Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler"

Transkript

1 Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill? En af måderne at beskytte goodwill er ved at aftale konkurrenceklausuler eller kundeklausuler. Sondring: Konkurrenceklausuler kundeklausuler Def af konkurrenceklausul: Den af klausulen omfattede personkreds i et bestemt geografisk område og i en bestemt afgrænset tidsperiode er uberettiget til at være beskæftiget med konkurrerende virksomhed. => Totalt forbud mod at være beskæftiget med konkurrerende virksomhed inden for området i den aftalte periode. - både ved ansættelse eller ved egen virksomhed. Def af kundeklausul: Den af kundeklausulen omfattede personkreds er uberettiget til i en nærmere aftalt periode at beskæftige sig med klienter og kunder fra den tidligere arbejdsgiver/den overdragne virksomhed. => Ikke et forbud mod konkurrerende virksomhed, => blot må den konkurrerende virksomhed ikke rette sig mod den af kundeklausulen omfattede kundekreds (kan også gælde f.eks. leverandørkredsen). Ved siden af disse regler findes markedsføringslovens regler som også beskytter goodwill. Lovgrundlaget AFTL: Konkurrenceklausuler for sælgere af virksomheder er reguleret i AFTL 36 og 38. AFTL 36: Bruges ikke til at fjerne klausulen, men til at begrænse boden. AFTL 38: Vedtagelsen af klausulen er ikke bindende, fsv. den mht. tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet (1.led) for at værne mod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker (2.led) den forpligtedes adgang til erhverv. Formålet med en konkurrenceklausul i en VO er at sikre, at den overdragne virksomheds goodwill, herunder kundekredsen, overføres til K af virksomheden, og Tilsidesættelse: den geografiske og tidsmæssige udstrækning af konkurrenceklausulen skal derfor ses i sammenhæng hermed ud fra det overordnede hensyn, at den geografiske og tidsmæssige udstrækning skal være af et sådant omfang, at K får mulighed for definitivt at få overført target virksomhedens goodwill. Konkurrenceklausuler, som efter deres indhold går videre end nævnte formål tilsiger, vil kunne tilsidesættes helt eller delvist efter nævnte lovbestemmelser, men i praksis skal der særdeles meget til, før en sælger kan få tilsidesat en konkurrenceklausul helt eller delvist, hvilket skal ses i sammenhæng med, at sælger gennem den aftalte købesum for virksomheden har fået vederlag for konkurrenceklausulen af ofte ikke ubetragtelig størrelse, samt at Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 1

2 der er tale om gensidige aftaler mellem professionelle parter. U H 10-årig konkurrenceklausul accepteret om ikke at drive konkurrerende virksomhed inden for en nærmere angivet afstand fra forretningen. Sælgeren bundet selvom køberen ikke længere drev virksomheden fra den solgte ejendom, da det stod S klart, at købernes interesse i at overtage S kunder, der var omfattet af handlen ikke nødvendigvis var knyttet til den solgte ejendom.. U H Påtaget sig 3-årig konkurrenceklausul om ingen interesse i produktion af cykeludstyr i forbindelse med VO, herunder rettighederne til badge. Konventionalbod kr. Overdrager badge til søn. HR: Overdrog virksomheden mod vederlag, herunder retten til produktion og salg af badge. Derfor ikke råde over disse rettigheder. Under hensyn til K s interesse i at sikre sig overholdelsen af aftalen, er der ikke grundlag for tilsidesættelse af konkurrenceklausulen. Heller ikke nedsættelse af konventionalboden efter AFTL 36. NB: købesum kr. Konkurrenceklausuler for ansatte Reguleret af AFTL 36 og 38, stk. 1 og 2 samt for funktionærer tillige i FUL 18. Kundeklausuler for ansatte Reguleret af AFTL 36 og for funktionærer tillige FUL 18a, og => således ikke undergivet de begrænsninger som fremgår af AFTL 38 og FUL 18. Kundeklausuler er ikke omfattet af formuleringen forbud mod at drive virksomhed af en vis art Se U H Handelsagenter: HAL 30 - særlige vedtagelseskrav og max. gældende i 2 år. Licensaftaler mv. Særligt reguleret i konkurrencelovgivningen. Se nærmere detaljer vedrørende reglerne nedenfor. Konkurrenceklausuler Tidsmæssig udstrækning Gyldighedsbetingelse: Konkurrenceklausulen må være begrænset i tid, og gyldigheden af en tidsubegrænset konkurrenceklausul vil ikke kunne opretholdes. Den tidsmæssige udstrækning af en konkurrenceklausul vil for en sælger af en virksomhed ofte omfatte 2-5 år. For ansatte er den tidsmæssige udstrækning sædvanligvis 1 til 2 år. Funktionel udstrækning Ved formuleringen af konkurrenceklausulen må der tages stilling til, hvilken type beskæftigelse eller virksomhed konkurrenceklausulen skal omfatte. dette bør defineres omhyggeligt i aftalen Konkurrerende virksomhed : Ofte anvendes generelt udtrykket konkurrerende virksomhed med den virkning, at det i tilfælde af tvist efterfølgende må vurderes og afgøres, hvad der forstås ved konkurrerende virksomhed. Det vil derfor ofte være hensigtsmæssigt ved formuleringen af konkurrenceklausulen at give eksempler på, hvad der forstås ved konkurrerende virksomhed. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 2

3 Konkurrenceklausulens funktionelle udstrækning beskrives ved henvisning til branche, produkter eller personens funktion (salg/køb) i modsætning til eksempelvis kontorarbejde. Ved tvivl gælder koncipistreglen, med mindre andet er aftalt. ofte aftales det ved VO at koncipistreglen ikke gælder. Personelle udstrækning Personkreds: Ved en VO må der tages stilling til, hvilken personkreds der skal være omfattet af konkurrenceklausulen. Kan være såvel fysiske som juridiske personer. - de pågældende skal tiltræde klausulen enkeltvis Det må således overvejes, om konkurrenceklausulen ud over sælger skal omfatte aktionærer, bestyrelse, direktion, medarbejdere eller andre personer. Må afklares ud fra en vurdering af, hvem der kan påføre virksomheden utilsigtet konkurrence. Andre end kontraktsparten? Sædvanligvis vil det være vanskeligt at få udstrakt en konkurrenceklausul til andre end kontraktsparten. Såfremt kontraktsparten er en juridisk person, skal den tillige dække ejerne af denne. Det må derfor vurderes, om det over for sælger skal stilles som en betingelse, at denne drager omsorg for indgåelse af konkurrenceklausuler med nærmere angivne nøglemedarbejdere. Retsvirkninger af overtrædelse Konventionalbod: Retsvirkningen af overtrædelse af en konkurrenceklausul vil normalt være betaling af en konventionalbod for hver overtrædelse samt Fogedforbud: erstatning efter dansk rets alm regler, enten ved siden af konventionalboden eller som et alternativ til konventionalboden, såfremt der kan dokumenteres et tab, som overstiger den aftalte konventionalbod (er intet aftalt herom, kan man efter normale obligationsretlige regler formentlig kræve erstatning ud over konventionalbod, hvis et tab kan dokumenteres). Herudover vil der i overensstemmelse med RPL s regler være mulighed for under de deri angivne betingelser at få nedlagt fogedforbud, normalt mod sikkerhedsstillelse. Retten til at nedlægge forbud består ved siden af retten til at kræve betaling af konventionalbod (man kan altså som udgangspunkt ikke betale sig fra en konkurrenceklausul). Kunde- & konkurrenceklausuler mv. ansatte Kundeklausuler: Beskyttelsesobjektet er kundekredsen, og retsvirkningen af udøvelse af virksomhed i forhold til den beskyttede kundekreds vil normalt være tilsvarende sanktioner som ved konkurrenceklausuler, bod, erstatning eller fogedforbud. Overfor sælger: Kundeklausuler anvendes ikke så ofte ved virksomhedsoverdragelser og er derfor primært aktuelle i forhold til medarbejdere. Ved frasalg af en division kan kundeklausuler dog være (selvstændigt) relevante. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 3

4 Klausuler i ansættelsesforhold Folketinget har i 1999 ændret FUL ved indsættelsen af 18a om kundeklausuler og omfattende ændringer i 18 om konkurrenceklausuler, med henblik på at begrænse brugen af konkurrence- og kundeklausuler. Den vedtagne lov har virkning for klausuler, der indgås 15. juni 1999 eller senere. Loven får dermed ingen betydning for de eksisterende konkurrence- og kundeklausuler, der er aftalt inden lovens ikrafttræden. Loven ændrer ikke på reglerne i AFTL 36+38, så disse gælder fortsat. De gamle regler AFTL: De gamle regler om konkurrenceklausuler findes i AFTL 36 og 38 og FUL 18. AFTL 38 gælder alene for konkurrenceklausuler og FUL gælder alene for funktionærer. Efter AFTL 38 er en konkurrenceklausul ikke bindende, (1) hvis den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne mod konkurrence eller (2) på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. Herudover kan en konkurrenceklausul ikke påberåbes over for en medarbejder, hvis AG opsiger medarbejderen, uden at medarbejderen selv har givet rimelig anledning til opsigelsen, eller hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, og AG s manglende opfyldelse af sine forpligtelser har givet medarbejderen gyldig grund til opsigelsen ( 38, stk. 2). AFTL 36 medfører, at en aftale kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis FUL 18: det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. AFTL 36 har særligt været brugt i relation til spm. om betaling af konventionalbod for overtrædelsen af en konkurrenceklausul og størrelsen af konventionalboden. Den hidtil gældende FUL 18, at en konkurrenceklausul kun kan påtages af særligt betroede funktionærer, og at der skal betales et rimeligt vederlag, hvis konkurrenceklausulen skal gælde i mere end 1 år fra fratrædelsesdagen. Loven ændrer ikke på bestemmelserne i AFTL 36 og 38, og disse gælder således fortsat. Derimod indebar lovændringen omfattende ændringer i FUL 18 om konkurrenceklausuler og indføjelse af en ny bestemmelse i FUL 18s om kundeklausuler. De nye regler om konkurrence- og kundeklausuler FUL 18 konkurrenceklausuler (gammel regel ændret formulering): FUL 18a kundeklausuler (ny regel): Der er krav om betaling af kompensation i hele klausulens løbetid, uanset typen af klausul og uanset varigheden. Dette gælder for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 4

5 Betingelser Særlig betroet stilling FUL 18, stk. 1, 2. pkt.: En konkurrenceklausul kun kan påtages af en F, der indtager en særlig betroet stilling, eller som har indgået aftale med target om udnyttelse af F's opfindelser. Efter retspraksis er det afgørende, hvorvidt F i kraft af sit arbejde hos den pågældende AG har erhvervet en sådan viden om kunder, kalkulationer, priser, produkter eller andet, at han ved ansættelse hos en konkurrent eller påbegyndelse af konkurrerende virksomhed vil udgøre en særlig konkurrencemæssig risiko for den hidtidige AG. Kravet om særligt betroet stilling gælder fortsat ikke ved påtagelse af kundeklausul. Afgrænsning af de kunder mv., som en kundeklausul skal gælde for. FUL 18a, stk. 1, 1. pkt.: En kundeklausul kan efter loven kun gøres gældende i relation til kunder mv., som virksomheden har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. FUL 18a, stk. 1, 2. pkt.: Herudover kan kundeklausulen kun påberåbes ift. kunder mv, som F selv har haft erhvervsmæssig kontakt med, eller som AG ved særskilt, skriftlig meddelelse til F inden opsigelsen har ladet være omfattet af forpligtelsen. Liste over andre kunder: Ønsker AG, at andre end F's egne kunder skal være omfattet, Skriftlig kontrakt må han således sørge for, at der udleveres en positivliste til F over disse kunder, og det anbefales, at listen ajourføres løbende. FUL 18, stk. 1, 3. pkt. og 18a, stk. 2, 1. pkt: Herudover er det en udtrykkelig betingelse, at både klausulen og kravet på kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.. Krav om betaling af kompensation 50 % af lønnen: - FUL 18, stk. 1, 3-4 pkt. og 18a, stk. 2 Den afgørende ændring af FUL 18 og betydningen af den nye bestemmelse i FUL 18a består i, at Lønnen : en konkurrence- eller kundeklausul fremover kun er gyldig, såfremt F modtager en kompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspktet i hele den periode, hvor forpligtelsen gælder. Kompensationsbeløbet skal udgøre minimum 50 % af det samlede månedlige vederlag på fratrædelsestidspktet. Heri indgår ikke blot den faste månedsløn, men også evt. provision eller bonus, værdi af fri bil, pensionsbidrag fra AG samt evt. andre beløb eller formuegoder, der må anses som en del af F's vederlag. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 5

6 Konkurrenceklausul engangsbeløb: Kompensationsbeløbet for de første 3 måneder skal udbetales som et engangsbeløb ifm fratrædelsen (her defineret som opsigelsesperiodens udløb, uanset evt. faktisk fratræden tidligere). Herefter skal månedsvis for resten af den periode, hvor konkurrenceklausulen skal gælde. Kundeklausul: Der skal ikke udbetales noget engangsbeløb for de første 3 måneder, idet kompensationsbeløbet skal udbetales månedsvis i hele klausulens løbetid. Kombineret konkurrence- og kundeklausul: F skal ikke have kompensation for kundeklausulen så længe der betales kompensation for konkurrenceklausulen, jf. 18a, stk. 2 => altså ingen dobbelt kompensation. Bortvisning: - FUL 18, stk. 1, sidste pkt. og 18a, stk. 2, sidste pkt. Såfremt AG berettiget bortviser medarbejderen => bortfalder hans krav på kompensation. Klausulen gælder i denne situation uden betaling af kompensation. Bortfald eller opsigelse af klausulen Konkurrenceklausul: Iht. AFTL 38, stk. 2 gælder det fortsat, at Kundeklausul: en konkurrenceklausul bortfalder, hvis (1) F bliver opsagt af AG uden at have givet rimelig grund til opsigelsen, eller (2) F selv opsiger ansættelsesforholdet pga. AG s misligholdelse af sine forpligtelser. I denne situation skal der selvsagt heller ikke betales noget kompensationsbeløb. Hvis F misligholder har han jo allerede af den grund ikke ret til kompensation, og hvis AG misligh. så er F jo ikke bundet af nogen klausul, som han skal kompenseres for. som anført ovenfor gælder AFTL 38 ikke for kundeklausuler, og en kundeklausul kan derfor gøres gældende i alle tilfælde af arbejdsophør (bortset fra AG s væsentlige misligholdelse). Opsigelse af klausulen: Såfremt AG senere fortryder, at han har pålagt F en konkurrence- eller kundeklausul, kan han opsige klausulen med 1 måneds varsel fra udløbet af en måned. For konkurrenceklausuler gælder dog særligt, at F har krav på engangsbeløbet på mindst 50 % af lønnen i 3 mdr., hvis F fratræder inden 6 måneder efter AG s opsigelse af konkurrenceklausulen, og fratrædelsen sker som følge af F's egen opsigelse eller en rimeligt begrundet opsigelse fra AG s side. U: Engangsbeløbet skal ikke betales i tilfælde af en opsigelse fra AG s side, der ikke er begrundet i F's forhold, eller en opsigelse/ophævelse fra F, der skyldes AG s misligholdelse. I denne situation vil AG ikke kunne påberåbe sig konkurrenceklausulen, og der Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 6

7 Kundeklausul: skal derfor heller ikke betales vederlag for denne (AFTL 38, stk. 2). Ved opsigelse af en kundeklausul skal der ikke udredes noget engangsbeløb. Modregning af løn fra nyt arbejde Passende arbejde: Hvis F får andet passende arbejde i den periode, hvor konkurrence- eller kundeklausulen løber, gælder der den meget væsentlige modifikation, at lønnen for dette arbejde kan modregnes i kravet på kompensation. For konkurrenceklausuler gælder dog, at engangsbeløbet på min. 50 % af 3 måneders løn under alle omstændigheder skal betales, og der kan således ikke modregnes heri. For kundeklausuler: Modregning kan ske fra den første dag, hvor F har opnået andet passende arbejde, idet der ikke her er krav om engangsbeløb ved fratrædelsen. Kortvarige ansættelsesforhold FUL 18, stk. 4: Konkurrence- eller kundeklausul ikke kan gøres gældende, hvis F har været beskæftiget i under 3 måneder, og at en konkurrence- eller kundeklausul max. kan løbe 6 måneder, hvis ansættelsesforholdet har varet mere end 3, men højest 6 måneder. Fravigelse af reglerne Kollektiv overenskomst: Der er i loven åbnet mulighed for, at de nye regler kan fraviges ved kollektiv overenskomst indgået efter lovens ikrafttræden. Reglerne i AFTL 36 og 38 og kravet om særlig betroet stilling kan dog ikke fraviges. De nye regler i 18 og 18a ikke ved aftale fraviges til skade for F. jf. FUL 21. Medarbejderklausuler Formål: Def: Ifm. en medarbejders fratræden, feks. for at starte eget firma, kan det være meget generende for den tidligere AG, hvis den fratrædende medarbejder forsøger også at tage andre medarbejder, navnlig nøgle medarbejdere, med over i det nye firma. Gardering kan ske ved en medarbejderklausul, hvorved en medarbejder forpligter sig til i en periode efter fratrædelsen ikke er berettiget til at ansætte eller tilbyde ansættelse til medarbejdere i virksomheden, og dette selvom det sker i en ikke-konkurrerende virksomhed, idet sælger hverken direkte eller indirekte må drive konkurrerende virksomhed. Herved opnår køber af virksomheden den fordel, at medarbejdere i virksomheden, ikke har mulighed for at opnå sådan anden beskæftigelse, alt med den virkning, at disse ikke er tilskyndet til at forlade den overdragne virksomhed, med tab af goodwill og knowhow til følge. Disse klausuler er også særdeles relevante i fasen før overdragelsen, hvor potentielle købere modtager fortrolig information om Target. For at beskytte og fastholde Targets goodwill ses det ofte, at sælger og nogle gange også køber indgår særlige Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 7

8 aftaler med ledende medarbejdere, således at disse får en særlig bonus typisk mod at forblive ansatte i target i en periode efter Closing. Klausulen er ikke omfattet af FUL 18 eller 18a, men alene af AFTL 36 og vil derfor heller ikke være betinget af vederlag/kompensation. Lov om jobklausuler, LB nr. 460 af Hovedformålet med loven er at begrænse virksomheders brug af jobklausuler / undgå, at de bliver et gratis alternativ til reglerne om konkurrence- og kundeklausuler. Udgangspunktet: Kun skriftlige jobklausuler, der er indgået særskilt med den berørte medarbejder, og som indeholder oplysninger om, hvorledes lønmodtagerens jobmuligheder begrænses af jobklausulen og om lønmodtagerens ret til kompensation, kan gøres gældende i forhold til lønmodtageren. Kompensationen: Skal dække den periode efter lønmodtagerens fratrædelse, hvor lønmodtagerens jobmuligheder begrænses som følge af jobklausulen, og Skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Principperne er meget lig FUL 18 og 18A. Der skal foreligge et ansættelsesforhold. Undtagelser: Hvor lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren i mindre end 3 måneder, => kan en jobklausul ikke gøres gældende i forhold til lønmodtageren. I forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser kan virksomheder indgå jobklausuler, selvom kravene til den skriftlige aftales indhold eller kompensationen ikke er overholdt. Denne aftale er tidsmæssigt begrænset til 6 mdr. efter indgåelsen af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en virksomhedsoverdragelse, og for sælger 6 mdr. efter virksomhedsoverdragelsen, hvilket langtfra er tilfredsstillende for køber. Det er tilladt, at vikarbureauer modtager betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar. Loven kan desuden fraviges ved kollektiv overenskomst. Loven finder anvendelse på alle jobklausuler også klausuler fra før 1. juli Markedsføringsloven MFL 1 fastslår, at der ikke må handles i strid med god markedsføringsskik. Hvor sælger eller en ansat ikke er underlagt konkurrence- eller kundeklausul, vil bestemmelsen kunne anvendes til at hindre retsstridige konkurrencehandlinger, eksempelvis en særlig aktiv bearbejdning af kundekredsen hos den tidligere AG eller hos target virksomheden. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 8

9 Forudsætningssynspunkt: Muligt at gøre et forudsætningssynspunkt gældende til støtte for at sælgers konkurrence med K er kontraktbrud. Se U SH Cigarhandlerdommen MFL bliver derved en slags faldskærm, således at man altid vil kunne ramme adfærd fra S eller tidligere medarbejdere, der er i strid med god markedsføringsskik. MFL 19 erhvervshemmeligheder yder en supplerende beskyttelse Bør være defineret i kontrakten. Erhvervshemmeligheder Bestemmelsen i MFL 19 sigter på at hindre misbrug af en virksomheds tekniske eller kommercielle viden, som andre i kraft af ansættelses- eller samarbejdsforhold eller i kraft af udførelsen af et hverv for virksomheden, har opnået. Omfattet af beskyttelsen er erhvervshemmeligheder (stk.1 og 2) og tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller og lign (stk.4) Bestemmelsen har karakter af en minimumsbeskyttelse, hvilket betyder, at den berettigede vil kunne udvide beskyttelsesomfanget ved aftale eller eneretsregistrering, men vil på ingen måde få indsnævret sin markedsføringsretlige beskyttelse ved ikke at have pålagt andre konkurrenceklausuler eller fået foretaget en eller anden form for registrering, hvor dette har været muligt. Betroet viden og/eller hemmeligheder: hvad der kan kaldes erhvervshemmeligheder afhænger af den pågældende branche og naturligvis er almindeligt kendt viden ikke nogen hemmelighed. Bestemmelsen forudsætter en afvejning af virksomhedens behov for at beskytte oparbejdet viden overfor hensynet til fri erhvervs- og konkurrenceudøvelse. Dette gælder både ift. medarbejdere, samarbejdspartnere og i V.O.-situationer. I forbindelse med forhandlinger om overdragelse: Det vil ofte på et tidligt tidspunkt blive nødvendigt at dele fortrolige oplysninger med en evt K. Selvom forhandlingerne skulle bryde sammen, og der aldrig etableres et kontraktsforhold, forpligter MFL 19 også den anden part fra ubeføjet at benytte eller viderebringe hemmelige eller betroede oplysninger, som han har modtaget under forhandlingerne. Overtrædelse af bestemmelsen i MFL 19 er både sanktioneret strafferetligt og civilretligt. Naturlige konkurrencekalusuler loyalitetspligt Heri har kontraktrelationen en stor betydning, da eksistensen af en sådan også medfører en pligt til at tage rimelig hensyn til hinandens interesser. Det gælder både kontraktretligt (omsorgspligt, reklamationspligt, osv) og konkurrenceretligt (afholdelse fra visse konkurrencehandlinger) Kontraktrelationen udvider derved den alm konkurrencebeskyttelse = den naturlige konkurrenceklausul. Ansatte har under og efter deres ansættelse en pligt til at afholde sig fra at udføre konkurrencehandlinger rettet mod deres arbejdsgiver. Dette er af større kontraktretlig end konkurrenceretlig betydning, idet konkurrenceforbuddet må opfattes som en biforpligtelse til ansættelseskontrakten, således at AG s interesser under og efter ansættelsen er beskyttet. I en række overdragelsessituationer har overdrageren en naturlig forpligtelse over for erhververen til ikke at udfolde eller medvirke til en konkurrerende virksomhed, som forringer erhververens økonomiske eller kommercielle retsstilling. Se U SH Cigarhandlerdommen. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 9

10 Konkurrenceloven Restriktioner KL: KL 6: Der gælder særlige restriktioner for konkurrenceklausuler, såfremt VO er omfattet af konkurrenceloven. Dette gælder for alle overdragelser, medmindre 1) de involverede virksomheder tilsammen har en omsætning på under 1 mia. kr. og under 10 % af det relevante marked, eller 2) virksomhederne tilsammen har en omsætning på mindre end 150 mio. kr. (KL 7). Det er forbudt for virksomheder, at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Dog er konkurrenceklausuler tilladt som en nødvendig accessorisk begrænsning ved en VO, jf. bagatelmeddelelsen. Der er plads til begrænsninger også ud over meddelelsen om de accessoriske begrænsninger - men sådanne aftaler bør anmeldes til Konkurrencerådet med henblik på at få fritagelse eller en ikkeangrebserklæring. Der gælder et almindeligt princip om, at begrænsningen for at være ulovlig skal have en mærkbar indflydelse på konkurrencen, hvilket er fastslået af Kommissionen i bagatelmeddelelsen. Se om anvendelsen af konkurrenceloven R&R nr. 8, 2003, side 24 Udgangspunkt ved vurdering af hvad en konkurrenceklausul lovligt kan indeholde: Konkurrenceklausulen kan pålægges sælger i det omfang, denne ikke er videregående end, hvad der er nødvendigt for at sikre køberen den fulde værdi af den erhvervede virksomhed. Momenter i vurderingen er: varighed, produktmarked, geografisk marked. Konkurrenceklasulers varighed: Virksomhedsoverdragelse Goodwill + knowhow Goodwill Knowhow Indtil 3 år 2 år 0 år Joint Ventures Indtil 5 år. Mere end 3 år skal dog begrundes. Goodwill (virksomhedens eksisterende kundekreds, potentielle kunder og i det hele taget virksomhedens omdømme mv.) + knowhow = indtil 3 år Goodwill alene = indtil 2 år Knowhow (virksomhedens tekniske og kommercielle viden, fx leverandør og kunde kendskab) = 0 år Joint Ventures: indtil 5 år, dog skal begrunde hvis længere end 3 år. Disse regler gælder sælgers påtagelse af konkurrenceklausuler. Påtager køber sig klausuler må de vurderes individuelt. Overskrides reglerne => Klausulen ugyldig så langt som den strider mod KL. Produktmarked - udgangspunkt Alene produkter, som er en del af virksomhedens produktsortiment på overdragelsestidspunktet. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 10

11 Geografiske marked De(t) område, hvor virksomheden før overdragelsen solgte sine produkter. Diverse som jeg ikke tror skal kunnes International regulering En VO kan have til forudsætning, at parterne påtager sig visse konkurrencebegrænsninger. I det omfang konkurrencebegrænsninger er nødvendige for, at overdragelsen kan finde sted, er der ikke (nødvendigvis) tale om en retlig relevant konkurrencebegrænsning. (??) Hvorvidt dette er tilfældet, beror på, om vurderingen af begrænsningen foretages på grundlag af situationen forud for aftalens indgåelse eller på grl af den efterfølgende markedssituation. Der kan med god grund argumenteres for, at konkurrenceretten ikke skal forbyde bestemmelser, uden hvilke en i øvrigt acceptabel eller ligefrem ønskværdig transaktion ikke kan gennemføres (dvs., at der kan argumenteres for, at vurderingen skal foretages forud for aftalens indgåelse, således som forholdene var og ville have udviklet sig uden den pågældende konkurrencebegrænsning.) Iht. fusionsforordningen art. 8, stk. 2 omfatter en evt godkendelse af transaktionen sådanne konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for transaktionens gennemførelse. Disse konkurrencebegrænsninger vil derfor ikke kun angribes af Traktatens art. 81 og 82. Tilsvarende principper gælder ift. KRL. Kommissionen har udsendt en Meddelelse om accessoriske begrænsninger ifm VO. Konkurrenceklausuler: Iflg Kommissionens Meddelelse er det acceptabelt at pålægge S en konkurrenceklausul på indtil 3 års varighed, hvis VO omfatter både goodwill og know-how, og 2 år såfremt, den alene omfatter goodwill. Længerevarende konkurrenceklausuler kan kun accepteres under særlige omst f.eks. når parterne kan godtgøre, at kundekredsens loyalitet vil bestå i mere end to år. Konkurrenceklausulen kan begrænses til at angå produkter og tjenesteydelser, som udgør målvirksomhedens øko aktivitet, herunder videreudvikling af samme. Konkurrenceklausulen skal være begrænset til at angå S og dennes evt. datterselskabet og lign. Tilsvarende skal klausulen være begrænset til de geografiske områder, hvor målvirksomheden har udøvet sine aktiviteter. S kan pålægges en forpligtelse til ikke at investere i konkurrerende virksomheder, dog undtaget normale formueanbringelser uden tilknyttede ledelsesfunktioner. Kunde- og fortrolighedsklausuler: Følger principielt samme vurdering som konkurrenceklausuler, om end Kommissionen anerkender, at fortrolighedsklausuler af længere varighed end 3 år ofte kan være nødvendige uht. interessen i at beskytte værdifulde forretningshemmeligheder smh herved MFL 19, som giver legal beskyttelse af forretningshemmeligheder i 3 år. Skat ved krænkelse Sælger Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 11

12 Pønal fradrag: Betaling af bod er af pønal karakter og er derfor som udspkt ikke en fradragsberettiget driftsomkostning. Modif? Mulig modifikation, hvis overtrædelsen er simpel uagtsom. Se TFS H Køber: + beskattet: Sandsynligvis bliver køber beskattet af modtagelsen af boden, dog er det jo en bod, som ellers ikke er skattepligtig. (Kan diskuteres om det er en del af købesummen). Reduktion i anskaffelsessum: Hvis skattemæssig virkning, så kan det for K i en aktiehandel betragtes som en reduktion af anskaffelsessummen, således at provenuet beskattes ved afståelse af aktierne. Hvis betaling sker til A/S et, så der det nok et indkomst surrogat jf. SL 4, mm A/S et er K af aktiver og evt passiver. Hvis betaling sker til K i aktivitetsoverdragelse, kan man argumentere for at der er tale om restitution f indkomstgrundlaget og dermed er skattefri formuebevægelse, men det vil formentlig blive beskattet som indkomst surrogat. Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler 12

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

C O P E N H A G E N L A W

C O P E N H A G E N L A W 28. marts 2016 Non-compete, customer and job clauses following the new regulation of January 2016. Summary in English: A bill concerning non-compete, customer and job clauses entered into force on 1 January

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Grundet efterspørgsel og flere henvendelser på ansættelsesklausuler, udsender vi hermed en beskrivelse af reglerne vedrørende ansættelsesklausuler. Nedenstående skal ses som et supplement

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Juni 2017

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Juni 2017 Indledning Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive, dele eller udnytte af fortrolige oplysninger om virksomheden. Markedsføringslovens 19 indeholder nemlig et forbud mod, at tidligere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring 11

Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring 11 Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring 11 1. Forord 13 2. Terminologi 15 3. Struktur 19 4. Afgrænsninger 23 4.1 Emneafgrænsning 23 4.2 Andre afgrænsninger 25 4.2.1 Eneretslovgivningen

Læs mere

Konkurrenceklausuler i virksomhedsoverdragelser - med særligt henblik på det aftaleretlige forhold mellem køber og sælger

Konkurrenceklausuler i virksomhedsoverdragelser - med særligt henblik på det aftaleretlige forhold mellem køber og sælger Konkurrenceklausuler i virksomhedsoverdragelser - med særligt henblik på det aftaleretlige forhold mellem køber og sælger Non-competition clauses in business transfers - with emphasis on the contractual

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Erhvervsbegrænsende klausuler

Erhvervsbegrænsende klausuler Erhvervsbegrænsende klausuler Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Udarbejdet af advokat

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse 1. Virksomhedsoverdragelse Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse regulerer forholdet mellem en overdraget virksomhed og virksomhedens medarbejdere. Loven

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger.

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger. Til de anførte på vedlagte høringsliste Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høring om udkast til lovforslag om arbejdsgivers

Læs mere

Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab

Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab Mellem [Navn, adresse, telefonnummer, cpr/cvr. nr.] Herefter Part A og [Navn, adresse, telefonnummer, cpr/cvr. nr.] Herefter Part B indgås dags dato følgende

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Kristine Toftegaard Bennedsen 14-05-2014 Titelblad Studie: Cand. merc. jur. Studienummer: 20093004 Vejleder: Bjørn Holtze Retsområde:

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1 Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H SOCIALE KLAUSULER APRIL 2019 Side 1 1. Grundlæggende principper i ILO-konventionen er gældende. Som en del af koncernen Aalborg

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Juridisk kandidatspeciale 2017 Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Af Maja Pindstrup Eksamen: Uddannelsessted:

Læs mere

Frasigelse af kollektive overenskomster

Frasigelse af kollektive overenskomster NOTAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune Arbejdsklausul Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten. Leverandøren skal sikre, at ansatte

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere