SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER OLE ANDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 - OLE ANDERSEN"

Transkript

1 Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Vi vil som sædvanlig give en redegørelse for selskabets generelle udvikling samt resultatet for det forgangne år. Jeg er glad for det store fremmøde, og jeg håber, at vi får en god generalforsamling. Inden vi tager fat på dagsordenen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at mindes Peter Skak Olufsen, Bang & Olufsens tidligere mangeårige bestyrelsesmedlem og tidligere formand for bestyrelsen. Det var med stor sorg, at direktionen og bestyrelsen onsdag i sidste uge modtog meddelelsen om Peters død. Peter var nevø til den ene af Bang & Olufsens grundlæggere, Svend Olufsen. I 1972 kom han ind i bestyrelsen for Bang & Olufsen, og i årene fra 1989 til 2001 var han formand for bestyrelsen. Peter måtte sige farvel til bestyrelsesarbejdet i forbindelse med sidste års generalforsamling på grund af aldersgrænsen på 70 år. Samlet set blev det til 40 år i bestyrelsen, og han var således med til at skrive nogle meget væsentlige kapitler i virksomhedens historie. Der blev da også lagt mærke til hans altid store engagement og passion for Bang & Olufsen, og tidligere i år blev han hædret med den prestigefyldte innovationspris Plus X Lifetime Achievement Award som den kun fjerde person nogensinde. Peter ydede en fantastisk indsats for virksomheden, og han arbejdede altid utrætteligt med det mål for øje, at han ønskede at gøre det, som var rigtigt for Bang & Olufsen. Det skylder vi ham en stor tak for. Jeg vil foreslå, at vi alle rejser os og ærer Peter Skak Olufsen med et minuts stilhed. Æret være hans minde. Tak. Regnskabsåret 2012/13 har været et udfordrende år for Bang & Olufsen. Året udviklede sig anderledes, end vi forventede ved regnskabsårets start. Således har vi i løbet af regnskabsåret truffet en række beslutninger, som på kort sigt påvirker resultaterne negativt, men som er nødvendige for at sikre, at Bang & Olufsen bliver en sund og profitabel forretning på længere sigt. Desuden må vi også konstatere, at markedsforholdene særligt i Europa- viste sig at være vanskeligere end antaget ved året start, og den fortsat svage vækst har haft en negativ påvirkning på forbrugernes efterspørgsel. Derfor levede resultatet for året ikke op til de forventninger, som vi havde ved indgangen til året. Når det er sagt, så finder vi også, at der var lyspunkter i regnskabsåret 2012/13. Blandt dem var: En vækst på 41 procent i B&O PLAY og 20 procent i Automotive og 13 procent vækst i omsætningen på consumer markederne (det er det vi kalder B2C som består af AV & B&O PLAY) uden for Europa. Derudover har vi gjort betydelige fremskridt på vigtige strategiske punkter. Eksempelvis har vi etableret en god grobund for vækst gennem vores partnerskab med Sparkle Roll i Kina, og vi har lanceret mange nye og innovative produkter. Således udgjorde produkter lanceret inden for de seneste 12 måneder 42 procent af omsætningen mod 30 procent året før. Det viser, hvor vigtigt produktinnovation er for Bang & Olufsen fremadrettet, og hvorfor selskabet fortsat skal opretholde et højt niveau af investeringer i produktinnovation på trods af det hårde marked. 1

2 Udviklingen på disse strategiske punkter vil jeg vende tilbage til senere i min præsentation, men først vil jeg gennemgå regnskabet for året 2012/13. Koncernens nettoomsætning i regnskabsåret 2012/13 blev millioner kroner mod millioner sidste år. Dette svarer til et fald på 6 procent. Forretningsområderne B&O PLAY og Automotive viste som sagt stærk vækst i løbet af året og voksede med henholdsvis 41 procent og 20 procent sammenlignet med året før. B&O PLAY var fra et lavt niveau, men det er værd at bemærke, at det segment udgjorde over 500 millioner kroner i dets første hele regnskabsår. Den positive udvikling i disse forretningsområder var dog ikke nok til at opveje nedgangen i omsætningen i AVforretningsområdet, som var negativt påvirket af 2 primære forhold; Ca. 130 millioner kroner i negativ omsætningseffekt fra beslutningen om at accelerere lukningen af 125 butikker i Europa, hvilket blev kommunikeret i januar 2013 Ca. 100 millioner kroner i negativ effekt i forbindelse med overtagelsen af master dealer rettighederne fra vores master-dealere i midt-kina og Brasilien. Koncernens bruttoavance på 38,9 procent var marginalt under bruttoavancen på 40,4 procent året før. Faldet i bruttomarginalen skyldes hovedsagligt at selskabets lagre er blevet nedbragt betydeligt i forhold til sidste år. Nedbringelsen af lagrene har nemlig betydet at de dertilhørende indirekte produktionsomkostninger er blevet omkostningsført. Koncernens kapacitetsomkostninger steg til millioner kroner fra millioner kroner i det foregående regnskabsår. Stigningen kan for 101 millioner kroners vedkommende henføres til en lavere kapitaliseringsprocent på udviklingsprojekter og et højere niveau af amortisering på aktiverede udviklingsomkostninger. Desuden indeholder årets kapacitetsomkostninger også omkostninger af engangskarakter på 40 millioner kroner, som primært er relateret til omstruktureringen af butiksnetværket og den europæiske salgsorganisation samt andre organisatoriske ændringer. Omkostningerne til distribution og marketing steg med 102 millioner kroner sammenlignet med foregående regnskabsår. Foruden de tidligere nævnte poster af engangskarakter kan stigningen i høj grad henføres til øgede omkostninger til selskabets eget butiksnetværk bl.a. i Kina som er et af de områder, der skal sikre Bang & Olufsens langsigtede vækst. Desuden har vi etablereret en B&O PLAY salgsorganisation. Selskabets administrationsomkostninger var 86 millioner kroner for året. Dette er 15 procent lavere end året før, hvor omkostningerne var 102 millioner kroner. Fokus på at minimere selskabets administrative omkostninger fortsætter således. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 476 millioner kroner mod 472 millioner forrige år. Dermed har selskabet fastholdt et højt niveau af udvikling igennem året, hvilket vil være med til at sikre, at Bang & Olufsen kan blive ved med at lancere nye og innovative produkter i et hurtigere tempo end tidligere, i lighed med den stigning i antallet af produktlanceringer, som selskabet har vist over det seneste år. Af de 476 millioner kroner er 251 millioner blevet aktiveret, svarende til 29 millioner kroner mindre end året før. Afskrivninger fra færdiggjorte udviklingsprojekter udgjorde 217 millioner kroner, svarende til 72 2

3 millioner kroner mere end året før. Som følge af lanceringen af selskabets nye innovationsproces, som blev introduceret i regnskabsåret 11/12, er der skabt en mere stringent metode for kapitalisering af udviklingsomkostninger. Selskabets kapitaliseringsprocent er således faldet fra 59% i 2011/12 til 53% i 2012/13. Tilsammen påvirkede de lavere aktiveringer og højere afskrivninger resultatet af primær drift negativt med 101 millioner kroner. Resultat af primær drift blev minus 188 millioner kroner sammenholdt med positive 122 millioner året før og blev således lavere end det niveau, som vi forventede fra årets start. Resultat før skat i regnskabsåret 2012/13 blev negative 212 millioner kroner mod et resultat på 104 millioner sidste år. Resultatet er negativt påvirket af særlige poster på netto 39 millioner kroner, der som tidligere nævnt primært er relateret til omkostninger af engangskarakter på 40 millioner kroner. På grund af det negative resultat før skat steg værdien af selskabets udskudte skatteaktiver. Selskabets skat af årets resultat blev således en indtægt på 52 millioner kroner. Efter skat blev årets resultat således minus 160 millioner kroner mod et positivt resultat på 73 millioner kroner i forrige regnskabsår. Når det gælder balancen, er der igennem de seneste år gennemført bestræbelser for at reducere pengebindingen i virksomheden. Arbejdskapitalen sluttede 56 millioner kroner under niveauet ved regnskabsårets udgang sidste år. Arbejdskapitalen udgør således på trods af den lavere omsætning fortsat cirka 20 procent af omsætningen. Forklaringen skal findes i et fald af varebeholdninger på 93 millioner kroner og fald i tilgodehavender fra salg på 96 millioner, hvilket delvist modsvares af fald i leverandørgælden på 90 millioner. Når det gælder egenkapitalen, så er den negativt påvirket af årets resultat, men positivt påvirket af den rettede emission til Sparkle Roll og A Capital som blev gennemført sidste efterår. Egenkapitalen var således millioner kroner ved regnskabsårets udgang sammenlignet med millioner ved udgangen af regnskabsåret sidste år. Egenkapitalen udgør nu 60 procent af den samlede balancesum. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter var positive med 127 millioner kroner mod 225 millioner sidste år. Faldet skyldes primært det negative resultat for året, som kun delvist opvejes af forbedringen i arbejdskapitalen. Pengestrømme til investeringsaktiviteter var 328 millioner kroner mod 380 millioner forrige år, og selskabet har således fastholdt et højt investeringsniveau gennem året. De frie pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter var minus 202 millioner kroner mod minus 155 millioner sidste år. Dette er på ingen måde tilfredsstillende, men opvejes i høj grad af førnævnte kapitaltilførsel. 3

4 Ser vi på koncernens nettorentebærende gæld fremgår det, at koncernens gæld ved udgangen af regnskabsåret var 273 millioner kroner mod 248 millioner sidste år. Stigningen kan henføres til koncernens negative pengestrømme. Koncernens nettorentebærende gæld i forhold til resultat før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) udgør 1,9 gange mod 0,7 gange sidste år. Nøgletallet er påvirket af det lave driftsresultat men det absolutte gældsniveau er fortsat på et acceptabelt niveau. Bang & Olufsens forretningsområder er opdelt i to segmenter. Segmenteringen opdeler således selskabet i et business-to-consumer segment B2C og et business-to-business segment B2B. I B2C-segmentet indgår selskabets AV-produkter samt B&O PLAY produkter. I B2B-segmentet indgår Automotive og ICEpower. I AV-segmentet blev omsætningen millioner kroner mod millioner sidste år. Dette svarer til et fald på 19 procent. Bruttoavancen faldt til 41,7 procent fra 43,1 procent. Omsætningen i AV fortsatte således med at falde i regnskabsåret 2012/13 og er stadigvæk en udfordring for selskabet. Faldet i omsætningen kan i høj grad tilskrives et fald i omsætningen i Europa, hvorimod AV-omsætningen på markederne uden for Europa var stort set uændret. Omsætningen for B&O PLAY var 532 millioner kroner i forhold til 378 millioner sidste år. B&O PLAY voksede således med 41 procent i regnskabsåret og nåede på trods af brandets unge alder en omsætning på over 0,5 mia. kroner. Bruttoavancen steg til 29,6 procent fra 27,7 procent. Kunderne har taget godt imod det nye brand og de nye produkter. Af alle B&O PLAY s kunder er ca. 75 procent nye i forhold til Bang & Olufsen. Vi har forventninger om, at brandet og dets produkter vil vedblive med at tiltrække nye kunder og dermed blive en større og vigtigere del af Bang & Olufsen i fremtiden. Desuden forventer vi at nogle af disse kunder over tid vil købe Bang & Olufsen produkter. Omsætningen for Automotive var 546 millioner kroner i forhold til 454 millioner sidste år. Bruttoavancen forblev stort set uændret med 36,4 procent i forhold til 36,6 procent sidste år. Automotive nåede således også over 0,5 mia. kroner i omsætning. Den høje omsætning og den stærke vækst i såvel Automotive som B&O PLAY understreger de to forretningsområders betydning for Bang & Olufsen. Omsætningen for ICEpower var 87 millioner kroner i forhold til 115 millioner sidste år. Faldet på 28 millioner er blandt andet drevet af et generelt faldende efterspørgselsniveau fra forbrugerelektronikvirksomheder samt et lavere internt salg til Bang & Olufsen. Bang & Olufsen har lanceret en lang række produkter i alle selskabets segmenter i løbet af regnskabsåret. Under Bang & Olufsen brandet dvs. i AV-segmentet var den største og mest markante lancering i løbet af året BeoVision 11. TV et har fået fremragende anmeldelser i fagpressen. BeoVision 11 er udstyret med den nye video engine, og det bygger videre på virksomhedens velkendte designdyder og akustiske ekspertise. BeoVision 11 har 3D-teknologi, Hybrid bredbånds TV (HbbTV), valgfri harddisk, Bang & Olufsen Smart TV og en række billedforbedringsteknologier. Foruden BeoVision 11 er også højttalerne BeoLab 12-2, BeoLab 15 og BeoLab 16 blevet lanceret i løbet af året. 4

5 I maj 2013 præsenterede Bang & Olufsen et nyt surroundhøjttalersystem. BeoLab 14 er et nyt kompakt satellit- og subwoofersæt, som kan tilsluttes ethvert Bang & Olufsen tv, men også fungerer med et tv af andet fabrikat og dermed tilbyder Bang & Olufsen lyd til alle, som lægger vægt på design- og lydoplevelser. Under B&O PLAY brandet blev BeoPlay A9 lanceret i oktober. Det trådløse lydsystem byder på streaming via AirPlay eller DLNA. BeoPlay A9 integrerer dedikerede højttalerenheder og forstærkere med en samlet udgangseffekt på 480 watt med tidløst skandinavisk inspireret design. BeoPlay A9 har fået fremragende anmeldelser og er blevet tildelt prestigefyldte design- og innovationspriser. I april 2013 lancerede B&O PLAY to nye sæt hovedtelefoner. BeoPlay H3 er en in-ear hovedtelefon, der giver autentisk lyd med en enkel og ergonomisk komfort til folk på farten. BeoPlay H6 er fleksible over-ear hovedtelefoner designet med de fineste materialer og med en fantastisk lydgengivelse. I Automotive-segmentet lancerede Bang & Olufsen nye lydsystemer til alle fire samarbejdspartnere altså Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes-Benz. For Audi lanceredes der lydsystem til Audi A3 Limousine. For Aston Martin blev der lanceret lydsystem til Aston Martin Vanquish For Mercedes-Benz blev der lanceret lydsystem til CLS Shooting Brake og Mercedes E-klasse For BMW blev der lanceret lydsystem til den nye generation af BMW X5, som er den første SUV fra BMW med Bang & Olufsen lyd. I august 2011 fremlagde Bang & Olufsen strategiplanen Leaner, Faster, Stronger. Den femårige strategis overordnede formål er at realisere virksomhedens fulde potentiale. Ved lanceringen af strategien vurderede vi, at de første to år af strategien vil være transitionsår, hvor det primære fokus vil være at skabe det rette fundament for den fremtidige vækst. I løbet af regnskabsåret i år har vi vurderet, at det har været nødvendigt at udvide denne periode, og 2013/14 vil således fortsat være et år med fokus på at skabe det rette fundament for at kunne vokse virksomheden. Den samlede strategiperiode vurderes derfor at være seks år. På trods af forlængelsen af strategiperioden, så er der sket betydelige fremskridt på strategiens seks fokusområder i løbet af regnskabsåret 2012/13. Det første fokusområde handler om at få øget fokus på lyd og akustik og yderligere styrke forretningsområdet Automotive. Bang & Olufsen vil sikre, at der bliver draget fordel af virksomhedens unikke kompetencer og markedsposition på akustikområdet. Produktporteføljen inden for akustikområdet er blevet udvidet bl.a. med surroundhøjttalersystemet BeoLab 14, som kan tilsluttes alle TV-fabrikater. Under B&O PLAY brandet har Bang & Olufsen lanceret BeoPlay A9. På trods af sin unge alder har BeoPlay A9 allerede etableret sig som et designikon for B&O PLAY. Der er også sket en yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive gennem lanceringen af nye lydsystemer til en lang række bilmodeller. Arbejdet med at øge fokus på akustik fortsætter i 2013/14 med henblik på en yderligere udvidelse af produktporteføljen inden for akustikområdet og lancering af nye lydsystemer til samarbejdspartnerne inden for Automotive. 5

6 Det andet fokusområde omhandler lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen gennem komplementære salgskanaler. B&O PLAY blev som bekendt lanceret i januar 2012 og er i 2012/13 vokset med 41 procent. B&O PLAYs omsætning udgør nu allerede 19 procent af selskabets omsætning, det vil sige over 0,5 mia. kroner. Salget af B&O PLAY produkter gennem tredjepartskanaler og online steg med 24 procent til 59 millioner kroner og er fortsat et område, hvor vi vurderer, at Bang & Olufsen har et stort vækstpotentiale. At påbegynde salg gennem nye distributionskanaler tager tid, men vi er overbeviste om, at det vil blive en succes på længere sigt. I løbet af regnskabsåret 2012/13 er distributionen vokset gennem indgåelsen af en række distributionsaftaler med nye udsalgssteder i Europa, USA og Kina, som vil være med til at sikre den fremtidige vækst igennem denne kanal. I april lancerede vi høretelefonerne BeoPlay H6 og H3, som forventes at være særdeles velegnede til distribution gennem tredjepartskanaler og blandt andet vil være at finde i lufthavnsbutikker, Apple-butikker og andre tredjepartsbutikker i ind- og udland. Som et eksempel kan jeg nævne, at med lanceringen af de nye hovedtelefoner vil B&O PLAY gå fra at være solgt fra ca. 50 Apple-butikker i USA til ca Der vil i 2013/14 være fokus på at udvide kendskabet yderligere til B&O PLAY brandet samt at øge omsætningen igennem B1-butikker, tredjepartskanaler og onlinesalg. Det tredje fokusområde går ud på at optimere Bang & Olufsens butiksnetværk, så butiksnetværket bliver en sund og stærk distributionskanal, som kan skabe den rette kundeoplevelse for Bang & Olufsens kunder. I januar annoncerede vi beslutningen om at accelerere lukningen af op til 125 butikker primært i Europa. Beslutningen havde, som ventet, en negativ kortsigtet effekt på Bang & Olufsens omsætning, men på længere sigt mener vi, at det er den eneste rigtige beslutning for selskabet, for kunderne og for aktionærerne. Fokuseringen af distributionen på færre, mere produktive butikker vil være med til at sikre, at den resterende del af distributionen bliver styrket og dermed får flere ressourcer til at investere i marketing, personaletræning, butiksindretning og alle de andre elementer, som skaber den rette kundeoplevelse for kunder, der ønsker at købe et Bang & Olufsen produkt. Ved udgangen af regnskabsåret havde Bang & Olufsen opsagt 80 af de 125 butikker, hvoraf 16 lukkede allerede i regnskabsåret 2012/13. Det ventes, at de resterende butikker, som ønskes opsagt, vil blive opsagt og lukket i løbet af 2013/14. Initiativet indebærer dog ikke udelukkende butikslukninger. Selskabet har igangsat en struktureret proces med at finde erstatninger til de partnere, som ikke sælger, hvad de burde i forhold til butikkens placering. Disse vil blive erstattet af nye partnere med de rette kompetencer, hvilket også på længere sigt vil skabe øget vækst for selskabet. Ved virkning fra 1. juni 2013 har Bang & Olufsen overtaget 20 butikker fra den tidligere partner i Midtkina. Bang & Olufsen har således nu kontrollen med 31 af 36 butikker i Kina, og har dermed et stærkt fundament for at kunne vokse i Kina i det kommende regnskabsår. 6

7 Bang & Olufsen har desuden lanceret et nyt butikskoncept til såvel B&O PLAY som til B1-butikkerne. Det første B&O PLAY butikskoncept blev lanceret i efteråret 2012, og butikskonceptet til B1-butikkerne blev lanceret i april 2013 på Strøget i København. Siden hen har Bang & Olufsen desuden lanceret konceptet i den butik, som åbnede i Shanghai den 27. juni. B1-butikskonceptet vil være med til i højere grad at fremhæve Bang & Olufsens unikke kompetencer inden for akustik, design og godt håndværk, og dermed sikre den rette kundeoplevelse som vil sikre et øget salg i Bang & Olufsen butikkerne. I løbet af 2013/14 vil udrulningen af det nye koncept blive påbegyndt. Desuden vil arbejdet fortsætte med at forbedre sundheden i butiksnetværket. Det fjerde fokusområde handler om at udvide forretningen på BRIK-markederne, det vil sige Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Der er i løbet af 2012/13 sket betydelige fremskridt på dette punkt. I juli etableredes samarbejdet med Sparkle Roll og A Capital, som jeg omtalte ved generalforsamlingen sidste år. Siden da er partnerskabet blevet udvidet, således at Sparkle Roll har besluttet at åbne tre B1-butikker og mere end 50 dedikerede B&O PLAY shop-in-shops. Ved udgangen af regnskabsåret havde Sparkle Roll åbnet 16 B&O PLAY butikker, og per dags dato har Sparkle Roll åbnet yderligere otte butikker. I løbet af det seneste halve år har Bang & Olufsen selv åbnet tre butikker i Kina heraf to i Shanghai og en i Beijing. Desuden har Bang & Olufsen i løbet af året forhandlet med selskabets eksisterende partner om overtagelsen af dennes 20 butikker i det centrale Kina. Aftalen faldt på plads ved udgangen af regnskabsåret med overtagelse af butikkerne den 1. juni Bang & Olufsen ejer og driver dermed 31 ud af 36 butikker i Kina. I 2013/14 vil Bang & Olufsen fortsætte arbejdet med at etablere en stærk distributionsplatform i Kina og øge kendskabet til brandet gennem en målrettet markedsføringsindsats og gennem sine samarbejdspartnere. Vi mener fortsat, at der er et kæmpe potentiale for Bang & Olufsen i Kina, og udviklingen i de sidste 12 måneder har bekræftet os i denne overbevisning. Rusland, Indien og Brasilien - de 3 andre lande i BRIK har også stort potentiale for Bang & Olufsen. Det vurderes dog, at af de fire markeder, er potentialet i Kina det største, og derfor har vi valgt at prioritere selskabets ressourcer her i første omgang. Fremadrettet vil vi i højere grad også fokusere på de øvrige BRIK markeder. Det femte fokusområde drejer sig om en bedre udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb. Arbejdet med at fokusere ressourcerne på Bang & Olufsens kernekompetencer inden for R&D er fortsat, samtidig med at der benyttes samarbejdspartnere til opgaver uden for Bang & Olufsens kernekompetencer. Bang & Olufsen annoncerede i årets løb et samarbejde med Smart TV Alliancen, hvor Bang & Olufsen udnytter sin unikke ekspertise inden for brugerfladedesign og brugeroplevelse og overlader udviklingen af basiselementer til samarbejdspartnere. Selskabet har ligeledes etableret et stærkt indkøbsteam i Singapore med henblik på at sikre en god og effektiv kontakt til sine indkøbspartnere. 7

8 I 2013/14 fortsætter arbejdet med at afsøge muligheder for samarbejde og outsourcing. Samtidig vil Bang & Olufsen have øget fokus på de kompetencer, hvor virksomheden virkelig har mulighed for at differentiere sig. Det sjette og sidste fokusområde skal sikre en hurtigere og enklere eksekvering overalt i virksomheden. I løbet af regnskabsåret fortsatte Bang & Olufsen arbejdet med at skabe en mere trimmet og smidig organisation, og selskabets administrationsomkostninger blev således, som tidligere nævnt, nedbragt med 15 procent. Selskabet bruger i højere grad end tidligere præstationsafhængig løn og arbejder i det hele taget på at skabe en større grad af performance kultur i hele virksomheden. I løbet af året er der fortaget kompetenceløft på nøglepositioner i virksomheden både inden for de kreative områder men også inden for forretningsorienterede områder så som eksempelvis indkøb og salg. Resultatet er en hurtigere og mere struktureret innovationsproces og en organisation med et større globalt udsyn og et øget kundefokus. Der er taget skridt til at nedbringe kompleksiteten i Bang & Olufsens produkter og markeder betydeligt i regnskabsåret 2013/14. Arbejdet med en mere effektiv eksekvering vil fortsætte i indeværende regnskabsår. Det overordnede strategiske fokus for det kommende regnskabsår vil være at fortsætte med at skabe det rette fundament for, at Bang & Olufsen igen kan komme til at vise vækst og dermed genskabe selskabets rentabilitet. Konkret betyder det blandt andet, at vi i Europa skal sikre, at transitionen til færre og mere produktive butikker forløber, som den skal. Vi skal samtidig sikre, at vi får åbnet butikker de steder i Europa, hvor vi ikke i øjeblikket er til stede, men hvor der er et åbenlyst potentiale for Bang & Olufsen. Uden for Europa skal vi blive ved med at styrke distributionen. Desuden skal vi fortsætte med at øge kendskabet til Bang & Olufsen brandet. Det er specielt BRIK-landene - i særdeleshed Kina samt USA, som kommer til at være i fokus. Hvis vi kigger på de enkelte segmenter, så er 2013/14 året, hvor vi kommer til at se et højt aktivitetsniveau inden for nye produkter i vores AV-portefølje, således at vi sikrer, at alle vores produkter fortsætter med at være konkurrencedygtige rent teknologisk, og sådan at vores kunder fortsat finder, at Bang & Olufsens produkter er førende inden for design, akustik og godt håndværk. B&O PLAY skal fortsætte den stærke udvikling, som brandet og produkterne har vist siden lanceringen. Dette vil vi sikre blandt andet ved at øge salget gennem tredjepartskanaler og onlinehandel og ved at samarbejde med de brandpartnerskaber, vi har etableret i løbet af det foregående regnskabsår f.eks. med Universal Music For Automotive vil vi i det kommende regnskabsår have særligt fokus på at øge salgsaktiviteterne til vores partnere, således at vi kan øge antallet af Bang & Olufsen lydsystemer, der sælges i deres biler. På trods af 8

9 at vi allerede nu har en omsætning på over 0,5 mia. kroner, så er det nemlig kun ca. 10 procent af de biler, der kunne have et Bang & Olufsen lydsystem, som faktisk har det. Regnskabsåret 2013/14 bliver det tredje år i implementeringen af Leaner, Faster, Stronger strategiplanen. Det kommende regnskabsår er således det tredje år i strategiens transitionsfase. Som nævnt vil hovedfokus for året være at fortsætte med at bygge et stærkt fundament for fremtidig vækst, samtidig med at der sikres en betydelig forbedring af de økonomiske resultater. Fortsat udfordrende markedsforhold i Europa vil sandsynligvis have en negativ indvirkning på forbrugertilliden og fortsat skabe modvind for hele AV-markedet i regnskabsåret 2013/14 og dermed have en negativ effekt på den generelle efterspørgsel efter produkter på tværs af alle Bang & Olufsens segmenter. Det forventes, at omsætningen for 2013/14 vil være moderat over niveauet i regnskabsåret 2012/13. Bruttoavancen forventes at stige til et niveau lidt over niveauet i regnskabsåret 2012/13 som følge af fortsat fokus på operationel og sourcing-effektivitet og en øget andel af salg af produkter med en højere bruttomargin. Kapacitetsomkostninger eksklusive stigende omkostninger til egen retail forventes at blive reduceret. Omkostninger til egen retail vil stige sammenlignet med regnskabsåret 2012/13, særligt på grund af overtagelsen af butikkerne i Kina. EBIT-marginen forventes at blive væsentligt forbedret sammenlignet med regnskabsåret 2012/13 til et niveau omkring break-even. EBIT-marginen er imidlertid meget følsom over for udviklingen i omsætningen. Bang & Olufsen betragter arbejdet med god selskabsledelse som en vigtig og vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god selskabsledelse. Selskabet ønsker en høj grad af gennemsigtighed i kommunikationen og følger derfor anbefalingerne for god selskabsledelse. I 2013 implementerede NASDAQ OMX de reviderede anbefalinger om god selskabsledelse. Bang & Olufsen følger på nuværende tidspunkt allerede disse anbefalinger. Bang & Olufsens årsrapport findes ikke længere i en trykt version, men er tilgængelig i en elektronisk version på vores hjemmeside. Her er der også mulighed for at hente yderligere information omkring vores produkter, selskabsmeddelelser, god selskabsledelse og samfundsansvar med videre. Bang & Olufsen ønsker at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar også kaldet CSR inden for rammerne af vores forretning. Bang & Olufsen anerkender FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og selskabet har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet og rapportering heraf i henhold til FN s Global Compact. For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som selskabet lever efter, vedtog Bang & Olufsen i 2011/12 en CSR-politik. CSR-politikken omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i 9

10 koncernen, og selskabet arbejder for, at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. Selskabets code of conduct for leverandører understøtter CSR-politikken på centrale områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption og gør rede for Bang & Olufsens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og samarbejdspartnere m.v. Desuden har selskabet en intern etisk politik for indkøbsfunktionen. I dette regnskabsår har selskabet udvidet de interne antikorruptionsretningslinjer til også at omfatte salgsorganisationen. Dette er relevant i forhold til de nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket ekspanderer forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen i 2012/13 etableret en whistleblower-funktion, der er en eksternt drevet hotline, hvor ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til virksomheden anonymt kan rapportere uetisk adfærd. I 2013/14 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at udvikle CSR-aktiviteterne. Der vil være fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, forebygge arbejdsrelaterede ulykker og reducere miljøpåvirkningen af virksomhedens aktiviteter ved at reducere skrot- og energiforbrug. En mere uddybende gennemgang af selskabets arbejde med CSR er tilgængelig på Bang & Olufsens hjemmeside. I foråret i år meddelte John Bennett-Therkildsen, at han ønskede at gå på pension. John er derfor udtrådt af selskabets direktion per 31. juli i år. Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke John for den store indsats, han har gjort igennem sine 33 år hos Bang & Olufsen. Vi har lavet en aftale med John om, at vi stadig kan trække på hans kompetencer i en periode endnu, og det er vi naturligvis glade for. Folkert Bölger, som siden august 2012 har været Head of Global Procurement, vil overtage Johns rolle som chef for Operations. Folkert har før sin ansættelse hos Bang & Olufsen haft ledende stillinger hos Philips Efter John Bennett Therkildsens udtrædelse af direktionen, vil direktionen bestå af CEO Tue Mantoni og CFO Henning Bejer Beck. 10

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende)

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende) Regnskabsåret 2013/14 markerede afslutningen på første fase af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det var et år, hvor fokus i høj grad har været på at skabe det fundament, som Bang & Olufsen i de kommende

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING, 10. SEPTEMBER 2015

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING, 10. SEPTEMBER 2015 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord gældende) Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Jeg er glad for igen i år at se det store fremmøde.

Læs mere

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte.

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. 2011/12 var endnu et begivenhedsrigt år for Bang & Olufsen. Det var det første

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

1. Juni 2013 31. August 2013

1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.08 2. oktober 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 14. SEPTEMBER OLE ANDERSEN

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 14. SEPTEMBER OLE ANDERSEN Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen lidt senere på dagen for at give så mange aktionærer som muligt mulighed for at deltage.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11.20, 2011/12 18. april 2012 Delårsrapport 2011/12 1. juni 2011 29. februar 2012 Beolit 12 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs vej 15 DK-7600 Struer Tlf. +45 96 84 11 12 www.bang-olufsen.dk

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere