilbydes årlige MUS-samtaler, som følger en skabelon fra Filadelfia. Medarbejderne i bodelen er opdelt i to teams, som hver anden uge holder to timers teammøde. Ifølge en medarbejder kan teammøderne optimeres, og der er behov for at dele viden og erfaring mellem de to teams. Arbejdsmiljø Stormly har en arbejdsmiljøaftale, som er godkendt i LMU den 14. juni Arbejdsmiljørepræsentanten har været aktiv i tilblivelsen af aftalen. Arbejdsmiljøgruppen har været optaget af, at arbejdsmiljøaftalen tager hensyn til krav fra både Filadelfia og Region Midtjylland. I henhold til arbejdsmiljøaftalen skal den drøftes årligt i LMU i andet kvartal, men arbejdsmiljøaftalen er ifølge ledelsen ikke drøftet som selvstændigt punkt i LMU i Sygefraværet er omkring 5 %, hvilket er under regionens gennemsnit, og der følges op jf. sygdomspolitikken. Ifølge medarbejderne er der en høj arbejdsmoral blandt medarbejderne, som er ansvarlige overfor kollegaer, og samtidig tages der hensyn til en kollega, som er på arbejde, selvom denne ikke er helt på toppen. Beboere med størst plejebehov bor i de nye boliger, og der tages hensyn til belastningen af medarbejderne ved fordelingen af arbejdsopgaver. En medarbejder oplyser at det nye kaldesystem, som går til de bærbare telefoner og kan gå videre til en kollega, giver mere ro og er en stor lettelse hverdagen, og således en arbejdsmiljøgevinst. Tidligere var det et pres at klokken på gangen ringede, indtil medarbejderne kom ind i beboerens bolig. Processen efter Arbejdspladsvurderingen drøftes i arbejdsmiljøudvalget den 14. november, hvor handlingsplanen påbegyndes. Medarbejderne oplyser at det fysiske arbejdsmiljø er tilgodeset i de nye boliger med plads til at arbejde i bade- og soveværelserne. Der forekommer vold og trusler om vold, som registreres. Der er fast procedure for at drøfte voldsepisoder, alternativer og medarbejdernes reaktioner to uger efter. Medarbejderne havde forudset at afstanden mellem de to bogrupper kunne give problemer ved akut behov for medarbejdertilstedeværelse, men det er ikke oplevet som et problem. Ledelsen tager en nyoplevet problemstilling op med leverandørens konsulent vedrørende sikkerhedsanordningen på krogene på de nye loftlifte i nybygningen. En medarbejder oplyser at der er behov for konstant opmærksomhed på at kontrollere at løftestropperne ikke falder af løfteåget. Ifølge medarbejderne er der ikke forekommet ulykker på grund af konstruktionen. Medarbejderne udtrykker bekymring over belægningssituationen med fire ledige pladser. Side 13

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 24. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 29-09-2010

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Ny Saustrup

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Saustrup,

Læs mere

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Møllebækken Udført den 10. februar 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 15-04-2011

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Svalevej Udført den 2. februar 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 07-03-2012

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Specialområde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget Udført den 12. november 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Mosetoft Den 31. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-10-2010 Ellen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet Afdeling Kollegiet Udført den 14. marts 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Tlf.: 7668 8100 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7668 8100 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Afdelingsledere: Jane Nørgaard Larsen. Dorte Mosbæk Nielsen. Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg

Afdelingsledere: Jane Nørgaard Larsen. Dorte Mosbæk Nielsen. Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Høskoven Afdeling: Boenhederne Viby Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 27.

Læs mere

Afdelingsleder Lone Tholstrup

Afdelingsleder Lone Tholstrup Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Hinnerup Kollegiet Afdelingerne Dannebrogsgade og Hans Tausens Vej Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Regionshuset Viborg Pilebakken Pilevej 4 Salten 8653 Them Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn den 23.05.2013.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter Sanatorievej 1 7140 Stouby Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere