Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015"

Transkript

1 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, Den humanistiske bacheloruddannelse, Den humanistiske-teknologiske Bacheloruddannelse og Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Formålet med fagmodulet i Arbejdslivsstudier er, at når en studerende har gennemført fagmodulet som et led i sin bacheloruddannelse, så er den studerende kvalificeret til at deltage i tværfagligt undersøgelses- og udviklingsarbejde samt til at identificere sociale, kulturelle og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdslivet. Der sigtes imod opnåelse af bred forskningsbaseret viden om feltet. Generelle teorier og begreber, en kritisk forståelse af feltet samt metodisk evne til problemorienteret analyse prioriteres højt. Den studerende skal gennem studiearbejdet i dette modul opnå kendskab til og kunne anvende teori, begreber, metoder og teknikker til konkrete undersøgelser og analyser af problemstillinger i forhold til arbejdslivet fx i en virksomhed eller en sektor. Der er fokus på arbejdets betydning for den enkelte, sociale relationer i arbejdet, fællesskaber, samarbejdsformer, organisationer og samfundet, og på arbejdets indhold, organisering og forandring, samt de forhold der påvirker arbejdets indhold og organisering. Fagmodulet i Arbejdslivsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Arbejdslivsstudier giver den studerende følgende viden, kvalifikationer og kompetencer: Viden: Viden på et forskningsbaseret grundlag om arbejdslivs- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger i samfundet.

2 Viden om og indsigt i, teori og teoretiske begreber inden for arbejdslivsfeltet. Viden om og overblik over, udvalgte dele af arbejdslivets historie og aktuelle arbejdspolitiske diskurser og udviklinger i arbejdslivet, samt over centrale institutioner og reguleringer på feltet. Viden om og kendskab til, metodiske og videnskabsteoretiske tilgange samt forandringsmetoder der knytter sig til studier i arbejdslivet. Færdigheder: Færdighed i at forstå, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder til studiet af problemstillinger i arbejdslivet. Færdighed i at vurdere styrker og svagheder ved nogle af de mest udbredte strategier for løsning af arbejdslivsproblemer. Færdighed i at analysere en praktisk arbejdslivsproblemstilling, fx en virksomheds eller branches håndtering af et givet problem, og kunne begrunde og vælge forandringstiltag. Færdighed i at formidle relevante arbejdslivsproblemstillinger, teoretiske perspektiver, analyse- og løsningsmuligheder til både fagfæller og berørte mennesker i arbejdslivet. Kompetencer: Kompetence til at planlægge, styre og gennemføre en mindre problemanalyse eller screeningsprojekt evt. suppleret med design af forandringsorienteret arbejdslivsudvikling med særlig vægt på forløbets tidlige aktiviteter. Kompetence til at kunne indgå i samspil med relevante aktører og herigennem udvikle egen faglighed herunder at kunne inddrage disse aktørers egne erfaringer og kompetencer afhængigt af den organisatoriske, sociale og kulturelle kontekst. Kompetence til at udføre disse aktiviteter ud fra kendskab til projektorganiserede forandringsaktiviteter. Kompetence til selvstændigt at kunne identificere egne læringsbehov, herunder at kunne planlægge og gennemføre sin egen videre læring. 3. Overordnet indhold og opbygning Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Metodekursus (5 ECTS-point), jf. stk. 2. Stk. 2. Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point). Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point). Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsvidenskabelige fagmoduler, skal gennemføre fagmodulkursus 4b og fagmodulkursus

3 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre fagmodulkursus 4c. Det anbefales af kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier. (Ændret pr. 1. september 2015) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Overordnet indhold Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden Viden om og indsigt i udvalgte dele af arbejdslivets historie, aktuelle arbejdspolitiske diskurser og/eller aktuelle problemstillinger eller udviklinger i arbejdslivet Færdigheder Færdighed i at anvende relevante teoretiske og metodiske perspektiver i arbejdet med at belyse et genstandsfelt inden for arbejdslivet Færdighed i at formulere og analysere problemstillinger i relation til arbejdslivet. Gerne med fokus på en specifik branche eller virksomhed Kompetencer Kompetence til at diskutere og perspektivere det udvalgte genstandsfelt i forhold til andre samfunds- eller arbejdslivsrelevante perspektiver Kompetence til at diskutere og argumentere for udviklings- eller forandringsmuligheder i forhold til det udvalgte genstandsfelt Kompetence til at evaluere procesforløbet i projektarbejdet Den studerende skal gennem projektarbejdet gøre erfaringer med at formulere og analysere problemstillinger i relation til arbejdslivet på en sådan måde, at det understøtter den studerendes forskningsbaserede forståelse af samspillet mellem forskellige

4 Undervisningssprog Fremmedsproglige Læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform aspekter, der påvirker de individuelle og sociale sider af arbejdslivet. Den studerende skal tillige kritisk kunne anvende relevante teorier og metoder i relation til valgte problemstillinger inden for arbejdsliv. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Dansk eller engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk, svensk og norsk. Det anbefales, at den studerende forud for eller sideløbende med projektarbejdet, gennemfører mindst et af fagmodulkurserne 1, 2 eller 3. Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 80 minutter Ved 4 eksaminander 100 minutter Ved 5 eksaminander 120 minutter Ved 6 eksaminander 140 minutter Der er følgende omfangsbestemmelser til den skriftlige projektrapport: Ved 2 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 45 normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 3 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 55 normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 4 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 65 normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 5 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 85 normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 6 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 95 normalsider af 2400 anslag pr. side Afviger projektrapporten fra ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et

5 eksamensforsøg. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem 5-7 minutter til at holde et oplæg, der kan indgå i grundlaget for den videre dialog under eksamen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Bedømmelse Censur Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. (Ændret pr. 1. februar 2014) 7-trins-skalaen Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Arbejde og organisation Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kursets er, at den studerende opnår: Viden Viden om og indsigt i forskellige former for organisation Viden om og indsigt i historiske udviklinger i arbejdsliv og organisering Viden om og indsigt i organisations- og ledelsesformers betydning for arbejdsliv og arbejdsmiljø Færdigheder Færdighed i at analysere politologiske og sociologiske

6 betydninger af forskellige former for ledelse og organisation - Færdighed i at formidle analytiske perspektiver på organisation og arbejdsliv Færdighed i at vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af organisation i forhold til arbejdslivsmæssige perspektiver Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Kompetencer Kompetence til at diskutere og perspektivere udviklingstendenser inden for ledelse og organisation i forhold til samfunds- eller arbejdslivsrelevante perspektiver Kompetence til at identificere og vurdere problemstillinger ud fra kendskab til organisatoriske sammenhænge i virksomheder eller organisationer Gennem dette kursus opnår den studerende overblik over sammenhænge mellem organisation og arbejdsliv. Med introduktionen af arbejdspladsen ud fra et historisk perspektiv som udgangspunkt, undersøges udviklinger i arbejdets organisering inden for forskellige typer af arbejde. Herunder arbejdes med/diskuteres emner som; Ledelse og ledelsesformer Forskellige typer af produktions- og udviklingskoncepter (fx Lean og Corporate Social Responsibility) Magtrelationer i organisationer Medarbejderkontrol, -indflydelse og -demokrati i forhold til arbejde og organisation Grænseløshed, fleksibilitet og selvledelse i arbejdslivet Relationelle aspekter af arbejdet: Fællesskaber, eksklusion, inklusion og læring Internationale udviklinger og forskelle i arbejdets organisering Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk, svensk og norsk. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Fagmodulkurset bestås gennem aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse i form af bedømmelse og godkendelse af en række aktiviteter, der gennemføres i grupper, som nedsættes ved kursets start. De gruppebaserede aktiviteter omfatter: Skrivning af referater af kursuslitteraturen til en kursusgang og uploading af disse til kursets elektroniske platform (i skrivende stund er det Moodle), forberedelse af diskussion i forbindelse med en kursusgang, skriftligt referat af kursusgangens væsentligste

7 pointer og diskussioner og uploading af disse til kursets elektroniske platform. Derudover indgår individuel deltagelse i skriftlige diskussioner i løbet af kurset på kursets elektroniske platform i bedømmelsen. Bedømmelse Censur Omprøve er et skriftligt essay. Opgaveformuleringen udarbejdes af den studerende, men skal godkendes af underviser. Essayet må maksimalt fylde anslag alt inklusive, og der er en uge til rådighed til udarbejdelsen af essayet. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bestået/ikke bestået Intern Fagmodulkursus 2 Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Individet i arbejdslivet Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kursets er, at den studerende opnår: Viden Viden om og indsigt i væsentlige sammenhænge mellem arbejde og menneskelig identitetsdannelse Viden om og indsigt i forskellige teoriers bidrag til at forstå individorienterede problemstillinger i arbejdslivet Viden om og overblik over videnskabsteoretiske og metodiske baggrunde for perspektiver på sammenhænge mellem menneske og arbejde Færdigheder Færdighed i at formidle teoretisk og empirisk funderede perspektiver på sammenhæng mellem arbejde, identitet og samfund Færdighed i at vurdere og argumentere for fordele og ulemper ved teoretiske vinkler på arbejdslivsrelaterede emner Kompetencer Kompetence til at indgå i faglig og tværfaglig dialog omkring problemstillinger, der knytter sig til relationen mellem menneske og arbejde

8 Kompetence til at reflektere over betydningen af forskellige teoretiske perspektiver på praksis i arbejdslivet Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Gennem dette kursus opnår den studerende kendskab til diskussioner om arbejdets betydning i forhold til skabelse af det menneskelige subjekt. Med udgangspunkt i dette overordnede tema berøres emner som eksempelvis; Arbejdet som basal menneskelig aktivitet Forhold mellem arbejde, identitet, køn, etnicitet og alder Diskussioner om faglighed ud fra begreber om kvalifikationer, kompetencer og professioner Sundhed i arbejdet De udfordringer samfundet i dag står overfor i forhold til relationen mellem arbejde og familie- eller privatliv som impliceret i begrebet work/life-balance Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk, svensk og norsk. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Individuel skriftlig prøve. Besvarelsen må fylde maks anslag alt inklusive. Den studerende laver, med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling inden for fagmodulkursets genstandsfelt, et review af forskningslitteratur, der er udvalgt af den kursusansvarlige. Udvalget af forskningslitteratur offentliggøres i forbindelse med fjerde sidste kursusgang. Opgavebesvarelsen afleveres 48 timer efter sidste kursusgang. Bedømmelse Censur Omprøve er den samme som den ordinære prøveform, dog har den en varighed af 48 timer. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Intern Fagmodulkursus 3 Titel Fagtype Type Normering Arbejdsmarked Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point

9 Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kursets er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og indsigt i udvalgte dele af arbejdsmarkedets historie og aktuelle arbejdspolitiske diskurser Viden om og indsigt i grundprincipper og bærende institutioner og organisationer på det danske arbejdsmarked Viden om og indsigt i betydningen af udviklingstræk på arbejdsmarkedet for fx arbejdsdeling mellem kønnene og udvikling af governance som styringsprincip Viden om og indsigt i globaliseringens betydning for arbejdsmarkedet Færdigheder Færdighed i at analysere arbejdsmarkedsrelaterede dimensioner ud fra arbejdslivsteoretiske perspektiver Færdighed i at formidle viden om arbejdsmarkedet og udviklinger inden for dette til både fagfæller og ikkespecialister. Kompetencer Overordnet indhold Kompetence til at tilegne sig viden om arbejdsmarkedet ud fra kendskab til overordnede institutioner og organisationer Kompetence til at diskutere sammenhænge mellem arbejdsmarkedspolitik og betingelser for arbejdsstyrken I dette kursus behandles det danske arbejdsmarked i historisk perspektiv. Desuden tematiseres emner som: Introduktion til grundprincipper og bærende institutioner i arbejdsmarkedets organisering herunder fokus på den danske model med trepartssamarbejdet mellem fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og stat Arbejdsmarkedet i komparativt perspektiv, særligt med fokus på de øvrige nordiske og europæiske lande Governance som styringsprincip for arbejdsmarkedssystemet Arbejdet i forskellige sektorer (lavtlønsservice, offentlig service, industri, kreativt arbejde, vidensarbejde) Globalisering og international arbejdsdeling Kønnet arbejdsdeling

10 Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Precarious work arbejde under usikre ansættelsesforhold og arbejde i gråzonen, illegalt arbejde og au pair skjult arbejde samt betalt og ikke betalt arbejde Arbejdsløshed Tid og arbejde forskellige betydninger af tid, organiseringer af arbejdstid og tidsopfattelser i forskellige typer af arbejde. Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk, svensk og norsk. Studiemæssige forudsætninger Indstillingsbetingelser Prøveform Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse defineret som 80 % fremmøde til kursets undervisning. De studerende inddeles i diskussionsgrupper, og der skal skrives referat af diskussionerne; aktiv deltagelse i gruppediskussionerne og referatskrivning er således en del af tilfredsstillende deltagelse. Den studerende skal også udarbejde et udkast til problemstilling og indhold i den endelige tekst ( anslag alt inklusive, svarende til 2 normalsider af 2400 anslag pr. side afleveringsfrist 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 5. kursusgangs påbegyndelse). Udkastet skal godkendes af underviser. Hvis den studerende ikke lever op til indstillingsbetingelserne, skal den studerende skrive et resume af kursuslitteraturen og et udkast til problemstilling og indhold i den endelige essaytekst på i alt 8-10 normalsider af 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Besvarelsen skal godkendes af vejleder. Opfylder opgavebesvarelsen ikke det angive krav om antal anslag vil den blive afvist fra bedømmelse. (Ændret pr. 1. september 2015) Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af et to-delt essay: En endelig opgavebesvarelses-tekst der udfolder den problemstilling, som den studerende i forlængelse af sit oprindelige udkast og den konstruktive kritik som studenten i givet fald har modtaget i gruppediskussioner på kurset har valgt at beskæftige sig med. ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 3,5 normalsider af 2400 anslag pr. side). En refleksionstekst, hvor den studerende reflekterer over hvilke betydning kurset samt i givet fald de øvrige studerendes tilbagemeldinger, har haft for skriveprocessen og opgavebesvarelsen ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 1,5 normalsider af 2400 anslag).

11 Både opgavebesvarelses-teksten og refleksionsteksten afleveres tre dage før det annoncerede tidspunkt for sidste kursusgang. Der foretages en samlet vurdering af de to dele af essayet ud fra kursets målbeskrivelse. Essay der ikke overholder den samlede sidetalsbegrænsning, vil blive afvist fra bedømmelse. Omprøve: Ved ikke-bestået essay vil omprøven være udarbejdelse af et nyt essay med samme krav som til den ordinære prøve. Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. februar 2014 og 1. september 2015) 7-trins-skalaen Intern Fagmodulkursus 4a Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Overordnet indhold Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden Viden om og indsigt i centrale videnskabsteoretiske og metodiske tilgange inden for studier i arbejdsliv og organisation Viden om og overblik over analytiske konsekvenser af videnskabsteoretiske og metodiske valg Færdigheder Færdighed i at anvende centrale kvalitative og kvantitative metoder til analyse af emner inden for arbejdslivsstudiers genstandsfelter Kompetencer Kompetence til at diskutere og udfordre traditionelle metodiske tilgange til samfundsvidenskab Kompetence til at diskutere anvendelsen af metodiske tilgange til analyse og udvikling af problemstillinger på arbejdslivsfeltet Kompetence til at operationalisere undersøgelser af arbejdslivsrelaterede og organisatoriske problemstillinger ud fra kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske tilgange I dette kursus introduceres den studerende til metodiske og videnskabsteoretiske perspektiver inden for arbejdslivsforskning og - udvikling. Der præsenteres centrale samfundsvidenskabelige

12 Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder og humanistiske metodiske tilgange, samt generel introduktion til videnskabsteoretiske retninger. Desuden inddrages emner som: Introduktion til aktionsforskningsmetoder Diskussioner af normativitet i forandringsog forskningsarbejde Koblinger mellem videnskabsteoretiske tilgange og metode Interviewmetoder og analysestrategier Anvendelse af kvantitativ empiri i arbejdslivssammenhæng Metodeudvikling evnen til at vælge en meningsfuld metodisk tilgang ud fra den kontekstuelle sammenhæng, og til kreativt at udfordre fastlåste forståelser af videnskabelig metode Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk, svensk og norsk. Studiemæssige forudsætninger Prøveform For at bestå fagmodulkurset skal den studerende aktivt regelmæssigt og tilfredsstillende deltage i undervisningen fx ved at: være ansvarlig for aktiviteterne til en eller flere af kursusgangene udforme skriftlig feedback til en anden gruppes valg af og gennemførelse af aktiviteter De nærmere krav til aktiviteterne fastlægges af underviser ved kursusstart. Omprøve er i form af en 48 timers essayprøve. Kursusansvarlige stiller et spørgsmål og i besvarelsen skal der refereres bredt til kursuspensum. Omfanget af den skriftlige besvarelse skal minimim have et omfang på anslag, alt inklusive, og makimalt have et omfang på anslag alt inklusive. Afviger den skriftlige besvarelse ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. (Ændret pr. 1. september 2015) Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4b Titel Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

13 Fagtype Kursus Type Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespecialiseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier. (Ændret pr. 1. september 2015) Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. (Ændret pr. 1. september 2015) Maksimalt 600 sider Dansk eller engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige metodekompetencer. (Ændret pr. 1. september 2015) Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering,

14 som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bestået / Ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4C Titel Samfundsvidenskabelig Analysestrategi Fagtype Kursus Type Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderings kriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens struktur og transparens. Kompetencer: Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg.

15 Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Maksimalt 600 sider Dansk eller engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. (Ændret pr. 1. september 2015) Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr.

16 side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. september 2015) Bestået/ikke bestået Intern Ikrafttræden, overgangsregler 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Ændringerne træder i kraft den 1. februar 2014, med senere ændringer der træder i kraft d. 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for den Arbejdslivsstudier efter skriftlig behandling den 29. november Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse den 5. december Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse den 14.december Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 20. december Ændringerne er godkendt af Studienævnet for Arbejdslivsstudier den 27. januar 2014, på baggrund af skriftlig høring og godkendt i Studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse den 29. januar 2014 på baggrund af skriftlig høring. Ændringer pr. 1. februar 2014: Prøveformen på Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier er ændret fra: Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter, Ved 3 eksaminander 75 minutter, Ved 4 eksaminander 90 minutter, Ved 5 eksaminander 105 minutter, Ved 6 eksaminander 135 minutter. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Individuel bedømmelse gennemføres bl.a. på grundlag af individuelle oplæg forberedt hjemmefra efter nærmere aftaler med eksaminator. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. til: Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter, Ved 3 eksaminander 80 minutter, Ved 4 eksaminander 100 minutter, Ved 5 eksaminander 120 minutter, Ved 6 eksaminander 140 minutter. Der er følgende omfangsbestemmelser til den skriftlige projektrapport:

17 Ved 2 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 45 normalsider af 2400 anslag pr. side, Ved 3 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 55 normalsider af 2400 anslag pr. side, Ved 4 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 65 normalsider af 2400 anslag pr. side, Ved 5 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 85 normalsider af 2400 anslag pr. side, Ved 6 studerende må opgaven makismalt have et omfang på anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til maksimalt 95 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger projektrapporten fra ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem 5-7 minutter til at holde et oplæg, der kan indgå i grundlaget for den videre dialog under eksamen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Prøveformen på fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation er ændret fra: For at bestå fagmodulkurset skal den studerende aktivt regelmæssigt og tilfredsstillende deltage i undervisningen fx ved at: udforme en poster, en præsentation, et diskussionsoplæg til en paneldebat eller lignende; eller udforme skriftlige diskussionsspørgsmål til forskellige dele af pensum. De nærmere krav til aktiviteterne fastlægges af underviser ved kursusstart. til: Fagmodulkurset bestås gennem aktiv deltagelse i form af bedømmelse og godkendelse af en række aktiviteter, der gennemføres i grupper, som nedsættes ved kursets start. De gruppebaserede aktiviteter omfatter: Skrivning af referater af kursuslitteraturen til en kursusgang og uploading af disse til kursets elektroniske platform (i skrivende stund er det Moodle), forberedelse af diskussion i forbindelse med en kursusgang, skriftligt referat af kursusgangens væsentligste pointer og diskussioner og uploading af disse til kursets elektroniske platform. Derudover indgår individuel deltagelse i skriftlige diskussioner i løbet af kurset på kursets elektroniske platform i bedømmelsen. Hvis en studerende opnår bedømmelsen ikke bestået, kan den studerende indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af et skriftligt essay. Opgaveformuleringen udarbejdes af den studerende, men skal godkendes af underviser. Essayet må maksimalt fylde anslag alt inklusive, og der er en uge til rådighed til udarbejdelsen af essayet. Prøveformen på fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet er ændret fra: Individuel, skriftlig ugeopgave på maks. 5 sider. Den studerende skal kunne analysere, diskutere og perspektivere en selvvalgt problemstilling inden for fagmodulkursets genstandsfelt. Valg af problemstilling og fremgangsmåde begrundes i relation til kursets læringsmål. til: Individuel skriftlig prøve. Besvarelsen må fylde maks anslag alt inklusive. Den studerende laver, med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling inden for fagmodulkursets genstandsfelt, et review af forskningslitteratur, der er udvalgt af den kursusansvarlige. Udvalget af forskningslitteratur offentliggøres i forbindelse med fjerde sidste kursusgang. Opgavebesvarelsen afleveres 48 timer efter sidste kursusgang. Prøveformen på fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked er ændret fra: Individuel, skriftlig ugeopgave på maks. 5 sider. Den studerende skal kunne analysere, diskutere og perspektivere en selvvalgt problemstilling inden for fagmodulkursets genstandsfelt. Valg af problemstilling og fremgangsmåde begrundes i relation til kursets læringsmål. til: En skriftlig Portfolio-prøve på samlet ca. 7 normalsider. De studerende arbejder med hver deres særlige vinkel på de problemstillinger der behandles på kurset. I deres (elektroniske) portfolio skal der ligge tre tekster som indgår i bedømmelsen, samt et "diskussionsforum" med peer-feedback, hvor hver enkelt studerendes bidrag skal være bedømt bestået som forudsætning for den egentlige bedømmelse: Et udkast til problemstilling og indhold i den endelige tekst ( anslag alt inklusive, svarende til 2 normalsider af 2400 anslag pr. side afleveringsfrist 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 5. kursusgangs

18 påbegyndelse). Diskussionsforummet med peer-feedback er indbyrdes konstruktiv kritik blandt en tilfældigt sammensat gruppe af kursusstuderende med 3-5 deltagere. Den enkelte studerende er forpligtiget på at give konstruktiv kritik til samtlige udkast der indgår i forummet, og forventes at bidrage med yderligere kommentarer i forlængelse af de andre studerendes kritik-kommentarer. De studerende kommer med bidrag til forummet fra de respektive udkast lægges op og til det lukkes 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 8. kursusgang, således at den første kommentering på de forskellige udkast er afgivet senest før det annoncerede tidspunktet for 7. kursusgang. En endelig opgavebesvarelses-tekst der udfolder den problemstilling, som den studerende i forlængelse af sit oprindelige udkast og den konstruktive kritik som studenten har modtaget i diskussionsforummet, har valgt at beskæftige sig med. ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 3,5 normalsider af 2400 anslag pr. side). En refleksionstekst, hvor den studerende reflekterer over hvilke betydning peer-feedbacken, mødet med arbejdsmarkedsparter og kurset i øvrigt, har haft for skriveprocessen og opgavebesvarelsen ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 1,5 normalsider af 2400 anslag) (både opgavebesvarelses-teksten og refleksionteksten afleveres tre dage før sidste kursusgang). Portfolien tre tekster bedømmes samlet på grundlag af kursets målbeskrivelse.(ændret pr. 1. februar 2014) Prøveformen på Fagmodulkursus 4b: Videregående samfundsvidenskabelig metode, er ændret fra: Bunden skriftlig individuel ugeopgave (4-8 sider). til: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maksimalt anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Der er desuden foretaget en række sproglige korrektioner i fagmodulbeskrivelsen. Ændringer pr. 1. september 2015: Der er foretaget ændring af 3 stk. 2 og den er ændret fra: Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 4a, 4b eller 4c som skal gennemføres. Hvis den studerende har fulgt enten kursus 4b eller 4c via sit andet fagmodul, kan dette kursus ikke vælges. Til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsvidenskabelige fagmoduler, skal gennemføre fagmodulkursus 4b og fagmodulkursus 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre fagmodulkursus 4c. Det anbefales af kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier. Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation: Der er foretaget følgende ændringer til prøveform: Hvis en studerende opnår bedømmelsen ikke bestået, kan den studerende indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af et skriftligt essay. Opgaveformuleringen udarbejdes af den studerende, men skal godkendes af underviser. Essayet må maksimalt fylde anslag alt inklusive, og der er en uge til rådighed til udarbejdelsen af essayet. Til: Omprøve er et skriftligt essay. Opgaveformuleringen udarbejdes af den studerende, men skal godkendes af underviser. Essayet må maksimalt fylde anslag alt inklusive, og der er en uge til rådighed til udarbejdelsen af essayet. Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked: Der er tilføjet følgende bestemmelser Indstillingsbetingelser: Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse defineret som 80 % fremmøde til kursets undervisning. De studerende inddeles i diskussionsgrupper, og der skal skrives referat af diskussionerne; aktiv deltagelse i gruppediskussionerne og referatskrivning er således en del af

19 tilfredsstillende deltagelse. Den studerende skal også udarbejde et udkast til problemstilling og indhold i den endelige tekst ( anslag alt inklusive, svarende til 2 normalsider af 2400 anslag pr. side afleveringsfrist 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 5. kursusgangs påbegyndelse). Udkastet skal godkendes af underviser. Hvis den studerende ikke lever op til indstillingsbetingelserne, skal den studerende skrive et resume af kursuslitteraturen og et udkast til problemstilling og indhold i den endelige essay-tekst på i alt 8-10 normalsider af 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Besvarelsen skal godkendes af vejleder. Opfylder opgavebesvarelsen ikke det angive krav om antal anslag vil den blive afvist fra bedømmelse. Der er foretaget følgende ændringer af Prøveformen: En skriftlig Portfolio-prøve på samlet ca. 7 normalsider. De studerende arbejder med hver deres særlige vinkel på de problemstillinger der behandles på kurset. I deres (elektroniske) portfolio skal der ligge tre tekster som indgår i bedømmelsen, samt et "diskussionsforum" med peerfeedback, hvor hver enkelt studerendes bidrag skal være bedømt bestået som forudsætning for den egentlige bedømmelse: Et udkast til problemstilling og indhold i den endelige tekst ( anslag alt inklusive, svarende til 2 normalsider af 2400 anslag pr. side afleveringsfrist 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 5. kursusgangs påbegyndelse).diskussionsforummet med peer-feedback er indbyrdes konstruktiv kritik blandt en tilfældigt sammensat gruppe af kursusstuderende med 3-5 deltagere. Den enkelte studerende er forpligtiget på at give konstruktiv kritik til samtlige udkast der indgår i forummet, og forventes at bidrage med yderligere kommentarer i forlængelse af de andre studerendes kritik-kommentarer. De studerende kommer med bidrag til forummet fra de respektive udkast lægges op og til det lukkes 48 timer før det annoncerede tidspunkt for 8. kursusgang, således at den første kommentering på de forskellige udkast er afgivet senest før det annoncerede tidspunktet for 7. kursusgang. En endelig opgavebesvarelses-tekst der udfolder den problemstilling, som den studerende i forlængelse af sit oprindelige udkast og den konstruktive kritik som studenten har modtaget i diskussionsforummet, har valgt at beskæftige sig med. ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 3,5 normalsider af 2400 anslag pr. side). En refleksionstekst, hvor den studerende reflekterer over hvilke betydning peer-feedbacken, mødet med arbejdsmarkedsparter og kurset i øvrigt, har haft for skriveprocessen og opgavebesvarelsen ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 1,5 normalsider af 2400 anslag) (både opgavebesvarelses-teksten og refleksionteksten afleveres tre dage før sidste kursusgang). Portfolien tre tekster bedømmes samlet på grundlag af kursets målbeskrivelse.til: Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af et to-delt essay: En endelig opgavebesvarelses-tekst der udfolder den problemstilling, som den studerende i forlængelse af sit oprindelige udkast og den konstruktive kritik som studenten i givet fald har modtaget i gruppediskussioner på kurset har valgt at beskæftige sig med. ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 3,5 normalsider af 2400 anslag pr. side). En refleksionstekst, hvor den studerende reflekterer over hvilke betydning kurset samt i givet fald de øvrige studerendes tilbagemeldinger, har haft for skriveprocessen og opgavebesvarelsen ( anslag alt inklusive, svarende til ca. 1,5 normalsider af 2400 anslag). Både opgavebesvarelses-teksten og refleksionsteksten afleveres tre dage før det annoncerede tidspunkt for sidste kursusgang. Der foretages en samlet vurdering af de to dele af essayet ud fra kursets målbeskrivelse. Essay der ikke overholder den samlede sidetalsbegrænsning, vil blive afvist fra bedømmelse. Omprøve: Ved ikke-bestået essay vil omprøven være udarbejdelse af et nyt essay med samme krav som til den ordinære prøve. Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv Der er foretaget følgende tilføjelse til Prøveformen: Omprøve er i form af en 48 timers essayprøve. Kursusansvarlige stiller et spørgsmål og i besvarelsen skal der refereres bredt til kursuspensum. Omfanget af den skriftlige besvarelse skal minimim have et omfang på anslag, alt inklusive, og makimalt have et omfang på anslag alt inklusive. Afviger den skriftlige besvarelse ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode: Målbestemmelser er ændret fra: Viden: Viden om videregående samfundsvidenskabelige metoder, herunder i særlig grad inden for de faglige fordybelser de studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at arbejde med videregående samfundsvidenskabelige metoder relateret til de faglige fordybelser, den studerende har valgt. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder reliabilitet og validitet, og at kunne evaluere konsekvenserne af de metodiske valg. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra det enkelte fags præmisser, men også ved at inddrage relevante metoder og perspektiver fra andre relevante fag. Til: Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespecialiseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier. Overordnet indhold er ændret fra: Kurset indeholder en uddybet diskussion af samfundsvidenskabelige metoder. Efter en generel indledning er der mulighed for at specialisere sig indenfor kurset, alt efter hvilke

20 metodiske traditioner der er indenfor de fagområder den studerende har valgt i sine fagmoduler. Til: Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. Studiemæssige forudsætninger er tilføjet: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Prøveformen er ændret fra: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maksimalt anslag, alt inklusive, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg Til: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi: Studiemæssige forudsætninger er ændret fra: Det anbefales, at den studerende har kendskab til kvantitative og kvalitative metoder, samt til videnskabsteoretiske overvejelser og deres sammenhæng med metodiske valg. Til: Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. Prøveform er ændret fra: Fri skriftlig semesteropgave (6 8 sider) udarbejdet i grupper med fremlæggelse på et analysestrategiseminar. Til den mundtlige fremlæggelse er eksaminationstiden 15 min. pr. studerende inkl. votering. Til: Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Forskellige typer af produktions- og udviklingskoncepter (fx Lean og Corporate Social Responsibility)

Forskellige typer af produktions- og udviklingskoncepter (fx Lean og Corporate Social Responsibility) kursus 1: Arbejde og organisation Om kurset Uddannelse Kursustype Fagmodul i Arbejdslivsstudier Fagmodulskursus Tilmelding Tilmelding foregår via stads selvbetjening i perioden 1.11.16-15.11.16. Kursus

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-81 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere