OVERSIGT. Hovedapparat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT. Hovedapparat"

Transkript

1 OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand igen 6. STOP/RES: Stop afspilningen; tryk flere gange: Vælg opløsning for Progressive Scan og HDMI 7. IR: Modtagefelt for fjernbetjeningens sender 8. USB: LED-lampe for USB-tilstand 9. Display (se nedenfor) 10. Slots til diverse hukommelseskort 11. USB-stik 12. PHONES: Øre-/hovedtelefonstik 13. VOLUME: Lydstyrkereguleringsknap for øre-/hovedtelefon Bagside 1. Tænd-/slukknap 2. Lysnetledning 3. HDMI: HDMI-udgang (digital billed- og lydoverførsel) 4. FRONT: Stik til fronthøjttaler venstre/højre 5. REAR: Stik til baghøjttaler venstre/højre 6. CENT: Stik til centerhøjttaler 7. S-VIDEO: S-VIDEO-udgang (billedoverførsel til fjernsynet) 8. SUB: Tilslutning af subwoofer (bashøjttaler) 9. VIDEO OUT: VIDEO-udgang (billedoverførsel til fjernsynet) 10. OPTICAL: Digital audioudgang 11. AV CONNECTOR (RGB) - TV: SCART-stik til fjernsyn eller videooptager 12. Y Pr Pb: Komponentudgange 13. COAXIAL: Digital audioudgang Display 1. Medium: DVD 2. Afspilning 3. Pause aktiv 4. Afspilning aktiv 5. Gentagelse aktiv 6. Disk i dts-lydformat 7. Disk i Dolby Digital-lydformat 8. Forløbet tid i formatet H:MM:SS 9. Aktuel titel / aktuelt kapitel 10. PBC: Playback-Control aktiv (Video-cd) 11. Medium: MP3 12. Medium: VCD 5

2 Fjernbetjening Dvd-fjernbetjening og universalfjernbetjening I denne oversigt beskrives tastfunktionerne til betjening af dvd-afspilleren. Med denne fjernbetjening kan du imidlertid også betjene andre apparater. Fjernbetjeningens funktioner som universalfjernbetjening er beskrevet i kapitlet Universalfjernbetjeningen, side 40. Hvis dvd-afspilleren ikke reagerer på tastetryk, skal du eventuelt først trykke på kildetasten DVD. 1. Tænd fra standbytilstand og omvendt 2. TV: Kildetaster for valg af apparat 3. STB: Kildetaster for valg af apparat 4. DVD: Styring af dvd-afspilleren 5. VCR: Kildetaster for valg af apparat 6. AUX: Kildetaster for valg af apparat 7. CODE: Indtastning af koden for andre apparattyper, se. side SUBTITLE: Vælg undertekstsprog åbn tekst-tv i fjernsynstilstand, se side TITLE: Åbn titelmenuen (dvd) EPG: Electronic Program Guide, se side Piletaster: Naviger i menuer 11. ENTER: Bekræftelse af valg 12. RETURN/EXIT: Tilbage i menuen 13. MENU:Åbn dvd-menuen 14. DIGEST: billedeksempelvisning 15. PROGRAM: Programmer titelrækkefølgen 16. BOOKMARK: Bogmærkefunktion 17. SEARCH: Vælg titel/tid direkte 18. AUDIO: Direkte sprogvalg (DVD) 19. ZOOM: Forstørrelse af billedet 20. USB/CARD: Vælg USB-funktion eller kortfunktion 21. CARD SELECT: Denne tast har ingen funktion for denne model 22. LED-indikator til bekræftelse af et tastetryk : Taltaster, f.eks. til direkte valg af titel og kapitel 24. CLEAR / -/--: Slet det valgte (menuer) / TV: indtast tocifrede tal 25. SETUP/AV: Åbn Setup-menuen / Styring af andre apparater, se side : Spring en titel frem/tilbage (SKIP); P+/P : Programvalg på fjernsynet, se side : Slå lyden fra på fjernsynet, se. side / : Lydstyrke på fjernsynet op/ned, se side : Hurtig tilbagespoling 30. : Afspilning 31. : Hurtig fremadspoling 32. / KEY LOCK: Optagelse / Tastespærre (knapper på forsiden af afspilleren) 33. : Stop afspilning 34. : Afbryd afspilningen 35. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 36. SLOW/F: Langsom Fremadspoling 6

3 37. SLOW/R: Langsom tilbagespoling 38. REPEAT: Gentagefunktioner 39. REPEAT A-B: Gentag et bestemt afsnit 40. RANDOM: Afspil titlen i tilfældig rækkefølge 41. ANGLE: Kameraposition (synsvinkel) 42. 3D: Virtuel surroundfunktion 43. DISPLAY:Vis den aktuelle titel/den forløbne tid 7

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt Hovedapparat Fjernbetjening Sikkerhedsforskrifter Generelt Om dvd Andre formater der kan afspilles Tilgængelige surround-lydformater Forberedelse Udpakning af apparatet Sæt batterierne i fjernbetjeningen Tilslutninger og tilslutningsmuligheder Opstilling af apparat Tilslutningsmuligheder mellem dvd-afspiller og fjernsyn Fjernsynstilslutning med Progressive Scan-funktion Hjemmebiografforbindelse med analog lydoverførsel Digital lydoverførsel Tilslutning til lysnettet Valgfrit: Tilslutning af hovedtelefoner Tastfunktioner Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Standby/tænd/sluk Læg en disk i Indlæsning af hukommelseskort og USB Memory Stick Tastspærring KEY LOCK Afspilningsfunktioner Søgefunktioner Gentagelsesfunktioner Programmer afspilningsrækkefølge PROGRAM Direkte valg af titel/tid SEARCH Indsæt bogmærke BOOKMARK Vælg udvalg DIGEST (dvd og VCD) RANDOM og INTRO (kun audio-cd) Billedfunktioner Lydfunktioner TITLE MENU, DVD MENU MENUERNE AUDIO og SUBTITLE PBC-funktion (kun VCD 2.0) Navigation på MP3- og JPEG-medier Indstillinger i SETUP-menuen Menuen SYSTEM SETTINGS Menuen LOUDSPEAKER Menuen DOLBY DIGITAL Menuen PREFERENCES

5 Universalfjernbetjeningen Sikkerhedsanvisninger Anvendelsesområde Programmering af apparatkoder Manuel kodesøgning Automatisk søgning Kodesøgning på handelsnavn Kodeidentificering Normal drift Funktionen Sluk alt EPG Elektronisk program Universalfunktioner ("Punch Through") Afhjælpning af fejl Tekniske data for universalfjernbetjeningen I tilfælde af fejl Bortskaffelse Tekniske data

6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Om denne vejledning Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem før ibrugtagning. Tag hensyn til advarslerne på apparatet og i brugervejledningen. Opbevar brugervejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger eller overdrager apparatet, er det vigtigt, at denne vejledning følger med. Elektriske apparater er ikke legetøj! Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med elektriske apparater. Lad derfor aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. Folieemballage skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare. Sikker opstilling af apparatet Placer apparatet på en fast, jævn overflade. Apparatet er ikke beregnet til anvendelse i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Sørg for følgende omgivelsesbetingelser: Sørg for at lufte godt ud. Ventilationen må ikke forhindres ved tildækning af ventilationsåbningerne med genstande som tidsskrifter, duge, forhæng osv. Apparatet må ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Sørg for, at apparatet ikke udsættes for direkte sollys. Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand (f.eks. vaser) på apparatet. Apparatet må ikke opstilles i umiddelbar nærhed af magnetfelter. (f.eks. fjernsyn eller højttalere). Åben ild, som f.eks. levende lys, bør ikke stilles i nærheden af eller på apparatet. Tilslutning til lysnettet Tilslut kun TV et til en let tilgængelig stikkontakt (230 V ~ 50 Hz), som befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfældes skyld, at hurtig frakobling af apparatet er nødvendig, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller apparatet er faldet ned. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Pas på, at lysnetledningen ikke ligger, så man kan falde over den. Lysnetledningen må ikke klemmes eller mases. 10

7 Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Kondensvandet, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. Uvejr Foretag aldrig reparationer på egen hånd Cd-afspilleren Hovedtelefoner I tilfælde af funktionsfejl Træk netstikket og antennekablet ud ved længere bortrejse eller ved uvejr. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Du må heller ikke manipulere med enhedens lysnetledning. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Cd-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Den er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer udslip af skadelige laserstråler ved normal brug. Undgå at manipulere eller beskadige apparatets sikkerhedssystem, da dette kan føre til øjenskader. Høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Indstill lydstyrken så lavt som muligt, inden du tager øretelefoner eller hovedtelefoner på! Din hørelse kan tage skade, hvis den udsættes for langvarige eller pludselige høje lydstyrker. Hvis apparatet viser tegn på funktionsfejl, kan det muligvis skyldes en elektrostatisk afladning. I sæ fald skal du fjerne netstikket og tage batterierne ud. Læg derefter batterierne i igen, og tilslut igen apparatet til lysnettet. På denne måde nulstilles apparatet. 11

8 Sikker håndtering af batterier Enhedens fjernbetjening bruger batterier. Vær i den forbindelse opmærksom på de følgende forholdsregler: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Hvis en person alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Kast ikke batterierne på åben ild, undgå at kortslutte dem, og skil dem ikke ad. Rengør efter behov batteri- og enhedskontakterne, inden du sætter batterierne i. Udskift altid alle batterierne samtidig. Sæt altid kun batterier af samme type i. Undgå at anvende forskellige typer batterier, og bland ikke brugte og nye batterier. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. Fjern straks opbrugte batterier fra enheden! Der er øget fare for lækager! Undgå at udsætte batterierne for ekstreme betingelser. Undgå for eksempel at stille enheden på en radiator! Der er øget fare for lækager! Forsøg aldrig at genoplade almindelige batterier! Der er eksplosionsfare! Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Hvis der er lækket batterisyre, er det meget vigtigt, at du undgår kontakt med hud, øjne og slimhinder! Hvis syren alligevel kommer i kontakt med huden, skal du med det samme vaske det ramte sted af med rigeligt rent vand og omgående søge læge. Rengøring af apparatet Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/ eller påskrifter på maskinen. 12

9 GENERELT Om dvd DVD - Digital Versatile Disc (engelsk for "alsidig digital disk") er et digitalt medie til lagring af informationer. Dvd'er er mærket med et af de viste symboler. Alt afhængigt af, hvordan informationerne er skrevet, opstår der forskellige dvd-typer med forskellige lagerkapaciteter. Dvd'ers opbygning Video-dvd'er er opdelt i titler og kapitler. En dvd kan indeholde flere titler, som igen kan bestå af flere kapitler. Titel og kapitel er hver for sig fortløbende nummereret: Normalt består den første titel på en dvd af licenshenvisninger og informationer om producenten. Den næste titel er normalt selve filmen. Yderligere titler kan f.eks. indeholde "Making-Of"-reportager, forfilm eller information om skuespillerne. Sprog og undertekster På dvd'er er det muligt at lagre op til 8 sprog og undertekster på op til 32 sprog. Sprog og undertekster kan kombineres vilkårligt ved afspilningen. Synsvinkel Mange dvd'er giver endog mulighed for at ændre synsvinklen, hvis filmen er optaget med forskellige kamerapositioner. Regionskoder På grund af verdensomspændende salgsstrategier har man for dvd'en udviklet en kode, der kun tillader afspilning på apparater, der er købt i bestemte regioner. Denne kode er baseret på et system, hvor verden er opdelt i 6 regioner. Europa hører til zone 2. Din dvd-afspiller kan derfor kun afspille dvd'er, der har regionskode 2. Regionskoden er trykt på dvd'ens emballage (se logoet ved siden af). Foruden dvd'er med regionskode 2 kan denne afspiller kun afspille dvd'er med regionskode 0 (beregnet til alle dvd-afspillere). Hvis der opstår problemer med afspilning af bestemte dvd'er, skal du kontrollere, at dvd'en har landekode 2 eller 0. 13

10 Andre formater der kan afspilles MP3 og WMA MP3- og WMA-formatetet er Windows-komprimeringsformater til lyddata. WMA står for Windows Media Audio og er nyere end MP3-formatet. MP3-/WMA-filer skal være gemt med filtypenavnet *.mp3 henholdsvis *.wma for at kunne identificeres. WMA-titler angives på skærmen med følgende symbol: -{}- MPEG4, Nero Digital MPEG4 er en komprimeringsteknologi til multimedie-/videodata ( MPEG = Moving Picture Experts Group ). Nero Digital er mærkenavn for en videokomprimerings-/ dekomprimeringsteknologi, som er baseret på MPEG4-formatet. Tilgængelige surround-lydformater Afspilleren kan læse to surround-lydformater Dolby Digital 5.1 I lydformatet Dolby Digital lagres lydmaterialet digitalt. Herunder sker der en separat lagring af op til 5 separate fuldfrekvens-audiokanaler (foran til venstre og til højre, i midten, bagved til venstre og til højre) samt en effekt- /baskanal (5.1). Lydmedier i Dolby Digital-format er mærket med det viste varemærke. Da hver kanal er helt uafhængig, skabes et realistisk lydfelt med en "tredimensional" lydfornemmelse, hvorved lyden får afstand, bevægelse og en relativ position i rummet. Din afspiller kan læse (afkode) disse lyddata og udsende dem via 5.1- udgangene. Desuden kan originalsignalet overføres til en ekstern dekoder/forstærker via de digitale udgange. Varemærker Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. Begrebet dts er et varemærke, der tilhører DTS Technology, LLC. dts (Digital Theater Systems) Bag forkortelsen dts gemmer der sig et lydformat, som hidtil ikke har været så udbredt, og som også gør det muligt at gemme op til 6 (5.1) adskilte kanaler på et enkelt indspilningsmedium. Lydmedier i dts-format er mærket med det viste varemærke. Din afspiller kan læse disse audiodata og sender dem videre til de digitale udgange ( DIGITAL OUT ), hvor de dekodes. 14

11 FORBEREDELSE Udpakning af apparatet Fjern al emballage, også folien på forsiden af apparatet. BEMÆRK! Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningsfare. Kontroller indholdet Kontroller ved udpakningen, at følgende dele medfølger: Dvd-afspiller SCART-kabel Fjernbetjening 2 batterier (1,5 V; str. AAA/LR03) Betjeningsvejledning med garantidokumenter Sæt batterierne i fjernbetjeningen Til fjernbetjeningen medfølger to 1,5 V batterier (str. AAA/LR03). Skub batterirummets dæksel på bagsiden af fjernbetjeningen af i pilens retning. Indsæt de to batterier således, at deres minuspol rører ved fjedrene. Skub batteridækslet på igen. BEMÆRK! De vedlagte batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes i åben ild eller kortsluttes. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Batterier og fjernbetjening skal derfor opbevares utilgængeligt for børn. Hvis nogen alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Displaysprog Skærmbillederne vises i denne vejledning på engelsk. Du kan imidlertid også vælge sprogene spansk, tysk, fransk, italiensk og hollandsk. 15

12 TILSLUTNINGER OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER Apparatet kan forbindes med andre indgangs- og udgangsapparater på mange forskellige måder: Sluk for alle apparater, inden de tilsluttes. Forbind først apparaterne til lysnettet, når alle tilslutninger er foretaget. Opstilling af apparat Stil apparatet på en plan, fast overflade. Læs i den forbindelse sikkerhedsanvisningerne på side 10. Visse aggressive møbellakker kan angribe apparatets gummifødder. Stil eventuelt apparatet på et underlag. Tilslutningsmuligheder mellem dvd-afspiller og fjernsyn Tilslutning til fjernsynet via SCART-kablet SCART-kablet er den enkleste tilslutning mellem dvd-afspiller og fjernsyn. Hvis dit fjernsyn kan behandle RGB-signaler, giver denne mulighed dig en særdeles god billedkvalitet. 16

13 Tilslutning til fjernsynet via S-VHS-kabel Hvis dit fjernsyn ikke har en SCART-tilslutning, kan du forbinde det med apparatet (S-VIDEO-stikket) ved hjælp af et S-VHS-kabel. På den måde opnår du en god billedkvalitet. Der skal desuden tilsluttes et audio-cinch-kabel. I forbindelse med cinchstik skal du være opmærksom på farvekodningen for venstre/højre. Hvis du vil afspille STEREO-lyd skal du indstille Downmix-indstillingen under Speaker Setup i menuen AUDIO til STEREO. Bemærk: Audio-cinch-kablet kan tilsluttes et Dolbysurroundanlæg (stereoanlæg) i stedet for at tilsluttes Tilslutning til fjernsynet via video-cinch-kabel Hvis dit fjernsyn hverken har et SCART-stik eller et S-VIDEO-stik, kan du forbinde det med apparatet via et video-cinch-kabel. Der skal desuden tilsluttes et audio-cinch-kabel. I forbindelse med cinchstik skal du være opmærksom på farvekodningen for venstre/højre. Hvis du vil afspille STEREO-lyd skal du indstille Downmix-indstillingen under Speaker Setup i menuen AUDIO til STEREO. 17

14 Fjernsynstilslutning med Progressive Scan-funktion Om Progressive Scan Via komponenentstikkene og HDMI-stikket kan apparatet overføre videosignalerne i PROGRESSIVE SCANformat og på den måde opnå en fremragende billedkvalitet. Dette forudsætter naturligvis, at dit fjernsyn (eller din beamer) kan håndtere dette format. I Progressive Scan-format gengives billedet som 50 fulde billeder i stedet for som 50 halve billeder. På denne måde reduceres billedflimmer til et minimum, og bevægelsesforløb bliver mere jævne. p- og i-opløsninger Med tasten STOP/RES og i menuen Setup General Setup Page > HDMI Setup kan du vælge opløsninger for Progressive Scan billedformatet ( p ) og standardbilledformatet ( i = interlaced). Du aktiverer Progessive Scan-funktionen ved at vælge en opløsning med p. Deaktiver Progessive Scan-funktionen (opløsning med i ), hvis du ikke har tilsluttet fjernsynet via komponent- eller HDMI-stik. Komponentstik Hvis dit fjernsyn har komponentindgange (Y, Cb/Pb, Cr/Pr), kan du tilslutte apparatet til fjernsynet eller til en beamer via disse stik. Disse stik realiserer det såkaldte YUV-farveformat. Tilslut ved hjælp af et trepolet video-cinch-kabel apparatets Y-, Pb- og Prstik med de tilsvarende stik på fjernsynet eller beameren. Desuden skal du tilslutte et audio-cinch-kabel til overførsel af lyden. Vælg opløsningen 576p for at anvende Progressive Scanfunktionen via komponentstikkene. 18

15 HDMI, HDMI-logoet og High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI licensing LLC. Digital billed- og lydoverførsel HDMI Din dvd-afspiller har et HDMI-stik (OUT). HDMI ( High Definition Multimedia Interface ) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. Det kan håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og und dermed også vise den for tiden højeste opløsning på 1080p uden kvalitetstab. Du kan både tilslutte dvd-afspilleren til et fjernsyn med HDMI-indgang og til et med DVI-indgang (HDMI er bagudkompatibelt med DVI Digital Visual Interface ). Tilslutningen til en HDMI-indgang kræver blot et HDMI-kabel. Hvis dit fjernsyn har et DVI-stik, skal du desuden bruge en adapter (HDMI DVI), som kan fås i specialforretninger. Når du har tilsluttet HDMI- eller DVI-apparatet, skal du i første omgang kun tænde dette apparat. Vent ca. 30 sekunder, og tænd så dvd-afspilleren. Ved tilslutning via HDMI og anvendelse af Progressive Scanfunktionen skal du vælge opløsningen 480P, 720P (60Hz), 1080P (60Hz), 576P, 720p (50Hz),1080p (50Hz) alt afhængigt af, hvilken opløsning fjernsynet understøtter (se også Om Progressive Scan, side 18). Vær opmærksom på følgende: HDMI-udgangen er certificeret i henhold til den gældende HDMIstandard. Alligevel kan det i enkelttilfælde ske, at tilslutningen ikke er kompatibel med et andet apparats DVI- eller HDMI-stik, og at der derfor ikke kan opnås en feljfri overførsel. Dette er imidlertid ikke en fejl ved din dvd-afspiller. 19

16 Hjemmebiografforbindelse med analog lydoverførsel En af fordelene ved dvd'en er lagringen of afspilningen af flerkanallyd: Til afspilning af 5.1-lyd stiller dvd-afspilleren signalet til rådighed på 5.1 Dolby Digital-udgangen. 20

17 Digital lydoverførsel Tilslut enten et koaksialkabel eller et optisk kabel til udgangen COAXIAL eller OPTICAL på dvd-afspilleren og den tilsvarende indgang på forstærkeren. Til billedoverførslen kan du anvende et S-Video-kabel eller et Video-cinch-kabel: Tilslutning til lysnettet Valgfrit: Tilslutning af hovedtelefoner Når alle tilslutninger er udført, skal du forbinde lysnetstikket med en stikkontakt (230 V ~ 50 Hz). På apparatets forside er der en tilslutning til hovedtelefoner (PHONES). Tilslut hovedtelefonerne med et 6,3 mm jackstik. Hovedtelefonen har sin egen lydstyrkeknap. BEMÆRK! Drej lydstyrken ned til minimum før du tager hovedtelefonerne på! 21

18 TASTFUNKTIONER Styring på afspilleren eller via fjernbetjeningen Men knapperne på forsiden af afspilleren kan du aktivere apparatets vigtigste afspilningsfunktioner. Ud over disse grundfunktioner har fjernbetjeningen mange andre betjeningselementer, så du har fuld kontrol over apparatet. Vigtigt er det, at du kun navigere i de menuer, der vises på fjernsynsskærmen, ved hjælp af fjernbetjeningen. Knapper på forsiden af afspilleren Taster på fjernbetjeningen I denne vejledning henvises der ved beskrivelsen af knapperne til fjernbetjeningen. da fjernbetjeningen (med undtagelse af tænd-/slukknappen) omfatter alle apparatets funktioner. Hvis en beskrivelse vedrører knapperne på afspilleren, er dette udtrykkeligt anført. Standby/tænd/sluk Standbytilstand Med knappen POWER på apparatets bagside kan du tænde apparatet og igen sætte det i standbytilstand. I standbytilstand låser den blå LED-lampe på apparatet. Tænd. Tryk på knappen (STANDBY) for at tænde apparatet. Displayet tændes. Visningerne på displayet afhænger af afspilningsmediet. Sluk Tryk igen på tasten (STANDBY) for igen at sætte apparatet i standbytilstand. Displayet slukkes. Læg en disk i Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran apparatet, så diskskuffen kan køre ud uden hindringer. Tryk på det tændte apparat på OPEN/CLOSE. Indsæt en disk i diskskuffen, så siden med påskrift vender opad. Sørg for, at disken ligger midt i fordybningen i diskskuffen, så den ikke kommer i klemme, når skuffen lukkes. Tryk på knappen OPEN/CLOSE. Diskskuffen lukker. Efter et par sekunder begynder afspilningen for dvd'ers vedkommende normalt automatisk. Visningerne på displayet afhænger igen af diskens type. Det kan være nødvendigt at trykke på PLAY, eller der kan vises en menu, hvori du skal træffe et valg med navigationsknapperne. 22

19 Indlæsning af hukommelseskort og USB Memory Stick Tastspærring KEY LOCK Din dvd-afspiller har en hukommelseskortslot til SD-kort og Multimediakort samt en slot til et USB Memory Stick eller en anden USBafspilningsenhed. Hukommelseskort Indsæt et hukommelseskort med kontakterne nederst og det afskårne hjørne forrest til højre i hukommelseskortslotten på apparatets forside. Når kortet er sat helt ind, stikker det en smule ud af slotten. På den måde kan du tage det ud igen. Du må under ingen omstændigheder bruge magt til at indsætte kortet. Hvis kortet ikke kan sættes i slotten, er det måske sat forkert i, eller måske passer det ikke til denne slot. USB-afspilningsenhed Indsæt USB-enheden i USB-interfacet. I USB-tilstand lyser USB-kontrollampen på apparatets forside. Vælg slot Med tasten USB/CARD kan du vælge kortslotten, USB-slotten eller diskdrevet. Tryk eventuelt flere gange på tasten. Afspilningen af dataene på hukommelseskortene og på USBsticken fungerer på samme måde som på diskene (dvd, Audiocd, JPEG-cd osv.). Den følgende beskrivelse for diske gælder således også for hukommelseskort og for USB Memory Sticken. Tryk på tasten KEY LOCK, mens apparatet er tændt. Alle knapper på forsiden af afspilleren er nu spærret. Tryk igen på tasten KEY LOCK for at så tastspærringen fra igen. 23

20 Afspilningsfunktioner PAUSE/STEP (visning af enkeltbilleder) Afbryd afspilningen ved at trykke på PAUSE/STEP. Der vises et pausesymbol på skærmen:. Tryk flere gange på PAUSE/STEP for at gå videre billede for billede. Symbolet for visning af enkeltbilleder vises på skærmen:. PLAY Hvis du vil fortsætte afspilningen, skal du trykke på knappen PLAY. Play-symbolet vises på skærmen:. STOP/RES Tryk én gang på STOP for at stoppe afspilningen. Der vises et stopsymbol på skærmen. I denne tilstand kan du fortsætte afspilningen på samme sted med. Tryk endnu en gang på for at stoppe dvd'en helt. Apparatet befinder sig nu i stoptilstand. Hvis du trykker på STOP/RES igen, ændres billedindstillingen. Alt afhængigt af tilslutningen kan det ske, at billedet er sort/hvidt eller helt forsvinder. Tryk på STOP/RES, indtil den tidligere indstillede opløsning vises, eller indstil den i menuen SETUP. Søgefunktioner SKIP Tryk under afspilningen på tasten SKIP eller for at springe tilbage eller frem (for dvd er: fra kapitel til kapitel. Ellers: fra titel til titel). Der vises et Skip-symbol på skærmen:. Desuden angives det, hvor på disken du aktuelt befinder dig. Vær opmærksom på, at det på mange dvd'er ikke er muligt at springe over titlen/kapitlet, der findes før starten på den egentlige film (licensinformation). Hurtig spoling Tryk under afspilningen på tasten FAST eller for at starte hurtig tilbage- eller fremadspoling. Symbolet for hurtigspoling vises på skærmen, samt hurtigspolingstrinnet: eller : tryk én gang: dobbelt hastighed (2x) eller tryk to gange: firdobbelt hastighed (4x) eller tryk tre gange: ottedobbelt hastighed (8x) eller tryk fire gange: sekstendobbelt hastighed (16x) Med PLAY vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Specielle skærmmeddelelser Hvis du vælger en funktion, som den medie, der ikke indsat, ikke anvender, eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et par sekunder. 24

21 Slow motion SLOW Tryk under afspilningen på tasten SLOW/R eller SLOW/F for at gå frem eller tilbage i slow motion. Symbolet for slow motion samt slowmotiontrinnet vises på skærmen : Et tryk på SLOW : 1/2 hastighedto tryk på SLOW: 1/4 hastighedtre tryk på SLOW: 1/8 hastighedfire tryk på SLOW: 1/16 hastighed Med PLAY vender du tilbage til den normale afspilningshastighed. Vær opmærksom på, at SLOW/R-funktionen ikke kan anvendes i forbindelse med lyd-cd'er, VCD'er og Xvid-format. DISPLAY Ved at trykke gentagene gange på tasten DISPLAY kan du under afspilningen få vist den forløbne tid og den resterende tid. Ved hvert tastetryk ændres visningen som følger: DVD: Titel forløbet > Titel resterende > Kapitel forløbet > Kapitel resterende > Sluk display. Cd/VCD: Titel forløbet > Titel resterende > I alt forløbet > Kapitel resterende > Sluk display. MP3/Xvid: Titel forløbet > Titel resterende > Sluk display. Gentagelsesfunktioner Gentagelse REPEAT Tryk under afspilningen på tasten REPEAT.. På skærmen vises gentagelsessymbolet og for hvert tastetryk det afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et par sekunder). DVD: Kapitel > Titel > Sluk ; Lyd-cd: Titel > Alle > Sluk ; MP3: Gentag titel> Gentag album > Album >.... For Video-cd'er og Xvid er det ikke muligt at bruge REPEAT--funktionen. REPEAT A - B (dvd, lyd-cd) Du kan gentage et afsnit, du selv har angivet. Tryk under afspilningen på knappen A - B for at angive starten af den sekvens, der skal gentages. Gentagelsessymbolet vises på skærmen sammen med A. Tryk igen på A-B for at angive slutningen af den sekvens, der skal gentages. På skærmen vises A B. Det angivne afsnit gentages nu uendeligt. Tryk tredje gang på A-B for at afslutte gentagelsen af sekvensen. For MP3 og Xvid er det ikke muligt at bruge REPEAT A-B-funktionen. 25

22 Programmer afspilningsrækkefølge PROGRAM Programmeringsfunktionen giver dig mulighed for at afspille op til 20 kapitler (dvd) eller titler (audio) i en rækkefølge, som du selv vælger. Det er ikke muligt at foretage programmering for MP3-medier. Dvd'er Tryk på PROGRAM. Der vises en tabel med programpladser på skærmen. Tabellen indeholder titler og kapitler. Antallet af titler på dvd'en vises i den øverste linje. Brug fjernbetjeningens taltaster til at indtaste den ønskede titel for programplads 01. Ved etcifrede tal skal du sætte et 0 foran. Når en titel er indtaste, vises antallet af kapitler i denne titel i den øverste linje. Brug fjernbetjeningens taltaster til at indtaste det ønskede kapitel. Ved etcifrede tal skal du sætte et 0 foran. Markøren springer til programpladsen 02. Indlæs efter ønske yderligere programpladser på samme måde. Audio-cd'er/VCD'er Tryk på tasten PROGRAM. Der vises en tabel med programpladser på skærmen. Øverst i tabellen vises det samlede antal titler på cd'en. Programpladssen 01 fremhæves med en farve. Brug fjernbetjeningens taltaster til at indtaste den ønskede titel for programplads 01. Ved etcifrede tal skal du sætte et 0 foran. Start en liste Så snart den første programplads er indtastet, vises menupunktet START nederst i menuen. Flyt markøren til menupunktet STARTmed navigationstasterne og tryk på PLAY eller ENTER. PROGRAMM vises kort på skærmen. Den programmerede liste starter. Med PROGRAM kan du åbne listen igen og ændre den. Tryk to gange på STOP for at slette listen. Når afspilningen er slut, skifter dvd-afspilleren tilbage til standbytilstand. Den programmerede liste gemmes ikke. 26

23 Direkte valg af titel/tid SEARCH Med tasten SEARCH kan du gå direkte til et kapitel, en titel eller et tidspunkt. Med hvert tryk på knappen ændrer du valget. Afspilningen begynder på det valgte sted. Du kan også bruge taltasterne til at indtaste en titel direkte uden først at trykke på SEARCH. Tryk på ENTER for at starte afspilningen. DVD Tryk én gang på SEARCH: Titel... Kapitel... Indtast det ønskede kapitel i en titel. Tryk to gange på SEARCH: Titel... Tid... Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet H:MM:SS. Tryk tre gange på SEARCH: Kapitel... Tid... Indtast det ønskede tidspunkt inden for er kapitel i formatet H:MM:SS. Audio-cd/VCD Tryk én gang på SEARCH: Disktid Indtast det ønskede tidspunkt på cd'en i formatet MM:SS. Tryk to gange på SEARCH: Titeltid Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet MM:SS. Tryk tre gange på SEARCH: Til titel Indtast den ønskede titel. Ved etcifrede tal skal du sætte et 0 foran. MP3 Indsæt bogmærke BOOKMARK Tryk én gang på SEARCH: Indtast den ønskede titel i det trecifrede felt (sæt eventuelt 0 eller 00 foran). Du har mulighed for at indsætte bogmærker, så du kan starte en disk på et bestemt sted. Tryk under afspilningen på tasten BOOKMARK. På skærmen vises menuen BOOKMARK med tolv felter. Hvis du vil afbryde funktionen, skal du trykke på BOOKMARK igen. Det første bogmærke sættes ind ved at trykke på PLAY. Der indsættes en markering på det aktuelle sted (i eksemplet ved siden af i titel 01, kapitel 4, 15 og 23 sekunder). Hvis du vil lade filmen begynde på dette sted, skal du igen trykke på PLAY. Hvis du vil slette bogmærket, skal du trykke på CLEAR. Hvis du vil lukke menuen og lade filmen køre videre, skal du igen trykke på BOOKMARK. Hvis du vil indsætte flere bogmærker, skal du åbne menuen BOOKMARK igen og gå til det næste ledige felt ved hjælp af navigationstasten. Tryk igen på PLAY for at indsætte et bogmærke. Hvis du vil vælge et andet bogmærke, skal du igen bruge navigationstasten til at gå til det tilsvarende felt og trykke på PLAY. 27

24 Bogmærket bevares, når du har trykket to gange på STOP (stoptilstand). I standbytilstand og når du slukker apparatet går bogmærkerne dog tabt. Ved visse formater fungerer bogmærkefunktionen ikke (f.eks. Xvid). En oversigt over bogmærkerne med eksempelvisninger finder du under det femte menupunkt i menuen DIGEST (es næste afsnit). Vælg udvalg DIGEST (dvd og VCD) Med DIGEST-funktionen kan du ved hjælp af en billedeksempelvisning navigere på din dvd. Tryk under afspilningen på tasten DIGEST. Menuen DIGEST vises med de følgende valgmuligheder (BOOKMARK DIGEST kun i forbindelse med bogmærker, se nedenfor): Titeloversigt Bekræft Title Digest med ENTER. Efter en kort indlæsningstid vises statrbillederne for alle de titler, der findes på dvd'en, i mindre vinduer. Der vises op til seks billeder pr. skærmside. I menuen under billederne står under punktet Select det samlede antal titler. Vælg en titel ved at vælge et startbillede med navigationstasterne eller ved at indtaste startbilledets nummer med taltasterne på fjernbetjeningen (sæt et 0 foran etcifrede tal). Tryk derefter på ENTER for at starte afspilningen af den valgte titel. Med tasten SKIP og kan du navigere til de næste skærmsider. Vælg EXIT for at gå tilbage til afspilningen på det oprindelige sted. Med punktet Menu kommer du tilbage til Digest-menuen. Vælg punkter Mit navigationstasterne flytter du mellem billederne og tekstpunkterne i menuen. De aktive punkter er fremhævet med farver. Hvis du vil vælge et punkt, skal du trykke på ENTER. Kapiteloversigt Vælg i Digest-menuen valgmuligheden Chapter Digest, og bekræft med ENTER. Efter en kort indlæsningstid vises alle kapitler i den aktuelle titel i mindre vinduer og afspilles kortvarigt. Der vises op til seks kapitler pr. skærmside. Vælg kapitlet på samme måde som for titlers vedkommende (se ovenfor). Tidsinterval Vælg i Digest-menuen valgmuligheden Title Interval, og bekræft med ENTER. Der vises en forsmag på titlens scenere i en forudindstillet afstand på ti minutter. Hvis der kun vises ét billede, er titlen kortere end ti minutter. 28

25 Kapitelinterval Vælg i Digest-menuen valgmuligheden Chapter Interval, og bekræft med ENTER. Der vises en forsmag på kapitlets scenere i en forudindstillet afstand på ti minutter. Hvis der kun vises ét billede, er kapitlet kortere end ti minutter. Hvis du trykker på tasten DIGEST i stoptilstand, vises Digestmenuen kun med punktet Title Digest og eventuelt Bookmark Digest. Markeringsoversigt RANDOM og INTRO (kun audio-cd) Billedfunktioner Hvis du har indstillet bogmærker, vises der under dette menupunkt en oversigt over bogmærkerne (se forrige afsnit), og du kan også vælge dem. Afspilning i vilkårlig rækkefølge Tryk på tasten RANDOM. Tryk på PLAY for at starte afspilning i tilfældig (fra den næste titel). Efter den 20. titel stopper afspilningen. Tryk på RANDOM igen for normal afspilning. Intro-funktion Tryk på tastendigest. Der første seks sekunder af hver titel afspilles. Tryk på tasten DIGEST igen for normal afspilning. Forstør billede ZOOM Tryk på knappen ZOOM. På skærmen vises et forstørrelsessymbol sammen med forstørrelsesfaktoren. Midten af billedet forstørres. Ét tryk på ZOOM : Forstørrelsesfaktor 2xÉt tryk på ZOOM : Forstørrelsesfaktor 3xÉt tryk på ZOOM : Forstørrelsesfaktor 4x. Fjerde gang du trykker på ZOOM, vender du tilbage til normal visning. Med navigationstasten kan du vælge et billedudsnit inden for det forstørrede billede. Kameraposition ANGLE (kun dvd) På nogle få dvd'er er enkelte scener optaget fra forskellige kamerapositioner. Tryk på tasten ANGLE for at aktivere funktionen. Hvis scenen indeholder forskellige synsvinkler, vises symbolet samt den aktuelle synsvinkel/det samlede antal synsvinkler. Tryk på ANGLE igen for at skifte til den næste kameraposition. Efter nogle få sekunder skifter billedet. Symbolet vises af sig selv ved de tilsvarende scener, når der er valgt General Setup Page > Angle Mark > On i menuen. 29

26 Lydfunktioner Lyden slået fra MUTE Tryk på MUTE for at slå lyden helt fra. Tryk på MUTE igen for at slå lyden til igen. Vær opmærksom på, at deaktiveringen af lyden forbliver aktiv, selv om du ændrer lydstyrken og lydstyrkeændringen vises på displayet. 3D-lyd I forbindelse med cd'er, der er kodet i formaterne Dolby Pro Logic, Dolby Digital eller dts, kan du opnå en 3D- eller surroundeffekt, når der er tilsluttet to højttalere. Tryk flere gange på tasten 3D for at aktivere en af de følgende lydeffekter: Surround: Rock > Pop > Live > Dance > Techno > Classic > Soft > Off. Brug ikke funktionen, hvis der er tilsluttet mere end to højttaler hvis der anvendes koaksialkablet eller optisk digitalt output til digital lyd hvis et af de tilsluttede apparater har en surroundeffekt aktiveret. Audiotilstand (kun audio-cd'er) Tryk på tasten AUDIO MENU flere gange for at vælge mellem følgende typer gengivelse: Mono left, Mono right, Mix-Mono og Stereo. Alt afhængigt af mediet kan der også forekomme andre visninger. 30

27 TITLE MENU, DVD MENU Dvd-menuer På dvd er er der normalt gemt en eller flere menuer, som man kan navigere på dvd'en med. Navnene på disse menuer afhænger af dvd'en og kan f.eks. hedde dvd-menu, diskmenu, hovedmenu, titelmenu, rodmenu eller stammenu. Dvd-optagerens menu (menuen SETUP) åbnes til forskel herfra med tasten SETUP. Med tasterne TITLEog DVD MENU kan du åbne de menuer, der er gemt på dvd en. Med navigationstasterne vælger man punkterne i dvd-menuerne. Bekræft hvert valg med ENTER. Bemærk at det afhænger af dvd'en hvilke menuer der vises når man henter menuerne. Således har mange dvd er kun én menu, som vises uanset hvilken menu man vælger at hente. MENUERNE AUDIO og SUBTITLE PBC-funktion (kun VCD 2.0) Hvis der er flere sprog på dvd'en, er det den hurtigste metode at vælge et andet sprog med disse to taster. Bemærk dog, at mange dvd'er ikke anvender denne funktion. Valg af talt sprog Tryk på AUDIO flere gange for at vælge et af de sprog, der er til rådighed på dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. Valg af undertekstsprog Tryk på SUBTITLE flere gange for at vælge et andet af de undertekstsprog, der er til rådighed på dvd'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. Visningen forsvinder efter et par sekunder. På nogle VCD'er type 2.0, som har en titel-/kapitelstruktur, kan der anvendes mulighed Playback-Control (PBC) Med tasten TITLE MENU kan du aktivere Playback-Control (tasten TITLE MENU). Du får dermed adgang til udvidede funktioner til styring af titler/ kapitler, f.eks.: Direkte valg af titel/kapitel SKIP-funktioner Bemærk, at det afhænger af VCD'en, præcis hvilke funktioner der er til rådighed. 31

28 Navigation på MP3- og JPEG-medier På MP3-cd'er og på JPEG-medier kan musiktitlerne hhv. billederne være samlet i mapper ligesom på en data-cd. Læg et afspilningsmedie med MP3- eller JPEG-data i apparatet. På skærmen vises en menu med den øverste mappestruktur på cd'en. Hvis mediet indeholder mapper, bliver de anført på menuens venstre side (se hosstående figur). Titler vises med et MP3-symbol eller et billedsymbol. Den aktive mappe eller den aktive fil er fremhævet med orange baggrund. Displayet viser det samlede antal filer på cd'en, f.eks. 105 FILES. Gå ind i en mappe med navigationstasterne eller, og bekræft med ENTER. Åbn eventuelt yderligere undermapper. I dette tilfælde kan du vende tilbage til den overordnede menu via det øverste menupunkt ( ) eller med tasten. For at høre en titel, hhv. se et billede, skal du vælge den pågældende fil og bekræfte med PLAY eller ENTER. MP3: Direkte valg med taltasterne Indtast den ønskede titels nummer. Flercifrede tal indtastes ét ciffer ad gangen. Bekræft med PLAY eller ENTER. Du kan også vælge et tal inde i den aktive mappe. Skift eventuelt mappe. JPEG-billeder For JPEG-billeder får du i højre side af menuen en eksempelvisning af billedet. Vælg et billede, og bekræft med ENTER for at vise det i stort format. Alle billeder i den aktive mappe vises efter hiannden fra det valgte billede ( diasshow ). Med STOP kommer du tilbage til menuen. Hvis du trykker på navigationstasterne under afspilningen, ændres det aktuelle billedes retning: Tryk flere gange til højre på navigationstasten : drejer billedet 90 med uret. Tryk flere gange til venstre på navigationstasten : drejer billedet 90 mod uret. Tryk på navigationstasten eller : spejler billedet. I drejet eller spejlet tilstand bliver billedet på skærmen. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på PLAY eller ENTER.. 32

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere