Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud."

Transkript

1 HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 26. juni 2014 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering godkendt af EFPIAs bestyrelse den 1. april 2014) til gaveforbuddet indført i EFPIAs HCP Code og implementeret i det danske reklamekodeks den 1. januar 2014 med et halvt års overgangsperiode, så gaveforbuddet først håndhæves med virkning pr. 1. juli I Danmark følges den praksis, der er udstukket af EFPIA i henholdsvis EFPIA HCP Code samt tilhørende FAQ. Det danske FAQ er et supplement hertil, som har til formål dels at besvare de specifikke spørgsmål, som ikke direkte er besvaret af EFPIA dels at beskrive områder, hvor der eksisterer en relevant dansk praksis (eksempelvis udstukket af danske myndigheder). Nærværende supplerende FAQ er udarbejdet: Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud. Som et supplement til de områder i EFPIA s FAQ, hvor EFPIA selv peger på, at nationale organisationer kan fastlægge supplerende guidance. Med henblik på at identificere praktiske og pragmatiske løsninger, inden for rammerne af EFPIA bestemmelsens formål og afgrænsninger. Q.1: Er trykt reklamemateriale målrettet sundhedspersoner også altid omfattet af bestemmelserne i Reklamekodekset s 14, stk. 1 om informations- og undervisningsmateriale? A.: Nej, som udgangspunkt gælder, at der ikke kan være sammenfald mellem en reklame og det informationsmateriale, som kan udleveres, jf. 14, stk. 1, da denne bestemmelse specifikt foreskriver, at informationsmaterialet ikke må være en tilskyndelse til at ordinere et lægemiddel. Generelt gælder derfor fortsat, at trykt reklamemateriale, der tjener et reklameformål, er omfattet af Reklamekodeksets øvrige reklamebestemmelser og kan udleveres som hidtil.

2 Q.2: Er det informations- og undervisningsmateriale, som kan udleveres til sundhedspersoner, jf. 14, stk. 1, også altid omfattet af reklamekodeksets bestemmelser om anmeldelsespligt? A.: Nej, det informations- og undervisningsmateriale, som kan udleveres, jf. 14, stk. 1, er specifikt undtaget reklamebegrebet, og er derfor ikke omfattet af anmeldelsespligten. Et eksempel på materiale, der ikke anses for reklame for et lægemiddel, er informationsmateriale, som alene omhandler sundhed og sygdom. Det kan eksempelvis være informationsmateriale til voksne om børn og depression, hvori der ikke hverken direkte eller indirekte omtales konkrete lægemidler. Ved konkrete lægemidler forstås ifølge ENLI s praksis lægemidler, der omtales ved særnavn eller generisk navn. Hvis der nævnes særnavne eller generiske navne, er materialet omfattet af reglerne for lægemiddelreklamer, herunder sammenlignende reklame. En simpel opremsning af lægemiddelgrupper i informationsmateriale om sundhed og sygdom, hvor der ikke fremhæves særlige produktfordele ved en eller flere grupper, opfattes af ENLI ikke som en omtale af konkrete lægemidler, der er underlagt reglerne for lægemiddelreklame. Der henvises også til svaret ovenfor (Q.1) samt til de eksempler på Informational or educational materials, der fremgår af EFPIAs FAQ. Q.3: Er det fortsat tilladt at udlevere patientinformationsfoldere? A.: Ja, reglerne herfor er uændret, idet der henvises til de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen tidligere har udstukket for udlevering af patientinformationsfoldere. Det bemærkes, at patientinformationsfoldere, der udleveres af receptudstederen i forbindelse med ordination af et lægemiddel eller af apoteket i forbindelse med udlevering af et lægemiddel, og som kun indeholder objektiv information af betydning for patienten og dennes pårørende, er omfattet af en specifik undtagelsesbestemmelse fra reglerne i reklamebekendtgørelsen. For nærmere information om reglerne henvises der til ENLI s vejledning til reklamekodekset ad 2, stk. 2, afsnit c, litra 5 og 6. Pjecer om sundhed og sygdomme er ligesom patientinformationsfoldere ikke omfattet af anmeldelsespligten, heller ikke selvom informationsmaterialet er udleveret til en sundhedsperson med henblik på efterfølgende udlevering til patienter. 2

3 Q.4: Er det tilladt at udlevere faglige reprints eller bøger? A.: Det er tilladt at udlevere faglige reprints til en sundhedsperson, dog under forudsætning af, at det (i) er direkte relevant i udøvelsen af læge- eller apoteksvirksomhed og (ii) direkte til gavn for patienterne. Derudover skal de samlede reprints være af ubetydelig værdi. Modsat er det som hovedregel ikke tilladt at udlevere bøger. Dette følger af EF- PIA s Q&A (Q6), hvoraf det fremgår, at EFPIA s bestyrelse på møde den 15. februar 2013 har truffet beslutning om, at bøger (text books) er omfattet af gaveforbuddet. Dog anses fagbøger, der indgår og reelt anvendes som undervisningsmateriale i forbindelse med sundhedspersonens deltagelse i faglige kurser/efteruddannelsesarrangementer (både virksomhedernes egne eller 3-parts arrangementer) ikke som en gave, og kan derfor fortsat udleveres. Q.5: Hvordan fastlægges ubetydelig værdi i Danmark? A.: Ubetydelig værdi fastlægges ud fra en konkret vurdering, der afspejler en almindelig rimelighedsbetragtning set i relation til materialet/udstyrets type og inden for rammerne af eventuel myndighedspraksis. Eksisterende dansk myndighedspraksis er for indeværende fastlagt således, at den samlede værdi fra en giver til den enkelte sundhedsperson ikke må overstige 300 kr. i et kalenderår. Virksomheden skal i tilfælde af en eventuel sag i ENLI kunne dokumentere den samlede værdi fra virksomheden til en sundhedsperson over for ENLI. Det skal præciseres, at der gælder enkelte undtagelsestilfælde, hvor ubetydelig værdi fastlægges ud fra en konkret vurdering, da sådanne tilfælde ikke vurderes omfattet af myndighedernes årlige 300 kr. loft. Det gælder for udstyr, som er begrundet i patientsikkerhedsmæssige forhold - eks. visse typer udstyr, som bruges i demonstrationssammenhæng overfor patienten, eller som er tiltænkt udlevering til patienten, eller det informations- og undervisningsmateriale, som kan udleveres, jf. 14. Der henvises i øvrigt til Q2, Q3 og Q4. Q.6: Er det tilladt at tilbyde abonnementer på faglige/videnskabelige tidsskrifter til sundhedspersoner? A.: Det er tilladt at tilbyde abonnement på faglige/videnskabelige tidsskrifter, dog under forudsætning af at tidsskriftet er lægemiddelfagligt relevant, og at abonne- 3

4 mentet er af ubetydelig værdi dvs. ikke udgør en værdi på mere end 300 kr. pr. år for sundhedspersonen. Q.7: Er det tilladt at udlevere anatomiske modeller? A.: Det er som udgangspunkt tilladt at udlevere anatomiske modeller til sundhedspersoner. Dog gælder det, at anatomiske modeller skal udgøre en ubetydelig værdi for sundhedspersonen dvs. ikke udgøre en værdi på mere end 300 kr. pr. år for sundhedspersonen. Q.8: Er det tilladt at sætte produktnavn, firmanavn og/eller logo (herefter branding ) på det lægeudstyr, som efter 14, stk. 2 kan udleveres til sundhedspersoner? A.: Som udgangspunkt er branding med produktnavn eller produktlogo ikke tilladt på lægeudstyr, med mindre branding tjener et relevant informations- eller patientsikkerhedsmæssigt formål. Et eksempel på, hvor det er tilladt at komme produktnavn på demonstrationsudstyr, såsom inhalations-devices eller injektionsudstyr, er situationer, hvor produktnavnet har til formål at forhindre fejl ved, at det rette produkt kan identificeres til det pågældende udstyr. Det er derimod tilladt at sætte firmanavn og/eller firmalogo på sådan lægeudstyr, hvis dette ikke fremstår på fremtrædende reklamemæssig vis. Q.9: Er det tilladt at udlevere medicinkøletasker til sundhedspersoner med henblik på efterfølgende udlevering til patienter? A.: Hvor udlevering af medicinkøletasker tjener et patientsikkerhedsmæssigt formål, fordi et lægemiddel skal opbevares koldt, anser Lif køletasker undtaget det generelle gaveforbud, idet der ikke er tale om en gave eller økonomisk fordel til en sundhedsperson. Det er altså fortsat tilladt at udlevere medicinkøletasker til individuelle sundhedspersoner med henblik på efterfølgende udlevering til patienter, under forudsætning af, at sådanne medicinkøletasker lever op til følgende kriterier: 1) Medicinkøletaskerne er målrettet patienternes behov; 2) er af ubetydelig værdi; 3) er uden produktbranding (hverken navn på eller logo for produkt) og 4) ikke udgør en tilskyndelse til at anbefale, ordinere, købe, udlevere, sælge eller administrere specifikke lægemidler. Øvrige former for udstyr, som er direkte eller indirekte målrettet patienterne, og som konkret vurderes at tjene et patientsikkerhedsmæssigt formål, kan ligeledes udleveres til en sundhedsperson. 4

5 Det skal understreges, at 14 i Reklamekodekset regulerer udlevering til sundhedspersoner og ikke hospitaler. Det betyder, at medicinkøletasker, der udleveres som en donation eller tilskud til et hospital kan udleveres som hidtil, hvis de i øvrigt lever op til de krav, der er fastlagt i Lifs etiske kodeks for donationer og tilskud til hospitaler (samt Reklamekodeksets 15). Der henvises også til nedenstående svar. Q.10: Er det fortsat tilladt at yde donationer og tilskud til hospitaler? A.: Ja, det er fortsat tilladt at yde donationer og tilskud til hospitaler (økonomisk eller som naturalier), hvis det har et professionelt og/eller videnskabeligt formål, herunder ydes til sundhedsydelser eller forskning eller andre faglige tiltag, der er til gavn for patientbehandlingen eller hospitalerne. Sådanne donationer og tilskud skal som hidtil leve op til de krav, der er gældende i Lifs etiske kodeks for donationer og tilskud til hospitaler (samt Reklamekodeksets 15). Det skal herunder præciseres, at praktisk kontormateriale el. lign. såsom kuglepenne, papirblokke, blankt kopipapir, møbler, malerier mv. som hovedregel ikke kan opfylde kravet om at have et professionelt og/eller videnskabeligt formål, og må derfor ikke ydes som en donation eller tilskud til et hospital. Q.11: Er det tilladt at udlevere kuglepenne, papirblokke el. lign. ved individuelle møder med sundhedspersoner eksempelvis lægemiddelkonsulentbesøg i praksis eller på udstillingsstande? A.: Nej, det vil betragtes som en gave og være omfattet af EFPIA s gaveforbud. Q.12: Er det tilladt at have praktisk mødeudstyr såsom kuglepenne, papirblokke el. lign. ved faglige konferencer el. lign.? A.: EFPIA har med beslutning af 1. april 2014 besluttet at præcisere forbuddet mod kuglepenne og papirblokke. Det er tilladt at have relevant praktisk mødeudstyr, såsom kuglepenne, papirblokke el. lign. ved faglige symposier, konferencer, kongresser el. lign. (både egne og 3- parts arrangementer), dog under forudsætning af, at dette udstyr lever op til kravet om at være af ubetydelig værdi (fastlægges ud fra en konkret vurdering, der afspejler en almindelig rimelighedsbetragtning set i relation til materialets/udstyrets type og inden for rammerne af eventuel myndighedspraksis). 5

6 For 3-parts arrangementer gælder, at mødeudstyret skal være helt uden branding for lægemiddelvirksomheden (hverken virksomheds- eller produktbrand, hverken med navn eller logo). Anvendelse af fællesnavn er også omfattet af forbuddet mod produktbranding. Det præciseres, at hotel- eller kongresnavne ikke opfattes som branding i denne forbindelse. For de arrangementer, som virksomhederne selv har organiseret, gælder, at mødeudstyret gerne må være med virksomhedsbrand (navn og/eller logo) men fortsat uden produktbrands (hverkend sær- eller fællesnavn). Det er endvidere tilladt at påføre navnet på et sygdomsområde (eks. onkologi, diabetes, kardiologi el. lign). Kuglepenne og papirblokke, der udleveres i konferenceposer/-tasker må ikke være med virksomhedsbrand eller produktbrand, jf. EFPIAs beslutning, lige som forbuddet mod udlevering af mødeudstyr ved udstillingsstande er absolut. Under forudsætning af, at ovenstående kriterier er overholdt, er følgende eksempler på tilladt relevant praktisk mødeudstyr: Kuglepenne, skriveblokke, kongresmapper eller poser, nøglesnor til adgangskort el. lign. Q.13: Hvad er lægemiddelvirksomhedens ansvar, hvis 3. part udleverer gaver til sundhedspersoner i modstrid med kodekset ved et fagligt arrangement, hvor virksomheden har sponseret en sundhedspersons deltagelse? A.: Lægemiddelvirksomheder, som sponserer sundhedspersoners deltagelse i 3. parts faglige arrangementer, såsom faglige videnskabelige konferencer/kongresser er ikke ansvarlig, hvis arrangøren eller øvrige parter/sponsorer på stedet udleverer gaver i modstrid med reglerne uden virksomhedens forudgående kendskab. Bliver virksomheden dog på forhånd opmærksom på, at en kongresarrangør el. lign. i forbindelse med et arrangement (fx ved at det fremgår af invitation eller program eller er kendt at finde sted fra tidligere års kongres) vil uddele gaver i modstrid med reglerne, skal virksomheden sikre sig dokumenterbar forbehold for, at dette enten ikke vil blive udleveret til de sundhedspersoner, hvis deltagelse virksomheden har sponseret eller alternativt vil blive afvist modtaget af de selvsamme sundhedspersoner. Q.14: Hvad er lægemiddelvirksomhedens ansvar, hvis en kongresarrangør udleverer gaver til sundhedspersoner ved et fagligt arrangement, hvor virksomheden har ydet et sponsorat direkte til kongresarrangøren? A.: Kongresarrangører må ikke udlevere gaver til sundhedspersoner, som er i modstrid med reglerne i kodekset, hvor kongresarrangøren har modtaget et spon- 6

7 sorat fra en lægemiddelvirksomhed. Lægemiddelvirksomheder stilles dog ikke til ansvar herfor, hvis de udtrykkeligt har præciseret i den tilhørende sponsorkontrakt, at gaver ikke må udleveres. Q.15: Er der fastlagt mere specifikke kriterier for anvendelse af memory sticks ud over de kriterier, der fremgår af EFPIAs FAQ nr. 6? A.: ENLI kan foretage en konkret vurdering, hvor det vurderes om et USB-stik el. lign. har en tydelig og uforholdsmæssig stor kapacitet, som ikke afspejler en rimelig balance mellem informationsmaterialets behov og tilgængelige alternativer (USBstik el. lign. med mindre kapacitet). Q.16: Hvis en lægemiddelvirksomhed udlåner udstyr til en sundhedsperson er det da omfattet af gavereglen? A.: Ja, reglerne gælder fortsat, da udlån af udstyr fortsat kan udgøre en værdi for sundhedspersonen. Forbuddet mod at give gaver eller økonomiske fordele til sundhedspersoner omfatter ikke alene ydelser af direkte karakter, men også fx vederlagsfri udlån af EDB-udstyr. Et evt. udlån af udstyr vil derfor blive underlagt en konkret vurdering, der bl.a. afspejler formålet med udlånet, det udlånte udstyrs værdi samt længden af udlånsperioden. Eksempelvis kan det være tilladt at udlåne IT-udstyr, fx en tablet, ved en faglig kongres i en afgrænset periode på fx tre dage, hvis udstyret i øvrigt tjener et relevant fagligt anvendelsesformål. Modsat vil det som udgangspunkt ikke være tilladt at stille en tablet til rådighed i adskillige uger/måneder, hvis udlånet alene sker, fordi det indeholder informationsmateriale, der lige så godt kunne have været udleveret på tryk. Hvor tablet udleveres uden at være en integreret del af en konsulentaftale stiller ENLI som udgangspunkt krav om, at en tablet er låst for privat anvendelse (såsom privat download af apps, visning af film og musik mv.) med henblik på, at den kan opfylde faglighedskravet. Det skal understreges, at såfremt tablet, mobiltelefon eller andet IT-udstyr stilles til rådighed som en integreret del af en kontraktfastlagt aftale om en legitim konsulentydelse fra en sundhedsperson til en virksomhed, så vil sådant udstyr ikke blive anset som en gave, hvis rationalet og returneringsaftale er klart dokumenteret i den tilhørende konsulentkontrakt. Tilsvarende stilles der i disse tilfælde ikke krav om, at sådant udstyr skal låses, så sundhedspersoner ikke kan anvende IT udstyret i andre sammenhænge (fx anvende apps el. lign.). Sundhedspersoner må ikke beholde udlånt IT-udstyr efter udløb af konsulentkontrakten. 7

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere