Register your product and get support at PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Register your product and get support at PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning

2 Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Opstilling af apparatet... 4 Reparationer... 4 Strømforsyning Oversigt... 6 Apparatets overside... 6 Set fra siden... 6 Apparatets underside... 6 Oversigt over menufunktionerne Første ibrugtagning... 8 Opstilling af apparatet... 8 Tilslutning af strømforsyning / opladning af batteri... 8 Første installation Hukommelseskort / USBlagringsmedie... 9 Isætning af hukommelseskort... 9 Tilslut USB-lagringsmedie... 9 Tilslutning til computer (USB) Tilslutning til afspilningsapparatet Tilslutning til computer Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel Tilslutning af høretelefoner Medieafspilning Videoafspilning Billedfremvisning Musikafspilning Håndtering af filer Indstillinger Service Vedligeholdelse af batteriet Rengøring Problemer/løsninger Bilag Tekniske data Philips PPX

3 Oversigt Kære kunde, Tak fordi du har valgt vores Pocket Projector. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. Anvendte symboler Tips og tricks Med dette symbol markeres tips, med hvilke du kan anvende dit apparat nemmere og mere effektivt. FORSIGTIG! Skader på apparatet eller datatab! Dette symbol advarer imod beskadigelser på apparatet og muligt datatab. Sådanne skader kan opså som følge af uhensigtmæssig håndtering. FARE! Frae for personskade! Disse symboler advarer imod fare for personskade. Der kan opstå kvæstelser eller skader ved uhesigtsmæssig håndtering. 3

4 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser af apparatet eller datatac ved uhesigtsmæssig håndtering. Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Opstilling af apparatet Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket eller stikkontakten med våde fingre. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. De skal altid behandle apparatet varsomt. Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge eller skarpe genstande på apparatet eller strømkablet. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af det, skal du straks slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Under følgende omstændigheder kan der opstå fugtbeslag i apparatets indre, som kan føre til driftsfejl. - når apparatet bringes fra et koldt til et varmt rum, - efter opvarmning af et koldt rum, - ved anbringelse i et fugtigt rum, Gå frem som følger for at undgå fugtbelægninger: 1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før du bringer det ind i et andet rum, for dermed at tilpasse det til forholdene i rummet. 2 Vent en til to timer, før du tager apparatet ud af plastikposen. Apparatet må ikke anvendes i meget støvfyldte omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige apparatet. Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. Indvendige bestanddele kan bleve beskadiget. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Reparationer Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Strømforsyning Anvend altid kun en kompatibel strømforsyning (se kapitlet Bilag / Tekniske data). Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Samtlige dele modsvarer den, på apparatet angivne, spændingsart. Batteriets kapacitet falder med tiden. Hvis apparatet kun virker sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet batteriet. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer. 4 Philips PPX

5 FARE! Eksplosionsfare ved forkert batteritype Udskift kun batteriet med samme eller tilsvarende type batteri. Ved anvendelse af ukorrekt batteri er der fare for eksplosion. Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du trækker strømforsyningen ud af stikket. Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du rengør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. FARE! Højtydende LED Dette apparat er udstyret med en højtydende LED (lysdiode), som udsender et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig direkte ind i projektorens objektiv. Det kan forårsage øjenirritation eller -skader. FARE! Risiko for høreskader! Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Generelle sikkerhedsanvisninger 5

6 2 Oversigt Apparatets overside 1 USB-strop USB-tilslutning til computer / tilslutning af strømforsyning USB-tilslutning til USB-lagringsmedie 2 Indstillingshjul til billedskarphed. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladen skal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Hvis projektoren placeres uden for dette interval, kan billedet ikke længere stilles skarpt. Drej forsigtigt på indstillingshjulet for at undgå at beskadige objektivet. 3 OK-knap à Bekræft indtastning / Start, stop video-/musikafspilning eller diasshow 4 Navigationsknapper / Navigering / Vælg næste titel under musikafspilning med billedvisning slået fra / Visning af bjælken Quick Setting under video-/billedvisning À/Á Navigering / Under musikafspilning: indstil lydstyrke / Under videoafspilning: spol frem eller tilbage / Under diasshow: forrige/næste billede 5 -knap Et menutrin tilbage, et mappeniveau tilbage / Annullér funktioner a Set fra siden 1 Højttaler 2 Batteritilstandskontrol Opladningskontrol ved tilsluttet strømforsyning: Rød: Oplad batteri Grøn: Batteri opladet 3 MICRO SD Port til hukommelseskort (Micro SD/ Micro SDHC) 4 Ï Audioudgang / videoindgang (PPX2330) Tilslutning af høretelefoner eller ekstern højttaler / Tilslutning af afspilningsenhed ved hjælp af adapterkabel 5 ON/OFF Tænd-/slukknap Apparatets underside Stativgevind a b e d a c b c d e 6 Philips PPX

7 Oversigt over menufunktionerne 1 Når der tændes for apparatet vises hovedmenuen. 2 Ved hjælp af navigationsknapperne /, À/Á vælges den ønskede menu. 3 Bekræft med à. 4 Ved at trykke flere gange på knappen vender du tilbage til hovedmenuen. Videoer Vælg filer til afspilning af videoer Kilde Skift til den eksterne videoindgang AV Billeder Vælg filer til diasshow Mappeoversigt Vælg filer til afspilning. Kopier eller slet filer. (Markér filerne med Á og bekræft med à ). Musik Vælg filer til musikafspilning Indstillinger Konfigurér indstillinger for afspilning og for apparatet Symboler i hovedmenuen Med knappen kan du skifte mellem lagringsenheder. Den valgte lagringsenhed er markeret med hvidt. USB-lagringsmedie ƒ Hukommelseskort Intern hukommelse Opladningstilstand for indbygget batteri. Dette symbol er rødt, når batteriet skal oplades. Oversigt 7

8 3 Første ibrugtagning Opstilling af apparatet Som ekstraudstyr kræves et stativ, hvis apparatet skal løftes højere op. Tilslutning af strømforsyning / opladning af batteri FORSIGTIG! Strømspænding på opstillingsstedet! Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Sæt USB-stikket i computeren for at oplade batteriet. Alternativt kan du også sætte USB-stikket i strømforsyningen (medfølger ikke) (se også kapitlet Kompatibel strømforsyning, side 22). Første installation 1 Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Ret apparatet mod en passende projektionsflade eller væg. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladen skal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Sørg for at projektoren står stabilt. 3 Indstil billedskarpheden med indstillingshjulet på oversiden af apparatet. 4 Med / vælger du ønsket menusprog. 5 Bekræft med à. I stedet for sprogvalg vises hovedmenuen. Apparatet er allerede installeret. For at ændre menusproget, skal du gøre følgende: 1 Med navigationsknapperne vælger du Indstillinger 2 Bekræft med à. 3 Vælg Sprog med / 4 Bekræft med à. 5 Vælg det ønskede sprog med /. 6 Bekræft med à. 7 Afslut med. 8 Philips PPX

9 4 Hukommelseskort / USB-lagringsmedie Isætning af hukommelseskort Tilslut USB-lagringsmedie 1 Fjern afdækningen fra MICRO SD porten. 2 Indfør hukommelseskortet med kontakterne opad i porten MICRO SD på siden af apparatet. Apparatet understøtter følgende hukommelseskort: micro SD/SDHC. 3 Skyd hukommelseskortet helt ind i apparatet, til det klikker på plads. FARE! 1 Tilslut USB-lagringsmediet i kablets USB-stik Isætning af hukommelseskort Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder. Data kan blive beskadiget eller gå tabt. For at være sikker på at der ikke foregår nogen aktivitet på hukommelseskortet, skal du i hovedmenuen trykke på knappen, indtil symbolet for den interne hukommelse er valgt. 4 Giv hukommelseskortet et let tryk for at tage det ud af apparatet. 5 Hukommelseskortet skubbes ud. 6 Tag hukommelseskortet ud. 7 Sæt afdækningen på igen for at beskytte porten mod snavs og støv. Hukommelseskort / USB-lagringsmedie 9

10 Tilslutning til computer (USB) Med USB-kablet kan du forbinde projektoren med en computer og kopiere filer mellem den interne hukommelse, et isat hukommelseskort og computeren. Du kan også slette filer. Du kan endvidere afspille filer, der er gemt på projektoren, på computeren. 1 Sæt projektorens USB-stik i et ledigt USB-stik på computeren. 2 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 3 Der vises en bekræftelse, når apparatet er tilsluttet korrekt. Vellykket tilslutning Du kan ikke benytte projektoren, når den er tilsluttet til en computer via USB. 4 Hvis der er isat et hukommelseskort, bliver dette vist som et ekstra drev. 5 Du kan nu udveksle, kopiere eller slette filer mellem computeren, hukommelseskortet (hvis et sådant er isat) og den interne hukommelse. 10 Philips PPX

11 5 Tilslutning til afspilningsapparatet Ved tilslutning af projektoren må kun anvendes det medfølgende tilslutningskabel eller et tilslutningskabel, der kan fås som tilbehør. Medfølgende tilslutningskabel Videokabel (CVBS) (PPX2330) Tilslutning til computer (PPX2330) Installation af software 1 Luk alle igangværende programmer og applikationer, før du starter installationen. 2 Slut apparatet til et USB-stik på din computer. 3 I Windows Stifinder vælger du PicoPix2330 som drev og starter programmet PicoPix Fun Viewer ved at dobbeltklikke på det. 4 Computeren forbereder installationen. Følg installationsguidens anvisninger, og genstart til sidst pc en. Frakobling af apparatet fra computeren Apparatet skal frakobles, før du genstarter computeren. I modsat fald kan computeren muligvis forsøge at starte op fra projektoren, der registreres som et USB-lagringsmedie. 5 Softwaren er installeret og på skrivebordet ligger ikonet PicoPix Fun Viewer. Start af projektion 1 Sæt projektorens USB-stik i et ledigt USB-stik på computeren. 2 Start programmet PicoPix Fun Viewer ved at dobbeltklikke på dets ikon på skrivebordet. 3 Følg de efterfølgende anvisninger fra programmet for at starte projektionen. Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel (PPX2330) Projektorens audio/video adapterkabel (A/V-kabel) bruges til at tilslutte et videokamera, en DVD-afspiller eller et digitalkamera. Stikkene på disse apparater har farverne gul (video), rød (audio højre) og hvid (audio venstre). 1 Slut det medfølgende A/V-kabel til stikket Ï på projektoren. 2 Slut videoapparatets audio-/videostik til projektorens A/V-kabel ved hjælp af et almindeligt composite video (RCA) kabel. 3 Vælg Menu > Kilde og skift til AV. Tilslutning til mobile multimedieapparater Nogle videoapparater (f.eks. Pocket Multimedia Player) kræver specielle kabler for tilslutning. Disse følger enten med apparatet eller kan bestilles hos producenten af multimedieapparatet. Vær opmærksom på, at det muligvis kun er producentens originale kabel der virker. Skift til multimedieapparatets signaludgang I multimedieapparatets brugsanvisning kan du læse, hvordan du skifter signaludgangen over til dette stik. Tilslutning til afspilningsapparatet 11

12 Tilslutning af høretelefoner (PPX2330) 1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. 2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens høretelefonstik. Apparatets højttaler deaktiveres automatisk ved tilslutning af høretelefoner. 3 Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau. FARE! Risiko for høreskader! Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau. 12 Philips PPX

13 6 Medieafspilning Videoafspilning Videoafspilning (USB/SD-kort/ intern hukommelse) 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Videoer. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den video, som skal afspilles. Navigation under afspilning Billedsøgning frem/tilbage: Tryk og hold À/Á nede. Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Filformater Der findes forskellige filformater som *.mov, *.avi, *.m4v. Mange af disse formater fungerer som containere, der indeholder de forskellige kodede audio- og videofiler. Eksempler på kodede audio-/videofiler er MPEG-4, H.264, MP3, AAC. For at kunne afspille disse filer skal apparatet læse dem og afkode audio-/videosignalerne. Bemærk venligst at visse filer muligvis ikke kan afspilles som følge af forskellig video- og audioindkodning. Understøttede filformater Container Videoformat *.avi, *.mov, *.mp4 MJPEG, MPEG-4, H.264 *.mkv MPEG-4, H.264 *.ts MPEG-2, H.264 *.rm, *.rmvb *.dat Real video MPEG-1 *.vob *.mpg, *.mpeg MPEG-2 MPEG-1, MPEG-2 Videoafspilning (AV-stik) Visning af videofiler På listen vises kun de videofiler, som kan afspilles på Pocket Projector. 8 Tryk på à for at starte afspilningen. 9 Tryk på for at afslutte afspilningen og vende tilbage til oversigten. 10 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. (PPX2330) 1 Slut video-/audio-udgangen på det eksterne apparat til A/V-stikket på projektoren. Benyt det kabel og den kabeladapter, der passer til formålet (se også kapitlet Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel, side 11). 2 I det eksterne apparats brugsanvisning læser du, hvordan man aktiverer videoudgangen. Som regel hedder dette punkt "TV out" eller "TV udgang" i de tilsvarende menuer. 3 Start afspilningen på det eksterne apparat. Medieafspilning 13

14 Ændring af indstillinger under afspilning 1 Tryk på knappen eller. 2 Med knapperne / kan du vælge mellem følgende indstillinger: Lysstyrke: Indstilling af lysstyrke Kontrast: Indstilling af kontrast Farvemætning: Indstilling af farvemætning Smart Settings: Indlæs fordefinerede indstillinger for lysstyrke/kontrast/farvemætning Lydstyrke: Indstilling af lydstyrke 3 Du kan ændre indstillingen ved tryk på À/Á. Den ændrede indstilling gemmes automatisk. Ændring af andre indstillinger 1 Tryk på knappen à. 2 Med knapperne / kan du vælge mellem følgende indstillinger: Indstilling af billede: Ændring af lysstyrke, kontrast, farvemætning Indstilling af lyd: Indstilling af lydstyrke og tastelyd Energi-tilst.: Ved at aktivere denne funktion reduceres lyseffekten, og dermed forlænges driftstiden på det indbyggede batteri. 3 Bekræft med à. 4 Du kan ændre indstillingen med à og /. 5 Bekræft med à. Billedfremvisning 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Billeder. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 På skærmen vises en oversigt med miniaturebilleder. Miniaturebilleder eller liste Under indstillingerne kan du vælge, om du vil have vist oversigten som miniaturebilleder eller som en liste. Mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet Hvis der ligger mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet, kan det tage lidt tid, før oversigten vises. 8 Vælg det billede, som du vil starte diasshowet med, ved hjælp af À/Á eller /. 9 Tryk på à for at starte diasshowet. 10 Tryk på for at afslutte diasshowet og vende tilbage til oversigten. 11 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. Afbryd diasshow 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. Hvis der ikke trykkes på andre knapper, fortsætter diasshowet efter fire sekunder. 2 Vælg med À/Á r og bekræft med à for at afbryde og genoptage diasshowet. Diasshow med baggrundsmusik 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ó og bekræft med à for at starte baggrundsmusikken. 3 Tryk på / for at regulere lydstyrken. Rotér billede 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ô og bekræft flere gange med à for at rotere det viste billede. 14 Philips PPX

15 Zoom ind / Zoom ud 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ò og bekræft flere gange med à for at forstørre det viste billede. 3 Med knapperne À/Á/ / kan du navigere rundt i det forstørrede billede. 4 Tryk på for at fortsætte diasshowet. Musikafspilning Slå billedvisning fra Du kan slå billedvisningen fra under afspilning af musik for at spare strøm (se også kapitlet Musikindstillinger, side 18). Så snart du trykker på knappen, vender billedet atter tilbage, og ventilatoren starter. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 9 Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Navigation med frakoblet billedvisning Tryk på / for at gå til den forrige/ næste titel. Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Tryk på for at vende tilbage til udvælgelse. 10 Tryk på for at afslutte afspilningen og vende tilbage til oversigten. 11 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. Under afspilningen kan lydstyrken indstilles ved hjælp af À/Á. Tryk gentagne gange på À for helt at slå lyden fra. Håndtering af filer Kopiering af filer Du kan kopiere filer mellem den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Musik. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den fil, som skal afspilles. 3 Med navigationsknapperne vælger du Mappeoversigt. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 8 Tryk på à for at starte afspilningen. Medieafspilning 15

16 7 Med knapperne / vælges den fil, som du ønsker at kopiere. Ingen filer fundet (0 filer) På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren. Sletning af filer Du kan slette filer fra den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 8 Markér filen med Á. Hvis du trykker på, fjernes markeringen igen. Hvis du trykker og holder Á nede, markeres samtlige filer i den aktuelle mappe. Markering af hele mappen Du kan også markere en hel mappe og dermed kopiere alle filerne i den. Bemærk venligst at kopieringen kan tage noget tid, hvis der er mange filer i mappen. 9 Med knapperne / udvælger du yderligere filer. 10 Tryk på à. 11 Med knapperne / vælger du Kopierer. 12 Bekræft med à. 13 Med knapperne / vælger du, til hvilken lagringsenhed der skal kopieres: SD-kort, Intern hukommelse eller USB-lager. 14 Bekræft med à. Filer findes allerede Hvis filerne allerede findes, kan du med knapperne / og à vælge, om du vil overskrive dem eller ej. Hvis filerne ikke skal overskrives, tilføjes der et nummer til filnavnet. 3 Med navigationsknapperne vælger du Mappeoversigt. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den fil, som du ønsker at slette. Ingen filer fundet (0 filer) På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren. 8 Markér filen med Á. Hvis du trykker på, fjernes markeringen igen. Hvis du trykker og holder Á nede, markeres samtlige filer i den aktuelle mappe. 9 Med knapperne / udvælger du yderligere filer. 10 Tryk på à. 11 Med knapperne / vælger du Slet. 12 Bekræft med à. 15 Filerne kopieres. Fejl Hvis der under kopieringen opstår en fejl, så tjek at der er tilstrækkelig ledig plads på det aktuelle medie. Fjernelse af lagringsmedie Vent indtil kopieringen er afsluttet, før du fjerner lagringsmediet. 16 Philips PPX

17 13 Med knapperne / vælger du, om du vil slette filerne, eller om du vil annullere processen. 14 Bekræft med à. Fejl Hvis der under sletningen opstår en fejl, så tjek at mediet ikke er skrivebeskyttet. Sletning af fotos på hukommelseskortet Hvis du sletter billeder via computeren, skal du være opmærksom på, at billederne muligvis ikke længere vises korrekt, når du genindsætter hukommelseskortet i digitalkameraet. Digitalkameraer kan gemme ekstra oplysninger, som f.eks. forhåndsvisninger, information om orientering mv., i særskilte mapper. Slet derfor kun fotos i digitalkameraet. Medieafspilning 17

18 7 Indstillinger 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Indstillinger. 4 Bekræft med à. 5 Med knapperne / vælger du mellem følgende indstillinger. 6 Bekræft med à. 7 Du ændrer indstillingerne med à, /. 8 Bekræft med à. Med knappen hopper du et skridt tilbage i menustrukturen. Indstilling af billede Tapet Udvælg et baggrundsbillede Tilpas skærm Videoer og billeder tilpasses til original, optimal og zoom Projektionstilstand Front Normal projektion, apparatet står foran projektionsfladen/skærmen. Bag Baggrundsprojektion, apparatet står bag skærmen; billedet spejles horisontalt. Loft Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position; billedet roteres 180 grader. Bagfra loft Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position bag skærmen; billedet roteres 180 grader og spejles horisontalt. Vægfarvekorrektion Farvekorrektion af det projicerede billede, så det passer til kulørte projektionsflader. Smart Settings Indlæs fordefinerede indstillinger af lysstyrke/kontrast/farvemætning. Hvis disse indstillinger ændres, skiftes der til indstillingen Manuel. Lysstyrke Indstilling af lysstyrke Kontrast Indstilling af kontrast Farvemætning Indstilling af farvemætning Indstilling af lyd Lydstyrke Indstilling af lydstyrke Tastebip Slå tastelyd til og fra Videoindstillinger Vis Vis alle videoer på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet. Gentag Indstil gentagelsestype for videofiler: Gentagelse slået fra (Ud), alle videoer i mappen gentages (Directory), kun den aktuelle video gentages (Film), alle videoer gentages (Alle). Fortsæt afspilning Hvis denne funktion er aktiveret, fortsættes afspilningen fra det sted, hvor den blev afbrudt. Hvis funktionen er slået fra, starter afspilningen altid fra starten af videoen. Musikindstillinger Vis Vis alle musikfiler på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet. Skærm Slå projektionen til eller fra under afspilningen. Gentag Indstil gentagelsestype for musikfiler: Gentagelse slået fra (Fra), alle musikfiler i mappen gentages (Mappe), kun den aktuelle musikfil gentages (Sang), alle musikfiler gentages (Alle). Tilfældigt Hvis denne funktion er aktiveret, foregår afspilningen i tilfældig rækkefølge. Ellers afspilles musikfilerne i rækkefølge. Fotoindstillinger Vis Visning af billeder ved udvælgelse i hovedmenuen som Miniature eller som Liste. Tid pr. billede Visningstid for hvert billede i diasshowet. Gentag Indstil gentagelsestype for fotos til diasshow Gentagelse slået fra (Fra), alle fotos i mappen gentages (Mappe), alle gemte fotos gentages (Alle). Diasovergang Indstilling af billedovergange Diasshow rækkefølge Afspil billederne i diasshowet i rækkefølge eller blandet. Strømsparetilstand Eco-modus Ved at aktivere denne funktion reduceres lyseffekten, og dermed forlænges driftstiden på det indbyggede batteri. Ved netdrift bliver strømsparetilstanden altid slået fra for at sikre den bedst mulige billedgengivelse. Sovemodus Med denne funktion slukker projektoren automatisk efter det angivne tidsrum eller ved afslutningen af en film. Sprog/Language Vælg det ønskede sprog til menuen. 18 Philips PPX

19 Pleje Nulstil indstillinger Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken. Firmware-opdatering Opdatering af firmware Lad strømforsyningen være tilsluttet, så længe firmwareopdateringen foregår. Information Visning af ledig plads i den interne hukommelse samt oplysninger om apparatet (Kapacitet: / Ledig plads: / Firmwareversion / Apparatnavn: / Model / Mcu-version) Indstillinger 19

20 8 Service Vedligeholdelse af batteriet Batteriets kapacitet falder med tiden. Du kan imidlertid forlænge batteriets levetid ved at være opmærksom på følgende: Uden strømforsyning drives apparatet med det indbyggede batteri. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, går apparatet i standby-tilstand. Tilslut apparatet til strømforsyningen. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, vises batterisymbolet med rødt på displayet. Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Anvend apparatet mindst en gang om ugen. Oplad jævnligt batteriet. Læg ikke apparatet væk med fuldstændig afladet batteri. Hvis apparatet ikke skal anvendes i nogle uger, så aflad batteriet lidt ved at bruge apparatet, før du gemmer det væk. Hvis apparatet kun fungerer via USB-tilslutningen eller sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Hold apparatet og batteriet væk fra varmekilder. FARE! Udskift aldrig batteriet selv. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer. Rengøring FARE! Sluk apparatet! Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du trækker strømforsyningen ud af stikket. FARE! Rengøringsanvisninger! Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. Oversprøjt ikke apparatet med rengøringsvæske. Tør de beskrevne flader blidt. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser overfladen. Rengøring af objektiv Brug en blød børste eller en linserenseserviet til at rengøre projektorens linse. FARE! Brug ikke flydende rengøringsmidler Brug aldrig rengøringsmidler til rengøring af linsen, da det kan forårsage skader på overfladebelægningen. 20 Philips PPX

21 Problemer/løsninger Hurtighjælp Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskrivelserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgende hjælp), skal du gøre følgende: Problemer 1 Der slukkes for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Vent mindst ti sekunder. 3 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 4 Optræder fejlen flere gange, bedes du henvende dig til vores tekniske kundeservice eller til forhandleren. Løsninger Projektoren kan ikke tændes Tilslut den til computeren eller strømforsyningen for at oplade det indbyggede batteri. Tjek om der er slukket for projektoren. Inden lyd fra eksternt tilsluttet apparat Tjek tilslutningskablet til det eksterne apparat. Indstil lydstyrken på det eksterne apparat. Måske fungerer kun det originale kabel fra producenten af det eksterne apparat. Dårlig lydkvalitet ved tilslutning til en computer Tjek om audiokablet er sluttet til computerens høretelefonstik eller line-out stik. Lydstyrken på computeren må ikke være indstillet for højt. Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra det eksternt tilsluttede apparat Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra den tilsluttede computer. Tjek om tilslutningskablerne er sat til de rigtige stik. Tjek om der er tændt for det eksternt tilsluttede apparat. Tjek om videoudgangen på det eksterne apparat er aktiveret. Tjek om computerens software er startet. Apparatet skifter til standby-tilstand Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, går apparatet i standby-tilstand. Tilslut apparatet til strømforsyningen. Service 21

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3411 PPX3414. DK Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3411 PPX3414. DK Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3411 PPX3414 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Register your product and get support at PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at  PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Mini-LED-projektor MEDION LIFE S79028 (MD 22900) Betjeningsvejledning

Mini-LED-projektor MEDION LIFE S79028 (MD 22900) Betjeningsvejledning Mini-LED-projektor MEDION LIFE S79028 (MD 22900) Betjeningsvejledning 2 af 26 Inhold 1.. Om denne brugsvejledning... 4 1.1. Pakkens indhold...4 2.. Sikkerhedsanvisninger... 5 2.1. Opstilling af apparatet...5

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX 4010. DK Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX 4010. DK Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX 4010 DK Betjeningsvejledning Indhold Kære kunde,...3 Om denne brugsvejledning...3 Emballagens indhold...3 Produktoversigt...3 Generelle

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3610. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3610. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3610 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 Emballagens indhold... 3 Produktoversigt...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Register your product and get support at PPX DK Betjeningsvejledning

Register your product and get support at  PPX DK Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX 4150 DK Betjeningsvejledning Indhold Kære kunde,...3 Om denne brugsvejledning...3 Emballagens indhold...3 Produktoversigt...3 WiFi Display

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning.

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Hovedfunktion 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Understøtter TF-kort, kapacitet understøtter 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI), RM, RMVB,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere