1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det"

Transkript

1 Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen 7 Syg, men ikke handicappet

2 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Kirstine Brockdorff Vognsgaard Ved generelle afskedigelsesrunder er aldersfordelingen blandt de afskedigede medarbejdere afgørende ved vurderingen af, om der foreligger aldersdiskrimination. Det illustrerer to nyere afgørelser, henholdsvis Østre Landsrets dom af 16. juni 2011 og faglig voldgifts tilkendegivelse af 6. april 2011, der kom frem til to forskellige resultater. Sagen for Østre Landsret drejede sig om en 63-årig medarbejder, der som led i en større sparerunde blev afskediget efter 33 års ansættelse i samme medievirksomhed. 4 af medarbejderens kollegaer, der alle var over 55 og arbejdede i samme afdeling som medarbejderen, indgik samtidig fratrædelsesaftaler som alternativ til afskedigelse. Blandt de øvrige medarbejdere, der blev opsagt i virksomheden, var der en overvægt af afskedigelser og fratrædelser blandt de årige medarbejdere set i forhold til afskedigelser og fratrædelser blandt de yngre medarbejdergrupper. Den anden sag vedrørte en afskedigelsesrunde i Rigspolitiet. De 40 afskedigede var aldersmæssigt fordelt mellem 25 til 67 år og med et lige stort antal afskedigede henholdsvis under og over 50 år. I en bestemt personalegruppe - ejendomsserviceteknikere og serviceformænd - var der imidlertid en klar overvægt af ældre medarbejdere i forhold til de øvrige afskedigede, da 5 ud af 6 afskedigede i den pågældende personalegruppe var fyldt 50 år. Den sjette medarbejder var 36 år. De 6 afskedigede medarbejdere i denne personalegruppe indbragte opsigelserne for faglig voldgift med påstand om, at opsigelserne var udtryk for aldersdiskrimination, og at der herudover skulle have været taget hensyn til medarbejdernes lange anciennitet. Begrundelsen for opsigelsen af medarbejderen var, at det radioprogram, som hun arbejdede på, skulle nedlægges. Herudover havde arbejdsgiveren lagt vægt på, at medarbejderen ikke besad de nødvendige kompetencer i forhold til at arbejde på flere forskellige medieplatforme. Af denne grund valgte virksomheden at afskedige hende frem for en anden medarbejder. På baggrund af aldersfordelingen blandt de afskedigede medarbejdere såvel i medarbejderens egen afdeling som i virksomheden i øvrigt fandt Landsretten, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder. Arbejdsgiveren skulle derfor løfte bevisbyrden for, at medarbejderens alder ikke havde spillet ind ved vurderingen af, hvem der skulle opsiges. Det fandt Landsretten ikke, at arbejdsgiveren havde bevist, idet arbejdsgiveren ikke havde påvist, hvorledes den opsagte medarbejders flermedielle kompetencer skilte sig ud fra de øvrige medarbejderes flermedielle kompetencer. Under hensyntagen til medarbejderens anciennitet og lønniveau fik hun tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til ca. 7 måneders løn. Opmanden afviste, at der var tale om aldersdiskrimination. Han henviste til, at kriterierne for udvælgelse af de medarbejdere, der skulle afskediges, var fastlagt i samarbejdsudvalget, og at medarbejdernes alder ikke indgik heri. Udvælgelsen var dermed sket ud fra en samlet vur-

3 dering af, hvordan Rigspolitiet bedst ville være i stand til at varetage sine fremtidige opgaver. Bevisførelsen gav heller ikke i øvrigt grundlag for at antage, at medarbejdernes alder havde haft betydning for, hvem der blev opsagt. Opmanden bemærkede i forlængelse heraf, at der ved anvendelse af forskelsbehandlingsloven i første række må ses på det samlede antal medarbejdere, der afskediges, og ikke alene på, hvorledes afskedigelserne aldersmæssigt måtte være fordelt inden for de enkelte forbunds områder. Opmanden udtalte afslutningsvis, at det havde været ønskeligt, om Rigspolitiet havde inddraget hensynet til lang anciennitet i afskedigelseskriterierne, men at dette ikke ændrede på opmandens afgørelse. Afgørelserne viser, at aldersfordelingen blandt samtlige de afskedigede medarbejdere er afgørende ved vurderingen af, om der foreligger aldersdiskrimination i forbindelse med en opsigelsesrunde. Tilkendegivelsen fra faglig voldgift viser herudover - ikke overraskende - at opsigelsen af ældre medarbejdere ikke i sig selv udgør aldersdiskrimination, når blot baggrunden for at vælge at afskedige ældre medarbejdere er sagligt funderet. Omvendt viser dommen fra Østre Landsret, at der påhviler arbejdsgiveren en tung bevisbyrde, når en medarbejder har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at medarbejderen i forbindelse med opsigelsen er blevet direkte eller indirekte forskelsbehandlet på grund af sin alder. Det er i den forbindelse afgørende, at arbejdsgiveren kan dokumentere grundlaget for sin vurdering af, at den afskedigede medarbejders kompetencer ikke var lige så gode som de ikkeopsagte medarbejderes kompetencer. Vidste du, at Beskæftigelsesministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for at ændre funktionærlovens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. Dette sker efter, at EU-Domstolen - på baggrund af et præjudicielt spørgsmål fra Vestre Landsret - ved dom af 12. oktober 2010 udtalte, at den danske funktionærlovs 2a's bestemmelse om bortfald af fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til alderspension fra arbejdsgiveren var i strid med EUretten. Dommen er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra november Arbejdet bliver sat i gang umiddelbart efter sommerferien og skal være afsluttet inden årets udgang, således at et eventuelt lovforslag kan fremsættes i starten af Til Boston på chefens regning Af advokat Henriette Stakemann En medarbejder mente at have krav på at tage på et planlagt kursus i Boston, selv om han havde opsagt sin stilling. I dom af 6. juni 2011 var Østre Landsret dog ikke enig heri. Sagen drejede sig om en medarbejder, der havde opsagt sin stilling. Inden opsigelsen var det planlagt, at medarbejderen skulle på et 5-dages kursus i Boston. Da kurset faldt i medarbejderens opsigelsesperiode, mente han, at han fortsat var berettiget til at deltage på arbejdsgiverens regning. Da arbejdsgiveren afviste at lade medarbejderen deltage i det planlagte kursus, lagde medarbejderen sag an. Medarbejderen krævede sine udgifter til deltagelse i kurset dækket med et samlet beløb på kr Landsretten gav ikke medarbejderen medhold, da det måtte have stået medarbejderen klart, at det var en forudsætning for hans deltagelse i kurset i Boston, at han ikke forinden opsagde sin stilling. Arbejdsgiverens forudsætninger for at betale for medarbejderens deltagelse i kurset var derfor bristede, da medarbejderen opsagde sin stilling, og det var medarbejderen, der måtte bære risikoen herfor. Landsretten bemærkede afslutningsvis, at medarbejderen ikke ifølge sin ansættelseskontrakt havde krav på at deltage i det pågældende kursus.

4 Dommen viser ikke overraskende, at en medarbejder, der har opsagt sin stilling, ikke har krav på at deltage i kurser i sin opsigelsesperiode også selvom kurserne er planlagt, inden medarbejderen afgav sin opsigelse - medmindre medarbejderen har udtrykkeligt ret hertil i medfør af ansættelseskontrakten. Kunne ikke fortryde opsigelse I vores nyhedsbrev fra april 2011 omtalte vi en afgørelse fra Vestre Landsret, hvor Landsretten gav en arbejdsgiver medhold i, at en opsigelse var bindende og derfor ikke kunne tilbagekaldes af medarbejderen. I den pågældende sag havde en medarbejder efter et møde med sin arbejdsgiver besluttet sig for at opsige sin stilling. Samme dag valgte arbejdsgiveren imidlertid også at opsige medarbejderen, og de to breve krydsede derfor hinanden. Både medarbejderen og arbejdsgiveren modtog derfor en opsigelse fra den anden den næste dag, hvorefter medarbejderen forsøgte at tilbagekalde opsigelsen dagen efter. Procesbevillingsnævnet har nu givet tilladelse til, at sagen kan føres for Højesteret. Vi følger sagen og vender tilbage hertil, når Højesterets afgørelse foreligger. 3 Endelig fri Af advokat Jacob Falsner Efter en flerårig konflikt, de sidste 14 uger med strejke og lockout, kunne CSC med rette anse sig for frigjort fra 2 overenskomstaftaler. Det fastslog Arbejdsretten ved dom af 23. juni Overenskomster kan bringes til ophør ved opsigelse. I praksis bortfalder overenskomsten dog ikke ved opsigelsesperiodens udløb, da overenskomstgrundlagene generelt fastsætter, at overenskomsterne først bortfalder, når der er indgået en ny overenskomst, eller der er iværksat en arbejdskonflikt - en såkaldt frigørelseskonflikt. Sagen, der har fået massiv dækning i medierne, drejede sig om, hvorvidt en arbejdskonflikt havde haft tilstrækkeligt omfang og tilstrækkelig intensitet til, at CSC kunne anse sig for frigjort fra 2 kollektive overenskomster. Der var i begge overenskomster indgået konfliktaftaler, der dels holdt en række medarbejdere ude af en eventuel konflikt, dels - for de resterende medarbejdere - begrænsede en eventuel konflikt, idet fagforeningerne maksimalt kunne pålægge 50% af disse at strejke, og CSC maksimalt kunne lockoute 20% af de resterende medarbejdere. Begge overenskomster var blevet opsagt til genforhandling med virkning fra den 1. juni Til trods for et langvarigt forhandlingsforløb var det ikke lykkedes parterne at nå til enighed om nye overenskomster. Med virkning fra den 9. februar 2011 iværksatte CSC derfor lockout af 16% af medarbejderne, svarende til 80% af det

5 tilladte omfang efter konfliktaftalerne. I forlængelse heraf iværksatte fagforeningen strejke med virkning fra den 17. maj Endvidere opsagde fagforeningen konfliktaftalen i forhold til den ene overenskomst, således at alle medarbejdere på dette område kunne blive pålagt at strejke og afgav samtidig 1. strejkevarsel for disse medarbejdere. Ved brev af 23. maj 2011 til fagforeningen meddelte CSC, at de anså sig for frigjort fra overenskomstgrundlaget. Da fagforeningen ikke var enig heri, endte sagen i Arbejdsretten. Under sagen anførte fagforeningen blandt andet, at konflikten i konsekvens af de indgåede konfliktaftaler ikke havde det fornødne omfang og den fornødne intensitet til, at CSC kunne blive frigjort fra overenskomsterne. Krav til en konflikts omfang og intensitet Arbejdsretten udtalte indledningsvis, at når en overenskomst indeholder bestemmelser om, at parterne skal respektere overenskomsten, indtil en anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat, kan en overenskomstpart ikke frigøre sig fra en overenskomst uden at iværksætte en konflikt med alle dens risici og følger. Der måtte i denne forbindelse stilles visse krav til omfanget og intensiteten af en arbejdsstandsning for, at den kunne være frigørende for en overenskomstpart. men disse skal vurderes inden for konfliktaftalens rammer Arbejdsretten fandt ikke, at formålet med de indgåede konfliktaftaler var at umuliggøre en overenskomstfrigørende konflikt. En iværksat arbejdsstandsning inden for rammerne af konfliktaftalerne kunne derfor også være frigørende, hvis den havde det fornødne omfang og intensitet. Arbejdsretten konkluderede, at konflikten havde haft en sådan varighed og intensitet, at CSC var frigjort for overenskomsterne. Arbejdsretten lagde vægt på, at arbejdsstandsningen blev iværksat efter flere års forgæves forhandlinger om et nyt overenskomstgrundlag, at lockout og strejke havde omfattet en meget væsentlig del af de medlemmer, der kunne deltage i en arbejdsstandsning i henhold til konfliktaftalerne, og at den iværksatte lockout havde varet i 14 uger. Dommen viser, at vurderingen af, om en konflikt er overenskomstfrigørende, skal foretages inden for rammerne af en eventuel konfliktaftale, og at indgåelse af en konfliktaftale ikke i sig selv udelukker muligheden for frigørelse fra overenskomsten. Dommen indeholder også fortolkningsbidrag i relation til kravene til en arbejdskonflikts omfang og intensitet, førend denne er overenskomstfrigørende. Det må antages, at det i hvert fald vil være tilstrækkeligt, såfremt der efter et langvarigt forløb iværksættes lockout overfor 80% af de medarbejdere, der kan omfattes af en lockout. Revision af positivliste Inden for en række erhvervsområder er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Udlændinge, der har fået arbejde inden for et af disse erhverv, har derfor særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. De erhverv, der er omfattet af ordningen, fremgår alle af den såkaldte positivliste på Udlændingeservices hjemmeside. Listen er senest blevet opdateret den 1. juli 2011, hvor 22 erhverv udgik af listen, mens 22 andre blev tilføjet. Blandt de tilføjede stillinger er der blandt andet en del inden for det sundhedsfaglige område samt it-området, mens en række undervisningsrelaterede stillinger og pædagogiske stillinger er udgået. Den fulde liste kan findes her:

6 4 Ikke både i pose og sæk Af advokat Rasmus Høj Christensen En gruppe medarbejdere mente i forbindelse med deres afskedigelse at have krav på godtgørelse for såvel aldersdiskrimination efter forskelsbehandlingsloven som for usaglig afskedigelse efter overenskomsten. Dette blev imidlertid afvist ved faglig voldgifts tilkendegivelse af 18. maj Sagen drejede sig om 5 medarbejdere hos SKAT, der blev opsagt, da de ikke ønskede at acceptere en ændring af deres arbejdssted. Medarbejderne mente, at afskedigelserne var usaglige, og at de var blevet diskrimineret på grund af deres alder. De indbragte derfor afskedigelserne for faglig voldgift med påstand om godtgørelse. Spørgsmålet om aldersdiskrimination blev udskilt til prøvelse ved domstolene, og voldgiftssagen blev i mellemtiden sat i bero. Ved Østre Landsrets dom af 11. november 2009, som er omtalt i vores nyhedsbrev nr. 13 fra 2009, fik hver af medarbejderne tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til cirka 7-9 måneders løn. Opmanden afviste imidlertid medarbejdernes påstand, da der ville være tale om dobbeltkompensation, hvis medarbejderne ud over den allerede tilkendte godtgørelse også skulle have godtgørelse for usaglig afskedigelse. Opmanden henviste i den forbindelse til, at der ved udmålingen af godtgørelse ved Landsretten var taget hensyn til, at overtrædelsen af forskelsbehandlingsloven havde resulteret i usaglige afskedigelser, ligesom der var udmålt en skærpet godtgørelse på baggrund af forskelsbehandlingslovens særlige saglighedskriterier. Dommen viser, at en medarbejder ikke kan gøre krav på både godtgørelse for aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven og godtgørelse for usaglig afskedigelse i anledning af en og samme afskedigelse. Det samme princip gælder i øvrigt ved afskedigelser i strid med andre beskyttelsesregler, herunder ligebehandlingsloven. Voldgiftssagen blev herefter genoptaget. Medarbejderne mente, at de ud over godtgørelsen for aldersdiskrimination skulle have godtgørelse for usaglig afskedigelse.

7 5 Ingen regel uden undtagelse Af advokat Tina Reissmann Opmanden fortolkede i denne tilkendegivelse af 18. maj 2011 anvendelsen af den såkaldte 25-års regel i forbindelse med en afskedigelsesrunde på en virksomhed med mange medarbejdere med høj anciennitet. Efter 25-års reglen er overenskomstdækkede medarbejdere på det private arbejdsmarked med mindst 25 års anciennitet særligt beskyttede ved nedskæringer, idet virksomheden skal godtgøre, at det er påkrævet at opsige en medarbejder med så høj anciennitet. Men hvordan skal reglen anvendes, når en stor andel af medarbejderne har mere end 25 års anciennitet? En virksomhed skulle på grund af arbejdsmangel afskedige 10 ud af 133 kartonnagemedarbejdere. Ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges, lagde virksomheden vægt på kriterier som fleksibilitet, kompetencer, sociale hensyn, sygefravær og samarbejdsevner. 5 af de afskedigede medarbejdere mente imidlertid, at afskedigelsen af dem var usaglig. 4 ud af de 5 medarbejdere havde en anciennitet på mere end 25 år. Der var imidlertid generelt mange medarbejdere med høj anciennitet i virksomheden. Såvel før som efter afskedigelsesrunden havde cirka 37 procent af kartonnagemedarbejderne en anciennitet på over 25 år. Opmanden slog indledningsvis fast, at det i tilfælde af arbejdsmangel som udgangspunkt er op til arbejdsgiveren at afgøre, hvem der skal afskediges, når blot det sker ud fra saglige hensyn. For så vidt angik de 4 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet henviste opmanden dernæst til 25-års reglen i henhold til Afskedigelsesnævnets praksis, hvorefter det påhvilede virksomheden at godtgøre, at afgørende hensyn havde gjort afskedigelsen af medarbejdere med mere end 25 års anciennitet nødvendig. Da virksomheden beskæftigede et meget stort antal medarbejdere med mere end 25 års anciennitet, fandt opmanden anledning til at modificere 25-års reglen. Opmanden fandt således, at virksomheden ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse havde været berettiget til at tage hensyn til anciennitetsfordelingen blandt medarbejderne før og efter afskedigelserne. På baggrund af bevisførelsen fandt opmanden, at opsigelserne af 3 af medarbejderne med mere end 25 års anciennitet samt opsigelsen af medarbejderen med mindre end 25 års anciennitet alle havde været saglige. For så vidt angik den femte medarbejder, der af fællestillidsmanden blev beskrevet som en dygtig medarbejder, fandt opmanden ikke, at virksomheden havde ført tilstrækkeligt bevis for, at medarbejderen var ude af stand til at udføre sine arbejdsfunktioner på kvalificeret vis. Da afskedigelsen af denne medarbejder ikke havde været saglig, underkendte opmanden afskedigelsen, idet der ikke forelå omstændigheder til hinder for genansættelse. Tilkendegivelsen viser, at beskyttelsen efter 25-års reglen modificeres, hvis en stor andel af medarbejderne har mere end 25 års anciennitet. Præmisserne i tilkendegivelsen lægger dog op til, at der vil blive foretaget en grundig efterprøvelse af grundlaget for beslutningen i en sådan situation. Endvidere er sagen et sjældent set eksempel på, at muligheden for genansættelse af en opsagt medarbejder benyttes som sanktion i stedet for tilkendelse af godtgørelse for usaglig afskedigelse.

8 6 Velkommen tilbage - og farvel igen Af advokat Claus Mikkelsen Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvindelig medarbejder blev opsagt tre uger efter, hun vendte tilbage til arbejde efter sin forældreorlov. Det fastslog Ligebehandlingsnævnet den 24. juni Sagen vedrørte en kvindelig medarbejder, der blev opsagt 3 uger efter, at hun efter sin forældreorlov havde genoptaget arbejdet med 30 timer om ugen. Opsigelsen var begrundet i nedgang i aktivitetsniveauet som følge af frafald af kundeopgaver. Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet og påstod, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at hun derfor var berettiget til en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Ligebehandlingsnævnet udtalte indledningsvis, at den omvendte bevisbyrde efter ligebehandlingsloven ikke fandt anvendelse, når arbejdet var genoptaget delvist, hvorfor alene den delte bevisbyrde var i spil. På baggrund af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem hendes tilbagevenden fra orlov, arbejdsgiverens vurdering af hende i umiddelbar tilknytning hertil og hendes opsigelse fandt Ligebehandlingsnævnet, at hun havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at forskelsbehandling på grund af orloven havde fundet sted. Arbejdsgiveren skulle derfor godtgøre, at dette ikke var tilfældet. Da arbejdsgiveren ikke kunne løfte bevisbyrden for, at hun var den, der bedst kunne undværes, fandt Ligebehandlingsnævnet, at arbejdsgiveren havde overtrådt ligebehandlingsloven. Medarbejderen blev herefter tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn. Afgørelsen viser, at det alene er den delte bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, der finder anvendelse, hvis en medarbejder opsiges efter at have genoptaget arbejdet delvist. Samtidig illustrerer afgørelsen dog, at der påhviler arbejdsgivere en tung bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, såfremt det lykkes en opsagt medarbejder at påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at forskelsbehandling har fundet sted. Husk at indkalde de barslende Det er vigtigt at huske de barslende, når man indkalder til lønforhandling. Det blev understreget af Ligebehandlingsnævnet den 3. juni 2011, hvor en medarbejder fik tilkendt en godtgørelse på kr som følge af, at hun under sin barselsorlov ikke var blevet indkaldt til lønsamtale på lige fod med de andre ansatte. 7 Syg, men ikke handicappet Af advokat Sussi L. Skovgaard-Holm Ikke blot handicappede selv, men også forældre til handicappede børn er omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse, hvis de yder den primære pleje til barnet. Ligebehandlingsnævnet fandt ved afgørelse af 24. juni 2011 imidlertid, at en medarbejders søn, der var født med et hul i hjertet, ikke var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Sagen drejede sig om en medarbejder, der i forlængelse af sin barselsorlov var på plejeorlov for at passe sin søn, der var født med et hul i hjertet. Medarbejderen modtog ikke løn under orloven, men fik økonomisk kompensation fra kommunen efter servicelovens regler. Under plejeorloven blev medarbejderen afskediget, da hendes stilling blev nedlagt. Afskedigelsen havde virkning fra det tidspunkt, hvor plejeorloven udløb.

9 Medarbejderen var ikke tilfreds med arbejdsgiverens begrundelse om, at nedlæggelsen af hendes stilling skyldtes den aktuelle markedssituation. Hun indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn og sønnens handicap. Under sagens behandling fremlagde arbejdsgiveren dokumentation for, at indtjeningen i virksomheden var faldet. I relation til påstanden om forskelsbehandling på grund af køn henviste medarbejderen til oplysninger fra blandt andet Danmarks Statistik om, at langt flere kvinder end mænd holder orlov efter servicelovens regler. På denne baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet fandt imidlertid, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var blevet tilsidesat i forbindelse med afskedigelsen af medarbejderen. For så vidt angik påstanden om, at sønnens sygdom udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, henviste medarbejderen til en overlæges udtalelse. Overlægen havde vurderet, at sønnen med stor sandsynligvis ville have en forsnævring af lungepulsåren, hvilket kunne medføre begrænsninger i hans hverdag i form af nedsat udholdenhed, og at han ville blive hurtigere forpustet end sine jævnaldrende. Ligebehandlingsnævnet fandt imidlertid ikke, at sønnens sygdom udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand og lagde ved sin vurdering vægt på, at den eventuelle funktionsnedsættelse på lang sigt ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne anses for et handicap i lovens forstand. Afgørelsen viser, at sygdom ikke kan sidestilles med handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, idet et handicap i lovens forstand forudsætter en varig funktionsnedsættelse. Dette gælder både, når loven påberåbes i forhold til en medarbejders egen funktionsnedsættelse og i forhold til en medarbejders barn. Herudover er afgørelsen interessant i forhold til bevisbyrden efter ligebehandlingsloven, idet Ligebehandlingsnævnet på baggrund af generelle tal fra Danmarks Statistik og bemærkningerne til et lovforslag om ændring af serviceloven, hvoraf det fremgår, at flere kvinder end mænd afholder orlov efter serviceloven, tilsyneladende fandt, at klageren havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klageren var blevet forskelsbehandlet. Dette er ganske vidtgående og efterlader et indtryk af, at enhver kvindelig medarbejder, der afskediges, mens hun afholder orlov efter serviceloven, per definition vil kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til formodning om forskelsbehandling. Vi følger selvfølgelig udviklingen af retspraksis på dette punkt.

10 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Henriette Stakemann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Rasmus Høj Christensen advokat Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Christina L. Bøje Nielsen advokat Jacob Falsner advokat Claus Mikkelsen advokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service advokatfirma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Aldersdiskrimination går aldrig af mode 2 Ingen bonus 3 Politiet som ufrivillig långiver 7 Den illoyale medarbejder 8 Ingen tid til at hvile sig 9 Forslag til ændring af ferieloven er sendt i høring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.03.2014 200.000 KR. I BOD FOR IKKE AT SENDE MEDARBEJDERE PÅ EFTERUDDANNELSE 12.3.2014 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere