Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

2 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER Konklusioner 3 2. METODE Undersøgelsens pålidelighed MULIGE SYSTEMATISKE SKÆVHEDER 4 3. KANDIDATERNES BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesgrad generelt og fordelt på fagområder Forskellen mellem kandidater og bachelorer Geografisk fordeling 8 4. HVORFOR IKKE FULDTIDSARBEJDE? Et dynamisk arbejdsmarked Årsager til deltidsbeskæftigelse 9 5. VEJEN IND PÅ ARBEJDSMARKEDET Hvor hurtigt kommer kandidaterne i arbejde? Jobsøgningsmetoder Beskæftigelse og kandidatalder SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Faglige kompetencer og beskæftigelse Hvilke faglige kompetencer? Behov for andre kompetencer? PRAKTIK OG UDVEKSLING Praktik Udveksling IVÆRKSATTE TILTAG 18

3 Page 3/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER Denne rapport er en undersøgelse af, hvorledes Designskolen Koldings kandidater klarer sig på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Det er den anden selvstændige undersøgelse som Designskolen Kolding har udarbejdet, men den første i indeværende resultatkontraktsperiode. I rapporten vil vi forsøge at vurdere kandidaternes beskæftigelsessituation, som den ser ud i efteråret Vi vil bl.a. sige noget om kandidaternes vej ud på arbejdsmarkedet, efter de er færdige på skolen, og vi vil prøve at vurdere, om kandidaternes faglige kvalifikationer og de krav som erhvervslivet stiller stemmer overens. Med andre ord, føler kandidaterne sig fagligt godt nok rustet til at begå sig på arbejdsmarkedet? Rapporten er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i september Spørgeskemaundersøgelsen havde en svarprocent på Konklusioner Undersøgelsens resultater kan sammenfattes i følgende konklusioner: Et flertal af kandidaterne arbejder indenfor deres fagområde, og de anvender i høj grad de kvalifikationer, de har fået gennem deres studium, i det daglige arbejde. For et stort flertal af kandidaterne har de faglige kvalifikationer været en afgørende faktor ved ansættelsen. Praktikophold og udvekslingsophold er en vigtig del af uddannelsen. Hvis kandidaterne har været i praktik eller været på udvekslingsophold, klarer de sig tydeligt bedre på arbejdsmarkedet. Ved praktikophold er det både graden af beskæftigelse og tidspunktet for, hvornår de får deres første job, der påvirkes i positiv retning. Et relativt stort antal kandidater har mindre end fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsmarkedet indenfor de kreative fag er præget af stor omskiftelighed, og det afspejler sig i at mange kandidater er deltidsbeskæftigede eller har startet eget firma, knap halvdelen. For nogle kandidaters vedkommende er deltidsbeskæftigelse en del af et bevidst valg. Enten fordi de ønsker at være på deltid, eller fordi de har accepteret, at det ikke altid er muligt at opnå fuld beskæftigelse, hvis de vil arbejde med de ting, de er engagerede i. De kandidater, der afsluttede deres uddannelse på kandidatniveau, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end dem, der afsluttede deres uddannelse på bachelorniveau. Det er lige så udbredt at finde arbejde gennem netværk og personlige kontakter som ved at indsende ansøgninger. Mange kandidater føler, at overgangen fra studium til erhvervslivet er besværlig og efterlyser en bedre sammenhæng mellem de to miljøer. 2. METODE Rapporten er bygger på en onlinebaseret spørgeskemaundersøgelse blandt Designskolen Koldings kandidater, årgangene I alt afsluttede 597 personer (populationen) deres uddannelse i denne periode. 188 kandidater (respondenter) har valgt at deltage i under

4 Page 4/19 søgelsen og har dermed besvaret spørgeskemaet. Det giver en samlet besvarelsesprocent på 32, hvilket anses for værende tilfredsstillende i et undersøgelsesmæssigt perspektiv Undersøgelsens pålidelighed For at sikre at respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af populationen, er det undersøgt, om besvarelsesprocenten er ens fordelt på fagområde og afgangsår (se afsnit 2.2.) Mulige systematiske skævheder Man kunne forstille sig systematiske skævheder i, hvem der har besvaret spørgeskemaet. Der er for eksempel den mulighed, at kandidater fra nogle fagområder har været mere motiverede til at svare end andre. Hvis vi ser på besvarelsesprocenterne fordelt på fagområde (tabel 1), ligger de mellem 21% og 40%. Den største afvigelse fra gennemsnittet finder vi på Keramik, hvor forskellen er 11 procentpoint. Ellers er afvigelserne mindre end ± 10 procentpoint. Afvigelserne kan muligvis være årsag til en vis skævhed i nogle resultater, men påvirkningen kan ikke være så stor, og det vil i øvrigt ikke give nogen mening at prøve at tage højde for dem i beregningen af procentsatser. Tabel 1: Besvarelsesprocent fordelt på fagområde Respondenter Kandidater Besvarelsesprocent Grafisk Design % Illustration % Mode % Tekstil % Industrielt Design % Interaktive Medier % Keramik % I alt % En anden mulighed for skævheder kunne ligge i, at man med stigende kandidatalder bliver enten mere eller mindre motiveret for at besvare spørgeskemaer angående beskæftigelse. Hvis vi ser på besvarelsesprocenterne fordelt på årgang (tabel 2) ses det, at respondenterne er rimeligt fordelt de enkelte årgange. Størst afvigelse fra gennemsnittet findes på årgang 2001 med 16 procentpoint. Ellers er forskellene på mindre end ± 8 procentpoint.

5 Page 5/19 Tabel 2: Besvarelsesprocent fordelt på afgangsår År Kandidater Respondenter Besvarelsesprocent 33% 40% 27% 26% 48% 32% År Alle år Kandidater Respondenter Besvarelsesprocent 28% 25% 28% 30% 37% 32% Vi har i dette afsnit fremlagt det talmateriale som rapporten bygger på og prøvet at give en vurdering af den usikkerhed, som tallene er behæftet med. Metodisk set er en svarprocent på 32 tilfredsstillende, og vi mener, at tallene ikke indeholder nogle alvorlige, systematiske skævheder. Det skal dog bemærkes, at mange delresultater er baseret på et lille antal svarpersoner, og derfor behæftet med en relativt stor usikkerhed. I det følgende bruger vi betegnelserne respondenter og kandidater som synonyme, men alle tal bygger på respondenternes svar. 3. KANDIDATERNES BESKÆFTIGELSE 3.1 Beskæftigelsesgrad generelt og fordelt på fagområder Arbejdsmarkedet for færdiguddannede designere er fortsat præget af dynamik og hurtige forandringer. Man kan som kandidat ikke være sikker på at beholde en fast stilling i årevis, og en stor del af kandidaterne er freelance, selvstændige eller ansat for kortere tid som projektmedarbejdere og lignende. Det er derfor karakteristisk for kandidaternes beskæftigelsesmønster, at en stor del af dem har deltidsarbejde eller har startet eget firma. 61% af respondenterne svarer, at de arbejder fuldtid eller mere, mens de resterende 39% er mere eller mindre deltidsbeskæftigede. 85% har haft en beskæftigelsesgrad på mere end 50% i løbet af det seneste år, hvilket er en stigning på 12% i forhold til beskæftigelsesrapporten fra Derimod har 10% af respondenterne haft en beskæftigelsesgrad på under 25%, hvilket er et fald på 7% sammenlignet med rapporten fra Sammenligner man de forskellige fagretninger, findes den højeste beskæftigelse indenfor Mode, Grafisk Design og Industrielt Design, med en fuldtidsbeskæftigelse på henholdsvis 92%, 81% og 73%. Den laveste beskæftigelse findes hos Illustration og Keramik med fuldtidsbeskæftigelse på henholdsvis 46% og 29%.

6 Page 6/19 Tilsvarende finder man, at gruppen med lav beskæftigelse (mindre end 25% beskæftigelsesgrad) er mindst hos Grafisk Design, Mode og Industrielt Design, hhv. 6%, 4% og 9%, og størst hos Illustration med 27%. Keramik viser atypisk en beskæftigelsesgrad på 8% ved beskæftigelsesgraden på 25% eller mindre. Dette skyldes Keramiks forholdsvis høje andel af kandidater indenfor beskæftigelsesgraden 99-50%. Tabel 3: Beskæftigelsesgrad fordelt på fagområder Grafisk Design Illustration Mode Tekstil Fuldtid eller mere 81% 46% 92% 47% 99%-75% 6% 15% 0% 16% 74%-50% 3% 12% 4% 18% 49%-25% 3% 0% 0% 8% 24%-0% 6% 27% 4% 11% Personer i alt Industrielt Design Interaktive Medier Keramik I alt Fuldtid eller mere 73% 60% 29% 61% 99%-75% 0% 10% 38% 12% 74%-50% 9% 15% 17% 11% 49%-25% 9% 10% 8% 5% 24%-0% 9% 5% 8% 10% Personer i alt

7 Page 7/ Forskellen mellem kandidater og bachelorer I undersøgelsen har et mindre antal af Designskolen Koldings studerende afsluttet deres uddannelse på bachelorniveau. I alt 23 af respondenterne anførte, at de havde afsluttet deres uddannelse med et liniebevis/grunduddannelsesbevis efter tre år. En sammenligning af beskæftigelsen for kandidater, henholdsvis på bachelorniveau (3 års uddannelse) og på kandidatniveau (5 års uddannelse) viser, at dem på kandidatniveau klarer sig bedre. 74% af respondenterne på kandidatniveau har en beskæftigelsesgrad på over 75%, mens det kun gælder for 69% af respondenterne på bachelorniveau. Det skal her bemærkes, at forskellen i forhold til rapporten fra 2006 ikke er så udtalt i denne rapport, hvilket kan skyldes, at der i de seneste år generelt har været mangel på arbejdskraft.

8 Page 8/19 I gruppen med lav beskæftigelse har 18% af respondenterne på bachelorniveau en beskæftigelsesgrad på under 50%, mens det kun gælder for 15% respondenterne på kandidatniveau. 3.3 Geografisk fordeling Hvis man ser på, hvor respondenterne har bosat sig, så er Region Hovedstaden og Region Midtjylland de store aftagere, begge med 61 bosiddende respondenter. Antallet af respondenter i Region Syddanmark er 56, heraf har 37 yderligere oplyst, at de er bosiddende i Trekantsområdet. 4. HVORFOR IKKE FULDTIDSARBEJDE? 4.1 Et dynamisk arbejdsmarked Kandidaterne har gennemsnitligt haft 5,7 1 jobs siden de blev færdige. Det skal ses i forhold til en gennemsnitlig kandidatalder 2 på 6 år. Dette kan betragtes som en indikator på, at arbejdsmarkedet for kandidaterne er dynamisk og hele tiden under forandring. Mange kandidater lever af en serie korterevarende opgaver og tager eventuelt forskellige jobs udenfor deres fagområde for at få økonomien til at hænge sammen. For mange kandidaters vedkommende er deltidsbeskæftigelse en del af et bevidst valg. De har enten ønsket at arbejde på deltid eller de har accepteret, at hvis de vil arbejde inden for deres profession, kan de ikke altid at have fuld beskæftigelse. 1 To respondenter har angivet, at de har haft henholdsvis 300 og 100 jobs efter afgang, hvilket trækker gennemsnittet op 2 Kandidatalder forstået som hvor lang tid, kandidaten har været færdiguddannet

9 Page 9/ Årsager til deltidsbeskæftigelse Vi har i spørgeskemaet bedt de kandidater, der ikke har fuldtidsarbejde, om at angive, hvad de vurderer, dette skyldes (tabel 4). Spørgeskemaet gav mulighed for at angive flere svar, så opgørelsen skal kun betragtes som et omtrentligt billede af situationen. 72 respondenter gav i alt 132 svar. Svarene kan fordeles i fire typer: Tabel 4: Hvorfor mener du, at du for øjeblikket er uden fuld beskæftigelse? Antal svar Jeg har eget firma 28 Jeg ønsker at være på deltid 20 Der bliver ikke opslået jobs inden for mit fagområde 18 Der bliver ikke opslået jobs indenfor min geografiske region 5 Min uddannelse er ikke god nok - jeg mangler aktuelle kvalifikationer 9 Jeg mangler erhvervserfaring 14 Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder 11 Jeg er ikke god til at skrive ansøgninger/gå til samtaler 3 Personlige årsager 6 Andet (uddyb gerne) 18 Svar i alt 132 Respondenter i alt svar handlede om, at respondenten har ønsket at være på deltid eller har eget firma med risiko for ikke at have arbejde svarende til fuld tid. 17 svar begrundede den manglede fuldtidsbeskæftigelse med graviditet/barsel, manglende børnepasningsmuligheder eller personlige årsager. 18 svar indikerede, at der ikke bliver opslået nok jobs inden for kandidaternes fagområder. Som i undersøgelsen fra 2006, tegnes der fortsat et billede af et omskifteligt og konkurrencepræget arbejdsmarked, hvor der kræves initiativ og vedholdenhed for at slå igennem. Kandidaternes måder at tackle situationen på meget individuelle. De individuelle løsninger afspejler sig i forskellige grader af beskæftigelse, og beskæftigelsesgraden varierer derfor meget i løbet af karrieren.

10 Page 10/19 5. VEJEN IND PÅ ARBEJDSMARKEDET 5.1 Hvor hurtigt kommer kandidaterne i arbejde? Flertallet af respondenterne fandt ret hurtigt et job, 12% havde arbejde, da de forlod skolen, og i løbet af det første halve år fandt 67% af respondenterne arbejde, hvilket er en stigning på 5% i forhold til undersøgelsen fra Men der er også nogle, for hvem det er svært at komme i gang. For en gruppe på 19%, tog det mere end et år, før de kom i arbejde. Dette er dog et fald på 8% i forhold til undersøgelsen fra Jobsøgningsmetoder Metoderne, hvormed kandidaterne får deres første job, kan opdeles i 3 kategorier: Den ene metode er at starte eget firma. Den anden er at indsende ansøgninger, uopfordrede eller som svar på opslåede stillinger. Den tredje metode er at finde et arbejde gennem netværk og personlige kontakter. Hvis vi fordeler svarene i tabel 5 på de tre kategorier, ser det ud til, at netværksmetoden og ansøgningsmetoden er ligeligt fordelt. Respondenterne kunne anføre flere svar på spørgsmålet Hvordan fandt du dit første job?, og der var 265 svar fra 180 respondenter. 105 svar anførte ansøgningsmetoden, mens 104 svar anførte netværksmetoden. 46 svarede at de fik deres første job, ved at starte eget firma. Tendensen indenfor designområdet er altså den samme som for mange andre brancher, nemlig at netværk er vigtig i en jobsøgningssituation. Det er en naturlig følge af, at organiseringen indenfor branchen i høj grad er formelle og uformelle netværk, mange af kortere varighed.

11 Page 11/19 Tabel 5: Hvordan fik kandidaterne det første job? Antal svar 1: Jeg startede eget firma Gennem stillingsannoncer i avis 18 3: Gennem stillingsannonce i fagblad 1 4: Gennem stillingsannoncer på internettet 31 5: Gennem personlige kontakter uden for studiet 46 6: Via uopfordrede henvendelser til arbejdsgivere 50 7: Via uopfordrede henvendelser fra arbejdsgivere 29 8: Gennem projektkontakter 8 9: Gennem studiejob 4 10: Gennem praktik 17 11: Gennem A-kassen/fagforeningen 2 12: Gennem Arbejdsformidlingen/anden aktør 3 13: Andet 10 Antal svar 265 Respondenter i alt 180 Som konsekvens af netværks vigtighed, har Designskolen Kolding pr. 1. september 2008 gjort det obligatorisk for alle designstuderede at tage i virksomhedspraktik som en del af uddannelsen. I løbet af en virksomhedspraktik, vil de designstuderende opbygge et netværk og stifte bekendtskab med den erhvervsmæssige virkelighed, som de senere skal agere i. 5.3 Beskæftigelse og kandidatalder Kandidaterne bliver efterhånden bedre til at begå sig på arbejdsmarkedet og dermed stiger deres beskæftigelsesgrad, jo længere tid de har været på arbejdsmarkedet. Vi har registeret, at ledigheden falder med kandidatalderen. Ledighed er her defineret som en beskæftigelsesgrad på mindre end 24% (diagram 6). Årgangene har en gennemsnitlig ledighed på 7%, mens årgangene har en gennemsnitlig ledighed på 14%. Billedet er dog ikke entydigt. Kandidaternes karriereforløb er meget individuelle, og for mange af kandidaterne fluktuerer graden af beskæftigelse i løbet af karriereforløbet. Vi kan ikke konkludere af respondenternes svar, at beskæftigelsesgraden udelukkende stiger med stigende kandidatalder (diagram 6).

12 Page 12/19 6. SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Føler kandidaterne, at uddannelsen på Designskolen Kolding har rustet dem godt nok til deres nuværende jobfunktioner? Her peger undersøgelsens resultater i to retninger: På den ene side anvender det store flertal af kandidaterne det, de har lært, i deres daglige arbejde, og deres faglige kvalifikationer er afgørende for, at de har fundet arbejde. På den anden side mener et stort flertal også, at der er kvalifikationer, som de ikke har fået med sig gennem uddannelsen, og derfor har haft behov for efteruddannelse. 6.1 Faglige kompetencer og beskæftigelse På spørgsmålet om, hvorvidt kandidaterne anvender deres faglige kompetencer i deres nuværende job, svarer 59%, at de anvender dem i høj grad eller i meget høj grad, mens 82% Tabel 6: Vil du betegne dit nuværende job som relateret til din uddannelses hovedområde? - Anvender du de specifikke faglige kompetencer, som er erhvervede gennem uddannelsen? Respondenter Procent I meget høj grad 40 38% I høj grad 39 21% I nogen grad 43 23% I mindre grad 10 5% Slet ikke 15 8% Ikke relevant 7 4% I alt 184

13 Page 13/19 anvender dem i nogen grad eller mere (tabel 6). Det ser således ud til, at Designskolen Kolding i høj grad giver kandidaterne en række faglige kvalifikationer med, som de kan bruge på arbejdsmarkedet. Når man ser på, om kandidaternes faglige kvalifikationer har betydning for deres ansættelse, svarer 80%, at det har de i høj grad eller meget høj grad, og kun 3% svarer, at det har haft mindre betydning eller slet ikke (tabel 7). Når kandidaterne finder et arbejde, er det altså i høj grad et resultat af de faglige kvalifikationer, som de har erhvervet sig i løbet af deres studium. Tabel 7: Hvad vurderer du har været afgørende for din ansættelse/dit job? - Jeg har de rette faglige kvalifikationer Respondenter Procent I meget høj grad 86 50% I høj grad 52 30% I nogen grad 26 15% I mindre grad 1 1% Slet ikke 2 1% Ikke relevant 6 4% I alt Hvilke faglige kompetencer? Vi spurgte til, hvilke generelle faglige kvalifikationer, som kandidaterne havde haft brug for i deres arbejde (tabel 8). Tabel 8: Efterspørgsel på generelle faglige kvalifikationer i kandidaternes arbejdsliv I hvor høj grad har du oplevet disse kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? I Procent, der har oplevet kvalifikationen efterspurgt i høj grad eller i meget høj grad At arbejde selvstændigt 93% Helhedsforståelse, overblik og alsidighed 89% Kreativitet, idé- og konceptudvikling 86% At kunne arbejde under pres 85%

14 Page 14/19 Samarbejde 85% At være omstillingsparat 79% Mundtlig formidling 79% Analytisk sans 77% Projektplanlægning og projektstyring 68% At arbejde i teams 63% Projektarbejdsmetode 49% Skriftlig formidling 49% Tilsvarende spurgte vi til de mere specifikt faglige kvalifikationer, i hvor høj grad kandidaterne har haft brug for dem i deres arbejde (tabel 9). Tabel 9: Efterspørgsel på specifikke faglige kvalifikationer i kandidaternes arbejdsliv I hvor høj grad har du oplevet disse kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? Procent, der har oplevet kvalifikationen efterspurgt i høj grad eller i meget høj grad Digital formidling 65% 2D skitsering 57% Teknik, konstruktion og materialer 59% Æstetisk teori og formlære 45% Fagets praksis 56% 3D skitsering 36% Fagets teori og historie 19% 6.3 Behov for andre kompetencer? Svarerne viser at kandidaterne har haft god brug for mange af de kvalifikationer, de har erhvervet sig i løbet af uddannelsen. På den anden side er der også mange, der svarer, at de har savnet fag eller kompetencer i uddannelsen. Her svarer 80% ja. På spørgsmålet, om de har haft brug for efteruddannelse, svarer 67% ja. Vi spurgte til, hvilke kompetencer respondenterne har savnet. Det fremgår af besvarelserne, at mens der er stor tilfredshed med undervisningen i designprocessen og i den kunstneriske proces, så mangler mange kandidater erfaringer med, hvorledes de skal anvende deres

15 Page 15/19 kunnen i den erhvervsmæssige virkelighed. Det skal her pointeres, at undersøgelsen afspejler undervisningen med en 1-10 års forsinkelse, og således ikke inddrager de seneste års ændringer i studieplanerne. I alt 148 respondenter svarede ja til, at de havde savnet fag eller kompetencer. Svarene kan groft inddeles i 2 kategorier: Hovedparten af svarene af svarene drejer sig om, at kandidaterne syntes, at de har manglet et generelt kendskab til erhvervslivet. Til økonomi, marketing, organisation, til de praktiske aspekter ved at etablere sig som selvstændig. Mange har manglet viden om hvordan man sælger sig selv på arbejdsmarkedet, og efterlyser viden om jobsøgning og karriereplanlægning: Jeg har savnet fag og kompetencer som forretningsforståelse, økonomi og budgettering og kontrakt især ved freelance ansættelser. Desuden var industriopgaverne, der var obligatorisk i 80 erne og starten af 90 erne på 1. linieår (den tidligere uddannelsesform)en god måde at få en dialog og netværk med de danske virksomheder. Så vil man være bedre rustet til start af egen virksomhed eller freelanceansættelse til forståelse af arbejdsgange og processer. det kunne være nogle timer hver uge hvor man får fif og uddannelse så man evt. kan undgå at mange laver de samme fejltagelser de første år. At være bedre rustet til det virkelige liv uden for skolen. At blive mindet om erhvervslivet uden for. For min del hvordan man markedsfører sig selv, og hjælp til at finde mine potentielle aftagere af mine produkter. Fremlæggelse af egne projekter på et professionelt niveau. Noget som jeg virkeligt synes mangler er et såkaldt coaching-workshop, fx. ved studiestart. Det giver utroligt vigtige redskaber i at hjælpe sig sine medstuderende med projekter på en god måde. Ens medstuderende er de vigtigste man har, under og efter endt uddannelse. Det har man på journalisthøjskolen. At skolen, som på alle andre studier, tager stærkt initiativ til studiegrupper, så man lærer at bruge hinanden i langt højere grad. Også så man lærer at modtage og give kritik. En del af de adspurgte har angivet at de har savnet kendskab til computerprogrammer og arbejdsprocesser på en computer. Her skal man dog tage i betragtning at der sker en hurtig udvikling på it-området: Meget mere computer undervisning i tegneprogrammerne Adobe Illustrator og Photoshop. Erfaring med web - både design og programmering. Bedre, tidligere og mere omfattende undervisning i langt flere computerprogrammer. 7. PRAKTIK OG UDVEKSLING 7.1 Praktik Forbindelse til erhvervslivet udenfor skolen, som mange af kandidaterne efterlyser, kan blandt andet opnås gennem praktik. Undersøgelsen fra 2006 viste, at kandidater, der har været i virksomhedspraktik, hurtigere kommer i arbejde efter endt uddannelse.

16 Page 16/19 Skolen har taget konsekvensen af dette og har pr. 1. september 2008 indført praktik som en obligatorisk del af uddannelsen. Indeværende undersøgelse underbygger også praktiks positive indvirkning på den tid, det tager for kandidaterne at komme i arbejde: 57% af de kandidater, der var i praktik, havde fundet arbejde efter tre måneder, mens dette kun gælder for 38% af dem, der ikke havde været i praktik. Seks måneder efter eksamen er forholdet mellem de to grupper 77% / 56%. I den modsatte ende har vi de kandidater, der først finder arbejde efter et år eller mere. Her har vi 14% af de kandidater, der har været i praktik, og 25% af de, der ikke har været i praktik. Vi kan også registrere en sammenhæng mellem kandidaternes beskæftigelsesgrad og det at have været i praktik. 69% af de kandidater, der har været i praktik har fuldtidsbeskæftigelse, mens kun 55% af de kandidater, der ikke har været i praktik har fuldtidsbeskæftigelse. Tilsvarende ser vi, at 10% af dem, der har været i praktik, tilhører gruppen af de lavest beskæftigede med en beskæftigelsesgrad på under 49%. Dette gælder for 18% af de personer, der ikke har været i praktik.

17 Page 17/19 Der kunne selvfølgelig være en alternativ forklaring på sammenhængen mellem praktikforløb og beskæftigelsesgrad. Det kan tænkes, at de kandidater, der har skaffet sig praktikophold tidligere, hvor dette ikke var en obligatorisk del af uddannelsen, er de mere initiativrige og engagerede. Det kan derfor være disse karaktertræk, der senere giver dem bedre chancer for at få et job 7.2 Udveksling Et udvekslingsophold ser også til dels ud til at forøge kandidaternes beskæftigelseschancer. Sammenhængen er dog ikke så tydelig som for praktikophold. Personer, der har været på udveksling, kommer hurtigere i job efter den afsluttende eksamen. 72% har fået et job i løbet af de første seks måneder, mens det kun gælder for 61% af dem, der ikke har været på udveksling.

18 Page 18/19 Når vi ser på beskæftigelsesgraden hos de kandidater, der i løbet af studiet har været på udveksling, ser billedet dog samlet set meget ens ud. Fuldtidsbeskæftigelsen er endda størst hos dem, der ikke har været på udveksling, så vi kan ikke udlede at udveksling har en positiv indvirkning på den efterfølgende beskæftigelsesgrad. Der er meget, der tyder på, at særligt praktikophold og til dels også udvekslingsophold har en gunstig indvirkning på kandidaternes jobmuligheder efter studiet. Igennem praktik og udveksling får studerende udvidet deres forståelse for fagets muligheder og vilkår og skaffer sig kontakter, der kan være værdifulde for deres karriere. Det antages derfor, at det er disse kvaliteter, der viser sig i form af bedre beskæftigelse. 8. IVÆRKSATTE TILTAG Designskolen Kolding har pr. 1. september 2008 iværksat en række tiltag som skal sikre en mere blød overgang fra studiemiljøet til erhvervslivet og få de studerende til at tænke i job fra dag et: Der lanceres i efteråret 2008 en mentorordning. Alle førsteårsstuderende vil få tilknyttet en mentor fra erhvervslivet som bl.a. kan være behjælpelig med at finde relevante studiejobs, praktikpladser og sikre generel sparring som er rodfæstet i erhvervslivet. Det er blevet obligatorisk for alle designstuderende at komme i virksomhedspraktik i løbet af uddannelsen. Virksomhedspraktik har en positiv virkning på både den efterfølgende beskæftigelsesgrad og den tid, det tager for kandidater at komme i arbejde efter endt uddannelse. Dette skyldes hovedsageligt opbyggelsen af netværk og en bedre forståelse for erhvervslivet. Alle afgangsstuderende skal fremover igennem et coachingforløb umiddelbart inden afsluttende eksamen. Her bliver de bl.a. trænet i at skrive ansøgninger og cv. Der er også mulighed for individuelle forløb, hvis det skønnes nødvendigt. Efterfølgende vil kandidaterne blive

19 Page 19/19 ringet op af skolen for yderligere opfølgning og status på deres arbejdsmæssige situation. I samarbejde med Business Kolding har Designskolen Kolding lanceret DesignDating. DesignDating er en slags jobmesse, hvor kandidaterne i forbindelse med afgangsudstilingen bliver præsenteret for en række inviterede virksomheder, der kunne tænkes at aftage nogle af de færdiguddannede designere.

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT Dato 29/09/2014 Udarbejdet af Rambøll Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

EVALUERING OG OPFØLGNING

EVALUERING OG OPFØLGNING EVALUERING OG OPFØLGNING undersøgelsen er gennemført i juni 2013 Vi har valgt at evaluere på følgende områder: Fagligt niveau og indhold i undervisningen Uddannelsesforberedende indsats og succesrate i

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser STU august 2014 Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole 193 besvarelser Resultater på Syddansk Erhvervsskole 193 skolepraktikelever (266 svar i 2013), har i 2014 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere