Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald"

Transkript

1 Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov nr. 544 af 26. maj 2010 om ændring af lov om stormflod og stormfald samt skrivelse (brev) fra økonomi- og erhvervsministeren af 28. juni 2010 til Forbrugerstyrelsen varetager Stormrådet administrationen af stormflodsloven med bistand af et sekretariat nedsat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet fungerer samtidig som sekretariat for rådet. Sekretariatet bistås af Forsikring & Pension, jf. aftale mellem Stormrådet og Forsikring & Pension. Stormrådets organisation og opgaver er fastsat i bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet (bekendtgørelse nr af ). Stormrådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med Naturstyrelsen samt taksationens udførelse og erstatningens beregning vedrørende stormflod og oversvømmelse, jf. stormflodslovens 22, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 805 af 28. juni 2010 om behandling af sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. Bekendtgørelse nr. 805 af 28. juni 2010 fastsætter de nærmere regler om sagsbehandling af skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. Bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001 fastsætter reglerne for Stormrådets muligheder for at yde tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald. Bekendtgørelse nr af 27. november 2006 fastsætter minimumsbetingelserne for forsikringsselskabernes tegning af basisforsikring mod stormfald. Med henvisning til ovenstående fastsætter rådet følgende: 1 SEKRETARIATSFUNKTIONEN FOR STORMRÅDET 1.1 Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion for rådet, herunder planlægning og tilrettelæggelse af og deltagelse i rådsmøder, udarbejdelse af dagsordener, mødemateriale og referat samt vedligeholdelse og udvikling af Stormrådets hjemmeside, Vedligeholdelsen af hjemmesiden omfatter tillige vedligeholdelse af Infobanken, som indeholder oplysninger om Stormrådets praksis i stormflods- og oversvømmelsessager. 1.2 Sekretariatet behandler sager om stormflod, oversvømmelse fra søer og vandløb og stormfald, herunder også sager om aktindsigt. Gennem sags-

2 Side 2 behandlingen skal sekretariatet tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag for rådet og i nærmere angivne tilfælde for sekretariatets egne afgørelser. 1.3 Sekretariatet forestår a) administration af kvartalsvise indberetninger fra forsikringsselskaberne om skyldige afgiftsbeløb samt om nødvendigt rykning herfor, b) opkrævning af stormafgift, c) udsendelse af anmeldelsesblanketter til forsikringsselskaberne, d) udlægning af anmeldelsesblanketter på rådets hjemmeside, e) udbetaling af erstatninger vedrørende stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, f) afregning for taksation af stormflods- og oversvømmelsesskader, g) afregning for taksationskontrol (overtaksator) vedrørende stormflods- og oversvømmelsesskader, h) udbetaling af honorar til formand, rejseudgifter til rådsmedlemmer og øvrige udgifter vedrørende rådet Sekretariatet udarbejder et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, jf. stormflodslovens 23, stk. 2, samt en årsberetning om Stormrådets virksomhed, jf. stormflodslovens 22, stk Sekretariatet udarbejder efter behov oplysningsmateriale, herunder skadestatistikker, råd om forebyggelse mv. 2 STORMFLOD 2.1 Afklaring af, om der har været stormflod Når sekretariatet erfarer, eller gennem Kystdirektoratet, forsikringsselskaber, pressen, skadelidte, kommuner eller på anden måde erfarer, at der er sket oversvømmelse i et sådant omfang, at det bør overvejes, om der har været stormflod, underrettes rådets formand straks herom. Endvidere anmodes Danmarks Radio (DR) om at intensivere den generelle oplysningskampagne om stormflod i OBS-spots Med henblik på rådets afgørelse af, om og hvornår der har været stormflod, anmodes Kystdirektoratet om hurtigst muligt at afgive en udtalelse efter stormflodslovens 2, stk. 4. Sekretariatet indhenter endvidere oplysninger fra andre, der må antages at være i besiddelse af informationer, som kan være af betydning for rådets afgørelse Der indkaldes til et møde i rådet hurtigst muligt efter det tidspunkt, hvor Kystdirektoratets udtalelse, jf. pkt , må forventes at foreligge. Mødet kan undtagelsesvis afholdes som telefonmøde, videokonference eller på lignende virtuel måde, hvis situationen nødvendiggør dette. Materiale om stormflodssituationen udsendes så vidt muligt til rådets medlemmer inden mødet. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, forelægges materialet på mødet.

3 Side Samtidig med at rådet indkaldes for at afgøre, om der har været stormflod, underrettes forsikringsselskaberne herom samt om det forventede tidspunkt for rådets afgørelse Samme dag, som rådets afgørelse foreligger, udsendes en pressemeddelelse til landsdækkende medier om indholdet heraf. Pressemeddelelsen offentliggøres på rådets hjemmeside. Efter behov informeres eventuelle skadelidte endvidere via elektroniske medier, herunder en intensiveret anvendelse af OBS-spot i DR, jf. pkt Sagsbehandlingen Forsikringsselskaberne orienteres om en konstateret stormflod, herunder hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse Sekretariatet udsender efter behov anmeldelsesskemaer til forsikringsselskaberne, som forestår distributionen af disse til eventuelle skadelidte. Sekretariatet sikrer endvidere, at anmeldelsesskemaerne også kan hentes på Stormrådets hjemmeside Forsikringsselskaberne sender anmeldelserne til Stormrådet (sekretariatet), efter de har påset, at de beskadigede bygninger og løsøre, som fremgår af de konkrete anmeldelser, er omfattet af en lovpligtig brandforsikring, jf. stormflodslovens 4, stk. 1, og at der er tale om en skade, der ikke dækkes af en forsikring Efter modtagelse af anmeldelsesblanketter fra forsikringsselskaberne påser sekretariatet, at de anmeldte skader på fast ejendom og løsøre er sket inden for et stormflodsramt område, og at skaderne er dækningsberettiget efter stormflodsloven. Herefter foretages i samarbejde med forsikringsselskaberne taksation af stormflodsskaderne, jf. stormflodslovens 8, stk. 2. Taksatorrapporterne sendes til overtaksator, som påser, at opgørelsesprincipperne for stormflodsskader er anvendt korrekt Efter foretaget taksation behandles stormflodssagerne i sekretariatet i henhold til stormflodsloven og de af rådet godkendte Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager Sekretariatet beslutter, om sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag, eller om der er behov for at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. Sekretariatet kan herunder indhente en udtalelse fra den til rådet tilknyttede sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold. Hvis en sag efter sekretariatets opfattelse ikke vil falde ud til skadelidtes fordel, foretages partshøring efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 5.

4 Side Stormrådets og sekretariatets afgørelser Rådet træffer afgørelse i stormflodssager af principiel karakter. Rådet træffer endvidere afgørelse i sager om indsigelse mod afgørelser truffet af sekretariatet vedrørende erstatningens størrelse, afvisning af erstatning, afvisning af aktindsigt mv Sekretariatet kan meddele afslag på erstatning for skader i medfør af stormflodsloven, hvis: a) genstanden for den anmeldte skade ikke er dækket af en brandforsikring b) anmeldelsen er kommet for sent frem, eller c) skaden ikke er forårsaget af stormflod, d) anmelder har afgivet urigtige oplysninger, e) anmelder ikke er den retmæssige ejer af den beskadigede ejendom, f) skaden er eller normalt kunne være dækket af en forsikring, g) der er tale om løsøre i kældre eller rum under terræn, h) der er tale om indirekte tab, eller i) der er tale om skader på jord Med mindre sagen vurderes som principiel, kan sekretariatet, jf. stormflodslovens 7, endvidere meddele helt eller delvis afslag på erstatning, når: a) Bygningen er opført på et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette, b) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, og dette er en medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet eller har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, c) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlig vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet eller har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, d) løsøre er anbragt i bygninger nævnt under a), b og c) eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig risiko for den ind-

5 Side 5 trufne skade, herunder på en strand, under åben himmel, i en åben lade eller lignende, e) den faste ejendom ligger på eller uden for et dige, f) der er tale om skader på diger og andre kystsikringsanlæg, g) skadelidte har forsømt at træffe foranstaltninger, som var rimelige for at afværge eller begrænse skaderne, eller h) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den indtrufne skade Pkt a), d) og e), gøres ikke gældende, når en ejendom eller løsøre er placeret på et havneareal og har relation til: a) søfart, b) fiskeri, c) havnens funktioner, herunder havnekontor, havnekiosk, vandsportsklub mv., eller d) lagerlokaler med naturlig tilknytning til en havn Sager, der forelægges rådet, skal indeholde en sagsfremstilling samt et udkast til afgørelse med begrundelse, jf. forvaltningslovens Kystdirektoratets udtalelse indhentes, hvis udsat beliggenhed gøres gældende i forslag til afgørelse Indsigelser fra skadelidte behandles hurtigst muligt, om muligt på det førstkommende rådsmøde efter fremsættelse af indsigelsen. Skadelidte underrettes om modtagelse af indsigelsen samt om det forventede tidspunkt for en afgørelse Når en sag er afgjort, underrettes skadelidte herom. 2.4 Udbetaling af erstatning Skader på løsøre Erstatning for skader på løsøre udbetales i forbindelse med rådets afgørelse om erstatningens størrelse og uden efterfølgende dokumentation Skader på afgrøder og husdyr Udsæd og afgrøder på rodavl og høstet avl erstattes med indkøbsprisen på skadestidspunktet. Husdyr erstattes med indkøbsprisen for et tilsva-

6 Side 6 rende dyr på skadestidspunktet. Rådet udbetaler erstatning mod behørig dokumentation for foretaget indkøb Skader på bygninger Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales, når der foreligger regning for udført arbejde. Sekretariatet kan i den enkelte sag uden regningsdokumentation udbetale op til kr Udbetaling på en enkelt post i skadesopgørelsen må højst udgøre kr uden regningsdokumentation. Hvis der er udbetalt erstatning uden regningsdokumentation, kan beløbet kræves tilbagebetalt, hvis erstatningen ikke er anvendt til det arbejde, der er anført i taksatorrapporten Erstatning mod regningsdokumentation udbetales inden 14 dage efter, at dokumentation er indsendt til rådet. Fra forfaldstidspunktet ydes sædvanlig procesrente (pt. Nationalbankens diskonto + 7 pct. p.a.) Hvis skadelidte oplyser og dokumenterer, at ejendommen er ubehæftet eller fremviser en panthaveraccept, udbetales erstatning for bygningsskaden uden dokumentation for udført arbejde. Den godkendte erstatning omregnes i givet fald til kontanterstatning. Ved beregning af kontanterstatning omregnes håndværkertimer til eget arbejde inkl. et tillæg på 25 pct., hvortil lægges prisen for materialer Hvis skadelidte ønsker at transportere erstatningen til tredjemand, skal skadelidte indsende en transporterklæring herom til sekretariatet Yderligere oplysninger vedrørende erstatningsudbetaling Rådets praksis vedrørende erstatning for løsøre, bygningsdele mv. ajourføres løbende i Infobank på hjemmesiden 2.5 Betaling for taksation og deltagelse i uddannelse vedrørende stormflod Udgiften til taksation og deltagelse i en af Stormrådet tilrettelagt uddannelse vedrørende stormflod opgøres på baggrund af taksators timeforbrug, kørselsudgifter og andre udgifter forbundet med taksationen eller deltagelse i uddannelsen. Opgørelsen sker på et skema, som sendes til godkendelse hos forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet videresender herefter opgørelsen til rådet med henblik på godkendelse og afregning Sekretariatet godkender og refunderer udgifter til taksation og deltagelse i uddannelse jf efter gennemgang og vurdering af det anmeldte og opgjorte timeforbrug, kørselsudgifter og andre udgifter. Sekretariatet kan hos taksator eller forsikringsselskabet bede om supplerende oplysninger til brug for vurderingen. I tilfælde af samlet taksation af flere skader eller flere taksatorers deltagelse i uddannelse refunderes de sam-

7 Side 7 lede udgifter til taksation eller uddannelse til forsikringsselskabet. Refusion sker, når sagen, sagerne eller uddannelsen er endeligt afsluttet. 2.6 Betaling for taksationskontrol Udgiften til taksationskontrol opgøres på baggrund af overtaksators timeforbrug, eventuelle kørselsudgifter og andre udgifter forbundet med kontrollen Sekretariatet godkender og refunderer udgifter til taksationskontrol efter gennemgang og vurdering af det anmeldte og opgjorte timeforbrug, eventuelle kørselsudgifter og andre udgifter. Sekretariatet kan hos overtaksator bede om supplerende oplysninger til brug for vurderingen 3 EKSTREME OVERSVØMMELSE FRA VANDLØB OG SØER 3.1 Afklaring af, om der har været oversvømmelse Når sekretariatet fra forsikringsselskaber modtager anmeldelser om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb eller søer, eller fra andre, herunder skadelidte, kommuner eller Naturstyrelsen erfarer, at der er sket oversvømmelse fra vandløb og søer, der kan være omfattet af stormflodsloven, underrettes rådets formand straks herom Med henblik på rådets afgørelse af, om der har været oversvømmelse i stormflodslovens forstand, anmodes Naturstyrelsen om en udtalelse. Naturstyrelsen anmodes endvidere til brug for sekretariatets afgørelse af iværksættelse af umiddelbar taksation af skader om en foreløbig tilkendegivelse af sandsynligheden for, at der har været tale om en oversvømmelse. Den foreløbige tilkendegivelse skal basere sig på umiddelbart tilgængelige data eller andre oplysninger, som Naturstyrelsen har eller let kan få adgang til. Rådet træffer ikke afgørelse på baggrund af den foreløbige tilkendegivelse. Sekretariatet indhenter endvidere oplysninger fra andre, der må antages at være i besiddelse af informationer, som kan være af betydning for rådets afgørelse. Den skadelidte orienteres om proceduren og det forventede tidspunkt for rådets afgørelse Der indkaldes til et møde i rådet hurtigst muligt efter det tidspunkt, hvor Naturstyrelsens udtalelse, jf. pkt , må forventes at foreligge. Mødet kan afholdes som telefonmøde, videokonference eller på lignende virtuel måde, hvis formanden bestemmer dette. Materiale om oversvømmelsessituationen udsendes så vidt muligt til rådets medlemmer inden mødet. Hvis det undtagelsesvis af tidsmæssige årsager ikke er muligt, forelægges materialet på mødet Information om oversvømmelseshændelser og rådets afgørelser i sager, der er afstedkommet heraf, meddeles på rådets hjemmeside. Rådet kan i særlige tilfælde beslutte at informere offentligheden om oversvømmel-

8 Side 8 seshændelser i en pressemeddelelse, evt. rettet modudvalgte dele af dagspressen. 3.2 Sagsbehandlingen Sekretariatet udsender efter behov anmeldelsesskemaer til forsikringsselskaberne, som forestår distributionen af disse til eventuelle skadelidte. Sekretariatet sikrer endvidere, at anmeldelsesskemaerne også kan hentes på Stormrådets hjemmeside Forsikringsselskaberne sender anmeldelserne til Stormrådet, efter de har påset, at de beskadigede bygninger og løsøre, som fremgår af de konkrete anmeldelser, er omfattet af en lovpligtig brandforsikring, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 1, og at der er tale om en skade, der ikke dækkes af en forsikring Når sekretariatet har modtaget anmeldelser fra forsikringsselskaberne, undersøger sekretariatet på baggrund af en foreløbig tilkendegivelse fra Naturstyrelsen, jf. pkt , at de anmeldte skader på fast ejendom og løsøre er sket inden for et muligt oversvømmelsesramt område, og at skaderne er dækningsberettiget efter bekendtgørelsen. Herefter foretages i samarbejde med forsikringsselskaberne taksation af oversvømmelsesskaderne. Taksatorrapporterne sendes til overtaksator, som påser, at opgørelsesprincipperne for oversvømmelsesskader er anvendt korrekt Efter foretaget taksation behandles oversvømmelsessagerne i sekretariatet i henhold til de af rådet godkendte Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager Sekretariatet beslutter, om en sag kan afgøres på det foreliggende grundlag, eller om der er behov for at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. Sekretariatet kan herunder indhente en udtalelse fra den til rådet tilknyttede sagkyndige med indsigt i vandløb og søer. 3.3 Stormrådets og sekretariatets afgørelser Rådet træffer afgørelse i oversvømmelsessager af principiel karakter. Rådet træffer endvidere afgørelse i sager om indsigelse mod afgørelser truffet af sekretariatet vedrørende erstatningens størrelse, afvisning af erstatning, afvisning af aktindsigt mv Sekretariatet kan meddele afslag på erstatning for skader i medfør af bekendtgørelsen, hvis: a) genstanden for den anmeldte skade ikke er dækket af en brandforsikring b) anmeldelsen er kommet for sent frem,

9 Side 9 c) den anmeldte skade ikke er forårsaget af oversvømmelse, d) anmelder har afgivet urigtige oplysninger, e) anmelder ikke er den retmæssige ejer af den beskadigede ejendom, f) skaden er eller normalt kunne være dækket af en forsikring, g) der er tale om løsøre i kældre eller rum under terræn, h) der er tale om indirekte tab, eller i) der er tale om skader på jord Med mindre sagen vurderes som principiel, kan sekretariatet, jf. bekendtgørelsens 8, endvidere meddele helt eller delvis afslag på erstatning, når: a) bygningen er opført på et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af oversvømmelse og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette, b) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, c) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, d) løsøre anbragt i de under a), b) og c) anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet, e) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller f) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet Sager, der forelægges rådet, skal indeholde en sagsfremstilling samt et udkast til afgørelse med begrundelse, jf. forvaltningslovens Indsigelser fra skadelidte behandles hurtigst muligt, om muligt på det førstkommende rådsmøde efter fremsættelse af indsigelsen. Skadelidte

10 Side 10 underrettes om modtagelse af indsigelsen samt om det forventede tidspunkt for en afgørelse Når en sag er afgjort, underrettes skadelidte herom. 3.4 Udbetaling af erstatning Skader på løsøre Erstatning for skader på løsøre udbetales i forbindelse med rådets afgørelse om erstatningens størrelse og uden efterfølgende dokumentation Skader på afgrøder og husdyr Udsæd og afgrøder på rodavl og høstet avl erstattes med indkøbsprisen på skadestidspunktet. Husdyr erstattes med indkøbsprisen for et tilsvarende dyr på skadestidspunktet. Rådet udbetaler erstatning mod behørig dokumentation for foretaget indkøb Skader på bygninger Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales, når der foreligger regning for udført arbejde. Sekretariatet kan i den enkelte sag uden regningsdokumentation udbetale op til kr Udbetaling på en enkelt post i skadesopgørelsen må højst udgøre kr uden regningsdokumentation. Hvis der er udbetalt erstatning uden regningsdokumentation, kan beløbet kræves tilbagebetalt, hvis erstatningen ikke er anvendt til det arbejde, der er anført i taksatorrapporten Erstatning mod regningsdokumentation udbetales inden 14 dage efter, at dokumentation er indsendt til rådet. Fra forfaldstidspunktet ydes sædvanlig procesrente (Nationalbankens diskonto + 7 pct. p.a.) Hvis skadelidte oplyser og dokumenterer, at ejendommen er ubehæftet, udbetales erstatning for bygningsskaden uden dokumentation for udført arbejde. Den godkendte erstatning omregnes i givet fald til kontanterstatning. Ved beregning af kontanterstatning omregnes håndværkertimer til eget arbejde inkl. et tillæg på 25 pct., hvortil lægges prisen for materialer Hvis skadelidte ønsker at transportere erstatningen til tredjemand, skal skadelidte indsende en transporterklæring herom til sekretariatet Yderligere oplysninger vedrørende erstatningsudbetaling Rådets praksis vedrørende erstatning for løsøre, bygningsdele mv. ajourføres løbende i Infobank på hjemmesiden

11 Side Betaling for taksation og deltagelse i uddannelse vedrørende ekstreme oversvømmelser Udgiften til taksation og deltagelse i en af Stormrådet tilrettelagt uddannelse vedrørende ekstreme oversvømmelser opgøres på baggrund af taksators timeforbrug, kørselsudgifter og andre udgifter forbundet med taksationen eller deltagelse i uddannelsen. Opgørelsen sker på et skema, som sendes til godkendelse hos forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet videresender herefter opgørelsen til rådet med henblik på godkendelse og afregning Sekretariatet godkender og refunderer udgifter til taksation og deltagelse i uddannelse jf efter gennemgang og vurdering af det anmeldte og opgjorte timeforbrug, kørselsudgifter og andre udgifter. Sekretariatet kan hos taksator eller forsikringsselskabet bede om supplerende oplysninger til brug for vurderingen. I tilfælde af samlet taksation af flere skader eller flere taksatorers deltagelse i uddannelse refunderes de samlede udgifter til taksation eller uddannelse til forsikringsselskabet. Refusion sker, når sagen, sagerne eller uddannelsen er endeligt afsluttet. 3.6 Betaling for taksationskontrol Udgiften til taksationskontrol opgøres på baggrund af overtaksators timeforbrug, eventuelle kørselsudgifter og andre udgifter forbundet med kontrollen Sekretariatet godkender og refunderer udgifter til taksationskontrol efter gennemgang og vurdering af det anmeldte og opgjorte timeforbrug, eventuelle kørselsudgifter og andre udgifter. Sekretariatet kan hos overtaksator bede om supplerende oplysninger til brug for vurderingen 4 Stormfald 4.1 Afklaring af, om der har været stormfald Når sekretariatet erfarer, eller fra Naturstyrelsen, pressen eller andre modtager oplysning om, at der i en eller flere landsdele er væltet eller knækket træer på større skovarealer som følge af kraftig vind, underrettes rådets formand straks herom Med henblik på rådets afgørelse af, om der har været stormfald anmodes Naturstyrelsen om en udtalelse efter stormflodslovens 2, stk. 3. Sekretariatet indhenter endvidere oplysninger fra andre, der må antages at være i besiddelse af informationer, som kan være af betydning for rådets afgørelse Der berammes et møde i rådet hurtigst muligt efter det tidspunkt, hvor Naturstyrelsen udtalelse, jf. pkt , må forventes at foreligge. Mødet kan undtagelsesvis afholdes som telefonmøde, videokonference eller på

12 Side 12 lignende virtuel måde, hvis situationen nødvendiggør dette. Materiale fra Naturstyrelsen om stormfaldet udsendes så vidt muligt til rådets medlemmer inden mødet. Hvis det undtagelsesvis af tidsmæssige årsager ikke er muligt, forelægges materialet på mødet Samtidig med at rådet indkaldes for at afgøre, om der har været stormfald, underrettes skovforeningerne og de forsikringsselskaber, der tegner basisforsikring mod stormfald herom samt om det forventede tidspunkt for rådets afgørelse Samme dag, som rådets afgørelse foreligger, udsendes en pressemeddelelse om indholdet heraf. Pressemeddelelsen offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. Der indrykkes endvidere annoncer i relevante dagblade, skovbrugsblade og lignende med gengivelse af indholdet af pressemeddelelsen samt oplysning om, at anmeldelsesskema og ansøgningsskema om gentilplantning skal rekvireres hos det forsikringsselskab, hvor basisforsikringen er tegnet Rådet bekræfter over for skovejeren modtagelsen af anmeldelsesskema og ansøgning om gentilplantning af det forsikringsdækkede skovareal. 4.2 Sagsbehandlingen Sagsbehandlingen varetages af sekretariatet i samarbejde med Naturstyrelsen, jf. samarbejdsaftalen mellem Stormrådet og Naturstyrelsen Når forsikringsselskabet har modtaget skadesanmeldelsen, sendes kopi heraf til Stormrådet med selskabets eventuelle bemærkninger. Stormrådet udsender ansøgningsskemaer om tilskud til gentilplantning til samtlige skovejere, der har anmeldt stormfald Skadelidte skal indsende ansøgningsskemaet til det lokale statsskovdistrikt inden en frist på normalt 6 måneder efter stormfaldet. Det lokale statsskovdistrikt videresender ansøgningen til Stormrådet Det er en forudsætning for at ansøge om tilskud om gentilplantning, at der er indsendt skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Ansøgningen skal være vedlagt et oversigtskort, og der skal indsendes et ansøgningsskema for hver skov, hvortil der ønskes tilskud fra stormfaldspuljen. Ansøgning om tilskud til skov med fladefald på 5 ha eller derover skal desuden være vedlagt en gentilplantningsplan. Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan der søges om tilskud efter stormfaldspuljen Ansøgning om tilskud til gentilplantning videresendes til Naturstyrelsen, der afgiver indstilling til Stormrådet om tildeling af tilskud og samtidig træffer afgørelse om godkendelse af gentilplantningsplan for arealer på 5 ha eller derover.

13 Side Træffer Stormrådet afgørelse om tildeling af tilskud, fremsendes godkendelsesbrev til ansøger med angivelse af frist for indberetning om gentilplantning. Sidste indberetning skal normalt ske senest 6 år efter, at tilsagnet er givet. Overholdes fristen ikke, bortfalder tilsagn om endnu ikke udbetalte tilskud. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate vedrører oprydning af arealerne og udbetales samtidig med tilsagn om tilskud. Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning og udbetales, når gentilplantningen er afsluttet Ansøgninger om tilskud over kr , ansøgninger af principiel karakter og indstillinger om afslag forelægges rådet tillige med udkast til brev til ansøger om godkendelse eller afslag Ansøgninger om tilskud under kr behandles af sekretariatet i samråd med formanden Sekretariatet behandler endvidere i samråd med formanden sager om afslag på ansøgning om tilskud a) for anmeldte skader, der ligger uden for det stormfaldsramte område, b) hvor der ikke er tegnet en gyldig basisforsikring mod stormfald, c) hvor det stormfaldsramte areal efter fradrag af 1/60 af skovens bevoksede areal er mindre end 0,5 ha. 4.3 Rykkerprocedure ved manglende indbetaling af forsikringspræmie for basisforsikring mod stormfald Efter stormfaldsordningen ydes der alene tilskud til skovarealer, der er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Forsikringsselskaberne, der udbyder basisforsikring mod stormfald, opkræver en årlig præmie. Ved manglende indbetaling af forsikringspræmien iværksætter forsikringsselskabet en rykkerprocedure. Der sendes i alt 3 rykkerskrivelser til skovejeren. Heri orienteres skovejeren om, at der ikke kan gives tilskud efter ordningen, hvis der ikke består en gyldig basisforsikring. Skovejeren orienteres endvidere om, at manglende indbetaling af forsikringspræmie medfører krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, og at tilsagn givet efter stormflodsloven bortfalder Opsiges en basisforsikring for et areal, hvortil der er ydet tilskud efter loven, inden 15 år efter udbetaling af sidste rate af tilskuddet, skal tilskuddet tilbagebetales efter nærmere fastsatte bestemmelser, jf. lovens 19, stk. 2.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2016 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 Stormrådet - BERETNING 2016 2 3 5 9 10 12 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010 Forord Om Stormrådet Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Om stormflod Økonomisk resultat 2010 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 10/11 2 Forord Berørte borgere har mulighed for

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Dagsorden 09.30-10.00 Let morgenmad 10.00-10.15 Mødet starter velkomst ved kontorchef i Naturstyrelsen, Henrik Kundby 10.15-11.00

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere