Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelsesdokument for det nye REG LAB"

Transkript

1 December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside Consulting. I december 2007 omdannes REG LAB til at være en forening stiftet af de organisationer, der pr. 1/ var repræsenteret i REG LABs hidtidige projektbestyrelse. Det vil sige Region Midtjylland, Region Syddanmark, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danfoss, Qeep A/S, Håndværksrådet, Roskilde Universitetscenter og Erhvervsskolen Nordsjælland. Formålet med omdannelsen er at skabe sikkerhed om REG LABs langsigtede forankring samt at skabe et mere aktivt ejerskab til REG LAB blandt de toneangivende medlemmer. De stiftende organisationer er enige om, at REG LAB skal videreføres med udgangspunkt i de samme principper som hidtil. Dog skal der være større gennemsigtighed med hensyn til gennemførelse af større analyser, som i fremtiden vil blive konkurrenceudsat. Samtidig skal omdannelsen sikre et tilfredsstillende finansielt grundlag for REG LAB. Grundfinansieringen skal øges for dels 1) at kunne tiltrække og fastholde erfarne og dygtige medarbejdere i sekretariatsfunktionen, 2) at skabe mulighed for, at REG LABs nye ledelse kan afsætte tid og ressourcer til møder og dialog med de enkelte medlemmer om deres behov og udfordringer (som led i at styrke det aktive ejerskab). Som grundlag for omdannelsen gennemgår dette dokument: REG LABs koncept og organisering Krav til aktivt ejerskab blandt medlemmerne REG LABs økonomi og fremtidige finansieringsbehov Organisering af sekretariatet Overgangsperioden fra 1/ til afholdelsen af en ordinær generalforsamling i marts 2008.

2 2. REG LABs koncept og organisering REG LAB er sat i verden for at bidrage til videnopbygning, inspiration og kompetenceudvikling blandt alle, der arbejder med regional erhvervsudvikling. REG LAB fungerer som et fælles, regionalt vækstlaboratorium, der skal skabe grundlag for, at staten, kommuner, regioner, videninstitutioner, brobyggere m.fl. kan udvikle konkurrencedygtige initiativer og rammebetingelser i en tid, hvor de regionale vækstbetingelser spiller en større og større rolle. Ved at søge over hele verden efter god praksis og ved at udarbejde analyser og guidelines, skal REG LAB danne grundlag for, at medlemmerne får viden og inspiration, som de kan basere fremtidige initiativer på. REG LAB fokuserer på mange forskellige niveauer i sine aktiviteter, herunder: God praksis på fx videninstitutioner og i klyngeorganisationer Lokal erhvervspolitik og erhvervsservice Regionale erhvervsudviklingsstrategier Statslige rammebetingelser for regional erhvervsudvikling. REG LABs værdikæde REG LAB har med udgangspunkt i udenlandske foregangsregioner og den løbende dialog med medlemmerne og bestyrelsen identificeret de vigtigste byggesten (rammebetingelser) i lokale og regionale erhvervsudviklingsstrategier. De omfatter bl.a. klyngeudvikling, iværksætteri, regionale videnstrategier, brobygning mellem videninstitutioner og erhvervsliv, erhvervsservice samt regional identitet og veneration. På disse områder identificerer REG LAB god praksis i ind- og udland og formidler den til medlemmerne gennem en række forskellige aktiviteter. Formidlingen foregår med udgangspunkt i medlemmernes behov og kompetencer. Det er vigtigt, at REG LABs aktiviteter kan tilpasses medlemmer på forskellige videns- og kompetenceniveauer, at aktiviteterne times i forhold til fx strategiarbejdet i de regionale vækstfora, og at de kan skræddersys til individuelle behov. REG LABs aktiviteter kan sammenfattes i nedenstående værdikæde. 2

3 Figur 1. REG LABs værdikæde Egne fokusanalyser: Case studier Identifikation af god parksis Guidelines Andre analyser af reg.erhv.udvikl. Generel formidling: Konferencer Workshops Nyhedsbreve Årsavis Pixiudgaver Individuel formidling: Oplæg for medlemmer Sparring i fm. medlemsinitiativer Kompetenceudvikling: Kurser Studieture Faglige netværk blandt medlemmer Fokusanalyserne er REG LABs fundament. Her opsamles viden om god eller best practise fra nogle af verdens mest succesfulde regioner. Fælles træk analyseres på tværs af regionerne, og resultater og konklusioner stilles til rådighed i form af analyserapporter, guidelines og inspirationsmateriale (bl.a. i form af konkrete case beskrivelser) til medlemmerne. I forlængelse af fokusanalyserne samt andre relevante analyser og forskningsprojekter vedr. regional erhvervsudvikling - tilbydes medlemmerne tre former for formidling og videnopbygning. For det første generel formidling, hvor konklusioner og eksempler præsenteres for en bred kreds af medlemmer (fx REG LABs årskonference). For det andet individuel formidling, hvor den opbyggede viden i sekretariatets anvendes i relation til medlemmernes individuelle behov gennem kortere sparringsforløb eller oplæg (fx i forbindelse med design af et konkret initiativ). Og for det tredje via kompetenceudvikling, hvor en gruppe af REG LAB medlemmer mod brugerbetaling får et indgående kendskab til global god praksis på et område og får udviklet evnen til at anvende denne viden i praksis. De hidtidige fokusanalyser har været bemandet af medarbejdere fra sekretariatet og fra konsulentvirksomheder med indsigt i de pågældende temaer. Sekretariatets deltagelse har sikret en tæt sammenhæng mellem indhentning af viden om god praksis på den ene side samt formidling og videndeling på den anden side. Samtidig er sekretariatet bemandet med medarbejdere med særlig indsigt i både erhvervsanalyser og design af regionale rammebetingelser. Endelig har sekretariatets medvirken sikret en løbende videreudvikling af fokusanalysekonceptet med vægt på 1) udvikling af nye begrebsapparater, 2) metoder til at analysere god praksis, 3) brugbare guidelines og inspirationsmateriale i form af cases. Den fremtidige bemanding af fokusanalyserne Kommende fokusanalyser vil fortsat blive bemandet af både medarbejdere fra sekretariatet og eksterne konsulenter og/eller forskere. 3

4 For at leve op til gældende retningslinier for analyseopgaver blandt medlemmerne og for sikre høj kvalitet i kredsen af underleverandører, vil alle analyseaktiviteter med et samlet budget på over kr. i fremtiden blive konkurrenceudsat. Der tages individuelt stilling til, hvorvidt analyseopgaver under denne grænse skal konkurrenceudsættes. Det er bestyrelsen, som tager stilling fra gang til gang. Det vil være bestyrelsen, der tager stilling til, hvor stor en del af opgaven som skal løses af eksterne leverandører samt hvordan opgaven skal konkurrenceudsættes. 3. Krav til aktivt ejerskab blandt medlemmerne Hvis REG LAB skal bidrage til et markant kompetenceløft og inspirere til højere kvalitet i medlemmernes strategier og initiativer, er det afgørende, at der er et aktivt samspil og en tæt dialog med medlemmerne. Samspillet skal for det første sikre, at REG LAB i sine analyser fokuserer på de områder, hvor medlemmerne ønsker at iværksætte nye initiativer. For det andet skal den sikre, at medlemmerne bruger REG LAB aktivt. Det er vigtigt, at medlemmerne ser REG LAB som et fælles vækstlaboratorium, der bl.a. kan samle inspiration fra udlandet, når medlemmerne skal iværksætte initiativer på et nyt område. Det kræver, at medlemmer aktivt efterspørger viden i REG LAB og aktivt bidrager til at identificere nye fokusanalysetemaer. Samspillet bør i fremtiden udvikles på flere niveauer for at udvikle ejerskab og samspil: Bestyrelsen bør fortsat repræsentere en bred kreds af medlemmer. Herudover skal bestyrelsen være ambassadør for REG LAB og diskutere den fælles brug af REG LAB med kollegaer i eget netværk. Der bør i de større medlemsorganisationer være en REG LAB ansvarlig, der har som ansvarsområde at indsamle og viderebringe ønsker til REG LABs arbejde. Sekretariatet skal mindst en gang om året at holde individuelle møder på ledelsesniveau med hvert af de toneangivende medlemmer som ministerier, regioner og de større kommuner. Som en forudsætning for REG LABs arbejde er det endvidere vigtigt, at sekretariatet følger med i strategiarbejdet i store dele af medlemskredsen. 4. REG LABs økonomi og fremtidige finansieringsbehov Dette afsnit gennemgår REG LABs nuværende budget, den nuværende honorering af medarbejderne i sekretariatet samt det fremtidige finansieringsbehov. 4

5 Den nuværende økonomi REG LABs samlede omsætning forventes i 2007 at udgøre 3,3 mio. kr., jf. tabellen. Udgifter (1000 kr.) Finansiering (1000 kr.) Aktivitet Budget Heraf honorar til sekretariat og underleverandører Heraf driftsmidler Kontingenter Sponsorater/deltagergebyrer Basisaktiviteter Drift af sekretariat Formidling/ videndeling 2 Udviklingsopgaver Fokusanalyser Kompetenceudviklingsforløb I alt Budgettet kan opdeles i 1) en basisdel på ca. 1,6 mio. kr. til drift af sekretariat og til formidling, der alene finansieres af kontingentindtægterne, samt 2) en udviklingsdel, der både finansieres af kontingentindtægter samt sponsorater og deltagergebyrer. Det er vigtigt, at der indgår kontingentmidler i finansieringen af udviklingsaktiviteter. I fokusanalyserne giver denne finansiering for det første et ejerskab til analyserne i hele REG LABs medlemskreds (og ikke kun blandt sponsorerne). Samtidig giver kontingentfinansieringen den fleksibilitet, at REG LAB kan iværksætte analyser, når der tegner sig en betydelig sponsorinteresse (uden at denne nødvendigvis dækker det fulde budget for analyserne). 1 Drift af sekretariat omfatter bl.a. udvikling af forslag til fokusanalyser og andre aktiviteter, hvervning, betjening af bestyrelsen, udvikling af strategi, budget/regnskab, kommunikation, interne møder, vedligeholdelse af adressekartotek, sekretærbistand, kontorudstyr samt eksterne udgifter til bogføring/regnskab/revision. 2 Formidling/videndeling vedrører årskonference, sommerkonference, workshops, årsavis, hjemmeside, nyhedsbreve samt individuel sparring og formidling (medlemmerne har en trækningsret på sekretariatet) 3 Udviklingen af kompetenceudviklingsforløb og to udenlandske studieture ligger i Selve gennemførelsen ligger imidlertid i Derfor indgår der i regnskabet en samlet omsætning for disse aktiviteter på ca. kr

6 Samtidig er det vigtigt, at der er midler til at finansiere udviklingen af nye ydelser. Som tabellen viser, blev der afsat ca i 2007 til at finansiere udviklingen af nye kompetenceudviklingsforløb 4. Den nuværende honorering af sekretariat og underleverandører Der er betydelige forskelle på honoreringen af sekretariatet inden for de forskellige aktivitetsområder. Under udviklingsaktiviteterne (fokusanalyser og kompetenceudvikling) honoreres sekretariat og eventuelle underleverandører - til takster, der ligger tæt på markedets almindelige honorering af konsulentopgaver. Der lægges et budget for opgaverne baseret på markedsprisen for konsulentopgaver. Og aktiviteter sættes i gang, når der er tilstrækkelig finansiering fra medlemmerne i form af fx sponsorrater. Inden for basisydelserne (drift af sekretariat og formidling) fastlægger sekretariatet i dialog med bestyrelsen, hvilke aktiviteter og ydelser REG LAB skal udbyde. Sekretariatet vurderer herefter, hvor mange timer det kræver at gennemføre de pågældende aktiviteter. Herefter beregnes et honorar på basis af de kontingentmidler, der er til rådighed. Samlet var der således i 2007 lidt over 1.mio. kr. til rådighed til at honorere sekretariatet for basisaktiviteter (ca kr. af udgifterne til basisaktiviteter bruges på udlæg til fx konferencelokaler, revisor, transport, etc.). Det gav med det ønskede aktivitetsniveau en honorering for denne type af opgaver, der er betydeligt under markedsprisen for den type af arbejdskraft og kompetencer, som REG LABs ydelser kræver. Det fremtidige finansieringsbehov For at fastholde/rekruttere medarbejdere af høj kvalitet til sekretariatet bør honoraret for basisaktiviteter hæves. Herudover skal budgettet kunne dække honorering af en leder på et højt fagligt niveau og være tilstrækkeligt til, at sekretariatet i højere grad end i dag kan være opsøgende og føre dialog med enkeltmedlemmer om deres behov og brug af REG LAB, jf. afsnit 3. Nedenstående er et eksempel på fordeling af basisfinansiering: Honorering af lederfunktion og basisaktiviteter i sek.: 1,7 mio. kr. Diverse udlæg: 0,6 mio. kr. Finansiering af fokusanalyser og udvikling af nye ydelser: 0,6 mio. kr. I alt: 2,9 mio. kr. 4 Selve afholdelsen af kurserne finansieres af deltagerne. 6

7 Det er således nødvendigt med et løft i REG LABs basisfinansiering på ca. 0,7 mio. kr. i 2008, da kontingentindtægterne i 2007 udgjorde knapt 2,2 mio.kr. Det er næppe realistisk at realisere en sådan indtægtsstigning ved en generel kontingentstigning. Kontingent blev i 2007 øget med 25 % for de fleste medlemsgrupper. En yderligere stigning indebærer en betydelig risiko for at miste medlemmer især blandt de mindre erhvervsråd og uddannelsesinstitutioner. Hertil kommer, at REG LAB i 2006 og 2007 oplevede en betydelig medlemsfremgang. Derfor foreslås den ønskede basisfinansiering realiseret via en kontingentstigning for regioner, ministerier og større uddannelsesinstitutioner kombineret med en forventet fortsat medlemsfremgang blandt kommunerne. Den nedenstående tabel viser forslag til kontingenter og de samlede kontingentindtægter fra de forskellige medlemsgrupper. Gruppe Kontingent 2007 Kontingent 2008 Samlet finansiering 2007 Samlet finansiering 2008 Regioner Kommuner/kommunesamarbejder / / Ministerier /styrelser Organisationer Universiteter og professionshøjskoler Erhvervsskoler mv Klyngeorganisationer Erhvervsråd Regionale Væksthuse Virksomheder Samlet Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Undervisningsministeriet betaler Økonomi- og Erhvervsministeriets departement betaler , således at ministeriet samlet betaler Flere væksthuse er først kommet med i slutningen af foråret og har derfor fået et nedslag i årskontingentet 7

8 5. Organisering af sekretariatet Sekretariatet bemandes af en leder samt et antal faglige medarbejdere på deltid. Lederen ansættes af den kommende bestyrelse. Det vurderes som en styrke ved den nuværende organisering, at medarbejderne har opgaver ved siden af REG LAB, fx i form af konsulentopgaver i eget firma. Dels fordi deltidsfunktionen giver mulighed for en bredere vifte af kompetencer og et bedre udviklingsklima (pga. flere tilknyttede medarbejdere). Dels fordi omfanget af udviklingsopgaver først kendes et stykke inde i året. Det er derfor en fordel for planlægningen, at REG LAB ikke er bundet af at skulle betale løn til 2-3 fuldtidsansatte, og at medarbejderne i sekretariatet kan kompensere for et lavt aktivitetsniveau ved at øge beskæftigelsen i eget firma. Leder og medarbejdere varetager basisaktiviteterne i REG LAB (drift af sekretariat og formidling) og deltager i udviklingsaktiviteter sammen med tilknyttede underleverandører. For sekretariatets vedkommende kan deltagelsen i udviklingsaktiviteterne kun ske som led i REG LAB ansættelsen. Derimod kan de pågældende medarbejderes egne firmaer ikke indgå i eller byde på opgaver, som bestyrelsen og sekretariat vælger at hyre eksterne konsulenter til (fx fokusanalyser). Figur 2 illustrerer en mulig fordeling af opgaverne i sekretariatet. Det skal dog understreges, at der er tale om et eksempel. I praksis vil timetallet variere for de forskellige medarbejdere, ligesom der skal være mulighed for, at lederen kan varetage opgaver uden for REG LAB. Figur 2. En illustration af opgavefordelingen i REG LABs kommende sekretariat 8

9 Omfanget af udviklingsaktiviteter afhænger naturligvis af, hvor mange fokusanalyser, kurser mv., der gennemføres hvert år samt omfanget af underleverandørbistand. Usikkerheden om omfanget af udviklingsopgaver betyder, at det kan være nødvendigt at justere aftaler om timeantal og honorering af sekretariatsmedarbejderne i løbet af året. Ovenstående overvejelser om budget og honorering angiver alene et eksempel og forventning til hvordan den fremtidige organisering kan udvikle sig, men er ikke bindende for den kommende bestyrelse. 6. Overgangsperioden frem til den første ordinære generalforsamling REG LABs nye bestyrelse vælges på den første ordinære generalforsamling, der afholdes i forbindelse med REG LABs årskonference i april Den nye bestyrelse ansætter en sekretariatsleder, der ansætter medarbejdere i sekretariatet. Den eksisterende projektbestyrelse for REG LAB fungerer som bestyrelse, indtil generalforsamlingen i april måned. Dette sker ved, at stifterne udpeger projektbestyrelsen som midlertidig bestyrelse for den nye forening. Til at varetage udarbejdelsen af dette stiftelsesdokument har bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 29. november 2007 nedsat en arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bestyrelsen indgår en aftale med Bjarne E. Jensen fra Analyse-Strategi- Handling om at fungere som administrator for REG LAB frem til ansættelsen af den kommende sekretariatsleder. Bjarne E. Jensen indgår aftale med Annemarie Riis og Merete Daniel Nielsen om at bidrage til drift af sekretariatet i overgangsperioden. Dermed sikres, at REG LAB primo januar 2008 kan udsende fakturaer for medlemskab til de eksisterende medlemmer, invitere til årskonference og generalforsamling samt iværksætte en indsats for at hverve nye medlemmer. Aktivitetsplan og budget for 2008 drøftes på førstkommende møde i bestyrelsen, 25. februar Det drøftede budget og aktivitetsplan er ikke bindende for den kommende bestyrelse, men angiver en forventning om årets udvikling. 9

10 Bilag 1. REG LABs projektbestyrelse pr. 1/ Direktør Bjarne Skamriis, Skamriis Development (formand) Direktør Hans Henrik Fischer, Sauer-Danfoss Direktør Torben Henriksen, Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd Direktør Suzanne Aaholm, Kommunernes Landsforening Regionalpolitisk direktør Gitte Bengtsson, Danske Regioner Direktør for regional udvikling Lars Hansson, Region Midtjylland Afdelingschef Rune Mortensen, Region Syddanmark Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet Lektor Henrik Toft Jensen, RUC Vicedirektør Ane Buch, Håndværksrådet Udviklingsdirektør Jørgen Rosted, FORA Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 10

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere