Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter"

Transkript

1 Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige borgere (18-64 år). Side 1 af 10 Analysens hovedkonklusioner Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af psykiatriske patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen år. Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper. Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til 31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct. Det er en større stigning end blandt øvrige borgere i samme aldersgruppe også når der tages højde for, at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning (aldersstandardisering). Stigningen skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen i fleksjob er steget markant. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i lyset af ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør det muligt at få fleksjob på kun få timer om ugen. Stigningen i andelen i beskæftigelse eller under uddannelse er mest markant blandt personer med udviklingsforstyrrelser (ADHD og autisme) og blandt personer med svære psykiske lidelser som skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse. Stigningen i andelen, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan ikke direkte tolkes sådan, at psykisk syge generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet, eller at indsatsen er blevet bedre. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter har ændret sig i takt med det stigende antal personer som udredes for psykiatriske lidelser, især udviklingsforstyrrelser.

2 1 Metode og data Denne analyse er foretaget på baggrund af egne beregninger på registerdata fra hhv. DREAM og Landspatientregisteret fra psykiatriske afdelinger stillet til rådighed af hhv. Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige borgere. Side 2 af 10 Analysen er afgrænset til personer i alderen år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Dog undersøges også forskelle mellem patienter med forskellige udvalgte psykiske lidelser/diagnoser (se bilag 1 og 2). Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Følgende kategorier anvendes: - Beskæftigede: Lønmodtagere og personer, som er selvforsørgede på anden vis. Inkl. fleksjob. - Under uddannelse: Modtagere af SU, SVU og voksenlærlinge. - Ledige: Dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. - Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet: Sygedagpengemodtagere, personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb. - Varigt uden for arbejdsmarkedet: førtidspension og efterløn. Personer, som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året, er frasorteret. Analysen er dels foretaget som ren deskriptiv statistik (rå antal og andele) og dels er resultaterne aldersstandardiserede.

3 2 Resultater Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af de psykiatriske patienter er i ordinær beskæftigelse 1 mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen år. Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper. Figur 2.1: Udvikling i tilknytning til arbejdsmarkedet blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen år, Side 3 af 10 Psykiatriske patienter 100% 80% 100% 80% Øvrige borgere 60% 60% 40% 20% 40% 20% 0% Varigt uden for arbejdsmarkedet Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet Ledige I fleksjob Uddannelsessøgende Beskæftigede 0% Varigt uden for arbejdsmarkedet Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet Ledige I fleksjob Uddannelsessøgende Beskæftigede Note: Omfatter personer på år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Beskæftigede indeholder også personer, som er selvforsørgede på anden vis. Ledige indeholder dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet indeholder sygedagpengemodtagere, personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb. Varigt uden for arbejdsmarkedet omfatter personer på førtidspension og efterløn. Personer som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Knap to tredjedele (65 pct.) af de psykiatriske patienter er midlertidigt eller varigt uden for arbejdsmarkedet, mens det samme kun gælder hver syvende (14 pct.) blandt øvrige borgere. Fra 2010 til 2015 er der sket en forskydning mellem borgere midlertidigt og varigt uden for arbejdsmarkedet. En stigende andel er midlertidigt uden for arbejdsmarkedet, mens der sker et fald i andelen der er varigt uden for arbejdsmarkedet. Det gælder både blandt de psykiatriske patienter og øvrige borgere, men mest markant blandt psykiatriske patienter. Denne udvikling skal ses i lyset af, at det med reformen af førtidspensionen pr. 1/ blev vanskeligere at opnå førtidspension, især for borgere under 40 år. 1 Der er stor forskel på beskæftigelsessituationen blandt psykiatriske patienter med forskellige psykiske lidelser. Blandt patienter i hospitalspsykiatrien med spiseforstyrrelser er to tredjedele enten i arbejde eller under uddannelse, mens det samme kun gælder hver tiende patient med skizofreni. Se også bilag 1.

4 Andelen af borgere i beskæftigelse er faldet fra 2010 til 2012, hvorefter den steg igen (både blandt patienter og øvrige borgere). Udviklingen skal naturligvis ses i lyset af den økonomiske krise. Hvis man betragter perioden 2012 til 2015, er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse, steget fra 27,6 pct. til 31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct., mens andelen blandt øvrige borgere er steget fra 79,9 pct. til 82,3 pct., svarende til en relativ stigning på 3 pct. Stigningerne skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen i fleksjob 2 er steget markant, mens stigningen i andelen i ordinær beskæftigelse er mere begrænset både blandt psykiatriske patienter og den øvrige befolkning. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i lyset af ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør det muligt at få fleksjob på kun få timer om ugen. Side 4 af 10 Figur 2.2: Udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen år, (pct.) Psykiatriske patienter -rå Psykiatriske patienter - aldersstandardiseret Ikke-psykiatriske patienter -rå Ikke-psykiatriske patienter - aldersstandardiseret Note: Omfatter personer på år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af årige pr 1/ som standardpopulation. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 2 Fleksjob er mest udbredt blandt psykiatriske patienter med bipolar affektiv sindslidelse efterfulgt af personer med depression, angst og personlighedsforstyrrelser. Se også bilag 1.

5 Stigningen i beskæftigelse/uddannelse ser ud til at være størst blandt psykiatriske patienter. Men forskellen mellem psykiatriske patienter og øvrige borgere kunne skyldes, at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning, og at andelen under uddannelse er meget høj blandt de unge. Af den grund foretages en aldersstandardisering, som justerer for den forskellige aldersfordeling blandt psykiatriske patienter i forhold til den øvrige befolkning og ændringer over tid. Som det ses af figur 3.2 (stiplet linje) er stigningen i andelen af psykiatriske patienter i beskæftigelse eller under uddannelse mindre, når der justeres for aldersforskelle, men stigningen er stadig større end blandt øvrige borgere. Dvs. at selv når der tages højde for at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning, er der en mere gunstig udvikling blandt psykiatripatienternes beskæftigelses- og uddannelsessituation end i den øvrige befolkning. Side 5 af 10 Forskellen på udviklingen blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere, er tydeligere, når man betragter udviklingen relativt jf. figur 3.3. Men vær opmærksom på, at de relative stigninger kan dække over ret små absolutte forskelle jf. figur 3.2. Figur 2.3: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen år, (index=2010) Psykiatriske patienter -rå Psykiatriske patienter - aldersstandardiseret Ikke-psykiatriske patienter -rå Ikke-psykiatriske patienter - aldersstandardiseret Note: Omfatter personer på år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af årige pr 1/ som standardpopulation. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Stigningen i andelen af psykiatriske patienter, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan ikke direkte fortolkes som et udtryk for, at psykisk syge

6 generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet eller at beskæftigelsesindsatsen er blevet bedre for gruppen. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter har ændret sig. Et væsentligt forbehold er, at der er sket en markant stigning i antallet af især ambulante psykiatriske patienter i perioden 3 blandt andet pga. indførelse af udrednings-/behandlingsgarantien i psykiatrien m.m. Dvs. en stigende andel af de psykiatriske patienter er sandsynligvis patienter, som er i kontakt med psykiatrien for at blive udredt, og det vil alt andet lige betyde, at den gennemsnitlige psykiatripatient er et mildere tilfælde med bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 2015 end i Side 6 af 10 Den største relative stigning i beskæftigelse/uddannelse blandt psykiatriske patienter er sket blandt patienter med udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD), skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse jf. figur 3.4. Dog har personer med psykiatriske diagnoser, især skizofrene og autister, i udgangspunktet en lav beskæftigelsesgrad, og dermed skal der ikke så meget til, for at beskæftigelsesgraden stiger meget relativt. Blandt diagnoser uden særlige ændringer i beskæftigelsesgraden især siden 2010 er de meget udbredte diagnoser som depression, angst og akutte belastningsreaktioner (stres). Stigningen i beskæftigelsesgraden blandt personer med udviklingsforstyrrelser kan i særlig grad være påvirket af ændringer i sværhedsgraden i patientgruppen pga. det stigende antal patienter udredt for disse diagnoser i perioden (ca. 3 gange flere i 2015 end i 2010). Stigningen i andelen af skizofrene og personer med bipolar affektiv sindslidelse, som er i beskæftigelse eller under uddannelser, er derimod mere bemærkelsesværdig. Dels fordi der er tale om personer med svære psykiske lidelser, og dels fordi stigningen i beskæftigelse ikke kan tilskrives samme store tilvækst i antallet af diagnosticerede som ved ADHD og autisme. For udvikling i andel i hhv. beskæftigelse, fleksjob og under uddannelse i hver diagnosegruppe se bilag 1. 3 Antallet af psykiatriske patienter i alderen år er steget fra ca i 2009 til ca i 2015.

7 Figur 2.4: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse (aldersstandardiseret) blandt patienter med udvalgte diagnoser i alderen år, (index=2010) 80 Autismespektrumforstyrrelser Skizofreni ADHD Bipolar affektiv sindslidelse Personlighedsforstyrrelser Depression Spiseforstyrrelser Side 7 af Posttraumastisk stress (PTSD) Angslidelser Akutte belastnings- og tilpasningsreaktioner Note: Omfatter personer på år som i løbet af de seneste 5 år har været i kontakt med psykiatrien pga. den pågældende diagnose (indlagt, psykiatrisk skadestue eller planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling). Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af årige pr 1/ som standardpopulation (dog er årige slået sammen for ADHD, autisme og spiseforstyrrelser pga. få observationer). Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

8 Bilag 1. Udvikling i beskæftigelse for udvalgte diagnoser (pct.) Ikke aldersstandardiseret. SKIZOFRENI M.M Beskæftigede 3,5 3,3 3,6 3,8 3,9 4,5 I fleksjob 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,6 Ledige 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 12,6 14,2 15,9 17,9 21,1 23,8 Uddannelsessøgende 1,3 1,5 2,0 2,6 3,0 3,4 Varigt uden for arbejdsmarkedet 80,2 78,7 76,4 73,4 69,5 65,7 Side 8 af 10 ANGSTLIDELSER Beskæftigede 29,0 27,8 26,1 25,7 26,2 26,5 I fleksjob 2,9 2,8 2,7 2,7 3,0 3,2 Ledige 5,1 5,0 5,1 4,8 4,1 3,6 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 26,8 28,1 29,9 31,9 33,1 35,0 Uddannelsessøgende 9,8 10,1 10,8 11,9 13,0 13,5 Varigt uden for arbejdsmarkedet 26,5 26,2 25,3 23,1 20,5 18,2 DEPRESSION Beskæftigede 29,2 28,0 27,0 27,2 27,9 28,4 I fleksjob 3,6 3,4 3,1 3,3 3,7 4,1 Ledige 5,4 5,4 5,6 5,4 4,7 4,2 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 27,0 28,4 29,5 30,4 31,8 33,4 Uddannelsessøgende 7,0 7,6 8,6 9,3 10,5 10,6 Varigt uden for arbejdsmarkedet 27,9 27,1 26,2 24,3 21,4 19,3 BIPOLAR AFFEKTIV SINDSLIDELSE Beskæftigede 17,2 16,5 16,9 17,7 18,8 19,5 I fleksjob 4,8 4,8 4,4 4,7 5,2 5,6 Ledige 3,1 3,4 3,3 3,4 3,2 2,9 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 18,6 19,7 22,0 23,5 26,6 29,5 Uddannelsessøgende 2,9 3,6 4,4 5,2 6,3 6,9 Varigt uden for arbejdsmarkedet 53,4 51,9 49,0 45,5 39,9 35,7 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Beskæftigede 20,0 18,5 17,1 17,4 18,2 18,9 I fleksjob 2,7 2,7 2,5 2,6 3,1 3,4 Ledige 5,0 4,7 4,7 4,5 3,7 3,4 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 31,3 33,2 35,2 36,7 38,5 40,6 Uddannelsessøgende 7,4 8,0 8,4 9,2 10,7 11,0 Varigt uden for arbejdsmarkedet 33,5 33,0 32,1 29,7 25,8 22,7

9 SPISEFORSTYRRELSER Beskæftigede 34,9 32,1 31,1 31,0 31,2 31,9 I fleksjob 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 Ledige 3,8 4,0 4,2 3,4 3,9 3,1 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 21,1 22,7 22,1 22,3 21,7 22,5 Uddannelsessøgende 27,8 28,5 29,9 31,0 32,3 32,5 Varigt uden for arbejdsmarkedet 10,7 11,2 11,2 10,8 9,4 8,4 PTSD Beskæftigede 13,8 12,6 11,2 11,4 11,8 12,4 I fleksjob 2,2 2,2 1,9 2,0 2,6 2,9 Ledige 3,3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 36,8 37,9 39,4 43,0 47,1 50,2 Uddannelsessøgende 3,0 3,2 3,3 3,7 4,3 4,5 Varigt uden for arbejdsmarkedet 40,9 41,2 41,6 37,3 31,8 27,9 Side 9 af 10 AKUT BEALSTNINGSREAKTION Beskæftigede 34,3 32,8 31,0 30,8 31,5 32,1 I fleksjob 2,3 2,2 2,0 2,1 2,5 2,7 Ledige 6,8 6,6 6,7 6,5 5,6 5,0 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 25,5 26,6 28,5 29,4 30,2 31,1 Uddannelsessøgende 8,7 9,4 9,9 10,6 11,9 12,1 Varigt uden for arbejdsmarkedet 22,3 22,4 21,9 20,5 18,3 16,9 ADHD Beskæftigede 20,8 22,1 21,8 23,3 25,5 26,8 I fleksjob 2,0 1,9 1,8 2,0 2,3 2,6 Ledige 7,2 5,6 5,2 4,9 3,5 3,4 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 41,1 41,2 40,5 39,3 39,0 39,9 Uddannelsessøgende 8,6 9,6 11,3 12,7 14,2 14,2 Varigt uden for arbejdsmarkedet 20,3 19,6 19,4 17,9 15,4 13,3 AUTISME Beskæftigede 10,1 10,0 10,2 11,9 13,1 13,3 I fleksjob 1,7 1,5 1,2 1,5 1,8 2,2 Ledige 7,0 6,4 4,9 3,9 3,8 3,1 Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet 23,9 26,6 30,3 32,1 35,3 38,8 Uddannelsessøgende 10,4 11,0 11,7 13,9 15,0 15,4 Varigt uden for arbejdsmarkedet 47,0 44,6 41,7 36,6 31,1 27,2

10 Bilag 2. Afgrænsning af udvalgte diagnoser Der beregnes en indikator for, om hver person i befolkningen har en af de udvalgte diagnoser baseret på aktions- eller bidiagnoser registreret i forbindelse med kontakt til hospitalspsykiatrien de fem foregående år (behandling eller udredning, akut eller planlagt, ambulant eller indlagt). Dvs. ved opgørelses af beskæftigelsessituationen blandt skizofrene i 2015, afgrænses skizofrene til de personer, som i løbet af perioden 1/ til 31/ har været i kontakt med psykiatrien med en skizofrenidiagnose). Bemærk at der kan være overlap mellem personerne i de forskellige diagnosegrupper, hvis samme person har flere lidelser. Personer med de udvalgte lidelser, som kun behandles medicinsk eller i primærsektoren, dvs. som ikke har kontakt med hospitalspsykiatrien, er ikke med i opgørelsen. Side 10 af 10 Psykisk lidelse Beskrivelse Diagnosekode (ICD-10) Skizofreni m.m. og andre Skizofreni, alle undertyper, samt skizotypisk F20-F29 psykoser lidelse, paranoide og skizo- affektive psykoser m.m. Bipolar affektiv sindslidelse Manio-depression. F31 Depression Omfatter både mild, moderat og F32-33 svær. Både enkeltepisoder og periodisk. Angstlidelser Fobier, panikangst, generaliseret F40-42 angst, OCD mm. Akutte belastningsreaktioner Akutte belastningsreaktioner og tilpasningsreaktioner. F43.0, F43.2 ( stress ) PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion. F43.1 Spiseforstyrrelser Anorexi, bulimi og overspisning. F50 Personlighedsforstyrrelser Fx borderline/emotionel ustabil, paranoid, F60-69 dyssocial, skizoid, depen- dent og ængstelig personlighedsforstyrrelse. Udviklingsforstyrrelser ADHD Hyperkinetisk forstyrrelse F90 Autisme Autismespektrumforstryrrelser (inkl. Aspergers) Note: Diagnosekoderne omfatter alle undergrupper/-typer, hvis ikke andet er angivet. F84.0, F84.1, F84.5, F84.8, F84.9

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.3 Temadrøftelse: Psykiatriområdet...2 Bilag 1: Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien...2 Bilag 2: Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet...9

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Udvikling i beskæftigelse blandt borgere med psykiske lidelser...2 Bilag 1: Udvikling i beskæft blandt psykiatriske pati...2 Bilag 2: Kommuneopdelte

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. Introduktion og sammenfatning Formålet med nærværende analyse er at belyse offentligt

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Oversigt Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Sundhedsplan Baggrund, forarbejde og indsatsområder Har vi de rigtige tilbud? Indlæggelser og genindlæggelser

Læs mere

Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet

Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet A NALYSE Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 1 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Indhold 1 Resumé... Baggrund...4 3 Almene og udsatte...5 3.1 Geografisk fordeling af almene og udsatte...6 3. Beboerne

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP Debatmøde 12 DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 Flere modtagere af kommunale ydelser Udvikling

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 I denne analyse ses på danskere med udvalgte kroniske sygdomme, som lever med flere af disse kroniske sygdomme

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med.

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med. TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt Jesper Karle Speciallæge, dr. med. Temaer Stress eller sygdom? Forskellige sygdomsbilleder Reduktion af sygefravær og undgåelse af udstødning fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Dagens program Dag 1 Velkommen Amu mål og forventninger ICD10 Dobbeltdiagnoser Misbrug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Carina Thygesen Beier, Fastholdelses- og handicapkonsulent, Haderslev

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension?

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Baggrundsnotat Hvis udviklingen fortsætter, får vi en større gruppe af unge, der bliver dømt helt ude af arbejdslivet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Mennesket i centrum stigmatisering eller inklusion Side 21 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1-2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere