Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 37/08 Orienteringer /08 Årsberetning /08 Repræsentantskabsmøde /08 Indtægtsanalyse januar- april /08 Budget 2009 Høringssvar fra kommunerne og region /08 Forslag til takster /08 Voldgiftssag vedr. arbejdsnedlæggelser i marts-juni /08 Overdragelse af kontrakt fra Thykjær A/S til Blåvandshuk Turisttrafik I/S /08 Forsinket levering af nye busser /08 Gasbusdrift i Fredericia Bybusser /08 Forsøg med gratiskørsel til elever i Aabenraa Kommune /08 Aabenraa Busstation /08 Rejsekort (lukket sag) /08 Udpegning af medlem til Syddansk Mobilitetsråd

2 37/08 Orienteringer J. nr Dato: 2. juni 2008 Til orientering 38/08 Årsberetning 2007 J. nr Dato: 30. maj 2008 Til godkendelse Der forelægges forslag til bestyrelsens årsberetning for Årsberetningen vil sammen med regnskabet og diverse statistikker udgøre den samlede årsrapport for 2007 for Sydtrafik. Der er ingen lovkrav eller bestemmelser i Sydtrafik s vedtægter om, at der skal udarbejdes en årsberetning, men det anses for god skik at samle op på årets aktiviteter i forbindelse med publiceringen af regnskabet. Og Sydtrafik får lejlighed til at skrive sin egen historie. Udgifterne til trykning af årsrapporten er medtaget i budgettet under kontoen for Markedsføring. 47

3 KSA 39/08 Repræsentantskabsmøde 2008 J. nr Dato: 16. maj 2008 Forslag til dagsorden godkendes. I henhold til 13 i trafikselskabets vedtægt, skal der årligt afholdes mindst ét Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet skal ifølge vedtægtens 34 stk. 5 orienteres om Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom samt ifølge vedtægtens 11 godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Herudover kan bestyrelsen jfr. vedtægtens 11 stk. 2. forelægge sager hvori repræsentantskabet skal træffe beslutning. Der er bilagt forslag til dagsorden til mødet. Mødedato er fastlagt i bestyrelsesmødet den 28. november 2007 (dagsordenpunkt 84/07) til mandag den 22. september 2008 kl. Tidspunktet foreslås til kl Vedtægten for Sydtrafik er udarbejdet ud fra standardvedtægten i Lov om Trafikselskaber. Heri fastsættes repræsentantskabets rolle og opgaver. Intet specielt. 48

4 HCB 40/08 Indtægtsanalyse januar- april 2008 J. nr Dato: 28. maj 2008 Tages til efterretning Bestyrelsen har besluttet, at der månedligt skal ske en afrapportering af indtægter for trafikselskabet. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-10, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, skolekort og uddannelseskort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. I henhold til kontrakterne med vognmændene og kortsalgsstederne, skal der ske månedlig indberetning af indtægterne til trafikselskabet senest den 7. hverdag i måneden for vognmænd henholdsvis måneden efter for kortsalgssteder. Det betyder, at oversigt over indtægterne afrapporteres til bestyrelsen med en forskydning på 1 måned i henseende til placering af bestyrelsens møder. Afrapporteringen for januar til april måned viser, at der i januar til april er indtægter på 54,4 mio. kr. for budgettets noter 1 til 5. Dette svarer på årsbasis til en mindre indtægt på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Intet Såfremt tendensen for de 4 første måneder fortsætter vil Sydtrafik mangle ca. 5,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen De manglende indtægter får forskellig virkning på Regionens indtægtsdannelse og på kommunernes set samlet og enkeltvis. Der er ikke foretaget en indtægtsfordeling på den enkelte kommune. 49

5 For januar til april måned har regionen mindre indtægt på 1,6 mio. kr. og kommunerne under et på 2,0 mio. kr. for salg i bussen. HAL 41/08 Budget 2009 Høringssvar fra kommunerne og region J. nr Dato: 30. maj 2008 Høringssvarene med administrationens bemærkninger tages til efterretning.. Sydtrafiks bestyrelse vedtog på sit møde den 10. april 2008, at udsende oplæg til budget 2009 og budgetoverslagsår til høring hos Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område. Høringsfristen var, ifølge tidligere godkendte tidsplan, den. 30. maj Sydtrafik udsendte med høringsbrev af 17. april 2008 følgende materiale til Region Syddanmark og kommunerne i området: Beslutningsprotokol fra Sydtrafiks bestyrelsesmøde 10. april 2008 vedr. behandling af budgetforslag 2009 og overslagsår sk udgangspunkt for budget Hovedbudget Noter for budget Bemærkninger til Budget 2009 (og budgetoverslagsår ). Fordeling af finansieringsbidrag Notat om finansieringsprincipper. Rutefordeling mellem kommuner og region. Kommuneark budget

6 I samme forbindelse blev der indbudt til møde mellem Sydtrafik og Regionen og kommunerne i Sydtrafiks område for at gennemgå samt drøfte budgetforslag Fire kommuner valgte at deltage, nemlig Esbjerg Kommune, Vejen Kommune, Kolding Kommune samt Vejle Kommune. Resultatet af høringen er: Bemærkninger: Region Syddanmark Udgangspunktet for regionens bestilling af den regionale trafik er, at servicemålene for den regionale kollektive trafik skal opfyldes inden for regionsrådets afsatte budgetramme til dette formål. Regionsrådet skal derfor understrege, at regionens bidrag til trafikselskabet ligger fast på de i regionens budget afsatte 61,4 mio. kr. (2008-prisniveau) med mindre, at regionen tilføres ekstra midler til bustrafik ved økonomiaftalen i juni Billund Kommune Intet modtaget den 3. juni Esbjerg Kommune Fanø Kommune Fredericia Kommune Administrationen har meddelt at der ikke umiddelbart er nogle kommentarer, men behandles på udvalgsmødet den 16. juni Fanø Kommunes Teknik- og miljøudvalg besluttede på dets møde den 26. maj 2008, at tage budgetforslag 2009 til efterretning. Behandles i udvalg den 10. juni. Det oplyses, at indstillingen går på at budgetforslag 2009 tages til efterretning og at Fredericia Kommune i øvrigt tilslutter sig det fælles høringssvar, som er udarbejdet i en arbejdsgruppe vedrørende kollektiv trafik i Trekantområdet. Haderslev Kommune Intet modtaget den 3. juni Kolding Kommune Intet modtaget den 3. juni Varde Kommune Intet modtaget den 3. juni Vejen Kommune Vejle Kommune Sønderborg Kommune Behandlet i udvalget den 18. maj. Tilslutter sig det fælles høringssvar fra trekantskommunerne. Kommunen forudsætter i øvrigt, at den aftalte mellemregning mellem Regionen og Vejen Kommune vedr. billetindtægter på ekstra afgange på rute 78, mellem Rødding og Vejen, medregnes i de endelige budgetter og regnskaber som beskrevet i brev af 13. februar 2008 fra Sydtrafik til Vejen Kommune. Behandles på udvalgsmøde den 3. juni. Det er indstillet, at det fælles høringssvar fra kommunerne i Trekantsområdet bliver vedtaget. Desuden er det indstillet, at man beder Sydtrafik afholde et møde på politikerniveau for at drøfte selskabets økonomiske situation. Idet Helle Ågren Lauridsen har oplyst at der i budgetterne ikke er taget højde for de ønsker som Sønderborg kommune er fremkommet 51

7 med til virkning fra medio 2009, vurderes det ikke relevant at deltage i mødet og ej heller kommentere det fremsendte materiale. Når Sydtrafik har udarbejdet forslag til kørslen fra 2009 vil vi naturligvis gerne deltage i en dialog omkring budgettet. Tønder Kommune Intet modtaget den 3. juni Aabenraa Kommune Intet modtaget den 3. juni Trekantskommunernes fælles høringssvar Der er ikke modtaget fælles høringssvar fra Trekantområdet Danmark. Vejen Kommune har tilsluttet sig det fælles høringssvar. I Vejle Kommune er det indstillet til udvalget at tilslutte sig det fælles svar. I Fredericia Kommune er det indstillet til udvalget at tilslutte sig det fælles svar. Overskrifterne i det fælles svar: Der efterspørges en opdeling i budgettet om hvilke ændringer i de enkelte parters betalinger, der skyldes satsudvikling, ændret kørsel, udbud osv. Der efterspørges en nærmere beskrivelse af hvordan indtægterne er fordelt mellem parterne. Der efterspørges en nærmere analyse af besparelsesmulighederne i selskabets administrationsomkostninger. Det er noteret, at selskabet har meget store administrationsomkostninger set i forhold til de tilsvarende omkostninger i kommunerne. Det foreslås, at Sydtrafik vurderer, om det af hensyn til de pressende budgetter vil være en fordel at regulere de gældende takster. I givet fald foreslås det, at forslag til takster samt økonomiske konsekvenser udsendes til kommuner/region til høring. Der efterspørges generelt en bedre notebeskrivelse. Der efterspørges generelt en vurdering af Sydtrafiks økonomiske situation, samt forslag til hvordan kommunernes/regionens bidrag kan bringes i overensstemmelse med det oprindelige budget, f.eks. ved indskrænkninger i kørslen. Intet 52

8 Høringssvarene vil få indflydelse på det endelige budget for HAL 42/08 Forslag til takster 2009 J. nr Dato: 26. maj 2008 Forslag til takstsæt 2009 godkendes og fremsendes derefter til høring hos region og kommuner samt DSB og Arriva, idet det godkendes At børnepris i alle tre takstområder fastsættes til ca. 2/3 af voksenpris At pensionistrabat i alle tre takstområder afskaffes på enkeltbilletter og klippekort og indføres på periodekort til børnepris At rabatten på klippekort i alle tre takstområder harmoniseres til ca. 45 % i.f.t. enkeltbilletpris At prisen på måneds- og 30-dages-kort i Vest og Syd hhv. Øst harmoniseres til 3 x klippekortpris At periodekort i alle tre takstområder kan købes til et vilkårligt antal dage ud over 30 At gyldighed for institutionskort ændres til at gælde hjemkommunen samt nabokommuner At der udarbejdes forslag til harmonisering af takstregler for natbusser og tilkaldetaxi Til budget 2009 er udarbejdet forslag til takster gældende fra januar Forslaget indeholder en række harmoniseringer af takster og takstregler i de tre takstområder. Foruden harmoniseringerne af det generelle prisniveau i de tre takstområder indeholder forslaget også harmoniserede regler for børne- og pensionistrabatter, rabatniveauer på klippe- og periodekort, udstedelse af periodekort og institutionskort samt takstregler for natbusser og tilkaldetaxi. 53

9 Trafikstyrelsen har udmeldt et takstloft på 3,1 % for Takstforslaget kommer med en stigning på 2,93 % så tæt som muligt på det udmeldte takstloft. Det anbefales at udnytte takstloftet i videst muligt omfang, da der ikke kan overføres takststigningsmulighed fra år til år. I Vest forhøjes priserne på enkeltbilletter i bybusser og på korte lokalruter, mens prisen på klippekort og månedskort forhøjes på lange lokalruter og regionalruter. I alt forventes et merprovenu på samtlige rutetyper på ca. 2 %, da der kan forekomme ændring i kundernes brug af de forskellige typer af rejsehjemler, især på korte rejser. I Syd forhøjes priserne på enkeltbilletter på korte og mellemlange ruter og på klippe- og månedskort på lange lokalruter og regionalruter. Der forventes et provenu på ca. 3 % på samtlige rutetyper, da en del af merprovenuet på bybusser og korte lokalruter forventes opvejet af ændret brug af rejsehjemler, mens der blot forventes almindelig elasticitet på lnage lokalruter og regionalruter. I Øst forventes et nulprovenu på bybusser og korte lokalruter, idet det forventes at merprovenuet på enzoners billetter vil blive modsvaret af et tilsvarende mindreprovenu på tozoners rejsehjemler. På lange lokalruter og regionalruter forventes et merprovenu på ca. 2 %, idet en del af merprovenuet på enkeltbilletter og klippekort forventes modvirket af overgang til større brug af periodekort. Harmoniseringen af børne- og pensionistrabatter forventes overordnet set ikke at have væsentlige provenumæssige konsekvenser. Øvrige harmoniseringer af takstregler forventes ikke at have provenumæssige konsekvenser. TKE 43/08 Voldgiftssag vedr. arbejdsnedlæggelser i marts-juni 2007 J. nr Dato: 31. maj

10 Det tages til efterretning, at der er rejst voldgiftssag, og Sydtrafiks advokat anmodes om at repræsentere Sydtrafik i voldgiftssagen. Med brev af 27. maj 2008 meddeler advokatfirmaet Plesner på vegne af Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT), at AKT som mandatar for busselskaberne har besluttet, at indlede en voldgiftssag mod Sydtrafik. Voldgiftssagen rejses med baggrund i, at der ikke er opnået enighed om fortolkningen af de mellem busselskaberne og Sydtrafik indgåede kontrakter i forbindelse med modregning af manglende kørsel ved arbejdsnedlæggelser i perioden marts juni I henhold til bestemmelserne i kontrakterne kan uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling begæres afgjort ved en voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for parterne. Voldgiftsretten nedsættes af Præsidenten for Vestre Landsret og består foruden af en landsretsdommer af 2 voldgiftsmænd, som udpeges af hver part i sagen. Den manglende udførelse af kørsel skete i forbindelse med massive og omfangsrige overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt ansatte chauffører i busselskaberne. I Sydtrafiks område fandt arbejdsnedlæggelserne sted i Vejle, Fredericia, Kolding, Esbjerg, Fanø, Aabenraa, Haderslev og Sønderborgområderne. Det var dog ikke ansatte for alle vognmandsvirksomheder der deltog i arbejdsnedlæggelserne. Med baggrund heri har Sydtrafik meddelt busselskaberne, at trafikselskabet vil benytte kontrakternes bestemmelser til at tildele bod for ikke udført kørsel. Ud over denne bod vil der i henhold til kontrakterne ( 19) blive modregnet for ikke-udført kørsel. Sydtrafik har overtaget kontrakter fra de 3 tidligere trafikselskaber RAT, VAT og Sydbus. Disse kontrakter indeholder alle modregningsbestemmelser, mulighed for bod pr. køreplantime for ikkeudført kørsel i forhold til andel af udgåede ture samt bod for kvalitetsbrister. Disse forhold er anvendt i tildelingen af bod til busvognmændene. Trafikselskabets bestyrelse drøftede sagen i bestyrelsesmødet den 30. maj 2007 (Skibelund), hvor AKT og vognmændene var inviteret til drøftelse af forholdet. Der har efterfølgende været ført korrespondance med AKT senest med brev af 12. november 2007, som blev behandlet i bestyrelsesmødet den 28. november Bestyrelsen har fastholdt, at der tildeles bod for forholdene. Bestyrelsen kan i henhold til kontrakterne for RAT og VAT efter frit skøn suspendere sanktioner af enhver art, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder force majeure eller lignende. En 55

11 suspensation af sanktioner for udgået kørsel, vil dog aldrig medføre, at der ydes betaling efter 19. I forbindelse med drøftelserne med AKT har bestyrelsen besluttet at imødegå AKTs synspunkt om bodsstørrelserne ved i 1. udbud (efteråret 2007) at moderere bodssatserne for bod pr. udgået køreplantime. Dette er meddelt AKT i brev af 19. december AKTs advokat meddeler med brevet af 27. maj 2008, at man ønsker at indlede en voldgiftssag. I henhold til entreprenørkontraktens bestemmelser skal en voldgiftssag optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter voldgiftsrettens nedsættelse. Intet Voldgiftssagen omhandler bod der er udstedt til Arriva Skandinavien, City-Trafik, Ribe Rutebiler og Rutebilselskabet Haderslev for arbejdsnedlæggelser i perioden marts juni Det samlede beløb udgør kr. Hertil påstås betaling af renter i forhold til fakturaernes forfaldsdag den 10. juli Busvognmændene er med breve af 2. juni 2007 meddelt, at der i førstkommende afregning vil blive modregnet for sanktioner. I forbindelse med arbejdsnedlæggelserne er der i alt indkrævet bod på ca. 3, 9 mio. kr, hvoraf bod for Arriva Vejle udgør 1,5 mio. kr og Arriva (Veolia) Kolding 1,1 mio. kr. Der er ikke rejst voldgiftssag for disse bodsbetalinger, men der er i sagen (provokation 3) anmodet om fyldestgørende opgørelse over modregningen. HCB 44/08 Overdragelse af kontrakt fra Thykjær A/S til Blåvandshuk Turisttrafik I/S J. nr Dato: 21. maj

12 At kontraktoverdragelse fra Thykjær A/S til Blåvandshuk Turisttrafik I/S vedr. kørsel på lokalruterne 551 og 552 i det tidligere Blåvandshuk Kommune godkendes. At godkendelsen er betinget af, at der hos Sydtrafik senest d. 29. juni 2008 fra Blåvandshuk Turisttrafik I/S foreligger dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen, gældserklæring samt bankgaranti. Lokalruterne 551 og 552, der betjener det tidligere Blåvandshuk Kommune, blev af Ribe Amts Trafikselskab udbudt for 5 år med kontraktstart i sommeren Kørslen, der udføres af 2 busser med køreplantimer på tidspunktet for kontraktindgåelse, blev tildelt Thykjær. I forbindelse med Sydtrafiks 1. udbud tabte Thykjær A/S kørsel i store dele af det tidligere Ribe Amt. Fra 29. juni 2008 vil kørsel på ruterne 551 og 552 for Thykjær ligge geografisk langt fra anden kørsel, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt at opretholde et driftskontor i Varde for den begrænsede kørsel, som p.t. udgør årlige køreplantimer. Thykjær A/S ønsker at overdrage kontrakten til Blåvandshuk Turisttrafik I/S. I forbindelse hermed overdrages også personale og busmateriel. Blåvandshuk Turisttrafik, som frem til 2002 har haft kontrakt med Ribe Amts Trafikselskab om kørsel på netop de 2 ruter, er en mindre busvognmand lokaliseret i Oksbøl, hvilket er geografisk nærmere kørselsområdet end den nuværende driftsledelses placering i Varde. Ribe Amts Trafikselskab har i forbindelse med samarbejdet med Blåvandshuk Turisttrafik kun haft gode erfaringer. Blåvandshuk Turisttrafik har i forbindelse med Ribe Amts Trafikselskabs udbud i 2002 og 2006 afgivet tilbud på kørslen på ruterne tilbuddene blev fravalgt, fordi andre tilbud blev fundet økonomisk mere attraktive. Lov om Virksomhedsoverdragelse skal overholdes. Ingen økonomiske konsekvenser for Sydtrafik. Sydtrafik betaler årligt kr. (september 2007) for kørslen, hvilket svarer til 577,36 kr./kplt. Til sammenligning blev der fra 2 vognmænd ved Sydtrafiks 1. udbud afgivet tilbud på kørsel i Blåbjerg-området på 632,64 kr./kplt. hhv. 790,00 kr./kplt. I gennemsnit har kørslen i Blåbjerg 816 kplt./bus/år og for ruterne 551 og 552 er der 925 kplt./bus/år. Der er på den baggrund ikke grund til at antage, at opsigelse af kontrakten og et nyt udbud af kørslen på ruterne 551 og 552 vil reducere kørselsomkostningerne. 57

13 45/08 Forsinket levering af nye busser J. nr Dato: 16. maj 2008 At indgået aftale med Ribe Rutebiler A/S om reduceret betaling for busser, der ikke ved kontraktstart er nye, tages til efterretning. Ribe Rutebiler A/S har i deres tilbud i forbindelse med Sydtrafiks 1. udbud, der ligger til grund for indgået kontrakt, tilbudt at levere 100 nye busser ved kørselsstart på de enkelte ruter. Dette indebærer, at der den 29. juni 2008 skal indsættes 54 nye busser, den 28. juli 2008 skal indsættes 2 nye busser og den 11. august 2008 skal indsættes yderligere 44 nye busser. Heri er også indregnet levering af 2 stk. 13,7 meter busser samt 2 mindre Mercedesbusser. Imidlertid vil de 96 busser ikke alle blive leveret rettidigt (se bilag med leveringsplan) som følge af forskellige problemstillinger med leverancen. Ingen forhold I perioden fra juni 2008 til november 2008 vil Sydtrafik få reduceret de faste busomkostningerne for ikke nye busser jf. aftale med Ribe Rutebiler A/S. Den samlede reducerede betaling kan ikke estimeres før busudskiftningsplan foreligger senest d. 29. juni 2008, da betalingen afhænger af de indsattes bussers alder. Forudsættes leveringsplanen for nye busser som i bilag, vil den reducerede betaling maksimalt udgøre 2,0 mill. kr. JF 58

14 46/08 Gasbusdrift i Fredericia Bybusser J. nr Dato: 26. maj 2008 Til orientering. Fredericia Kommune og DONG Energy vil undersøge mulighederne for indførelse af naturgasbusser i Fredericia samt mulighederne for helt eller delvist at erstatte naturgassen med opgraderet biogas fra Fredericia Kommunes renseanlæg. DONG Energy etablerer eventuelle fyldestationer og opgraderingsanlæg. I samarbejde med Sydtrafik forberedes udbudsbetingelserne for det kommende udbud af busdrift i Fredericia i 2009, så der tages højde for muligheden for naturgas-/biogasdrift. Der arbejdes med udgangspunkt i en model, hvor der etableres garage, værksted, vaskefaciliteter, personalefaciliteter, administration og påfyldningsstation for busserne på en bestemt lokation, der på kendte betingelser stilles til rådighed for busoperatøren (analogt til bybusdriften i Helsingborg). I forbindelse med udbud forpligtes operatøren til at leje sig ind i disse faciliteter. Der ønskes etableret supplerende offentlig tilgængelig påfyldningsstationen i tilknytning til påfyldningsstationen for busser. Fredericia by betjenes p.t. af 12 bybusser, der årligt tilbagelægger ca. 1,3 mill. km på ca køreplantimer. Der er i Fredericia kun stationeret de 12 bybusser samt 5 busser, der anvendes til dubleringskørsel og som reserve. I den kommende tid foretages en kortlægning af gasbehov, gassammensætning, lokaliseringsmuligheder og nuværende driftsomkostninger på kraftvarmeanlæg (hvor gassen p.t. anvendes) m.v. Ingen Hvis projektet gennemføres er det overvejende sandsynligt, at udgifterne til bybusdriften i Fredericia vil øges grundet investering i tekniske anlæg og en højere anskaffelsespris på gasbybusser ift. alm. dieseldrevne busser. Med den nuværende byrdefordeling vil den eventuelle merudgift alene skulle pålignes Fredericia Kommune. 59

15 47/08 Forsøg med gratiskørsel til elever i Aabenraa Kommune J. nr Dato: 28. maj 2008 Det indstilles: at bestyrelsen godkender, at Aabenraa Kommune i en forsøgsperiode på et år uddeler gratis skolekort til alle skoleelever i kommunen, som skitseret nedenfor at det gratis skolekort bliver gyldigt på alle lokale og regionale ruter i Aabenraa Kommune, dog undtaget rute 900X og 915X samt tog at Aabenraa Kommunes andel af indtægterne fra skolekort fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab 2007 at der i forsøgsperioden gennemføres passagertællinger til belysning af elevernes rejsemønster, herunder fordelingen af rejser på regionale ruter Aabenraa Kommune har den 20. maj 2008 forelagt Sydtrafik en forespørgsel om gratis kørsel for skoleelever i Aabenraa Kommune. Forslaget som forsøgsordning vil kunne give Sydtrafik erfaringer med, hvordan gratiskørsel for en afgrænset gruppe påvirker rejsemønstre og billetindtægter. I forsøgsperioden ønsker Aabenraa Kommune at tilbyde alle skoleelever bosat i kommunen et gratis skolekort til alle lokale og regionale ruter i kommunen. Ved gratis kørsel forstås, at Aabenraa kommune stiller kortet til rådighed for alle elever uden betaling - også for elever, der ikke lovmæssigt har krav på et skolekort. I skoleåret har Sydtrafik udstedt 1937 skolekort til elever i Aabenraa Kommune (inklusive friskoleeleverne). Det skønnes, at elever vil benytte ordningen, hvis kortet bliver gratis. Et skolekort, der dækker alle zoner i Aabenraa kommune, er på 3 zoner, og det koster 4950 kr. for 11 måneder. Ca. 3/4 af de elever, der i dag har skolekort, har kun kort til 1 zone (2000 kr.). Det nye skolekort, vil derfor give øgede rejsemuligheder, og det må forventes, at især eleverne fra klasse vil benytte sig af dette. På de længere rejser vil regionale ruter især blive benyttet. Kommunen ønsker ikke at tilbuddet skal omfatte rejser i tog. På X busserne er der siddepladsgaranti, dvs. at Sydtrafik garanterer, at der altid er en siddeplads. For at undgå pladsproblemer med deraf følgende udgifter til dublering foreslås det, at X bus ruterne 900X og 915X, der kører gennem kommunen, bliver undtaget i forsøgsperioden. I den indgåede Bus/Tog-samarbejdsaftale er der en bestemmelse om, at parterne gensidigt skal høres ved takstændringer. En evt. gratiskørsel for skoleelever i Aabenraa Kommune skal derfor forhandles med DSB. 60

16 Indtægterne fra salg i bussen tilfalder regionen fra de regionale ruter og Aabenraa Kommune fra de lokale ruter. Indtægter fra skolekort tilfalder kommunerne. Øvrige indtægter udenfor bussen fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne og regionen efter samme fordelingsnøgle som indtægterne fra salg i busserne. Hvis Aabenraa Kommune indfører gratiskørsel for skoleelever, skal regionen og togoperatørerne enten acceptere indtægtstabet, eller de skal kompenseres herfor af kommunen. Da ordningen i Aabenraa ikke omfatter togrejser, må det forventes, at DSB vil acceptere ordningen uden at gøre krav på kompensation for et indtægtstab, men dette skal forhandles med DSB. Det må forventes, at regionen ønsker at blive kompenseret for en mindreindtægt på regionale ruter. Der er her dels tale om indtægter fra grupperejser på skolekort på regionale ruter i skoleregi, dels om rejser på regionale ruter inden for kommunen, som eleverne i dag foretager i deres fritid for egen regning, men fremover kan foretage på skolekortet. Omfanget af kompensationen skal forhandles med regionen. Hvis Aabenraa Kommune skulle betale for skolekortene, ville deres indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige forholdsvis meget i forhold til regionens og øvrige kommuners indtægter. Det foreslås derfor, at Sydtrafik fastfryser Aabenraa Kommunes skolekortindtægt som regnskab 2007, med henblik på at holde øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for Indtægter uden for bussen skal fordeles. HVH 48/08 Aabenraa Busstation J. nr Dato: 29. maj

17 Til orientering Byggeriet af den nye busstation i Aabenraa nærmer sig sin afslutning. Der gives en orientering om projektet. Intet Intet 49/08 Rejsekort (lukket sag) J. nr Dato: 2. juni /08 Udpegning af medlem til Syddansk Mobilitetsråd J. nr Dato: 31. maj 2008 Drøfte deltagelse i Syddansk Mobilitetsråd og evt. udpege 1 medlem til rådet. Med brev af 27. maj 2008 inviterer Region Syddanmark Sydtrafik til at udpege et medlem til Syddansk Mobilitetsråd. Mobilitetsrådet skal komme med bud på, hvordan man afbalancerer fire centrale behov i forbindelse med mobilitet omkostningseffektivitet, hurtighed, sikkerhed og miljøbevidsthed. Mobilitetsrådets rolle og opgaver er: 62

18 Mobilitetsrådet bidrager til den regionale dagsorden og debat i spørgsmål vedr. infrastruktur, trafik, transport og mobilitet Mobilitetsrådet identificerer og tydeliggør problemstillinger, prioriteringer og skitserer løsninger Med henblik på udmøntning af ovenstående opgaver udarbejder mobilitetsrådet et forslag til mobilitetsplan for Region Syddanmark Mobilitetsrådet skal bl.a. som led i arbejdet drøfte og udarbejde tidsplan og milepæle for rådets arbejde og komme med forslag til konkrete opgaver. Region Syddanmark stiller fast sekretariat til rådighed for rådet Syddansk mobilitetsråd sammensættes bredt med repræsentanter for centrale interesser, infrastrukturejere, operatører, brugere og øvrige relevante parter. Af bilag til det fremsendte brev (vedlagt) fremgår invitationslisten. Efter forespørgsel til Region Syddanmark om forventet repræsentation (politisk/embedsmand) svarer regionen i mail 2. juni 2008: Som udgangspunkt lader vi det være op til de respektive aktører som er inviteret til at deltage i rådet selv at afgøre hvilken type repræsentation, de ønsker at bidrage med. Umiddelbart er vores vurdering at de øvrige aktører som repræsenterer producenter og udbydere af kollektiv trafik, vil lade sig repræsentere administrativt. Trafikselskabet skal i henhold til Lov om Trafikselskaber i samarbejde med kommuner og Region, samt togoperatørerne udarbejde en plan for offentlig servicetrafik i Sydtrafiks område. I bestyrelsesmødet den 10. april 2008 (dagsordenpunkt 23/08) besluttede bestyrelsen at sætte trafikplanarbejdet i gang efter den i mødet forelagte tidsplan og plan over indholdet i trafikplanen. Trafikplanarbejdet igangsættes med et fællesmøde med kommuner og Region den 3. juni Det er ikke muligt ud fra invitationen at bedømme om den mobilitetsplan, som skal udarbejdes vil blive koordineret med det plangrundlag, som trafikselskabet skal udarbejde, og om der til en vis grad vil være tale om parallelle planer, hvilket findes uhensigtsmæssigt, da det er trafikselskabet der har den lovpligtige planudarbejdelse. Intet HCB 63

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Sagsnr.: /07 Dato: 22.02.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. februar 2007 kl. 14.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 24.05.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 30. maj 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat Vej 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-08 Dato: 07.11.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 13. november 2008 kl. 14.00 16.00 Starter med besigtigelse af Vejle Busterminal (ca. 30

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-07 Dato: 01.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 26. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-03-1-09 Dato: 13.03.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 12. marts 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 15.03.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. marts 2012 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 12. september 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 8. september 2017 kl. 09:00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 15. november 2016 Initialer: mec Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 11. november 2016 kl. 13.30-15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 18. december 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 15. december 2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere