PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord"

Transkript

1 PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

2 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre basislægens udviklingsbehov, motivation og konkrete mål, herunder karrierevejledning indarbejde faglige såvel som personlige mål og forudsætninger i uddannelsesplanlægningen sætte en personlig kompetenceudvikling i gang systematisere basislægens egne optegnelser over erhvervede kompetencer - for hermed at synliggøre og dokumentere uddannelsens faktiske indhold og progression sikre ensartet og systematisk kompetencevurdering vurdere og dokumentere erhvervede kompetencer Porteføljen skal indeholde den samlede dokumentation til brug for ansøgning om Ret til selvstændigt virke som læge. 2

3 INDHOLD 1. Indledning 2. Målbeskrivelse for klinisk basisuddannelse (Sundhedsstyrelsen) 3. Uddannelsesprogram og introduktionsprogram for det tildelte forløb 4. Uddannelsesplaner, samt status og justering heraf 4.1. Karriereplan Introduktionssamtale med uddannelsesplan for 1. ansættelses sted 2. Introduktionssamtale med uddannelsesplan for 2. ansættelses sted 4.3. Status og justering af uddannelsesplan ved justeringssamtaler Slutsamtale 1. ansættelses sted. Status og konklusion 2. Slutsamtale 2. ansættelses sted. Status og konklusion 5. Lærings- og evalueringsredskaber 5.1. Læringsdagbog - egne notater 5.2. Udvalgte patient cases - egne notater 5.3. Skema til evaluering af udbytte af deltagelse i kurser 5.4. Litteraturliste 5.5. Oversigt over læringsmål og evalueringsmetoder iflg. uddannelsesprogrammet 5.6. Struktureret observation af kliniske færdigheder 5.7. Struktureret gennemgang af journal skema 1: diagnostik, udredning 5.8. Struktureret gennemgang af journal skema 2: behandling, opfølgning, komplikationer 5.9. Struktureret observation af kommunikation Struktureret observation af stuegang Struktureret vejledersamtale o evaluering Struktureret feedback på undervisning/fremlæggelse 6. Logbog 7. Anden dokumentation 3

4 1. INDLEDNING Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, sekretariatet for lægelig videreuddannelse står sammen med det enkelte hospital og ansættende afdeling for det organisatoriske vedr. den kliniske basisuddannelse, bistået af de to pædagogiske kliniske lektorer for den kliniske basisuddannelse. Der er i tilrettelæggelsen af basisuddannelsen fokuseret meget på at optimere den vejledning der gives i den enkelte arbejdssituation, så arbejdspladsen gøres så uddannelsesintensiv som muligt. Basislægen tildeles en hovedvejleder/praksistutor, som er den kollega, der vejleder i uddannelsessammenhænge og sammen med basislægen holder vejledersamtaler, laver karriere plan og uddannelsesplan, og hjælper til at sikre et godt forløb. Dette følges også af den uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen og praksiskoordinator i almen praksis. Herudover gives løbende feedback og vejledning i klinikken fra de ældre kolleger, som alle fungerer som kliniske vejledere. Denne portefølje er ment som en hjælp til de involverede i den kliniske basisuddannelse i videreuddannelsesregion Nord. Der er udarbejdet skemaer til hjælp ved vejledning og evalueringer. Udarbejdelse af uddannelsesplaner og karriereplaner er obligatorisk og der er udarbejdet vejledning hertil. De enkelte uddannelsesprogrammer kan variere lidt i valg af evalueringsmetode til de enkelte læringsmål, og dette rettes til af de enkelte afdelinger. De metoder der anvendes i den enkelte afdeling er beskrevet i det respektive uddannelsesprogram af afdelingen. Afdelingerne kan derfor frit ændre og tilføje i skemaerne. Porteføljen er det redskab basislægen har i vejledning og dokumentation af erhvervede kompetencer. Samlingen er derfor et vigtigt dokument for basislægen og en kopi bør efter endt ansættelse lægges i personalemappen. 4

5 2. MÅLBESKRIVELSE FOR KLINISKE BASISUDDANNELSE. National, fra Sundhedsstyrelsen. Hentes fra 5

6 3. UDDANNELSESPROGRAM OG INTRODUKTIONPROGRAM Kopi AF UDDANNELSESPROGRAM indsættes fra SAMT Introduktionsprogram for 1. ansættelses sted OG Introduktionsprogram for 2. ansættelses sted 6

7 4. UDDANNELSESPLANER, STATUS OG JUSTERING HERAF 4.1 Karriereplan 4.2 Introduktionssamtale med uddannelsesplan for 1. ansættelses sted Introduktionssamtale med uddannelsesplan for 2. ansættelses sted 4.3 Status og justering af uddannelsesplan ved justeringssamtaler (flere) 4.4 Slutsamtale 1. ansættelses sted. Status og konklusion Slutsamtale 2. ansættelses sted. Status og konklusion Ved start på den kliniske basisuddannelse udarbejder basislægen i samarbejde med hovedvejlederen en karriereplan. Denne diskuteres og justeres løbende ved alle justeringssamtaler og slutsamtaler. Kopi af den ajourførte karriereplan skal sidde i porteføljen. Ved introduktionssamtalen, indenfor de første 2 uger af hvert ansættelsesforløb, udarbejder basislægen i samarbejde med hovedvejleder, en uddannelsesplan for det aktuelle uddannelsesforløb. Der anvendes nedenstående skabelon. I den forbindelse gennemgås mål og konkretiseringer for læringsmål samt generelle kurser (punkt 4 og 5) og der lægges plan for hvordan, hvornår og hvilke konkrete læringsmål og kurser skal læres og godkendes. Kopi af planen sendes til og godkendes af uddannelsesansvarlige overlæge/praksistutor. Udarbejdelse af karriereplan og uddannelsesplan er obligatorisk for alle basislæger i Videreuddannelsesregion Nord! 7

8 4.1 Karriereplan Der er med bekendtgørelse om speciallægeuddannelse fra 2007 indført en 4-års regel. Med dette ønskes fokus på hurtigere specialevalg og gennemførelse af speciallægeuddannelsen. Et tiltag til fremme af specialevalg er øget fokus på dette allerede fra første ansættelses sted. Vejledere, afdelinger, forskellige faglige instanser og sundhedsmyndigheder kan i øget omfang hjælpe den nye læge til at træffe sit specialevalg, gennem vejledning og information. Karrierevejledningen skal medvirke til at: formidle viden om de enkelte specialer og speciallægeuddannelsen hjælpe basislægen til at træffe det rigtige valg af speciale, og hjælpe til at specialerne kan tiltrække læger, der er egnede, velkvalificerede og har lyst til at gennemføre en speciallægeuddannelse i det pågældende speciale begrænse omvalg af speciale sikre kort gennemførelsestid af den samlede videreuddannelse bevidstgøre basislægen om egne kompetencer, potentiale og ønsker Et af disse tiltag er karriereplanen. Nedenstående punkter kan anvendes som disposition til diskussion mellem basislægen og hovedvejleder/uddannelsesansvarlig overlæge. Konklusion og plan indarbejdes i uddannelsesplanens pkt Mål og forventninger Hvorfor blev du læge? Har du planer og ønsker for dit karriereforløb? særlige patientgrupper særlig helbredsstatus specielle ønsker for kliniske arbejde (praktiker, akut behandling, lindrende behandling, mulighed for anvendelse af teknologi, hurtige resultater af arbejdsindsats, muligheden for at arbejde i teams, muligheder for at være i patienternes liv udover den akutte behandling osv,) forskningsplaner udvikling indenfor undervisning og vejledning udvikling indenfor administration og ledelse arbejdsbelastning/vagtbelastning placering i sektoren (primær, sekundær sektor) ønsket slutstilling Geografiske præferencer Uddannelsestid 8

9 2. Skitsering af forudsætninger og kundskaber for specialeønske Hvilke specialer har du kendskab til? Hvad begrunder dine speciale valg? Hvilke forudsætninger har du for karrierepræferencer? (curriculum vitae) Har du deltaget i Specialernes dag eller på anden måde opsøgt information om de forskellige specialer? 3. Hvad er dine fordele i forhold til de netop de specialer du overvejer? Hvordan anvender du bedst dem i forhold til dine karriereplaner? 4. Hvad er eventuelle barrierer for dig i forhold til de specialer, du gerne vil uddannes indenfor? 5. Eventuelle andre forhold af vigtighed? 9

10 4.2.1 Introduktionssamtale, uddannelsesplan; 1.ansættelsessted 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling, opnåelse af kompetencer Teoretisk: Klinisk (inkl. gennemgang af læringsmål, fordeling af kompetencer mm): Kurser: 2. Kommunikator - patienter, pårørende og andre parter Opgaver og fokusområder: 3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/ekstern), andre personalegrupper Opgaver og fokusområder: 4. Leder/administrator Opgaver: 5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population Opgaver og fokusområder: 6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning Forskningsplan: igangværende forskning?, ny forskningsopgave? 10

11 Undervisningsopgaver: Dato, evt. emne for afdelingsundervisning: 1. den Evt. emne: 2. den Evt. emne: Anden intern/ekstern undervisning: 7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer Mål for udvikling under aktuelle ansættelses sted: 8. Karriereplan (se Afsnit 5.0 for disposition til samtale om karriereplan): 8.1 Konklusion af diskussion: 8.2 Plan: OPSAMLING yngre læges opgaver: OPSAMLING - vejleders opgaver: Næste samtale planlagt til: dato yngre læge vejleder kopi til: yngre læge, vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 11

12 4.2.2 Introduktionssamtale, uddannelsesplan; 2. ansættelsessted 4.3 Status og justering af uddannelsesplan ved justeringssamtaler (der kopieres skema til hver samtale efter behov) Justeringssamtale nr. 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling Teoretisk: Klinisk (inkl. gennemgang af læringsmål, fordeling af kompetencer mm): Kurser: 2. Kommunikator - patienter, pårørende og andre parter Opgaver og fokusområder: 3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/ekstern), andre personalegrupper Opgaver og fokusområder: 4. Leder/administrator Opgaver: 5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population Opgaver og fokusområder: 12

13 6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning Forskningsplan: igangværende forskning?, ny forskningsopgave? Undervisningsopgaver: Dato, evt. emne for afdelingsundervisning: 1. den Evt. emne: 2. den Evt. emne: Anden intern/ekstern undervisning: 7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer Mål for udvikling under aktuelle ansættelses sted: 8. Ændring af karriereplan (se Afsnit 5.0 for disposition til samtale om karriereplan): 8.1 Konklusion af diskussion: 8.2 Plan: Portefølje gennemgået, er aftalte læringsmål opnået?: ellers kontakt til uddannelsesansvarlig overlæge/koordinator Nye mål: Yngre læges opgaver: 13

14 Vejledersopgaver: Vigtigste problemer/udfordringer: Forventes forløbet godkendt: Ja Nej (underrettes videre) Næste samtale planlagt til: dato uddannelsessøgende vejleder kopi til vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge/koordinator 14

15 4.4.1 Slutsamtale 1.ansættelsessted. Status og konklusion. Dette skema kan udfyldt medbringes ved næste introduktionssamtale 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling, er alle kompetencer opnået?: Teoretisk Klinisk: Kurser: Portefølje gennemgået, alle læringsmål er godkendt: ja/nej: 2. Kommunikator - patienter, pårørende opnået kompetence, fremtidigt fokus: 3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/ekstern), andre personalegrupper opnået kompetence, fremtidige fokusområder: 4. Leder/administrator: 5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population. 15

16 6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning: status og videre plan: Forskningsplan justering: Vejlederfunktion. Status og fremtidige fokus: Undervisningsopgaver. Status og fremtidige fokusområder: Intern/Ekstern: 7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer Er uddannelsesplanen med evt. justeringer opfyldt? ja/nej: Er alle planlagte læringsmål erhvervet (og godkendt i logbog):ja/nej Samlende bemærkninger: Er evaluer.dk evaluering af afdelingen gennemført: ja nej Kan forløbet godkendes: Ja Nej Forslag til fremtidige fokusområder: Karriereplaner videre frem: dato basislægen vejleder udd.ansvarlig overlæge/koordinator kopi til vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge/uddannelseskoordinator 16

17 Slutsamtale 2.ansættelsessted. Status og konklusion. Dette skema kan udfyldt medbringes ved næste introduktionssamtale 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling, opnåelse af kompetencer: Teoretisk: Klinisk: Kurser: Portefølje gennemgået, alle læringsmål er godkendt: ja/nej: 2. Kommunikator - patienter, pårørende opnået kompetence, fremtidigt fokus: 3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/ekstern), andre personalegrupper opnået kompetence, fremtidige fokusområder: 4. Leder/administrator: 5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population. 6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning: status og videre plan: Forskningsplan justering: Vejlederfunktion. Status og fremtidige fokus: 17

18 Undervisningsopgaver. Status og fremtidige fokusområder: Intern/Ekstern: 7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer Er uddannelsesplanen med evt. justeringer opfyldt?ja/nej: Er alle planlagte læringsmål erhvervet (og godkendt i logbog):ja/nej Samlende bemærkninger: Er evaluer.dk evaluering af afdelingen gennemført: ja nej Kan forløbet godkendes: Ja Nej Forslag til fremtidige fokusområder: Karriereplaner videre frem: dato basislægen vejleder udd.ansvarlig overlæge/koordinator kopi til vejleder/tutor og uddannelsesansvarlig overlæge/koordinator 18

19 5. LÆRINGS- OG EVALUERINGS REDSKABER INDHOLDSFORTEGNELSE 5.1. Læringsdagbog - egne notater 5.2. Udvalgte patient cases - egne notater 5.3. Skema til evaluering af udbytte af deltagelse i kurser 5.4. Litteraturliste 5.5. Oversigt over læringsmål og evalueringsmetoder iflg. uddannelsesprogrammet 5.6. Struktureret observation af kliniske færdigheder 5.7. Struktureret gennemgang af journal skema 1: diagnostik, udredning 5.8. Struktureret gennemgang af journal skema 2: behandling, opfølgning, komplikationer (et skema til hvert læringsmål) 5.9. Struktureret observation af kommunikation Struktureret observation af stuegang Struktureret vejledersamtale o evaluering Struktureret feedback på undervisning/fremlæggelse 5.1 Læringsdagbog, egne notater Afsnittets formål: At fungere som et redskab til at forstå arbejdspraksis, med særligt fokus på de personlige læreprocesser og problemstillinger. Det specielle ved dette afsnit er at afsnittet tilhører basislægen som private notater. Basislægen kan således selv vælge om notaterne skal indgå i vejledning og evaluering med klinisk vejleder eller hovedvejleder (i modsætning til afsnit 5.2). Om brug af dagbog At skrive dagbog kræver i sin udgangsposition en særlig skriveform. At skrive er ikke blot at fortælle det, man har lært, men i lige så høj grad at indkredse og organisere sine tanker. Ved at benytte læringsdagbogen får den enkelte et klarere billede af egne vurderinger og hensigter på såvel det personlige som faglige plan. Jo hurtigere man får nedskrevet, jo bedre. Det anbefales at strukturere notaterne i beskrivelse og analyse af forløbet. Notaterne kan udformes efter eget valg, nedenstående er kun vejledende. Emnerne kan spænde vidt - kliniske situationer, etiske problemstillinger, en problematisk samtale eller forløb, svære samarbejdssituationer, der ønskes diskuteret i forbindelse med vejledning eller uddannelsessamtale. 19

20 5.1 Læringsdagbog - skabelon til egne notater Dato: Emne: Egne notater: (tilføj selv det nødvendige antal sider) 20

21 5.2 Udvalgte patient cases, basislægens notater Afsnittets formål: 1 At skabe grundlag for refleksion over egen arbejdspraksis. 2 At fungere som grundlag for vejledning og kompetenceevaluering. Kan være patientforløb, der anvendes ved dokumentation af erhvervet kompetence i forhold til evalueringssamtale. Kan også være vanskelige patientforløb, faglige problemer, svære samarbejdssituationer, der ønskes diskuteret i forbindelse med samtale eller evaluering, evt. lægens udvalgte uddrag fra læringsdagbogen. Der udfyldes én side for hver patientcase/emneområde. Notaterne kan udformes efter eget valg, nedenstående er kun vejledende. 1. Beskrivelse af forløb/case: Tidsrum: Problemstilling: Forløbsbeskrivelse: Specielle forhold: Procedurer: 2. Analyse af forløb/case/problem, refleksion over beskrivelsen Giv kort karakteristik af forløbet. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt, og hvorfor? Hvordan bidrog du til løsning af problemet? Hvilke kompetencer var i brug? Hvilke kompetencer blev lært? Hvilke kompetencer blev trænet? Hvad skal du arbejde videre med, hvordan? 21

22 5.3 Skema til evaluering af udbytte af deltagelse i kurser (Hjælpeskema til kompetence 1, 10 og 15) Afsnittets formål: At øge udbyttet af deltagelse i de generelle kurser. Inden deltagelse i den konkrete aktivitet bør lægen overveje formål med deltagelse og forventet udbytte. Dette vil øge udbyttet ved at der fokuseres på, hvad den enkelte sætter som læringsmål ved deltagelse. Læringsudbyttet vurderes ved samtale mellem deltagende læge og vejleder, ved gennemgang af flg. punkter, 1-2 uger efter endt kursus. Det kan anbefales, at lægen forbereder punkterne skriftligt inden vejledersamtalen og hvilke ændringer det må medføre på efterfølgende klinisk praksis. På denne måde kan gennemgang ved brug af dette skema både være feedback på deltagelsen og sikre opfølgning og anvendelse af det lærte. 1 Hvad er kursets formål og indhold? 2 Hvordan er dette relevant for dig? 3 Hvilke læringsmål satte du dig inden du tog af sted? 4 Hvilke aktiviteter deltog du i? 5 Opnåede du disse mål, hvordan? 6 Lærte du yderligere? Hvad lærte du? 7 Hvordan vurderer du dit udbytte af deltagelse, skala 1-5 (5 bedst): 8 Hvordan vil du implementere dette i din kliniske praksis? 9 Hvordan vil du sikre at du får det trænet? 10 Hvordan skal vi følge op på om det lærte bliver implementeret? 22

23 5.4 Litteraturliste Afsnittets formål: hjælp ved vejledning for videnstilegnelse ved selvstudie. Alle basislæger bør indarbejde en praksis hvor ajourføring og opnåelse af ny viden bliver en løbende handling (medicinsk ekspert, leder/administrator, akademiker, professionel). Bør derfor indgå både i den løbende vejledning samt ved kompetenceevaluering iflg. uddannelsesprogrammet. Listen vurderes ved vejledersamtaler og der diskuteres forslag til læseemner. Det anbefales, at lægen løbende fører liste over relevant litteratur, der er læst i forbindelse med kompetencetilegnelse i relevante specialer/områder. Der findes skabelon til registrering af: 1. Lærebogsafsnit, monografier 2. Artikler 3. Andet Flere sider kopieres ved behov 23

24 1. Lærebogsafsnit, monografier Reference Til læring af flg.: Dato 24

25 2. Artikler Reference Til læring af flg.: Dato 3. Andet Reference Til læring af flg.: Dato 25

26 5.5 Oversigt over læringsmål og evalueringsmetoder iflg. uddannelsesprogrammet I uddannelsesprogrammet er der for hvert læringsmål angivet konkretiseringer, læringsmetode og evalueringsmetode, samt tidspunkt og sted for opnåelse af de enkelte kompetencer. Nedenstående skemaer anvendes ved evaluering af, om uddannelsesprogrammets konkretiseringer er opnået. I skemaet beskrives anvendelse samt hvilke emner, der skal berøres i evalueringen. Dette er ment dels som en sikring af ensartet niveau i evalueringen fra sted til sted og fra den ene evaluering til den anden, dels som en hjælp til den læge, der skal foretage evalueringen. Skemaet vil desuden være en rettesnor for, hvad der er minimumsniveauet. Som anført i uddannelsesprogrammets punkt 5, udvælges for mål 2,3,4,5,7 og 9 to af de anførte konkretiseringer til summativ(endelig) evaluering. Hvis der er anført mere end én afdeling under et mål evalueres en konkretisering på hver af to afdelinger. Når de krævede konkretiseringer for et læringsmål er godkendt, kan det samlede læringsmål godkendes ved underskrift i logbogen (porteføljens punkt 6.1). Der kan være afvigelser mellem de enkelte uddannelsesprogrammer i forhold til læringsmål og evalueringsmetoder angivet i denne skabelon. I så fald rettes dette til af den enkelte afdeling inden udlevering til basislægen Der er hjælpeskemaer til flg. evalueringsmetoder og læringsmål: Evalueringsmetode, hjælpeskema til: Struktureret observation af kliniske færdigheder 2 Struktureret gennemgang af journal skema 1: (diagnostik, udredning) Struktureret gennemgang af journal skema : Evaluering af læringsmål nr.: 3, 4 5, 7, 8, 9, 11 (behandling, opfølgning, komplikationer) Struktureret observation af kommunikation 10 Struktureret observation af stuegang 9,10,12,14 (én samlet evaluering) Struktureret vejledersamtale 12, o evaluering (procedure, deltagerbrev, deltagerskema, opsamlings skema). Struktureret feedback på undervisning/fremlæggelse 15 10, 12, 13, 14 (én samlet evaluering) 26

27 Læringsmålene evalueres med flg. metoder: Læringsmål 1 Læringsmål 2 Læringsmål 3 Læringsmål 4 Læringsmål 5 Læringsmål 6 Læringsmål 7 Læringsmål 8 Læringsmål 9 Selvstudie og godkendt generelle kursus Struktureret observation af kliniske færdigheder Struktureret gennemgang af journal skema 1: (diagnostik, udredning) Struktureret gennemgang af journal skema 1: (diagnostik, udredning) Struktureret gennemgang af journal skema 2.1: (behandling, opfølgning, komplikationer) Godkendes efter evalueringssamtale om de kopier lægen har gemt af udfyldte attester i henhold til uddannelsesprogrammets anvisning Struktureret gennemgang af journal skema 2.2: (behandling, opfølgning, komplikationer) Struktureret gennemgang af journal skema 2.3: (behandling, opfølgning, komplikationer) Struktureret gennemgang af journal skema 2.4: (behandling, opfølgning, komplikationer); Struktureret observation af stuegang Læringsmål 10 Struktureret observation af kommunikation; 360 o evaluering; Struktureret observation af stuegang Læringsmål 11 Struktureret gennemgang af journal skema 2.5: (behandling, opfølgning, komplikationer) Læringsmål 12 Struktureret vejledersamtale; 360 o evaluering; Struktureret observation af stuegang Læringsmål 13 Struktureret vejledersamtale; 360 o evaluering Læringsmål o evaluering; Struktureret observation af stuegang Læringsmål 15 Struktureret feedback på undervisning/fremlæggelse 27

28 5.6 Struktureret observation af kliniske færdigheder Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 2 Dato: Procedure: 4 Giver relevant information til patienten samt sikre sig patientens accept af proceduren.! " # $ # % & ' " # ( # # )** +, - &. / # Alle punkter skal være godkendte for at den samlede evaluering godkendes Evt. kommentarer:

29 5.7 Struktureret gennemgang af journal skema1: Den diagnostiske proces og udredningsplan. Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 3 og 4. Evaluering af konkretisering nr.: Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant Har foretaget en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse, herunder angivelse af de for sygdomsbilledet vigtigste symptomer og objektive fund Har ordineret de for tilstanden relevante parakliniske undersøgelser (biokemiske, mikrobiologiske eller billeddiagnostiske) og observationer. Har på baggrund heraf stillet relevant tentativ diagnose(r), kan redegøre for disse refleksioner Har lagt og journalført en klar, kort og struktureret udredningsplan og information til patienten Har givet information til patienten, og journalført dette For læringsmål 3: Har iværksat relevant primær behandling, hvis det er relevant. Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

30 5.8 Struktureret gennemgang af journal skema 2.1: MED FOKUS PÅ behandling, behandlings-komplikationer, opfølgning og vejledning Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 5 Evaluering af konkretisering nr.: 1 Iværksætter relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant 2 3 Følger patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling Ændrer eller justerer behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Evt. afdelingsspecifikke kriterier kan tilføjes: 4 5 Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

31 5.8 Struktureret gennemgang af journal skema 2.2: MED FOKUS PÅ behandling, behandlings-komplikationer, opfølgning og vejledning Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 7 Evaluering af konkretisering nr.: 1 Iværksætter relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant 2 3 Følger patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling Ændrer eller justerer behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten 4 Kan erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer, samt initiere behandling af de for afdelingen eller praksis relevante behandlingskomplikationer. Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

32 5.8 Struktureret gennemgang af journal skema 2.3: MED FOKUS PÅ behandling, behandlings-komplikationer, opfølgning og vejledning Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 8 Evaluering af konkretisering nr.: 1 Iværksætter relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant 2 3 Følger patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling Ændrer eller justerer behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Evt. afdelingsspecifikke kriterier kan tilføjes: 4 5 Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

33 5.8 Struktureret gennemgang af journal skema 2.4: MED FOKUS PÅ behandling, behandlings-komplikationer, opfølgning og vejledning Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 9 Evaluering af konkretisering nr.: 1 Iværksætter relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant Følger patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling Ændrer eller justerer behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Kan overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen Kan diskutere, hvordan en afdelings/praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner (udskrivelse) Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

34 5.8 Struktureret gennemgang af journal skema 2.5: MED FOKUS PÅ behandling, behandlings-komplikationer, opfølgning og vejledning Hjælpeskema til evaluering af konkretiseringer, læringsmål 11 Evaluering af konkretisering nr.: 1 Iværksætter relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant Følger patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling Ændrer eller justerer behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Kan afdække forhold i patientens aktuelle livs-og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognoseog behandlingsmuligheder 5 Kan informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

35 5.9 Struktureret observation af kommunikation Hjælpeskema til evaluering af læringsmål Indleder samtalen og opnår kontakt: Skaber og udvikler kontakt, opbygger en relation Afklarer/ identificerer årsagerne til konsultationen Får en fælles dagsorden Involverer patienten Indhenter information Undersøger og uddyber problemerne Forstår patientens perspektiv Skaber struktur i samtalen Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant 3 Formidler information og planlægger - Tilpasser information (indhold og omfang) til patienten - Støtter at patienten kan forstå og huske informationen - Stiler mod fælles forståelse, inddrager patientens perspektiv - Lægger en plan - fælles (forhandlet) beslutning 4 Får afsluttet samtalen, med opsummering og check af løse ender Fokuspunkter: 5 Lytter til patienten 6 Er opmærksom på (eget og patientens) non-verbale kommunikation 7 Overholder tidsrammen Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

36 5.10 Struktureret observation af stuegang Hjælpeskema til evaluering af kompetencemålene 9, 10, 12, 14 Introduktion og forberedelse Afklarer hvem der deltager i stuegangen. Laver aftaler om rækkefølgen af patienterne Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for stuegangen, f eks. overbelægning Patientrunde, gennemgang af patienter 4 5 Gennemgår den enkelte patient og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen Gennemgår indkomne prøvesvar og andre undersøgelsesresultater 6 Gennemgår medicinordinationer Varetager en effektiv kommunikation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer Fokuserer sammen med stuegangsteamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen Resumerer forløbet og planen sammen med patienten 10 Sikrer sig at patienten har forstået planen Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant Afslutning 11 Fokuserer på problemstillinger og deler op i problemer der kan klares her og nu patienter der skal tilses af ældre kollega problemer der skal håndteres på konference 12 Resumerer aftaler med personalet (opfølgning) Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer:

37 5.11 Struktureret vejledersamtale. Hjælpeskema til evaluering af læringsmål 12 og 13. Evaluering Skal forbedres Godkendt før godkendelse Ikke relevant Samarbejder med patient og fremlægger enkle behandlingsplaner, og kan medinddrage pårørende. Indgår i og reflekterer over samarbejdsrelationer med andet sundhedspersonale Tager kontakt og henviser til samarbejdspartnere efter gældende regler. Agerer i det kliniske arbejde med respekt for patientens integritet, religiøse eller sociale normer. 5 Erkender egne begrænsninger i det kliniske arbejde. Alle punkter skal godkendes for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer: Læringsmål 13 kan herefter endeligt godkendes ved underskrift i logbogen. Læringsmål 12 og 14 kan endeligt godkendes ved underskrift i logbogen, når der også foreligger godkendt 360 graders evaluering/struktureret vejledersamtale (som anført i uddannelsesprogrammet) samt godkendt struktureret observation af stuegang. 37

38 graders evaluering Hjælpeskema til evaluering af læringsmål 10, 12, 13 og Ledsagebrev 2. Skema til uddeling 3. Skema til vejleders opgørelse af evalueringen til brug ved feedback samtalen Denne evaluering med feedback foretages af uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) i afdelingen, eller anden person med kompetence hertil. Bør foregå et par måneder inden slut, så der er mulighed for at opnå evt. forbedringer. PROCEDURE: 1. Yngre læge udarbejder en liste over de personer vedkommende har samarbejdet med og ønsker evaluering fra. Heriblandt skal være mindst 5 sygeplejersker, samt læger fra mellem/bagvagt og samarbejdende overlæger. Liste afleveres til uddannelsesansvarlig overlæge, så vedkommende kan rykke for manglende svar. 2. Yngre læge uddeler brev + skema til listens personer og laver også en selvevaluering på et skema til uddannelsesansvarlig overlæge. 3. Der laves aftale om tidspunkt for feedbacksamtale 4. 2 uger efter laver uddannelsesansvarlig overlæge sammenfatning af resultatet og laver generel, anonymiseret rapport til feedback samtalen. 5. Ved feedback samtalen gennemgås basislægens skema. Resultatet af 360 garders evalueringen fremlægges og sammenholdes hermed. Det vil ofte være godt at hovedvejlederen deltager ved samtalen, men feedbacken bør styres af person med erfaring heri, primært uddannelsesansvarlig overlæge. Uddannelsesansvarlig overlæge kan dog uddelegere opgaven til et antal personer med erfaring heri, med fortsat supervision heraf. 38

39 BREV TIL DELTAGER Kære samarbejdspartner. Læger skal udover de rent medicinsk faglige kompetencer også være gode til at samarbejde, kommunikere, administrere og planlægge. Som et led i vurderingen af disse kompetencer er der brug for samarbejdspartneres, og dermed din, vurdering. På vedlagte skema vil vi derfor bede om, at du så omhyggeligt som muligt vurderer lægens adfærd på en række felter. På skemaet står f.eks.: lægen anvender et letforståeligt sprog. Du skal så med et kryds markere, om lægen efter DIN opfattelse, lever op til denne adfærd sjældent, ofte eller næsten altid. Du kan formentlig ikke vurdere alle områder. Det er vigtigt, at du på de områder, hvor du ikke kan bedømme lægen anvender kolonnen kan ikke bedømmes. Der er plads på skemaets bagside til, at du kan skrive kommentarer. Både positive og mere kritiske kommentarer er af stor værdi. Kommentarer har størst værdi, når de er konkrete, meget gerne med eksempler. Din besvarelse er anonym for den læge du vurderer, men ikke for den vejleder, der skal sammenfatte alle evalueringerne. Når du har udfyldt skemaet (senest 2 uger efter modtagelse) bedes du sende det med intern post til Uddannelsesansvarlige overlæge: som samler svarene og varetager feedback samtalen med den læge der bedømmes. TAK for hjælpen 39

40 Udfyldt af: Navn Stilling afsnit/afd. Navn på den læge der evalueres Kommunikation 1 Forklarer tingene enkelt og forståeligt til patienterne 2 Sørger for at information / viden formidles på rette tid og sted 3 Har situationsfornemmelse Stort set aldrig Normalt Stort set altid Kan ikke bedøm mes 4 Tilpasser sin indsats til skift i omgivelserne 5 Formår at samarbejde med andre faggrupper Samarbejde Administrator 6 Anvender andres færdigheder effektivt 7 Følger op på egne arbejdsopgaver 8 Klarer sit arbejde indenfor en rimelig tidsramme 9 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt 10 Udviser ansvarlighed overfor fælles opgaver 11 Udnytter sine egne kompetencer Professionel 12 Søger hjælp ved behov 13 Tager etiske overvejelser med i patientbehandlingen Kommentarer: Tak for hjælpen! 40

41 Skema til opgørelse af 360 graders evaluering Nedenstående skema bruges af uddannelsesansvarlig overlæge/vejleders til opgørelse af resultaterne. Der anføres antal svar i hver svarkategori for alle delkompetencer samt hvor mange % der svarer ofte eller næsten altid (sidste kolonne). Hver delkompetence skal være bedømt til et af disse to niveauer i 75 % af de indsamlede svar for at være godkendt. Alle delkompetencer skal være godkendt for at den samlede kompetence kan godkendes. Antal besvarelser= Kommunikation 1 Forklarer tingene enkelt og forståeligt til patienterne 2 Sørger for at information / viden formidles på rette tid og sted 3 Har situationsfornemmelse Stort set aldrig Normalt Stort set altid Kan ikke bedøm mes % bedømt normalt eller stort set altid 4 Tilpasser sin indsats til skift i omgivelserne 5 Formår at samarbejde med andre faggrupper Samarbejde Administrator 6 Anvender andres færdigheder effektivt 7 Følger op på egne arbejdsopgaver 8 Klarer sit arbejde indenfor en rimelig tidsramme 9 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt 10 Udviser ansvarlighed overfor fælles opgaver Professionel 11 Udnytter sine egne kompetencer 12 Søger hjælp ved behov 13 Tager etiske overvejelser med i patientbehandlingen Evt. kommentarer: Portefølje: navn: CPR.nr.: 41

42 5.13 Evalueringsskema til struktureret feedback på undervisning/fremlæggelse Hjælpeskema til evaluering af læringsmål 15 Dato: Dagens Emne: Evalueret af: Navn, stilling 1 Klart formål/problemstilling og disposition for oplæg Skal forbedres før godkendelse Evaluering Godkendt Ikke relevant 2 Enkelt og relevant resume af evt. patientcase(s) 3 Fremlægger relevante baggrundsoplysninger, teoretiske og konkrete relaterede til aktuelle emne 4 Forholder sig kritisk til kildelitteratur 5 Fremlægger løsningsforslag på opstillede problem(er) 6 Fremlægger rationale/fakta, der ligger til baggrund for evt. løsningsforslag 7 Fremlægger plan for evt. videre handling 8 Laver relevant opsamling på præsentationen 9 Bruger AV hjælpemidler i passende omfang 10 Klar formidling 11 God dialog med tilhørere i forhold til spørgsmål Alle punkter skal godkendes på eller over forventet niveau for at evalueringen godkendes. Evt. kommentarer: Portefølje: navn: CPR.nr.: 42

43 6. LOGBOG Link: Portefølje:navn: Cpr.nr.: 43

44 7. ANDEN DOKUMENTATION Her tilføjes eller indsættes anden information eller dokumentation, der kan være gavnlig eller nødvendig i forbindelse ansøgning om ret til selvstændigt virke som læge og ved efterfølgende ansættelser. Det kan f. eks være ved ændret uddannelsesforløb, barsel, forskningsfri el. lign, med ad-hoc godkendelse, ekstra godkendelser el.lign. Referater fra ekstra samtaler skal indsættes her. Portefølje:navn: Cpr.nr.: 44

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Retningslinier for udfærdigelse af logbøger ISBN nr. 87-91232-28-7 Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Appendiks til Retningslinier for udfærdigelse af målbeskrivelser og logbøger (bilag D) Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram til lægen i Klinisk Basisuddannelse I Region Hovedstadens Psykiatri Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde sygehus Dermato-venerologisk

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo

Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo Læs her hvis du er i tvivl om Login www.l-u.dk De fleste brugere i Lægens Uddannelsesbog

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Slagelse Sygehus Akut Modtage Afdeling

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere