Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet"

Transkript

1 Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab 7 Varmetabsramme 8 Energibehov 9 Rentabilitet 10 Side 1 af 10

3 Indledning ISOVER Energi ISOVER Energi er beregningsprogrammet, som kan anvendes i forbindelse med energibestemmelserne i bygningsreglementet. I programmet kan du: Beregne U-værdier Beregne varmetab og varmetabsramme Beregne transmissionstab Beregne energibehov og energiramme (For uddybende gennemgang af energiberegningen henvises til manual 2, Energibehov step-by-step ). Beregne rentabilitet ved ombygningsopgaver Gemme relevante dokumenter i en sagsmappe. Udskrive de nødvendige oplysninger til dokumentation i forhold til myndighederne Generere en fil, med energiberegningen, der kan sendes pr mail, og bruges i programmer, der er baseret på SBi s BE06 beregningskerne. Lægge egne data på materialer og fundamentsløsninger ind i databasen. Indhold I det følgende findes en vejledning i beregning af U-værdier, varmetabsramme,transmissionstab, energibehov og rentabilitet i ISOVER Energi. Opdateringer Denne manual vil blive opdateret uden varsel. Den til enhver tid gældende manual vil ligge tilgængelig på ISOVER s hjemmeside. Programmet opdateres ligeledes uden varsel, fx ved implementering af nye standarder og normer eller ved udbygning af programmets faciliteter. Er du online når du starter programmet, får du automatisk besked om nye opdateringer på programmet. Du kan vælge at opdateres med det samme eller vente. Juridiske betingelser. Du er som bruger ansvarlig for at programmet og manualen til en hver tid er opdateret og at de udførte beregninger til et hvert tidspunkt er udført med den seneste version af programmet. Saint-Gobain Isover a/s og programforfatterne kan ikke gøres ansvarlige for fejl eller mangler, der skyldes anvendelse af programmet. Rettighederne til programmet tilfalder Saint-Gobain Isover a/s og Bygge- og Miljøteknik A/S Side 2 af 10

4 Kom godt i gang Sagsmapper Start med at oprette en eller flere sagsmapper. For at kunne gemme en beregning, skal der være oprettet en sagsmappe, den kan gemmes i. Det er vigtigt, at man vælger et system for sagsnumrene, så man hurtigt kan finde rundt i de eksisterende sagsmapper. Når man vælger "åbn" vises de eksisterende sagsmapper i et vindue. Sagsmapperne er ordnet i alfabetisk rækkefølge efter sagsnummer. Sagsnavnet er også vist på listen. Sagsnummer, sagsnavn og sagsbeskrivelse kommer alle med på udskriften, når man printer dokumenter, der er knyttet til denne sagsmappe. Sagsnummeret kan bestå af både tal og bogstaver. Resultater I U-værdi, Transmissionstab, Varmetabsramme og Rentabilitet foretages beregningen automatisk, og resultat vises umiddelbart efter at man har forladt det sidste indtastningsfelt. I Energirammeberegningen foretages beregningen først når man har valgt Beregn Alle resultater og delresultater vises i ét billede. Udskrifter For hver type af beregning kan man vælge at udskrive resultatet. Ved klik på knappen udskriv vises først et skærmbillede af udskriften, derefter vælges udskriv fra menupunktet filer i toppen af vinduet. Beregningen behøver ikke at være gemt, for at blive udskrevet Ind-data Indtastningsdelen er bygget op som skemaer med rækker af data under hinanden. Når vinduet åbnes er skemaerne "foldet sammen". Når de foldes ud, kan man indsætte og slette rækker til inddata, ved at klikke på knapperne "indsæt" og "slet". Indtastningsfelterne er enten hvide eller gule. De gule felter skal være udfyldt, for at programmet kan foretage beregningen. Hvis der mangler data i et eller flere gule felter, vil der stå "Mangler data" i resultatfelterne. I mange af indtastningsfelterne kan man vælge mellem selv at angive data eller vælge data fra en database. Man kommer ind i databasen ved at bruge f8-tasten, der åbner et vindue, man kan vælge data fra. Fortryder man et valg, kan data overskrives, eller der kan hentes nye data ved hjælp af f8-tasten. Side 3 af 10

5 Egne materialer Man kan lægge egne materialer ind i programmets database. Det sker fra beregningsmodulet Uværdi. Hvor man ved at vælge f8 i et af indtastningsfelterne kan åbne et vindue til materiale-databasen. Øverst til højre i vinduet kan man vælge Nyt materiale, hvorefter programmet åbner en dialogboks, hvor man kan taste de relevante data ind. Linietab I samarbejde med Dansk Leca har vi udvalgt 36 gængse fundamentsløsninger, som kan hentes fra programmets database. Det sker ved at vælge f8 fra beregningsmodulerne Transmissionstab og Varmetabsramme Det er også muligt at lægge egne data for et linietab ind i databasen. I databasevinduet vælges Nyt linietab hvorefter programmet åbner en dialogboks, hvor man kan indtaste de relevante data. Det er dog ikke muligt at knytte en grafik-fil til de data man selv indtaster.. Kapper bagud Når man har hentet data ind fra en database eller sagsmappe, kapper programmet forbindelsen bagud. Eksempel: Man er i gang med en transmissionstabsberegning og henter en U-værdi ind fra sagsmappen. I det øjeblik U-værdien er hentet ind, bliver den et selvstændigt objekt. Det vil sige, at man kan ændre på U-værdien eller konstruktionsnavnet inde i transmissionstabsberegningen uden at den oprindelige fil med U-værdien ændres På samme måde kan man ændre i en U-værdi beregning, uden at det har betydning for de transmissionstabsberegninger, der er udført og gemt. Fordelen er, at man hurtigt kan regne nogle scenarier igennem, og finde et miks af konstruktioner, der kan opfylde rammen, uden først at skulle definere alle U-værdier. Side 4 af 10

6 U-værdi En U-værdi er sammensat af et fladebidrag, der er U-værdien for selve konstruktionen, samt eventuelle tillæg på grund af forhold, der forringer U-værdien. Hvis der er kuldebroer i konstruktionen skal de også medregnes. Vælg Ny konstruktion eller Ny konstruktion med kuldebro Konstruktion uden kuldebro Fladebidrag Åben Fladebidrag og indsæt et antal lag. Når du indsætter det første lag, foreslår programmet selv to lag mere, nemlig indvendig og udvendig overgangsisolans. Overgangsisolanserne Overgangsisolanserne afhænger af varmestrømmens retning Varmestrømmens retning Opad Vandret Nedad Indvendig R si 0,10 0,13 0,17 Udvendig R se 0,04 0,04 0,04 Materialelag og enkeltisolanser Indtast værdier for hvert lag i konstruktionen. For materialelag indtastes tykkelse og (lambda-) λ- værdi. For enkeltisolanser som f.eks. loftrum, ventileret hulrum, eller jordisolans indtastes isolansen. Du kan også vælge et materiale eller en isolans fra databasen. Markér et felt i det lag du vil indlæse værdier i og benyt f8 -tasten. Programmet åbner nu et vindue, hvor du kan se databasen med de forskellige materialetyper og isolanser. Marker det valgte, og vælg benyt Inhomogene materialelag. (træbjælkelag og lignende) Under punktet Speciallag / funktion i databasen kan du beregne vægtet λ-værdi for inhomogene materialelag. Et inhomogent materialelag er et materialelag, der består af to eller flere materialer, der ikke har samme λ-værdi. F.eks. et træbjælkelag med isolering mellem bjælkerne. Programmet åbner et lille vindue, hvor du kan vælge hvor mange materialer, der skal med: 2, 3 eller 4. og indtaste λ-værdi for hvert materiale samt hvor stor andel af fladen de udgør. Når du vælger OK, overfører programmet automatisk den beregnede λ-værdi til U- værdiberegningen. Side 5 af 10

7 Tillæg / korrektion Under punktet tillæg / korrektion defineres eventuelle tillæg, som U-værdien skal korrigeres med. Hvis du kender tillæggets størrelse, kan du også taste det direkte ind. For almindelige murbindere findes der følgende vejledende tal i DS 418: Der skal korrigeres for: Luftspalter i isoleringen - forekommer hvor der er gennemgående træ eller ved hård isolering med dimensionstolerancer, der giver risiko for spalter på over 5 mm. Bindere og andre mekaniske fastgørelser - forekommer hvor fastgørelser og bindere af metal er gennemgående i hele den isolerede tykkelse. Nedbør på omvendt tag - forekommer i tagkonstruktioner, hvor isoleringen ikke er dækket af mod vejrliget. Vælg f8 for at åbne dialogboksen hvor data til beregning af tillægget kan indtastes. 8 bindere pr. m 2 4 bindere pr. m 2 Bindere Isoleringstykkelse mm Isoleringstykkelse mm type Ø mm Rustfast stål 3, Rustfast stål 4,0 0,008 0,007 0,006 0, Rustfast stål 5,5 0,014 0,013 0,011 0,009 0,007 0,006 0,006 0,005 Bronze 3,0 0,016 0,014 0,013 0,011 0,008 0,007 0,006 0,005 Bronze 4,0 0,029 0,026 0,023 0,019 0,014 0,013 0,011 0,009 Bronze 5,0 0,045 0,040 0,036 0,030 0,022 0,020 0,018 0,015 Korrektion for bindere. En streg betyder, at værdien er under bagatelgrænsen Har du valgt Ny konstruktion med kuldebro åbnes et vindue med et udvidet inddata skema. Konstruktioner med kuldebroer Under Fladebidrag er der mulighed for at indsætte en eller flere delkonstruktioner. Hver delkonstruktion bygges op af et antal materialelag og isolanser se afsnit om konstruktioner uden kuldebroer. For hver del konstruktion skal det angives hvor stort areal den omfatter. Under Liniebidrag kan der indsættes en eller flere typer liniebidrag. For hver type angives Psi-værdien (Ψ) W/mK samt længden af kuldebroen. Under Punktbidrag kan der indsættes en eller flere typer punktbidrag. For hver type angives Xsiværdien (Χ) W/m samt antallet af kuldebroer. Læs nærmere om konstruktioner med kuldebroer i Dansk Standard DS 418 afsnit 6.7 Endelig kan der tilføjes tillæg / korrektion for forhold der forringer U-værdien, på samme måde som under Ny konstruktion uden kuldebro. Side 6 af 10

8 Transmissionstab For nye bygninger må det dimensionerende transmissionstab eksklusive vinduer og yderdøre ikke overstige transmissionstabsrammen. For bygninger i 1 og 2 etager er rammen: 6 W/m 2 klimaskærm (eksklusive vinduer og yderdøre) For bygninger i 3 eller flere etager er det: 8 W/m 2 klimaskærm (eksklusive vinduer og yderdøre) Inddata Det dimensionerende transmissionstab består af transmissionstabet gennem loft- og tagkonstruktioner, facader og dæk, samt linietabet ved fundamenter og omkring vinduer og yderdøre. Bygningsinfo Under punktet Bygningsinfo kan angives data, der identificerer bygningen. På udskriften vil både sagsmappedata og bygningsinfo blive vist. Der kan gemmes flere transmissionstabsberegninger i den samme sagsmappe, så bygningsinfo bruges til at holde styr på de forskellige beregninger. Aktuelle forhold Under punktet Aktuelle forhold kan indsættes at antal linier, hvor du kan angive U-værdi og areal for bygningens konstruktioner. Du kan også vælge en U-værdi fra sagsmappen, hvis der er oprettet nogen. Markér et felt i den linie du vil indlæse værdier i, og benyt f8 -tasten. Programmet åbner nu et vindue, hvor du kan se de U-værdier, der er gemt i sagsmappen. Marker den ønskede, og vælg OK For hver linie skal vælges en type. Typen er afgørende for hvilke dimensionerende temperaturer, der gælder for konstruktionen. Der kan også indsættes et antal linier, hvor du kan angive linietab ved fundamenter og linietab omkring vinduer og yderdøre. Dimensionerende forhold Under punktet Dimensionerende forhold angiver du hvilken bygningstype, det drejer sig om. Resultat Programmet beregner bygningens transmissionstab og sammenligner med transmissionstabsrammen. Side 7 af 10

9 Varmetabsramme Tilbygninger skal overholde U-værdi- og linietabskravene i BR95 kapitel Vinduer og yderdøre må maks. udgøre 22% af det opvarmede etageareal i tilbygningen. Sommerhuse skal U-værdi- og linietabs-kravene i BR- S98 kapitel Vinduer og yderdøre må maks. udgøre 30% af det opvarmede etageareal i tilbygningen. Man kan dog vælge andre U-værdier og linietab samt øge arealet af vinduer og yderdøre, hvis tilbygningens eller sommerhusets samlede varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene var opfyldt. Inddata Varmetabet består af transmissionstabet gennem loft- og tagkonstruktioner, facader og dæk, vinduer og yderdøre, samt linietabet ved fundamenter og omkring vinduer og yderdøre. Bygningsinfo Under punktet Bygningsinfo kan angives data, der identificere bygningen. På udskriften vil både sagsmappedata og bygningsinfo blive vist. Der kan gemmes flere varmetabsberegninger i den samme sagsmappe, så bygningsinfo bruges til at holde styr på de forskellige beregninger. Aktuelle forhold Under punktet Aktuelle forhold kan indsættes et antal linier, hvor du kan angive U-værdi og areal for bygningens konstruktioner, samt vinduer og yderdøre. Du kan også vælge en U-værdi fra sagsmappen, hvis der er oprettet nogen. Markér et felt i den linie du vil indlæse værdier i, og benyt f8 -tasten. Programmet åbner nu et vindue, hvor du kan se de U-værdier, der er gemt i sagsmappen. Marker den ønskede, og vælg OK Der kan også indsættes et antal linier, hvor du kan angive linietab ved fundamenter og linietab omkring vinduer og yderdøre. For hver linie skal vælges en type. Typen er afgørende for hvilken dimensionerende U-værdi/Ψværdi og hvilken dimensionerende temperaturer, der gælder for konstruktionen. Bygningens areal, bruttoetagearealet angives. Dækket del af eksisterende bygning Ved tilbygning bliver en del af den eksisterende bygning dækket af tilbygningen. Det varmetab der tidligere gik ud gennem denne del, må modregnes i varmetabet. Data indtastes på samme måde som for aktuelle forhold. Dimensionerende forhold Under punktet Dimensionerende forhold angiver du hvilken bygningstype, det drejer sig om. Der kan vælges mellem helårshus og sommerhus. Resultat Programmet beregner herefter bygningens varmetabsramme og sammenligner med det aktuelle varmetab. Side 8 af 10

10 Energibehov For nye bygninger gælder det, at bygningens energibehov ikke må overstige energirammen, som er beskrevet i BR95 kapitel og samt i BR-S98 afsnit 5. Inddata I start-vinduet er vist de 10 hovedgrupper af inddata. Hver gruppe kan foldes ud til en eller flere undergrupper. For at kunne indtaste data skal man mærke af i det hvide felt udfor gruppens navn. Indtastningsfelter skifter fra grå til hvid, og er klar til inddata. Hvide afmærkningsfelter Der er mange inddata at holde styr på i energibehovsberegningen. Derfor er der indbygget faciliteter, der kan hjælpe med at holde overblikket. Hvis du folder en indtastningsdel sammen, men ønsker at redigere mere i den senere, kan du blot klikke v-mærket væk. Allerede indtastede data forsvinder ikke af den grund, men de er ikke aktive i beregningen før du har klikket v-mærket frem igen. Aktiv / ikke aktiv Muligheden for at gøre data aktive/ikke aktive med v-mærket er også nyttig, hvis man designer flere næsten ens bygninger, f.eks. typehuse. Brug data fra sagsmappen Hvis der er gemt U-værdier eller en transmissionstabsberegning i sagsmappen, kan du genbruge dine indtastninger herfra. Vælg Hent data fra transmissionstab. Programmet åbner nu et vindue, hvor du kan se de transmissionstabsberegninger, der er gemt i sagsmappen. Marker det ønskede og vælg OK Eller marker feltet navn i en konstruktion og Vælg Hent data fra U-værdi.. Første gang man beregner et energibehov kan man f.eks. lægge data ind for forskellige typer af installationer, som køberne kan vælge imellem - varmepumpe, solceller mv. Når man så skal beregne energibehov for en konkret sag, kan man genbruge alle øvrige data f.eks. for konstruktioner og aktivere de installationer, som køberne har valgt. Reference-objekter. Reference-objekter er objekter, der kan bruges flere steder i inddata. F.eks. skal der angives hvordan skyggeforholdene er for vinduer og døre i bygningen. For at slippe for at indtaste samme data flere gang, defineres et eller flere sæt skygger. Derefter kan det ønskede sæt vælges for hvert vindue. Resultater Vælg Foretag beregning fra menuen til venstre. Programmet beregner nu energibehovet i.h.t. SBi 213. Det kan tage nogle sekunder. Derefter vises en dialogboks med beskeden Beregninger er færdig vælg OK Derefter vises det beregnede energibehov, der sammenlignes med energirammen for den konkrete bygning. Der vises også nogle nøgletal over, hvordan energiforbruget er fordelt på hovedområder. Side 9 af 10

11 Rentabilitet I forbindelse med ombygningsopgaver skal man i nogle tilfælde udføre en beregning af om det kan betale sig at isolere op til nutidens krav: Den såkaldte rentabilitetsberegning. Hvis det viser sig at være rentabelt, skal merisoleringen indgå i ombygningen. Læs nærmere om reglerne for ombygning i Vejledning om ombygning og rentabilitet som kan downloades gratis fra ISOVER s hjemmeside. Inddata Rentabiliteten beregnes ud fra den årlige besparelse, der kan opnås ved den ekstra energiindsats; de ekstra omkostninger som det betyder for ombygningsopgaven, samt levetiden for den bygningsdel, det drejer sig om. Bygningsinfo Under punktet Bygningsinfo kan angives data, der identificere bygningen. På udskriften vil både sagsmappedata og bygningsinfo blive vist. Der kan gemmes flere rentabilitetsberegninger i den samme sagsmappe, så bygningsinfo bruges til at holde styr på de forskellige beregninger. Årlig besparelse Under punktet Årlig besparelse indtastes U- værdierne for de to løsninger. Der indtastes også oplysninger om gennemsnitlige temperaturer og antal timer om året, hvor bygningsdelen er i brug. Programmet foreslår værdier, der svarer til en normalt opvarmet bygning der er i brug hele året. Arealet af bygningsdelen oplyses Endelig indtastes oplysninger om varmesystemet. Brændværdien for brændselstypen, samt forslag til virkningsgrader af fyret kan findes ved at vælge f8 Energiprisen kan kunden oplyse. Levetid Bygningsdelenes levetid er fastlagt i bygningsreglementet. Du skal derfor blot vælge fra den liste, der fremkommer, når du bruger f8- genvejstasten. Investering Under punktet Investering indtastes de to udførelsespriser. Altså prisen på ombygningsopgaven som den oprindelig var planlagt, og prisen på opgaven inklusive den energimæssige ekstraforanstaltning Resultat Programmet beregner herefter rentabiliteten af de to løsninger og konkluderer om foranstaltningen er rentabel. Side 10 af 10

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme Tilbygning Mørke Renseanlæg Udført af: Mads Køhler Pedersen VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 vm@vming.dk Udført af: MKP Side 1 af 6 er tilbygning Terrændæk Terrændæk, omklædningsrum

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 3-10-2014, side 1 af 15 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Tornhøjvej 7, Koed Projektnummer 07-14 Projekttype Tilbygning Vej Tornhøjvej 7, Koed By 8560 Kolind Bygherre Firma Navn

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnevad 9 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-198496 Energikonsulent: Henrik Sandholm Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave

Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave Vejledning i ombygning og rentabilitet 2. udgave Efter BR 95 og BR-S 98 med tillæg april 2006 Hvornår er det ombygning og hvornår tilbygning? Det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1. Manualens opbygning... 4 1.2. Teknisk service... 4 2. Programmet Rocktec... 5 2.1. Skærmbilledets opbygning... 5 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE... 7 4. Beregning

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 18-4-2012, side 1 af 14 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Michelle - Horstved Skov 2 Projektnummer 001 Projekttype Tilbygning Vej Horstved Skov 2 By 8560 Kolind Bygherre Firma

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Tekniske spørgsmål og svar - SOS

Tekniske spørgsmål og svar - SOS Tekniske spørgsmål og svar - SOS "Spørgsmål og svar om energimærkning iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 og tidligere bekendtgørelser." - klik på linket herunder for at gå til artiklen.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere