Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler"

Transkript

1 Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill? En af måderne at beskytte goodwill er ved at aftale konkurrenceklausuler eller kundeklausuler. Sondring: Konkurrenceklausuler kundeklausuler Def af konkurrenceklausul: Den af klausulen omfattede personkreds i et bestemt geografisk område og i en bestemt afgrænset tidsperiode er uberettiget til at være beskæftiget med konkurrerende virksomhed. => Totalt forbud mod at være beskæftiget med konkurrerende virksomhed inden for området i den aftalte periode. - både ved ansættelse eller ved egen virksomhed. Def af kundeklausul: Den af kundeklausulen omfattede personkreds er uberettiget til i en nærmere aftalt periode at beskæftige sig med klienter og kunder fra den tidligere arbejdsgiver/den overdragne virksomhed. => Ikke et forbud mod konkurrerende virksomhed, => blot må den konkurrerende virksomhed ikke rette sig mod den af kundeklausulen omfattede kundekreds (kan også gælde f.eks. leverandørkredsen). Ved siden af disse regler findes markedsføringslovens regler som også beskytter goodwill. Lovgrundlaget AFTL: Konkurrenceklausuler for sælgere af virksomheder er reguleret i AFTL 36 og 38. AFTL 36: Bruges ikke til at fjerne klausulen, men til at begrænse boden. AFTL 38: Vedtagelsen af klausulen er ikke bindende, fsv. den mht. tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet (1.led) for at værne mod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker (2.led) den forpligtedes adgang til erhverv. Formålet med en konkurrenceklausul i en VO er at sikre, at den overdragne virksomheds goodwill, herunder kundekredsen, overføres til K af virksomheden, og Tilsidesættelse: den geografiske og tidsmæssige udstrækning af konkurrenceklausulen skal derfor ses i sammenhæng hermed ud fra det overordnede hensyn, at den geografiske og tidsmæssige udstrækning skal være af et sådant omfang, at K får mulighed for definitivt at få overført target virksomhedens goodwill. Konkurrenceklausuler, som efter deres indhold går videre end nævnte formål tilsiger, vil kunne tilsidesættes helt eller delvist efter nævnte lovbestemmelser, men i praksis skal der særdeles meget til, før en sælger kan få tilsidesat en konkurrenceklausul helt eller delvist, hvilket skal ses i sammenhæng med, at sælger gennem den aftalte købesum for virksomheden har fået vederlag for konkurrenceklausulen af ofte ikke ubetragtelig størrelse, samt at Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 1

2 der er tale om gensidige aftaler mellem professionelle parter. U H 10-årig konkurrenceklausul accepteret om ikke at drive konkurrerende virksomhed inden for en nærmere angivet afstand fra forretningen. Sælgeren bundet selvom køberen ikke længere drev virksomheden fra den solgte ejendom, da det stod S klart, at købernes interesse i at overtage S kunder, der var omfattet af handlen ikke nødvendigvis var knyttet til den solgte ejendom.. U H Påtaget sig 3-årig konkurrenceklausul om ingen interesse i produktion af cykeludstyr i forbindelse med VO, herunder rettighederne til badge. Konventionalbod kr. Overdrager badge til søn. HR: Overdrog virksomheden mod vederlag, herunder retten til produktion og salg af badge. Derfor ikke råde over disse rettigheder. Under hensyn til K s interesse i at sikre sig overholdelsen af aftalen, er der ikke grundlag for tilsidesættelse af konkurrenceklausulen. Heller ikke nedsættelse af konventionalboden efter AFTL 36. NB: købesum kr. Konkurrenceklausuler for ansatte Reguleret af AFTL 36 og 38, stk. 1 og 2 samt for funktionærer tillige i FUL 18. Kundeklausuler for ansatte Reguleret af AFTL 36 og for funktionærer tillige FUL 18a, og => således ikke undergivet de begrænsninger som fremgår af AFTL 38 og FUL 18. Kundeklausuler er ikke omfattet af formuleringen forbud mod at drive virksomhed af en vis art Se U H Handelsagenter: HAL 30 - særlige vedtagelseskrav og max. gældende i 2 år. Licensaftaler mv. Særligt reguleret i konkurrencelovgivningen. Se nærmere detaljer vedrørende reglerne nedenfor. Konkurrenceklausuler Tidsmæssig udstrækning Gyldighedsbetingelse: Konkurrenceklausulen må være begrænset i tid, og gyldigheden af en tidsubegrænset konkurrenceklausul vil ikke kunne opretholdes. Den tidsmæssige udstrækning af en konkurrenceklausul vil for en sælger af en virksomhed ofte omfatte 2-5 år. For ansatte er den tidsmæssige udstrækning sædvanligvis 1 til 2 år. Funktionel udstrækning Ved formuleringen af konkurrenceklausulen må der tages stilling til, hvilken type beskæftigelse eller virksomhed konkurrenceklausulen skal omfatte. dette bør defineres omhyggeligt i aftalen Konkurrerende virksomhed : Ofte anvendes generelt udtrykket konkurrerende virksomhed med den virkning, at det i tilfælde af tvist efterfølgende må vurderes og afgøres, hvad der forstås ved konkurrerende virksomhed. Det vil derfor ofte være hensigtsmæssigt ved formuleringen af konkurrenceklausulen at give eksempler på, hvad der forstås ved konkurrerende virksomhed. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 2

3 Konkurrenceklausulens funktionelle udstrækning beskrives ved henvisning til branche, produkter eller personens funktion (salg/køb) i modsætning til eksempelvis kontorarbejde. Ved tvivl gælder koncipistreglen, med mindre andet er aftalt. ofte aftales det ved VO at koncipistreglen ikke gælder. Personelle udstrækning Personkreds: Ved en VO må der tages stilling til, hvilken personkreds der skal være omfattet af konkurrenceklausulen. Kan være såvel fysiske som juridiske personer. - de pågældende skal tiltræde klausulen enkeltvis Det må således overvejes, om konkurrenceklausulen ud over sælger skal omfatte aktionærer, bestyrelse, direktion, medarbejdere eller andre personer. Må afklares ud fra en vurdering af, hvem der kan påføre virksomheden utilsigtet konkurrence. Andre end kontraktsparten? Sædvanligvis vil det være vanskeligt at få udstrakt en konkurrenceklausul til andre end kontraktsparten. Såfremt kontraktsparten er en juridisk person, skal den tillige dække ejerne af denne. Det må derfor vurderes, om det over for sælger skal stilles som en betingelse, at denne drager omsorg for indgåelse af konkurrenceklausuler med nærmere angivne nøglemedarbejdere. Retsvirkninger af overtrædelse Konventionalbod: Retsvirkningen af overtrædelse af en konkurrenceklausul vil normalt være betaling af en konventionalbod for hver overtrædelse samt Fogedforbud: erstatning efter dansk rets alm regler, enten ved siden af konventionalboden eller som et alternativ til konventionalboden, såfremt der kan dokumenteres et tab, som overstiger den aftalte konventionalbod (er intet aftalt herom, kan man efter normale obligationsretlige regler formentlig kræve erstatning ud over konventionalbod, hvis et tab kan dokumenteres). Herudover vil der i overensstemmelse med RPL s regler være mulighed for under de deri angivne betingelser at få nedlagt fogedforbud, normalt mod sikkerhedsstillelse. Retten til at nedlægge forbud består ved siden af retten til at kræve betaling af konventionalbod (man kan altså som udgangspunkt ikke betale sig fra en konkurrenceklausul). Kunde- & konkurrenceklausuler mv. ansatte Kundeklausuler: Beskyttelsesobjektet er kundekredsen, og retsvirkningen af udøvelse af virksomhed i forhold til den beskyttede kundekreds vil normalt være tilsvarende sanktioner som ved konkurrenceklausuler, bod, erstatning eller fogedforbud. Overfor sælger: Kundeklausuler anvendes ikke så ofte ved virksomhedsoverdragelser og er derfor primært aktuelle i forhold til medarbejdere. Ved frasalg af en division kan kundeklausuler dog være (selvstændigt) relevante. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 3

4 Klausuler i ansættelsesforhold Folketinget har i 1999 ændret FUL ved indsættelsen af 18a om kundeklausuler og omfattende ændringer i 18 om konkurrenceklausuler, med henblik på at begrænse brugen af konkurrence- og kundeklausuler. Den vedtagne lov har virkning for klausuler, der indgås 15. juni 1999 eller senere. Loven får dermed ingen betydning for de eksisterende konkurrence- og kundeklausuler, der er aftalt inden lovens ikrafttræden. Loven ændrer ikke på reglerne i AFTL 36+38, så disse gælder fortsat. De gamle regler AFTL: De gamle regler om konkurrenceklausuler findes i AFTL 36 og 38 og FUL 18. AFTL 38 gælder alene for konkurrenceklausuler og FUL gælder alene for funktionærer. Efter AFTL 38 er en konkurrenceklausul ikke bindende, (1) hvis den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne mod konkurrence eller (2) på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. Herudover kan en konkurrenceklausul ikke påberåbes over for en medarbejder, hvis AG opsiger medarbejderen, uden at medarbejderen selv har givet rimelig anledning til opsigelsen, eller hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, og AG s manglende opfyldelse af sine forpligtelser har givet medarbejderen gyldig grund til opsigelsen ( 38, stk. 2). AFTL 36 medfører, at en aftale kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis FUL 18: det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. AFTL 36 har særligt været brugt i relation til spm. om betaling af konventionalbod for overtrædelsen af en konkurrenceklausul og størrelsen af konventionalboden. Den hidtil gældende FUL 18, at en konkurrenceklausul kun kan påtages af særligt betroede funktionærer, og at der skal betales et rimeligt vederlag, hvis konkurrenceklausulen skal gælde i mere end 1 år fra fratrædelsesdagen. Loven ændrer ikke på bestemmelserne i AFTL 36 og 38, og disse gælder således fortsat. Derimod indebar lovændringen omfattende ændringer i FUL 18 om konkurrenceklausuler og indføjelse af en ny bestemmelse i FUL 18s om kundeklausuler. De nye regler om konkurrence- og kundeklausuler FUL 18 konkurrenceklausuler (gammel regel ændret formulering): FUL 18a kundeklausuler (ny regel): Der er krav om betaling af kompensation i hele klausulens løbetid, uanset typen af klausul og uanset varigheden. Dette gælder for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 4

5 Betingelser Særlig betroet stilling FUL 18, stk. 1, 2. pkt.: En konkurrenceklausul kun kan påtages af en F, der indtager en særlig betroet stilling, eller som har indgået aftale med target om udnyttelse af F's opfindelser. Efter retspraksis er det afgørende, hvorvidt F i kraft af sit arbejde hos den pågældende AG har erhvervet en sådan viden om kunder, kalkulationer, priser, produkter eller andet, at han ved ansættelse hos en konkurrent eller påbegyndelse af konkurrerende virksomhed vil udgøre en særlig konkurrencemæssig risiko for den hidtidige AG. Kravet om særligt betroet stilling gælder fortsat ikke ved påtagelse af kundeklausul. Afgrænsning af de kunder mv., som en kundeklausul skal gælde for. FUL 18a, stk. 1, 1. pkt.: En kundeklausul kan efter loven kun gøres gældende i relation til kunder mv., som virksomheden har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. FUL 18a, stk. 1, 2. pkt.: Herudover kan kundeklausulen kun påberåbes ift. kunder mv, som F selv har haft erhvervsmæssig kontakt med, eller som AG ved særskilt, skriftlig meddelelse til F inden opsigelsen har ladet være omfattet af forpligtelsen. Liste over andre kunder: Ønsker AG, at andre end F's egne kunder skal være omfattet, Skriftlig kontrakt må han således sørge for, at der udleveres en positivliste til F over disse kunder, og det anbefales, at listen ajourføres løbende. FUL 18, stk. 1, 3. pkt. og 18a, stk. 2, 1. pkt: Herudover er det en udtrykkelig betingelse, at både klausulen og kravet på kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.. Krav om betaling af kompensation 50 % af lønnen: - FUL 18, stk. 1, 3-4 pkt. og 18a, stk. 2 Den afgørende ændring af FUL 18 og betydningen af den nye bestemmelse i FUL 18a består i, at Lønnen : en konkurrence- eller kundeklausul fremover kun er gyldig, såfremt F modtager en kompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspktet i hele den periode, hvor forpligtelsen gælder. Kompensationsbeløbet skal udgøre minimum 50 % af det samlede månedlige vederlag på fratrædelsestidspktet. Heri indgår ikke blot den faste månedsløn, men også evt. provision eller bonus, værdi af fri bil, pensionsbidrag fra AG samt evt. andre beløb eller formuegoder, der må anses som en del af F's vederlag. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 5

6 Konkurrenceklausul engangsbeløb: Kompensationsbeløbet for de første 3 måneder skal udbetales som et engangsbeløb ifm fratrædelsen (her defineret som opsigelsesperiodens udløb, uanset evt. faktisk fratræden tidligere). Herefter skal månedsvis for resten af den periode, hvor konkurrenceklausulen skal gælde. Kundeklausul: Der skal ikke udbetales noget engangsbeløb for de første 3 måneder, idet kompensationsbeløbet skal udbetales månedsvis i hele klausulens løbetid. Kombineret konkurrence- og kundeklausul: F skal ikke have kompensation for kundeklausulen så længe der betales kompensation for konkurrenceklausulen, jf. 18a, stk. 2 => altså ingen dobbelt kompensation. Bortvisning: - FUL 18, stk. 1, sidste pkt. og 18a, stk. 2, sidste pkt. Såfremt AG berettiget bortviser medarbejderen => bortfalder hans krav på kompensation. Klausulen gælder i denne situation uden betaling af kompensation. Bortfald eller opsigelse af klausulen Konkurrenceklausul: Iht. AFTL 38, stk. 2 gælder det fortsat, at Kundeklausul: en konkurrenceklausul bortfalder, hvis (1) F bliver opsagt af AG uden at have givet rimelig grund til opsigelsen, eller (2) F selv opsiger ansættelsesforholdet pga. AG s misligholdelse af sine forpligtelser. I denne situation skal der selvsagt heller ikke betales noget kompensationsbeløb. Hvis F misligholder har han jo allerede af den grund ikke ret til kompensation, og hvis AG misligh. så er F jo ikke bundet af nogen klausul, som han skal kompenseres for. som anført ovenfor gælder AFTL 38 ikke for kundeklausuler, og en kundeklausul kan derfor gøres gældende i alle tilfælde af arbejdsophør (bortset fra AG s væsentlige misligholdelse). Opsigelse af klausulen: Såfremt AG senere fortryder, at han har pålagt F en konkurrence- eller kundeklausul, kan han opsige klausulen med 1 måneds varsel fra udløbet af en måned. For konkurrenceklausuler gælder dog særligt, at F har krav på engangsbeløbet på mindst 50 % af lønnen i 3 mdr., hvis F fratræder inden 6 måneder efter AG s opsigelse af konkurrenceklausulen, og fratrædelsen sker som følge af F's egen opsigelse eller en rimeligt begrundet opsigelse fra AG s side. U: Engangsbeløbet skal ikke betales i tilfælde af en opsigelse fra AG s side, der ikke er begrundet i F's forhold, eller en opsigelse/ophævelse fra F, der skyldes AG s misligholdelse. I denne situation vil AG ikke kunne påberåbe sig konkurrenceklausulen, og der Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 6

7 Kundeklausul: skal derfor heller ikke betales vederlag for denne (AFTL 38, stk. 2). Ved opsigelse af en kundeklausul skal der ikke udredes noget engangsbeløb. Modregning af løn fra nyt arbejde Passende arbejde: Hvis F får andet passende arbejde i den periode, hvor konkurrence- eller kundeklausulen løber, gælder der den meget væsentlige modifikation, at lønnen for dette arbejde kan modregnes i kravet på kompensation. For konkurrenceklausuler gælder dog, at engangsbeløbet på min. 50 % af 3 måneders løn under alle omstændigheder skal betales, og der kan således ikke modregnes heri. For kundeklausuler: Modregning kan ske fra den første dag, hvor F har opnået andet passende arbejde, idet der ikke her er krav om engangsbeløb ved fratrædelsen. Kortvarige ansættelsesforhold FUL 18, stk. 4: Konkurrence- eller kundeklausul ikke kan gøres gældende, hvis F har været beskæftiget i under 3 måneder, og at en konkurrence- eller kundeklausul max. kan løbe 6 måneder, hvis ansættelsesforholdet har varet mere end 3, men højest 6 måneder. Fravigelse af reglerne Kollektiv overenskomst: Der er i loven åbnet mulighed for, at de nye regler kan fraviges ved kollektiv overenskomst indgået efter lovens ikrafttræden. Reglerne i AFTL 36 og 38 og kravet om særlig betroet stilling kan dog ikke fraviges. De nye regler i 18 og 18a ikke ved aftale fraviges til skade for F. jf. FUL 21. Medarbejderklausuler Formål: Def: Ifm. en medarbejders fratræden, feks. for at starte eget firma, kan det være meget generende for den tidligere AG, hvis den fratrædende medarbejder forsøger også at tage andre medarbejder, navnlig nøgle medarbejdere, med over i det nye firma. Gardering kan ske ved en medarbejderklausul, hvorved en medarbejder forpligter sig til i en periode efter fratrædelsen ikke er berettiget til at ansætte eller tilbyde ansættelse til medarbejdere i virksomheden, og dette selvom det sker i en ikke-konkurrerende virksomhed, idet sælger hverken direkte eller indirekte må drive konkurrerende virksomhed. Herved opnår køber af virksomheden den fordel, at medarbejdere i virksomheden, ikke har mulighed for at opnå sådan anden beskæftigelse, alt med den virkning, at disse ikke er tilskyndet til at forlade den overdragne virksomhed, med tab af goodwill og knowhow til følge. Disse klausuler er også særdeles relevante i fasen før overdragelsen, hvor potentielle købere modtager fortrolig information om Target. For at beskytte og fastholde Targets goodwill ses det ofte, at sælger og nogle gange også køber indgår særlige Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 7

8 aftaler med ledende medarbejdere, således at disse får en særlig bonus typisk mod at forblive ansatte i target i en periode efter Closing. Klausulen er ikke omfattet af FUL 18 eller 18a, men alene af AFTL 36 og vil derfor heller ikke være betinget af vederlag/kompensation. Lov om jobklausuler, LB nr. 460 af Hovedformålet med loven er at begrænse virksomheders brug af jobklausuler / undgå, at de bliver et gratis alternativ til reglerne om konkurrence- og kundeklausuler. Udgangspunktet: Kun skriftlige jobklausuler, der er indgået særskilt med den berørte medarbejder, og som indeholder oplysninger om, hvorledes lønmodtagerens jobmuligheder begrænses af jobklausulen og om lønmodtagerens ret til kompensation, kan gøres gældende i forhold til lønmodtageren. Kompensationen: Skal dække den periode efter lønmodtagerens fratrædelse, hvor lønmodtagerens jobmuligheder begrænses som følge af jobklausulen, og Skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Principperne er meget lig FUL 18 og 18A. Der skal foreligge et ansættelsesforhold. Undtagelser: Hvor lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren i mindre end 3 måneder, => kan en jobklausul ikke gøres gældende i forhold til lønmodtageren. I forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser kan virksomheder indgå jobklausuler, selvom kravene til den skriftlige aftales indhold eller kompensationen ikke er overholdt. Denne aftale er tidsmæssigt begrænset til 6 mdr. efter indgåelsen af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en virksomhedsoverdragelse, og for sælger 6 mdr. efter virksomhedsoverdragelsen, hvilket langtfra er tilfredsstillende for køber. Det er tilladt, at vikarbureauer modtager betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar. Loven kan desuden fraviges ved kollektiv overenskomst. Loven finder anvendelse på alle jobklausuler også klausuler fra før 1. juli Markedsføringsloven MFL 1 fastslår, at der ikke må handles i strid med god markedsføringsskik. Hvor sælger eller en ansat ikke er underlagt konkurrence- eller kundeklausul, vil bestemmelsen kunne anvendes til at hindre retsstridige konkurrencehandlinger, eksempelvis en særlig aktiv bearbejdning af kundekredsen hos den tidligere AG eller hos target virksomheden. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 8

9 Forudsætningssynspunkt: Muligt at gøre et forudsætningssynspunkt gældende til støtte for at sælgers konkurrence med K er kontraktbrud. Se U SH Cigarhandlerdommen MFL bliver derved en slags faldskærm, således at man altid vil kunne ramme adfærd fra S eller tidligere medarbejdere, der er i strid med god markedsføringsskik. MFL 19 erhvervshemmeligheder yder en supplerende beskyttelse Bør være defineret i kontrakten. Erhvervshemmeligheder Bestemmelsen i MFL 19 sigter på at hindre misbrug af en virksomheds tekniske eller kommercielle viden, som andre i kraft af ansættelses- eller samarbejdsforhold eller i kraft af udførelsen af et hverv for virksomheden, har opnået. Omfattet af beskyttelsen er erhvervshemmeligheder (stk.1 og 2) og tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller og lign (stk.4) Bestemmelsen har karakter af en minimumsbeskyttelse, hvilket betyder, at den berettigede vil kunne udvide beskyttelsesomfanget ved aftale eller eneretsregistrering, men vil på ingen måde få indsnævret sin markedsføringsretlige beskyttelse ved ikke at have pålagt andre konkurrenceklausuler eller fået foretaget en eller anden form for registrering, hvor dette har været muligt. Betroet viden og/eller hemmeligheder: hvad der kan kaldes erhvervshemmeligheder afhænger af den pågældende branche og naturligvis er almindeligt kendt viden ikke nogen hemmelighed. Bestemmelsen forudsætter en afvejning af virksomhedens behov for at beskytte oparbejdet viden overfor hensynet til fri erhvervs- og konkurrenceudøvelse. Dette gælder både ift. medarbejdere, samarbejdspartnere og i V.O.-situationer. I forbindelse med forhandlinger om overdragelse: Det vil ofte på et tidligt tidspunkt blive nødvendigt at dele fortrolige oplysninger med en evt K. Selvom forhandlingerne skulle bryde sammen, og der aldrig etableres et kontraktsforhold, forpligter MFL 19 også den anden part fra ubeføjet at benytte eller viderebringe hemmelige eller betroede oplysninger, som han har modtaget under forhandlingerne. Overtrædelse af bestemmelsen i MFL 19 er både sanktioneret strafferetligt og civilretligt. Naturlige konkurrencekalusuler loyalitetspligt Heri har kontraktrelationen en stor betydning, da eksistensen af en sådan også medfører en pligt til at tage rimelig hensyn til hinandens interesser. Det gælder både kontraktretligt (omsorgspligt, reklamationspligt, osv) og konkurrenceretligt (afholdelse fra visse konkurrencehandlinger) Kontraktrelationen udvider derved den alm konkurrencebeskyttelse = den naturlige konkurrenceklausul. Ansatte har under og efter deres ansættelse en pligt til at afholde sig fra at udføre konkurrencehandlinger rettet mod deres arbejdsgiver. Dette er af større kontraktretlig end konkurrenceretlig betydning, idet konkurrenceforbuddet må opfattes som en biforpligtelse til ansættelseskontrakten, således at AG s interesser under og efter ansættelsen er beskyttet. I en række overdragelsessituationer har overdrageren en naturlig forpligtelse over for erhververen til ikke at udfolde eller medvirke til en konkurrerende virksomhed, som forringer erhververens økonomiske eller kommercielle retsstilling. Se U SH Cigarhandlerdommen. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 9

10 Konkurrenceloven Restriktioner KL: KL 6: Der gælder særlige restriktioner for konkurrenceklausuler, såfremt VO er omfattet af konkurrenceloven. Dette gælder for alle overdragelser, medmindre 1) de involverede virksomheder tilsammen har en omsætning på under 1 mia. kr. og under 10 % af det relevante marked, eller 2) virksomhederne tilsammen har en omsætning på mindre end 150 mio. kr. (KL 7). Det er forbudt for virksomheder, at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Dog er konkurrenceklausuler tilladt som en nødvendig accessorisk begrænsning ved en VO, jf. bagatelmeddelelsen. Der er plads til begrænsninger også ud over meddelelsen om de accessoriske begrænsninger - men sådanne aftaler bør anmeldes til Konkurrencerådet med henblik på at få fritagelse eller en ikkeangrebserklæring. Der gælder et almindeligt princip om, at begrænsningen for at være ulovlig skal have en mærkbar indflydelse på konkurrencen, hvilket er fastslået af Kommissionen i bagatelmeddelelsen. Se om anvendelsen af konkurrenceloven R&R nr. 8, 2003, side 24 Udgangspunkt ved vurdering af hvad en konkurrenceklausul lovligt kan indeholde: Konkurrenceklausulen kan pålægges sælger i det omfang, denne ikke er videregående end, hvad der er nødvendigt for at sikre køberen den fulde værdi af den erhvervede virksomhed. Momenter i vurderingen er: varighed, produktmarked, geografisk marked. Konkurrenceklasulers varighed: Virksomhedsoverdragelse Goodwill + knowhow Goodwill Knowhow Indtil 3 år 2 år 0 år Joint Ventures Indtil 5 år. Mere end 3 år skal dog begrundes. Goodwill (virksomhedens eksisterende kundekreds, potentielle kunder og i det hele taget virksomhedens omdømme mv.) + knowhow = indtil 3 år Goodwill alene = indtil 2 år Knowhow (virksomhedens tekniske og kommercielle viden, fx leverandør og kunde kendskab) = 0 år Joint Ventures: indtil 5 år, dog skal begrunde hvis længere end 3 år. Disse regler gælder sælgers påtagelse af konkurrenceklausuler. Påtager køber sig klausuler må de vurderes individuelt. Overskrides reglerne => Klausulen ugyldig så langt som den strider mod KL. Produktmarked - udgangspunkt Alene produkter, som er en del af virksomhedens produktsortiment på overdragelsestidspunktet. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 10

11 Geografiske marked De(t) område, hvor virksomheden før overdragelsen solgte sine produkter. Diverse som jeg ikke tror skal kunnes International regulering En VO kan have til forudsætning, at parterne påtager sig visse konkurrencebegrænsninger. I det omfang konkurrencebegrænsninger er nødvendige for, at overdragelsen kan finde sted, er der ikke (nødvendigvis) tale om en retlig relevant konkurrencebegrænsning. (??) Hvorvidt dette er tilfældet, beror på, om vurderingen af begrænsningen foretages på grundlag af situationen forud for aftalens indgåelse eller på grl af den efterfølgende markedssituation. Der kan med god grund argumenteres for, at konkurrenceretten ikke skal forbyde bestemmelser, uden hvilke en i øvrigt acceptabel eller ligefrem ønskværdig transaktion ikke kan gennemføres (dvs., at der kan argumenteres for, at vurderingen skal foretages forud for aftalens indgåelse, således som forholdene var og ville have udviklet sig uden den pågældende konkurrencebegrænsning.) Iht. fusionsforordningen art. 8, stk. 2 omfatter en evt godkendelse af transaktionen sådanne konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for transaktionens gennemførelse. Disse konkurrencebegrænsninger vil derfor ikke kun angribes af Traktatens art. 81 og 82. Tilsvarende principper gælder ift. KRL. Kommissionen har udsendt en Meddelelse om accessoriske begrænsninger ifm VO. Konkurrenceklausuler: Iflg Kommissionens Meddelelse er det acceptabelt at pålægge S en konkurrenceklausul på indtil 3 års varighed, hvis VO omfatter både goodwill og know-how, og 2 år såfremt, den alene omfatter goodwill. Længerevarende konkurrenceklausuler kan kun accepteres under særlige omst f.eks. når parterne kan godtgøre, at kundekredsens loyalitet vil bestå i mere end to år. Konkurrenceklausulen kan begrænses til at angå produkter og tjenesteydelser, som udgør målvirksomhedens øko aktivitet, herunder videreudvikling af samme. Konkurrenceklausulen skal være begrænset til at angå S og dennes evt. datterselskabet og lign. Tilsvarende skal klausulen være begrænset til de geografiske områder, hvor målvirksomheden har udøvet sine aktiviteter. S kan pålægges en forpligtelse til ikke at investere i konkurrerende virksomheder, dog undtaget normale formueanbringelser uden tilknyttede ledelsesfunktioner. Kunde- og fortrolighedsklausuler: Følger principielt samme vurdering som konkurrenceklausuler, om end Kommissionen anerkender, at fortrolighedsklausuler af længere varighed end 3 år ofte kan være nødvendige uht. interessen i at beskytte værdifulde forretningshemmeligheder smh herved MFL 19, som giver legal beskyttelse af forretningshemmeligheder i 3 år. Skat ved krænkelse Sælger Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 11

12 Pønal fradrag: Betaling af bod er af pønal karakter og er derfor som udspkt ikke en fradragsberettiget driftsomkostning. Modif? Mulig modifikation, hvis overtrædelsen er simpel uagtsom. Se TFS H Køber: + beskattet: Sandsynligvis bliver køber beskattet af modtagelsen af boden, dog er det jo en bod, som ellers ikke er skattepligtig. (Kan diskuteres om det er en del af købesummen). Reduktion i anskaffelsessum: Hvis skattemæssig virkning, så kan det for K i en aktiehandel betragtes som en reduktion af anskaffelsessummen, således at provenuet beskattes ved afståelse af aktierne. Hvis betaling sker til A/S et, så der det nok et indkomst surrogat jf. SL 4, mm A/S et er K af aktiver og evt passiver. Hvis betaling sker til K i aktivitetsoverdragelse, kan man argumentere for at der er tale om restitution f indkomstgrundlaget og dermed er skattefri formuebevægelse, men det vil formentlig blive beskattet som indkomst surrogat. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 12

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere