Beskrivelse af projekt Status på indsatsen Gruppens status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af projekt Status på indsatsen Gruppens status"

Transkript

1 Version Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før Projekter der er iværksat i 2015 og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale 3.3 Tværgående temaer Beskrivelse af projekt Status på indsatsen Gruppens status Opgaveoverdragelse: Opgaven er at revitalisere og øge anvendelsen af Aftalen om sikring af planlagte opgaveflytninger samt udvikle en ny metode til skærpelse af opmærksomheden på initiativforpligtelsen i forbindelse med koordineret opgaveflytning /opgaveudvikling. Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Projektet foventes igangsat ultimo september Igangsættelsen er blevet forsinket 1 måned, da medarbejderen, som var sekretær for gruppen, fratrådte sin stilling 1. august. Der arbejdes fortsat hen mod afrapportering 1. december. Afhængigt af processen kan der bliver behov for at revidere dette. Slutafrapportering 1. DAS møde i Tværgående temaer Handleplan for borger/brugerinddragelse: Der udarbejdes i 2015 en handleplan for borger- /brugerinddragelse i et samarbejde mellem repræsentanter udpeget af henholdsvis Patientinddragelsesudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget. Det anbefales, at formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget i fællesskab udarbejder udkast til handleplan. Der har været afholdt administrativt møder i en projektgruppe, der består af kommunale og regionale repræsentanter. Hertil kommer, at der er afviklet et formandsmøde ml. SKU og PIU d. 2. juni DAS får et kort notat/udkast til handleplan d. 8. september med henblik på kommentering. Herefter drøftet notatet/handleplanen med formandskaberne for SKU og PIU - evt. i umiddelbar forlængelse af SKU mødet d. 24. september.

2 TSG Behandling og Pleje Dobbeltdiagnoser: Aftalen vedrørende mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) skal revideres. Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentation fra PLO, Nord-KAP, de nordjyske kommuner, Patientforening, Primær Sundhed og Psykiatrien i Region Nordjylland. Arbejdsgruppen havde første møde d. 18. august 2015 og forventes ved udgangen af 2015 at levere forslag til revidering af Sundhedsaftalen vedr. mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug, at have udarbejdet fælles koordinerende indsatsplaner for psykiatriske patienter med samtidigt misbrug samt at have udarbejdet plan for implementeringen af de nye retningslinjer. 2. DAS møde i Ledelsesinformation: Formidling, Udvikle en model for systematisk ledelsesinformation med fokus implementering og på Sundhedsaftalens indikatorer samt initiere en kortlægning af opfølgning årsagerne til variationer i sygehusindlæggelser. Opgaven er desuden at vurdere, om eksisterende datakilder er tilstrækkelige til at sikre ledelsesinformation om borgerinddragelse og ligeværdig dialog. Projektgruppen har afholdt 2 møder, og er i gang med at lave en plan for ledelsesinformation, som kan forelægges DAS den 18/ Projektgruppen er udfordret af, at ikke alle de mål, der er fastsat i Den Politiske Sundhedsaftale, umiddelbart er målbare gennem eksisterende datakilder. 1. afrapportering til DAS 18. november i b Sundheds IT Beslutning vedr. fremtid for TeleCare Nord: På baggrund af evaluering skal der tages stilling til en eventuel fortsættelse af TeleCare Nord efter projektperiodens udløb. Inden udgangen af 2015 (fremgår af den politiske sundhedsaftale s.14). Behandles på DAS d. 8. september 2015

3 4.3 Forebyggelse Sundheds IT Behandling og Pleje 8.2 Formidling, implementering og opfølgning Forebyggelsestilbud til alle borgere med psykiske lidelser (KRAM) Der er tale om en indsats for at forebygge somatiske sygdomme hos borgere med psykiske lidelser. gruppen af borgere med psykiske lidelser stratificeres der udarbejdes forslag til konkrete modeller for de borgere, der har behov for en tværsektoriel forebyggelsesindsats. Mindst én model planlægges iværksat som pilotprojekt. Styregruppe for tværsektoriel Sundheds-IT. Målet er således at løfte det styringsbehov, der er på it-området indenfor sundhedsaftalen ved at monitorere og styre porteføljen af it-projekter mere effektivt samt at indgå i et tæt samarbej-de om systemforvaltning af løsninger i drift. Ledsagelse under indlæggelse Ledsagelse under indlæggelse vedr. borgere med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Opgaven er at undersøge om der er behov for at indgå en skriftlig aftale. Regionen og Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat har initieret en kortlægning af status og undersøgelse af behovet. Triple Aim Udvikle metode, der kan dokumentere, om sundhed, økonomi og patienttilfredshed bevæger sig i den rigtige retning, samt afprøve triple aim på nærmere defineret målgrupper). Alle medlemmer af arbejdsgruppen er udpeget. Der vil snarest blive indkaldt til 1. møde i arbejdsgruppen Mødeplan for efteråret er under udarbejdelse. Første møde afholdes slut september. 2. møde afholdes først i november, 3. afholdes først i december. Aktuel status for gruppen er, at vi har afholdt 1 møde og har planlagt yderligere et møde d. 1. september. Vi tager udgangspunkt i en samarbejdsaftale fra Region Syddanmark. Den Administrative Styregruppe har besluttet at målgruppen, er den ene procent af borgerne der forbruger ca. 30 procent af sundhedsudgifterne. Igangsætning afventer regional organisering. 3. DAS møde i afrapportering til DAS 18. november i afrapportering til DAS 18. november i 2015

4 TSG Den Tværsektorielle Grundaftale Rammeaftale vedrørende Kronikerområdet skal revideres. Rammeaftalen for Kronikerindsatsen er en del af Den Tværsektorielle Grundaftale, som rummer beslutninger om, hvordan indsatsen stratificeres og hvordan samarbejdet organiseres. Aftalen er forældet, og der arbejdes i dag efter andre stratificeringskriterier. Projektet forventer at levere de aftalte leverancer til den aftalte tid.udpegning af deltager til arbejdsgruppen blev afsluttet medio juni, og der er efterfølgende afholdt et planlægningsmøde mellem formandskab og sekretariat. Det er fastsat en mødeplan med møder i august, september og oktober. 1. afrapportering til DAS 18. november i c Sundheds IT Elektronisk understøttelse af ambulatorieområde og korte indlæggelser Ambulatorieområdet og de korte indlæggelser er i dag ikke understøttet elektronisk. Det aftales, hvordan og under hvilke rammer dette område fremadrettet kan digitaliseres. Gruppen havde sit første møde mandag den 24. aug. Alle udpegninger er på plads og kommissoriet blev godkendt. Det fremgik, at der ikke forventes store IT tekniske udfordringer, men at gruppens arbejde primært bliver orienteret om de faglige rammer for kommunikationen samt at sikre en god implementering af korrespondancemeddelelsen på alle relevante områder. Der var enighed om en fremgangsmåde, hvor gruppen ret hurtigt fastlægger overordnede aftaler for anvendelsen af korrespondancemeddelsen, og at denne prøves af i en given tidsperiode. Herefter samles erfaringerne sammen, og der justeres eventuelt på rammerne med henblik på optimering. 1. afrapportering til DAS primo Forebyggelse Data om børn og unges sundhed Der er behov for data om børn og unges sundhed og trivsel, der kan supplere sundhedsprofilen for voksne. Muligheden for et fælles kommunalt datagrundlag undersøges, og det skal vurderes, hvorvidt der er grundlag for et samarbejde om monitorering. Arbejdet koordineres ift. sundhedsprofil Gruppen har afholdt opstartsmøde den med formålet at drøfte opgaven og planlægge den videre proces. Der er planlagt møde i arbejdsgruppen igen den DAS møde i 2016

5 TSG Indlæggelse og udskrivning Opfølgning på de 11 initiativer i Den Nationale Handleplan for Den Ældre medicinske patient. Perioden er forlænget til medio Gruppen har til opgave at lave en handleplan for 5 sundhedsaftale initiativer under Behandling og Pleje. Initieringen vil foregå i fase 2 prioriteringen. Ansvaret ligger pt. hos Gruppen om Den Ældre medicinske patient (4 kommuner, sygehuse, NordKap og regional administration). Forventes afsluttet medio Projekter der er iværksat før 2015 Styregruppen for Den Ældre Medicinske Patient, har gennemgået en større genudpegning, og er som følge deraf, først trådt sammen ultimo juni. Gruppen mødes igen i oktober måned. Der er nedsat en mindre gruppe, der forinden skal udarbejde forslag til handleplan for sundhedsaftaleinitiativerne. Der vil blive fremlagt en status for Den Administrative Styregruppe på alle 11 initiativer i handleplanen den 18/ TSG og 5a Kronikerindsats Lokalt forløbsprogram for psykisk syge: Lokalt forløbsprogram for psykisk syge udarbejdes på baggrund af nationalt generisk forløbsprogram. Der udmøntes satspulje til arbejdet, og den første opgave bliver at lave en fælles ansøgning til puljen. I Den Politiske Sundhedsaftale er det aftalt, at der skal udarbejdes et generisk forløbsprogram for personer med psykisk sygdom. Der skal ske et udviklingsarbejde ift. det kommende generiske forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom og den nationale handleplan indenfor psykiatriområdet. Dette integreres i denne projektgruppe. Arbejdsgruppens første opgave er at udarbejde en ansøgning til satspuljen med henblik på at få midler til udvikling og implementering af et regionalt/lokalt forløbsprogram. Arbejdsgruppearbejdet igangsættes, når Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fællesskab udmelder puljen, hvilket forventes at ske ultimo august/primo september Formandskabet og sekretariatsfunktionen har afholdt et opstartsmøde den 21/8-15 med formålet at drøfte opgaven og planlægge den videre proces. Der er planlagt møde i arbejdsgruppen den 15/9-15 med formålet at drøfte indholdet i en fælles ansøgning. Plan afventer

6 TSG Kronikerindsats Sundhedsaftale for Osteoporose: Der foreligger nu en sygdomspecifik sundhedsaftale for osteoporose, som skal implementeres i Regionen har indgået aftaler med følgende; Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Morsø Kommuner. Der er i aftalen er lagt op til, at der skal være fælles drøftelser omkring beskrivelse af indsatser og implementering, når rammeaftalen er revideret, og der er klarhed omkring, hvordan samarbejdet om de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler fremover kan fungere. Endvidere har regionen meldt ud, hvad opgaven består i for sygehusene. TSG Kronikerindsats Hjerte-kar: Implementering af anbefalinger for hjerterehabilitering fra pilotprojektet omkring deling af hjerterehabiliteringens fase 2. DAS besluttede få belyst ressourcetrækket i sektorerne som konsekvens af en del af den specialiserede rehabilitering fremadrettet skal foregå i kommunalt regi. Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale for Hjerte-kar justeres ind efter den nye praksis, og aftalen skal i Den Administrative Styregruppe til godkendelse. Med afsæt i pilotafprøvningen af et sammenhængende hjerterehabiliteringsforløb i fase II har referencegruppen anbefalet en revision af aftalen justering af fase II. På senest møde i DAS blev indstillingen til at igangsætte en revision imødekommet og der blev i den forbindelse bedt om at udrede ressourcetrækket i forbindelse med implementering af fase II forløbet. Under arbejdet med revision af aftalen opstod der blandt kardiologerne faglige uoverensstemmelser om anbefalingen om sammenhængende hjerterehabilitering i fase II. Der er nu skabt klarhed over, hvori disse uoverensstemmelser består. Arbejdet i projektgruppen genoptages derfor med øje for de faglige variationer. På Arbejdet bliver dog forsinket i leverancen. Det forventes at der kan fremlægges forslag til revideret aftale på DAS ultimo 2015/primo 2016

7 TSG Kronikerindsats Kræft - rehabilitering og palliation: Færdigudvikling af behovsvurderingsskema indenfor kræftområdet skal implementeres i Projektgruppen har beskrevet et samlet behovsvurderingskoncept, som efter en pilotafprøvning på 6 afdelinger med primær kræftbehandling (67 patienter), er justeret til. Konceptet består af en patientfolder m. behovsvurderingsskema, og beskrivelse af den faglige opgave, arbejdsgange, samarbejds- og kommunikationsflader. Der er beskrevet et samlet koncept, som definerer opgaven og placerer ansvaret hos de enkelte aktører. Behovsvurderingskonceptet fremlægges på DAS 8. september med anbefaling om godkendelse og implementering. Der er desuden udarbejdet implementeringsplan. Projektgruppen har beskrevet et samlet behovsvurderingskoncept, som efter en pilotafprøvning på 6 afdelinger med primær kræftbehandling (67 patienter), er justeret til. Konceptet består af en patientfolder m. behovsvurderingsskema, og beskrivelse af den faglige opgave, arbejdsgange, samarbejds- og kommunikationsflader. Der er beskrevet et samlet koncept, som definerer opgaven og placerer ansvaret hos de enkelte aktører. Behovsvurderingskonceptet fremlægges på DAS 8. september med anbefaling om godkendelse og implementering. Der er desuden udarbejdet implementeringsplan.

8 TSG Kronikerindsats Diabetes: Faglig opdatering af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale på diabetesområdet, idet den ikke er i overensstemmelse med gældende faglige retningslinjer. Arbejdet forventes forelagt DAS den 18. maj Der er foretaget en revidering af aftalen, hvor der primært er tale om en opdatering af aftalen så den stemmer overens med de nyeste nationale kliniske retningslinjer. Der er således ikke ændret væsentligt på de 3 stratificeringsniveauer ift. den gamle aftale. De enkelte undergrupper er blot opdateret. DAS har imidlertid ønsket at få nærmere beskrevet det ressourcetræk, der vil udmønte sig som følge af den reviderede aftale. Dette arbejdes der pt på i projektgruppen at få tilvejebragt. Som noget nyt ift. at understøtte aftalen, peges der på, at det fremadrettet skal være muligt med en mundtlig konference med en endokrinologisk speciallæge om niveau 2 og 3 patienter. Hensigten hermed er en fremtidig understøttelse af det tværsektorielle samarbejde forstået sådan at der i praksis, at der indføres en fast telefontid, hvor Almen Praksis og en endokrinolog kan konferere om kliniske problemstillinger. Dette kræver imidlertid at der allokeres personaleressourcer til en sådan funktion. Der pågår et arbejde med at få dette konkretiseret.

9 4.2 Forebyggelse Muliggøre henvisning til kommunale forebyggelsestilbud indenfor tobak, alkohol og stoffer - herunder: (henvisning skal være i drift pr. 1. januar 2016) Tilpasse indholdet i den elektroniske sygehushenvisning Udarbejde en implementeringsplan Planlægge monitorering ift. antal henviste samt antallet af borgere/patienter, der starter på og profiterer af forebyggelsestilbud i kommunerne Arbejdsgruppen har udarbejdet 3 nye dynamiske henvisninger samt faglige retningslinier for henvisning. DAS blev på møde d. 18. maj anmodet om at godkende disse, men punktet blev udskudt idet der ønskes en afklaring af arbejdsgangen mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. DAS forventes på møde 8. september at godkende de dynamiske henvisninger til anvendelse på sygehusene pr. 1. januar Samtidig forventes at DAS anviser en proces for afklaring af vilkårene for almen praksis henvisninger til kommunal forebyggelse. DAS d. 18. november Forebyggelse Rekruttering til alkoholbehandling: Afprøvning og udveksling af erfaringer omkring forskellige modeller for, hvordan kommuner og sygehuse kan samarbejde om rekruttering af borgere til alkoholbehandling. Pt. har Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital samt Thisted Kommune og Thisted Sygehus etableret et samarbejde. Projektet løber i 2 faser. Første fase hvor der samles op på de nuværende erfaringer og anden fase, hvor de øvrige kommuner og sygehuse involveres ift. en afprøvning/implementering i hele regionen. Alle medlemmer af arbejdsgruppen er udpeget, og der indkaldes til første møde i projektgruppen. 1. DAS møde i 2016

10 4.4.2 Forebyggelse Forebyggende helbredsundersøgelser til børn Målet er at flest mulige børn deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Der er derfor behov for: at beskrive og implementere en proaktiv indsats, der øger antallet af børn, der deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser. at sikre elektroniske kommunikationsmuligheder mellem almen praksis og kommunerne om børn. Herunder en standard for overlevering af 5 års status til den kommunale sundhedstjeneste. Direktionen har d. 11. august godkendt, at regionen påtager sig opgaven med at udsende påmindelser til forældre. DAS forventes d. 8. september at godkende faglige retningslinier for kommunikation mellem almen praksis og sundhedsplejen. Det skal samtidig afklares om sagen skal forelægges Samarbejdsudvalget for almen læger ift. om opgaven er reguleret af overenskomsten. 1. DAS møde i Forebyggelse Forløbsprogrammer for overvægtige børn Fælles tværfaglig og tværsektoriel indsats for børn og unge med overvægt og svær overvægt - herunder skal der: udvikles et forløbsprogram for overvægtige og svært overvægtige børn og unge beskrives evt. supplerende tilbud fra Videnscenter for børn og unge med overvægt Arbejdsgruppen er indkaldt til første møde i september DAS møde i 2016

11 5.2.6 Behandling og Pleje Kommunale Praksiskonsulenter NordKap får en understøttende rolle i forhold til kommunale praksiskonsulenter, såfremt kommunerne ønsker det. Opgaven er placeret i NordKap. I første kvartal 2016 gives der en status til DAS. Følgende kommuner har givet tilsagn til at deres kommunale praksiskonsulenter kan deltage i netværksmøder: 1. Hjørring. 2. Brønderslev (har fået positivt tilsagn fra Line Enevoldsen, men afventer endelig tilbagemelding når den nye praksiskonsulent er begyndt. 3. Thisted. 4. Aalborg (havde i første takket nej, men Vibeke Olesen har senere forklaret, at Jonna Thomsen selv vurderer om indholdet er relevant og derfor om hun vil deltage og tage timer for det). 5. Vesthimmerland. 6. Rebild. 7. Frederikshavn kommunen har sagt ja til at praksiskonsulent kan modtage invitationer til netværksmøder og bruge tid på at deltage hvis han vurderer, at det er relevant. Praksiskonsulenten er dog presset på tid og det er derfor svært at vurdere om han vil deltage. Morsø: Morsø Kommune ønsker at få rodfæstet samarbejdet i KLUregi inden der meldes ind til yderligere netværk for almen praksis med kommunal honorering. Jammerbugt, Mariagerfjord og Læsø har endnu ingen praksiskonsulenter. Mariagerfjord har tilkendegivet at de gerne vil honorere deltagelse i netværksorganisering hvis de finder en praksiskonsulent. Nord-KAP og PLO Nordjylland har lavet en fælles skrivelse fra PLO og Nord-KAP, der opfordrer lægelaugene i Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner til at finde og tilbyde kommunen en praksiskonsulent. Skrivelsen forventes udsendt primo september Behandling og Pleje Den gode henvisning Styrkelse af arbejdet med at sikre præcise og fyldestgørende henvisninger fra egen læge til sygehusbehandling. Opgaven er at evaluere og evt. revidere Vejledning om den gode henvisning, implementere den dynamiske henvisning og sikre fyldestgørende indhold i ikke-akutte henvisninger. Der er lokalt arbejde undervejs, men erfaringer og indsats skal udbredes regionalt. Regionen (SPK) initierer. Der gives en årlig status til DAS i forbindelse med den årlige revision af Sundhedsaftalen

12 5.2.8 Behandling og Pleje Den gode epikrise Styrkelse af præcise, rettidige og fyldestgørende epikriser. Herunder fokus på: - at epikrisen indeholder en beskrivelse af, hvad der er talt med borgeren om. - evaluering og revidering af den regionale retningslinje for den gode epikrise - afklaring af, hvad der skal til for at sygehusene kan udsende epikrisen rettidigt - afklaring af hvornår epikrisen forventes læst af almen praksis - afklaring om korrespondancemeddelelser eller øvrige tekniske muligheder kan supplere epikrisen - afklaring af, hvordan tid til opfølgning hos praktiserende læge sikres i de tilfælde det er relevant - afklaring af, hvad almen praksis kan gøre, hvis en mangelfuld epikrise modtages. Der gives en årlig status til DAS i forbindelse med den årlige revision af Sundhedsaftalen Genoptræning og rehabilitering Udarbejdelse af samarbejdsaftale vedr. tværsektorielt samarbejde om neurorehabilitering i eget hjem Indsatsen er beskrevet som et udviklingspunkt i Sundhedsaftalen Den igangværende aktivitet har været beskrevet ved hjælp af modellen for opgaveoverlevering og har været til høring i kommunerne (sommer 2014). Materialet er herefter revideret, og der forventes endnu en kommunal høring inden godkendelse af samarbejdsaftale kan ske. Der skal sikres sammenhæng i forhold til overlevering af borgere med apopleksi fra sygehus til kommuner. Herefter skal der arbejdes med implementering og monitorering af det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering. Dette indebærer også implementering af nye retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne. Der er før sommerferien sendt et oplæg i høring i kommunerne. Fristen for høringssvar er 1. september. Projektet følger tidsplanen. Der kan være behov for yderligere inddragelse af kommunerne omkring snitflader i teamet. Der er risiko for at dette kan forsinke den endelige samarbejdsaftale.

13 6.2.6 Genoptræning og rehabilitering Ny vejledning på genoptræningsområdet Implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet fra Opgaven er at implementere en ny stratificering af borgere, der skal have genoptræning. I afsnit 6.2.6b i Den Administrative Sundhedsaftale er det aftalt, at der skal ske en sikring af kortest mulig ventetid for de borgere, som har størst behov for træning. Projektet deles i to faser. Opgaven er: 1: At indsamle og anlysere årsager til uhensigtsmæssig ventetid. 2: Der skal efterfølgende udvikles et redskab til stratificering af borgerne i forhold til, hvor hurtigt en genoptræning skal igangsættes. Det projekt integreres i denn projektgruppe Projektet forventer på nuværende tidspunkt at kunne levere de i kommissoriet beskrevne leverancer til den aftalte tid. Der arbejdes aktuelt både med at beskrive de nye stratificerings niveauer og en samarbejdsaftale vedr. udmøntning af brugen af tidsfrister i den nye genoptræningsplan. Fra centralt hold (MedCom og Sundhedsstyrelsen) har man erkendt, at det ikke er muligt at kunne levere en ny standard for genoptræningsplaner til implementering den 1. oktober Det ser på nuværende tidspunkt ud til at datoen i stedet bliver den 2. maj Dette kan påvirke en af de i kommissoriet beskrevne leverancer, idet projektet også skal levere en overordnet plan for den fælles tværsektorielle implementering af den nye standard for genoptræningsplaner. Dette vil blive genvurderet i den næste status til porteføljestyregruppen. Afklares

14 6.2.8 Genoptræning og rehabilitering Træning i stedet for operation Ny faglig viden betyder at flere borgere kan tilbydes træning i stedet for en operation. Træningen foregår i primæsektoren hos især kommuner og praktiserende fysioterapeuter. Med henblik på at borgerene får den bedst mulige træning uanset, hvor de træner, er det vigtigt at indsatsen kvalitetssikres. Tværsektoriel udredning af økonomi og forventet omfang fremlægges inden endelig beslutning. Det er ikke lykkedes at færdiggøre en økonomiske konsekvensvurdering, idet det har været vanskeligt at finde en metode, der kan ramme de præcise konsekvenser af modellen. Det skyldes især, at det er meget svært at vurdere det samlede antal patienter som kan have glæde af træning frem for operation, og dels, at det meget svært at skønne, hvor mange der vil blive henvist til træning i henholdsvis kommuner og hos privat praktiserende fysioterapeuter 7.2.2a Sundheds IT Telemedicin til nye patientgrupper (Telecare Nord 2) Der er fremsendt ansøgning til et nyt telemedicinsk projekt, og der er modtaget svar herpå, som indebærer, at parterne har modtaget 8 millioner til et nyt telemedicinsk projekt. Den politiske proces omkring igangsætning af hjerteprojektet er i gang i alle kommuner og regionen med afsæt i et fælles beslutningsgrundlag. Processen forventes afsluttet i efteråret. Det er nødvendigt at igangsætte projektforberedende aktiviteter som bla. fastlæggelse af forsknings og evalueringsdesign, udredning af sundhedsfaglige rammer parallelt med den politiske proces. Dette for at sikre at projektet kan være klar til start hvis der opnås opbakning til det. 3.3 Tværgående temaer Aftale om IV-antibiotika behandling i eget hjem Der fremsendes ny sagsfremstilling til DAS den 8. september, med henblik på godkendelse af aftale med kommunerne. Forventer nok ikke Aalborg Kommune kommer med i første om gang, da de afventer budgettet. DAS d. 8. september 2015

15 3.5 Tværgående temaer UTH organisering evalueres Der afrapporteres 1. kvartal Eksisterende UTH forum udarbejder evalueringen. Efter aftale med Den Administrative Styregruppe evalueres organiseringen af analysearbejdet med tværsektorielle utilsigtede hændelser, når alle UTH klynger har afholdt 4 møder. UTH forum påtager sig evalueringsopgaven. Aktuelt er UTH Forum ved at overveje formen på denne, og det forventes at blive afholdt en UTH temadag, hvor relevante risikomanagers inviteres med henblik på evaluering og udarbejdelse af anbefaling om fremtidig analysepraksis til Den Administrative Styregruppe. De foreløbige meldinger fra UTH klyngerne er blandende. Der er positive tilkendegivelser bl.a. i forhold til at danne netværk, dele viden og læring omkring hinandens organisationer. Der er dog også udfordringer særligt for Psykiatrien og Aalborg UH samt øvrige områder, som skal dække alle klynger. Dette vil UTH forum forholde sig til i forbindelse med evalueringen 1. DAS møde i 2016

16 TSG Forebyggelse Samarbejdsaftale om Infektionshygiejne. Infektionshygiejnen initierer et aftaleudkast. Er udsendt til nogle kommuner. Opdatere de forskellige modeller for samarbejdsaftaler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne Genforhandle samarbejdsaftaler mellem kommuner og region senest 2016 Regionen har i samarbejde med Infektionshygiejnen i brev af 8. juni anmodet kommunerne om en tilbagemelding ift. fremtidige ønsker til samarbejde med Infektionshygiejnen. Infektionshygiejnen har endnu ikke fået en tilbagemelding Mariagerfjord Kommune. Infektionshygiejnen har indkaldt kommunerne til møde d. 10. september, hvor man med udgangspunkt i kommunernes indsendte ønsker vil drøfte fremtidige mulige samarbejdsmodeller. Når de nye samarbejdsmodeller er på plads, vil der kunne forhandles nye aftaler med de kommuner der ønsker det i Regionen har i samarbejde med Infektionshygiejnen i brev af 8. juni anmodet kommunerne om en tilbagemelding ift. fremtidige ønsker til samarbejde med Infektionshygiejnen. Infektionshygiejnen har endnu ikke fået en tilbagemelding Mariagerfjord Kommune. Infektionshygiejnen har indkaldt kommunerne til møde d. 10. september, hvor man med udgangspunkt i kommunernes indsendte ønsker vil drøfte fremtidige mulige samarbejdsmodeller. Når de nye samarbejdsmodeller er på plads, vil der kunne forhandles nye aftaler med de kommuner der ønsker det i 2016.

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1.

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1. Version 11.05.15 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før - Projekter der er iværksat i og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015.

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015. Afsluttede projekter Afsnit i Sundheds aftale TSG Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over,

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Afsnit i Sundheds aftale. Opfølgning. Beskrivelse af projekt

Afsnit i Sundheds aftale. Opfølgning. Beskrivelse af projekt Afsluttede projekter Afsnit i Sundheds aftale TSG Beskrivelse af projekt Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 28. april 2015 kl. 14.00 til 17.00 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Vibeke

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Referat. Porteføljestyregruppen

Referat. Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Møde den 29. oktober kl. 14.00 til 17.00 i mødelokalet, Sundhed og sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst MØDEDELTAGERE Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 15. september 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 20. august 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 17. juni 2015 kl. 14.00 til 17.00 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Formidling, implementering og opfølgning. Slutafrapportering

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Formidling, implementering og opfølgning. Slutafrapportering Version 27.01.17 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før 2015 - Projekter der er iværksat i 2015 og fremefter Afsnit i Sundheds

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Oversigt over aktive projekter

Oversigt over aktive projekter Version 12.09.17 Oversigt over aktive projekter Formandskab for projekt grupperne Afsnit i Sundheds aftale Beskrivelse af projekt Indsats område Projektgruppens status på indsatsen pr. 02.08.17 Grup-pens

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Proces: Godkendt marts 2017 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Jane Pedersen

Porteføljeansvarlig: Jane Pedersen Kommissorium for: KRAM Forebyggelsestilbud til borgere med psykiske lidelser Formandskab: Delt Sekretariat: Formandskabet har ansvaret for at sikre sekretariatsopgavens varetagelse indenfor gruppen Porteføljeansvarlig:

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Indsatsområde: Tværgående temaer Proces: Godkendt marts 2017 1. Baggrund

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning.

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning. Patientforløb AC fuldmægtig Maja Lynderup Behrmann Direkte +4520591066 m.behrmann@rn.dk Sagsnummer 2014-016996 24. januar 2017 NOTAT Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Indsats Leverancer DAS samordningsudvalgene. Notat om sårbarhed. Afsluttes i DAS 2. kvartal 2018

Indsats Leverancer DAS samordningsudvalgene. Notat om sårbarhed. Afsluttes i DAS 2. kvartal 2018 Igangværende indsatser - Sundhedsaftalen 2015-2018 - der afsluttes indenfor. Status - 1. Marts 2018 P:\CSU\Tværsektoriel Udvikling\Sundhedsaftalen 3. generation\henriette\opdaterede Lister\Hvad rammer

Læs mere

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Den politiske Sundhedsaftale er bygget op om følgende vision; Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at

Læs mere

Møde den 4. februar 2016 kl til på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Møde den 4. februar 2016 kl til på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst Referat Porteføljestyregruppen Møde den 4. februar 2016 kl. 14.00 til 17.00 på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst MØDEDELTAGERE Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Fie Holt

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK være behandling og pleje Prioriterede indsatser Videreudvikling af SAM:BO ift. DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle socialpsykiatri videreudvikle SAM:BO i forhold

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl , Regionshuset mødelokale 2

Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl , Regionshuset mødelokale 2 Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl. 14.00-16.00, Regionshuset mødelokale 2 Deltagere: Rune Winther Rebild Kommune, Klynge Syd Søren Kildskov Brogaard

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere