Register your product and get support at PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Register your product and get support at PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning

2 Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Opstilling af apparatet... 4 Reparationer... 4 Strømforsyning Oversigt... 6 Apparatets overside... 6 Set fra siden... 6 Apparatets underside... 6 Oversigt over menufunktionerne Første ibrugtagning... 8 Opstilling af apparatet... 8 Tilslutning af strømforsyning / opladning af batteri... 8 Første installation Hukommelseskort / USBlagringsmedie... 9 Isætning af hukommelseskort... 9 Tilslut USB-lagringsmedie... 9 Tilslutning til computer (USB) Tilslutning til afspilningsapparatet Tilslutning til computer Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel Tilslutning af høretelefoner Medieafspilning Videoafspilning Billedfremvisning Musikafspilning Håndtering af filer Indstillinger Service Vedligeholdelse af batteriet Rengøring Problemer/løsninger Bilag Tekniske data Philips PPX

3 Oversigt Kære kunde, Tak fordi du har valgt vores Pocket Projector. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. Anvendte symboler Tips og tricks Med dette symbol markeres tips, med hvilke du kan anvende dit apparat nemmere og mere effektivt. FORSIGTIG! Skader på apparatet eller datatab! Dette symbol advarer imod beskadigelser på apparatet og muligt datatab. Sådanne skader kan opså som følge af uhensigtmæssig håndtering. FARE! Frae for personskade! Disse symboler advarer imod fare for personskade. Der kan opstå kvæstelser eller skader ved uhesigtsmæssig håndtering. 3

4 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser af apparatet eller datatac ved uhesigtsmæssig håndtering. Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Opstilling af apparatet Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket eller stikkontakten med våde fingre. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. De skal altid behandle apparatet varsomt. Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge eller skarpe genstande på apparatet eller strømkablet. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af det, skal du straks slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Under følgende omstændigheder kan der opstå fugtbeslag i apparatets indre, som kan føre til driftsfejl. - når apparatet bringes fra et koldt til et varmt rum, - efter opvarmning af et koldt rum, - ved anbringelse i et fugtigt rum, Gå frem som følger for at undgå fugtbelægninger: 1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før du bringer det ind i et andet rum, for dermed at tilpasse det til forholdene i rummet. 2 Vent en til to timer, før du tager apparatet ud af plastikposen. Apparatet må ikke anvendes i meget støvfyldte omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige apparatet. Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. Indvendige bestanddele kan bleve beskadiget. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Reparationer Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Strømforsyning Anvend altid kun en kompatibel strømforsyning (se kapitlet Bilag / Tekniske data). Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Samtlige dele modsvarer den, på apparatet angivne, spændingsart. Batteriets kapacitet falder med tiden. Hvis apparatet kun virker sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet batteriet. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer. 4 Philips PPX

5 FARE! Eksplosionsfare ved forkert batteritype Udskift kun batteriet med samme eller tilsvarende type batteri. Ved anvendelse af ukorrekt batteri er der fare for eksplosion. Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du trækker strømforsyningen ud af stikket. Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du rengør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. FARE! Højtydende LED Dette apparat er udstyret med en højtydende LED (lysdiode), som udsender et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig direkte ind i projektorens objektiv. Det kan forårsage øjenirritation eller -skader. FARE! Risiko for høreskader! Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Generelle sikkerhedsanvisninger 5

6 2 Oversigt Apparatets overside 1 USB-strop USB-tilslutning til computer / tilslutning af strømforsyning USB-tilslutning til USB-lagringsmedie 2 Indstillingshjul til billedskarphed. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladen skal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Hvis projektoren placeres uden for dette interval, kan billedet ikke længere stilles skarpt. Drej forsigtigt på indstillingshjulet for at undgå at beskadige objektivet. 3 OK-knap à Bekræft indtastning / Start, stop video-/musikafspilning eller diasshow 4 Navigationsknapper / Navigering / Vælg næste titel under musikafspilning med billedvisning slået fra / Visning af bjælken Quick Setting under video-/billedvisning À/Á Navigering / Under musikafspilning: indstil lydstyrke / Under videoafspilning: spol frem eller tilbage / Under diasshow: forrige/næste billede 5 -knap Et menutrin tilbage, et mappeniveau tilbage / Annullér funktioner a Set fra siden 1 Højttaler 2 Batteritilstandskontrol Opladningskontrol ved tilsluttet strømforsyning: Rød: Oplad batteri Grøn: Batteri opladet 3 MICRO SD Port til hukommelseskort (Micro SD/ Micro SDHC) 4 Ï Audioudgang / videoindgang (PPX2330) Tilslutning af høretelefoner eller ekstern højttaler / Tilslutning af afspilningsenhed ved hjælp af adapterkabel 5 ON/OFF Tænd-/slukknap Apparatets underside Stativgevind a b e d a c b c d e 6 Philips PPX

7 Oversigt over menufunktionerne 1 Når der tændes for apparatet vises hovedmenuen. 2 Ved hjælp af navigationsknapperne /, À/Á vælges den ønskede menu. 3 Bekræft med à. 4 Ved at trykke flere gange på knappen vender du tilbage til hovedmenuen. Videoer Vælg filer til afspilning af videoer Kilde Skift til den eksterne videoindgang AV Billeder Vælg filer til diasshow Mappeoversigt Vælg filer til afspilning. Kopier eller slet filer. (Markér filerne med Á og bekræft med à ). Musik Vælg filer til musikafspilning Indstillinger Konfigurér indstillinger for afspilning og for apparatet Symboler i hovedmenuen Med knappen kan du skifte mellem lagringsenheder. Den valgte lagringsenhed er markeret med hvidt. USB-lagringsmedie ƒ Hukommelseskort Intern hukommelse Opladningstilstand for indbygget batteri. Dette symbol er rødt, når batteriet skal oplades. Oversigt 7

8 3 Første ibrugtagning Opstilling af apparatet Som ekstraudstyr kræves et stativ, hvis apparatet skal løftes højere op. Tilslutning af strømforsyning / opladning af batteri FORSIGTIG! Strømspænding på opstillingsstedet! Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Sæt USB-stikket i computeren for at oplade batteriet. Alternativt kan du også sætte USB-stikket i strømforsyningen (medfølger ikke) (se også kapitlet Kompatibel strømforsyning, side 22). Første installation 1 Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Ret apparatet mod en passende projektionsflade eller væg. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladen skal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Sørg for at projektoren står stabilt. 3 Indstil billedskarpheden med indstillingshjulet på oversiden af apparatet. 4 Med / vælger du ønsket menusprog. 5 Bekræft med à. I stedet for sprogvalg vises hovedmenuen. Apparatet er allerede installeret. For at ændre menusproget, skal du gøre følgende: 1 Med navigationsknapperne vælger du Indstillinger 2 Bekræft med à. 3 Vælg Sprog med / 4 Bekræft med à. 5 Vælg det ønskede sprog med /. 6 Bekræft med à. 7 Afslut med. 8 Philips PPX

9 4 Hukommelseskort / USB-lagringsmedie Isætning af hukommelseskort Tilslut USB-lagringsmedie 1 Fjern afdækningen fra MICRO SD porten. 2 Indfør hukommelseskortet med kontakterne opad i porten MICRO SD på siden af apparatet. Apparatet understøtter følgende hukommelseskort: micro SD/SDHC. 3 Skyd hukommelseskortet helt ind i apparatet, til det klikker på plads. FARE! 1 Tilslut USB-lagringsmediet i kablets USB-stik Isætning af hukommelseskort Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder. Data kan blive beskadiget eller gå tabt. For at være sikker på at der ikke foregår nogen aktivitet på hukommelseskortet, skal du i hovedmenuen trykke på knappen, indtil symbolet for den interne hukommelse er valgt. 4 Giv hukommelseskortet et let tryk for at tage det ud af apparatet. 5 Hukommelseskortet skubbes ud. 6 Tag hukommelseskortet ud. 7 Sæt afdækningen på igen for at beskytte porten mod snavs og støv. Hukommelseskort / USB-lagringsmedie 9

10 Tilslutning til computer (USB) Med USB-kablet kan du forbinde projektoren med en computer og kopiere filer mellem den interne hukommelse, et isat hukommelseskort og computeren. Du kan også slette filer. Du kan endvidere afspille filer, der er gemt på projektoren, på computeren. 1 Sæt projektorens USB-stik i et ledigt USB-stik på computeren. 2 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 3 Der vises en bekræftelse, når apparatet er tilsluttet korrekt. Vellykket tilslutning Du kan ikke benytte projektoren, når den er tilsluttet til en computer via USB. 4 Hvis der er isat et hukommelseskort, bliver dette vist som et ekstra drev. 5 Du kan nu udveksle, kopiere eller slette filer mellem computeren, hukommelseskortet (hvis et sådant er isat) og den interne hukommelse. 10 Philips PPX

11 5 Tilslutning til afspilningsapparatet Ved tilslutning af projektoren må kun anvendes det medfølgende tilslutningskabel eller et tilslutningskabel, der kan fås som tilbehør. Medfølgende tilslutningskabel Videokabel (CVBS) (PPX2330) Tilslutning til computer (PPX2330) Installation af software 1 Luk alle igangværende programmer og applikationer, før du starter installationen. 2 Slut apparatet til et USB-stik på din computer. 3 I Windows Stifinder vælger du PicoPix2330 som drev og starter programmet PicoPix Fun Viewer ved at dobbeltklikke på det. 4 Computeren forbereder installationen. Følg installationsguidens anvisninger, og genstart til sidst pc en. Frakobling af apparatet fra computeren Apparatet skal frakobles, før du genstarter computeren. I modsat fald kan computeren muligvis forsøge at starte op fra projektoren, der registreres som et USB-lagringsmedie. 5 Softwaren er installeret og på skrivebordet ligger ikonet PicoPix Fun Viewer. Start af projektion 1 Sæt projektorens USB-stik i et ledigt USB-stik på computeren. 2 Start programmet PicoPix Fun Viewer ved at dobbeltklikke på dets ikon på skrivebordet. 3 Følg de efterfølgende anvisninger fra programmet for at starte projektionen. Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel (PPX2330) Projektorens audio/video adapterkabel (A/V-kabel) bruges til at tilslutte et videokamera, en DVD-afspiller eller et digitalkamera. Stikkene på disse apparater har farverne gul (video), rød (audio højre) og hvid (audio venstre). 1 Slut det medfølgende A/V-kabel til stikket Ï på projektoren. 2 Slut videoapparatets audio-/videostik til projektorens A/V-kabel ved hjælp af et almindeligt composite video (RCA) kabel. 3 Vælg Menu > Kilde og skift til AV. Tilslutning til mobile multimedieapparater Nogle videoapparater (f.eks. Pocket Multimedia Player) kræver specielle kabler for tilslutning. Disse følger enten med apparatet eller kan bestilles hos producenten af multimedieapparatet. Vær opmærksom på, at det muligvis kun er producentens originale kabel der virker. Skift til multimedieapparatets signaludgang I multimedieapparatets brugsanvisning kan du læse, hvordan du skifter signaludgangen over til dette stik. Tilslutning til afspilningsapparatet 11

12 Tilslutning af høretelefoner (PPX2330) 1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. 2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens høretelefonstik. Apparatets højttaler deaktiveres automatisk ved tilslutning af høretelefoner. 3 Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau. FARE! Risiko for høreskader! Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau. 12 Philips PPX

13 6 Medieafspilning Videoafspilning Videoafspilning (USB/SD-kort/ intern hukommelse) 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Videoer. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den video, som skal afspilles. Navigation under afspilning Billedsøgning frem/tilbage: Tryk og hold À/Á nede. Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Filformater Der findes forskellige filformater som *.mov, *.avi, *.m4v. Mange af disse formater fungerer som containere, der indeholder de forskellige kodede audio- og videofiler. Eksempler på kodede audio-/videofiler er MPEG-4, H.264, MP3, AAC. For at kunne afspille disse filer skal apparatet læse dem og afkode audio-/videosignalerne. Bemærk venligst at visse filer muligvis ikke kan afspilles som følge af forskellig video- og audioindkodning. Understøttede filformater Container Videoformat *.avi, *.mov, *.mp4 MJPEG, MPEG-4, H.264 *.mkv MPEG-4, H.264 *.ts MPEG-2, H.264 *.rm, *.rmvb *.dat Real video MPEG-1 *.vob *.mpg, *.mpeg MPEG-2 MPEG-1, MPEG-2 Videoafspilning (AV-stik) Visning af videofiler På listen vises kun de videofiler, som kan afspilles på Pocket Projector. 8 Tryk på à for at starte afspilningen. 9 Tryk på for at afslutte afspilningen og vende tilbage til oversigten. 10 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. (PPX2330) 1 Slut video-/audio-udgangen på det eksterne apparat til A/V-stikket på projektoren. Benyt det kabel og den kabeladapter, der passer til formålet (se også kapitlet Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel, side 11). 2 I det eksterne apparats brugsanvisning læser du, hvordan man aktiverer videoudgangen. Som regel hedder dette punkt "TV out" eller "TV udgang" i de tilsvarende menuer. 3 Start afspilningen på det eksterne apparat. Medieafspilning 13

14 Ændring af indstillinger under afspilning 1 Tryk på knappen eller. 2 Med knapperne / kan du vælge mellem følgende indstillinger: Lysstyrke: Indstilling af lysstyrke Kontrast: Indstilling af kontrast Farvemætning: Indstilling af farvemætning Smart Settings: Indlæs fordefinerede indstillinger for lysstyrke/kontrast/farvemætning Lydstyrke: Indstilling af lydstyrke 3 Du kan ændre indstillingen ved tryk på À/Á. Den ændrede indstilling gemmes automatisk. Ændring af andre indstillinger 1 Tryk på knappen à. 2 Med knapperne / kan du vælge mellem følgende indstillinger: Indstilling af billede: Ændring af lysstyrke, kontrast, farvemætning Indstilling af lyd: Indstilling af lydstyrke og tastelyd Energi-tilst.: Ved at aktivere denne funktion reduceres lyseffekten, og dermed forlænges driftstiden på det indbyggede batteri. 3 Bekræft med à. 4 Du kan ændre indstillingen med à og /. 5 Bekræft med à. Billedfremvisning 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Billeder. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 På skærmen vises en oversigt med miniaturebilleder. Miniaturebilleder eller liste Under indstillingerne kan du vælge, om du vil have vist oversigten som miniaturebilleder eller som en liste. Mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet Hvis der ligger mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet, kan det tage lidt tid, før oversigten vises. 8 Vælg det billede, som du vil starte diasshowet med, ved hjælp af À/Á eller /. 9 Tryk på à for at starte diasshowet. 10 Tryk på for at afslutte diasshowet og vende tilbage til oversigten. 11 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. Afbryd diasshow 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. Hvis der ikke trykkes på andre knapper, fortsætter diasshowet efter fire sekunder. 2 Vælg med À/Á r og bekræft med à for at afbryde og genoptage diasshowet. Diasshow med baggrundsmusik 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ó og bekræft med à for at starte baggrundsmusikken. 3 Tryk på / for at regulere lydstyrken. Rotér billede 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ô og bekræft flere gange med à for at rotere det viste billede. 14 Philips PPX

15 Zoom ind / Zoom ud 1 Tryk på à for at afbryde diasshowet og åbne menulisten. 2 Vælg med À/Á Ò og bekræft flere gange med à for at forstørre det viste billede. 3 Med knapperne À/Á/ / kan du navigere rundt i det forstørrede billede. 4 Tryk på for at fortsætte diasshowet. Musikafspilning Slå billedvisning fra Du kan slå billedvisningen fra under afspilning af musik for at spare strøm (se også kapitlet Musikindstillinger, side 18). Så snart du trykker på knappen, vender billedet atter tilbage, og ventilatoren starter. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 9 Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Navigation med frakoblet billedvisning Tryk på / for at gå til den forrige/ næste titel. Tryk på à for at afbryde eller fortsætte afspilningen. Tryk på for at vende tilbage til udvælgelse. 10 Tryk på for at afslutte afspilningen og vende tilbage til oversigten. 11 Hvis du trykker endnu en gang på, vender du tilbage til hovedmenuen. Under afspilningen kan lydstyrken indstilles ved hjælp af À/Á. Tryk gentagne gange på À for helt at slå lyden fra. Håndtering af filer Kopiering af filer Du kan kopiere filer mellem den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Musik. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den fil, som skal afspilles. 3 Med navigationsknapperne vælger du Mappeoversigt. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 8 Tryk på à for at starte afspilningen. Medieafspilning 15

16 7 Med knapperne / vælges den fil, som du ønsker at kopiere. Ingen filer fundet (0 filer) På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren. Sletning af filer Du kan slette filer fra den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet. 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 8 Markér filen med Á. Hvis du trykker på, fjernes markeringen igen. Hvis du trykker og holder Á nede, markeres samtlige filer i den aktuelle mappe. Markering af hele mappen Du kan også markere en hel mappe og dermed kopiere alle filerne i den. Bemærk venligst at kopieringen kan tage noget tid, hvis der er mange filer i mappen. 9 Med knapperne / udvælger du yderligere filer. 10 Tryk på à. 11 Med knapperne / vælger du Kopierer. 12 Bekræft med à. 13 Med knapperne / vælger du, til hvilken lagringsenhed der skal kopieres: SD-kort, Intern hukommelse eller USB-lager. 14 Bekræft med à. Filer findes allerede Hvis filerne allerede findes, kan du med knapperne / og à vælge, om du vil overskrive dem eller ej. Hvis filerne ikke skal overskrives, tilføjes der et nummer til filnavnet. 3 Med navigationsknapperne vælger du Mappeoversigt. 4 Bekræft med à. 5 Med isat hukommelseskort eller USB-lagringsmedie: Med knapperne / vælges intern hukommelse, USB-lagringsmedie eller hukommelseskort. 6 Bekræft med à. 7 Med knapperne / vælges den fil, som du ønsker at slette. Ingen filer fundet (0 filer) På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren. 8 Markér filen med Á. Hvis du trykker på, fjernes markeringen igen. Hvis du trykker og holder Á nede, markeres samtlige filer i den aktuelle mappe. 9 Med knapperne / udvælger du yderligere filer. 10 Tryk på à. 11 Med knapperne / vælger du Slet. 12 Bekræft med à. 15 Filerne kopieres. Fejl Hvis der under kopieringen opstår en fejl, så tjek at der er tilstrækkelig ledig plads på det aktuelle medie. Fjernelse af lagringsmedie Vent indtil kopieringen er afsluttet, før du fjerner lagringsmediet. 16 Philips PPX

17 13 Med knapperne / vælger du, om du vil slette filerne, eller om du vil annullere processen. 14 Bekræft med à. Fejl Hvis der under sletningen opstår en fejl, så tjek at mediet ikke er skrivebeskyttet. Sletning af fotos på hukommelseskortet Hvis du sletter billeder via computeren, skal du være opmærksom på, at billederne muligvis ikke længere vises korrekt, når du genindsætter hukommelseskortet i digitalkameraet. Digitalkameraer kan gemme ekstra oplysninger, som f.eks. forhåndsvisninger, information om orientering mv., i særskilte mapper. Slet derfor kun fotos i digitalkameraet. Medieafspilning 17

18 7 Indstillinger 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen. 3 Med navigationsknapperne vælger du Indstillinger. 4 Bekræft med à. 5 Med knapperne / vælger du mellem følgende indstillinger. 6 Bekræft med à. 7 Du ændrer indstillingerne med à, /. 8 Bekræft med à. Med knappen hopper du et skridt tilbage i menustrukturen. Indstilling af billede Tapet Udvælg et baggrundsbillede Tilpas skærm Videoer og billeder tilpasses til original, optimal og zoom Projektionstilstand Front Normal projektion, apparatet står foran projektionsfladen/skærmen. Bag Baggrundsprojektion, apparatet står bag skærmen; billedet spejles horisontalt. Loft Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position; billedet roteres 180 grader. Bagfra loft Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position bag skærmen; billedet roteres 180 grader og spejles horisontalt. Vægfarvekorrektion Farvekorrektion af det projicerede billede, så det passer til kulørte projektionsflader. Smart Settings Indlæs fordefinerede indstillinger af lysstyrke/kontrast/farvemætning. Hvis disse indstillinger ændres, skiftes der til indstillingen Manuel. Lysstyrke Indstilling af lysstyrke Kontrast Indstilling af kontrast Farvemætning Indstilling af farvemætning Indstilling af lyd Lydstyrke Indstilling af lydstyrke Tastebip Slå tastelyd til og fra Videoindstillinger Vis Vis alle videoer på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet. Gentag Indstil gentagelsestype for videofiler: Gentagelse slået fra (Ud), alle videoer i mappen gentages (Directory), kun den aktuelle video gentages (Film), alle videoer gentages (Alle). Fortsæt afspilning Hvis denne funktion er aktiveret, fortsættes afspilningen fra det sted, hvor den blev afbrudt. Hvis funktionen er slået fra, starter afspilningen altid fra starten af videoen. Musikindstillinger Vis Vis alle musikfiler på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet. Skærm Slå projektionen til eller fra under afspilningen. Gentag Indstil gentagelsestype for musikfiler: Gentagelse slået fra (Fra), alle musikfiler i mappen gentages (Mappe), kun den aktuelle musikfil gentages (Sang), alle musikfiler gentages (Alle). Tilfældigt Hvis denne funktion er aktiveret, foregår afspilningen i tilfældig rækkefølge. Ellers afspilles musikfilerne i rækkefølge. Fotoindstillinger Vis Visning af billeder ved udvælgelse i hovedmenuen som Miniature eller som Liste. Tid pr. billede Visningstid for hvert billede i diasshowet. Gentag Indstil gentagelsestype for fotos til diasshow Gentagelse slået fra (Fra), alle fotos i mappen gentages (Mappe), alle gemte fotos gentages (Alle). Diasovergang Indstilling af billedovergange Diasshow rækkefølge Afspil billederne i diasshowet i rækkefølge eller blandet. Strømsparetilstand Eco-modus Ved at aktivere denne funktion reduceres lyseffekten, og dermed forlænges driftstiden på det indbyggede batteri. Ved netdrift bliver strømsparetilstanden altid slået fra for at sikre den bedst mulige billedgengivelse. Sovemodus Med denne funktion slukker projektoren automatisk efter det angivne tidsrum eller ved afslutningen af en film. Sprog/Language Vælg det ønskede sprog til menuen. 18 Philips PPX

19 Pleje Nulstil indstillinger Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken. Firmware-opdatering Opdatering af firmware Lad strømforsyningen være tilsluttet, så længe firmwareopdateringen foregår. Information Visning af ledig plads i den interne hukommelse samt oplysninger om apparatet (Kapacitet: / Ledig plads: / Firmwareversion / Apparatnavn: / Model / Mcu-version) Indstillinger 19

20 8 Service Vedligeholdelse af batteriet Batteriets kapacitet falder med tiden. Du kan imidlertid forlænge batteriets levetid ved at være opmærksom på følgende: Uden strømforsyning drives apparatet med det indbyggede batteri. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, går apparatet i standby-tilstand. Tilslut apparatet til strømforsyningen. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, vises batterisymbolet med rødt på displayet. Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Anvend apparatet mindst en gang om ugen. Oplad jævnligt batteriet. Læg ikke apparatet væk med fuldstændig afladet batteri. Hvis apparatet ikke skal anvendes i nogle uger, så aflad batteriet lidt ved at bruge apparatet, før du gemmer det væk. Hvis apparatet kun fungerer via USB-tilslutningen eller sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Hold apparatet og batteriet væk fra varmekilder. FARE! Udskift aldrig batteriet selv. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer. Rengøring FARE! Sluk apparatet! Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du trækker strømforsyningen ud af stikket. FARE! Rengøringsanvisninger! Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. Oversprøjt ikke apparatet med rengøringsvæske. Tør de beskrevne flader blidt. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser overfladen. Rengøring af objektiv Brug en blød børste eller en linserenseserviet til at rengøre projektorens linse. FARE! Brug ikke flydende rengøringsmidler Brug aldrig rengøringsmidler til rengøring af linsen, da det kan forårsage skader på overfladebelægningen. 20 Philips PPX

21 Problemer/løsninger Hurtighjælp Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskrivelserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgende hjælp), skal du gøre følgende: Problemer 1 Der slukkes for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 2 Vent mindst ti sekunder. 3 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden. 4 Optræder fejlen flere gange, bedes du henvende dig til vores tekniske kundeservice eller til forhandleren. Løsninger Projektoren kan ikke tændes Tilslut den til computeren eller strømforsyningen for at oplade det indbyggede batteri. Tjek om der er slukket for projektoren. Inden lyd fra eksternt tilsluttet apparat Tjek tilslutningskablet til det eksterne apparat. Indstil lydstyrken på det eksterne apparat. Måske fungerer kun det originale kabel fra producenten af det eksterne apparat. Dårlig lydkvalitet ved tilslutning til en computer Tjek om audiokablet er sluttet til computerens høretelefonstik eller line-out stik. Lydstyrken på computeren må ikke være indstillet for højt. Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra det eksternt tilsluttede apparat Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra den tilsluttede computer. Tjek om tilslutningskablerne er sat til de rigtige stik. Tjek om der er tændt for det eksternt tilsluttede apparat. Tjek om videoudgangen på det eksterne apparat er aktiveret. Tjek om computerens software er startet. Apparatet skifter til standby-tilstand Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, går apparatet i standby-tilstand. Tilslut apparatet til strømforsyningen. Service 21

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND I. Om rammen / Installering... 2 1. Pakkens indhold... 3 2. Rammediagrammer... 3 3. Installations... 3 II. Sådan bruges rammen... 3 1.

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere